Prze¿yliœmy koniec œwia- ta (kolejny), weszliœmy w nowy rok

Komentarze

Transkrypt

Prze¿yliœmy koniec œwia- ta (kolejny), weszliœmy w nowy rok
Prze¿yliœmy
koniec œwiata (kolejny),
weszliœmy
w nowy rok
2013.
Zachêcamy
do zapoznania siê
z trzema
tekstami,
które przypomn¹, co
nas czeka
w tym roku
w sprawach
zjazdowych
(zjazdy
sprawozdawcze
hufców
i zjazd ZHP),
w kszta³ceniu kadry
(zapraszamy
na sierpniowy Zlot
Kadry!) oraz
we wspó³pracy
zagranicznej.
10
CZUWAJ 1/2013
ZJAZDOWO 2013
TEMAT NUMERU
Rok 2013 bêdzie dla instruktorów na wszystkich szczeblach naszej
organizacji rokiem zjazdowym. I ze wzglêdu na
to, jak minione zjazdy
wp³ywaj¹ (i wp³ywaæ
bêd¹) na dzia³ania jednostek ZHP, oraz ze
wzglêdu na czekaj¹ce
nas w drugiej po³owie
roku zjazdy sprawozdawcze hufców i grudniowy zjazd Zwi¹zku.
Ale po kolei…
HUFCE
Na tym poziomie organizacji wp³yw spraw
zjazdowych na funkcjonowanie w roku 2013
jest i bêdzie zdecydowanie najwiêkszy! Przecie¿ nie tak dawno (bo
do koñca listopada
2012 r.) komendy hufców – aby wype³niæ zadanie na³o¿one na nie
przez XXXVII Zjazd
ZHP – musia³y przyj¹æ
plan operacyjny do strategii rozwoju ZHP. Nie
by³o to ³atwe, o czym
œwiadczy zarówno obserwacja, ile hufców nie
podo³a³o temu zadaniu,
jak i jakoœæ przyjêtych
dokumentów. Dlaczego
tak siê sta³o? Z kilku
przyczyn.
Po pierwsze – przyjmowanie planów operacyjnych do strategii ZHP
odbywa³o siê w tym
kszta³cie po raz pierwszy i – jak widaæ po
efektach – zabrak³o generalnie w skali ca³ego
Zwi¹zku wsparcia merytorycznego dla komend
hufców. Mówi¹c wprost:
zabrak³o warsztatów, seminariów dla kadry hufców, zabrak³o te¿ poradnictwa pisanego, równie¿
w „Czuwaj” (pisz¹c to,
bijê siê w moje redaktorskie piersi!).
Po drugie – okazuje siê,
¿e nawet prosto opisana,
doœæ oczywista w treœci
strategia nie jest wcale
taka ³atwa do prze³o¿enia na dzia³ania na poziomie hufca. Wynika to
w du¿ej mierze z tego,
¿e du¿a, bardzo du¿a
czêœæ zapisów strategicznych odnosi siê do
dzia³añ wy¿szych szczebli organizacji, tak wiêc
czêsto trudno odnaleŸæ
w zapisach Strategii
ZHP coœ dla w³asnego
hufca – zw³aszcza gdy
specyfika hufca i problemy s¹, rzecz jasna, wyj¹tkowe, wrêcz niepowtarzalne…
Po trzecie – wiele hufców pogubi³o siê w tym
planowaniu. I trudno siê
dziwiæ. Ka¿dy hufiec realizuje przecie¿ swój
program rozwoju, przyjêty na zjeŸdzie w 2011
roku i za chwilê, na
zjeŸdzie sprawozdawczym, bêdzie dokonywaæ po³ówkowej oceny
realizacji tego planu.
Z kolei w roku 2010
zjazdy chor¹gwi przyjê³y swoje plany rozwoju,
które czasami równie¿
dla hufców przewiduj¹
zadania do wykonania.
TEMAT NUMERU
No i mamy jeszcze –
o czym by³a mowa wy¿ej – plany operacyjne
do strategii rozwoju
ZHP. A gdy do tego do³o¿ymy koniecznoœæ
przyjmowania rocznego
planu kszta³cenia, du¿¹
poda¿ ró¿nych programów, zadañ i propozycji
programowych oraz coroczny arkusz analizy
hufca… to naprawdê
³atwo o zawrót g³owy!
