Spotkanie grupy prawnej 16.9.2009 r.

Komentarze

Transkrypt

Spotkanie grupy prawnej 16.9.2009 r.
Notatka ze spotkania grupy prawnej Zespolu do Spraw Rozwhlzan Systemowych w
zakresie ekonomii spolecznej
w dniu 16 wrzesnia 2009 r.
W spctkaniu udzial wzi~li: Pani Anna Sienicka, Pani Maria Jankcwska, Pani Jcanna
Brzczcwska, Pan prcfescr Hubert Izdebski, Pan Tcmasz Schimanek, Pan Cezary Mizejewski,
Pan Krzysztcf Wi~ckiewicz, Pan Pictr Kcntkiewicz.
Pani Anna Sienicka - zaprezentcwala dctychczascwe ustalenia.
Pan Cezary Mizejewski - credo.rna bye przepisem idecwym - mcze w preambule? Dc cech
kcnstytutytwnych maja si~ zaliczae: limit wynagrcdzen, demckratyczne wsp6lzarzltdzanie,
craz alckacja dcchcdu, kt6rlt nadzcrowalby weryfikatcr.
Pan Tcmasz Schimanek - mcze nalezalcby "wyczyscie" t~ regulacj~ tak aby p.s. mialc
cdr~bnlt cscbcwcse prawnlt?
Pan Cezary Mizejewski - jak dctltd dyskutcwanc trzy mczliwcsci: p.s. zakladane przez
cscby fizyczne, b~dltce cscblt prawnlt, craz p.s. twcrzcne przez cscby prawne - bltdi jakc
jedncstk~ crganizacyjnlt, bltdzjakc cdr~bnlt cscb~ prawnlt.
Pan Tcmasz Schimanek - czy dcpuszczalne, zeby p.s. dzialalc jakc dzialalncse gcspcdarcza
stcwarzyszenia? Czy nie rna sprzeczncsci w pcdw6jnym charakterze takiegc pcdmictu,
b~dltcegc jedncczesnie ngc i przedsi~bicrclt nastawicnym na zysk?
Pan prcfescr Hubert Izdebski - nie jest celcwe twcrzenie ncwegc typu cscby prawnej.
Pan Cezary Mizejewski - pcmyslem bylc raczej nadanie statusu cscbcm prawnym
dzialajltcych w ramach istniejltcych cbecnie fcrm - np. sp6lki z 0..0..
Pan prcfescr Hubert Izdebski - w takim razie nalezalcby pc pierwsze rczstrzygnlte czy sp6lka
mcze miee taki status, craz jakie jeszcze pcdmicty mcglt bye cbj~te definicjlt i sfcrmulcwae
w cdniesieniu do.nichjeszcze dalsze elementy definicji.
Pan Tcmasz Schimanek - dzialalncse gcspcdarcza stcwarzyszen budzi wlttpliwcsci, to.czy
jest senscwne nakladae na t~ niejasnlt struktur~ regulacje dctyczltce przedsi~bicrczcsci
spclecznej? Mcze p nalezalcby wprowadzie ckres przejscicwy na dcstcscwanie?
Pani Jcanna Brzczcwska - po.zltdanabylaby jak najszersza fcrmula, r6zncrcdne warunki, w
. jakich funkcjcnujlt pcdmicty ekcncmii spclecznej wplywajlt na wyb6r fcrmy.
Pan Cezary Mizejewski - kazda fcrmula rcdzi kcnsekwencje. Pytaniem jest czy kaZda cscba
mcze zakladac p.s.?
Pan prcfescr Hubert Izdebski - samcrzltd z pewncscilt nie. Na przeszkcdzie stalaby ustawa
gcspcdarce kcmunalnej i inne przepisy cgraniczajltce dzialalncse gcspcdarczltj.s.t.
Pan Cezary Mizejewski - "spcleczny" cznacza pewnlt wsp6Inct~.
0.
Pani Maria Jankowska - moze zamiast wyrazenie" zrzeszenie os6b fizycznych" zastosowac
wyliczenie - "osoba prawna zalozona przez: (...}".
