Regulamin Croossmintona na Stadionie Śląskim i oświadczenie do

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Croossmintona na Stadionie Śląskim i oświadczenie do
Crossminton na Stadionie Śląskim
Regulamin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Organizatorem rekreacyjnych zajęć crossmintona jest Stadion Śląski Sp. z o.o.
Zajęcia odbywają się od maja do września w każdy czwartek w godzinach od 17:30 do 19:30.
Organizator udostępnia bezpłatnie dla Uczestników zajęć szatnie oraz sprzęt i boiska do gry.
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Uczestników na terenie obiektu oraz
w szatniach, które nie są dozorowane.
Organizator nie zapewnia opieki medycznej podczas trwania zajęć.
Organizator nie ubezpiecza Uczestników zajęć.
Uczestnicy biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność, znając swój stan zdrowia oraz swoje
możliwości kondycyjne.
Uczestnicy zajęć zobowiązani są do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
zachowania go w stanie, w jakim został udostępniony przez Organizatora.
Uczestników zajęć obowiązuje regulamin obiektów, na których zajęcia są przeprowadzane.
Regulaminy dostępne są na stronie www.stadionslaski.pl oraz na obiektach.
Uczestników zajęć obowiązuje odpowiedni strój i obuwie dostosowane do charakteru zajęć oraz
warunków atmosferycznych.
W zajęciach crossmintona na Stadionie Śląskim uczestniczyć mogą osoby pełnoletnie oraz
niepełnoletnie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
Zajęcia w ramach akcji prowadzi uprawniony instruktor nordic walking.
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń instruktora.
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja Regulaminu zajęć oraz podpisanie oświadczenia.
Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych
Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia
zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych
materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w imprezie na potrzeby reklamowe,
promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub transmisjach radiowotelewizyjnych wraz z prawem do ich modyfikowania.
Rażące przypadki niewłaściwego zachowania się lub dewastacji obiektów pomieszczeń i sprzętu
będących własnością Organizatora mogą spowodować usunięcie uczestników zajęć z terenu Stadionu
Śląskiego.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.
Dodatkowe informacje dotyczące zajęć crossmintona można uzyskać pod numerem telefonu:
500-006-415 lub pisząc na adres mailowy: [email protected]
Stadion Śląski Sp. z o.o.
Chorzów, dnia......................... r.
Oświadczenie
Oświadczam, iż zapoznałam (em) się z Regulaminem zajęć crossmintona na Stadionie Śląskim i akceptuję jego zapisy.
Oświadczam, że w zajęciach crossmintona na Stadionie Śląskim uczestniczę dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Nie
posiadam przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych, w związku z czym, nie będę zgłaszać żadnych
roszczeń z tytułu ewentualnych szkód powstałych na mieniu lub sobie w związku z udziałem w zajęciach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby promocji zajęć crossmintona przez Stadion
Śląski Sp. z o.o. w Katowicach (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity: Dz.
U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).
…………………………………………………………………………………………………
adres e-mail (drukowanymi literami)
…………………………………………..………………………………………..
podpis uczestnika
Chorzów, dnia ………..………. roku
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka nad którym sprawuję opiekę prawną:
Imię i nazwisko: ………………………………………..…………………………...…..…………………………, PESEL ……………….……………………….…..,
zamieszkałego w ………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….
tel. kontaktowy (opiekuna) ……….…………………………….……..
w zajęciach crossmintona na Stadionie Śląskim organizowanym przez Stadion Śląski Sp. z o.o. Oświadczam, iż zapoznałam (em)
się z Regulaminem zajęć crossmintona na Stadionie Śląskim i akceptuję jego zapisy. Oświadczam, iż nie ma żadnych
przeciwwskazań lekarskich do udziału dziecka w zajęciach crossmintona na Stadionie Śląskim. Przyjmuję do wiadomości,
że Stadion Śląski Sp. z o.o. nie odpowiada za wypadki, jakim uczestnik może ulec, jak również za mienie uczestnika.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku mojego dziecka na potrzeby Stadion Śląski Sp. z o.o.
w Katowicach (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2135 z późn. zm.)
…………………………………………………………………………………………………
adres e-mail (drukowanymi literami)
…………………………………………..………………………………………..
podpis opiekuna prawnego

Podobne dokumenty