I tu wracamy do koniecznoœci wspierania
komend hufców. Róbmy
wiêc warsztaty, organizujmy seminaria, na których kadra hufców bêdzie mog³a wymieniæ siê
doœwiadczeniami! A ci,
którzy nie maj¹ problemów, niech pomagaj¹
innymi, choæby pisz¹c
do „Czuwaj”!
Ale sprawy zjazdowe
dadz¹ siê we znaki hufcom nie tylko przy okazji planowania. Czeka je
tak¿e praca czysto organizacyjna. Najpierw
(wiosn¹) odbêd¹ siê
zbiórki wyborcze, na
których zostan¹ wybrani
delegaci na grudniowy
zjazd ZHP. A jesieni¹,
w wiêkszoœci hufców
w paŸdzierniku i listopadzie, odbêd¹ siê zjazdy
sprawozdawcze.
Zatrzymajmy siê jednak
na chwilê przy zbiórkach wyborczych. S¹dzê, ze warto siê do nich
solidnie przygotowaæ –
nie tylko organizacyjnie,
ale przede wszystkim
merytorycznie. Warto
rozmawiaæ wczeœniej
w gronie instruktorów
o problemach Zwi¹zku,
o znaczeniu i sposobie
reprezentowania danego
œrodowiska na zjeŸdzie
ZHP. Warto te¿ rozmawiaæ o œwiadomym kandydowaniu i wybraniu w hufcach naprawdê
najlepszych delegatów.
Mo¿e w ten sposób
unikniemy – z jednej
strony – rutyniarzy, którzy nie dostrzegaj¹ up³ywu czasu i zmian w organizacji, a z drugiej
strony – wybierania
osób, które myœl¹, ¿e na
zjeŸdzie ZHP… tworzy
siê wymagania na
sprawnoœci. A przede
wszystkim mo¿e unikniemy zjazdu, na którym
niemal w ka¿dym g³osowaniu jedna trzecia delegatów wstrzymuje siê
od g³osu…
CHOR¥GWIE
Do koñca roku zosta³
przyjêty plan operacyjny
do strategii rozwoju
ZHP. Przyjêty? Oby. Ale
czy ten plan rzeczywiœcie – jak chce Strategia
rozwoju ZHP – wynika
z planów operacyjnych
hufców? Z tym jest ró¿nie. Nie tak to mia³o wygl¹daæ, dlatego w tym
roku czeka nas w chor¹gwiach sporo pracy, aby
kolejne chor¹gwiane
plany operacyjne odpowiada³y oczekiwaniom
wynikaj¹cym z uchwa³y
XXXVII Zjazdu ZHP.
Ponadto musimy pamiêtaæ, ¿e w³aœnie jesteœmy
za pó³metkiem chor¹gwianej kadencji – to
dobry czas na podsumowanie realizacji programu rozwoju chor¹gwi
przyjêtego w 2010 roku
a tak¿e wyci¹gniêcie
wniosków z dwóch lat
pracy i usprawnienie zasad wspó³pracy w³adz
chor¹gwi. Tym bardziej,
¿e XXXVII Zjazd ZHP
zafundowa³ nam niedawno zmianê kompetencji rad i komisji rewizyjnych chor¹gwi.
W zasadzie w ka¿dej
chor¹gwi trzeba wiêc
„uk³adaæ siê” na nowo.
O pracy organizacyjnej,
jaka czeka w³adze chor¹gwi w zwi¹zku ze
zbiórkami wyborczymi,
które wybior¹ delegatów
na grudniowy zjazd
ZHP, oraz jesiennymi
zjazdami sprawozdawczymi hufców – nie ma
co d³u¿ej pisaæ, bo to
oczywistoϾ i Рna
szczêœcie – pozytywnie
rozumiana rutyna.
W£ADZE NACZELNE
W przypadku tego
szczebla organizacji
sprawa jest jasna – to
ostatnia prosta. Jest to
zatem dla w³adz naczelnych czas raczej nie siania i robienia czegoœ
„pod publikê” (bo chyba
na to za póŸno), ale
zbierania plonów swojej
ponad trzyletniej pracy.
Ale to czas podsumo-
wañ nie tylko dla tych
konkretnych sk³adów
w³adz. To okazja, aby
jeszcze raz zastanowiæ
siê, jak funkcjonuje system w³adz na poziomie
centralnym. Czy jeœli
coœ nie dzia³a³o jak nale¿y, to dlatego, ¿e z³y jest
system (i potrzebne s¹
zmiany statutowe), czy
praktyka bywa nie najlepsza? A mo¿e to kwestia ludzi – i wystarczy...
wybraæ lepszych?
W ten oto sposób dochodzimy do podsumowañ najbardziej osobistych – których musi
dokonaæ w swym sumieniu ka¿dy cz³onek w³adz
naczelnych: czy w³aœciwie wykorzysta³ swój
czas i da³ Zwi¹zkowi na
pe³nionej funkcji
wszystko to, co móg³?
Wracamy wiêc do kwestii wyboru delegatów,
gdy¿ to one s¹ pierwszym krokiem do wyboru dobrych w³adz naczelnych. Ale nie jest to
wcale zadanie dla w³adz
czy harcmistrzów, ale
dla wszystkich instruktorów, szczególnie dru¿ynowych, którzy na
zbiórkach wyborczych
powinni stanowiæ najwiêksz¹ si³ê. W³aœnie tak
– to dru¿ynowi mog¹ zadecydowaæ, kto bêdzie
ich reprezentowaæ na
zjeŸdzie ZHP. Ich g³os
jest najwa¿niejszy. Zgodnie z nasz¹ Strategi¹!
HM. GRZEGORZ
··
CA£EK
CZUWAJ 1/2013
11
KSZTA£CENIE 2013
TEMAT NUMERU
12
CZUWAJ 1/2013
CENTRALNA
SZKO£A
INSTRUKTORSKA
– PLANY NA ROK 2013
Wkroczyliœmy w nowy
rok, w czasie którego
bêdzie siê dzia³o sporo,
tak¿e w kszta³ceniu (na
co wskazywa³ ju¿ intensywny koniec roku
2012). Dlatego chcia³bym przedstawiæ plany
CSI ZHP, tak aby ka¿dy
móg³ zaplanowaæ udzia³
w którejœ z form.
Kszta³cenie w roku
2013 jest zgodne ze
„Strategi¹ ZHP na lata
2012-2017”. Nasza
praca, prowadzone
kursy i szkolenia bêd¹
zgodne z poszczególnymi kierunkami strategicznymi.
W 2013 roku CSI zorganizuje dwa kursy kadry
kszta³c¹cej. Na wiosnê
i na jesieni. Pierwszy –
w majowy d³ugi weekend. Powracamy do
organizowania takich
kursów na poziomie
centralnym z kilku
wzglêdów, przede
wszystkim jednak
dlatego, ¿e nie we
wszystkich chor¹gwiach
dzia³aj¹ zespo³y kadry
kszta³c¹cej, a co za tym
idzie – chor¹gwie te nie
maj¹ mo¿liwoœci samodzielnego zorganizowania takiego kszta³cenia.
Obowi¹zek ten przejmuje Centralna Szko³a
Instruktorska. My dziêki
tym kursom realizowaæ
bêdziemy jednoczeœnie
dwa cele. Pierwszy to
kszta³cenie podstawowej
kadry kszta³c¹cej, drugi
– przygotowywanie
kadry z chor¹gwi do
tego, aby mog³a w przysz³oœci samodzielnie
organizowaæ takie
szkolenia i powo³aæ
u siebie zespo³y kadry
kszta³c¹cej.
Kolejny kurs, który siê
odbêdzie na wiosnê
(koniec maja, pocz¹tek
czerwca) to kurs kadry
programowej – namiestników, cz³onków
namiestnictw i referatów. To szkolenie bêdzie
przygotowane i przeprowadzone wspólnie
z wydzia³ami metodycznymi GK ZHP. Oprócz
przygotowania do
pe³nienia konkretnych
funkcji bêdzie to doskona³a okazja do integracji
i poznania siê m³odych
metodyków z ró¿nych
stron Polski.
