Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Komentarze

Transkrypt

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
PROKURATURA OKRĘGOWA
WE WROCŁAWIU
Wydział VII
BudŜetowo-Administracyjny
ul.Podwale 30
50-950 Wrocław
tel. centr. 071/371 81 14 - 18,
fax wew. 224
Wrocław, dnia 17 czerwca 2010 r.
VII.G.212/23/10
Nr postępowania 12/U/KM/2010
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
NA USŁUGI PORZĄDKOWE
w budynku Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia
Krzyki Zachód, ul. Powstańców Śląskich 161
Wspólny Słownik Zamówień – CPV-
90 91 00 00-9
90 91 90 00-2
90 91 90 00-4
90 61 00 00-6
90 63 00 00-2
Zamawiający:
PROKURATURA OKRĘGOWA
we Wrocławiu
ul. Podwale 30
50-950 Wrocław
ZATWIERDZAM
Prokurator Okręgowy
Katarzyna Boć-Orzechowska
1
L.P.
ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI
PRZETARGOWEJ
NR ZAŁĄCZNIKA
1.
SIWZ
2.
Formularz ofertowy
załącznik nr 1
3.
Oświadczenie Wykonawcy
z art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 uPzp
Oświadczenie Wykonawcy
z art. 22 ust. 1 pkt. 4 uPzp
Oświadczenie Wykonawcy
z art. 24 ust. 1 i 2 uPzp
załącznik nr 2
Arkusz kalkulacyjny
załącznik nr 3
5.
Wykaz wykonanych/wykonywanych usług
załącznik nr 4
6.
Wykaz kadry
załącznik nr 5
7.
Projekt umowy
załącznik nr 6
4.
-
2
SPIS TREŚCI:
Rozdział I
– Informacje ogólne.
Rozdział II
– Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania zamówienia.
Rozdział III
– Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków.
Rozdział IV
– Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
Rozdział V
– Oferta wspólna
Rozdział VI
– Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub
dokumentów.
Rozdział VII
– Wymagania dotyczące wadium.
Rozdział VIII
– Termin związania ofertą.
Rozdział IX
– Opis sposobu przygotowaniu oferty.
Rozdział X
– Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Rozdział XI
– Opis sposobu obliczenia ceny.
Rozdział XII
– Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował
przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów i sposobu oceny ofert.
Rozdział XIII
– Ogłoszenie wyników postępowania i informacje o
formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Rozdział XIV
– Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
Rozdział XV
– Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Rozdział XVI
– Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
3
Rozdział I – Informacje ogólne
1. Zamawiający:
Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
z siedzibą:
50-950 Wrocław
ul. Podwale 30
tel. (0-71) 371-81-14 do 16 w. 241
fax. (0-71) 371-81-14 do 16 w. 224
- zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) , zwane dalej uPzp
ogłasza przetarg nieograniczony na:
usługi porządkowe w budynku
Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyki Zachód
ul. Powstańców Śląskich 161
Wspólny Słownik Zamówień – CPV –
90 91 00 00-9
90 91 90 00-2
90 91 90 00-4
90 61 00 00-6
90 63 00 00-2
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się
będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,
poz. 93 ze zm.), jeżeli przepisy uPzp nie stanowią inaczej.
3. Ogłoszenie o postępowaniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej
Zamawiającego www.prokuratura.wroclaw.pl.
4. SIWZ oraz pytania, odpowiedzi, modyfikacje oraz środki ochrony prawnej protesty,
Zamawiający
umieści
na
stronie
internetowej
www.prokuratura.wroclaw.pl.
5. Bieg terminu dotyczący wnoszenia pytań i protestów rozpoczyna się w dniu
zamieszczenia ogłoszenia i SIWZ na stronie internetowej.
6. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi
w niniejszej specyfikacji.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np. dokonał wizji
lokalnej), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania
umowy.
8. Zgodnie z art. 42 ust. 2 uPzp Zamawiający przekazuje SIWZ Wykonawcy w
terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku.
9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 uPzp.
4
11. Zgodnie z art. 82 ust. 1 uPzp Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
12. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych i w częściach.
13. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.
14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej zastosowania aukcji
elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów.
Rozdział II – Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania
zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są usługi porządkowe – w budynku
Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyki Zachód, ul. Powstańców
Śląskich 161
2. Usługi porządkowe polegać mają na sprzątaniu powierzchni biurowych i
pomocniczych o łącznej powierzchni 912 m2 oraz mycie okien o powierzchni 55
m2. Zamawiający oczekuje również systematycznego utrzymania czystości wokół
obiektu.
3. Sposób realizacji usług:
3.1.
