Raport 74 Zaprzestanie publikacji miesięcznych wyników sprzedaży

Komentarze

Transkrypt

Raport 74 Zaprzestanie publikacji miesięcznych wyników sprzedaży
POLCOLORIT
RB 74 2008
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieŜący nr
74
/
2008
2008-12-11
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
POLCOLORIT
Temat
Zaprzestanie publikacji miesięcznych wyników sprzedaŜy osiągniętych przez Grupę Polcolorit
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Polcolorit
S.A. informuje, Ŝe w związku z rozpoczętymi pracami organizacyjnymi związanymi z połączeniem Polcolorit S.A. ze
spółką zaleŜną Ceramika Marconi Sp. z o.o. zaprzestaje przekazywania w formie raportów bieŜących wyników
sprzedaŜy osiąganych przez Grupę Polcolorit. Ostatnim przekazanym raportem był raport nr 62 z dnia 19 listopada
o wynikach sprzedaŜy osiągniętych w miesiącu październiku 2008 roku. Dane o zrealizowanej sprzedaŜy zostaną
podane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za IV kwartał 2008 roku.
POLCOLORIT SA
(pełna nazwa emitenta)
POLCOLORIT
(skróc ona nazwa emitenta)
58-573
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Piec howice
(kod pocztowy)
(miejscowość)
Jeleniogórska
7
(ulica)
(numer)
075 755-35-86
075 755-35-86
(telefon)
(fax)
[email protected]
www.polcolorit.pl
(e-mail)
(www)
611-17-15-343
230376371
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2008-12-11
Włodzimierz Hajduk
Wiceprezes Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
1