Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Komentarze

Transkrypt

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Projekt „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego”
Poznań, 25.10.2013 roku
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ)
na przeprowadzenie szkoleń bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub zatrudnionych
zagrożonych wykluczeniem społecznym będących w wieku aktywności zawodowej w ramach
projektu „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym z powiatu poznańskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr sprawy: VII.4124.7.2013
Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego
o wartości zamówienia mniejszej od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 euro
Zamawiającym jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu
Adres:
ul. Słowackiego 8, 60-823 POZNAŃ
Adres URL: www.pcpr-poznan.pl
Adres e-mail: [email protected]
Godziny urzędowania:
poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek - piątek 7:30-15:30
Telefon: (061) 841 07 10
Fax: (061) 841 07 11
Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:
w sprawach procedury i Tomasz Woźnica
sprawach merytorycznych:
Fax: (061) 841 07 11
Adres e-mail: [email protected]
Projekt „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego”
jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
I.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w celu wyboru oferty Wykonawcy, z którym zostanie
zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 907 z późn. zm) zwanej w
dalszej części SIWZ „ustawą” oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
II.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych
zawodowo i/lub zatrudnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub osób niepełnosprawnych będących w
wieku aktywności zawodowej w ramach projektu „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot zamówienia oznaczony jest kodem CPV 80500000-9 i został
podzielony na następujące części
1. Część nr 1 przedmiotu zamówienia – kurs na kucharza – dietetyka dla ok. 3 osób.
1. Ilości osób do przeszkolenia w ramach kursów określone dla każdej części zamówienia są orientacyjne i mogą
ulec zmianie.
2. Każdy z kursów winien odbyć się w wymiarze nie mniejszym niż 30 godzin lekcyjnych, z wyjątkiem kursów,
których wymiar czasowy regulują powszechnie obowiązujące przepisy.
3. Zaleca się, aby kursy odbywały się na terenie miasta Poznania lub powiatu poznańskiego, a Wykonawca
zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom kursu zwrotu kosztów dojazdu poniesionych w związku z
przejazdem na miejsce kursu i powrotu do domu. Zwrot zostanie dokonany do wysokości kosztów biletu w
związku z przejazdem publicznym środkiem transportu.
4. Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania wszystkich przygotowanych dokumentów zgodnie z Wytycznymi
w zakresie oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wydania uczestnikom kursu dwóch dokumentów: zaświadczenia zgodnego
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012, poz. 186) oraz certyfikatu ukończenia kursu współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
6. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania programu nauczania, uwzględniając wymiar czasowy kursu oraz
opracowania harmonogramu kursu uwzględniającego dzienny czas trwania zajęć nie dłuższy niż 8 godzin
dydaktycznych, Do czasu zajęć dydaktycznych nie wlicza się czasu trwania przerw.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzania kursów od poniedziałku do niedzieli.
8. Wykonawca, dla każdego kursu zobowiązuje się do zapewnienia realizacji zajęć praktycznych oraz
teoretycznych w wymiarze czasowym określonym w pkt 2.
9. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanej i doświadczonej kadry.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom kursu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków w okresie trwania kursu.
11. Wykonawca do każdego kursu przygotuje i przekaże osobom szkolonym materiały dydaktyczne i informacyjne
w języku polskim, w wersji papierowej lub wersji elektronicznej.
12. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia dla każdego uczestnika kursu końcowego egzaminu
praktycznego. Czas trwania egzaminu nie może być włączany w wymiar czasu trwania kursu. Wykonawca
zobowiązuje się do sporządzenia protokołu z egzaminu końcowego.
13. Przeprowadzenie kursów musi się odbyć zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U.
2012, poz. 186).
14. Wykonawca w trakcie przeprowadzania kursów zapewni wyżywienie i przerwy cateringowe. Przy kursach
trwających nie dłużej niż 4 godziny dydaktyczne dziennie Wykonawcy są zobowiązani do zapewnienia
wyłącznie jednej przerwy żywieniowej, podczas której uczestnik otrzyma napoje w postaci kawy i/lub herbaty
wraz z poczęstunkiem w postaci kruchych ciastek. W przypadku kursów trwających dłużej niż 4 godziny
dydaktyczne dziennie Wykonawcy są zobowiązani do zapewnienia dwóch przerw żywieniowych. Jedna
przerwa winna obejmować poczęstunek składający się z co najmniej jednej kanapki z plastrem wędliny, sera
żółtego, sałaty oraz ogórkiem lub pomidorem wraz z napojem w postaci kawy i/lub herbaty. Natomiast
podczas drugiej przerwy żywieniowej uczestnik winien otrzymać napoje w postaci kawy i/lub herbaty wraz z
poczęstunkiem w postaci kruchych ciastek.
15. Wykonawca jest zobowiązany do zarejestrowania swojej instytucji szkoleniowej w internetowej bazie ofert
szkoleniowych, dostępnej na stronie internetowej www.inwestycjawkadry.pli do aktualizowania w niej
informacji o każdym szkoleniu organizowanym w ramach Projektu, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
16. Zamawiający zastrzega możliwość umniejszenia zaplanowanych ilości kursów lub zaplanowanych ilości osób z
uwagi na mniejszą ilość chętnych do uczestnictwa w kursie, lub pogorszenia stanu zdrowia beneficjenta. Ilość
uczestników w ramach kursu może ulec zmianie jedynie w następujących okolicznościach:
a)
w przypadku zgonu uczestnika kursu, potwierdzonym aktem zgonu, doręczonym Wykonawcy przez
Zamawiającego, niezwłocznie po uzyskaniu aktu zgonu,
2
b)
w przypadku złożenia przez uczestnika zwolnienia lekarskiego, stwierdzającego niezdolność uczestnika
do uczestnictwa kursie (dotyczy to przypadku, gdy uczestnikiem kursu będzie osoba niepełnosprawna),
c)
definitywnej rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w kursie, po podjęciu przez Zamawiającego próby
zmiany decyzji uczestnika, przy czym pisemne oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w kursie oraz
pisemna próba Zamawiającego dot. zmiany decyzji zostanie Wykonawcy niezwłocznie doręczona.
Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadkach o których mowa w pkt a, b i c, podejmie staranne
działania w celu zapewnienia Wykonawcy zdeklarowanej liczby uczestników kursu, w zamian za osobę, której
udział nie będzie możliwy.
17. Wykonawca po zakończeniu kursu przekaże Zamawiającemu oryginał lub potwierdzoną za zgodność z
oryginałem kopię dziennika zajęć edukacyjnych, zawierającego tematy zajęć edukacyjnych, daty
przeprowadzenia i wymiar godzin oraz listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu (mogą
stanowić one załączniki do dziennika zajęć)
2. Część nr 2 przedmiotu zamówienia.
1. W ramach tej części wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dodatkowych zajęć terapii zajęciowej w
ramach funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w następującym wymiarze:
− zajęcia z zakresu krawiectwa – 60 godzin dydaktycznych dla 14 osób
− zajęcia z zakresu rękodzieła z filcu – 60 godzin dydaktycznych dla 14 osób
− zajęcia z zakresu wikliniarstwa – 60 godzin dydaktycznych dla 14 osób
2. Zajęcia będą realizowane na terenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drzązgowie.
Zamawiający wymaga, aby zajęcia odbywały się w godzinach funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Drzązgowie tj. od 8:00 – 16:00, od poniedziałku do piątku. Wykonawca obowiązany jest do uzgodnienia zasad
udostępnienia sali oraz terminów wykonania zajęć z Kierownikiem WTZ numer telefonu 0-61 855-10-93 (Pani
Jadwiga Sękowska).
3. W ramach zamówienia dla zajęć realizowanych w zakresie w/w części, Wykonawca winien zapewnić materiały
niezbędne do przeprowadzenia zajęć zgodnie z rodzajem zajęć (materiały krawieckie, filc, wiklinę itp.) Koszt
materiałów należy uwzględnić w cenie oferty.
