Baranów Sandomierski przetargi - e

Komentarze

Transkrypt

Baranów Sandomierski przetargi - e
Baranów Sandomierski: Opracowanie dokumentacji projektowej
rozbudowy Oczyszczalni ścieków w Baranowie Sandomierskim
Numer ogłoszenia: 15338 - 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baranów Sandomierski , ul. gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów
Sandomierski, woj. podkarpackie, tel. 015 8118581 w. 112; 8118583, faks 015 8118582.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.baranowsandomierski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej
rozbudowy Oczyszczalni ścieków w Baranowie Sandomierskim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia
obejmuje: 1) opracowanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy Oczyszczalni ścieków w
Baranowie Sandomierskim, wraz z uzgodnieniami niezbędnymi, w celu uzyskania prawomocnej
decyzji pozwolenia na budowę, oddzielnie dla każdej branży, spełniające wymagania ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462, ze zm.); 2) wykonanie kosztorysów
inwestorskich, przedmiarów robót, spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389); 3)
opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, spełniających wymagania
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129); 4) opracowanie innych
dokumentów niezbędnych do prawidłowego zrealizowania inwestycji, wskazanych przez
Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązany jest do
pomocy przy organizowaniu przetargu oraz odpowiedzi na pytania pojawiające się na etapie
ogłoszenia przetargu na rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranów
Sandomierski, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Zamawiający planuje
uruchomienie procedury wyłonienia wykonawcy w 2017 r. 3. Zamawiający zaleca aby każdy z
Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu postępowania, celem sprawdzenia
warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania
wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji
lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę. 4. Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia,
zobowiązany jest dokonać, w porozumieniu z Zamawiającym, szczegółowej analizy przewidywanej
docelowej ilości oraz parametrów odprowadzanych ścieków z terenu Gminy Baranów Sandomierski
(kanalizacja zbiorcza oraz ścieki dowożone pojazdami asenizacyjnymi). Szacowana docelowa
wielkość rozbudowanej oczyszczalni ścieków - maksymalnie w ciągu doby Q?maxd = 1 400 m3/dobę.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 1) uzyskanie map dla celów projektowych, wypisów,
wyrysów, uzgodnień, decyzji, ocen, opinii, badań i innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowego
wykonania przedmiotu zamówienia; 2) przygotowanie materiałów w celu uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (wraz z raportem o oddziaływaniu
inwestycji na środowisko - jeżeli będzie wymagany w prowadzonym postępowaniu) oraz lokalizacji
celu publicznego; 3) pełnienie nadzorów autorskich podczas realizacji zadania, objętego przedmiotem
zamówienia oraz współpracę z Zamawiającym przy opracowaniu dokumentów dla instytucji
finansujących, w ilości 10 nieodpłatnych przyjazdów projektanta lub projektantów do siedziby
Zamawiającego; 4) uzyskanie z upoważnienia Zamawiającego odpowiednio prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do
robót wymagających zgłoszenia; 5) wykonanie niezbędnej aktualizacji opracowania w przypadku
zmian w przepisach prawa lub w przypadku negatywnej weryfikacji wystawionej przez instytucje
współfinansujące zadanie; 6) wykonanie w okresie co najmniej 24 m-cy od daty uzyskania pozwolenia
na budowę aktualizacji dokumentacji kosztorysowej, na wezwanie Zamawiającego (aktualizacja cen,
podział kosztorysu na elementy - w przypadku podziału zadania na etapy), bez dodatkowego
wynagrodzenia. 6. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w
wersji elektronicznej. 7. Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest
uwzględnić uwagi oraz wnioski Zamawiającego, o ile nie są one sprzeczne z przepisami prawa,
normami oraz sztuką budowlaną. 8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu
wstępnej koncepcji rozbudowy i proponowanych do zastosowania rozwiązań technicznych w celu
akceptacji rozwiązań. 9. Charakterystyka planowanego do rozbudowy obiektu: 1) Oczyszczalnia
stanowi obiekt mechaniczno - biologicznej metody oczyszczania ścieków, przy czym oczyszczanie
mechaniczne polega na usuwaniu ze ścieków substancji stałych łatwoopadajacych, natomiast proces
oczyszczania biologicznego oparty jest o czynną działalność bakterii i mikroorgnizmów pierwotnych
(tzw. osad czynny), w procesach beztlenowo - tlenowych. Wyhodowane w początkowej fazie
mikroorganizmy rozkładają związki organiczne zawarte w ściekach na substancje proste, tj. do
azotynów i azotanów. Technologia oczyszczania ścieków obejmuje następujące procesy: a) proces
mechanicznego oczyszczania przebiegający w stacji mechanicznego oczyszczania ścieków
wyposażonej w kratę, piaskownik i klasyfikator piasku; b) proces biologicznego oczyszczania ścieków
metodą niskoobciążonego osadu czynnego w warunkach beztlenowo - tlenowych, we wspólnym
procesie przemian związków węgla, azotu i fosforu. Proces ten jest realizowany w zblokowanym
reaktorze biologicznym składającym się z połączonych komór predenitryfikacji osadu, defosfatacji,
denitryfikacji, nitryfikacji i osadnika wtórnego; c) proces końcowego oczyszczanie ścieków w osadniku
wtórnym i odprowadzenie oczyszczonych ścieków do odbiornika; d) przeróbka osadów ściekowych: skratki prasowane są na prasie zintegrowanej z kratą, ładowane do pojemników zamykanych i
wywożone z terenu oczyszczalni; - piasek zatrzymywany w piaskowniku poddawany jest
mechanicznemu odwodnieniu w klasyfikatorze piasku, ładowany do pojemników zamykanych i
wywożony z terenu oczyszczalni; - osad nadmierny jest stabilizowany tlenowo w wydzielonej komorze
tlenowej stabilizacji osadu (wykonanej w zaadaptowanej istniejącej komorze osadu czynnego).
Ustabilizowane osady odprowadzane są do układu mechanicznego odwadniania osadu nadmiernego.
Odwodnione osady są kompostowane na istniejących (zaadaptowanych) poletkach do suszenia
osadów. Osady te są wykorzystywane rolniczo. e) oczyszczone i sklarowane ścieki odprowadzane są
grawitacyjnie rurociągiem PCV poprzez komorę przepływomierza - do Kanału Fabrycznego, a dalej do
rzeki Babulówki. 2) Przepustowość oczyszczalni wynikająca z gabarytów wybudowanych obiektów
wynosi: a) średnio w ciągu doby Q?śrd= 700 m3/dobę, b) maksymalnie w ciągu doby Q?maxd = 800
m3/dobę c) maksymalnie w ciągu godziny Q?maxh= 90 m3/h d) ilość ścieków dowożonych średnio w
ciągu godziny Q?śrh = 25 m3/h Ilość odprowadzanych ścieków oczyszczonych mierzona jest w
komorze przepompowni na podstawie odczytu z licznika ścieków w komorze przepływomierza..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.20.00.00-0, 71.22.00.00-6,
71.22.30.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2017.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferent zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wnosząc wadium
w wysokości: 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający oceni spełnienie warunku na podstawie oświadczenia jakie Wykonawca jest
zobowiązany załączyć do swojej oferty.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, co najmniej trzy dokumentacje projektowe budowy, rozbudowy oczyszczalni
ścieków o wielkości min. 5000 RLM