Kontynuowaæ bêdziemy
kursy harcmistrzowskie.
Ju¿ wkrótce przeka¿emy
informacje o najbli¿szym takim kursie.
Zainteresowanie poprzednim przeros³o
oczekiwania organizatorów, dlatego nowy kurs
ruszy ju¿ wiosn¹ tego
roku. A jeœli wci¹¿
bêdzie zapotrzebowanie,
to jeszcze w tym roku
zorganizujemy jego
kolejn¹ edycjê. Przyszli
harcmistrzowie, szykujcie siê na niezapomnian¹ przygodê!
Ca³y czas pracowaæ
bêdziemy z kadr¹ kszta³c¹c¹. Zaplanowaliœmy
na ten rok minimum
cztery warsztaty o ró¿norodnej tematyce.
Najbli¿sze ju¿ w marcu
– warsztaty z gier –
II edycja. Pierwsze
cieszy³y siê du¿ym
zainteresowaniem, st¹d
pomys³ na ich kontynuacjê. Tematy i terminy
kolejnych warsztatów
bêdziemy og³aszaæ na
bie¿¹co. Obiecujê, ¿e
nie tylko kszta³ceniowcy
znajd¹ coœ dla siebie!
W tym roku, tak¿e po raz
pierwszy od kilku lat,
zorganizowane zostan¹
warsztaty dla osób ze
srebrnymi i z³otymi
odznakami kadry kszta³c¹cej. A w programie
zajêcia rozwijaj¹ce
warsztat trenerski, ale
nie tylko. Warsztaty
odbêd¹ siê jesieni¹ –
ka¿da z osób posiadaj¹cych SOKK i ZOKK
dostanie na nie indywidualne zaproszenie.
TEMAT NUMERU
drugi przez Holendrów
w ramach programu
„M³odzie¿ w dzia³aniu”.
Rekrutacja na ten kurs
ju¿ trwa – zapraszamy!
Najwa¿niejsze wydarzenie kszta³ceniowe tegorocznego lata to Zlot
Kadry, o którym ju¿
wspomina³em w poprzednich artyku³ach.
Zlot odbêdzie siê od 14
do 18 sierpnia. Wpiszcie tê datê do swoich
kalendarzy! Szczegó³y
niebawem.
Dla osób posiadaj¹cych
SOKK i ZOKK bêdziemy mieli w tym roku
tak¿e propozycjê kursu
kadry kszta³c¹cej II
stopnia. Jaka bêdzie
jego forma? To jeszcze
niespodzianka. Koñczymy przygotowywaæ
ciekaw¹ propozycjê,
z której jej uczestnicy
bêd¹ na pewno zadowoleni.
Rok 2013 to tak¿e
pierwszy rok, gdy
oficjalnie w ZHP ruszy
realizacja kursów w systemie Woodbadge. To
tradycyjny system
szkolenia liderów skautowych. Do tej pory
takie kursy prowadzone
by³y przez wielkopolsk¹
„Szko³ê Wodzów”,
obecnie „na ostatniej
prostej” jest zatwierdzanie przez G³ówn¹ Kwaterê systemu Woodbadge w ZHP jako
formy szkolenia kadry
w naszym Zwi¹zku. Po
zatwierdzeniu przez GK
program kursu zg³oszo-
ny zostanie do WOSM
w celu uzyskania certyfikatu, potem mo¿na ju¿
bêdzie takie kursy
organizowaæ zgodnie
z wszelkimi formalnymi
wymogami. Certyfikacja
wi¹¿e siê z centraln¹
rejestracj¹ oraz prawem
do przyznawania odznak
ukoñczenia kursu –
chusty i drewienek. CSI
rozpocznie przygodê
z Woodbadge od warsztatów, przygotowuj¹cych kadrê do prowadzenia tych kursów.
Zorganizujemy te¿
w tym roku dwa kursy
Woodbadge.
Ju¿ w maju odbêdzie siê
International Woodbadge Course w Holandii.