4. Wykonawca uczestnikom zajęć winien zapewnić jedną przerwę cateringową w postaci kawy lub herbaty
i ciastek lub drożdżówek. Przerwy nie wlicza się do czasu trwania zajęć.
5. Wykonawca winien wydać uczestnikom zajęć zaświadczenie o udziale w zajęciach.
6. Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania przygotowanych dokumentów zgodnie z Wytycznymi
w zakresie oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
7. Wykonawca kalkulując ofertę musi uwzględnić następujące koszy: Koszt materiałów o których mowa w pkt 3,
koszt cateringu, o którym mowa w pkt. 4, zaświadczenia o którym mowa w pkt. 5, kadry szkolącej o której
mowa w pkt. 8 i 9, koszt dowozu osób o którym mowa w pkt. 11, koszt ubezpieczenia o którym mowa w pkt. 10
oraz inne koszty związane z wykonaniem zamówienia niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
8. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić zajęcia przy udziale kadry posiadającej kwalifikacje i
doświadczenie odpowiednie do tematyki prowadzonych zajęć stanowiących przedmiot niniejszego
zamówienia tj. wikliniarstwo, rękodzieło z filcu i krawiectwo.
9. Wskazana w wykazie – stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ osoba będzie uczestniczyć w zajęciach WTZ:
a) jako prowadzący - w przypadku posiadania odpowiednich kwalifikacji manualnych z zakresu
krawiectwa, wikliniarstwa i rękodzieła z filcu lub
b) jako koordynator zajęć - w przypadku braku posiadania kwalifikacji manualnych w w/w zakresie.
W przypadku o którym mowa w ppkt. b Wykonawca zobowiązany jest oprócz osoby wskazanej w wykazie
zapewnić kadrę o której mowa w pkt. 8
10. Wykonawca uczestnikom zajęć zapewni odpowiednie warunki bezpieczeństwa i ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków na czas trwania zajęć oraz dodatkowo dla osób, którym zapewnia transport po
zajęciach, ubezpieczenie na czas transportu.
11. W ramach 2 części zamówienia, Wykonawca po skończonych zajęciach winien zapewnić transport powrotny
do miejsca zamieszkania dla 14 osób na trasie z Drzązgowa do:
− Kostrzyna - 6 osób
− Klonów koło Kostrzyna – 1 osoba
− Drzązgowa koło Kostrzyna – 1 osoba
− Czerljenka koło Kostrzyna – 1 osoba
− Pobiedzisk - 2 osoby
− Zbierkowa koło Pobiedzisk – 1 osoba
− Gołunina koło Pobiedzisk – 1 osoba
− Zimina koło Kleszczewa – 1 osoba
12. Wykonawca po zakończeniu zajęć przekaże Zamawiającemu oryginał lub potwierdzoną za zgodność z
oryginałem kopię dziennika zajęć edukacyjnych, zawierającego tematy zajęć edukacyjnych, daty
przeprowadzenia i wymiar godzin oraz listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników zajęć (mogą
stanowić one załączniki do dziennika zajęć).
3
3.
Zamawiający przewiduje dla części 1 udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 %
wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnie z art.
67ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin przeprowadzenia kursów dla cz. 1- do 20 grudnia 2013 r.
Termin przeprowadzenia kursów dla cz. 2 - do 30 grudnia 2013 r.
IV.
1.
2.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełniają warunki dotyczące:
1)
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania; tj. posiadają wpis do rejestru instytucji szkoleniowych zgodnie z
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
Nr 99, poz. 1001) – dotyczy cz. 1 i 2,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
wykonawca spełni warunek wykazując dysponowanie min. 1 osobą posiadającą min. 2 letnie doświadczenie
w prowadzeniu zajęć terapeutycznych w ramach warsztatów terapii zajęciowej – dotyczy cz. nr 2. Wskazana
osoba będzie uczestniczyć w zajęciach WTZ jako prowadzący - w przypadku posiadania odpowiednich
kwalifikacji manualnych z zakresu krawiectwa, wikliniarstwa i rękodzieła z filcu lub jako koordynator zajęć w przypadku braku posiadania kwalifikacji manualnych w w/w zakresie.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
W przypadku, gdy Wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących osób zdolnych
do wykonania zamówienia będzie polegał na zasobach innych podmiotów, a te podmioty będą brały udział w
realizacji części zamówienia, musi dostarczyć wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
dotyczące tego podmiotu.
Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły „spełnia –
nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń dostarczonych przez Wykonawcę wraz z ofertą i wymaganych
przez Zamawiającego w rozdziale V pkt 1 SIWZ, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art.
26 ust 3 ustawy lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust 4 ustawy.
V.
1.
2.
3.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCA MUSI ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ
W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale IV SIWZ, winien on wraz z
ofertą złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści określonej w załączniku nr 2 do
SIWZ,
2) Dokument wydany przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji
szkoleniowej, potwierdzający posiadanie przez instytucję wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - o treści określonej w załączniku nr 5 do SIWZ,
potwierdzający warunek określony w rozdziale IV pkt 1 ppkt 3 SIWZ
W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca
wraz z ofertą winien złożyć następujące dokumenty lub oświadczenia:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o treści określonej w załączniku nr 3 do SIWZ (w
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa
przedmiotowy dokument oddzielnie).
2) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o braku przynależności do
grupy kapitałowej, o treści określonej w załączniku nr 4 do SIWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie).
Inne wymagane dokumenty:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści określonej w załączniku nr 1 do SIWZ,
2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy:
a) ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca,
4
b)
4.
VI.
1.
2.
3.
ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści
wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/lidera
konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców.
Forma składania wymaganych dokumentów
1) Dokumenty, o których mowa w pkt 1, 2, 3 ppkt 2 mogą być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a przypadku kopi dokumentów dotyczących
innych podmiotów, o których mowa w rozdziale IV pkt 2, poświadczone za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie
nieczytelna lub będzie budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie
mógł jej sprawdzić w inny sposób.
2) Dokument, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 musi być złożony w formie oryginału.
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy formułować na piśmie i zgodnie z
wyborem Zamawiającego, przekazywać drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub faksem na nr
(061) 841 07 11.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą
elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu
składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
VII. WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Przygotowanie oferty
Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
Oferta musi być sporządzone zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w szczególności zawierać wszystkie wymagane
informacje, o których mowa w treści niniejszej SIWZ. Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia wraz z nią
złożone, wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z
aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. W przypadku, kiedy ofertę składają
Wykonawcy występujący wspólnie, oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia do niej załączone muszą być
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela / lidera konsorcjum. Poprawki w ofercie muszą być naniesione
czytelnie oraz opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i
parafowane przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz spięte (zszyte,
zbindowane itp.) w sposób trwały, który wykluczy możliwość dekompletacji zawartości oferty.
2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu/kopercie, która powinna być zaadresowana:
adres Zamawiającego:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Słowackiego 8, 60-823 POZNAŃ (I piętro)
oznakowana następująco:
„Oferta na przeprowadzenie kursów - część nr …………..”
„Nie otwierać przed dniem 05.11.2013 r., do godz. 10:15”
oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
3. Wykonawca może zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi
być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętym opakowaniu/kopercie oznakowanej
„zmiana oferty”.
Koperta oznakowana na powyższych zasadach zostanie otwarta podczas sesji otwarcia ofert wraz ofertą
Wykonawcy, który wprowadził zmianę i zostaną dołączone do oferty.
4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. Wycofanie oferty
z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia).
5
5.
X.
1.
2.
Zamawiający zwróci niezwłocznie ofertę złożoną po terminie.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu ul. Słowackiego 8 lub
przesłać na adres Zamawiającego do 05.11.2013 roku, do godz. 10:00.