Sprzątanie pomieszczeń biurowych i pomocniczych o powierzchni:
pomieszczenia
powierzchnia
rodzaj powierzchni
w m2
536 m2
pokoje biurowe
panele, parkiet
ciągi komunikacyjne
154,7 m2
lastriko, powłoka syntetyczna
zmywalna
sanitariaty
51,5 m2
glazura
składnica akt
170 m2
glazura
Powierzchnia okien
55 m2
ramy drewniane, szyby
zespolone
Częstotliwość wykonywanych prac porządkowych na obiekcie:
Codziennie:
a) wycieranie na wilgotno lub mycie zewnętrznych powierzchni
mebli,
b) ścieranie kurzy z obrazów i innych przedmiotów,
c) opróżnianie koszy na śmieci i pojemników do niszczarek,
wymiana worków w koszach i pojemnikach niszczarek,
d) wycieranie na wilgotno twardych powierzchni podłóg
środkami czyszczącymi przeznaczonymi do danego rodzaju
powierzchni zalecanymi przez producenta danego rodzaju
podłogi,
5
e) wycieranie na wilgotno drzwi, parapetów i grzejników,
f) wycieranie na wilgotno nóg krzeseł, biurek, stołów,
g) szczególna dbałość o czystość w sanitariatach, mycie urządzeń
sanitarnych
przy
użyciu
środków
o
właściwościach
dezynfekujących, mycie powierzchni podłogowej,
h) mycie luster, w tym również znajdujących się w toaletach,
i) inne czynności związane z bieżącym utrzymaniem czystości na
terenie obiektu,
j) wycieranie na wilgotno korytarzy,
k) zamiatanie schodów wejściowych,
l) odkurzanie kwiatów żywych
ł) czyszczenie wycieraczek
Raz w tygodniu:
a) konserwacja podłóg środkami antypoślizgowymi (w tym
polerowanie) odpowiednimi środkami przeznaczonymi do
danego typu podłogi zgodnie z zaleceniami producenta danych
materiałów podłogowych,
b) mycie powłok ceramicznych na ścianach w toaletach i innych
pomieszczeniach,
c) mycie stolarki drzwiowej przy użyciu środków konserwujących,
d) czyszczenie lamp, parapetów, grzejników, usuwanie pajęczyn
ze ścian i sufitów,
e) mycie oszklonych drzwi wejściowych,
f) inne czynności związane z okresowym utrzymaniem czystości
na terenie obiektu zlecone przez użytkownika obiektu,
g) mycie poręczy przy klatkach schodowych.
Na zlecenie zamawiającego czyszczenie tapicerowanych krzeseł
oraz dywanów.
Dwa razy w roku:
a) kompleksowe mycie szyb okiennych oraz obrzeży (na
przełomie marca/kwietnia: najpóźniej do 20 kwietnia oraz na
przełomie września/października: najpóźniej do 20 października)
przy użyciu odpowiednich środków, ramy drewniane należy
konserwować odpowiednim środkiem przeznaczonym do tego
typu powierzchni
b) mycie drzwi wejściowych
c) sprzątanie piwnicy (w miesiącu marcu i wrześniu)
d) mycie punktów świetlnych po wcześniejszym umówieniu się z
konserwatorem tut. jednostki na zdjęcie opraw
6
3.2.
Inne obowiązki:
a) wyłączanie światła, zamykanie okien,
b) przestrzeganie przepisów i instrukcji służbowych
o ochronie BHP i PPOŻ,
c) informowanie Zamawiającego o zauważonych
uszkodzeniach urządzeń znajdujących się w
pomieszczeniach
d) bieżące uzupełnianie ubytków mydła, ręczników
papierowych, papieru toaletowego, odświeżaczy
powietrza w miejscach o szczególnej dokuczliwości,
worków do koszy na śmieci i do niszczarek
dostarczonych przez Wykonawcę.
Wykonawca wykonuje usługi porządkowe od godziny 1530 do 2100 przy użyciu
własnego sprzętu oraz środków czystości.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania skutecznych i niezawodnych środków
czystości, bezpiecznych, nieagresywnych zniszczenia mebli i elementów wyposażenia.
Zamawiający żąda, w celach informacyjnych, listy środków chemicznych
(aktualizowanej na bieżąco), które będą używane w trakcie wykonywania usługi.
Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie pomieszczenie do przechowywania
sprzętu i środków czystości.
4. Opis obiektu:
Budynek pięciokondygnacyjny o powierzchni ok. 912 m2, wejście do budynku na
zewnątrz oświetlone.
5. Termin wykonania zamówienia:
dla usług porządkowych od 01.08.2010 r. do 31.07.2011 r.
Rozdział III – Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis
sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki
określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, a także spełniający niżej wymienione warunki:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych –
również wykonują:
- co najmniej 3 usługi o charakterze i złożoności porównywalnej
z przedmiotem zamówienia, tj. sprzątanie obiektu o powierzchni co
najmniej 700 m2,
- wykonali/wykonują w/w usługi należycie,
2) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia –
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie (wyłącznie
oświadczenie),
7
3) Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej realizację
zadania – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
(wyłącznie oświadczenie),
4) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej na kwotę min. 500.000,- zł,
5) zgodnie z art. 26 ust. 2 załączą dokumenty wymienione w § 1 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, ust.
2 pkt. 2, 5, 6 oraz ust. 3 pkt. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
(Dz.U. z dnia 31 grudnia 2009 Nr 226, poz. 1817).
Wykonawca winien złożyć oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że nie podlega wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy PZP.
Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na
podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady
spełnia / nie spełnia.
5) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 poz. A,
niniejszego rozdziału, składa odpowiednie dokumenty, wystawione zgodnie z § 2
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2009 Nr 226, poz.
