30/2009

Komentarze

Transkrypt

30/2009
Uchwała Nr 30/2009
Senatu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu
z dnia 30 kwietnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia planów studiów na kierunku Filologia polska
dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickego
2009/2010 oraz zmiany uchwały
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§1
Uchwala się plany studiów na kierunku Filologia polska w Instytucie
Pedagogiczno – Językowym dla studentów rozpoczynających studia od roku
akademickiego 2009/2010:
1. specjalność Filologia polska – nauczycielska:
1) II specjalność nauczycielska terapia pedagogiczna
– załącznik nr 1
2) II specjalność nauczycielska technologia informacyjna
– załącznik nr 2
2. specjalność Filologiczna obsługa biznesu
– załącznik nr 3
§2
W uchwale Senatu Nr 10/2009 z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia
planów studiów i programów nauczania na kierunku Filologia polska specjalność
Logopedia słowa „specjalność Logopedia” zastępuje się słowami „specjalność
Filologia polska – nauczycielska, II specjalność nauczycielska logopedia”.
§3
Traci moc załącznik do uchwały Senatu Nr 08/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie uchwalenia planów studiów i programów nauczania na kierunku
Filologia polska specjalność Filologiczna obsługa biznesu w części dotyczącej
planów studiów.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 października 2009r.
Przewodniczący Senatu
Rektor PWSZ
w Elblągu
prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska