Długosiodło: Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego

Komentarze

Transkrypt

Długosiodło: Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego
Długosiodło: Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego
Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle
Numer ogłoszenia: 188407 - 2014; data zamieszczenia: 03.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 15, 07-210
Długosiodło, woj. mazowieckie, tel. 29 7412187, faks 29 7412187.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.dlugosiodlo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych dla
Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
publicznego jest dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i
Rekreacji z siedzibą w Długosiodle. Dostawy będą realizowane cyklicznie transportem Wykonawcy i na
jego koszt do stołówek szkolnych prowadzonych przez Zamawiającego znajdujących się w: a) Publicznej
Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki, ul. T. Kościuszki 5, 07-210 Długosiodło, b) Zespole Szkół w
Starym Bosewie, ul. Rozwojowa 19, Stare Bosewo, 07-210 Długosiodło. Każdy z produktów powinien być
dostarczony w wymaganych opakowaniach. Zamówienie zostało podzielone na 4 części: a) część I: świeże
mięso wieprzowe i drobiowe, b) część II: pieczywo, c) część III: świeże warzywa, d) część IV: artykuły
spożywcze. Cykliczne dostawy będą realizowane jak następuje: Część I świeże mięso wieprzowe i
drobiowe - 3 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 14.00)., Część II
pieczywo - 3 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) do godz. 9.00., Część III świeże warzywa - 1 raz
w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. od 7.00 do 14.00., Część IV artykuły spożywcze - 2 razy w
miesiącu (od poniedziałku do piątku) w godz. od 7.00 do 14.00. Dostawa artykułów żywnościowych
odbywać się będzie każdorazowo na podstawie zamówienia telefonicznego złożonego przez
Zamawiającego, w którym wskaże on zamawiane produkty z podaniem ilości, najpóźniej do godz. 10.00
przed dniem dostawy. Produkty muszą spełniać normy jakościowe oraz muszą być dostarczone w ich
początkowym okresie gwarancji. W przypadkach, w których Zamawiający użył nazw własnych dla
określenia walorów smakowych produktów, Zamawiający dopuszcza produkty o walorach smakowych
takich samych lub wyższych. Wykonawca powinien zachować odpowiednie warunki transportu i
przechowywania dostarczanego towaru. Każda dostawa towaru wymagającego załączenia handlowego
dokumentu identyfikacyjnego musi posiadać taki dokument. Wykonawca użyczy nieodpłatnie ewentualnie
potrzebnych pojemników przy każdorazowej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego na okres do
następnej dostawy. Nie wszystkie rodzaje produktów muszą być zakupione lub zakupione w pełnym
zakresie ilościowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej ilości towaru niż określona
w ofercie. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu
zmniejszenia zamówienia. Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji jakości i ilości dostarczanego
towaru i dostarczenia nowej partii do siedziby Zamawiającego w dniu złożenia reklamacji. Do składania
zamówień Zamawiający upoważni wybranych pracowników. Rodzaj oraz ilości artykułów żywnościowych
zawarte są w formularzach cenowych (zał. nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 do SIWZ)..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.81.10.00-6, 03.22.10.00-6, 03.22.00.00-9,
03.21.21.00-1, 15.80.00.00-6, 15.50.00.00-3, 03.14.25.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wg wzoru na zał. nr 1 do SIWZ) wraz z odpowiednim
formularzem cenowym
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Wzór umowy stanowi zał. nr 5 do SIWZ. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy, w stosunku
do treści oferty, w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków: a) zmniejszenie
wartości umowy jest możliwe w przypadku mniejszej ilości wydawanych posiłków, b) w przypadku
wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć
w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to
jednak zgody obu stron umowy; c) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień
umowy; zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w
dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.dlugosiodlo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w
Długosiodle, ul. T. Kościuszki 2, 07 - 210 Długosiodło, I piętro, pokój nr 5.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2014
godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Długosiodle, ul. T. Kościuszki 2, 07 - 210 Długosiodło, I piętro,
pokój nr 1.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Świeże mięso wieprzowe i drobiowe.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj oraz ilość
artykułów żywnościowych zawarte są w formularzu cenowym (zał. nr 1.1 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pieczywo.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj oraz ilość
artykułów żywnościowych zawarte są w formularzu cenowym (zał. nr 1.2 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.10.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Świeże warzywa.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj oraz ilość
artykułów żywnościowych zawarte są w formularzu cenowym (zał. nr 1.3 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.10.00-6, 03.22.00.00-9, 03.21.21.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Artykuły spożywcze.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj oraz ilość
artykułów żywnościowych dostępne są w formularzu cenowym (zał. nr 1.4 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.50.00.00-3, 03.14.25.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.