1817).
6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
Rozdział IV – Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty – wg załącznika nr 1 do SIWZ.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP wg załącznika nr 2 do SIWZ.
3. Arkusz kalkulacyjny na usługi porządkowe - wg załącznika nr 3 do SIWZ.
4. Dowód wpłaty wadium (w przypadku wpłaty pieniężnej potwierdzenie wpłaty –
dokument, np. odcinek ostemplowany przez bank, potwierdzający wpłatę środków
finansowych na konto Zamawiającego, w przypadku pozostałych form wniesienia
wadium, wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, oryginał dokumentu należy
złożyć w kasie Prokuratury Okręgowej, zaś do oferty dołączyć kopię dokumentu).
Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium
załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie „oryginał
dowodu wniesienia wadium”. Niezłożenie oryginału gwarancji skutkować
będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
5. Dokumenty zgodne z art. 25 ust. 2 i wyszczególnione w § 1 ust. 1 pkt. 1, 3, 6, 7, 10
§ 2 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5, 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
8
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
(Dz. U. z dnia 31 grudnia 2009 Nr 226, poz. 1817), tj.:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Zamawiający zwraca uwagę, że
informacje z KRK wystawione przed datą 22.12.2009 r. nie będą
uznane za prawidłowe w kontekście dodatkowego zapisu o
„przestępstwie przeciwko środowisku”. Zatem Zamawiający
oczekuje, że Wykonawcy załączą do oferty KRK wystawione po dacie
22.12.2009 r.
c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Zamawiający zwraca uwagę, że
informacje z KRK wystawione przed datą 22.12.2009 r. nie będą
uznane za prawidłowe w kontekście dodatkowego zapisu o
„przestępstwie przeciwko środowisku”. Zatem Zamawiający
oczekuje, że Wykonawcy załączą do oferty KRK wystawione po dacie
22.12.2009 r.
d) aktualne zaświadczenie właściwego
naczelnika urzędu
skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
e) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie
zalega
z
opłacaniem
składek
na
ubezpieczenie
zdrowotne
i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
f) wykaz wykonanych/wykonywanych usług w zakresie usług porządkowych – wg
załącznika nr 4 do SIWZ;
g) dokumenty potwierdzające (np. referencje), że usługi wykazane w załączniku nr
4 zostały wykonane należycie;
h) polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na
kwotę min. 500.000,- zł
i) oświadczenie o dysponowaniu odpowiednio wykwalifikowaną kadrą kierowniczą
i personelem do wykonywania przedmiotu zamówienia – wg załącznika nr 5 do
SIWZ
Uwaga! Pełną imienną listę osób do akceptacji Zamawiającego,
przedstawia Wykonawca przed podpisaniem umowy.
9
Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z dnia
31 grudnia 2009 Nr 226, poz. 1817) w/w dokumenty Wykonawca może złożyć w
formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez
Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów
zawierających stwierdzenia zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym w
chwili ich składania.
6. Zaakceptowany projekt umowy - wg załącznika nr 6 do SIWZ.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5 lit. b, c,
d składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – dokument powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia – dokument
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
8. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 10,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, przy czym odpowiedniki dokumentów o których mowa
w pkt 5 lit. c, d powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 10 i w pkt. 11 są składane w formie
oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski,
poświadczonych przez Wykonawcę.
9. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełni
jednego bądź więcej warunków, zostanie wykluczony z postępowania,
z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 uPzp.
10. Zgodnie z art. 24 ust. 4 uPzp, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.
10
Rozdział V – Oferta wspólna
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a
wszystkie warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale III
SIWZ muszą spełniać oni łącznie.
2. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
1) Partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z
Partnerów;
2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała
wszystkich Partnerów.
3) Każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 uPzp oraz musi złożyć aktualny
odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie
wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert
4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
Rozdział VI – Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
1. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami do czasu złożenia i otwarcia ofert:
a) oświadczenia, zapytania oraz wyjaśnienia składane przez Wykonawców oraz
odpowiedzi Zamawiającego wymagają formy pisemnej. Zamawiający
dopuszcza przekazanie informacji za pomocą faksu, potwierdzonego
niezwłocznie pisemnie. Treści oświadczeń, zapytań, odpowiedzi, zawiadomień,
modyfikacje SIWZ zostaną zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego;
b) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ nie
później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający prześle treść
zapytań i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz
zamieści informacje na stronie internetowej;
c) w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym
czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez
Zamawiającego zmiana staje się częścią SIWZ i zostanie przekazana
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą
specyfikację, a także zamieszczona zostaje na stronie internetowej
Zamawiającego.
Modyfikacja SIWZ jest wiążąca dla wszystkich.
d) Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji
SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia
wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych
11
warunków zamówienia oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej.
W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego
i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu
terminowi.
2. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami po otwarciu ofert:
a) informacje o wykluczeniu Wykonawcy lub odrzuceniu oferty wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym zostaną przekazane pisemnie
Wykonawcom, którzy złożyli oferty;
b) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana pisemnie
Wykonawcom, którzy złożyli oferty, zostanie zamieszczona na stronie
internetowej oraz tablicy ogłoszeń Zamawiającego;
Wszelkie pisma i wezwania wystosowane przez Zamawiającego do
Wykonawcy oraz odpowiedzi Wykonawcy wymagają formy pisemnej.
