Podatko we Espresso

Komentarze

Transkrypt

Podatko we Espresso
Publikacja wydawana przez dział prawno – podatkowy PwC
Podatkowe Espresso
Przegląd orzecznictwa oraz praktyki fiskalnej
4 kwietnia, nr 13/2013
CIT: Wydatki na zakup gotowych posiłków, podawanych podczas
szkoleń i narad będą mogły stanowić dla spółki koszty uzyskania
przychodu
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (w imieniu Ministra Finansów)
w interpretacji z 6.03.2013 r. wypowiedział się na temat, czy wydatki na usługi
zakupu gotowych posiłków, podawanych podczas szkoleń i narad, będą mogły
stanowić dla spółki koszty uzyskania przychodu.
Zdaniem organu podatkowego, wydatków poniesionych przez
spółkę na poczęstunek podawany podczas wewnętrznych spotkań i
szkoleń nie należy kwalifikować do wydatków na reprezentację,
podlegających wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów .
Wydatki te spełniają warunki zakwalifikowania ich do kosztów
uzyskania przychodu na podstawie odpowiedniego przepisu ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych.
PIT: Dieta przysługująca za czas podróży służbowej
przedstawicielom regionalnym, którzy realizują obowiązki
służbowe poza obszarem świadczenia pracy wskazanym w
umowie o pracę, korzysta ze zwolnienia.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (w imieniu Ministra Finansów)
w interpretacji z 5.03.2013 r. wypowiedział się na temat, czy dieta
przysługująca za czas podróży służbowej przedstawicielom regionalnym,
którzy realizują obowiązki służbowe poza obszarem świadczenia pracy
wskazanym w umowie o pracę, korzysta ze zwolnienia podatkowego.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że spółka zatrudnia
przedstawicieli regionalnych na podstawie umowy o pracę. Jako miejsce
świadczenia pracy wskazany jest obszar województwa lub miasta.
Zdaniem organu podatkowego, jeżeli wykonywanie przez
pracownika (przedstawiciela regionalnego) na polecenie
pracodawcy zadania służbowego poza obszarem świadczenia pracy
wskazanym w umowie o pracę jest podróżą służbową w rozumieniu
odpowiedniego przepisu Kodeksu pracy i z tego tytułu pracownik
otrzymuje diety, to świadczenia te będą korzystały ze zwolnienia od
podatku dochodowego od osób fizycznych.
Końcowo nadmienić należy, że ewentualna nadwyżka wypłacanych
przez wnioskodawcę świadczeń, tj. ponad limit określony w
stosownych rozporządzeniach – podlega opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
CIT: Wydatki na karnety wejściowe na basen i imprezy
sportowe poniesione na rzecz swoich pracowników spółka
może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (w imieniu Ministra Finansów)
w interpretacji z 1.03.2013 r. wypowiedział się na temat, czy wydatki na
karnety wejściowe na basen i imprezy sportowe poniesione na rzecz swoich
pracowników spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem spółki,
że zapewnienie pracownikom dbania o kondycje fizyczną wpływa
na poprawę efektywności pracy oraz zmniejszenie wskaźnika
frustracji czy odejść pracowników ze spółki.
Tym samym wydatki na karnety wejściowe na basen i imprezy
sportowe będą stanowiły koszt uzyskania przychodu dla spółki.
CŁO: Zakończenie dochodzenia antydumpingowego
dotyczącego przywozu etanoloamin z USA
W dniu 26 marca 2013r., w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane
Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) nr 285/2013 z dnia 21 marca 2013r.,
odnoszące się do postępowania antydumpingowego na etanolaminy
pochodzące z USA.
We wspomnianym rozporządzeniu Komisji Europejska
poinformowała, iż na etanoloaminy objęte następującymi kodami
CN: ex 2922 11 00 (monoetanoloamina) – TARIC 2922 11 00 10, ex
2922 12 00 (dietanoloamina) – TARIC 2922 12 00 10, 2922 13 10
(trietanoloamina), pochodzące z USA, nie zostaną ponownie
nałożone ostateczne cła antydumpingowe, natomiast wcześniej
nałożone cła antydumpingowe zostają uchylone. Rozporządzenie
weszło w życie 27 marca 2013r..
W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Tomaszem Misiakiem:
[email protected], Tel.: 22 523 4858, tel. kom.: 502 18 4858
Zastrzeżenie prawne:
Przegląd orzecznictwa oraz praktyki fiskalnej ma jedynie charakter informacyjny i nie może stanowić jedynej
podstawy do podejmowania działań.
© 2013 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa "PwC"
odnosi się do PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., firmy wchodzącej w skład sieci PricewaterhouseCoopers
International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

Podobne dokumenty