Uczestnikami bêd¹
skauci z szeœciu krajów
europejskich, w tym
z Polski. Mamy na tym
kursie 4 miejsca – 2 dla
kobiet, 2 dla mê¿czyzn
i dodatkowe – dla jednej
osoby kadry. To niezwykle ciekawe szkolenie
organizowane po raz
Co jeszcze… Dwa razy
spotkamy siê w tym
roku na zbiórce „Praca
z kadr¹”. To spotkania,
podczas których osoby
odpowiedzialne za
kszta³cenie i pracê
z kadr¹ w chor¹gwiach
mog¹ podnosiæ swoje
umiejêtnoœci i kwalifikacje.
W tym roku przygotowujemy równie¿ propozycje pracy z komendami hufców oraz krêgami
instruktorskimi. Na
pewno bêdziemy w tym
zakresie wspó³pracowaæ
z Wydzia³em ds. Hufców. To dwa du¿e
obszary, które s¹ bardzo
istotne w codziennej
pracy ka¿dego instrukto-
ra. Jednoczeœnie kadra
hufca to osoby, które
maj¹ bezpoœredni
wp³yw na dru¿ynowych
i z nimi pracuj¹. Tym
bardziej praca w tych
obszarach jest dla nas
bardzo wa¿na.
Wci¹¿ promowaæ bêdziemy akredytacjê
kursów przez Centraln¹
Szko³ê Instruktorsk¹.
Rok 2012 przyniós³
odrodzenie tej formy.
Bardzo mnie to cieszy,
bo to doskona³a okazja
do bezpoœredniej pracy
z kadr¹ tych kursów.
Akredytacja przynosi
wiele korzyœci nie tylko
kadrze kursu, ale tak¿e
daje jego uczestnikom
pewnoœæ jakoœci oraz –
namacalnie – dyplom,
na którym znajduje siê
logo CSI i informacja
o akredytacji. Zachêcam
wszystkich chêtnych do
starania siê o akredytacjê. Dziêki temu mo¿na
te¿ uzyskaæ bezpoœrednie wsparcie, tak¿e
merytoryczne, od instruktorów CSI w organizacji takiego szkolenia.
Nasza praca to tak¿e
propozycje szkoleñ
i warsztatów dla instruktorów pracuj¹cych
Zawsze aktualne informacje
o kszta³ceniu w ZHP
znajdziesz na
ksztalcenie.zhp.pl
CZUWAJ 1/2013
13
w ró¿nych wydzia³ach
i zespo³ach dzia³aj¹cych
w G³ównej Kwaterze
oraz w chor¹gwiach. Te
realizowaæ bêdziemy
zgodnie ze zg³aszanym
zapotrzebowaniem
wydzia³ów.
Czêœæ szkoleñ bêdziemy
wspó³organizowaæ
wspólnie z innymi
wydzia³ami G³ównej
Kwatery ZHP. To wynik
nowego sposobu pracy
i wspó³pracy. Pierwsze
kroki w tym zakresie
poczyniliœmy w drugiej
po³owie roku 2012
i przynios³y one bardzo
zadowalaj¹ce efekty.
Oprócz szkoleñ podejmujemy szereg inicjatyw maj¹cych wp³yw na
kszta³cenie i pracê
z kadr¹. Na co dzieñ s¹
one niewidoczne, ale
czêsto maj¹ du¿y wp³yw
na inne dzia³ania w naszym obszarze. Rozpocz¹³ swoj¹ pracê
zespó³ ds. opracowania
i przygotowania koncepcji Jamboree w Polsce w roku 2023.
W prace tego zespo³u
zaanga¿owani s¹ tak¿e
instruktorzy CSI. Projekt jest szczególnie dla
nas wa¿ny, bo praca
z kadr¹ bêdzie jednym
z jego kluczowych
elementów. Rozpocznie
za chwilê dzia³alnoœæ
zespó³ ds. strategii pracy
z kadr¹. Przed nami nie
tylko kolejny Zjazd
ZHP, ale tak¿e pierwsza
okazja, aby pochyliæ siê
miêdzy innymi nad
14
CZUWAJ 1/2013
dokumentem „System
pracy z kadr¹”. Myœlê,
¿e prace tych zespo³ów,
a tak¿e zespo³u metodycznego, mog¹ pomóc
w podnoszeniu poziomu
pracy kadry i jakoœci
szkoleñ, a tak¿e w poszerzaniu i doskonaleniu
oferty kszta³ceniowej
dla naszych instruktorów.