Pan profesor Hubert Izdebski - nie nalezy tworzyc rozszerzonego modelu sp6ldzielnie
socjalnej. Jezeli kai:da osoba prawna, to nie jest do tego potrzebna specjalna ustawa. Trzeba
ograniczyc kr(lg podmiot6w. Zakladac p ..s moglyby wszystkie podmioty, figurujltce w KRS i
majltce cele niezarobkowe.
Pan Cezary Mizejewski - czy kai:da osoba prawna moze zaloZyc dowolnlt osob~ prawna jako
p.s. (np. sp6ldzielnia socjalna sp6ldzielnie socjalnv? Moze zapisac : "kazda osoba prawna z
wylltczeniemj.s.t", albo"z wy1ltczeniemjednostek sektora finans6w publicznych".
Pan Tomasz Schimanek - to by moglo wylltczy podmioty juz funkcjonujltce - np. w
Bilgorajskim Przedsi~biorstwie Spolecznym 30% udzial6w nalezy do samorzltdu.
Pani Anna Sienicka - ale projekt juz zapewnia mozliwosc posiadania przez j.s.t udzial6w w
p.s. Samorzltd nie moze jedynie samodzielnie ich tworzyc.
Pan Cezary Mizejewski - jako formy prawne p.s posiadajltcego osobowosc prawnlt wchodzlt
jedynie sp6ldzielnia i sp6lka.
Pan profesor Hubert Izdebski - jesli chodzi 0 sp6lki, to tylko z
trudno wyobrazic sobie w tej roli sp6lk~ akcyjnlt.
0.0.
Pani Anna Sienicka - ale czy kai:da sp6ldzielnia - mieszkaniowa
i akcyjna, choc w praktyce
tez?
Pan profesor Hubert Izdebski - nie, bo nie spelni wymog6w.
Pani Anna Sienicka - a co z towarzystwem
ubezpieczen wzajemnych?
Pan profesor Hubert Izdebski - za duza skala, potrzebny kapitaL.
Pani Joanna Brzozowska - sp6ldzielnia zakladajltca sp6ldzielni~ to kuriozum.
Pani Maria Jankowska - czemu nie? Jesli np. mieszkaniowa
niepelnosprawnych i zaklada sp61dzielni~ socjalnlt?
chce zatrudnic
Pan Cezary Mizejewski - t.u.w.y, s.k.o.ki, banki sp6ldzie1cze - nie b~dlt odpowiednimi
formami. Wykluczy je koniecznosc dzialania w okreslonych sferach.
Pan Tomasz Schimanek - zatem osoby prawne mozna uznac z om6wione, pora na jednostki
organizacyjne.
Pan profesor Hubert Izdebski - trzeba podkreslic, ze za osob~ prawna nikt nie odpowiada
poza nilt samlt.
Pan profesor Hubert Izdebski - osoba fizyczna? Czemu nie? Jesli potrafi zalozyc jednostk~
organizacyjnlt. Potem b~dzie z nilt odpowiadac. JednakZe z punktu widzenia powodzenia
"imprezy" utrwalona pozycja instytucji juz istniejltcej gwarantuje wi~kszlt trwalosc.
Pani Anna Sienicka - kontrowersje budzila tez kwestia odpowiedzialnosci subsydiamej (art. 9
projektu.
Pan profesor Hubert Izdebski - odpowiedzialnosc subsydiama dotyczy tylko zalozycieli p.s. w
fonnie jednostki organizacyjnej, nie dotyczy os6b prawnych.
Pan Cezary Mizejewski - wracaj'lc do schematu:
a)
Credo
Cechy wsp61ne
b)
c)
A
I
B
Credo moznaby umlesclc w preambule do ustawy.
Pan profesor Hubert Izdebski - preambuly nikt nie przepusci. Ostatnia pojawila si~ w ustawie
lustracyjnej. Lepiej napisac wart. 1: "celem ustawy jest: (...)"
Pani Anna Sienicka - definicja jest wyrazem kompromisu, pozwoli na ewentualne
rozszerzenie w przyszlosci 0 kolejn'l sfer~ p Ai B. Sarno credo nie stanowi definicji, takjak
w propozycji Pani Herbst.