Zamawiający dopuszcza przekazanie pism, wezwań i odpowiedzi za
pomocą faksu potwierdzonego niezwłocznie pisemnie;
3. Uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest:
Pani Katarzyna Mróz, pokój nr 9 lub Pani Magdalena Uciurkiewicz, pokój nr 18 w
siedzibie Zamawiającego, w godzinach od 800 do 1500
Rozdział VII – Wymagania dotyczące wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 700,- złotych
(słownie: siedemset złotych).
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5
pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).
3. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, wadium należy wnieść na
konto Prokuratury Okręgowej Wrocław – NBP 0/0 Wrocław 41
10101674 0032 0313 9120 0000. Wadium powinno być na koncie
Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert. Dowód
potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty.
4. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu
należy złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert w kasie
Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Kopię dokumentu, należy dołączyć do
oferty, z uwzględnieniem pkt. 5.
12
UWAGA: Niezłożenie oryginału gwarancji
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
skutkować
będzie
5. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą powinien kopię dowodu wniesienia
wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie
„oryginał dowodu wniesienia wadium”.
6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na
rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego,
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,
7. Zamawiający zatrzymuje wadium również w przypadku, gdy w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że wynika to z przyczyn
nieleżących po jego stronie.
Rozdział VIII – Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
Rozdział IX – Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna być sporządzona w oparciu o wzór formularza oferty,
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 powinny zostać wypełnione (bądź przepisane
z zachowaniem ich treści) przez Wykonawcę bez dokonywania w nich
jakichkolwiek zmian, skutkujących zmianą sensu ich treści. W przypadku, gdy
jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on
na dokumencie „nie dotyczy” i taki dokument dołącza do oferty.
3. Załącznik nr 6 – projekt umowy powinien zostać zaakceptowany i podpisany na
ostatniej stronie przez Wykonawcę bez dokonywania w nim jakichkolwiek zmian
skutkujących zmianą sensu ich treści.
4. Do oferty powinny być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w rozdz. IV.
5. Złożona oferta powinna być zgodna z treścią SIWZ.
6. Oferta powinna być napisana w języku polskim, nieścieralnym atramentem, na
maszynie lub komputerze. Przy opracowywaniu załączników należy korzystać ze
wzorów dołączonych do niniejszej specyfikacji.
7. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być
podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie
wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami
oraz spięte. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być
parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
13
9. Wykonawca winien złożyć ofertę w kopercie - opakowaniu. Kopertę - opakowanie
należy zaadresować na Zamawiającego z zaznaczeniem:
Oferta na usługi porządkowe w budynku Prokuratury Rejonowej
dla Wrocławia Krzyki Zachód przy ul. Powstańców Śląskich 161
– nie otwierać przed dniem 30.06.2010 r. godzina 1200
10. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że
Zamawiający zostanie pisemnie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu
zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone
zgodnie z postanowieniem pkt. 9 SIWZ, a koperta lub opakowanie zostanie
dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”. Wykonawca nie
może wycofywać i dokonywać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
11. Dokumenty przetargowe, które zostały otwarte w dniu otwarcia ofert zatrzymuje
Zamawiający.
Rozdział X – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Prokuratura Okręgowa we
Wrocławiu) przy ul. Podwale 30 w pokoju nr 9, nie później niż dnia 30.06.2010 r.
do godziny 1100.
2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej
zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania, po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.
3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.06.2010 r. o godz. 12 0 0 w siedzibie
Zamawiającego we Wrocławiu przy ulicy Podwale 30, pokój nr 24.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy
PZP poda kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. W pierwszej kolejności Zamawiający otworzy oferty opatrzone zapisem
„WYCOFANIE”, następnie „ZMIANA” a później wg kolejności wpływu – tj. dat
i godzin wpływu ofert.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia
i warunków płatności zawartych w ofertach.
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek
Zamawiający prześle mu informacje zawierające nazwy i adresy wykonawców,
których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy
PZP.
8. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający
udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
9. Nieujawnione zostaną informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca
zastrzegł w terminie składania oferty (na formularzu ofertowym), że nie mogą być
14
one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w
art. 86 ust 4 ustawy PZP.
10. Zamawiający
zaleca,
aby
informacje
zastrzeżone
jako
„tajemnica
przedsiębiorstwa” były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej
kopercie lub opakowaniu z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa” lub
spięte, zszyte oddzielne od pozostałych, jawnych części oferty.
11. Ujawnianie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad:
a) zainteresowany zobowiązany będzie złożyć u Zamawiającego pisemny wniosek
o udostępnienie treści protokołu z załącznikami bądź, oferty (ofert)
z zastrzeżeniem pkt. 8,
b) Zamawiający ustali z uwzględnieniem złożonego w ofercie (ofertach)
zastrzeżenia zakres informacji, które mogą być ujawnione,
c) Zamawiający wyznaczy niezwłocznie termin i sposób udostępnienia ofert
informując pisemnie zainteresowanego.
