pobierz PDF - Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim

Komentarze

Transkrypt

pobierz PDF - Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
==================================================================
dla
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
„Ochrona budynków Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim
przy ul. Sądowej 3 i ul. 26 Marca 44”
Nr sprawy: ZP/PN/03/13
CPV: 79710000-4
1
I . Nazwa oraz adres Zamawiającego
Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim
ul. Sądowa 3
44 – 300 Wodzisław Śląski
adres strony internetowej: http://www.wodzislaw.sr.gov.pl/
II. Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień
Publicznych (Pzp) (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
III. Przedmiot zamówienia
1.Ochrona budynków sądowych polegająca na:
•
•
Ochronie budynków Sądu Rejonowego, wykonywanej 24 godziny na dobę,
obejmującej budynki wraz z przyległym terenem – parkingi; polegającej na
wykonywaniu usług w zakresie całodobowego dozorowania i ochrony mienia oraz
kontrolowania ruchu osobowego w obrębie nieruchomości Zamawiającego
zlokalizowanych w Wodzisławiu Śląskim:
przy ul. Sądowej 3 - budynek wyposażony w instalację PPOŻ,
przy ul. 26 Marca 44 - budynek wyposażony w instalację PPOŻ WiN oraz sieć kamer
monitorujących.
Stałej, całodobowej, bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia.
•
Obsłudze dwóch bramkowych wykrywaczy metali METEOR 250 w budynkach
sądowych przy ul. Sądowej 3 (1 sztuka) i ul. 26 Marca 44 (1 sztuka) wraz
z możliwością korzystania z ręcznego wykrywacza metali, w godzinach pracy sądu.
•
Zapewnienie dojazdu grupy interwencyjnej – czas dojazdu do obiektów Zamawiającego
nie może przekraczać 10 min.
Ochrona w dni pracy sądu:
a. 7:30 – 15:30 - 1 licencjonowany pracownik (w poniedziałki od 7:30 – 18:00)
b. 15:30 – 7:30 - 1 portier
c. w dni wolne od pracy : 24 h – 1 portier
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązuje się dostarczyć wykaz pracowników,
którzy będą zatrudnieni przy ochronie Sądu, odrębnie dla każdej lokalizacji,
oraz zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego dla każdego z tych pracowników.
Pracownicy muszą być jednolicie umundurowani, usługa musi być wykonywana zgodnie
z przepisami regulującymi zakres świadczonej usługi i organizacją oraz zakresem działania Sądu.
Zamawiający:
1. nie dopuszcza składania ofert częściowych,
2. nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
3. nie przewiduje zamówień uzupełniających,
4. nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
5. nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną,
6. nie przewiduje rozliczania się w walutach obcych,
7. nie przewiduje aukcji elektronicznej,
2
8. nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
9. nie wyraża zgody na powierzenie zamówienia podwykonawcom.
IV. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny spełnienia tych
warunków.
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust.1 ustawy Pzp oraz spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp i określone w punkcie 3 niniejszego rozdziału.
2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VI.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
a. posiadania wiedzy i doświadczenia:
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 3 usługi polegające na
świadczeniu usług całodobowej ochrony fizycznej w obiektach użyteczności publicznej, w
tym przynajmniej 1 usługa wykonana/wykonywana w Sądzie , przez okres co najmniej 12
miesięcy dla jednego podmiotu, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł każda,
b. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje co najmniej
4 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , posiadającymi licencję pracownika
ochrony I lub II stopnia, nie karanymi i legitymującymi się minimum 2 letnim stażem pracy
na stanowisku pracownika ochrony (załącznik nr 5 do SIWZ).
Wykonawca musi dysponować jedną własną grupą interwencyjno-patrolową ,
zmotoryzowaną , wyposażoną w broń bojową krótką i radiowe środki łączności.
c. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia,
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej:
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 000,00 zł.
Ocena spełnienia warunków przez Wykonawcę nastąpi na podstawie niżej wymienionych
dokumentów.