Pan profesor Hubert Izdebski - definicja Pani Herbst byla niewystarczaj'lca - kazda
dzialalnosc gospodarcza sluzy jakiemus celowi spolecznemu, wi~c wszystko mogloby byc
p.s. Cel spoleczny nalezaloby zdefiniowac. W ustawie 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym znalazla si~ definicja interesu spolecznego, nonsensowna, ale musi tam byc.
"Cel spoleczny" nic prawnie nie znaczy.
Pani Anna Sienicka - dlatego dla statusu tak waZnejest dzialanie w okreslonym obszarze.
Pan profesor Hubert Izdebski - trzeba pami~tac, ze jesli jakies wyraZenie rna charakter
samoistny, to podlega samoistnej ocenie (s'ldu czy urz~du skarbowego). W przypadku
fundacji orzecznictwo ksztahowalo si~ przez 10 lat, mimo, ze wlasciwy byl tylko jeden s'ld.
W jakim celu - to mozna w ustawie napisac (tak jak w prawie telekomunikacyjnym). Art. 1
jest elementem istotnym dla interpretacji ustawy, ale sam nie jest skuteczny przed s'ldem.
Pani Anna Sienicka, Pan Cezary Mizejewski, Pan Tomasz Schimanek - Tak.
Pan Tomasz Schimanek - zapisac, ze dzialalnosc gospodarcza rna tez sluzyc innym
podmiotom, niz ten, kt6ry j'l prowadzi.
Pani Anna Sienicka - art. 8 - 2 typy: zatrudnieniowy i uslugowy. Czy definicja interesariuszy
w tej sytuacji jest dobra?
Pani Maria Jankowska - S'l typy podmiot6w, w kt6rych proporcja 50-50 b~dzie trudna do
utrzymania. R6zne rodzaje niepemosprawnosci - od lekkiej 0 sytuacje, w kt6rych osoby nie
mog'l samodzielnie chodzic i m6wic.
Pani Anna Sienicka - moze nalezaloby zastosowac w takich przypadkach r6zne proporcje.
Pan Cezary Mizejewski - 50% jest
zam6wien publicznych.
0
tyle korzystne, ze pokrywa si~ z nowelizacj'l prawa
Pani Joanna Brzozowska - to nie b~dzie ograniczae tych podmiot6w, bo od nich b~dzie
zalezalo, czy podnios'l do 50%.
Pan profesor Hubert Izdebski - najtrudniejsze - poj~cie zatrudnienia. Czy tylko umowa 0
prac~, czy takZe inne formy? Na gruncie poszczeg6lnych ustaw r6zne jest rozumienie tego
terminu.
Pani Anna Sienicka - jesli chodzi 0 typ "uslugowy", to brakuje w nim ekologii (recykling).
Dzialalnose ekologiczna jest cz~sto prowadozna przez p.s. - np. w Anglii.
Pan profesor Hubert Izdebski - mozna wpisae dwa punkty:
1. w zakresie uslug, 0 kt6rych mowa w dyrektywie 0 uslugach na rynku wewn~trznym,
to jest: (...) - takiego zapisu nikt nie zakwestionuje;
2. wyliczenie pozostalych.
Trzeba odniese si~ do PKD.
Pani Anna Sienicka - pozostaly do przedyskutowania
cechy.
Pan Cezary Mizejewski -limit wynagrodzen (nie budzi kontrowersji),
interesariuszy, ograniczenia w podziale zysku.
udzial pracownik6w
i
Pan profesor Hubert Izdebski - zysk bez dyskusji.
Pani Anna Sienicka - na spotkaniu mi~dzygrupowym
limitowanego podzialu zysku - na w6r angielski.
dyskutowana byla kwestia
Pan profesor Hubert Izdebski - dobrze byloby ise w kierunku zasady niedyskryminacji.
