Regulamin porządku domowego

Komentarze

Transkrypt

Regulamin porządku domowego
Załącznik nr 1 do
uchwały nr 7/2014
REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Skoroszewskiej 5 i 5A w Warszawie
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Do przestrzegania niniejszego Regulaminu obowiązani są właściciele lokali mieszkalnych oraz
użytkowych wchodzących w skład nieruchomości wspólnej, osoby wraz z nimi zamieszkałe, najemcy,
podnajemcy lub użytkownicy lokali oraz wszelkie inne osoby przebywające na terenie nieruchomości
wspólnej.
2. Właściciel lokalu ponosi odpowiedzialność za:
a) zachowanie osób, którym oddał swój lokal do używania - zarówno domowników, jak i innych osób
korzystających z jego lokalu;
b) przestrzeganie Regulaminu przez osoby, najemców, podnajemców jego lokalu lub innych
użytkowników lokalu oraz zaproszonych gości;
d) zgłoszenie Zarządowi Wspólnoty informacji dotyczących zmiany przeznaczenia lokalu z
mieszkalnego na użytkowy lub odwrotnie.
3. Właściciel lokalu jest obowiązany powiadomić Zarząd Wspólnoty o wszelkich istotnych zmianach
dotyczących jego lokalu, a w szczególności o zmianach w zakresie prawa własności
4. Właściciel lokalu zobowiązany jest do podania adresu do korespondencji, w przypadku gdy jest on
inny niż adres lokalu znajdującego się na terenie Wspólnoty, podanie numeru telefonu kontaktowego
oraz jego aktualizacji w przypadku zmian numeru. do wykorzystania w sytuacjach nagłych przez
zarząd i administratora budynku.
§ 2. Obowiązki mieszkańców
1. Mieszkańcy są zobowiązani dbać o budynki i ich otoczenie oraz chronić je przed dewastacją.
2. W przypadku jakiejkolwiek awarii lub nagłych zdarzeń należy zgłosić je natychmiast do
administratora, ochrony lub do członka Zarządu Wspólnoty, a w razie potrzeby zawiadomić również
odpowiednie służby, takie jak: straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja, pogotowie gazowe itp.
a) w przypadku awarii wywołującej szkodę lub grożącej wywołaniem szkody w nieruchomości
wspólnej bądź w lokalach innych właścicieli, właściciel lokalu lub pełnoletnie osoby reprezentujące
jego prawa (w tym najemca) są obowiązani do natychmiastowego udostępnienia lokalu w celu
usunięcia przyczyn awarii. Jeżeli właściciel lub pełnoletnie osoby reprezentujące jego prawa są
nieobecne albo odmawiają udostępnienia lokalu, Zarząd Wspólnoty ma prawo wejść do lokalu w
obecności funkcjonariusza policji lub straży miejskiej, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej, także
przy jej udziale;
b) jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność właściciela lub osób pełnoletnich reprezentujących
jego prawa, Zarząd Wspólnoty/Administrator jest obowiązany zabezpieczyć lokal i znajdujące się w
nim rzeczy do czasu przybycia właściciela. Z czynności tych sporządza się protokół.
c) właściciel lokalu jest obowiązany do udostępnienia lokalu służbom remontowym w obecności
przedstawiciela Zarządu lub administracji, jeżeli jest to konieczne do przeprowadzenia konserwacji
lub remontu części wspólnych.
3. Mieszkańcy są zobowiązani do naprawienia na własny koszt wszelkich szkód powstałych na terenie
posesji z ich winy, a w przypadku naprawienia takiej szkody na zlecenie Zarządu Wspólnoty - pokrycia
kosztów usunięcia szkody, na pierwsze wezwanie.
4. Mieszkańcy są zobowiązani do utrzymania swoich lokali oraz innych pomieszczeń przez siebie
użytkowanych w należytym stanie technicznym i sanitarnym.
5. Z zastrzeżeniem ustępu 6 i 7 bez pisemnego zezwolenia Zarządu nie wolno umieszczać na terenie
nieruchomości żadnych reklam, szyldów czy ogłoszeń.
6. Mieszkańcy, którzy w lokalu mieszkalnym znajdującym się w nieruchomości prowadzą działalność
gospodarczą, mogą umieszczać wymagane prawem oznaczenia tej działalności (szyld firmowy) na
zewnątrz budynku po uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty dopuszczalnej formy, wymiarów, wysokości
miesięcznej odpłatności za umieszczenie, oraz miejsca zainstalowania oznaczenia.
7. Do umieszczania zawiadomień i innych ogłoszeń Wspólnoty Mieszkaniowej oraz spraw związanych
z Zarządem i administracją nieruchomości przeznaczone są tablice informacyjne na parterach klatek
schodowych.
§ 3. Przepisy porządkowe