VI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
należy złożyć:
1.1 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt
2 ustawy wypis z rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
3
1.2 oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3a do
formularza ofertowego),
1.3 aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert,
1.4 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust
1 pkt 4 – 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed wyznaczonym terminem
składania ofert,
1.5 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust
1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed wyznaczonym terminem
składania ofert,
2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
należy złożyć:
2.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do
formularza ofertowego),
2.2 aktualna koncesja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wydanej na podstawie
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145,
poz. 1221, j.t. ze zm.),
2.3 wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem
dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane
należycie (np. referencje) (załącznik nr 4),
2.4 opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Ubezpieczenie musi opiewać na
sumę ubezpieczenia minimum 100 000,00 zł. Jeżeli suma ubezpieczenia opiewać będzie
na inną walutę niż złoty polski, wówczas Zamawiający, dla celów ustalenia czy
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, przeliczy ją na złote polskie
według średniego kursu NBP z dnia złożenia oferty,
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
przedstawiając w tym celu:
3.1 pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia,
zawierające zakres czynności, które te podmioty zobowiązują się wykonać –
w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w
postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów,
3.2 pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia Wykonawcy potencjału
technicznego w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę sprzętu, który
zostanie przez ten podmiot udostępniony – w przypadku, gdy Wykonawca wykazując
spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na potencjale technicznym innych
podmiotów,
3.3 pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na
okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które
zostaną przez ten podmiot udostępnione – w przypadku, gdy Wykonawca wykazując
4
spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do
wykonania zamówienia innych podmiotów.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
i określonych w Rozdziale V pkt 3 polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający żąda wykazania za pomocą
dokumentów wymienionych w Rozdziale VI pkt 1, iż w stosunku do tych podmiotów nie
zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, o ile podmioty te będą brały udział
w realizacji części zamówienia.
Jeżeli Wykonawca wykazuje spełnianie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia w oparciu
o zasoby podwykonawców, Zamawiający może dopuścić do ich zmiany na etapie realizacji
umowy jedynie pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w
zakresie nie gorszym niż dotychczasowy podwykonawca.
4.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 – składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków,
opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu
ubiegania się o zamówienie; składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty
dotyczą, w zakresie określonych w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibą lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6. Dokumenty, o których mowa w pkt 4 lub zastępujący go dokument, o którym mowa
w pkt 5, powinny być wystawione w terminach określonych w Rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 19 lutego
2013r. (Dz. U. z 2013, poz. 231) w § 4 ust. 1 pkt 2.
7. Dokumenty mogą być wystawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca składający ofertę, kopie
dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za
zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
9. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia:
9.1 dokumenty wymienione w pkt 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, oraz oświadczenie wymienione w pkt
1.2 albo odpowiadające im określone w pkt 4 i 5, powinny być złożone przez każdego
Wykonawcę,
9.2 oświadczenie wymienione w pkt 2.1 powinno być złożone jedno w imieniu wszystkich
Wykonawców,
9.3 dokumenty wymienione w pkt 2.2, 2.3, 2.4 Wykonawcy składają wspólnie lub
powinien je złożyć dowolny/dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców
składających wspólna ofertę.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty
należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
5
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której
będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo
winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszyscy
partnerzy będą ponosić solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
12. W celu zweryfikowania czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331, ze zmianami) wraz z ofertą winien załączyć listę (wykaz) podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór oświadczenia znajduje się w
załączniku nr 2 do SIWZ).
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym, wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
Opis sposobu przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający jak
i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem, nr 32 459 14 73.
Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich
wątpliwości związanych z treścią niniejszej SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia
oferty, oznaczając je numerem sprawy: ZP/PN/03/13.
Zamawiający nie dopuszcza składania dokumentów w formie elektronicznej.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym
przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznacza się następujące
osoby:
- w zakresie merytorycznym: Jolanta Myśliwiec - tel. 32 459 14 01,
- w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych: Joanna Marcjan –
tel. 32 459 14 71.
VIII. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
IX. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę – własną lub jako członek konsorcjum.
2. Ofertę mogą złożyć podmioty występujące wspólnie.
3. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na
przedstawione kwestie związane z postępowaniem, według kolejności ujętej w SIWZ.
Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz
z tłumaczeniami na język polski.
4. Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa
wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób,
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów
dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego)
6
5.
•
•
•
6.
7.
8.
do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez te osoby do tego upoważnione
(oryginał lub poświadczony przez notariusza odpis). Naruszenie powyższych wymagań
skutkować będzie odrzuceniem oferty.
W przypadku, gdy Wykonawca zastrzega informacje w treści oferty, które nie mogą być
udostępniane innym uczestnikom postępowania, gdyż stanowią one tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
dokumenty zawierające informacje zastrzeżone powinny zostać:
spięte i włożone do oddzielnej i nieprzeźroczystej okładki,
specjalnie opisane na okładce,
wewnątrz okładki winien znajdować się spis zawartości podpisany przez oferenta.
Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną
całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą w sposób uniemożliwiający samoczynną
dekompletację (np. zszyć, zbindować lub w inny sposób).
Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz
parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje
poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.
Ofertę należy włożyć do nieprzeźroczystej koperty, oznaczonej następująco:
Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim
ul. Sądowa 3, 44-300 Wodzisław Śląski
oferta na:
Ochrona budynków Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Sądowej 3
i ul. 26 Marca 44
Nr sprawy: ZP/PN/03/13
NIE OTWIERAĆ PRZED: 06.12.2013 r., godz. 11:00
Nazwa i adres Wykonawcy
Wewnątrz tej koperty ma znajdować się pełna oferta zawierająca wszelkie dokumenty,
załączniki i propozycje oferenta złożone w następującej kolejności:
• spis treści oferty,
• formularz ofertowy,
• załączniki,
• oświadczenia i dokumenty,
• parafowany projekt umowy (załącznik nr 6)
9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać
przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona
określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". Oferty złożone po terminie składania ofert,
zostaną zwrócone bez ich otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania.
X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w terminie do 06.12.2013r. do godz. 10:00 w siedzibie
Zamawiającego – Biuro Podawcze.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia będzie decydowała
data wpływu do Zamawiającego.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2013 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego
przy ul. Sądowej 3 w pokoju nr 37 - II piętro. Otwarcie ofert jest jawne.
XI. Sposób obliczania ceny ofertowej.
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ceną ofertową jest kwota podana w formularzu cenowym (załącznik nr 1 do SIWZ).
Cena ofertowa powinna zwierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
opisane w SIWZ. Koszty te należy uwzględnić w cenie ofertowej.
Cena oferty winna być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, powinna
być podana w złotych polskich – cyframi i słownie.
Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.
Cena ofertowa nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu
zamówienia.
Cena zostanie podana przez Wykonawcę w walucie polskiej.
Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).
XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
Wykonawca określa cenę brutto w złotych polskich wg załączonego formularza cenowegozałącznik nr 1 do SIWZ.
Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena
100 %
Punkty za cenę wykonania oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę ofertową,
przyznając jej maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt.
Punkty dla pozostałych ofert oblicza się według wzoru:
cena najniższa
---------------------- x 100 pkt = ilość punktów dla danej oferty
cena danej oferty
XIII. Informacje dotyczące umowy
1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony wzór umowy
(załącznik nr 4). Na podstawie oferty Wykonawcy Zamawiający przygotuje umowę.
2. Miejsce oraz termin zawarcia umowy, Zamawiający poda Wykonawcy, którego oferta
została wybrana, pisemnie. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą jest zobowiązany do podpisania umowy w wyznaczonym terminie.
XIV. Pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.
1. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych przysługują
środki ochrony prawnej przewidziane ustawą.
2. Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI (art. 179 do art. 198g) –
Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień
Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)).
Wodzisław Śląski, 22.11.2013 r.
Joanna Marcjan
Dyrektor Sądu Rejonowego
w Wodzisławiu Śląskim
8
FORMULARZ OFERTOWY
(pieczęć oferenta)
Nr sprawy: ZP/PN/03/13
FORMULARZ OFERTOWY
„Ochrona budynków Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Sądowej 3
i ul. 26 Marca 44”
Wykonawca :
1. Zarejestrowana nazwa firmy :
.....................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
2. Zarejestrowany adres firmy :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
miejscowość, ulica
.....................................................................
województwo
3. Numer telefonu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Numer fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. e-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Nazwa Banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Numer konta bankowego: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................................................................
8. Numer NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Oświadczam, że ..................................................* płatnikiem VAT
*) wpisać jestem lub nie jestem
9. REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .
Upełnomocniony przedstawiciel
...............................................................
(podpis, pieczęć)
Data : .....................................
9
FORMULARZ OFERTOWY
(pieczęć oferenta)
Nr sprawy: ZP/PN/03/13
ZAŁĄCZNIK Nr 1 - Oferta
Dotyczy postępowania na:
„Ochrona budynków Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Sądowej 3
i ul. 26 Marca 44 ”
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ:
Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych
w SIWZ.
Poszczególne elementy przedmiotu
zamówienia
Przewidywana
ilość
Wartość netto
Ochrona budynków Sądu przy ul Sądowej 3
i 26 Marca 44
Ochrona budynków Sądu przy ul Sądowej 3
i 26 Marca 44
12 miesięcy- 2014 r
Wartość brutto
12 miesięcy –2015 r
RAZEM
Ogółem kwota netto złotych: ………………………………………….………………….……..
(słownie: ………………………………………………...………………………………………)
Podatek VAT: ……………….. (słownie: ……………………...……………….………………)
Ogółem
kwota
brutto
złotych:.......................................................................................................
(słownie:....................................................................................................................................
....)
2. W odpowiedzi na wymagania zawarte w SIWZ oświadczamy, że:
1) dołożyliśmy należytej staranności w uzyskaniu informacji niezbędnych do przygotowania
oferty,
2) uważamy się za związanych złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu
do składania ofert wraz z tym dniem,
3) zamówienie wykonamy siłami własnymi
4) załączony do SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i w razie wybrania
naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wymienionych w niej
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Upełnomocniony przedstawiciel
....................................................
( podpis i pieczęć )
Data : ..........................................
10
FORMULARZ OFERTOWY
(pieczęć Wykonawcy)
Nr sprawy: ZP/PN/03/13
ZAŁĄCZNIK Nr 2 - Informacja Wykonawcy, dotycząca przynależności do
grupy kapitałowej.
Nazwa Wykonawcy:
…………………………………………………………………..………………..
Adres Wykonawcy:
………………………….………………………………………………………....
(kod, miejscowość, ulica, województwo)
W wykonaniu dyspozycji art. 26 ust. 2d w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze
zmianami) przedkładam niniejszą informację:
-
Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej *
-
Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej i w załączeniu składam listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej *
...........................................................
.…………..........................................
miejsce i data
podpis i pieczęć
* niepotrzebne skreślić
Uwaga: Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej, wraz z ofertą składa listę (wykaz)
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
Niniejszą informację składa Wykonawca oraz każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia. 1
1
Zapis zamieszczony we wzorze w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę
11
12
FORMULARZ OFERTOWY
(pieczęć Wykonawcy)
ZP/PN/03/13
Nr sprawy:
ZAŁĄCZNIK Nr 3:
"Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu"
Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału określone w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia na „Ochrona budynków Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim,
przy ul. Sądowej 3 i ul. 26 Marca 44 ”.
Upełnomocniony przedstawiciel
........................................................
..
(podpis, pieczęć)
Data :
................................................
13
FORMULARZ OFERTOWY
(pieczęć Wykonawcy)
Nr sprawy: ZP/PN/03/13
ZAŁĄCZNIK Nr 3a: "Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”
Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Upełnomocniony przedstawiciel
........................................................
..
(podpis, pieczęć)
Data :
................................................
14
FORMULARZ
OFERTOWY
(pieczęć Wykonawcy)
Nr sprawy: ZP/PN/03/13
ZAŁĄCZNIK Nr 4 - Informacje na temat doświadczenia
Wykaz wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat usług odpowiadających swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz miejsca wykonywania.
Lp.
Nazwa zamówienia
Całkowita
wartość
zamówienia
brutto
Termin
rozpoczęcia
i ukończenia
Odbiorca
Upełnomocniony przedstawiciel
....................................................