Otwarcie ofert odbędzie się 05.11.2013 roku o godz. 10:15 w pok. nr 126 w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Poznaniu.
XI.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty musi być podana w PLN, cyfrowo, z uwzględnieniem należnego podatku VAT, zaokrąglona do dwóch
miejsc po przecinku na każdym etapie przeliczania oraz określona w oznaczonym miejscu formularza ofertowego załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia, opisane i wymagane przez Zamawiającego w SIWZ, koszty przewozu uczestników, ubezpieczenia,
cateringu, wydania uczestnikom zaświadczeń i inne.
3. Cena może być tylko jedna dla danego kursu, a ceną oferty jest iloczyn ilości osób do przeszkolenia i ceny
jednostkowej za każdy kurs wchodzący w skład danej części, wraz z należnym podatkiem VAT.
4. Wykonawca winien wycenić wszystkie kursy w ramach danej części, pod rygorem odrzucenia oferty.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z
PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Wybór najkorzystniejszej oferty dla każdej z części zostanie dokonany w oparciu kryterium „cena”, której znaczenie
wynosi 100%.
Obliczenie punktów w kryterium „cena” zostanie dokonana w oparciu o następujący wzór:
C = (C min / C x ) x 100
gdzie:
C
- liczba punktów w kryterium „cena”
C min - najniższa cena spośród złożonych ofert
Cx - cena oferty badanej
Oferta niepodlegająca odrzuceniu złożona przez Wykonawcę niewykluczonego z postępowania, która uzyska
największą liczbę punktów - maksymalnie 100 - zostanie uznana, jako najkorzystniejsza. Pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wszystkie obliczenia będą wykonane z dokładnością do 0,01.
XIV. AUKCJA ELEKTRONICZNA
1. Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie zamierza przeprowadzać aukcji elektronicznej.
2. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej i nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN), z
wyłączeniem walut obcych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, dla jednej lub kilku części.
XV.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W przypadku wyboru, jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie
zamówienia, Zamawiający będzie wymagał przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców. Przedmiotowa umowa musi zawierać postanowienia określone w art. 141 ustawy, dotyczące
solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy.
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. TERMIN I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
1. Z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa:
1) w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostało przesłane w
inny sposób;
2) przed upływem terminów, o których mowa w ppkt 1 jeżeli:
a) zostanie złożona tylko jedną oferta;
b) nie zostanie wykluczony żaden Wykonawcy lub nie zostanie odrzucona żadna oferta
- lecz nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
2. Umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącej
załącznik nr 6 do SIWZ. Projekt umowy zostanie uzupełniony o dane wynikające z treści oferty.
6
3.
W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia
umowy, Zamawiający wybierze następną w kolejności ofertę pod względem uzyskanych punktów pod warunkiem,
że jej cena nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy.
Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy przysługują niżej wymienione środki ochrony prawnej.
1. Poinformowanie zamawiającego o podjętej przez niego niezgodnej z przepisami ustawy czynności lub
zaniechaniu czynności.
1) Wykonawca może poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez
niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy.
2) Informację, o której mowa w ppkt. 1 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu:
a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego - jeżeli została przesłana
faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób;
b) w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej jeżeli dotyczy treści ogłoszenia lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
c) w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o czynnościach innych niż określone w lit. a) i b).
3) Na czynność powtórzoną albo dokonaną czynność zaniechaną podjętą w wyniku uznania zasadności
przekazanej informacji , nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 2 ppkt 1.
2. Odwołanie.
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu, dotyczącej:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego.
2) Odwołanie powinno wskazywać czynność, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną.
5) Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego określonej w ppkt. 1 lit. b i c
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w
terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób;
b) w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, jeżeli podstawą do jego wniesienia jest
czynność określona w ppkt. 1 lit. a.
3. Skarga do sądu
1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
3) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
4) W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani
występować z nowymi żądaniami.
XIX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy dla części nr 1 i 2
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 – Wykaz osób
Załącznik nr 5 – Lista podmiotów grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 - Projekt umowy
7