Statut Zespołu Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu

Komentarze

Transkrypt

Statut Zespołu Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
STATUT
Zespołu Szkół nr 2 w Starym Jarosławiu
(tekst ujednolicony)
ze zmianami wprowadzonymi uchwałami: nr 14/2008/20091, nr 4/2009/20102, nr 2/2010/20113, nr
11/2010/20114, nr 16/2010/20115, nr 27 /2010/20116
1
Uchwała nr 14/2008/2009 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu z dnia 09.06.2009 r.
w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu
2
Uchwała nr 4/2009/2010 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu z dnia 25.08.2009 r. w
sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu
3
Uchwała nr 2/2010/2011 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu z dnia 30.08.2010 r. w
sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu
4
Uchwała nr 11/2010/201 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu z dnia 24.11.2010 r. w
sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu
5
Uchwała nr 16/2010/2011 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu z dnia 31.01.2011 r.
w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu
6
Uchwała nr 27/2010/2011 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu z dnia 24.08.2011 r.
w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
Podstawa prawna Statutu:

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 02 kwietnia 1997r.,

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ

Deklaracji Praw Dziecka ONZ

Konwencji o Prawach Dziecka ONZ

Ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 09 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków
prowadzenia
działalności
innowacyjnej
i eksperymentalnej
przez
publiczne
szkoły i placówki

Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 17 listopada 2010 r w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 08 listopada 2001 r. w sprawie
warunków
i sposobu
organizowania
przez
publiczne
przedszkola,
szkoły
i placówki
krajoznawstwa i turystyki

Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz.
U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.)

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji, przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U. Nr 5 poz. 46 z 2002 r.)