( podpis i pieczęć )
15
FORMULARZ
OFERTOWY
pieczęć Wykonawcy)
Nr sprawy: ZP/PN/03/13
ZAŁĄCZNIK Nr 5 – wykaz osób
Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Lp.
Imię i nazwisko
Doświadczenie na stanowisku pracownika Licencja I lub II stopnia
ochrony (należy wymienić okres
wykonywania obowiązków pracownika
ochrony oraz obiekt na którym te obowiązki
wykonywał)
Wykonawca oświadcza, że dysponuje własną grupą interwencyjno- patrolową.
Upełnomocniony przedstawiciel
....................................................
( podpis i pieczęć )
16
FORMULARZ
OFERTOWY
(pieczęć Wykonawcy)
Nr sprawy: ZP/PN/03/13
ZAŁĄCZNIK NR 6 – Wzór umowy
U M O W A Nr………….
zawarta w dniu ................. w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy Sądem Rejonowym
w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Sądowej 3, 44-300 Wodzisław Śląski reprezentowanym przez:
…………………………………...
zwanym dalej „Zamawiającym”
a .............................................. z siedzibą przy ul…….. NIP ……. reprezentowanym przez:
..................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”.
wybranym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest:
1. Ochrona budynków Sądu Rejonowego, wykonywana 24 godziny na dobę,
obejmująca budynki wraz z przyległym terenem – parkingi; polegająca na wykonywaniu usług
w zakresie całodobowego dozorowania i ochrony mienia oraz kontrolowania ruchu osobowego
w obrębie nieruchomości Zamawiającego zlokalizowanych w Wodzisławiu Śląskim:
przy ul. Sądowej 3 - budynek wyposażony w instalację PPOŻ,
przy ul. 26 Marca 44 - budynek wyposażony w instalację PPOŻ WiN oraz sieć kamer
monitorujących.
2. Stała, całodobowa, bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia.
3. Obsługa dwóch bramkowych wykrywaczy metali METEOR 250 w budynkach sądowych
przy ul. Sądowej 3 (1 sztuka) i ul. 26 Marca 44 (1 sztuka) w godzinach pracy sądu.
4. Zapewnienie dojazdu grupy interwencyjnej – czas dojazdu do obiektów Zamawiającego nie
może przekraczać 10 min.
Usługa ochrony całodobowej ma zapewnić ochronę przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem lub
rozbojem, dewastacją oraz ochronę przeciwpożarową.
5. Stała, całodobowa, bezpośrednia ochrona osób, mienia i obiektów wraz z obsługą bramek do
wykrywania metali odbywa się w następującym systemie:
17
Ochrona w dni pracy sądu:
a. 7:30 – 15:30 - 1 licencjonowany pracownik (w poniedziałki od 7:30 – 18:00)
b. 15:30 – 7:30 - 1 portier
c. w dni wolne od pracy : 24 h – 1 portier
6. Zakres praw i obowiązków pracownika ochrony regulują:
- Załącznik nr 1 do umowy.
7. Zlecenie ochrony następuje w trybie pisemnego zgłoszenia obiektu pod dozór.
Odpowiedzialność Wykonawcy za ochronę osób, mienia i obiektu oraz obsługę bramki do
wykrywania metali wraz z możliwością korzystania z ręcznego wykrywacza metali rozpoczyna
się od daty i godziny ustalonej w protokole zlecenie-odbioru obiektu objętego ochroną –
Załącznik nr 2 do umowy.
§2
1. Strony zawierają umowę na czas określony: od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.
(zgodnie z ofertą).
2. Umowa może ulec rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym po pisemnym uprzedzeniu
w razie:
- nie zrealizowania płatności za usługi w terminie 6 tygodni od daty przyjęcia faktury.
- nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków określonych Załączniku nr 1 i 2.
§3
1. Wykonawca ustanawia jako pełnomocnika: …………......................................................
2. Zamawiający ustanawia jako pełnomocnika: …................................................................
3. Pełnomocnicy upoważnieni są do uzgadniania bieżących spraw technicznych związanych
z realizacją umowy.