Rozdział XI – Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cenę oferty brutto za przedmiot zamówienia oraz stawkę podatku VAT należy ująć
w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). Cenę oferty brutto należy podać
cyframi i słownie w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
2. Cena oferty powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki
Wykonawcy dla zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami
określonymi w:
- niniejszej specyfikacji
- wzorze umowy.
3. Cena oferty, przedstawiona przez Wykonawcę, musi być kompletna, jednoznaczna
i ostateczna, zawierająca podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami
obowiązującymi w tym zakresie. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do
obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i
usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie
będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.
4. W formularzu oferty należy podać cenę oferty:
– bez podatku VAT,
– podatek VAT
– łącznie z podatkiem VAT.
5. Wykonawca może podać tylko jedną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone.
6. Cena brutto oferty posłuży do wyboru najkorzystniejszej oferty, natomiast do
rozliczeń za realizację usługi stosowana będzie cena za jeden miesiąc
wykonywania usług ochrony w obiekcie określona przez Wykonawcę w Arkuszu
kalkulacyjnym (załącznik nr 3 do SIWZ).
7. Określona przez Wykonawcę cena oferty (wynikająca ze złożonej oferty) jest stała
i nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy. W związku z tym,
Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty oraz ewentualne
bonifikaty, opusty itp. tak, aby zapewnić realizację przedmiotu zamówienia na
warunkach określonych w niniejszej specyfikacji.
15
8. Rozliczenie za realizację umowy między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się
będzie w walucie PLN.
Rozdział XII – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował
przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i
sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami:
CENA – 100 %
2. Ocena ofert będzie dokonana komisyjnie i będzie przebiegała następująco:
a) Każdej rozpatrywanej ofercie komisja przyznana punkty za cenę oferty wg
poniższego wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):
Cet.= (Cnaj/Cof) x 100 gdzie:
Cet.
Cnaj
Cof
– ilość punktów obliczona dla badanej oferty
– najniższa cena oferty, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
– cena badanej oferty.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP, niniejszej specyfikacji oraz
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru,
tj. otrzyma najwyższą ilość punktów.
4. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający może żądać od Wykonawców, w
wyznaczonym przez siebie terminie, złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych
oświadczeń i dokumentów.
6. Zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający
może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki
rachunkowe w obliczeniu ceny oferty zgodnie z art. 88 ustawy PZP, niezwłocznie
zawiadamiając o tym fakcie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
8. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli zajdą okoliczności wymienione w art. 89 ust. 1
ustawy PZP.
Rozdział XIII – Ogłoszenie wyników postępowania i informacje o
formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. O wyniku postępowania zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli
oferty. Jednocześnie Zamawiający zamieści informacje na tablicy ogłoszeń
w swojej siedzibie i swojej stronie internetowej.
16
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
a) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres
Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także
nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne,
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana,
Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie
z w/w kryteriami jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego, ale nie wcześniej niż 7 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed
upływem terminu związania ofertą.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza powinien
przed podpisaniem umowy złożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy
zgodnie z rozdz. XVI SIWZ. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy będzie warunkiem podpisania umowy.
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca powinien przedstawić pełnomocnictwo do
jej podpisania jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty dokumentów.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie, zamawiający zgodnie z art. 23 ust.
4 ustawy PZP przed zawarciem umowy będzie żądać umowy regulującej współpracę
tych wykonawców.
Rozdział XIV – Wymagania
wykonania umowy.
dotyczące
zabezpieczenia
należytego
1. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 2% wartości
brutto umowy w formach określonych w art. 148 ustawy PZP.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie gwarancji,
poręczeń winno być bezwarunkowo płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem.
Zabezpieczenie wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w dniu podpisania
umowy w kasie w siedzibie Zamawiającego.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu winno być
wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego Nr NBP 0/0 Wrocław
41 10101674 0032 0313 9120 0000. Potwierdzenie dokonania wpłaty należy
okazać w dniu podpisania umowy.
17
5. Warunki, które winna spełniać gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa
przedstawiona na zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
a) gwarancja winna być udzielona nieodwołalnie, bezwarunkowo na pokrycie
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez
Wykonawcę,
b) kwota gwarancji i terminy jej obowiązywania winny być zgodne
z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
umowy,
c) warunkiem wypłaty kwoty gwarantowanej może być jedynie przedstawienie
Gwarantowi wezwania Zamawiającego do wypłacenia określonej kwoty wraz
z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań umownych
oraz wyjaśnieniem na czym to nie wywiązanie polega,
6. Jakiekolwiek odstępstwa od zasad sporządzenia i przedstawienia gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej wskazanych w wymienionym rozdziale
uniemożliwiają podpisanie umowy.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie
30 dni od dnia zakończenia obowiązywania umowy.
Rozdział XV – Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Istotne postanowienia do umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym
załącznik nr 6 do SIWZ.
Rozdział XVI – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego Ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Ustawie
Pzp.
18
Członkowie komisji:
1. Przewodniczący:
Katarzyna Kwiatkowska – Z-ca Prokuratora Okręgowego …………………………….