Chcia³bym na koniec
zaprosiæ wszystkich
zainteresowanych
instruktorów do wspó³pracy i pomocy w organizowaniu i prowadzeniu szkoleñ. Szczególnie
tych, którzy chcieliby
zdobywaæ Z³ote Odznaki Kadry Kszta³c¹cej.
Jestem otwarty na tak¹
wspó³pracê. Zapraszam
do kontaktu mailowego
pod adresem [email protected]
W artykule tym zasygnalizowa³em najwa¿niejsze nasze inicjatywy
w nadchodz¹cym roku,
jednak to na pewno nie
wszystko. Szczegó³owe
informacje znajdziecie
na naszej stronie
www.ksztalcenie.zhp.pl
oraz profilu Centralnej
Szko³y Instruktorskiej
na facebooku.
HM. JAKUB
··
CICHOCKI
KOMENDANT CENTRALNEJ
SZKO£Y INSTRUKTORSKIEJ ZHP
ZAGRANICA 2013
TEMAT NUMERU
JAKI BÊDZIE
ROK 2013,
JEŒLI CHODZI
O WSPÓ£PRACÊ
ZAGRANICZN¥?
Jak co roku harcerki
i harcerze pojad¹ na
InterCamp, tym razem
do Holandii. Intercampy
odbywaj¹ siê w maju
i gromadz¹ oko³o 2000
uczestników, m.in.
z Czech, Belgii, Francji,
Holandii, Niemiec,
Polski i Szwajcarii. S¹
stosunkowo tanie, s³yn¹
z fantastycznej atmosfery i nie koliduj¹ z obozami dru¿yn, co z pewnoœci¹ t³umaczy ich
du¿¹ popularnoœæ.
Mi³oœnicy zlotów
skautowych Europy
Œrodkowej wiedz¹, ¿e
na kolejny trzeba
poczekaæ do roku 2014,
ale przestoju nie bêdzie,
bowiem w sierpniu
Wêgrzy œwiêtuj¹ stulecie
swojego skautingu i z tej
okazji zapraszaj¹ na
jubileuszowe jamboree.
Skoro mowa o zlotach
skautowych, oferta jest
znacznie bogatsza.
Wœród narodowych
i lokalnych zlotów
organizowanych w Europie warto wymieniæ
norweski Stavanger,
JamBe 2013 w Belgii,
dwie propozycje
greckie – ELPIDA 2013
i „Anthropon erga” (ta
ostatnia – dla wêdrowników), Marsna Jamborette w Holandii,
PLANET'13 w Austrii
TEMAT NUMERU
czy liczne regionalne
zloty brytyjskie.
Mocnym akcentem
œwiatowym bêdzie zlot
wêdrowników World
Scout Moot w Kanadzie,
do którego reprezentacja
ZHP przygotowuje siê
od wrzeœnia ubieg³ego
roku. Przewidujemy
wspó³pracê z polskim
œrodowiskiem harcerskim w Kanadzie.
Wkrótce przekonamy
siê, jak du¿e przyjmie
ona rozmiary. Chêci po
obu stornach s¹ ogromne, sporo jednak zale¿y
od sukcesu z³o¿onego
wniosku grantowego.
Mamy nadziejê na
liczny udzia³ skautów
i polskich harcerzy
z zagranicy w letnich
przedsiêwziêciach ZHP
– Wêdrowniczej Watrze,
zlocie WICEK, Rajdzie
i Zlocie Grunwaldzkim
oraz w rozmaitych
propozycjach mniejszego kalibru,
realizowanych przez
jednostki ZHP we
wspó³pracy ze œrodowiskami partnerskimi.
Tych, którzy jeszcze nie
maj¹ partnerów, informujemy, ¿e do Wydzia³u
Zagranicznego G³ównej
Kwatery wci¹¿ przychodz¹ proœby od
dru¿yn skautowych
o pomoc w organizacji
obozu czy znalezieniu
pola s³u¿by spo³ecznej –
liczymy na wasz¹
otwartoϾ i kreatywnoϾ
w odpowiadaniu na te
potrzeby.