§4
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie miesięczne
w wysokości netto…………zł/mies. + obowiązująca stawka VAT tj. brutto……….…
(słownie:…………………..).
Łączna wartość umowy wynosi netto ……….+ obowiązująca stawka VAT tj.
brutto ……………… zł ( słownie: ……………………………………….),
Należności będą regulowane przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, po
otrzymaniu faktury w terminie do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
wykonano usługę.
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji
podatkowej ………………….
W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody związanej z wykonywanymi usługami,
Zamawiający może wstrzymać z tego powodu regulowanie uzgodnionych przez strony płatności
lub dokonać potrąceń.
Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób
trzecich bez zgody Zamawiającego.
1.
§5
Nad wykonaniem czynności pracownika ochrony Wykonawca czuwa przez swoich
pracowników nadzoru i kontroli. Wykonawca zgadza się na kontrolowanie swoich
pracowników również przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.
18
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie o każdym stwierdzonym
wypadku niewłaściwego pełnienia służby ochrony.
W przypadku nieobecności pracownika w pracy lub jego przybycia do pracy w stanie
uniemożliwiającym mu wykonywanie obowiązków ochrony, Wykonawca ma obowiązek
zapewnić pracownika rezerwowego lub w inny sposób należycie zabezpieczyć obiekt.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy informacji uzyskanych w związku
z wykonywaną umową, mających wpływ na stan bezpieczeństwa chronionego budynku.
Do obowiązków Wykonawcy należą również działania zapobiegawczo-informacyjne
w przypadku powstania szkód tj. zalania pomieszczeń, pożaru, zagrożenia bezpieczeństwa
funkcjonującego sądu.
Zamawiający zapewni pracownikowi ochrony odpowiednie warunki pracy oraz będzie
instruować poprzez swoich pracowników o lokalnych wymogach BHP i p. poż.
Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o wszelkich zmianach ustaleń
zawartych w niniejszej umowie pod rygorem utraty prawa do odszkodowania.
§6
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy oraz za wszelkie szkody wyrządzone
Zamawiającemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku niedołożenia
przez personel Wykonawcy należytej staranności przy wykonywaniu umowy. W
szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za
ewentualną kradzież, zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu i urządzeń dokonane przez jego
pracowników.
W przypadku udowodnionej szkody Wykonawca wypłaca odszkodowanie do wysokości
faktycznie poniesionych i udokumentowanych strat.
Wykonawca ponosi również odpowiedzialność materialną za korzystanie przez
pracowników ochrony z urządzeń stanowiących własność Sądu Rejonowego
w Wodzisławiu Śląskim takich jak: telefon, faks, komputer, kserokopiarka itd. w zakresie
wykraczającym poza ustalenia zawarte w niniejszej umowie.
Wykonawca posiada ważną polisę OC. Wszelka odpowiedzialność za skutki realizacji
umowy, w tym brak ubezpieczenia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy.
§7
W przypadku zaistnienia okoliczności zagrożenia bezpieczeństwa w ochranianym obiekcie
pracownik ochrony ma obowiązek bezzwłocznego powiadomienia właściwej jednostki Policji
i grupy interwencyjnej Wykonawcy.
1.
2.
3.
4.
§8
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od realizacji
umowy w wysokości 30 % wartości przedmiotu zamówienia.
W przypadku, gdyby szkoda przewyższała wysokość kary umownej Zamawiający ma prawo
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli świadczonych przez Wykonawcę usług.
Za usługę niepełną lub wykonaną niezgodnie z zakresem czynności określonym umową,
Zamawiającemu przysługuje prawo do potrąceń z miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy
kwoty odpowiadającej wartości niewykonanych usług.
§9
1. Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ) wraz z ofertą Wykonawcy.
19
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia tych zmian
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub
zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy mogą
nastąpić w drodze pisemnego aneksu.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach.
1.
2.
3.
§ 10
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą
przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze
stron.
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
Załącznik nr 1
do umowy..........
20
Zakres praw i uprawnień pracownika ochrony
Pracownicy ochrony zobowiązani są :
1. Przestrzegać i stosować Regulamin Bezpieczeństwa i Porządku obowiązujący w budynkach
Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Sądowej 3 i ul. 26 Marca 44.