Karty Nauczyciela- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r, ( Dz. U. Nr 56, poz. 357 z 1997 r.,
z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi
zmianami)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi
zmianami)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r.
Nr 36, poz. 155 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie
warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych
typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późniejszymi zmianami)
2
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r.
Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami)
3
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
SPIS TREŚCI
Rozdział I
Przepisy ogólne………………………………..……………………………………….5
Rozdział II
Cele i zadania szkoły ………………………………………………………………….6
Sposób wykonywania zadań …………………………………………………………..8
Rozdział III
Organy szkoły. Zadania i tryb rozwiązywania konfliktów ...………………………...11
Dyrektor Zespołu Szkół ……………………………………………………………...12
Rada Pedagogiczna …………………………………………………………………..14
Samorząd Uczniowski ……………………………………………………………….15
Rada Rodziców ………………………………………………………………………17
Współpraca organów Szkoły ………………………………………………………...18
Rozwiązywanie konfliktów ………………………………………………………….18
Rozdział IV
Organizacja Zespołu Szkół ...………………………………………………………...20
Rozdział V
Bezpieczeństwo i opieka ……………………………….…………………...………..26
Rozdział VI
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły .,……………………………………………...29
Rozdział VII
Uczniowie i rodzice szkoły …………………………………………………………..39
Rozdział VIII Obowiązek szkolny ……………………………………………………......................45
Rozdział IX
Zasady wewnątrzszkolnego oceniania………..………………………………………48
Sposoby bieżącego oceniania i ustalania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej
(I etap edukacyjny) …………………………………………………………………...51
Formy i sposoby oceniania oraz sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów
(II i III etap edukacyjny) ……………………………………………………………..54
Tryb wystawiania ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych (II i III etap
edukacyjny) …………………………………………………………………………..58
Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania ...…………………………………58
Egzamin klasyfikacyjny ……………………………………………………………...60
Egzamin poprawkowy ………………………..……………………………...............62
Procedury odwoławcze ………………………………………………………………63
Klasyfikacja … ………………………………………………………………………65
Promocja …………………………………………………………………..................67
Ukończenie szkoły …………………………………………………………………...68
Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
i egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum …………………..69
Oceniania zachowania …………………………………………………………..……72
Rozdział X
Postanowienia końcowe ……………………………………………………..……….81
4
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne
§1
1.
Placówka nosi nazwę: Zespół Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu, Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum Nr 2 .
2. W skład Zespołu Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu, zwanego dalej „Zespołem” lub „Szkołą”,
wchodzi Szkoła Podstawowa w Starym Jarosławiu i Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Starym
Jarosławiu.
3. Siedzibą Zespołu jest jeden budynek w Starym Jarosławiu Nr 71.
4. Zespół działa w obwodzie ustalonym przez organ prowadzący.
5. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Darłowo.
6. Nadzór pedagogiczny sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie Delegatura KO w Koszalinie.
7. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Zespole Szkół lub Szkoła – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Nr 2 w Starym
Jarosławiu,
2) SP – należy przez to rozumieć Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Nr 2 w Starym
Jarosławiu
3) G – należy przez to rozumieć Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 w Starym
Jarosławiu
4) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół,
5) Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)
6) dyrektorze, radzie pedagogicznej, samorządzie uczniowskim i radzie rodziców – należy
przez to rozumieć organy działające w Zespole Szkół,
7) uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Zespołu Szkół oraz ich rodziców
lub prawnych opiekunów,
8) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece
wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Zespole Szkół,
9) organie prowadzącym Zespół Szkół – należy przez to rozumieć Gminę Darłowo,
10) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół – należy przez to
rozumieć Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie – Delegatura KO
w Koszalinie.
5
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
§2
1. Zespół jest placówką oświatowo - wychowawczą o charakterze publicznym, kształcącym w szkole
podstawowej w cyklu sześcioletnim i w gimnazjum w cyklu trzyletnim.
2. Zespół
prowadzi
oddział
przedszkolny realizując
podstawę
programową
wychowania
przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Szczegółowe cele
i zadania oraz organizację pracy oddziału określa Regulamin oddziału przedszkolnego.
3. Zespół może prowadzić klasy autorskie według programów opracowanych przez nauczycieli za
zgodą organu prowadzącego.
4. Zespół wydaje świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, duplikaty świadectw
oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez Ministra Edukacji
Narodowej.
5. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej upoważnia absolwentów do kontynuowania nauki
w gimnazjum.
6. Świadectwo ukończenia gimnazjum upoważnia absolwentów do kontynuowania nauki w szkołach
ponadgimnazjalnych.
7. Zespół prowadzi dla uczniów świetlicę oraz stołówkę szkolną.
8. Za zgodą organu prowadzącego, Dyrektor Zespołu Szkół, zwany dalej „Dyrektorem Zespołu” lub
„Dyrektorem Szkoły”, może przydzielić dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych
zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi.
9. W Zespole może być prowadzona przez organizacje i stowarzyszenia wspomagające proces
nauczania i wychowania dzieci działalność opiekuńczo - wychowawcza w formie świetlic, za
zgodą organu prowadzącego i po zapewnieniu przez te organizacje niezbędnych środków
rzeczowych i finansowych.
10. Zespół może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci i młodzieży
po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi przepisami.
11. Zespół może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych jako pozaszkolną formę
nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.
ROZDZIAŁ II
Cele i zadania szkoły
§3
1. Szkoła zapewnia uczniom warunki do pełnego rozwoju umysłowego, moralnego, emocjonalnego
i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach
poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
2. Szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania,
wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz
6
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada
1989r.
§4
1. Szkoła może umożliwić nauczanie integracyjne, zakładające udostępnienie istniejącego systemu
szkolnictwa osobom niepełnosprawnym.
2. W celu efektywnego wspierania rozwoju dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych Szkoła
zapewnia:
1) szeroko pojętą komunikację z uczniem,
2) indywidualne programy edukacyjno – rewalidacyjno - terapeutyczne, dostosowane do potrzeb
rozwojowych i możliwości dzieci,
3) program wychowania usprawniającego przy uwzględnieniu specyficznej roli nauczyciela,
4) spójność oddziaływań realizowana w silnej współpracy z rodziną i zmierzająca do jak
największej samodzielności dziecka,
5) nowoczesną technologię, m.in. komputerowe wspomaganie nauczania oraz poszukiwanie
sposobów aktywizacji dziecka poprzez tworzenie sytuacji umożliwiających samodzielne
działanie, dokonywanie wyborów, podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialności za
wybór,
6) integrowanie oddziaływań oraz realizowanych programów nauczania na szczeblu planowania
pracy z poszczególnymi uczniami.
§5
1. W celu umożliwienia pełnego rozwoju osobowości dziecka poprzez udział w życiu społecznym
Szkoła zapewnia:
1) realizację obowiązku szkolnego dla uczniów mieszkających w jej obwodzie oraz kontroluje
jego spełnianie,
2) zdobywanie rzetelnej wiedzy i umiejętności na poziomie umożliwiającym kontynuowanie
nauki w szkołach ponadgimnazjalnych,
3) dokonanie świadomego wyboru przez absolwentów dalszego kierunku kształcenia,
4) rozwijanie zdolności, dostrzeganie różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych),
5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego oraz osobistych zainteresowań,
6) rozwój zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych - poprzez
organizowanie kół zainteresowań, kół przedmiotowych, zajęć sportowych i innych form zajęć
pozalekcyjnych,
7) udział w zajęciach wyrównawczych i reedukacyjnych w celu wyrównania braków u uczniów
mających trudności w nauce,
7
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
8) poznanie dziedzictwa kultury regionalnej, narodowej, światowej i europejskiej, podtrzymanie
poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej, a w szczególności nauki języka
polskiego oraz własnej historii i kultury,
9) efektywne współdziałanie w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi międzyludzkich,
10) kształcenie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy, aby w ten sposób przygotować
młodzież do pracy w warunkach współczesnego świata,
11) naukę religii zgodnie z rozporządzeniem MEN, uznając prawo do religijnego wychowania
dzieci.
§6
1. Szczegółowe cele i zadania wychowawcze i profilaktycznie Szkoły określa dokument pod nazwą
Program Wychowawczy i Program Profilaktyczny (SP i G) dostosowany do potrzeb rozwojowych
uczniów oraz potrzeb danego środowiska.
2. Realizacja Programu Wychowawczego i Programów Profilaktycznych, o którym mowa w ust.1
ma na celu osiągnięcie oczekiwanego wizerunku ucznia kończącego dany etap edukacyjny oraz
wizerunku
absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjum, opracowanego przez Radę
Pedagogiczną szkoły.
3. Program Wychowawczy i Programy Profilaktyczne uchwala Rada Rodziców w porozumieniu
z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.
4. W oparciu o Program Wychowawczy i Programy Profilaktyczne konstruowany jest plan pracy
wychowawcy klasowego.
5. Program Wychowawczy i Programy Profilaktyczne może być modyfikowany w zależności od
priorytetów wychowawczych i profilaktycznych przyjętych na dany rok lub lata szkolne,
z zachowaniem procedury uchwalania, o której mowa w ust. 3.
Sposób wykonywania zadań
§7
1. (uchylony);
2. (uchylony);
3. Nauczyciele podczas pierwszych zajęć dydaktycznych mają obowiązek przedstawić uczniom
treści przyjętych do realizacji programów nauczania .
4. Nauczyciel ma prawo realizować własny program autorski lub inne formy pracy innowacyjnej
i eksperymentalnej na podstawie odrębnych przepisów.
5. Nauczyciel przedmiotu orzeka o obowiązku uczęszczania na zajęcia wyrównawcze.
6. Dyrektor Zespołu może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki.
7. Wniosek do Dyrektora, za pośrednictwem wychowawcy klasy lub innego nauczyciela uczącego
ucznia, może złożyć:
8
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
1) uczeń, za zgodą rodziców,
2) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
3) wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia, za zgodą rodziców
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
8. Rodzice kierują swoje dzieci na naukę religii w momencie podjęcia przez nie nauki w szkole
podstawowej i gimnazjum. Dla uczniów nieuczęszczających na naukę religii organizuje się naukę
etyki zgodnie z odrębnymi przepisami,
9. Rodzice wycofują swoje dziecko z nauki religii w danej klasie w formie pisemnego oświadczenia,
skierowanego do Dyrektora Zespołu.
10. Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem
dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.
§8
1. Wszyscy nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni mają obowiązek realizować Program
Wychowawczy i Programy Profilaktyczne, o którym mowa w § 6 ust. 1 obowiązujący w Zespole.
2. Treści wychowawcze realizuje się w ramach jednostek dydaktycznych każdego przedmiotu,
godzin do dyspozycji wychowawcy oraz podczas wszystkich zajęć pozalekcyjnych.
3. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
4. Każdy wychowawca klasy ma obowiązek podczas pierwszych zajęć w danym roku szkolnym
przedstawić swoim wychowankom szczegółowe zagadnienia planu wychowawczego klasy,
spójnego z zapisami Programu Wychowawczego.
5. W procesie wychowania każdy nauczyciel ma obowiązek ściśle współpracować z rodzicami
uczniów, w szczególności tych, którzy mają trudności w nauce.
§9
1. Zespół umożliwia uczniom i ich rodzicom korzystanie z pomocy pedagoga lub psychologa,
logopedy, rehabilitanta oraz pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sławnie
i jej filii w Darłowie.
§ 10
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu
indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
1) z niepełnosprawności,
2) z niedostosowania społecznego,
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
9
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
4) ze szczególnych uzdolnień,
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się,
6) z zaburzeń komunikacji językowej,
7) z choroby przewlekłej,
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
9) z niepowodzeń edukacyjnych,
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem
spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska
edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
2.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom
polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i
dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania
efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
3.
Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
4.
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej
udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści
wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, zwani dalej „specjalistami”.
5.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami uczniów,
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
3) placówkami doskonalenia nauczycieli,
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci
i młodzieży.
6.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oddziale przedszkolnym, szkole udzielana jest na
pisemny wniosek:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
5) pomocy nauczyciela.
7.
W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana uczniom w formie:
1) klas terapeutycznych;
2) zajęć rozwijających uzdolnienia;
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
10
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,
socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia
i kariery zawodowej - w przypadku uczniów gimnazjum;
6) porad i konsultacji.
8.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie
porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
9. Szkoła na wniosek poradni psychologiczno – pedagogicznej może podjąć decyzję o odroczeniu
lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego, nauczaniu indywidualnym, rewalidacji, o nauczaniu
trybem szkoły specjalnej.
10. Zgodnie z orzeczeniem lekarzy specjalistów, psychologów i pedagogów kwalifikuje się uczniów
do nauczania indywidualnego lub kształcenia specjalnego.
11. W przeciwdziałaniu skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży zakłada się stałą i
systematyczną kontrolę uczniów ze środowisk zagrożonych, współpracę z instytucjami
wspomagającymi szkoły (Policja, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Sąd Rodzinny).
§ 11
1. W celu dobrego współdziałania rodziców oraz nauczycieli i wychowawców w Szkole można
organizować - Dzień Otwarty Szkoły z rodzicami, podczas których rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno - wychowawczymi w danej klasie
i całym Zespole oraz z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów,
2) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów
i przyczyn trudności w nauce,
3) uzyskiwania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,
4) uzyskiwania informacji oraz porad od pedagoga lub psychologa, pielęgniarki szkolnej,
5) wyrażania i przekazywania Dyrektorowi Zespołu opinii na temat pracy Szkoły.
2. Wszyscy nauczyciele, wychowawcy, pedagog lub psycholog zobowiązani są do uczestniczenia
w – Dniu Otwartym Szkoły, a wychowawcy klas do zorganizowania dodatkowo, co najmniej
cztery razy w ciągu roku szkolnego spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz
dyskusji na tematy wychowawcze.
ROZDZIAŁ III
Organy Szkoły. Zadania i tryb rozwiązywania konfliktów
§ 12
1. Organami Zespołu Szkół nr 2 w Starym Jarosławiu są:
1) Dyrektor Zespołu Szkół,
11
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
2) Rada Pedagogiczna,
3) Samorząd Uczniowski SP i G,
4) Rada Rodziców.
2. W Zespole nie zachowuje się odrębności Rad Pedagogicznych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
§ 13
Dyrektor Zespołu Szkół
1. Szkołą kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz. Tryb i zasady powoływania
i odwoływania dyrektora określa Ustawa o Systemie Oświaty.
2. Zadania Dyrektora Szkoły:
1) sprawowanie nadzoru wewnątrzszkolnego wobec nauczycieli i pozostałych pracowników
szkoły,
2) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy i stosunków
między pracownikami,
3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy nauczyciela zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
4) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
5) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji,
6) nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej,
7) dysponowanie środkami
określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie
odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie,
8) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,
9) dysponowanie środkami finansowymi pozabudżetowymi,
10) współpraca z Radą Pedagogiczną, rodzicami, samorządem uczniowskim oraz organizacjami
i instytucjami środowiskowymi,
11) przyznawanie nagród
oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom Szkoły,
12) występowanie do władz z wnioskiem w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla
nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej i Rady Rodziców,
13) współpraca ze środowiskiem wiejskim, jego przedstawicielami z obwodu Szkoły,
14) troska i dbanie o mienie szkolne,
15) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,
16) stwarzanie warunków organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na
terenie szkoły,
17) stwarzanie warunków do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń
i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest
12
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki,
18) (uchylony);
19) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez
szkołę lub placówkę,
20) wyrażanie zgody na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania
przedszkolnego poza szkołą,
21) zorganizowanie zajęć wychowawczo-opiekuńczych w dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno – wychowawczych, które zostały ustalone zgodnie z odrębnymi przepisami,
22) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom
szkoły,
23) informowanie na piśmie rodziców ucznia o ustalonych dla ucznia formach, sposobach i
okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym
poszczególne formy pomocy będą realizowane.
3. Dyrektor Szkoły ma prawo:
1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły,
2) zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły,
3) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy Szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu,
4) gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na potrzeby szkoły,
5) (uchylony);
3a. Dyrektor może z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej lub
Samorządu Uczniowskiego, za zgodą odpowiednio Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej oraz w
przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił Dyrektor lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż
Samorząd Uczniowski – także po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego, wprowadzić
obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
4. Dyrektor Szkoły odpowiada za:
1) poziom uzyskanych przez Szkołę wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad
uczniami,
2) zgodność funkcjonowania Szkoły z przepisami prawa oświatowego i statutem Szkoły,
3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku Szkoły i podczas zajęć organizowanych
przez Szkołę oraz stan sanitarny i stan ochronny ppoż. budynku,
4) celowe i zgodne z prawem wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność Szkoły,
5) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, za
bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania,
6) mienie będące na stanie Szkoły,
7) realizację arkusza organizacyjnego Szkoły,
13
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
8) zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej, podstawowe zasady kontroli zarządczej
określa dokument „Regulamin kontroli zarządczej Zespołu Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu”.
5. W przypadku nieobecności Dyrektora Zespołu zastępuje go wicedyrektor lub inna osoba
wyznaczona przez Dyrektora.
§ 14
Rada Pedagogiczna
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych
zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W jej skład wchodzą wszyscy zatrudnieni
w szkole nauczyciele.
2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzenie planów pracy Szkoły po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji,
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów,
5) podejmowanie
uchwał
w
sprawach
innowacji
i
eksperymentów
pedagogicznych
po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców,
6) (uchylony);
7) wyrażanie zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego,
8) cofanie zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego.
3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego Szkoły,
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje Dyrektora w sprawie przydzielania nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia
zasadniczego
oraz
dodatkowo
płatnych
zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych,
5) kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,
6) pracę dyrektora szkoły,
7) przedstawione przez nauczycieli: program wychowania przedszkolnego lub programy
nauczania,
8) przedstawione przez Dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych
wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum.
4. Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie
Dyrektora Szkoły lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej.
14
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
5. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian Statutu Szkoły i dokonuje jego zmian. Wniosek
o dokonanie zmian mogą złożyć organy Szkoły.
6. Rada Pedagogiczna współpracuje z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
7. Dyrektor Szkoły jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. Za zgodą lub na wniosek Rady
Pedagogicznej Przewodniczący ma prawo zaproszenia osób trzecich na jej posiedzenie w tym
przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich,
których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.
8. Uchwały Rady Pedagogicznej obowiązują wszystkich nauczycieli i uczniów Szkoły.
9. Uchwały Rad Pedagogicznych podejmuje się zwykle większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków.
10. Zebrania Rady są protokołowane. Protokoły sporządzane są w formie drukowanej.
11. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady
Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także
nauczycieli i innych pracowników szkoły.
12. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami
prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwał Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący
szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej
niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny
jest ostateczne.
13. Tryb zwoływania, zasady działania i inne kwestie związane z funkcjonowaniem Rady
Pedagogicznej ustala Regulamin Rady Pedagogicznej ustalony przez tę Radę Pedagogiczną.
§ 15
Samorząd Uczniowski
1. W Zespole Szkół działa:
1) w szkole podstawowej – Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej
2) w gimnazjum – Samorząd Uczniowski Gimnazjum.
2. Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły a uczniowie poszczególnych klas
tworzą samorządy klasowe.
3. Zasady wybierania i działania samorządu określa Regulamin uchwalony przez ogół uczniów
w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
4. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
5. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem.
6. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:
15
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
1) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli,
wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę,
2) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenia warunków do aktywności
społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny,
3) organizowanie
społeczności
uczniowskiej
do
jak
najlepszego
spełniania
obowiązków szkolnych,
4) przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów,
5) współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki
oraz współdziałanie w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych różnych form zajęć
pozalekcyjnych,
6) dbanie o mienie szkolne,
7) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w nauce,
8) rozstrzyganie sporów między uczniami (sąd koleżeński),
9) zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami, a w przypadku pojawienia się
takiego konfliktu zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu Dyrektorowi lub Radzie
Pedagogicznej,
10) dbanie – w całokształcie swojej działalności – o dobre imię i honor szkoły.
7. Samorząd Uczniowski ma prawo do:
1) przedstawiania Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły,
w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów,
2) przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły wynikających
z potrzeb i zainteresowań uczniów,
3) wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieży,
4) udziału w formowaniu przepisów wewnątrzszkolnych,
5) wydawania gazetek, prowadzenia kroniki lub radiowęzła,
6) zgłaszania kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole oraz prawo
wnoszenia uwag do opinii władz szkolnych o uczniach, poręczeń za uczniów,
7) udziału przedstawicieli – z głosem doradczym – w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych,
8) wnioskowania do Dyrektora Szkoły w sprawie powoływania określonego nauczyciela na
opiekuna samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej,
9) dysponowania, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu samorządu
oraz środkami wypracowanymi przez młodzież,
10) wydawania opinii, na wniosek Dyrektora Szkoły, w sprawie oceny pracy nauczyciela.
8. Dyrektor Szkoły ma obowiązek zawiesić uchwały lub inne postanowienie Samorządu,
jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.
16
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
§ 16
Rada Rodziców
1. Rada Rodziców jest organem reprezentującym rodziców uczniów Szkoły.
2. W Zespole Szkół działa Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 2.
3. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych
w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
4. W wyborach, o których mowa w ust. 3, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory
przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
5. Rada Rodziców uchwala Regulamin swojej działalności, który określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad
oddziałowych, o których mowa w ust. 3.
6. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego
oraz organu sprawującego nadzór z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
7. Do kompetencji Rady Rodziców z zastrzeżeniem ust. 8, należy w szczególności :
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
- Programu Wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze
wychowawczym skierowane do uczniów i realizowanego przez nauczycieli
- Programu Profilaktycznego dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb
danego środowiska obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym
skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
Szkoły,
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,
4) opiniowanie przedstawionych przez Dyrektora propozycji realizacji dwóch godzin
obowiązkowych wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum.
8. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów, o których mowa w ust. 7, programy te
ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Programy
ustalone przez Dyrektora Szkoły obowiązują do czasu uchwalenia programów przez Radę
Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
9. Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych
źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin o który mowa w ust. 5.
17
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
§ 17
Współpraca organów Szkoły
1.
Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje
- Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
2. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły
lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej podczas posiedzeń tych organów.
3. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie 7 dni od ich przedłożenia.
4. Szkoła zapewnia warunki dla właściwego współdziałania organów wymienionych w rozdziale
III § 12, a w szczególności zapewnia każdemu z nich możliwości swobodnego działania
i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w Ustawie o Systemie
Oświaty, Statucie Szkoły oraz regulaminach własnych.
5. Szkoła
zapewnia
bieżącą
wymianę
informacji
pomiędzy
organami
szkoły
odnośnie
podejmowanych i planowanych działań lub decyzji przez:
1) wydawanie zarządzeń poprzez Dyrektora Szkoły,
2) informacji wywieszanej na tablicy ogłoszeń,
3) spotkania z Radą Pedagogiczną,
4) zebrania ogólne i klasowe rodziców,
5) spotkania z Radą Rodziców,
6) spotkania z Samorządem Uczniowskim,
7) apele szkolne.
6. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych
działaniach i decyzjach w terminie czternastu dni od daty ich podjęcia.
7. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawie wychowania i kształcenia dzieci.
Szczegółowe formy współdziałania określają wewnętrzne regulaminy.
§ 18
Rozwiązywanie konfliktów
1. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami Szkoły lub wewnątrz nich,
Dyrektor Szkoły jest zobowiązany do:
1) zbadania przyczyny konfliktu,
2) wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomienia o niej
przewodniczących organów będących stronami.
2.
Spory pomiędzy Dyrektorem Szkoły a innymi organami Szkoły rozstrzyga, w zależności od
przedmiotu sporu, organ prowadzący Szkołę albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
18
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
§ 19
1. Spory i nieporozumienia między uczniami jednej klasy rozstrzyga wychowawca, jeżeli to jest
konieczne, w porozumieniu z Samorządem Klasowym i zainteresowanymi rodzicami,
pedagogiem lub psychologiem.
2. Spory między uczniami różnych klas rozstrzygają wychowawcy tych klas, jeżeli to jest konieczne
przy udziale Samorządów Klasowych, zainteresowanych rodziców, pedagoga lub psychologa.
3. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu przez wychowawców, strony mogą odwołać się do
Dyrektora Zespołu.
4. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem zgłoszony na wniosek ucznia lub jego rodzica w
formie pisemnej lub ustnej rozwiązują:
1) wychowawca klasy - w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej
klasie a uczniami tej klasy,
2) pedagog szkolny - w przypadku gdy prawa ucznia zostały naruszone przez wychowawcę,
3) dyrektor lub wicedyrektor - jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt
z uczniami dotyczy wychowawcy klasy,
4) Rzecznik Praw Ucznia – jeżeli prawa zostały naruszone przez inne osoby niż rzecznik.
W przypadku wniesienia skargi w formie ustnej do osób wymienionych powyżej
(z wyłączeniem pkt 4) osoby te zobowiązane są do sporządzenia notatki służbowej, która
pozostaje w dokumentach wychowawcy klasy lub pedagoga do końca roku szkolnego.
5. Od orzeczenia Dyrektora Zespołu może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego
Szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą.
6. Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od
daty wydania orzeczenia.
7. Konflikt między rodzicem a nauczycielem rozstrzyga Dyrektor Szkoły, jeżeli to jest konieczne
w obecności przewodniczącego Rady Rodziców.
8. W sytuacji konfliktu pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi Dyrektor Zespołu.
9. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora Zespołu, strony mogą odwołać się do
organu prowadzącego szkołę.
10. Konflikt pomiędzy Dyrektorem a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron
organ prowadzący Zespół.
11. Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami Zespołu:
1) postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor Zespołu.
2) w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu
prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą.
§ 20
1. W Szkole, która liczy 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora.
19
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
2. Powierzenia tego stanowiska i odwołania z niego dokunuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii
organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.
3. Wicedyrektor wykonuje zadania zlecone przez Dyrektora, z wyjątkiem tych, które w przepisach
Karty Nauczyciela lub ustawy są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Dyrektora.
4. Szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora ustala Dyrektor Szkoły.
5. Bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych wicedyrektorowi sprawuje
Dyrektor Szkoły.
ROZDZIAŁ IV
Organizacja Zespołu Szkół
§ 21
1. Termin rozpoczęcia i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych
i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.
2. Rok szkolny dzieli się na II okresy (semestry):
1) I okres (semestr) trwa od 01.09 do końca drugiego tygodnia stycznia
2) II okres (semestr) trwa od trzeciego tygodnia stycznia do końca zajęć szkolnych w danym
roku.
3. Szczegółową organizacji pracy Zespołu Szkół w danym roku szkolnym stanowią:
1) szkolne plany nauczania,
2) arkusz organizacji nauczania,
3) tygodniowy rozkład zajęć,
4) szkolny plan nadzoru pedagogicznego,
5) szkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania wraz ze
szkolnym zestawem podręczników.
4. Szkolne plany nauczania ustala się dla danego etapu edukacyjnego, z wyodrębnieniem każdego
roku szkolnego, na podstawie ramowego planu nauczania, określonego w odrębnych przepisach.
5. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacyjny szkoły
opracowany przez dyrektora w terminie do dnia 30 kwietnia.
6. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.
7. Tygodniowy rozkład zajęć stałych: obowiązkowych i nadobowiązkowych ustala dyrektor szkoły
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, a rada pedagogiczna opiniuje.
§ 22
1. (uchylony);
2. Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, szkolny zestaw
podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
3. (uchylony);
4. (uchylony);
20
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
5. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku
szkolnego.
6. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela
program nauczania.
7. Dopuszczone do użytku w danej szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów
nauczania. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie
programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu
edukacyjnego.
§ 22a
1. W Szkole Podstawowej na I etapie edukacyjnym (klasy I – III) prowadzony jest dla każdego
oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku
szkolnym w formie tradycyjne (papierowej) oraz elektronicznej.
2. W Szkole Podstawowej na II etapie edukacyjnym (klasy IV – VI) oraz w Gimnazjum Nr 2
prowadzony jest dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się przebieg
nauczania w danym roku szkolnym w formie elektronicznej.
3.
Podstawowe zasady działania dziennika elektronicznego w Zespole Szkół określa dokument
” Zasady funkcjonowania Dziennika Elektronicznego w Zespole Szkół Nr 2 w Starym
Jarosławiu.”
§ 23
1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział złożony z uczniów, realizujących
w roku szkolnym wszystkie przedmioty obowiązkowe, określone planem nauczania.
2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 26 uczniów.
3. Cykl kształcenia w Zespole dzieli się na trzy etapy:
1) I etap edukacyjny :klasy I – III szkoły podstawowej,
2) II etap edukacyjny : klasy IV – VI szkoły podstawowej,
3) III etap edukacyjny : klasy I – III gimnazjum.
4.
Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony zgodnie z arkuszem
organizacyjnym. Dopuszcza się odbywanie w/w zajęć w soboty, w przypadku odpracowywania
zajęć z innego dnia tygodnia.
5.
Podstawową formą pracy Zespołu są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo lekcyjnym.
6.
Przy szkole podstawowej prowadzi się oddział przedszkolny dla dzieci 6 –letnich i 5 –letnich.
6a. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale
przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.
21
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
6b. Obowiązek , o którym mowa w ust. 6a, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
6c. Dziecko w wieku 5 lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
6d. Obowiązek , o którym mowa w ust. 6c, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.
7. W klasach: I – VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum - godzina lekcyjna trwa 45 minut,
z zastrzeżeniem ust.8.
8. W klasach I – III szkoły podstawowej nie obowiązują 45 minutowe jednostki lekcyjne.
9. W szczególnych przypadkach (np. ze względu na organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,
wycieczek) Dyrektor Szkoły ma prawo zmienić czas trwania godzin lekcyjnych.
10. Przerwy międzylekcyjne trwają od 5 do 15 minut.
11. Podział na grupy na niektórych zajęciach edukacyjnych regulują odrębne przepisy.
12. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Rada Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym
ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, gimnastyka
korekcyjna, rekreacyjno-sportowe, nauczania języków obcych, elementów informatyki, koła
zainteresowań i inne, które można prowadzić poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach
oddziałowych lub miedzyoddziałowych, miedzyklasowych i miedzyszkolnych.
13. Zajęcia dodatkowe oraz ich podział na grupy mogą być organizowane w ramach środków
posiadanych przez Szkołę w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
14. Szkoła może organizować klasy przysposabiające do pracy zawodowej dla uczniów, którzy nie
rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie:
1) dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie
rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, mogą być tworzone oddziały
przysposabiające do pracy;
2) Dyrektor po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia i po uzyskaniu zgody rodziców,
przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię wydaną
przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
3) w oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą
programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości
uczniów;
4) program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych
treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie;
5) przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo poza gimnazjum na
podstawie umowy zawartej przez dyrektora gimnazjum, w szczególności ze szkołą
prowadzącą kształcenie zawodowe, placówką kształcenia ustawicznego lub pracodawcą.
22
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
§ 24
1. Dyrektor Szkoły za zgodą Kuratorium Oświaty i organu prowadzącego może zorganizować
prowadzenie klas integracyjnych, prowadzenie działalności innowacyjnej lub eksperymentalnej
na warunkach określonych przepisami MEN.
§ 25
1. Uczniom uzdolnionym i wszystkim chętnym umożliwia się korzystanie z różnorodnych form
zajęć pozalekcyjnych (koła przedmiotowe, zainteresowań, artystyczne, zajęcia w ramach sekcji
sportowych) zgodnie z zapotrzebowaniem.
2. Możliwe jest zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych na życzenie rodziców
i opłacanych przez nich.
§ 26
1.
Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc
i wsparcie, Szkoła może zapewnić:
1) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
2) możliwość korzystania z gimnastyki korekcyjnej,
3) pomoc indywidualną nauczyciela,
4) pomoc koleżeńską (szczególnie dotyczy uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej i I – III
gimnazjum),
5) bezpłatne obiady (lub częściowo płatne) w stołówce szkolnej w porozumieniu z instytucjami:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
6) pomoc i wsparcie wychowawcy klasy, pedagoga lub psychologa, Dyrektora Szkoły oraz
organizacji społecznych działających na terenie szkoły.
2. W sytuacjach wykraczających poza kompetencje szkoły, organizuje ona uczniowi pomoc
instytucji pozaszkolnych (Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Policji, Sądu Rodzinnego
i Nieletnich, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).
§ 27
1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół
wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie
pisemnego porozumienia między Dyrektorem Szkoły a daną placówką.
§ 28
1. Do realizacji celów statutowych Zespół Szkół winien zabezpieczyć możliwość korzystania z :
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
2) biblioteki,
23
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
3) świetlicy,
4) gabinetu pielęgniarki,
5) zespołu urządzeń sportowych i boisk,
6) placu szkolnego,
7) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych,
8) archiwum,
9) szatni,
10) stołówki szkolnej z zapleczem.
§ 29
1. Zespół Szkół może prowadzić stołówkę umożliwiającą uczniom higieniczne spożywanie jednego
ciepłego posiłku dziennie.
2. Ze stołówki mogą korzystać uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół na zasadach określonych w
regulaminie stołówki i osoby spoza Zespołu Szkół głównie kierowane przez GOPS Darłowo.
§ 30
1.
Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji, zwane dalej SCI, jest interdyscyplinarną pracownią
szkolną,
służącą
realizacji
potrzeb
i
zainteresowań
uczniów,
zadań
dydaktyczno
–
wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy
pedagogicznej wśród uczniów oraz wiedzy o regionie.
2.
Z SCI mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice uczniów i inne
osoby za zgodą Dyrektora szkoły.
3. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.
4. Szczegółowe zasady korzystania z SCI oraz stanowisk komputerowych określają stosowne
przepisy.
5. Godziny otwarcia SCI, zasady wypożyczania książek, czasopism, zbiorów specjalnych, a także
zasady zwrotu należności za materiały zniszczone, zgubione lub przetrzymywane przez
czytelników określa regulamin SCI.
§ 31
1. Realizacji celów i zadań SCI dokonuje się poprzez:
1) gromadzenie zbiorów:
a) księgozbioru podręcznego, lektur oraz literatury dla młodzieży,
b) pomocy audiowizualnych,
c) programów komputerowych,
d) dokumentów dotyczących prawa wewnątrzszkolnego,
2) opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
24
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
3) udostępnianie zbiorów czytelni i wypożyczalni,
4) organizację warsztatu czytelniczego,
5) pracę pedagogiczną przy stosowaniu różnych metod, form i środków propagowania
czytelnictwa,
6) organizowanie nowoczesnego warsztatu biblioteczno – informacyjnego umożliwiającego
realizację zadań SCI,
7) współpraca z innymi bibliotekami i instytucjami w zakresie wymiany doświadczeń,
organizacji lekcji bibliotecznych oraz różnych zajęć edukacyjnych, kulturalnych itp.
8) współpracę z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną , Samorządem.
§ 32
1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych oraz w godzinach
pozalekcyjnych zgodnie z ustalonym przez Dyrektora harmonogramem.
2. Czas pracy nauczycieli bibliotekarzy określają oddzielne przepisy.
3. W bibliotece systematycznie dokonuje się selekcji księgozbioru, wycofując egzemplarze
nieaktualne i nieprzydatne w pracy Szkoły oraz sczytane.
4. Inwentaryzację księgozbioru przeprowadza się na wniosek Dyrektora Szkoły, co najmniej raz na
5 lat ( wówczas okres udostępniania księgozbioru zostaje skrócony).
5. Bezpośredni nadzór nad pracą nauczyciela bibliotekarza sprawuje Dyrektor Szkoły.
6. Wydatki na potrzeby pracy biblioteki zapewnia Dyrektor z budżetu Szkoły.
§ 33
1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na organizację dowozu, szkoła
organizuje świetlicę szkolną, która pracuje w oparciu o roczny plan pracy i regulamin.
2. Za działalność świetlicy odpowiada dyrektor Zespołu Szkół.
3. Świetlica szkolna prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą w grupach nie większych niż
25 dzieci.
4. Szczegółowe funkcjonowanie i organizację pracy świetlicy określa regulamin świetlicy.
5. W świetlicy mogą przebywać uczniowie, którym nie ma możliwości zabezpieczenia efektywnego
zastępstwa w przypadku nagłej nieobecności nauczyciela.
§ 34
1. W Zespole Szkół dla rozwijania szczególnych uzdolnień uczniów tworzy się koła zainteresowań
lub przedmiotowe.
2. Koła zainteresowań, niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe mogą być prowadzone
poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach międzyklasowych oraz w formie wycieczek
i wyjazdów.
25
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
3. Liczba uczestników kół przedmiotowych i zespołów zainteresowań nie powinna być niższa niż 8
uczniów.
ROZDZIAŁ V
Bezpieczeństwo i opieka
§ 35
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do
poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi Szkoły podczas wchodzenia do
budynku, korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych. Zasady organizacji przerw
międzylekcyjnych i pełnienia dyżurów określa Regulamin dyżurów nauczycieli.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas zajęć na obiektach sportowych
nauczyciel wychowania fizycznego osobiście przyprowadza uczniów z części dydaktycznej
Szkoły i odprowadza ich po zajęciach. Uczniom nie wolno indywidualnie udawać się na obiekty
sportowe.
3. Zasady korzystania z szatni szkolnej regulują odrębne ustalenia Dyrektora Zespołu.
4. O udostępnieniu uczniom podwórka podczas przerw międzylekcyjnych decyduje Dyrektor
Zespołu lub nauczyciel dyżurny.
5. Uczniom nie wolno samodzielnie opuszczać budynku i terenu Szkoły.
§ 36
1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie
organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie Szkoły oraz poza jej terenem w trakcie
wycieczek:
1) podczas zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i dodatkowych za bezpieczeństwo uczniów
odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia, który ma obowiązek reagować na wszelkie
dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa
uczniów;
2) nauczyciel zobowiązany jest również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Zespołu
o każdym wypadku, mającym miejsce podczas powyższych zajęć oraz o wszelkich
dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie
dla zdrowia lub życia uczniów;
3) podczas zajęć poza terenem Szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo
uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik
wycieczki wraz z opiekunami;
4) obowiązkiem nauczyciela jest zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie
Szkoły i w razie potrzeby zwracanie się z zapytaniem o podanie celu pobytu oraz
zawiadomienie pracownika obsługi Szkoły o fakcie przebywania osób postronnych;
26
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
5) upoważniony przez Dyrektora Szkoły pracownik obsługi Szkoły powinien zwrócić się do osób
postronnych wchodzących na teren Szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby
zawiadomić o tym fakcie Dyrektora Szkoły lub skierować tę osobę do Dyrektora.
§ 37
1. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas zajęć edukacyjnych
obowiązkowych i zajęć dodatkowych:
1) z chwilą przyjścia ucznia do Szkoły na:
a)
zajęcia edukacyjne obowiązkowe i dodatkowe, poprzez które rozumie się zajęcia
wyszczególnione w odpowiednim ramowym planie nauczania;
b)
zajęcia dodatkowe, poprzez które rozumie się zajęcia organizowane przez Szkołę oraz
płatne z budżetu Szkoły, ale nie wprowadzone do planu nauczania (dodatkowy język
obcy, koła przedmiotowe i zainteresowań, itp.);
c)
zajęcia pozalekcyjne, inne niż wymienione w pkt.1 lit.a i b, płatne przez rodziców (inne
organizacje lub stowarzyszenia);
uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności osoby
prowadzącej te zajęcia;
2) pracownicy, o których mowa w pkt. 1, lit.c) są zobowiązani do:
a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na prowadzonych przez siebie zajęciach;
b) do systematycznego kontrolowania pod względem BHP miejsca, w którym są prowadzone
zajęcia;
c) samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia;
d) zagrożeniu kierownictwu Szkoły;
e) kontroli obecności uczniów na każdych zajęciach edukacyjnych i niezwłoczne reagowanie
na nagłą, niezapowiedzianą nieobecność poprzez poinformowanie o tym fakcie rodziców
(prawnych opiekunów);
f) pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu
opracowanego przez komisję nadzorowaną przez Dyrektora Szkoły;
g) wprowadzania
uczniów
do
sal
i
pracowni
oraz
przestrzegania
regulaminów
obowiązujących w tych pomieszczeniach;
h) sprowadzania uczniów do szatni po ostatniej lekcji i dopilnowania tam porządku;
3) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (informatyka, fizyka, chemia, technika)
opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni i na początku roku zapoznaje z nim
uczniów;
4) w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza:
a) sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć,
b) dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów,
27
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
c) dostosowuje wymagania i formę do możliwości fizycznych uczniów,
d) asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządzie,
e) nie wydaje uczniom przed zajęciami kuli, oszczepu, dysku, ciężarów oraz sprzętu skoczni
wzwyż.
§ 38
1. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć
(obowiązkowych i dodatkowych), w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach według
harmonogramu corocznie ustalanego przez komisję nadzorowaną przez Dyrektora Szkoły.
2. Nauczyciele pełnią dyżury wg wywieszonego grafiku i zgodnie z Regulaminem nauczyciela
dyżurującego.
§ 39
1. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi realizującymi obowiązek szkolny
w szkole poprzez:
1) tworzenie warunków do integracji uczniów niepełnosprawnych w społeczności szkolnej,
2) tworzenie właściwych warunków nauki tym uczniom w zależności od ich stanu zdrowia
poprzez zapewnienie szczególnej opieki psychologicznej i pedagogicznej,
3) tworzenie warunków do rehabilitacji uczniów niepełnosprawnych.
2.
Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez:
1) kompensowanie mikrodeficytów w zespołach korekcyjno – kompensacyjnych,
2) organizowanie indywidualnego nauczania, zajęć wyrównawczych lub innych form,
3) pomocy na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub badań
lekarskich,
4) ścisłą współpracę ze specjalistycznymi przychodniami celem stworzenia, w miarę możliwości
finansowych, optymalnych warunków nauki ucznia z zaburzeniami bądź uszkodzeniami
narządów: ruchu, słuchu lub wzroku,
5) ścisłą współpracę nauczycieli z rodzicami w celu tworzenia właściwych warunków do nauki
w domu,
6) analizowanie postępów ucznia w nauce w celu określenia i wyeliminowania przeszkód
utrudniających osiąganie dobrych wyników,
7) dostosowanie wymagań programowych z przedmiotów, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie
zasad klasyfikowania, oceniania i promowania.
28
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
ROZDZIAŁ VI
Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły
§ 40
1. W Szkole zatrudnia się pracowników pedagogicznych, administracyjnych i ekonomicznych oraz
pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania pracowników szkoły oraz ich zakresy czynności regulują odrębne przepisy.
§ 41
1. Pracownicy pedagogiczni Szkoły to: Dyrektor Szkoły, wicedyrektor, nauczyciele, w tym
nauczyciele świetlicy i biblioteki, pedagog, psycholog szkolny, logopeda.
§ 42
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za
jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
1) efektywna realizacja programu kształcenia, stałe podnoszenie jakości kształcenia w obrębie
prowadzonych zajęć edukacyjnych zgodnie z przyjętym w placówce programem,
2) sporządzenie planu pracy z przedmiotu nauczanego w danej klasie i przedstawienie go do
zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły,
3) rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych,
4) tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno –
wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania,
kształtowanie umiejętności dobrego organizowania pracy indywidualnej i zespołowej,
5) indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce,
6) kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie do
czynnego uczestnictwa w życiu Szkoły, rodziny, środowiska i kraju,
7) upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej,
8) ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia, organizowanie niezbędnej
opieki profilaktyczno – resocjalizacyjnej,
9) systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów,
10) udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy w przygotowaniu
się do egzaminów, konkursów przedmiotowych itp.,
11) prowadzenie klasy – pracowni przedmiotowej,
12) współpraca z wychowawcami klas oraz organizacjami młodzieżowymi działającymi na terenie
Szkoły,
29
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
13) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy
merytorycznej (konferencje metodyczne, rady szkoleniowe, studia podyplomowe),
14) prowadzenie ( zleconego przez Dyrektora) wychowawstwa klasy,
15) opieka wychowawcza w czasie wycieczek szkolnych oraz w czasie imprez i konkursów
organizowanych w dni wolne od pracy nauczyciela,
16) prowadzenie dokumentacji dodatkowych zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
17) pełnienie obowiązków podczas dyżurów w szkole wg harmonogramu i Regulaminu dyżurów
nauczycieli,
18) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Szkoły a wynikających
z organizacji pracy Szkoły,
19) realizowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych uwzględniających potrzeby
i zainteresowania uczniów zgodnie z art. 42 Karta Nauczyciela,
20) przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej
szkoły podstawowej (nauczyciele oddziału przedszkolnego) ,
21) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz zaplanowanie wsparcia związanego z
rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień,
22) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych
możliwości psychofizycznych uczniów oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia,
23) informowanie dyrektora o stwierdzonej potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologicznopedagogiczną (w formie pisemnej),
24) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach
edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia.
§ 43
1. Prawa nauczycieli przedstawiają się następująco:
1) nauczyciel decyduje o wyborze metod, form organizacyjnych, środków dydaktycznych
w nauczaniu swego przedmiotu,
2) w przypadku prowadzenia koła przedmiotowego, koła zainteresowań lub innych zajęć
pozalekcyjnych, decyduje o doborze treści programowych,
3) decyduje o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej (końcowej) postępów swoich uczniów,
zgodnie z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów,
4) decyduje o ocenie zachowania swoich uczniów,
5) wnioskuje w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów,
6) czynnie uczestniczy w opiniowaniu spraw istotnych dla życia Szkoły,
30
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
7) podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w odrębnych
przepisach,
8) organ prowadzący Szkołę i Dyrektor Szkoły są zobowiązani z urzędu występować w obronie
nauczyciela, gdy ustalone dla niego uprawnienia zostaną naruszone.
§ 44
1. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły, organem prowadzącym Szkołę,
organem sprawującym nadzór pedagogiczny za:
1) poziom wyników dydaktyczno - wychowawczych w obrębie realizowanych zajęć
edukacyjnych,
2) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz przydzielonych mu środków dydaktycznych.
§ 45
1. Nauczyciel szkoły odpowiada służbowo przed władzami Szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie,
za:
1) tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach
szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,
2) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub
w wypadku pożaru,
3) zniszczenie lub stratę elementów majątku lub wyposażenia szkolnego przydzielonego mu
przez Dyrektora Szkoły, a wynikłego z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.
2. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 kodeksu pracy, wymierza się
nauczycielom kary porządkowe zgodnie z kodeksem pracy.
3. Nauczyciele mianowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności
zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 „ Karty Nauczyciela”.
§ 46
1. Nauczyciele danego przedmiotu lub bloków przedmiotowych, lub nauczyciele grupy przedmiotów
pokrewnych, wychowawcy klas tworzą zespoły wychowawcze, przedmiotowe i problemowo –
zadaniowe.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek zespołu.
3. Cele i zadania zespołu obejmują:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia korelacji treści nauczania
przedmiotów pokrewnych a także uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru programów
nauczania,
2) podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymianę doświadczeń,
31
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
3) poszerzanie i
aktualizowanie wiedzy w zakresie nauczanego przedmiotu poprzez
organizowanie narad, dyskusji itp.,
4) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz narzędzi pomiaru
dydaktycznego,
5) organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
6) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich
wyposażenia,
7) opiniowanie przygotowywanych w szkole programów nauczania,
8) opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku
szkolnego.
§ 46a
1. W szkole działa zespół nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach.
2.
Zespół tworzy dyrektor szkoły:
1) dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o
potrzebie
indywidualnego
obowiązkowego
rocznego
przygotowania
przedszkolnego,
orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub
opinii;
2) dla ucznia, który nie posiada orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1 - niezwłocznie po
przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji
o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
3.
Dyrektor
szkoły wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu. Pracę kilku zespołów może
koordynować także jedna osoba.
4. Do zadań zespołu należy:
1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno - pedagogicznej z uwagi
na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym
szczególne uzdolnienia;
2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub
opinię, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii;
3) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji –
w przypadku ucznia gimnazjum.
32
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
5.
Zespół może określić zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy
psychologiczno-pedagogicznej także na podstawie informacji zawartych w karcie indywidualnych
potrzeb ucznia, przekazanej przez przedszkole lub szkołę, do której uczeń uczęszczał.
6. Zespół, na podstawie ustalonych przez dyrektora szkoły form, sposobów i okresu udzielania
uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne
formy pomocy będą realizowane, opracowuje dla ucznia, z wyjątkiem ucznia posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, plan działań wspierających zgodnie z Procedurami
udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Zespole Szkół Nr 2.
7.
Zespoły utworzone dla uczniów mających jednorodne indywidualne potrzeby rozwojowe i
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne mogą opracować wspólny plan działań
wspierających dla tych uczniów.
8.
W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zespół określa
działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z
poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami
doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi
na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Ustalenia zespołu są uwzględniane w indywidualnym
programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia.
9.
Zespół zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia, zgodnie z Procedurami
udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Zespole Szkół Nr 2. Karty nie zakłada się
dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
10. Po każdym spotkaniu zespołu kartę przedstawia się dyrektorowi szkoły.
11. Kartę dołącza się do dokumentacji badań i czynności uzupełniających.
12. Po ukończeniu przez ucznia szkoły oraz w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, rodzice
ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują oryginał karty. W dokumentacji, o której mowa w ust. 11,
pozostaje kopia karty.
13. Za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, dyrektor
szkoły, do której uczeń
uczęszczał, przekazuje kopię karty do szkoły lub placówki, do której uczeń został przyjęty.
§ 47
1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział ( klasę) opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli
uczących w tym oddziale ( klasie), zwanemu dalej „ wychowawcą”.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca opiekuje się
oddziałem przez cały okres nauczania tj. w kl. I – III i w kl. IV – VI szkoły podstawowej i I-III
gimnazjum z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Dyrektor może zmienić nauczyciela wychowawcę w przypadku:
1) przeniesienia nauczyciela,
2) długotrwałej nieobecności,
33
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
3) braku efektów pracy wychowawczej,
4) na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) uczniów danej klasy obecnych na
zebraniu, stanowiących co najmniej 80% ogółu rodziców klasy.
§ 48
1. Do zadań wychowawcy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego
uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, w szczególności:
1) troska o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak najlepszych wyników
w nauce,
2) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem
i rozkładem pracy zadawanej im do wykonania w domu,
3) utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami powierzonej klasie w celu ustalenia
jednolitych sposobów udzielania im pomocy w nauce,
4) interesowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy
napotykają na trudności, analizowanie problemu wspólnie z zespołem klasowym,
5) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do Szkoły, badanie przyczyn absencji, udzielanie
pomocy uczniom, którzy opuścili zajęcia szkolne,
6) organizowanie czytelnictwa uczniów, pobudzanie ich do współdziałania z nauczycielem
bibliotekarzem, organizowanie współzawodnictwa czytelniczego,
7) zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych, interesowanie się udziałem
uczniów w różnych formach zajęć,
8) kształtowanie
wzajemnych
stosunków
między uczniami
na
zasadach życzliwości
i współdziałania, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej wśród nich więzi koleżeństwa
i przyjaźni,
9) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów
pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej,
10) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, czystość
na terenie klasy i Szkoły,
11) utrzymywanie stałego kontaktu z opiekunami organizacji uczniowskich, interesowanie się
udziałem uczniów w pracy tych organizacji,
12) wywieranie wpływu na zachowanie uczniów w Szkole, poza nią, badanie przyczyn
niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu
z zespołem uczniowskim, nauczycielami i rodzicami ( opiekunami),
13) udzielanie szczegółowej pomocy uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych
i wychowawczych,
14) interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się w tej sprawie z pielęgniarką
szkolną, rodzicami ( opiekunami) uczniów,
34
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
15) wdrażanie do dbania o higienę i stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp
w Szkole i poza nią,
16) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami (opiekunami) w sprawie postępów w nauce
i zachowaniu uczniów, indywidualne rozmowy z rodzicami (opiekunami),
17) omawianie problemów wychowawczych na zebraniach rodzicielskich,
18) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy i innych czynności
dotyczących klasy, zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkoły,
uchwałami Rady Pedagogicznej,
19) opracowanie tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy w ścisłym powiązaniu
z całokształtem pracy wychowawczej w Szkole,
20) zapoznanie uczniów i rodziców (opiekunów) z zasadami klasyfikowania i promowania
uczniów,
21) ustalanie oceny z zachowania ucznia zgodnie ze szczegółowymi kryteriami oceny
zachowania,
22) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej wspólnie z powołanymi do tego instytucjami i organizacjami w postaci:
a) bezpłatnych posiłków w stołówce szkolnej,
b) pomocy finansowej przy zakupie podręczników,
c) pomocy przy pozyskiwaniu odzieży,
23) wybranie i zorganizowanie pracy samorządu klasowego,
24) tworzenie tradycji w zespole klasowym i wykorzystywanie ich walorów opiekuńczo –
wychowawczych,
25) opracowanie wspólnie z klasą planu organizowania imprez klasowych i udziału klasy oraz
poszczególnych uczniów w imprezach ogólnoszkolnych.
2. Wychowawca ma prawo do:
1) współdecydowania z samorządem klasy, z rodzicami (opiekunami) uczniów o programie
i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy,
2) uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno – pedagogicznej w swej pracy
wychowawczej od Dyrektora Szkoły i instytucji wspomagających Szkołę,
3) ustanawiania przy współpracy z radą klasową i Radą Rodziców własnych form
wynagradzania i motywowania wychowanków.
3. Wychowawca odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły za:
1) osiąganie celów wychowania w przydzielonej klasie,
2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców(opiekunów) wokół programu wychowawczego
i profilaktycznego szkoły,
3) poziom opieki i pomocy indywidualnej udzielonej swoim wychowankom będącym w trudnej
sytuacji szkolnej lub społeczno – wychowawczej,
35
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
4) prawidłowe prowadzenie dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.
§ 49
1. Nauczyciel wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z porady merytorycznej
i metodycznej ze strony Dyrektora Szkoły, zespołu wychowawczego, poszczególnych nauczycieli.
2. Początkującym nauczycielom wychowawcom Dyrektor Szkoły przydziela w pierwszym roku
opiekuna spośród doświadczonych nauczycieli.
§ 50
1. Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują:
1) w zakresie pracy pedagogicznej:
a) udostępnianie zbiorów,
b) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i
tekstowych,
c) informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach,
d) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego i jego szkolenie,
e) prowadzenie różnych form informacji o książkach,
f) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji
w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem, zajęć grupowych i w miarę możliwości
wycieczek do bibliotek pozaszkolnych,
g) udzielanie pomocy nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, organizacjom
młodzieżowym i kołom zainteresowań w przeprowadzeniu różnych form zajęć
dydaktyczno – wychowawczych w bibliotece i w przygotowaniu imprez czytelniczych,
2) w zakresie pracy organizacyjnej:
a) gromadzenie i ewidencję zbiorów,
b) konserwację i selekcję zbiorów,
c) opracowanie biblioteczne zbiorów,
d) organizację warsztatu informacyjnego,
e)
organizację udostępniania zbiorów,
3) w zakresie współpracy z rodzicami i instytucjami wychowania równoległego:
a) poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, informowanie rodziców
o czytelnictwie uczniów,
b) organizowanie, w miarę potrzeb i możliwości, wycieczek do bibliotek różnych sieci
i ośrodków informacji,
c)
uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych i reklamowych oraz
zachęcanie uczniów do udziału w imprezach czytelniczych.
36
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
§ 51
1. W Zespole Szkół może być utworzone stanowisko pedagoga, psychologa.
2. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:
1)
rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń
szkolnych,
2)
określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami,
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
3)
organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,
rodziców i nauczycieli,
4) podejmowanie
działań
profilaktyczno-wychowawczych
wynikających
z programu
wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
5)
wspieranie
działań
opiekuńczo-wychowawczych
nauczycieli,
wynikających
z programu
wychowawczego szkoły,
6)
planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców
i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,
7)
działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej,
8)
informowanie dyrektora szkoły o nierealizowaniu obowiązku szkolnego przez uczniów,
9)
współudział w opracowaniu planu dydaktyczno – wychowawczego Szkoły,
10) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów,
11) współdziałanie z instytucjami pomocy rodzinie,
12) współpraca z psychologiem szkolnym.
2a) Do zadań psychologa szkolnego należy w szczególności:
1)
prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie
potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,
2)
diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia
odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych,
mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,
3)
organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,
rodziców i nauczycieli,
4)
zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,
5)
minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz
inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym ucznia,
6)
wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowozadaniowych
w działaniach
profilaktyczno-wychowawczych
wynikających
z programu
wychowawczego szkoły,
7)
okresowa analiza sytuacji wychowawczej w Szkole wspólnie z Zespołem Wychowawczym,
37
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
8)
rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności wychowawcze,
rozpoznawanie przyczyn złego zachowania oraz udzielanie pomocy wychowawcy i rodzicom w
pracy z uczniem „trudnym”,
9)
wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych,
10) organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie zajęć edukacyjno –
terapeutycznych uczniom o specjalnych potrzebach psychofizycznych i edukacyjnych,
11) czuwanie nad prawidłowością wdrażania w Szkole i efektami programów profilaktycznych,
12) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo – wychowawczymi
wspierającymi szkołę oraz poradnią psychologiczno – pedagogiczną,
13) współpraca z pedagogiem szkolnym.
3. Pedagog szkolny, psycholog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy,
obejmujący także zasady współdziałania szkoły z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,
zatwierdzany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
4. Pod koniec każdego semestru pedagog szkolny, psycholog szkolny składa sprawozdanie ze swej
pracy.
5. Pedagog szkolny, psycholog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.
§ 51a
1. Koordynatora do spraw bezpieczeństwa w szkole powołuje Dyrektor Szkoły po zaopiniowaniu
kandydatury przez radę pedagogiczną.
2. Zadania koordynatora do spraw bezpieczeństwa to:
1) inicjowanie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa wszystkich podmiotów szkolnych,
2) koordynowanie działań w zakresie realizowanego w szkole programu wychowawczego
i profilaktycznego,
3) współpraca ze środowiskiem, policją, prokuraturą, sądem dla nieletnich oraz z instytucjami
działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży,
4) ocenianie stanu bezpieczeństwa szkoły i przedstawianie wniosków na posiedzeniach
plenarnych rady pedagogicznej. Wnioskowanie o ujęcie niezbędnych priorytetów dotyczących
poprawy bezpieczeństwa w planie pracy szkoły,
5) korzystanie ze szkoleń, informacji, edukacji prawnej oraz przekazywanie uzyskanej wiedzy i
umiejętności wszystkim pracownikom,
6) dbałość o opracowanie i przestrzeganie szkolnych procedur postępowania w sytuacjach
kryzysowych,
7) promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, a także promowanie
pozytywnych postaw i wzorców wśród uczniów,
38
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
8) dokumentowanie podjętych działań.
§ 52
1. W Zespole Szkół mogą być tworzone stanowiska nauczycieli – wychowawców świetlicy.
2. Do ich zadań należy w szczególności:
1) organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej dla uczniów korzystających ze świetlicy,
2) sprawowanie opieki nad powierzonymi wychowankami,
3) organizowanie nauki własnej dzieci w świetlicy,
4) organizowanie innych form zgodnie z regulaminem.
§ 53
1. W Zespole Szkół tworzy się stanowiska nauczycieli religii – katechetów szkolnych.
2. Nauczyciele religii wchodzą w skład rady pedagogicznej, nie przyjmują jednak obowiązków
wychowawcy klasy.
3. Nauczyciele religii wypełniają pozostałe obowiązki zgodnie z niniejszym statutem.
§ 54
1. W Szkole, za zgodą organu prowadzącego, tworzy się następujące stanowiska niepedagogiczne:
1) główny księgowy
2) sekretarz szkoły
3) kucharka
4) pomoc kuchenna
5) woźna
6) sprzątaczki
7) palacz – konserwator
8) i inne.
2. Obowiązki pracowników wymienionych w ust.1, określa Dyrektor Szkoły w zakresach
obowiązków dołączonych do akt pracownika.
3. Ilość etatów na stanowiskach, o których mowa w ust. 1, określa się na każdy rok szkolny
w arkuszu organizacyjnym Szkoły.
ROZDZIAŁ VII
Uczniowie i rodzice szkoły
§ 55
1. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku
życia.
39
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
2. Dyrektor szkoły może w drodze decyzji administracyjnej skreślić ucznia, który ukończył 18 lat,
z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu
uczniowskiego gdy:
1) jest zagrożony ocenami niedostatecznymi z co najmniej trzech przedmiotów,
2) liczba jego nieusprawiedliwionych nieobecności daje podstawę do nieklasyfikowania go,
3) wchodzi w kolizję z prawem,
4) demoralizuje innych uczniów,
5) przebywa na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
6) nie podjął nauki z początkiem nowego roku szkolnego lub ją przerwał w trakcie roku.
§ 56
1. Kontrolę nad spełnianiem przez uczniów obowiązku szkolnego sprawuje Dyrektor Zespołu.
2. Obowiązek szkolny może być spełniany poza Szkołą. Zezwolenia w stosunku do uczniów
swojego obwodu udziela Dyrektor Zespołu na wniosek rodziców dziecka. Dziecko spełniające
obowiązek w tej formie otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły na podstawie egzaminu
klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez Szkołę.
3. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonych
umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych, organizowanych
zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 57
1. Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły,
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych,
4) kontaktowania się ze szkołą w sprawach dydaktyczno-wychowawczych co najmniej dwa razy
w semestrze,
5) do pisemnych kontaktów rodziców ze szkołą służy dzienniczek ucznia (indeks ucznia lub
gimnazjalisty),
6) brak dzienniczka (indeksu) nie zwalnia rodziców z obowiązku korzystania z innych sposobów
uzyskiwania informacji o postępach ich dziecka w nauce i zachowaniu. Brak dzienniczka
(indeksu) lub odmowa udostępnienia go działa na niekorzyść ucznia,
7) do reagowania na wezwania szkoły,
8) poinformowania szkoły o ewentualnych dysfunkcjach, chorobach ucznia (do dnia 15
września).
2. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
40
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
3. Przez
niespełnianie
obowiązku
szkolnego
lub
obowiązku
nauki
należy
rozumieć
nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 %
obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przedszkolnym, szkole podstawowej oraz
gimnazjum.
§ 58
1.
Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
1) uzyskania od Dyrektora Szkoły i wychowawcy klasy informacji o zadaniach Szkoły oraz
zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych w Szkole i klasie podczas zebrań
ogólnoszkolnych i klasowych,
2) zapoznania się z przepisami dotyczącymi zasad oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów
oraz
sposobu
i
zasad
przeprowadzania
egzaminów
sprawdzającego,
klasyfikacyjnego, poprawkowego,
3) uzyskania ustnej lub pisemnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów
i przyczyn trudności w nauce,
4) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat
pracy Szkoły,
5) uzyskiwania bieżącej informacji o przyznanej nagrodzie lub karze.
§ 59
1. Uczeń ma prawo do:
1) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
w tym z wymogami Wewnątrzszkolnego Oceniania,
2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej,
3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo,
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
6) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego oraz specjalnych
form pracy dydaktycznej,
7) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu
wszystkich możliwości Szkoły; wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania
oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,
8) przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Zespołu i innym nauczycielom swoich
problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,
9) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,
zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu,
41
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
10) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia Szkoły; nie może to jednak uwłaczać niczyjej
godności osobistej,
11) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem
Szkoły,
12) uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych; udokumentowana
pozaszkolna działalność ucznia jest oceniana na równi z działalnością szkolną,
13) reprezentowania Szkoły we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodach i innych
imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami,
14) do pomocy socjalnej przyznawanej przez organ prowadzący (uczniowie z rodzin niepełnych,
wielodzietnych lub będących w bardzo trudnej sytuacji materialnej mają możliwość
sfinansowania w całości lub części kosztów obiadów, zakupu podręczników lub odzieży ) ,
15) do korzystania z pomieszczeń i terenów szkolnych - tylko w obecności nauczyciela lub
rodziców, którzy zadeklarują taką formę pomocy Szkole,
16) do samodzielnego powrotu do domu na pisemną lub telefoniczną prośbę rodziców (o formie
decyduje nauczyciel zwalniający),
17) do skorzystania z telefonu stacjonarnego w przypadkach uzgodnionych z rodzicami
(prawnymi opiekunami).
2.
Uczeń, który uważa, że jego prawa zostały naruszone, powinien postępować zgodnie z § 20 ust. 4
niniejszego statutu.
§ 60
1. Uczeń ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie Szkoły, Regulaminie Ucznia,
2) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, zgodnie z zasadami
zawartymi w Regulaminie Ucznia
3) wykonywania poleceń wydawanych przez wszystkich nauczycieli i pracowników obsługi,
4) dostosowania się do organizacji nauki w Szkole,
5) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów,
6) troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd,
7) podporządkowania się zaleceniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Samorządu
Uczniowskiego lub klasowego,
8) zwalniania się z lekcji wyłącznie na pisemną prośbę rodzica lub w wyniku decyzji
wychowawcy, nauczycieli bądź pielęgniarki,
9) dostarczenia wskazań lekarskich dotyczących zwolnienia z niektórych zajęć,
10) nie przynoszenia przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu,
11) przestrzegania regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich
przeznaczenia (pracownie, biblioteka, szatnia, sala gimnastyczna...),
42
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
12) usprawiedliwiania spóźnień i nieobecności w Szkole - szczegółowe zasady określa Regulamin
Ucznia
13) respektowania zarządzeń służby zdrowia dotyczących badań specjalistycznych, szczepień,
fluoryzacji, itp.,
14) uczestniczenia we wszystkich uroczystościach i imprezach o charakterze ogólnoszkolnym
odbywających się w czasie godzin lekcyjnych (nieobecność ucznia odnotowana jest
w dzienniku lekcyjnym i obejmuje liczbę godzin ujętych w planie nauczania na dany dzień),
15) godnego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz pozostałych
uczniów, a także przestrzegania zasad kultury współżycia ,
16) zachowania schludnego wyglądu zgodnie z Regulaminem Ucznia,
17) noszenia stroju galowego w sytuacjach i formie określonej w Regulaminie Ucznia.
2. Uczniom zabrania się korzystania w czasie lekcji i innych zajęć z urządzeń elektronicznych:
telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3 i MP4, aparatów fotograficznych i kamer itp.
3. W czasie zajęć szkolnych uczniom nie wolno bez powiadomienia oraz uzyskania zgody osoby
prowadzącej zajęcia utrwalać wizerunku oraz głosu osób uczestniczących w zajęciach, a także
transmitować takich danych.
4. Sposób kontrolowania i egzekwowania przestrzegania powyższych zasad określa Regulamin
Ucznia.
§ 61
1. Uczeń może być nagradzany za wyróżniające wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, sumienne i
systematyczne wywiązywanie się ze swoich obowiązków, udzielanie pomocy innym osobom,
dobre lokaty w konkursach i olimpiadach, osiągnięcia sportowe i aktywną pracę społeczną na
rzecz Szkoły i środowiska w następujących formach:
1) pochwała wychowawcy wobec klasy,
2) wyróżnienie przez Dyrektora Szkoły na apelu,
3) przyznanie nagrody rzeczowej przez Radę Pedagogiczną: dyplomu, książki itp.,
4) wystosowanie przez Dyrektora Szkoły listu pochwalnego do rodziców (opiekunów) dla
uczniów kończących SP i G,
5) świadectwo z wyróżnieniem,
6) Nagroda Dyrektora,
7) tytuł „Sportowca roku”
8) nagroda dla zespołu uczniowskiego w formie zajęć edukacyjnych przeznaczonych na
organizację imprez klasowych,
9) zgodnie z regulaminem ustalonym przez organ prowadzący.
2. Wyróżnienia i nagrody przyznaje się na wniosek wychowawcy klasy oraz organów Szkoły.
43
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
§ 62
1. Ucznia karze się za naruszanie obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
2. Uczeń może być ukarany:
1) ustnym upomnieniem wychowawcy klasy,
2) naganą wychowawcy z wpisem do dzienniczka lub indeksu i powiadomieniem rodziców lub
prawnych opiekunów ucznia,
3) ustnym upomnieniem Dyrektora Szkoły,
4) naganą Dyrektora Szkoły - uczeń ukarany naganą Dyrektora nie może brać udziału
w imprezach rozrywkowych organizowanych przez Szkołę,
5) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania Szkoły na
zewnątrz,
6) przeniesieniem do równoległej klasy - wnioskuje wychowawca klasy, ucznia przenosi
Dyrektor Szkoły,
7) przeniesienie do innej klasy może nastąpić:
a) jeśli nie odniosły skutku wcześniej nałożone kary
b) jeśli uczeń dopuścił się wybryków chuligańskich, takich jak pobicie, wyłudzenie
pieniędzy lub rzeczy,
c) za notoryczne utrudnianie prowadzenia lekcji.
3. Uczeń, który naruszył obowiązki ucznia określone w statucie, niezależnie od nałożonej kary, może
być zobowiązany przez dyrektora szkoły/placówki, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej do:
1) naprawienia wyrządzonej szkody,
2) przeproszenia osoby pokrzywdzonej,
3) wykonania określonej pracy społecznie użytecznej na rzecz klasy, grupy wychowawczej
szkoły, placówki lub społeczności lokalnej
4.
W Szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów.
5.
Dyrektor udziela nagany w porozumieniu z wychowawcą klasy.
6.
O udzielonej naganie Dyrektora Szkoły wychowawca lub pedagog informuje na piśmie rodziców
(prawnych opiekunów) ucznia.
7.
Po wyczerpaniu wszystkich powyższych możliwości oddziaływań wychowawczych uczeń, na
wniosek Dyrektora szkoły, może być przeniesiony przez Zachodniopomorskiego Kuratora
Oświaty w Szczecinie do innej szkoły.
8.
Uchwałę o wnioskowaniu w tej sprawie podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody
dyrektora docelowej szkoły na przyjęcie ucznia.
9.
Wykonanie kary wymienionej w ust. 3 może zostać zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż 2
miesiące),
jeśli
uczeń
uzyska
poręczenie
wychowawcy,
samorządu
Klasowego
lub
Uczniowskiego, Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej.
44
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
10. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej
nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. Obowiązek ten spełnia wychowawca
zainteresowanego ucznia.
11. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.
12. Uczeń ma prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez nauczyciela do Dyrektora
Szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary.
13. Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie kary nałożonej na ucznia, jeżeli uzyska poręczenie
Samorządu Uczniowskiego alby nauczyciela wychowawcy.
14. Uczeń ma prawo wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez Dyrektora Szkoły do Kuratora
Oświaty w Szczecinie, za pośrednictwem Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od daty
wymierzenia kary.
15. Prawo do odwołania przysługuje również rodzicom (opiekunom) ucznia.
ROZDZIAŁ VIII
Obowiązek szkolny
§ 63
1. O przyjęciu uczniów do wszystkich klas Zespołu decyduje Dyrektor Szkoły
2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku
kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego na
podstawie art. 16 ust. 3 Ustawy, a także dzieci, w stosunku do których podjęto decyzję
o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy.
2a) Na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które w danym roku
kalendarzowym kończy 6 lat.
2b) Dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, może przyjąć do szkoły
dziecko o którym mowa w ustępie 2a, jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły, a
dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rok
szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Wymogu objęcia wychowaniem
przedszkolnym nie stosuje się w przypadku gdy dziecko posiada pozytywną opinię poradni
psychologiczno pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.
3. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę lub innej wchodzącej do sieci
szkół podstawowych ustalanej przez gminę przyjmuje się:
1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej,
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej
szkoły podstawowej, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
45
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
§ 64
1. Do gimnazjum przyjmuje się z urzędu absolwentów sześcioletniej szkoły podstawowej
zamieszkałych w jego obwodzie. Kandydaci do gimnazjum mają obowiązek dostarczenia,
w terminie określonym przez Dyrektora Zespołu: podania o przyjęcie do gimnazjum, świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia OKE.
2. Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje
wolnymi miejscami, Dyrektor Zespołu przyjmuje do gimnazjum ucznia zamieszkałego poza
obwodem Szkoły.
3. Do powyższego wniosku rodzice dołączają pisemną opinię o zachowaniu ucznia oraz świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej. Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) powinien być
zaopiniowany przez dyrektora gimnazjum, w którego obwodzie uczeń mieszka.
4. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem jest większa niż liczba
wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie
kryteriów określonych przez Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną uwzględniających oceny
i inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia sześcioletniej szkoły
podstawowej.
5. Przyjęcie ucznia spoza obwodu szkoły wymaga zawiadomienia dyrektora tej szkoły, w której
obwodzie dziecko mieszka.
6. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie świadectwa ukończenia klasy
niższej w szkole publicznej oraz niepublicznej, o uprawnieniach szkoły publicznej, a także odpisu
arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł oraz podania rodziców.
7. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi, są
uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczyciela.
8. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się innego języka (języków) obcego niż ten,
którego uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia
w tej samej szkole, uczeń może:
1) uczyć się języka obowiązującego w danym oddziale, wyrównuje we własnym zakresie braki
programowe do końca roku szkolnego,
2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej
szkole,
3) uczęszczać do klasy z danym językiem w innej szkole.
9. Ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego jako przedmiotu
obowiązkowego, egzaminuje i ocenia nauczyciel języka obcego z tej samej lub innej szkoły
wyznaczony przez dyrektora.
§ 65
1. Listy klas pierwszych gimnazjum tworzy Dyrektor Zespołu, biorąc pod uwagę:
46
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
1) szczególne zainteresowania, zdolności i osiągnięcia uczniów,
2) miejsce zamieszkania - aby nie rozpraszać uczniów mieszkających w pobliżu do różnych
oddziałów,
3) równą liczbę uczniów w każdym z oddziałów,
4) równą liczbę dziewcząt i chłopców w każdym oddziale ze względu na stosowanie podziałów
na grupy podczas niektórych zajęć.
2. Ze względu na warunki lokalowe Szkoły dopuszcza się możliwość - po uzyskaniu zgody organu
prowadzącego - podziału istniejących już oddziałów na oddziały mniej liczne oraz łączenia tych
oddziałów w przypadku zaistnienia znaczącej zmiany warunków nauki.
§ 66
1. Dokonywane zmiany należy konsultować z zainteresowanymi uczniami i ich rodzicami w celu
wyjaśnienia przyczyny i ustalenia sposobu dokonania zmian.
2. Do nowych oddziałów przenosi się w pierwszej kolejności tych uczniów, którzy wyrażą chęć
przeniesienia się.
3. W przypadku braku uczniów chętnych o przeniesieniu decyduje wychowawca klasy
w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu - informując zainteresowanych rodziców o przeniesieniu.
4. Ze względu na stosowanie podziałów na grupy na zajęciach wychowania fizycznego oraz łączenia
grup z klas równoległych, należy dążyć do wyrównania liczby dziewcząt i chłopców w nowych
oraz istniejących już oddziałach. Dyrektor Zespołu ustala liczbę przenoszonych dziewcząt
i chłopców dla każdego oddziału.
5. W tworzeniu nowych oddziałów powinni uczestniczyć wychowawcy zarówno oddziałów
dzielonych jak i powstających.
6. Tryb postępowania podczas likwidacji oddziału ze względów organizacyjnych:
a) likwiduje się oddział wskazany przez komisję, złożoną z dyrektora (wicedyrektora),
wychowawców i nauczycieli zainteresowanych klas.
b) rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają prawo wnioskowania do Dyrektora Zespołu o
przeniesienie dziecka do oddziału równoległego.
7. O wyborze języka obcego dla wszystkich oddziałów decyduje Dyrektor Zespołu biorąc pod uwagę
możliwości kadrowe Szkoły i możliwości organizacyjne nauki w Szkole.
8. Dyrektor Zespołu obowiązkowo dokonuje podziału na grupy zgodnie z odrębnymi przepisami.
9. Szkoła może prowadzić innowacje i eksperymenty pedagogiczne na podstawie odrębnych
przepisów. Oddział, w którym prowadzona będzie innowacja wybierany jest przez Dyrektora
Zespołu w porozumieniu z autorem lub nauczycielem prowadzącym innowację, po zasięgnięciu
opinii rodziców zainteresowanego oddziału.
47
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
§ 67
1. Uczniowie kończący naukę w Szkole oraz zmieniający Szkołę obowiązani są rozliczyć się ze
zobowiązań wobec Zespołu najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady
Pedagogicznej wypełniając kartę obiegową. Wzór karty obiegowej ustala w porozumieniu z Radą
Rodziców Dyrektor Zespołu. Brak powyższego rozliczenia może być uwzględniony przez
wychowawcę podczas ustalania oceny zachowania.
Tradycja i ceremoniał szkolny
§ 68
1. Tradycję i ceremoniał Szkoły określa Program Wychowawczy.
ROZDZIAŁ IX
Zasady wewnątrzszkolnego oceniania
§ 69
1.
Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie.
2.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach,
i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
3.
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli,
pracowników szkoły oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie
szkoły.
§ 70
1.
Wewnątrzszkolne ocenianie ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej.
48
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
2.
Wewnątrzszkolne ocenianie obejmuje:
1) określone przez nauczycieli wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych;
2) kryteria oceniania zachowania;
3) sposoby
bieżącego
oceniania
i ustalania
śródrocznych
ocen
klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
4) warunki przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych;
5) tryb ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
7) warunki i sposób przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach
i trudnościach ucznia w nauce.
3.
Wszyscy nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, na pierwszych zajęciach, informują
uczniów o wymaganiach edukacyjnych ze swego przedmiotu, sposobach sprawdzania osiągnięć
edukacyjnych ucznia ( przedmiotowe ocenianie ) oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż
przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej.
4.
Wychowawca klasy w porozumieniu z zespołem przedmiotowym na pierwszym zebraniu
z rodzicami w każdym roku szkolnym informuje ich o wymaganiach edukacyjnych w danej klasie
z poszczególnych zajęć edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów
oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej.
5.
Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów (pierwsza godzina
wychowawcza ) i rodziców ( prawnych opiekunów ) - pierwsze zebranie – o zasadach oceniania
zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej
rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
6.
Nauczyciele oceniają postępy uczniów w zdobywaniu wiadomości i umiejętności
według
kryteriów przedmiotowych ustalonych na początku roku szkolnego przez poszczególnych
nauczycieli.
§ 71
1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno –
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne,
o których mowa w § 70 ust. 3, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych
49
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności
w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 (przepis
obowiązuje w szkole podstawowej do 31.08.2012 r.).
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 70 ust. 3, do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności
w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie
opinii niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni
specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust.3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, z zastrzeżeniem ust. 3 (przepis obowiązuje w szkole podstawowej do 31.08.2012 r.).
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 70 ust. 3
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie
tego orzeczenia (przepis obowiązuje w szkole podstawowej do 31.08.2012 r.).
4. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, śródroczne
i roczne oceny z zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym są ocenami opisowymi.
5. Nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne o których mowa w § 70 ust. 3 do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia
oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających;
3) posiadającego
opinię
poradni
psychologiczno
–
pedagogicznej,
w
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną
tym
poradni
opinię poradni
psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii
oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających;
4) nie posiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno –
pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających
(przepis obowiązuje w gimnazjum od 01.09.2011 r.).
§72
1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki
i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
50
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
§73
1.
Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych,
informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej
opinii.
2.
Z zajęć o których mowa w ust. 1 w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony albo zwolniona jeżeli okres zwolnienia uniemożliwia
ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej.
3.
Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z
niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z nauki
drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.
4.
Podstawą zwolnienia o którym mowa w ust. 3 jest wniosek rodziców (opiekunów prawnych) oraz
opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej lub orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego.
5.
W dokumentacji przebiegu nauczania uczniów zwolnionych z nauki drugiego języka obcego
wpisuje się zwolniony albo zwolniona.
§ 74
Sposoby bieżącego oceniania i ustalania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
(I etap edukacyjny)
1.
Cele oceniania:
W I etapie edukacyjnym ocena pełni funkcje diagnostyczne, służy wspieraniu szkolnej kariery
uczniów oraz motywuje ich do nauki. Jej celem jest monitorowanie rozwoju i postępów. Ocena
wskazuje co uczeń osiągnął, co robi dobrze, ile już potrafi – a nie to, czego nie umie. Oceniania
wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele w klasie, dostarczając uczniowi informacji
zwrotnej o: jakości jego pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności, poziomie uzyskanych
osiągnięć w stosunku do wymagań edukacyjnych, skuteczności wybranych metod.
2.
W I etapie edukacyjnym oceny bieżące ustala się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący – 6;
2) stopień bardzo dobry – 5
3) stopień dobry – 4
4) stopień dostateczny – 3
5) stopień dopuszczający – 2
6) stopień niedostateczny – 1
3.
Określono następujące ogólne kryteria ocen wymienionych w pkt. 2:
1) 6 – oznacza „osiągnąłeś sukces”.
51
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
Uzyskuje ją uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności, będące efektem samodzielnej pracy,
wynikają z indywidualnych zainteresowań, zapewniają pełne wykorzystanie wiadomości w
praktyce.
2) 5 – oznacza „brawo”
Otrzymuje ją uczeń, który posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystanie w
nowych sytuacjach. Sprawnie korzysta z dostępnych źródeł informacji, rozwiązuje problemy i
zadania, posługując się nabytymi umiejętnościami.
3) 4 – oznacza „dobrze sobie radzisz”
Otrzymuje ją uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne
rozwiązywanie typowych zadań, a trudniejsze wykonuje pod kierunkiem nauczyciela. Poprawnie
rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych.
4) 3 – oznacza „pracuj wytrwale”
Otrzymuje ją uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na rozumienie
podstawowych zagadnień. Potrafi wykonać proste zadania pod kierunkiem nauczyciela,
wyrywkowo stosuje wiedzę w typowych sytuacjach.
5) 2 – oznacza „musisz jeszcze popracować”
Otrzymuje ją uczeń, który posiada minimalną wiedzę i umiejętności pozwalające na wykonanie
przy pomocy nauczyciela prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych
umiejętności.
6) 1 – oznacza „to jest źle, musisz systematycznie pracować”
Otrzymuje ją uczeń, którego poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwia lub utrudnia
kontynuowanie nauki. Uczniowi stworzono szansę uzupełnienia braków poprzez uczestnictwo w
zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych.
4.
Skala ocen bieżących, cząstkowych może być poszerzona poprzez stosowanie „+” (podwyższenie
oceny) i „ - ” (obniżenie oceny).
5.
Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas wielokrotnej działalności
ucznia. Nauczyciel sprawdza wykonane prace, chwali za wysiłek, chęci, pomysłowość, pracę.
Dodatkowo nagradza gestem, uśmiechem, pochwałą. Wskazuje, co uczeń powinien zmienić,
poprawić, poćwiczyć.
6.
Nauczyciel stosuje dostępne sposoby oceniania wspomagającego:
1) obserwacja pracy i zachowania ucznia,
2) rozmowa z uczniem,
3) przeprowadza sprawdziany sprawdzające stopień opanowania materiału,
4) pisze recenzje prac uczniów,
5) zbiera karty pracy uczniów, testy, sprawdziany, prace plastyczne,
6) nadzoruje prowadzenie indywidualnych teczek.
52
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
7.
Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych w klasach I - III są ocenami
opisowymi.
7a. Ocena klasyfikacyjna roczna z zajęć edukacyjnych w klasach I - III uwzględnia poziom
opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań edukacyjnych
wynikających z podstawy programowej oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia
związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
8. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną sporządza nauczyciel na podstawie osiągnięć
edukacyjnych uczniów odnotowywanych na bieżąco w dziennikach lekcyjnych.
9. Ocena klasyfikacyjna śródroczna jest opisem poczynionych przez ucznia postępów, napotkanych
trudności w stosunku do możliwości i wymagań edukacyjnych, potrzeb rozwojowych, zawiera
propozycje konkretnych działań w celu pokonywania trudności w nauce lub rozwoju uzdolnień.
Oryginał oceny opisowej śródrocznej otrzymują rodzice, zaś kserokopia oceny pozostaje u
wychowawcy.
10. Rodzice otrzymują informacje o postępach edukacyjnych dziecka w formie:
1) słownej na zebraniach, w Dni Otwarte Szkoły, podczas rozmów indywidualnych,
2) pisemnej na zebraniach podsumowujących semestralną pracę uczniów,
3) na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny.
11. Klasyfikacja roczna klas I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.
11a. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć
edukacyjnych
z
zajęć
edukacyjnych,
określonych
w
szkolnym planie
nauczania,
z
uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie
odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (przepis
obowiązuje do 31.08.2012).
11b. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć
edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym
programie edukacyjno-terapeutycznym i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz
ustaleniu jednej oceny rocznej klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zachowania (przepis obowiązuje od 01.09.2012).
12. W klasach I – III informację o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej rodzice (prawni
opiekunowie) otrzymują w formie ustnej na podstawie ocen bieżących, na ostatnim
informacyjnym zebraniu rodziców bieżącego roku szkolnego.
53
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
§ 75
Formy i sposoby oceniania oraz sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów
(II i III etap edukacyjny)
1.
W II i III etapie edukacyjnym bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący – 6;
2) stopień bardzo dobry – 5
3) stopień dobry – 4
4) stopień dostateczny – 3
5) stopień dopuszczający – 2
6) stopień niedostateczny – 1
2.
Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący
poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawcy klas po zasięgnięciu opinii
nauczycieli, uczniów danej klasy, ocenianego ucznia oraz wyników klasyfikacji punktowej.
3.
Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
4.
Ocena śródroczna, musi być wystawiona przynajmniej z trzech ocen cząstkowych (1 godzina
tygodniowo); pięciu ocen cząstkowych (2 godziny tygodniowo); ośmiu ocen cząstkowych (3
i więcej godzin tygodniowo).
5.
Ustala się następujące kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
a) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który :

potrafi łączyć i wykorzystywać wiedzę z różnych przedmiotów, posiada umiejętność
stosowania zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach poznawczych,

na lekcjach jest bardzo aktywny,

potrafi doskonale zaplanować i zorganizować pracę,

lub osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach szkolnych i pozaszkolnych,
b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który :

opanował podstawę programową w stopniu wyczerpującym,

sprawnie i samodzielnie posługuje się zdobytą wiedzą stosując ją przy rozwiązywaniu
problemów bez pomocy nauczyciela,

chętnie podejmuje się prac dodatkowych,

potrafi zaplanować i zorganizować pracę;
c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który :

ma niewielkie braki, ale posiadana wiedza i umiejętności pozwalają mu zrozumieć większość
treści poszczególnych elementów wiedzy z danej dziedziny edukacji,

inspirowany przez nauczyciela potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania o określonym
stopniu trudności i odpowiednio stosuje zdobytą wiedzę,
54
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu

d)
wykazuje aktywność na lekcjach;
ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który :

posiada wiedzę wyrywkową i fragmentaryczną,

przy pomocy nauczyciela jest w stanie zrozumieć najważniejsze treści,

podejmuje próby rozwiązywania zadań o podstawowym stopniu trudności (przy pomocy
nauczyciela),

jest aktywny sporadycznie,

dysponuje podstawowymi umiejętnościami umożliwiającymi uzupełnienie braków i luk w
wiedzy niezbędnej do dalszego kształcenia;
e)

ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który :
ma duże braki w wiedzy, które nie przekreślają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy z
danej dziedziny w ciągu dalszej nauki,

jego postawa na lekcji jest bierna, ale wykazuje chęć współpracy i odpowiednio motywowany
jest w stanie przy pomocy nauczyciela wykonać proste, typowe zadania ( o niewielkim
stopniu trudności ),

nie uczestniczy aktywnie w lekcji;
f)
ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który :

ma duże braki w zakresie podstawowej wiedzy,

nie rozumie prostych poleceń,

nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy, nie
podejmuje prób rozwiązania zadania o niewielkim stopniu trudności,

6.
wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki.
Skala ocen bieżących, cząstkowych może być poszerzona poprzez stosowanie „+” (podwyższenie
oceny) i „ - ” (obniżenie oceny).
7.
Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia dokonywane jest systematycznie i w różnych formach.
8.
Ustala się następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:
1) kartkówka: - dotyczy ostatniego tematu (zagadnienia),
a) bez zapowiedzi,
b) może być przeprowadzana codziennie, na każdej lekcji,
2) sprawdzian: - obejmuje materiał z 3 lekcji,
a) nie muszą być zapowiadane przez nauczycieli i mogą odbywać się na każdej lekcji,
3) praca klasowa: - zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem,
a) poprzedzona lekcją utrwalającą,
b) poprzedzona wpisem w terminarzu w dzienniku elektronicznym,
c) czas trwania 1-2 godz. (wg specyfiki przedmiotu),
d) obejmuje materiał z jednego omówionego rozdziału,
e) w ciągu dnia może się odbyć jedna praca klasowa,
55
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
f) w ciągu tygodnia mogą się odbyć trzy prace klasowe,
4) test: - różnego typu (otwarty, z wyboru, zamknięty, problemowy, zadaniowy),
a) wg specyfiki przedmiotu,
b) zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem,
c) sprawdzający znajomość treści problemowych etapami,
d) zamienne z pracą klasową (wg specyfiki przedmiotu),
e) czas trwania 1-2 godz.;
5) dyktando: - pisanie z pamięci, ze słuchu, uzupełnianie luk w tekście,
a) poprzedzone ćwiczeniami mającymi na celu powtórzenie zasad pisowni,
b) czas trwania do 45 minut,
7) odpowiedź ustna,
8) prace domowe – formy:
a) ćwiczenia,
b) notatki,
c) własna twórczość – wytwory literackie, plastyczne,
d) referat – dłuższa forma wypowiedzi pisemnej – długoterminowy czas wykonywania (1-2
miesiące),
e) wypracowanie literackie,
f) można zadawać codziennie,
g) ograniczać zadawanie na weekend, ferie zimowe i przerwy świąteczne (za wyjątkiem
przedmiotów realizowanych 1 godz. tygodniowo),
8) aktywność na lekcji:
a) praca w grupie (organizacja pracy w grupie, zachowanie, sposób realizacji i prezentacji,
efekty pracy),
b) odgrywanie ról – drama,
c) wypowiedzi ucznia - argumentowanie, wnioskowanie,
d) inne charakterystyczne dla przedmiotu;
9) praktyczne:
a) indywidualne prace uczniów (praktyczne, techniczne),
b) praca z komputerem,
c) ćwiczenia z W-F;
d) umiejętność stosowania wiadomości teoretycznych w praktyce,
10) formy sprawnościowe:
a) testy sprawności fizycznej,
11) inne:
a) ocena za zeszyt, ćwiczenia,
b) notatki w zeszycie przedmiotowym,
56
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
c) udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, przeglądach, innych
konkursach,
d) charakterystyczne dla przedmiotu.
9.
Przyjmuje się następujące zasady przeliczania punktów na oceny:
31% do 50% - dla oceny - dopuszczający,
51% do 75% - dla oceny - dostateczny,
76% do 90% - dla oceny - dobry,
91 % do 99% - dla oceny - bardzo dobry,
100% - dla oceny – celujący.
10. Szczegółowe
formy,
częstotliwość
oraz
zasady
bieżącego
oceniania
znajdują
się
w Przedmiotowym Ocenianiu tworzonym przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych.
11. Oceny są jawne dla ucznia i dla jego rodziców (prawnych opiekunów).
12. Na prośbę ucznia i jego rodziców nauczyciel ustalając każdą ocenę powinien ją krótko uzasadnić.
13. Informacje o ocenach uczniów rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują w formie pisemnej
w czasie zebrań z wychowawcą, w czasie Dni Otwartych Szkoły, w trakcie indywidualnych
kontaktów z nauczycielami, poprzez dziennik elektroniczny.
14. Uczniowie powinni znać zakres pracy klasowej i wymagania.
15. Sprawdzone prace klasowe powinny być oddane uczniom w terminie do dwóch tygodni,
sprawdziany w ciągu 3 najbliższych lekcji.
16. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice mają prawo otrzymać do
wglądu wg zasad określonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, a następnie
zwrócone nauczycielowi i przechowywane przez niego do końca roku szkolnego.
17. Uczeń ma prawo do poprawy ocen ze wszystkich form sprawdzania wiedzy i umiejętności
w formie i terminie określonym przez nauczyciela. Poprawiona ocena odnotowana jest
w dzienniku lekcyjnym obok wcześniejszej, przy czym pod uwagę przy ustalaniu oceny
semestralnej jest brana ocena poprawiona.
18. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji nie podając przyczyn:
a) dwa razy w semestrze – jeżeli zajęcia odbywają się 2 i więcej razy w tygodniu,
b) jeden raz w semestrze – jeżeli zajęcia odbywają się raz w tygodniu.
Prawo to nie dotyczy prac klasowych, zapowiedzianych sprawdzianów i prac długoterminowych.
19. Nauczyciel ma obowiązek oceniać uczniów systematycznie, uwzględniając różne formy
aktywności ucznia.
57
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
§ 75a
Tryb wystawiania ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych
(II i III etap edukacyjny)
1.
Podstawą wystawienia oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej jest średnia ważona ocen
cząstkowych, obliczana przez dziennik elektroniczny.
2.
O ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej decyduje średnia ważona ocen otrzymanych w ciągu I
semestru.
3.
Ocenię roczną wystawia się w oparciu o średnią ważoną ocen z pierwszego i drugiego semestru .
4.
Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną zgodnie ze wskazaniami tabeli:
średnia
poniżej 1,75
od 1,75 do 2,59
od 2,60 do 3,50
od 3,51 do 4,50
od 4,51 do 5,74
od 5,75
5.
stopień
niedostateczny
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący
Formy sprawdzania wiedzy oraz umiejętności i ich waga:
Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności
Praca klasowa, testy
Konkurs, zawody sportowe (I, II, III miejsce, laureat, finalista - tylko
pozaszkolne od szczebla powiatowego)
Sprawdziany ( z trzech ostatnich lekcji)
Odpowiedź ustna
6.
waga
6
5
4
Kartkówki (z jednej lekcji)
3
Aktywność na lekcji
Inne
3
2
Formy sprawdzania wiedzy oraz umiejętności, których wagi przedstawione zostały w ust.5
szczegółowo opisuje przedmiotowe ocenianie dla każdego przedmiotu.
§ 76
Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych
oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania
1.
Nie później niż dwa tygodnie przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej uczniowie i ich rodzice są
informowani o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenie z zachowania (informacja
w indeksie lub na zebraniu rodziców).
2.
Ocenę przewidywaną w dzienniku elektronicznym nauczyciel wpisuje jako odrębną kategorię
ocen.
58
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
3.
Wychowawca klasy zobowiązany jest na 4 tygodnie przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną
powiadomić ucznia i rodziców o przewidywanej śródrocznej lub rocznej ocenie niedostatecznej
i nagannym zachowaniu w formie pisemnej (w indeksie – podpis rodzica lub opiekuna prawnego)
lub na zebraniu rodziców.
4.
Jeżeli uczeń i rodzice chcą, aby dziecko uzyskało ocenę wyższą niż przewidywana ocena
z danego przedmiotu lub zachowania winni najpóźniej w terminie 3 dni po przekazaniu pisemnej
informacji o przewidywanych ocenach złożyć pisemny wniosek do Dyrektora Szkoły
o uruchomienie procedury - trybu uzyskania wyższej oceny z danego przedmiotu lub zachowania.
5.
Decyzję o umożliwieniu uczniowi starania się o uzyskanie wyższej niż przewidywana ocena
podejmuje nauczyciel uczący w danej klasie , jeżeli uczeń spełnia następujące wymogi:
1) systematycznie przystępował do pisania prac kontrolnych,
2) systematycznie odrabiał zadania domowe i przygotowywał się do lekcji,
3) wykonywał dodatkowe prace w wyznaczonych terminach,
4) korzystał z zajęć wyrównawczych i konsultacji,
5) w terminie starał się poprawić prace kontrolne.
6.
Nauczyciel uczący w danej klasie przygotowuje pisemną formę sprawdzającą wiedzę
i umiejętności z danego przedmiotu, zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi, wewnątrzszkolnym
ocenianiem i przedmiotowym ocenianiem.
7.
Uczeń przystępuje do sprawdzianu wiedzy i umiejętności najpóźniej w przedostatnim tygodniu
przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną .
8.
Przewidywana ocena roczna i śródroczna może ulec zmianie na niższą w przypadku, gdy uczeń:
1) opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia;
2) nie odrabia prac domowych;
3) nie prowadzi zeszytu przedmiotowego;
4) otrzyma ze sprawdzianu ocenę, która obniża propozycję oceny rocznej lub semestralnej.
9.
Warunkiem poprawienia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych jest
zdanie pisemnego sprawdzianu na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub rodzice (opiekunowie
prawni).
10. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo wglądu do sprawdzianu po dokonaniu przez
nauczyciela jego sprawdzenia i oceny.
11. Rodzice (prawni opiekunowie) w imieniu ucznia mogą złożyć pisemny uzasadniony wniosek do
Dyrektora Szkoły o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania w terminie 3 dni po przekazaniu pisemnej informacji o przewidywanej ocenie
z zachowania przez wychowawcę.
12. Dyrektor Szkoły zobowiązuje wychowawcę do pisemnego umotywowania przewidywanej
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie 3 dni zgodnie z kryteriami oraz trybem
oceniania zachowania.
59
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
13. Dyrektor Szkoły powołuje komisję w składzie:
a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako
przewodniczący komisji;
b) wychowawca;
c) wskazany przez Dyrektora nauczyciel uczący danego ucznia;
d) pedagog;
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
f) przedstawiciel rady rodziców.
14. Komisja weryfikuje przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania i w drodze
głosowania zwykłą większością głosów decyduje o utrzymaniu bądź podwyższeniu do
wnioskowanej przez rodziców oceny zachowania. Decyzja komisji jest ostateczna.
15. Po posiedzeniu komisji, o której mowa w ust. 13, o jej decyzji ustnie informuje rodziców
Dyrektor Szkoły lub wychowawca poprzez wpis do indeksu ucznia. Wychowawca odnotowuje
ten fakt w dzienniku lekcyjnym (kontakty z rodzicami).
16. Rodzice (prawni opiekunowie), którzy nie uczestniczą w organizowanych przez szkołę
zebraniach z rodzicami, nie kontaktują się z wychowawcą klasy i nauczycielami prowadzącymi
zajęcia edukacyjne sprawiające uczniowi poważniejsze trudności, nie mogą w żadnym wypadku,
w tym kwestionując ocenę powoływać się na brak informacji o postępach w nauce dziecka oraz
przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych i rocznych.
17. Rodzice (prawni opiekunowie), którzy otrzymali informację o przewidywanych ocenach
niedostatecznych swego dziecka, powinni zgłosić się na najbliższe organizowane w szkole
zebranie z rodzicami, w Dniu Otwartym Szkoły lub umówić się na spotkanie indywidualne
z nauczycielem w celu ustalenia form pomocy w nauce i warunków poprawy ocen
niekorzystnych swego dziecka zgodnie z wewnątrzszkolnym ocenianiem.
18. Informację o wystawionych ocenach klasyfikacyjnych uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie)
otrzymują na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Informację
rodzicom przekazują uczniowie (informacja w indeksie).
§ 77
Egzamin klasyfikacyjny
1.
Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeśli brak
jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności
ucznia na ponad 50% czasu przeznaczonego te zajęcia.
2.
Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny (z zastrzeżeniem § 86 ust. 10).
60
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
3.
Rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na pisemny wniosek ucznia
nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności lub wniosek jego rodziców,
złożony do Dyrektora przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
4.
Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
4a. Uczeń o którym mowa w ust. 4 pkt 2 nie zdaje egzaminu klasyfikacyjnego z: techniki, zajęć
technicznych, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, wychowania fizycznego oraz dodatkowych
zajęć edukacyjnych.
5.
Uczniowi o którym mowa w ust. 4 pkt 2, który zdaje egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny
z zachowania.
6.
Przewiduje się egzamin klasyfikacyjny z języka obcego, którego uczeń uczy się poza szkołą.
Rodzice mogą poinformować szkołę o uczęszczaniu dziecka na kurs języka obcego poza szkołą
na początku roku szkolnego. Dyrektor Szkoły umożliwi zdawanie egzaminu klasyfikacyjnego,
powołując odpowiedni skład komisji (3 osoby). Nauczyciel języka obcego może być
nauczycielem z innej szkoły. Uczestniczenie nauczyciela w pracy komisji obliguje Dyrektora do
poinformowania dyrektora szkoły macierzystej.
7.
Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem plastyki, muzyki, zajęć
artystycznych, techniki, zajęć technicznych,
informatyki, technologii informacyjnej, zajęć
komputerowych i wychowanie fizyczne, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
8.
Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami
(prawnymi opiekunami).
9.
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
10. Egzamin klasyfikacyjny ucznia o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1 przeprowadza nauczyciel
danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich
samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia o którym mowa w ust. 4 pkt 2 przeprowadza komisja,
powołana przez Dyrektora, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku
szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
dla odpowiedniej klasy.
12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice
(prawni opiekunowie) ucznia.
61
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: nazwiska
nauczycieli lub skład komisji, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne (ćwiczenia), wynik
egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia. Protokół z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego stanowi załącznik do arkusza
ocen ucznia.
14. Uczeń, który z usprawiedliwionych przyczyn nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez
dyrektora szkoły.
15. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 79.
16. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z
zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem
§ 79 i § 78 ust. 2.
17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych,
w
dokumentacji
przebiegu
nauczania
zamiast
oceny
klasyfikacyjnej
wpisuje
się
„nieklasyfikowany” albo „ nieklasyfikowana”.
§ 78
Egzamin poprawkowy
1.
Niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku
egzaminu poprawkowego.
2.
Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń II i III etapu edukacyjnego, który w wyniku
klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych z
zastrzeżeniem § 86 ust. 10.
3.
(uchylony);
4.
(uchylony);
5.
Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej. Egzamin z: plastyki, muzyki,
zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć
komputerowych oraz wychowanie fizyczne, powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń
praktycznych.
6.
Dyrektor Szkoły wyznacza termin egzaminu poprawkowego do dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych.
6a. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
6b. Nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń będzie zdawał egzamin poprawkowy przygotowuje
i przekazuje uczniowi wymagania edukacyjne (w formie pisemnej), najpóźniej w ostatnim dniu
zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
62
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
7.
Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji
wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako
przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.
8.
Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (egzaminujący) może być zwolniony z udziału
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku Dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego
w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tejże szkoły.
9.
Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład
komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez
komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia.
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez
Dyrektora Szkoły nie później niż do końca września danego roku.
11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo
wyższej i powtarza klasę (z zastrzeżeniem ust. 12).
12. Rada pedagogiczna może promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli te obowiązkowe
zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania i realizowane w klasie programowo
wyższej, jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego. Podejmując decyzję należy uwzględnić
możliwości edukacyjne ucznia.
13. W ciągu 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego uczeń lub jego rodzice (prawni
opiekunowie) ucznia mogą wnieść zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły zgodnie z warunkami i
trybem opisanym w § 79.
§ 79
Procedury odwoławcze
1.
Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły,
jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni po
zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
63
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
2.
Jeżeli roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz
ustala roczną ocenę klasyfikacyjną.
2a. Sprawdzian o którym mowa w ust. 2 przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia
zgłoszenia zastrzeżenia. Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami).
3.
W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako
przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia
edukacyjne;
4.
Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania
(pytania) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do
arkusza ocen. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia.
5.
W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły
niezwłocznie powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze
głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego komisji.
6.
W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako
przewodniczący komisji,
2) wychowawca klasy,
3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
4) pedagog,
5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
6) przedstawiciel rady rodziców.
7.
Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin posiedzenia komisji,
wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik
do arkusza ocen.
8.
Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 i ust. 6 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
64
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w
porozumieniu z Dyrektorem tej Szkoły.
9.
Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
10. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.
§ 80
1.
Zasady oceniania z religii i etyki regulują odrębne przepisy.
§ 81
1.
Jeżeli zajęcia edukacyjne odbywają się tylko w I semestrze to klasyfikacyjna ocena śródroczna
jest automatycznie klasyfikacyjną oceną roczną z tych zajęć w danej klasie.
2.
Ze ścieżek edukacyjnych włączonych do zajęć edukacyjnych nie wystawia się ocen.
3.
Gdy ścieżki edukacyjne są realizowane samodzielnie lub w części jako moduły, kończą się
zaliczeniem z wpisem na świadectwie w części przeznaczonej na dodatkowe zajęcia edukacyjne
„uczestniczył(a)”.
§ 82
Klasyfikowanie
1.
Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz
śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego
programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania
ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania (przepis obowiązuje w szkole podstawowej do 31 sierpnia
2012 r.).
2a. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń
zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, i zachowania ucznia
65
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania (przepis obowiązuje w gimnazjum od 01 września 2011 r.).
3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się do 15 stycznia.
4. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej i począwszy od I klasy
gimnazjum, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych,
określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz
ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
5. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć
edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem
indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych
przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (przepis
obowiązuje do 31 sierpnia 2012 r.).
5a. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy I gimnazjum, ucznia z upośledzeniem umysłowym w
stopniu umiarkowanym lub znacznym, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z
zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń
zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, i zachowania ucznia w
danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
6. Przed rocznym i śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani
poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego
rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej
ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w §76.
7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną
ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli
(w formie punktów – zgodnie z „punktowym systemem oceniania zachowania”), uczniów danej
klasy oraz ocenianego ucznia.
8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna
z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani
na ukończenie szkoły.
66
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
9. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia
uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w
miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.
§ 82a
1.
Uczniowie gimnazjum biorą udział w projekcie edukacyjnym.
2.
Dyrektor zapewnienia w porozumieniu z radą pedagogiczną, w ramach posiadanych przez siebie
środków, warunków do realizacji projektów edukacyjnych zgodnie z „Regulaminem realizowania
projektu edukacyjnego.”
3.
Wychowawca na pierwszym zebraniu w roku szkolnym w którym realizowany jest projekt
edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji
projektu edukacyjnego – zapoznaje z Regulaminem realizowania projektu edukacyjnego.
4.
Udział ucznia w projekcie jest uwzględniony w punktowym systemie oceniania.
5.
Na świadectwie ukończenia gimnazjum udział ucznia w projekcie oraz temat projektu
edukacyjnego jest odnotowywany zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
6.
Dyrektor może zdecydować o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w
uzasadnionych przypadkach, na udokumentowany wniosek rodziców. W tej sytuacji na
świadectwie wpisuje się zwolniony albo zwolniona.
§ 83
Promocja
1.
Uczeń I etapu edukacyjnego otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.
2.
Rada pedagogiczna w wyjątkowych przypadkach może pozostawić na drugi rok w tej samej
klasie ucznia klas I – III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po
zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
2a. Rada pedagogiczna możne postanowić o promowaniu ucznia klas I – II szkoły podstawowej do
klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)
i po uzyskaniu zgody wychowawcy lub na wniosek wychowawcy i po uzyskaniu zgody
rodziców (prawnych opiekunów).
3.
Uczeń II i III etapu edukacyjnego otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od
niedostatecznej z zastrzeżeniem § 78 ust. 12 oraz § 86 ust. 10.
4.
Uczeń II i III etapu edukacyjnego, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie,
otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
5.
Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej
ocen, o której mowa w ust. 4 wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
67
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
6.
Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do
klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu
z rodzicami (prawnymi opiekunami).
7.
Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej
i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach otrzymują z danych
zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
8.
Uczeń,
który
tytuł
laureata
konkursu
przedmiotowego
o
zasięgu
wojewódzkim
i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu
albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej, otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę
klasyfikacyjną.
§ 84
Ukończenie szkoły
1.
Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się
roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w klasie
programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole podstawowej,
uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej oraz
przystąpił do sprawdzianu , o którym mowa w § 85, z zastrzeżeniem § 86 ust. 10.
2.
Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne
oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w klasie programowo
najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których
realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w gimnazjum, uzyskał oceny
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do
egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w § 85, z zastrzeżeniem § 86 ust. 10.
3.
Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji
końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz
co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
4.
Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej
ocen, o której mowa w ust. 3 wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
5.
O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna,
uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi
opiekunami).
68
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
§ 85
Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzamin
przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum
1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania
umiejętności ustalonych w standardach wymagań będących podstaw a przeprowadzania
sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach.
2. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:
1) w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego
oraz historii i wiedzy o społeczeństwie;
2) w części drugiej – matematyczno – przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu
matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;
3) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.
2a. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone w
podstawie programowej kształcenia ogólnego.
3.
Sprawdzian i egzamin gimnazjalny mają charakter powszechny i obowiązkowy.
4.
Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z zakresu języka obcego
nowożytnego , którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
4a. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają Dyrektorowi Szkoły pisemną deklarację, w której
wskazują, z którego języka nowożytnego uczeń będzie zdawał egzamin oraz podają informację o
zamiarze przystąpienia do trzeciej części egzaminu na poziomie rozszerzonym – w przypadku
uczniów o których mowa w ust. 4b pkt 3.
4b. Część trzecia egzaminu jest zdawana na poziomie podstawowym i rozszerzonym:
1) na poziomie podstawowym część trzecia egzaminu jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów,
2) na poziomie rozszerzonym część trzecia egzaminu jest obowiązkowa dla uczniów, którzy w
gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego na podbudowie wymagań dla II etapu
edukacyjnego,
3) na poziomie rozszerzonym do trzeciej części egzaminu mogą również przystąpić uczniowie,
którzy nie spełniają warunków określonych w pkt 2.
5.
Centralna Komisja Egzaminacyjna opracowuje informatory zawierające w szczególności
przykładowe pytania i zadania wraz z rozwiązaniami, jakie mogą wystąpić na sprawdzianie i
egzaminach i ogłasza je nie później niż do dnia 1 września roku poprzedzającego rok szkolny, w
którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny
6.