W roku 2013 Zwi¹zek
Harcerstwa Polskiego
bêdzie uczestnikiem
kilku wa¿nych przedsiêwziêæ regionu Europy.
Przede wszystkim jest to
rok konferencji europejskich – 21. Europejskiej
Konferencji Skautowej
(WOSM) i 14. Europejskiej Konferencji
WAGGGS w Berlinie
(sierpieñ) oraz 8. Konferencji Europejskiej
ISGF Sztokholm-Helsinki
(wrzesieñ). Zgromadzenia te podsumuj¹
trzyletnie funkcjonowanie naszego regionu,
oceni¹ realizacjê
strategii, wybior¹
w³adze, uzgodni¹
kierunki dzia³ania na
przysz³oœæ. Konferencja
w Berlinie jest dla nas
wa¿na z jeszcze jednego
powodu – to czas
sprawdzianu postêpów
w procesie przygotowañ
do organizacji 25. Œwiatowego Jamboree
Skautowego 2023
w Polsce. Dobre
zaprezentowanie siê
ZHP jako kandydata na
gospodarza jamboree
delegatom w Berlinie
zaprocentuje g³osami
oddanymi na konferencji œwiatowej w 2015 r.,
która podejmie ostateczn¹ uchwa³ê w tej
sprawie. Istotnym forum
wymiany i dyskusji
bêdzie tak¿e 42. konferencja organizacji
niemieckojêzycznych
w Luksemburgu w lutym
oraz 45. Europejskie
Forum ISGF w Großarl
w Austrii (czerwiec).
Wœród innych wydarzeñ
dla kadry warto wymieniæ polsko-niemieckie
seminarium Start-Up
w DreŸnie, organizowane przez mieszany
zespó³ ZHP-DPSG,
wspomagaj¹ce nawi¹zanie kontaktów i planowanie wspólnych
obozów (luty), 5. europejskie sympozjum
skautowe w Dublinie
(kwiecieñ), miêdzynarodowy kurs Woodbadge
w Holandii (prze³om
kwietnia i maja; nabórkonkurs trwa), konferencjê ekologiczn¹
DPSG (sierpieñ).
Zespó³ ds. JOTI wiosn¹
zorganizuje 14. Spotkanie Europejskiego
Regionu Scoutlinka
w Krakowie, a tradycyjnie w trzeci weekend
paŸdziernika zachêci
wszystkich cz³onków
ZHP do udzia³u w 16.
Œwiatowym Jamboree
w Eterze.
Zespó³ ds. Europy
Wschodniej i Kaukazu
przygotowuje projekty
kszta³ceniowe, adresowane do organizacji
skautowych z Bia³orusi,
Rosji, Ukrainy, Gruzji
i Azerbejd¿anu –
rozmiar tych przedsiê-
wziêæ bêdzie zale¿eæ od
wysokoœci pozyskanych
œrodków finansowych.
Równie¿ od rozmiarów
zdobytego dofinansowania bêdzie zale¿eæ
zasiêg wspó³pracy
z polskim harcerstwem
na Wschodzie – na
Bia³orusi, Litwie,
w Kazachstanie. Po³udniowe chor¹gwie ZHP
zaprosimy do udzia³u
we wrzeœniowym zlocie
Harcerstwa Polskiego
w Republice Czeskiej
z okazji 100-lecia
harcerstwa na Zaolziu.
Harcerscy seniorzy
zainteresowani wspó³prac¹ miêdzynarodow¹
wezm¹ udzia³ w 17.
trójstronnym czeskos³owacko-polskim
spotkaniu w Czechach.
Oczywiœcie to nie
wszystko. Planów jest
znacznie wiêcej.
Niektóre pomys³y
dopiero siê krystalizuj¹
lub s¹ na etapie konsultacji z zagranicznymi
partnerami.
HM. EWA
··
LACHIEWICZWALIÑSKA
KIEROWNICZKA
WYDZIA£U ZAGRANICZNEGO GK
Zawsze aktualne informacje
o wspó³pracy zagranicznej
znajdziesz na
skauting.zhp.pl
CZUWAJ 1/2013
15