1. Wszyscy mieszkańcy oprócz dbałości o posesję zobowiązani są do wzajemnej pomocy i
niezakłócania spokoju innych mieszkańców.
2. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 6.00. W tych godzinach nie należy używać
urządzeń mogących zakłócić sen użytkowników innych lokali lub w inny sposób powodować hałas
mogący ten sen zakłócić.
3. Wprowadza się zakaz prowadzenia uciążliwych i hałaśliwych prac remontowo - naprawczych w
lokalach w godzinach 20.00 – 8.00 oraz całodobowo w niedzielę i święta.
4. Trzymane w lokalu zwierzęta nie mogą powodować zagrożenia życia ani zdrowia ludzi oraz
zakłócać spokoju. Posiadacze zwierząt domowych są zobowiązani do przestrzegania przepisów
sanitarno-epidemiologicznych. Na spacery zwierzęta należy wyprowadzać na smyczy, a psy ras
uznanych za agresywne1 dodatkowo w kagańcu. Właściciel lub opiekun zwierząt zobowiązany jest do
usunięcia nieczystości pozostawionych przez zwierzęta w obrębie części wspólnej.
5. Balkony i tarasy powinny być utrzymywane w czystości, a rzeczy na nich przechowywane powinny
być umocowane w sposób zapobiegający ich wypadnięciu.
6. Odśnieżanie i udrażnianie odpływów z balkonów i tarasów należy do ich użytkowników.
7. W komórkach lokatorskich, korytarzach, na balkonach i tarasach nie wolno przechowywać
motorowerów i motocykli oraz materiałów łatwopalnych, żrących i wydzielających intensywny zapach
środków chemicznych, materiałów wybuchowych oraz gazu w butlach,
8. Pomieszczenia wspólne należy utrzymywać w czystości i porządku, a korzystając z nich należy
przestrzegać przepisów przeciwpożarowych.
9. Ciągów komunikacyjnych nie wolno zastawiać żadnymi przedmiotami, a jeśliby taki fakt miał
miejsce z powodu konieczności przeprowadzenia prac remontowych w lokalu, przedmioty te należy
usunąć na ustne wezwanie Zarządu Wspólnoty lub Administratora. Niezastosowanie się do tego
wezwania może spowodować usunięcie tych przedmiotów na koszt osoby, która zastawiła nimi ciąg
komunikacyjny.
10. Usuwanie gruzu po remoncie lokalu odbywa się na koszt właściciela lokalu, do kontenera przez
niego wynajętego - po uzgodnieniu z Zarządem lub Administracją miejsca jego ustawienia.
11. Zabrania się:
a) spożywania alkoholu i palenia papierosów w pomieszczeniach wspólnych budynku, a w
szczególności w części garażowej, w komórkach lokatorskich, na korytarzach i klatkach schodowych
oraz w windach.
b) używania grilli węglowych lub gazowych na balkonach i w ogródkach na terenie osiedla,
c) zanieczyszczania wspólnych części budynku i nieruchomości, pisania i wydrapywania znaków,
symboli i tekstów na ścianach budynków, uszkadzania koszy na śmieci, niszczenia zieleni,
d) wyrzucania przez okna i z balkonów jakichkolwiek śmieci i niedopałków papierosów,
e) malowania ścian wewnętrznych i zewnętrznych stanowiących części wspólne budynków oraz
wieszania i przybijania tablic lub przedmiotów bez zezwolenia Zarządu Wspólnoty, urządzania miejsc
do zabaw dla dzieci poza miejscami wyznaczonymi,
f) pozostawiania mebli i rowerów wózków dziecięcych sanek innych przedmiotów w częściach
wspólnych,
g) dokonywania nasadzeń drzew i krzewów w miejscach narażonych na zniszczenie spowodowane
obsuwającym się śniegiem z dachu podczas zimy,
h) pozostawiania śmieci bądź innych substancji powodujących nieprzyjemny zapach na balkonie bądź
na terenie części wspólnych (w szczególności przed drzwiami wejściowymi do lokalu),
i) wyrzucania dużych worków ze śmieciami do koszy znajdujących się przy alejkach komunikacyjnych,
1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych
za agresywne - (Dz. U. Nr 77, poz. 687).
j) Zabrania się wrzucania do pojemników na śmieci oraz pozostawiania wewnątrz śmietników i ich
otoczeniu materiałów łatwopalnych, toksycznych, przedmiotów wielkogabarytowych oraz sprzętu
gospodarstwa domowego i RTV.
14. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są dbać, aby dzieci stosowały się do postanowień
Regulaminu. Za szkody wyrządzone na terenie nieruchomości przez dzieci odpowiadają ich rodzice
lub opiekunowie.
15. Zobowiązuje się mieszkańców do nieotwierania drzwi klatek schodowych i bram domofonem
osobom nieznanym, w tym także domokrążcom i osobom oferującym usługi mieszkańcom.