Sprawdzian i egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez
dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
7.
Za organizację i przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w danej szkole odpowiada
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest Dyrektor Szkoły.
69
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
8.
Ze sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego zwolnieni są laureaci konkursów przedmiotowych
o zasięgu
wojewódzkim
lub
ponadwojewódzkim
oraz
laureaci
i
finaliści
olimpiad
przedmiotowych. Zwolnienie ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego
jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku.
9.
Do sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny nie można wnosić
żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.
10. W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać
sali.
11. Uczeń może w terminie 2 dni od daty sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego zgłosić
zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu lub egzaminu
gimnazjalnego zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.
12. Do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych mają prawo przystąpić uczniowie:
1) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, na podstawie opinii publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
2) posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania , na podstawie tego orzeczenia;
(przepis obowiązuje do 31.08.2012 r.).
12a. Do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych mogą przystąpić uczniowie:
1) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, na podstawie opinii publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
2) posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania , na podstawie tego orzeczenia;
3) objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną ze względu na trudności adaptacyjne
(wcześniejsze kształcenie zagranicą, zaburzenia komunikacji językowej), sytuację kryzysową
lub traumatyczną, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
13. Opinia, o której mowa w ust. 13 pkt 1:
1) powinna być wydana do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany
sprawdzian z tym, że w przypadku uczniów przystępujących do sprawdzianu - nie wcześniej
niż po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej,
3) powinna być przedłożona Dyrektorowi Szkoły w terminie do 15 października roku szkolnego,
w którym jest przeprowadzany sprawdzian (przepis obowiązuje do 31.08.2012 r.).
14. Do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego nie przystępują uczniowie upośledzeni w stopniu
umiarkowanym lub znacznym.
15. Z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego mogą być zwolnieni
przez dyrektora komisji okręgowej:
70
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
1) ze sprawdzianu – uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie
zaopiniowany przez Dyrektora Szkoły;
2) z egzaminu gimnazjalnego - uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy nie rokują kontynuowania nauki
w szkole ponadgimnazjalnej, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie
zaopiniowany przez Dyrektora Szkoły;
3) z
części
trzeciej
egzaminu
gimnazjalnego
–
uczniowie
ze
sprzężonymi
niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy
z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią samodzielnie czytać lub pisać,
4) z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym – uczniowie z
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na
podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego.
15a. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) uczniowie o których mowa w ust. 15 pkt 4 mogą
przystąpić do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.
16. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia
wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w
warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
17. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu
gimnazjalnego w ustalonym terminie, albo przerwał sprawdzian lub egzamin gimnazjalny,
przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie ustalonym
przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu
wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
18. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20
sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz
przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w następnym roku.
19. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub części tego egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia
danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może
zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub
odpowiedniej części tego egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu
z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
20. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca
ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu
w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
71
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
21. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustalony przez zespół egzaminatorów jest
ostateczny.
22. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku
sprawdzaniu i egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
23. Wyniki sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych
wynikach sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa
przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznowychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w pkt. 15 - do dnia 31 sierpnia danego roku.
24. Protokoły przebiegu sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego oraz pozostałą dokumentację
przechowuje się według zasad określonych odrębnymi przepisami.
25. Uczeń, który jest chory, w czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego może
korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
26. Szczegółowe zasady przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego zawiera dokument
„Wewnątrzszkolne procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu”.
Ocenianie zachowania
§ 86
1.
Ocena zachowania ucznia uwzględnia jego funkcjonowanie w środowisku szkolnym oraz
respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
2.
Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne ucznia z zajęć
edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem
ust. 10.
3.
Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
4.
W I etapie edukacyjnym śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną
opisową. Ustala ją wychowawca klasy. Zasięga przy tym opinii nauczyciela religii, języka
angielskiego, zajęć komputerowych ewentualnie gimnastyki korekcyjnej i świetlicy. Ocena
ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
5.
Ocena z zachowania wyraża opinię szkoły dotyczącą:
1) zachowania ucznia w grupie, nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, reagowania na
polecenia nauczyciela;
72
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
2) zachowania podczas pracy, uczestnictwa w zajęciach, dbania o ład i porządek w miejscu
pracy, systematyczność przygotowywania się do zajęć;
3) kultury osobistej ucznia, kulturalnego sposobu bycia i wyrażania się, uczciwości w kontaktach
z rówieśnikami i dorosłymi, poszanowania mienia szkolnego, osobistego, społecznego,
przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole, na drodze podczas wycieczek.
6.
W II i III etapie edukacyjnym ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według
sześciostopniowej skali:
wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne
z zastrzeżeniem ust. 8
7.
Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy według następującego trybu postępowania
z zastrzeżeniem ust.8:
1) samoocena ucznia,
2) opinia zespołu uczniowskiego rozumiana jako opinia uczniów danej klasy, sformułowana
w toku dyskusji,
3) opinia nauczycieli i wychowawcy w formie punktów – zgodnie z „punktowym systemem
oceniania zachowania”.
8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub
odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego
zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego
nauczania, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni specjalistycznej.
9.
Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem warunków i trybu
opisanych w § 79 ust. 5. Szczegółowa punktacja z zachowania dla II i III etapu edukacyjnego
znajduje się w § 87
10. Uczeń, który co najmniej dwa razy z rzędu otrzymał naganną roczną ocenę klasyfikacyjną w
danej szkole, może na podstawie uchwały rady pedagogicznej nie otrzymać promocji do klasy
programowo wyższej lub nie ukończyć szkoły.
11. (uchylony);
12. Ustala się następujące szczegółowe kryteria ocen zachowania ucznia :
OCENĘ WZOROWĄ otrzymuje uczeń, który zawsze przestrzega kryteriów oceny zachowania:
1) W sposób wzorowy i zgodnie ze swoimi możliwościami wywiązuje się z obowiązków ucznia,
jest zawsze przygotowany do zajęć, aktywnie w nich uczestniczy, podejmuje się wykonania
zadań dodatkowych, wypełnia polecenia nauczyciela, aktywnie uczestniczy w życiu klasy
73
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
i szkoły, ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności i spóźnienia na zajęcia szkolne,
a usprawiedliwień dokonuje na bieżąco.
2) Zawsze przestrzega regulaminu ucznia, posiada osiągnięcia w wielu dziedzinach działalności
pozalekcyjnej (np. konkursy przedmiotowe, zawody sportowe, inne) w szkole i poza nią.
3) Szanuje symbole i tradycje szkoły.
4) Szanuje symbole narodowe.
5) Dba o piękno mowy ojczystej, nigdy nie używa wulgaryzmów.
6) Szanuje zdrowie i bezpieczeństwo innych.
7) Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą na terenie szkoły i poza nią, godnie reprezentuje szkołę
na zewnątrz, dba o jej dobre imię, jest wzorem do naśladowania.
8) Zawsze okazuje szacunek dorosłym i kolegom.
OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który przestrzega kryteriów oceny zachowania:
1) Zgodnie ze swoimi możliwościami wywiązuje się z obowiązków ucznia, jest zawsze
przygotowany do zajęć, aktywnie w nich uczestniczy, wypełnia polecenia nauczyciela,
aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, ma usprawiedliwione prawie wszystkie
nieobecności i spóźnienia na zajęcia szkolne (dopuszcza się 4 godziny nieusprawiedliwione),
a usprawiedliwień dokonuje na bieżąco.
2) Zawsze przestrzega regulaminu szkolnego, posiada osiągnięcia zgodnie ze swoimi
możliwościami.
3) Szanuje symbole i tradycje szkoły.
4) Szanuje symbole narodowe.
5) Dba o piękno mowy ojczystej, nie używa wulgaryzmów.
6) Szanuje zdrowie i bezpieczeństwo innych.
7) Zawsze zachowuje się kulturalnie, dba o dobre imię szkoły.
8) Zawsze okazuje szacunek dorosłym i kolegom.
OCENĘ DOBRĄ otrzymuje uczeń, który w istotny sposób nie uchybił kryteriom oceny
zachowania:
1) Wywiązuje się z obowiązków ucznia, w wyjątkowych sytuacjach może być nieprzygotowany
do zajęć, nie przeszkadza w ich prowadzeniu, zwykle wypełnia polecenia nauczyciela.
2) Zwykle przestrzega regulaminu szkolnego.
3) Szanuje symbole i tradycje szkoły.
4) Szanuje symbole narodowe.
5) Dba o piękno mowy ojczystej, nie używa wulgaryzmów.
6) Szanuje zdrowie i bezpieczeństwo innych, nie stwarza sytuacji konfliktowych.
7) Dba o dobre imię szkoły, jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń.
8) Zwykle okazuje szacunek innym osobom, właściwie się do nich odnosi.
74
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
OCENĘ POPRAWNĄ otrzymuje uczeń, który sporadycznie uchybia niektórym kryteriom oceny
zachowania, a zastosowane środki zaradcze przyniosły oczekiwany rezultat:
1) Nie w pełni wywiązuje się z obowiązków ucznia, zdarza mu się być nieprzygotowanym do
zajęć, przeszkadzać w ich prowadzeniu, nie wypełniać poleceń nauczyciela, spóźnia się na
zajęcia i opuszcza je bez usprawiedliwienia.
2) Zwykle przestrzega regulaminu szkolnego, poprawnie zachowuje się w zespole klasowym,
choć w życiu klasy i szkoły bierze udział w niewielkim stopniu.
3) Szanuje symbole i tradycje szkoły.
4) Szanuje symbole narodowe.
5) Dba o piękno mowy ojczystej, nie używa wulgaryzmów.
6) Swoim zachowaniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia własnego i innych.
7) Jego kultura osobista nie budzi większych zastrzeżeń.
8) Właściwie odnosi się do pracowników szkoły, kolegów, innych osób.
OCENĘ NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczeń, który często uchybia szkolnym kryteriom
oceny zachowania, a zastosowane środki zaradcze przyniosły krótkotrwały, oczekiwany rezultat:
1) Nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, przeszkadza w prowadzeniu zajęć, lekceważy
polecenia nauczyciela, spóźnia się na zajęcia i opuszcza je bez usprawiedliwienia.
2) Nie przestrzega regulaminu szkolnego.
3) Nie szanuje szkolnych symboli i tradycji.
4) Nie szanuje symboli narodowych.
5) Czasami używa wulgarnego słownictwa.
6) Stwarza sytuacje konfliktowe.
7) Ma niski poziom kultury osobistej, jest niekoleżeński.
8) Zdarza się, że arogancko odnosi się do innych osób.
OCENĘ NAGANNĄ otrzymuje uczeń, który nagminnie uchybia szkolnym kryteriom oceny
zachowania, i nie wykazuje chęci poprawy mimo zastosowanych środków zaradczych:
1) Nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, przeszkadza w prowadzeniu zajęć, i nie wykonuje
poleceń nauczycieli, opuszcza samowolnie i bez usprawiedliwienia zajęcia szkolne.
2) Nie przestrzega regulaminu szkolnego, niszczy mienie szkolne lub cudzą własność, często
stwarza konflikty w klasie, w szkole i poza nią, dopuszcza się wymuszeń, wyłudzeń, szantażu,
zastraszania, kłamstwa, kradzieży, pobić, fałszowania dokumentów (lub podobnych
wykroczeń).
3) Nie szanuje szkolnych symboli i tradycji, kompromituje szkołę na zewnątrz.
4) Nie szanuje symboli narodowych.
5) Często używa wulgarnego słownictwa.
6) Pali papierosy, pije alkohol (nawet jeden raz), zażywa lub rozprowadza środki odurzające,
jego postawa działa demoralizująco na innych.
75
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
7) Ma rażąco niski poziom kultury osobistej, wchodzi w kolizję z prawem karnym.
8) Wulgarnie i arogancko odnosi się do nauczycieli, kolegów, innych osób, nie reaguje na
oddziaływania wychowawcy, nauczycieli, pracowników szkoły.
13. W indywidualnych i uzasadnionych przypadkach wychowawca może przy ustalaniu oceny
zachowania uwzględnić widoczną poprawę i wystawić ocenę wyższą niż wynikałaby ona ze
szczegółowych kryteriów (punktów).
14. Wychowawca informuje ucznia o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej
zachowania zgodnie z warunkami i trybem opisanym w § 76
18. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca ustala
ostateczną ocenę zachowania i informuje o niej ucznia. Informację o ocenia z zachowania
rodzicom przekazują uczniowie (wpis w indeksie).
19. W wyjątkowych przypadkach, gdy uczeń rażąco uchybił ogólnym kryteriom oceny zachowania
po zatwierdzeniu wyników klasyfikacji przez radę pedagogiczną, wychowawca klasy
w porozumieniu z radą pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły może zmienić wcześniej ustaloną
ocenę zachowania. Musi poinformować o tym fakcie rodziców ucznia w formie pisemnej poprzez
wpis do dzienniczka (indeksu, zeszytu przedmiotowego) ucznia. Uczeń następnego dnia okazuje
wychowawcy podpisaną przez rodziców (prawnych opiekunów) informację o ocenie.
§ 87
Punktowy system oceniania zachowania
1.
Punktowy system oceniania
zachowania obowiązujący w szkole podstawowej
został
opracowany na podstawie szczegółowych kryteriów (§86 ust. 12).
2.
Każdy uczeń kl. IV-VI posiada indeks ucznia szkoły podstawowej.
3.
Przyjmujemy punktowy system oceniania zachowania zakładając, że uczeń otrzymuje na
początek każdego semestru 100 pkt. I będzie mógł powiększyć lub pomniejszyć swoją pulę
punktów, która zostanie przeliczona na odpowiednią ocenę z zachowania w następujący sposób:
1) ocena śródroczna:
wzorowa
od 175 punktów( w tym nie przekroczył progu minus 20 punktów
i brak punktów ujemnych za frekwencję)
bardzo dobra
od 140 do 174 punktów ( w tym nie przekroczył progu minus 30
punktów oraz dopuszcza się 4 godziny nieusprawiedliwione)
dobra
od 105 do 139 punktów ( w tym nie przekroczył progu minus 100
punktów)
poprawna
od 72 do 104 punktów
nieodpowiednia
od 36 do 71 punktów
naganna
mniej niż 35 punktów
2) ocena roczna (suma uzyskanych punktów w pierwszym i drugim semestrze)
76
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
wzorowa
od 349 punktów ( w tym nie przekroczył progu minus 40 punktów i
brak punktów ujemnych za frekwencję)
bardzo dobra
od 279 do 349 punktów ( w tym nie przekroczył progu minus 60
punktów oraz dopuszcza się 8 godzin nieusprawiedliwionych)
dobra
od 209 do 278 punktów ( w tym nie przekroczył progu minus 200
punktów)
4.
poprawna
od 143 do 208 punktów
nieodpowiednia
od 71 do 142 punktów
naganna
mniej niż 70 punktów
Zakłada się następujący system punktowania:
1) Punkty dodatnie uczeń otrzymuje za:
Pozytywne przejawy zachowania
1. Udział w konkursie przedmiotowym:
 I etap
 II etap
 III etap
2. Udział w innym konkursie (w zależności od rodzaju konkursu i zajętego miejsca).
3. Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych:
 I etap szkolny
 II etap gminny
 III etap powiatowy
 IV etap wojewódzki
 V etap krajowy
4. Pomoc w organizowaniu imprezy szkolnej.
5. Aktywny udział w pracach w samorządach: ( raz w semestrze)
 klasowym
 szkolnym ( wystawia opiekun SU)
6. Udział w pracach porządkowych na rzecz szkoły.
7. Aktywny udział w pracach samorządu klasowego (warunkiem uzyskania
punktów jest zaangażowanie w pracę a nie pełnienie funkcji) .
8. Aktywny udział w organizowaniu imprez klasowych.
9. Udział w pracach nad wystrojem klasy.
10. Dbanie o kwiaty.
11. Przygotowanie gazetek klasowych.
12. Dekorowanie sali.
13. Udział w pracach porządkowych na rzecz klasy.
14. Praca na rzecz innych, działalność charytatywna.
15. Pomoc kolegom w nauce.
16. Przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności.
17. Wyjątkowa kultura osobista.
18. Frekwencja:
 za każdy 1% powyżej 90% frekwencji
 za każdy 1% powyżej 95% frekwencji
19. Wzorowe przestrzeganie regulaminu ucznia (w gestii wychowawcy ).
20. Za wzorową frekwencję na koniec miesiąca.
21. Za brak punktów ujemnych (po każdym kończącym się tygodniu).
22. Aktywny udział w imprezie szkolnej.
23. Pomoc w organizowaniu imprezy : dekoracje, sprzęt, sprzątanie( wpisuje
Punkty
10pkt.
20 pkt.
50 pkt.
1 – 15 pkt.
1 – 10 pkt.
11 – 15 pkt.
16 – 20 pkt.
21 – 25 pkt.
26 – 35 pkt.
1 – 10 pkt.
1- 10 pkt.
1-10 pkt.
1 – 10 pkt.
1 – 10 pkt.
1 – 10 pkt.
1 – 10 pkt.
1 – 3 pkt.
3 – 10 pkt.
1 – 5 pkt.
1 – 10 pkt.
1 – 20 pkt.
1 – 10 pkt.
1 – 25 pkt.
1 – 20 pkt.
2 pkt.
3 pkt.
1 – 5 pkt.
10 pkt.
5 pkt.
13-15 pkt.
5-10 pkt.
77
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
organizator).
24. Pomoc w bibliotece.
25. Nagroda Dyrektora Szkoły.
2) Punkty ujemne uczeń otrzymuje za:
Negatywne przejawy zachowania
1.Brak indeksu.
2. Za jednokrotne niezmienianie obuwia.
3. Zakłócanie toku lekcji.
4. Aroganckie odezwanie się do nauczyciela lub innego pracownika szkoły.
5. Brak kultury osobistej.
6. Ubliżenie koledze, wulgarne słownictwo.
7. Bójka, zaczepianie słowne lub fizyczne.
8. Złe zachowanie w stołówce, na wycieczce ,w bibliotece.
9. Złe zachowanie w autobusie podczas dojazdu do i ze szkoły oraz imprez
szkolnych.
10. Niszczenie mienia szkoły.
11. Niszczenie rzeczy innych osób.
12. Kradzież
13. Kłamstwo
14. Zaśmiecanie otoczenia.
15. Palenie papierosów.
16. Spóźnianie się na lekcję bez usprawiedliwienia.
17.Ucieczka z pojedyńczych zajęć.
18. Wagary
19. Niewywiązywanie się ze zobowiązań.
20. Niewykonywanie poleceń nauczyciela.
21. Opuszczanie terenu szkoły w czasie lekcji i przerw bez pozwolenia nauczyciela.
22. Fałszowanie podpisów i dokumentów.
23. Korzystanie z komórek , MP3, MP4 na terenie szkoły.
24. Znęcanie się nad zwierzętami.
25. Lekceważący stosunek do symboli narodowych oraz tradycji szkolnych.
26. Łamanie Regulaminu Ucznia.
27. Nagana Dyrektora Szkoły.
28. Nierozliczenie się z książek w bibliotece (3 dni przed radą klasyfikacyjną).
29. Wnoszenie alkoholu i substancji odurzających na teren szkoły.
30. Punkty wychowawcy przyznawane na koniec każdego semestru.
5 pkt.
20-50 pkt.
Punkty
5 pkt.
2 pkt.
1 – 5 pkt.
1 – 10 pkt.
1 – 10pkt.
1 – 10 pkt.
5 – 30 pkt.
1 – 10 pkt.
1 – 20 pkt.
10 – 20 pkt.
5 – 20 pkt.
30 pkt.
5 – 20 pkt.
1 – 5 pkt.
20 – 50 pkt.
3 pkt.
5 pkt.
20 pkt.
1 – 10 pkt.
1 – 10 pkt.
5 pkt.
10 – 50 pkt.
5 – 20 pkt.
5 – 20 pkt.
5 – 10 pkt.
1 – 10 pkt.
20 – 50 pkt.
10 pkt.
10-50pkt.
1-10 pkt.
5.
Wychowawcy klas IV-VI dysponują pulą 10 punktów (dla każdego ucznia).
6.
Nauczyciele są zobligowania do systematycznego wpisywania punktów.
7.
Punkty wychowawcy przyznawane są na koniec każdego semestru.
8.
W sytuacjach nieuwzględnionych w powyższym systemie punktowania decyzję o ilości
przyznawanych punktów podejmuje rada pedagogiczna.
9.
Nauczyciele zapisują
w indeksach oraz w dzienniku elektronicznym uwagi o zachowaniu
uczniów wyrażone w punktach.
10. Z tymi uwagami wychowawca zapoznaje rodziców.
11. Uzyskane przez ucznia punkty przeliczane są na ocenę z zachowania.
12. Powyższa punktacja będzie podstawą do ustalenia oceny z zachowania.
78
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
13. Punktowy system oceniania zachowania obowiązujący w gimnazjum został opracowany na
podstawie szczegółowych kryteriów (§ 86 ust. 12)
14. Przyjmujemy punktowy system oceniania zachowania zakładając, że uczeń otrzymuje na
początek każdego semestru 100 pkt. I będzie mógł powiększyć lub pomniejszyć swoją pulę
punktów, która zostanie przeliczona na odpowiednią ocenę z zachowania w następujący sposób:
1) ocena śródroczna:
wzorowa
od 175 punktów( w tym nie przekroczył progu minus 20 punktów i brak
punktów ujemnych za frekwencję)
bardzo dobra
od 140 do 174 punktów ( w tym nie przekroczył progu minus 30 punktów
oraz dopuszcza się 4 godziny nieusprawiedliwione)
dobra
od 105 do 139 punktów ( w tym nie przekroczył progu minus 100 punktów)
poprawna
od 72 do 104 punktów
nieodpowiednia
od 36 do 71 punktów
naganna
mniej niż 35 punktów
2) ocena roczna (suma uzyskanych punktów w pierwszym i drugim semestrze):
wzorowa
od 349 punktów ( w tym nie przekroczył progu minus 40 punktów
i brak punktów ujemnych za frekwencję)
bardzo dobra
od 279 do 348 punktów ( w tym nie przekroczył progu minus 60
punktów oraz dopuszcza się 8 godzin nieusprawiedliwionych)
dobra
od 209 do 278 punktów( w tym nie przekroczył progu minus 200
punktów)
poprawna
od 143 do 208 punktów
nieodpowiednia
od 71 do 142 punktów
naganna
mniej niż 70 punktów
15. Zakłada się następujący system punktowania:
1) Punkty dodatnie uczeń otrzymuje za:
Pozytywne przejawy zachowania
1. Frekwencję:
 na zakończenie semestru za każdy 1 % powyżej 90% uczeń otrzymuje
 powyżej 95%
2. Udział w konkursie przedmiotowym:
 za uczestnictwo w pierwszym etapie,
 za ukończenie pierwszego etapu i uzyskanie jednego z trzech najwyższych
wyników,
 za ukończenie drugiego etapu,
 za ukończenie trzeciego etapu.
3. Udział w innych konkursach ( w zależności od rodzaju konkursu i zajętego
miejsca:
 I miejsce
 II miejsce
 III miejsce
 za udział
Punkty
2 pkt.
3 pkt.
5 pkt.
10 pkt.
20 pkt.
50 pkt.
15 pkt.
12 pkt.
9 pkt.
5pkt.
79
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
4. Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych:
 I etap szkolny
 II etap gminny
 III etap powiatowy
 IV etap wojewódzki
 V etap krajowy
5. Pracę w Samorządzie( raz w semestrze):
 klasowym
 szkolnym( wstawia opiekun SU)
6. Aktywny udział w pracach klasy :
 dbałość o pracownię,
 współorganizowanie życia klasy każdorazowo.
7. Aktywny udział w pracach szkoły:
 prace zlecone przez nauczyciela,
 prace wynikające z własnej inicjatywy,
 inne formy aktywności społecznej, jak np. harcerstwo,
8. Pomoc koleżance/koledze w nauce.
9. Wyjątkową kulturę osobistą.
10. Pracę na rzecz innych, działalność charytatywną.
11. Przeciwstawianie się przejawom wulgaryzmu i brutalności.
12. Wzorowe pełnienie dyżuru szkolnego.
13. Wzorowe przestrzeganie Regulaminu Ucznia (w gestii wychowawcy).
14. Punkty wychowawcy przyznawane na koniec każdego semestru.
15. Za wzorową frekwencję na koniec miesiąca.
16. Za brak punktów ujemnych ( po każdym kończącym się tygodniu).
17. Aktywny udział w imprezie szkolnej.
18. Pomoc w organizowaniu imprezy : dekoracje, sprzęt, sprzątanie (wpisuje
organizator).
19. Pomoc w bibliotece.
20. Nagroda Dyrektora Szkoły.
21. Udział w projekcie.
2) Punkty ujemne uczeń otrzymuje za :
Negatywne przejawy zachowania
1).Frekwencję:
 za każde spóźnienie uczeń otrzymuje,
 za każdą godzinę nieusprawiedliwioną.
2. Zakłócanie toku lekcji.
3. Niewykonywanie poleceń nauczyciela.
4. Brak indeksu.
5. Aroganckie odzywanie się do nauczyciela lub innych pracowników szkoły.
6.Brak kultury osobistej.
7. Ubliżanie koledze/koleżance, wulgarne słownictwo.
8. Bójki, zaczepianie słowne lub fizyczne.
9. Złe zachowanie:
w stołówce, bibliotece, w autobusie szkolnym (podczas dojazdu do szkoły
i ze szkoły), w czasie wyjazdów (do kina , teatru, na basen itp.) oraz imprez
szkolnych.
10. Niszczenie mienia szkoły lub innej osoby.
11. Kradzież.
12. Zaśmiecanie otoczenia.
13. Palenie papierosów.
14. Nie wywiązywanie się ze zobowiązań.
15. Opuszczanie terenu szkoły w czasie lekcji lub przerw.
1 – 10 pkt.
11 – 15 pkt.
16 – 20 pkt.
21 – 25 pkt.
26 – 30 pkt.
1 – 10 pkt.
1 –10 pkt.
1 – 10 pkt.
5 pkt.
5 pkt.
10 pkt.
5 pkt.
1 – 10 pkt.
1 – 20 pkt.
1 – 20 pkt.
1 – 20 pkt.
1 – 10 pkt.
1 – 5 pkt.
1 – 10 pkt.
10 pkt.
5 pkt.
13 – 15 pkt.
5 – 10 pkt.
5 pkt.
20 – 50 pkt.
0 – 30 pkt.
Punkty
2 pkt.
3 pkt.
1 – 5 pkt.
1 – 10 pkt.
5 pkt.
10 – 20 pkt.
1 – 10 pkt.
1 – 10 pkt.
5 – 30 pkt.
1 – 10 pkt.
5-20 pkt.
30 pkt.
1 – 5 pkt.
20 – 50 pkt.
1 – 10 pkt.
5 pkt.
80
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
16. Ucieczka z pojedynczych zajęć.
17. Wagary
18. Wyłudzanie pieniędzy.
19. Fałszowanie podpisów i dokumentów.
20. Korzystanie z telefonów komórkowych , MP3,MP4 na terenie szkoły.
21. Kłamstwo
22. Lekceważenie symboli narodowych i szkolnych.
23. Znęcanie się nad zwierzętami.
24. Wnoszenie alkoholu i substancji odurzających na teren szkoły.
25. Łamanie Regulaminu Ucznia.
26. Nagana Dyrektora Szkoły.
27. Punkty wychowawcy przyznawane na koniec każdego semestru.
28. Nierozliczenie się z książek w bibliotece (3 dni przed radą klasyfikacyjną).
5 pkt.
20 pkt.
50 pkt.
10 – 50 pkt.
5 – 20 pkt.
5 – 20 pkt.
5 – 10 pkt.
5 – 20 pkt.
10 – 50 pkt.
1 – 10 pkt.
20 – 50 pkt.
1 – 10 pkt.
10 pkt.
16. W sytuacjach nieuwzględnionych w powyższym systemie punktowania decyzję o ilości
przyznawanych punktów podejmuje rada pedagogiczna.
17. Wszystkie punkty są wpisywane do indeksu gimnazjalisty oraz do dziennika elektronicznego
przez nauczycieli.
18. Nauczyciele są zobligowani do sysytematycznego wpisywania punktów.
ROZDZIAŁ X
Postanowienia końcowe
§ 88
1. W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, w szczególności organizacje harcerskie
i wolontariat, których celem jest działalność wychowawcza wśród uczniów oraz rozszerzanie
i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z zastrzeżeniem
ust. 2.
2. W Szkole nie mogą działać partie i organizacje polityczne.
§ 89
1. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Pedagogicznej Dyrektor Zespołu informuje
pracowników o istotnych sprawach szkolnych w formie pisemnych zarządzeń, wykładając je w
pokoju nauczycielskim bądź w razie potrzeby w innych miejscach.
2. Wszyscy pracownicy Zespołu zobowiązani są do systematycznego zapoznawania się
z zarządzeniami Dyrektora oraz do terminowego wykonywania zawartych w nich poleceń.
§ 90
1. Organem kompetentnym do przygotowania projektu statutu albo jego zmian jest Rada
Pedagogiczna.
81
Statut Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu
2. Statut lub jego zmiany uchwala Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów przy obecności,
co najmniej 2/3 regulaminowego jej składu.
3. Organy Zespołu Szkół mogą wnioskować o dokonanie zmian w statucie do Rady Pedagogicznej.
4. Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski wnioskują o dokonanie zmian w statucie po podjęciu
stosownej uchwały.
5. Jeżeli liczba zmian w statucie jest znaczna, Dyrektor Szkoły opracowuje i ogłasza w formie
zarządzenia tekst ujednolicony statutu.
§ 91
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne
przepisy.
§ 92
1. Tablica Zespołu Szkół nosi nazwę: „Zespół Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu, Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum Nr 2”.
2. Szkoła używa pieczęci i stempli urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Szkole nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, rodziców
i Samorządu Uczniowskiego.
4. Szkoła może posiadać własny hymn i sztandar.
82