2. Ustalać uprawnienia do przebywania w obiekcie chronionym oraz legitymować osoby
podejrzane w celu ustalenia ich tożsamości.
3. Wzywać osoby do opuszczenia obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do
przebywania na terenie chronionego obiektu albo stwierdzenia zakłóceń przez nie porządku
publicznego.
4. Zatrzymać osoby stwarzające w sposób bezpośredni zagrożenia dla zdrowia ludzkiego,
a także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji.
5. Zwracać uwagę na osoby przebywające w obrębie strzeżonego obiektu.
6. Zatrzymać osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa: kradzież, włamanie, zniszczenie
mienia i inne.
7. Przestrzegać odpowiedniego zamykania bram, pomieszczeń biurowych itp.
8. Przyjmować i zdawać posterunek w sposób dokładny, informując swego zmiennika lub
przełożonego o wszelkich spostrzeżeniach podczas obejmowania, pełnienia oraz zdawania
służby.
9. Przy obejmowaniu służby należy dokładnie zbadać w jakim stanie znajduje się posterunek,
sprzęt znajdujący się na nim i wyposażenie.
10.Zabezpieczać opuszczony budynek (włączyć alarm), w przypadku awarii systemu
alarmowego dokonywać, nie rzadziej niż, co dwie godziny ewidencjonowanego obchodu
budynku.
11.Nie opuszczać powierzonego posterunku dopóki nie zostanie zmieniony przez następną
zmianę.
12.Nie wpuszczać na teren budynku akwizytorów i osób o budzącym wątpliwości wyglądzie
i zachowaniu - wpuszczanie po skonsultowaniu się z kierownictwem Sądu.
13.Interweniować wobec osób zakłócających porządek publiczny na terenie Sądu.
14.Obsługiwać urządzenia sygnalizacyjne i inne w jakie wyposażony jest budynek Sądu,
a mianowicie:
- sygnalizacja napadowa
- sygnalizacja ppoż.,
- sygnalizacja telewizji dozorowej (przemysłowej)
- sygnalizacja alarmowa
oraz zgłaszanie usterek lub awarii tych urządzeń. Procedura postępowania zostanie
uzgodniona z Zamawiającym.
- urządzenia do wykrywania metali ( tzw. bramka)
21
- urządzenia do ręcznego wykrywania metali
- windy dla osób niepełnosprawnych
15.Skuteczne reagować w przypadkach jakiegokolwiek zagrożenia - zwłaszcza na sygnał
alarmowy odebrany od pracowników lub urządzeń sygnalizacyjnych.
16.Zapobiegać zdarzeniom mogącym zakłócić normalne funkcjonowanie Sądu.
17.Odbierać i przechowywać niebezpieczne przedmioty, co do których obowiązuje zakaz
wnoszenia, za wyjątkiem broni palnej i gazowej oraz paczek, których zawartości nie można
sprawdzić- za pokwitowaniem i wydawanie ich, za potwierdzeniem zwrotu, przy
opuszczaniu budynku.
Przy wykryciu broni palnej i gazowej natychmiast powiadomić Policję.
W uzasadnionych indywidualnych przypadkach odebrane przedmioty pozostawić na
przechowaniu w skrytce depozytowej.
18.Zwracać uwagę na podejrzane torby, paczki pozostawione na strzeżonym terenie.
19.Prowadzić książkę pełnienia służby, wpisywać informacje o objęciu i zakończeniu dyżuru
oraz o wydarzeniach zaistniałych w obiekcie. Książka pełnienia służby powinna być
przechowywana w sposób uniemożliwiający dostęp do niej osób postronnych.
20.Informować i kierować interesantów do właściwych Wydziałów i Oddziałów Sądu.
Pracownik ochrony nie udziela porad prawnych interesantom.
21.W sytuacjach wymagających ewakuacji osób przebywających na ternie obiektu- realizować
czynności wymienione w planie ewakuacji.
22.Kontaktować się, w godz. uzgodnionych z Zamawiającym, z Kierownikiem Oddziału
Administracyjnego celem otrzymania innych, doraźnych ustaleń i uwag, które mogą być
przewidziane do realizacji, a nie są wykonywane rutynowo- codziennie.