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający oceni spełnienie warunku na podstawie oświadczenia jakie Wykonawca jest
o

zobowiązany załączyć do swojej oferty.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, które będą wykonywać
o
zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób,
w tym przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do: - projektowania o specjalności
architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienie budowlane wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - projektowania o specjalności
konstrukcyjno - budowlane bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienie budowlane
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - projektowania o specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienie
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - projektowania o
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienie budowlane

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający oceni spełnienie warunku na podstawie oświadczenia jakie Wykonawca jest
o
zobowiązany załączyć do swojej oferty.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


1 - Cena - 0.85
2 - Czas realizacji - 0.15
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość
wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w zakresie: 1) Zmiany terminu realizacji
umowy na skutek: a) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców
środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych. b)
wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie niemożliwe do przewidzenia, na które Strony nie
mają wpływu i są przez Strony niemożliwe do pokonania, a w szczególności: klęski żywiołowe, wojny,
stany nadzwyczajne, zamknięcie granic, które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin jej
realizacji; c) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie
przedmiotu zamówienia; d) zmiany obowiązujących przepisów powodujących konieczność uzyskania
dokumentów, które te przepisy narzucają; e) gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje
uzgadniające nie wydały wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym
terminie; f) wydania lub zmiany decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających
wpływ na wykonanie przedmiotu umowy; g) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy
skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, jeżeli Zamawiający
uzna je za zasadne; h) wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania prac nie wynikających z
okoliczności leżących po stronie Wykonawcy; i) konieczności wykonania prac nie przewidzianych w
przetargu, a polegających na podniesieniu warunków użytkowych obiektu, zmianie funkcji,
podniesienia jakości wykonania dokumentacji. We wszystkich ww. przypadkach termin realizacji może
ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności. 2) Zmian osobowych: a) zmiana
osób odpowiedzialnych za prawidłowe świadczenie usług ze strony Wykonawcy, pod warunkiem, że
osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; b) zmiana osób upoważnionych do kontaktów,
odpowiedzialny za realizację umowy w imieniu Wykonawcy/ Zamawiającego; 3) Podwykonawców: a)
w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy, b) rezygnacji podwykonawcy, 4) Pozostałych
zmian: a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje
zmniejszenie wartości zamówienia); b) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i
usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; c)
rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone. d) zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie części zakresu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili podpisania umowy. 2. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania
przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana jest spowodowana
uchybieniem lub naruszeniem umowy przez Wykonawcę i w takim przypadku koszty dodatkowe
związane ze zmianami ponosi Wykonawca. 3. Każda zmiana niniejszej umowy musi być dokonana
jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod
rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.baranowsandomierski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i
Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski, pokój nr 3..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L.
Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski, pokój nr 5 (Sekretariat)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: nie