Obecnie dyskryminacja taka zachodzi w stowarzyszeniach. Pracownik b~d'lcy jednoczesnie
czlonkiem stowarzyszenia rna gorsz'l pozycj~ niz pracownik niezrzeszony, poniewaZ ten
pierwszy nie moze otrzymae nagrody z zysku, a drugi moze. Przedsiebiorstwo spoleczne
dziala na zasadzie not for prviate profit. Lepiej placie nagrody z zysku pracownikom niz
dzielie go mi~dzy udzialowc6w.
Pan Cezary Mizejewski - zasada niedyskryminacjijest
dobrym rozwi'lzaniem, ale dyskusja
dotyczyla dopuszczenia mozliwosci ograniczonego podzialu pomi~dzy inwestor6w,
wsp6lnik6w, sp61dzielc6w. Padla tez propozycja wprowadzenia obowic:tzku przekazywania
okreslonego odsetka dochodu na projekty 0 charakterze spolecznym.
Pan profesor Hubert Izdebski - przekazywanie odsetka dochodu cele spolecznye to dobry
pomysl. Odpowiada idei dzialania not for prviate profit. To si~ sprawdza w USA.
Pani Joanna Brzozowska - pytanie czy rna to bye przekazywanie czy realizowanie tych
projekt6w we wlasnym zakresie?
Pani Anna Sienicka - gdyby udalo si~ wprowadzie regulatora, to bylby mechanizm kontroli czy cel spoleczny zostal osic:tgni~ty.
Pan Piotr Kontkiewicz - p.s. sarno powinno decydowae.
Pani Maria Jankowska - istotne jest - jaki to bylby pro cent?
Pan profesor Hubert Izdebski - przekazywanie cz~sci zysku na projekty spoleczne powinno
bye uprawnieniem, a nie obowiqzkiem. Obowiqzek b~dzie obchodzony. Zewn~trzne cele
mogll. bye finansowane z zysku.
Pani Anna Sienicka - jesli chodzi 0 og6lne zebranie p.s., to rna one dose przypadkowy sklad.
W zwill.zku z tym trzeba przemyslee kwesti~ uprawnien Powinny miee bardziej konsultacyjny
niz decyzyjny charakter.
Pan profesor Hubert Izdebski - z poczll.tku p.s. bylo projektowane jako male. Teraz okazuje
si~, ze moze to bye podmiot calkiem duzy. Od rozmiary jednostki organizacyjnej zalezy
spos6b zarzll.dzania. 1m mniejsze, tym wplyw interesariuszy moze i powinien bye wi~kszy.
Pani Joanna Brzozowska - moznaby rozr6znie decyzje 0 charakterze spolecznym od
gospodarczych. Pierwsze podejmowaloby zebranie og6lne, drugie - udzialowcy. Obecnie
toczy si~ dyskusja nad zasadll. 1 czlowiek - 1 glos obowi'tZujll.ca w sp61dzielniach.
Pani Maria Jankowska - kontrowersje budzi tylko odpowiedzialnose
przypadku jednostek organizacyjnych.
subsydiama w
Pan Cezary Mizejewski - ludzie sami odpowiadajll. za swoje decyzje.
Pan profesor Hubert Izdebski - interesariusze sami ponoszll. ryzyko - dlatego Sll.
interesariuszami (stakeholders!). Nie mozna im odm6wie prawa do partycypacji, poniewaZ to
rna bye jakikolwiek podmiot gospodarczy, tylko przedsi~biorstwo spoleczne.
Pani Maria Jankowska - Z art. 11 ust. 2 wynikajll. raczej konsultacyjne uprawnienia
zgromadzenia og6lnego. To jest uj~te dose mi~kko. Jedyne istotne uprawnienia majll. zwi'tZek
ze sprawozdaniem rocznym.
Pan Tomasz Schimanek - trzeba si~ zastanowie nad rozmiarem. Czy male, srednie
przedsi~biorstwa, czy tez np. ograniczenie do 100 os6b.
Pan Cezary Mizejewski - mozna zaproponowae
wariantowo.
Pan profesor Hubert Izdebski - rozmiar rzutuje na model demokratycznego
Nast~pne spotkanie grupy w pill.tek, 25 wrzesnia,
0
godz. 13.30
zarzll.dzania.