23.Informować Kierownika Oddziału Administracyjnego o nieprawidłowościach, zauważonych
usterkach itp.
24.Współdziałać z Policją i innymi służbami w przypadku stwierdzenia usiłowania dokonania
przestępstwa lub dokonania przestępstwa, pożaru, ewakuacji budynku itp.
25.Utrzymywać czystość w pomieszczeniu ochrony.
26.Przejść przeszkolenie przeciwpożarowe oraz znać obowiązujące przepisy przeciwpożarowe
na koszt pracodawcy.
27.Znać lokalizację punktu przeciwpożarowego, zaopatrzenia wodnego, sprzętu
przeciwpożarowego, środków alarmowania oraz znać sposoby alarmu pożarowego
i wzywania straży pożarnej.
28.Posiadać umiejętność gaszenia pożaru w zarodku przy pomocy podręcznych środków
gaśniczych.
29.Kontrolować miejsca zabezpieczone z punktu widzenia pożarowego oraz sprawdzać
w czasie obchodu zabudowania, czy nie zostawiono wewnątrz budynku ognia.
22
30.W przypadku powstania pożaru natychmiast powiadomić straż pożarną oraz kierownictwo
obiektu i osobiście przystąpić do gaszenia ognia dostępnymi środkami gaśniczymi, jak
również wezwać do pomocy świadków zdarzenia.
31.W czasie akcji gaśniczej, bacznie strzec chronionego majątku przed ewentualną kradzieżą.
32. Postanowienia szczególne :
Pracownicy ochrony winni:
- w przypadku wskazanym w umowie - posiadać licencję I lub II stopnia,
- być niekarani,
- posiadać umundurowanie służbowe oraz identyfikator,
- być wyposażeni w środki łączności i ewentualnie w system antynapadowy,
- latarki dużej mocy,
- odznaczać się wysoką kulturą osobistą,
- odznaczać się dobrym stanem zdrowia i odpowiednimi warunkami fizycznymi
(sprawność fizyczna),
- podczas pełnienia służby być grzeczni, taktowni ale zarazem zdecydowani,
- spożywać posiłki poza godzinami największego natężenia ruchu.
Wobec pracowników ochrony nie może być prowadzone żadne postępowanie karne.
Do obowiązków pracownika ochrony należy zachowanie w tajemnicy informacji
uzyskanych w związku z wykonywaną służbą, a w szczególności informacji dotyczących
zabezpieczeń, systemu łączności, danych personalnych oraz innych informacji, których
ujawnienie może narazić kogokolwiek na szkodę lub naruszyć jego dobra osobiste.
Zakres praw i uprawnień pracownika ochrony
Szczegółowy zakres praw i uprawnień pracownika ochrony reguluje Rozdział VI ustawy
z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia ( t.j. Dz.U.05.145.1221 z poźn. zm.)
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
Załącznik nr 2
23
do umowy.......
Protokół zlecenie-odbioru obiektów objętych ochroną
§1
Przedmiotem ochrony objęte są budynki Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim :
a. przy ul. Sądowej 3,
b. przy ul. 26 Marca 44
Obiekty będą chronione fizycznie przez pracowników ochrony posiadających odpowiednie licencje
i uprawnienia.
Czas ochrony:
- w dni pracy Sądu:
- w godzinach 7:30 – 15:30 – 1 pracownik z licencją I lub II stopnia
(w poniedziałki do godz. 18:00)
- w godzinach 15:30 – 7:30 – 1 portier (bez licencji)
- w dni wolne od pracy:
- 24 godziny na dobę – 1 portier ( bez licencji)
§2
Przedmiot umowy określony w § 1 Zamawiający przekazuje, a Wykonawca przyjmuje.
§3
1. Odpowiedzialność Wykonawcy za ochronę obiektów wymienionych w § 1 rozpoczyna się
z dniem ………………………… od godz. ………………………
2. Zamawiający przekazuje Wykonawcy 1 komplet kluczy do budynków Sądu.
§4
Protokół sporządzono dnia ………………………… w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
24