UCHWAŁA NR XLVI/309/10 RADY GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI z

Komentarze

Transkrypt

UCHWAŁA NR XLVI/309/10 RADY GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI z
UCHWAŁA NR XLVI/309/10
RADY GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI
z dnia 19 marca 2010 r.
w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr
142,poz.1591 z późn.zm.),art.6 ust.12 i art.19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U.z 2006 r Nr 121,poz.844 z późn.zm.), art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym
(Dz.U. 2006 r. Nr 136, poz.969 z późn.zm.) oraz art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682 z póź.zm.) w związku z art. 9, art 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997rOrdynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r Nr 8, poz 60 z późn.zm.), Rada Gminy Stoczek Łukowski uchwala co
następuje:
§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:
1. podatku od nieruchomości od osób fizycznych
2. podatku rolnego od osób fizycznych
3. podatku leśnego od osób fizycznych
§ 2. Określa się następujących inkasentów uprawnionych do pobierania wymienionych w § 1 podatków i opłat:
1. inkasentami podatków i opłat, o których mowa w § 1 pkt 1, 2 ,3 są sołtysi na terenie swojego sołectwa, tj. :
- Pani Rosa Justyna - na terenie Sołectwa Aleksandrówka
- Pan Kusio Sławomir - na terenie Sołectwa Błażejki – Ruda
- Pan Marton Jerzy - na terenie Sołectwa Borki
- Pan Kachniarz Kazimierz - na terenie Sołectwa Chrusty
- Pan Szczęśniak Ireneusz - na terenie Sołectwa Guzówka
- Pan Wojtasik Władysław - na terenie Sołectwa Jagodne
- Pan Pasik Albin - na terenie Sołectwa Jamielne
- Pan Twardziak Tadeusz - na terenie Sołectwa Januszówka
- Pan Rosa Andrzej - na terenie Sołectwa Jamielnik Kolonia
- Pan Pyra Tomasz - na terenie Sołectwa Huta Łukacz
- Pani Janczak Danuta - na terenie Sołectwa Jedlanka
- Pan Bogusz Dariusz - na terenie Sołectwa Kamionka
- Pan Malitka Adam - na terenie Sołectwa Kisielsk
- Pan Bogusz Stefan - na terenie Sołectwa Kapice – Celej
- Pan Bieńko Edward - na terenie Sołectwa Kienkówka
- Pani Traczyk-Miszta Anna - na terenie Sołectwa Mizary
- Pan Kempka Andrzej - na terenie Sołectwa Nowy Jamielnik
- Pani Traczyk Dorota - na terenie Sołectwa Nowa Prawda
- Pani Kobojek Mirosława - na terenie Sołectwa Stary Jamielnik
- Pan Gromada Marian - na terenie Sołectwa Stare Kobiałki
- Pani Chudek Teresa - na terenie Sołectwa Stara Prawda
- Pan Osiak Władysław - na terenie Sołectwa Rosy
Id: UMQHP-QZJHE-ZFWDS-XZNEV-TQJRE. Podpisany
Strona 1
- Pan Łubkowski Zbigniew - na terenie Sołectwa Róża Podgórna
- Pani Gaładyk Agnieszka - na terenie Sołectwa Stara Róża
- Pani Romanowska Renata - na terenie Sołectwa Łosiniec
- Pan Komorniak Jerzy - na terenie Sołectwa Szyszki
- Pan Kępa Leszek - na terenie Sołectwa Turzec
- Pan Piskorz Eugeniusz - na terenie Sołectwa Toczyska
- Pani Słomka Jadwiga - na terenie Sołectwa Wola Kisielska
- Pani Kluska Marianna - na terenie Sołectwa Wólka Poznańska
- Pan Szymański Marek - na terenie Sołectwa Wólka Różańska
- Pan Kowalik Jan - na terenie Sołectwa Wiśniówka
- Pan Luty Zdzisław - na terenie Sołectwa Zabiele
- Pani Kluska Krystyna - na terenie Sołectwa Zgórznica
§ 3. 1. Inkasenci są uprawnieni i zobowiązani do pobierania kwot podatków i opłat wraz z odsetkami
w następujących terminach: 15 marca, 15 maja, 15września, 15 listopada.
2. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany w ciągu 1 dnia roboczego po wyznaczonym terminie płatności
wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy.
§ 4. 1. Osoby fizyczne będące inkasentami dokonują czynności inkasa osobiście
2. Umocowanie inkasenta automatycznie wygasa z chwilą utraty stanowiska.
§ 5. Zarządzenie poboru podatków i opłat w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez
podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na właściwy rachunek bankowy.
§ 6. 1. Za pobranie podatków i opłat i wpłacenie ich w terminie zgodnie z § 3 ust.2 inkasentowi przysługuje
wynagrodzenie w wysokości 7% kwot podatków i opłat wraz z odsetkami.
2. Inkasent którego wynagrodzenie byłoby niższe niż 100zł otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 100zł.
3. Wynagrodzenie będzie wypłacane w ciągu 14 dni po rozliczeniu z zainkasowanej kwoty. Inkasent nie jest
upoważniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Traci moc uchwała Nr V/38/99 Rady Gminy w Stoczku Łukowskim z dnia 10 mara 1999r w sprawie
zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla
inkasentów.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego.
Id: UMQHP-QZJHE-ZFWDS-XZNEV-TQJRE. Podpisany
Strona 2

Podobne dokumenty