2. Członkowie:
Ewa Czarnota-Szopf – Prokurator Prokuratury Okręgowej …………………………..
Marek Bekesza – Prokurator Prokuratury Okręgowej ………………………………….
Czesław Twardowski - Prokurator Prokuratury Okręgowej ……………………………
Beata Lenkiewicz – Dyrektor Finansowo-Administracyjny ……………………………
Helena Burzyńska – Starszy Inspektor Wydziału III …………………………………...
19
Załącznik nr 1 do SIWZ
………………. dnia ……………..…
Nazwa i adres wykonawcy
OFERTA
dla Prokuratury Okręgowej
ul. Podwale 30
50-950 WROCŁAW
W nawiązaniu do ogłoszenia przetargu nieograniczonego z dnia ………………………
1. Oferujemy usługi porządkowe dla Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyki
Zachód, ul. Powstańców Śląskich 161
Wspólny Słownik Zamówień – CPV –
90 91 00 00-9
90 91 90 00-2
90 91 90 00-4
90 61 00 00-6
90 63 00 00-2
1.1. Usługi porządkowe:
CENA łącznie z podatkiem VAT wynikająca z wyceny zawartej w
Arkuszu kalkulacyjnym, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej
oferty:
kwota brutto .………………………….. zł miesięcznie za usługi porządkowe
(słownie:……………………………………………………………………………… zł)
kwota netto ………………………. zł miesięcznie za usługi porządkowe
(słownie: ………………………….………………………………………………..… zł)
podatek VAT …………………………. zł miesięcznie za usługi porządkowe
(słownie: …………………………………..………………………………………... zł)
Ogólna wartość przedmiotu umowy za okres trwania umowy zgodnie z
wyceną zawartą w Arkuszu kalkulacyjnym, wynosi:
kwota brutto .………………………….. zł (słownie:……………………….…………
……………………………………………………………………………………...…… zł)
20
kwota netto ………………………. zł (słownie: ………………………………………
……………………………………….………………………………………………..… zł)
podatek VAT …………………………. zł (słownie: …………………………………..
…………………………………………………………………………………………... zł)
Powyższe ceny zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku VAT jest zgodna
z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
Nr 54, poz. 535 ze zm.)
2. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje, jakie były niezbędne do
przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i akceptujemy
warunki w nich zawarte.
4. Przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować sami.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w
SIWZ – 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert).
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy w sprawie zamówienia
publicznego i akceptujemy go bez zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej oferty,
stawimy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2%
ceny oferty brutto zostanie wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
8. Termin płatności wynosi do 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej
faktury.
9. Zamówienie będzie realizowane w następującym okresie:
od 1.08.2010 r. do 31.07.2011 r.
10. Uprawnionym przedstawicielem do kontaktów z Zamawiającym
jest……………………………………………. tel. …………………… fax ……………………….
11. Nasze konto bankowe – Bank ……………………………………………………….….
12. Nasz NIP ……………………………………….. REGON…………………………..…..
13. Integralną część niniejszej oferty stanowią:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………….
14. Oferta nasza zawiera łącznie ……………………… stron ponumerowanych.
..………………………………..
(podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką
imienną osoby lub osób upoważnionych do
podpisu w imieniu Wykonawcy)
21
Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE Z ART. 22 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Nazwa zamówienia:
Usługi porządkowe w budynku Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia
Krzyki Zachód przy ul. Powstańców Śląskich 161
Wspólny Słownik Zamówień – CPV – 90 91 00 00-9
90 91 90 00-2
90 91 90 00-4
90 61 00 00-6
90 63 00 00-2
Oświadczamy, że:
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie.
3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Oraz
Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na
podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
………………………. dnia…………………….…
…………….……………………………..
miejscowość
(podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką
imienną osoby lub osób upoważnionych do
podpisu w imieniu Wykonawcy)
22
Załącznik nr 3 do SIWZ
(pieczęć Wykonawcy)
Arkusz kalkulacyjny
w przetargu nieograniczonym na wykonanie usług porządkowych w budynku
Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyki Zachód,
ul. Powstańców Śląskich 161
Powierzchnia ogółem 742 m2, w tym:
• pokoje biurowe
- 536 m2 (posadzki, panele, parkiety, meble, sprzęt techniczny)
• ciągi komunikacyjne - 154,7 m2 (posadzki, glazura)
• sanitariaty
- 51,5 m2 (posadzki i ściany, glazura plus armatura)
• składnica akt
- 170 m2 (posadzki, glazura, regały metalowe, akta)
RAZEM
- 912 m2
Powierzchnia okien – szyby zespolone – 55 m2
1. Koszty pracowników wykonujących sprzątanie
ww. powierzchni plus dwukrotne mycie okien
2. Wartość planowanych do zużycia środków czystości
3. Wartość środków higieny osobistej
(papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło)
4. Koszty sprzętu technicznego
5. Inne koszty Wykonawcy z ich wyszczególnieniem
Ogółem:
Podatek VAT:
Kwota brutto:
................................... dnia ………...................
