Wynik postępowania

Komentarze

Transkrypt

Wynik postępowania
Wąpielsk 20i4-05-07
RIOD-Ż72l2l7l|4
ZAWIADOMIENIE
Zmla'wiający Gmina Wąie1sk działaj ąc na podstawie ar1. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamóńęń publicznych (Dz. U. z 2010 r.
póżn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu ,,Demontaż' transport
Nr
i
poz. 759' z
'
unieszkodliwianie
I13
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąpielsk'' na podstawie kyterium oceny
ofert okeślonych w specyfikacji istotnych waruŃów zamówienia oferta firmy
KG EKo-
INVEST Sp. z o. o., ul. Ikara 20 |ok 2, 02-705 Warszawa, została uznana za
ofertę
najkorzystniejszą.
oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%) - 100.
Cena oferty wynosi 38 527'05 zł. brutto.
W
przedmioto\^/ym postępowaniu uczestniczyły następujące
następuj ącą punłt acj
ę
firmy
uzyskuj ąc
:
1. Zakład, Gospodarki Komunalnej
',GRONEKO'''
Gronowski, Mikorzyn 19'87-732 Lubanie - 61'90 puŃtów
Marcin Gronowski' Mikołaj
2. Środowisko i Innowacj e Sp. z o. o., Dobrów 8,28-142 Tuczępy _ 69,62 punktów
3. KG EKO-INVEST Sp. z o. o., ul. Ikara 20 lok.2,02-705 Warszawa
-
100,00
puŃtów
4.
Eko-Util S. C., ul. Lipnowska 19a' 87-500 Rypin _ 90,39 punktów
5.
,,ECo-PoL''
sp. Z o. o.' ul. Dworcowa 9' 86-120 Pruszcz _ 86,87 punktów
6. P. H. U. US-KOM Robert Kołodziejski, ul. Zabia 5, 09-500 Gostynin _ 81,40
punktów
W wyniku
prowadzonego postępowania nie było łrrykonawców, którzy zostali
wykluczeni z postępowania.
Ofena firmy Ekologia Fair Play Plewko - Grzegorczyk, ul. Mickiewicza 2,74'400
Dębno, została odrzucona zgodnie z art' 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. Wykonawca, pomimo
wezwarria na mocy
ań. 26 ust' 3 ustawy PZP w wyznaczonym terminie nie złożył
wymaganych dokumentów.
li
i--i
(_-.:.,i
oferla firmy T. K. J. Matuszewscy Spółka Jawna, ul. Por. Krzycha 5, 86-300
Grudz|ądz, została odrzucona zgodnie z a1t. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.
Wykonawca,
pomimo wezwania na mocy art. 26 ust. 3 ustawy pZp w wyznaczonym terminie
nie złożył
wymaganych dokumentów.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego moŹe być zawafia po upływie terminu
5
dni od daty przesłania zawiadomięnia o wyborze najkorzystniej szej ofeIty, czyli po dniu
2014-05-12.
Otrzymuia:
1.
Ekologia Fair Play Piewko
-
Grzegorczyk, ul. Mickiewicza 2,74_400 Dębno
2. Zakład Gospodalki Komunalnej
87-732 Lubanie
',GRoNEKo'', Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, Mikorzyn
3. Środowisko i Innowacje Sp, z o' o., Dobrów 8,28-l42 Tuczępy
4. T. K. J. Matuszęwscy Spółka Jawna, ul. PoI'
5.
KG EKO-INVEST Sp. z
6.
Eko-Util
7'
''Eco-PoL''
8, P.
9.
KŹycha
5, 86-300 Grudziądz
o. o., ul. Ikara 20 lok. Z,02_,tOS Warszawa
S. C., ul. Lipnowska 19a, 87-500 Rypin
sp. Z o' o., ul. Dworcowa 9, 8ó-l20 Pruszcz
H' U' US-KoM Robert Kołodziejski,
ul. Zabia 5' 09-500 Gostynin
a
Gmina Wąpielsk
87-B37 Wąpielsk
l ł.\iaw8kG.ponor8kie
'.
iĘGoN.87111ag?c
n
(
G"9
--,
,,,-,i łiorptllski
Sporządził: MR
19,