…………………… zł netto
…………………… zł netto
…………………… zł netto
…………………… zł netto
…………………… zł netto
…………………… zł netto
…………………… zł
…………………… zł
..............................................................
miejscowość
(podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną
osoby lub osób upoważnionych do podpisu
w imieniu Wykonawcy
23
Załącznik nr 4 do SIWZ
(pieczęć Wykonawcy)
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
- WYKAZ WYKONANYCH / WYKONYWANYCH USŁUG PORZĄDKOWYCH
za okres ostatnich trzech lat
Lp.
Zamawiający
/nazwa adres/
Przedmiot
Zamówienia
Data
Wykonania
Wartość
w złotych
/brutto/
1
2
3
4
5
Zał.: referencje potwierdzające wykonanie wymienionych usług ujętych w w/w wykazie.
................................... dnia ………...................
..............................................................
miejscowość
(podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną
osoby lub osób upoważnionych do podpisu
w imieniu Wykonawcy)
24
Załącznik nr 5 do SIWZ
(pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa zamówienia:
Usługi porządkowe w budynku Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia
Krzyki Zachód, ul. Powstańców Śląskich 161.
Wspólny Słownik Zamówień – CPV – 90 91 00 00-9
90 91 90 00-2
90 91 90 00-4
90 61 00 00-6
90 63 00 00-2
Oświadczamy, że dysponujemy odpowiednio wykwalifikowaną kadrą kierowniczą
i personelem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
Jednocześnie, w przypadku wyboru przez Zamawiającego naszej oferty,
zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy przedstawić do akceptacji
Zamawiającego pełną imienną listę osób do wykonywania przedmiotu zamówienia.
................................... dnia ………...................
miejscowość
..............................................................
(podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną
osoby lub osób upoważnionych do podpisu
w imieniu Wykonawcy)
25
Załącznik nr 6 do SIWZ
VII.G.212/23/10
UMOWA Nr ………./2010
zawarta we Wrocławiu w dniu ……………….. pomiędzy Prokuraturą Okręgową we Wrocławiu
mającą
swą
siedzibę
przy
ulicy
Podwale
30,
50-950
Wrocław,
NIP 897-15-60-556, reprezentowaną przez:
Prokuratora Okręgowego
-
……………………………
zwaną dalej „Zamawiającym”, a firmą
………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
…………………………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), została zawarta umowa
następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wykonania usług
porządkowych dla Zamawiającego w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia Krzyki
Zachód, ul. Powstańców Śląskich 161, w godzinach od 1530 do 2100 przy użyciu własnego
sprzętu oraz środków czystości na warunkach określonych niniejszą umową w
dokumentach oraz w załącznikach stanowiących integralną część umowy, a mianowicie:
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
b) Oferta Wykonawcy
2. Usługi porządkowe polegać mają na sprzątaniu powierzchni biurowych i pomocniczych o
łącznej powierzchni 912 m2 oraz mycie okien o powierzchni 55 m2.
3. Sposób realizacji usług:
3.1. Sprzątanie pomieszczeń biurowych i pomocniczych o powierzchni:
pokoje biurowe
536 m2
ciągi komunikacyjne 154,7 m2
sanitariaty
składnica akt
oraz
powierzchnia okien
51,5 m2
170 m2
rodzaj powierzchni – panele
rodzaj powierzchni – lastriko, powłoka
syntetyczna, zmywalna
rodzaj powierzchni – glazura
rodzaj powierzchni – glazura
55 m2
rodzaj powierzchni: ramy drewniane, szyby
zespolone
3.2. Częstotliwość wykonywanych prac porządkowych na obiekcie:
26
Codziennie:
a) wycieranie na wilgotno lub mycie zewnętrznych powierzchni mebli,
b) ścieranie kurzy z obrazów i innych przedmiotów,
c) opróżnianie koszy na śmieci i pojemników do niszczarek,
worków w koszach i pojemnikach niszczarek,
wymiana
d) wycieranie na wilgotno twardych powierzchni podłóg środkami
czyszczącymi przeznaczonymi do danego rodzaju powierzchni
zalecanymi przez producenta danego rodzaju podłogi,
e) wycieranie na wilgotno drzwi, parapetów i grzejników,
f) wycieranie na wilgotno nóg krzeseł, biurek, stołów,
g) szczególna dbałość o czystość w sanitariatach, mycie urządzeń
sanitarnych przy użyciu środków o właściwościach dezynfekujących,
mycie powierzchni podłogowej,
h) mycie luster, w tym również znajdujących się w toaletach,
i) inne czynności związane z bieżącym utrzymaniem czystości na terenie
obiektu,
j) wycieranie na wilgotno korytarzy,
k) zamiatanie schodów wejściowych,
l) odkurzanie kwiatów żywych
ł) czyszczenie wycieraczek
Raz w tygodniu:
a) konserwacja podłóg środkami antypoślizgowymi (w tym polerowanie)
odpowiednimi środkami przeznaczonymi do danego typu podłogi
zgodnie z zaleceniami producenta danych materiałów podłogowych,
b) mycie powłok ceramicznych na ścianach w toaletach i innych
pomieszczeniach,
c) mycie stolarki drzwiowej przy użyciu środków konserwujących,
d) czyszczenie lamp, parapetów, grzejników, usuwanie pajęczyn ze ścian i
sufitów,
e) mycie oszklonych drzwi wejściowych,
f) inne czynności związane z okresowym utrzymaniem czystości na
terenie obiektu zlecone przez użytkownika obiektu,
g) mycie poręczy przy klatkach schodowych.
Na zlecenie zamawiającego czyszczenie tapicerowanych krzeseł oraz
dywanów.
Dwa razy w roku:
a) kompleksowe mycie szyb okiennych oraz obrzeży (na przełomie
marca/kwietnia: najpóźniej do 20 kwietnia oraz na przełomie
września/października: najpóźniej do 20 października) przy użyciu
27
odpowiednich środków, ramy drewniane należy konserwować
odpowiednim środkiem przeznaczonym do tego typu powierzchni
b) mycie drzwi wejściowych
c) sprzątanie piwnicy (w miesiącu marcu i wrześniu)
d) mycie punktów świetlnych po wcześniejszym umówieniu się z
konserwatorem tut. jednostki na zdjęcie opraw
3.3. Inne obowiązki:
a) wyłączanie światła, zamykanie okien,
b) przestrzeganie przepisów i instrukcji służbowych o ochronie
BHP i PPOŻ.,
c) informowanie Zamawiającego o zauważonych uszkodzeniach
urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach,
d) bieżące uzupełnianie ubytków mydła, ręczników papierowych,
papieru toaletowego, odświeżaczy powietrza w miejscach o
szczególnej dokuczliwości, worków do koszy na śmieci i do
niszczarek dostarczonych przez Wykonawcę.
3.4. Środki czystości powinny być dopuszczone do obrotu, skutecznie czyścić zabrudzone
powierzchnie, odpowiednie do danego rodzaju powierzchni, środki zapachowe o trwałości
co najmniej 72 godzinnej. Stosowane środki i sprzęt musi cechować najwyższa jakość.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiej ilości osób sprzątających , żeby
zapewnić rzetelne wykonywanie wszystkich w/w czynności.
3.5. Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie pomieszczenie do przechowywania
sprzętu i środków czystości.
§2
1. Za wykonanie prac o których mowa w § 1 Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie
miesięczne, zgodnie z Formularzem ofertowym z dnia ………….., w kwocie
brutto………………………… (słownie:………………………….. złotych), w tym podatek
VAT…………………………… złotych, kwota netto …………. (słownie: ……………… złotych) na
podstawie faktur wystawionych w ostatnim dniu miesiąca, w którym usługa jest
świadczona,
2. Ogólna wartość przedmiotu umowy za okres trwania umowy wynosi:
……..................................(słownie: ……………………………… złotych), w tym podatek VAT
……………………,
kwota netto …………………………. (słownie: ………………….. złotych)
3. Zapłata za wykonaną usługę następować będzie po zakończeniu miesiąca przelewem na
rachunek bankowy wskazany na fakturze Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. W celu zapewnienia należytego wykonania umowy ustanawia się zabezpieczenie w
wysokości 2% wartości brutto umowy, to jest kwoty ………………..(słownie: ………
……………………………złotych).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożono w formie ………………………
28
§3
1. Nad wykonaniem czynności usług porządkowych Wykonawca czuwa przez swoich
pracowników nadzoru i kontroli. Wykonawca zgadza się na kontrole przeprowadzane przez
upoważnionych pracowników Zamawiającego na podstawie pisemnego upoważnienia
wydanego przez Zamawiającego.
§4
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu Zamawiającego do pełnej
wartości powstałe z nie wykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej
umowy chyba, że powstałe szkody były następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności.
2. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do podjęcia wszelkich działań w celu
zminimalizowania ewentualnych szkód mogących powstać w rezultacie zdarzeń losowych.
§5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości umownej brutto w
przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. W przypadku każdorazowego stwierdzenia przez Zamawiającego, że usługa porządkowa nie
została wykonana lub została wykonana nienależycie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
kary umowne w wysokości 5% wartości brutto umowy. Podstawą do naliczenia kar
umownych jest niewykonanie każdego elementu ze wskazanych w § 1 ust. 3 pkt 3.1 i pkt 3.2
zakresu usług.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy.
4. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar
umownych.
§6
Z ramienia Zamawiającego do wzajemnych kontaktów upoważniony jest Prokurator Rejonowy
lub jego Zastępca, a ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………...
§7
1. Umowa obowiązuje:
od 1.08.2010 r. do 31.07.2011 r.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie.
Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni, licząc od daty powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać
tylko wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
29
§8
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność takich zmian wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te
będą korzystne dla Zamawiającego.
§9
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego z wyłączeniem art.509 w
ten sposób, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
§ 10
Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony poddadzą pod
rozstrzygnięcie właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego Sądowi.
§ 11
Umowa zostaje sporządzona w trzech
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
jednobrzmiących
Z A M A W I A J Ą C Y:
egzemplarzach,
dwa
W Y K O N A W C A:
Akceptuję projekt umowy.
……………………………………………….
(podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną
osoby lub osób upoważnionych do podpisu w imieniu Wykonawcy)
30
dla