Protokół z posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych

Komentarze

Transkrypt

Protokół z posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych
15.06.2005
Protokół z posiedzenia
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego dnia 15 czerwca 2005 r.
w O¶rodku Recepcyjno-Konferencyjnym Rektora UJ
w Modlnicy
Osoby uczestnicz±ce w posiedzeniu - wg zał±czonej listy
Program spotkania:
1. Komputer jako narzędzie pracy naukowej (ref. prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor
AGH).
2. Informatyzacja szkół wyższych (ref. prof. dr hab. Karol Musioł, Rektor-Elekt UJ).
3. Sprawozdanie prof. dr hab. Franciszka Ziejki, Przewodnicz±cego Kolegium Rektorów - za
kadencję 2002-2005.
4. Wybór nowego Przewodnicz±cego i Wiceprzewodnicz±cych KRSzWK na kadencję 2005-2008.
5. Pożegnanie ustępuj±cych pp. Rektorów, członków Kolegium Rektorów.
6. Sprawy bież±ce, wolne wnioski.
1. Posiedzenie Kolegium Rektorów - ostatnie w kończ±cej się kadencji obecnych Władz Rektorskich przy współudziale pp. Rektorów - Elektów, miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.
Osoby uczestnicz±ce w posiedzeniu, w tym pp.Rektorów -Elektów powitał Gospodarz, prof. dr hab.
Franciszek Ziejka, Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów, po czym oddał głos prof. dr hab. inż.
Ryszardowi Tadeusiewiczowi, Rektorowi AGH, referuj±cemu Temat Nr 1: Komputer jako narzędzie
pracy naukowej.
Pan Rektor potraktował temat, jako "subiektywn± wycieczkę w krainę informatyki", gdyż w
badaniach naukowych odgrywa ona aktualnie rolę wiod±c±. Prezentacja miała a charakter osobisty.
Aktualnie - w każdej z dyscyplin naukowych - komputer jest narzędziem powszechnie stosowanym,
wielozadaniowym, nieocenionym, gdy trzeba zgromadzić dużo danych, przetworzyć je i wyci±gn±ć
okre¶lone wnioski.
Drug± interesuj±c± sprawę stanowi± archiwa i biblioteki cyfrowe, coraz bardziej popularne.- w
których komputery s± niezbędne. Ogromn± wagę posiada obecnie sieć Internet. Ten system
¶wiatłowodów jest niezwykle ważny. Następnie Pan Rektor zaprezentował sposób, w jaki w Internecie
przesyłane s± informacje. Internet, to jedna z najbardziej złożonych struktur, gigantyczne narzędzie
komunikacji o ogromnej przydatno¶ci, m.in. nieocenione w kontynuowaniu badań naukowych,
bardzo istotny czynnik ich rozwoju. Komputery s± nieodzowne nie tylko w przypadku, gdy trzeba
zestawić zebrane dane z badań naukowych, przetworzyć je, przeanalizować np. statystycznie, ale
również wtedy, gdy mamy instalację o charakterze eksperymentalnym, produkuj±c± wielk± ilo¶ć
różnych informacji i pragniemy posiadać orientację nt. funkcjonowania tej instalacji. Dzięki
komputerom można uzyskać wgl±d w informacje empiryczne, lepiej je zrozumieć, odczytać i w
konsekwencji bardziej przyczynić się do rozwi±zania okre¶lonych problemów naukowych. Dzięki
komputerom może w przyszło¶ci zaistnieć sytuacja, że ludzie będ± jedynie nadzorować pewne
procesy, za¶ "czarn± robotę" wykonaj± wła¶nie one. Bardzo ważne jest wykorzystanie komputerów
w technice ( sterowanie dużymi obiektami - za pomoc± komputera). Mog± one również operować na
modelach abstrakcyjnych. Symulacja komputerowa, to także bardzo no¶ne i "wdzięczne" narzędzie
dla badań naukowych ( można np. modelować wszech¶wiat, bakterie, czy wnętrze j±dra atomowego
). Można przetwarzać i analizować dane, dzięki czemu konfrontacja pewnych pomysłów
teoretycznych z wynikami eksperymentów staje się bardziej prosta a przełamywanie bariery między
znanym i nieznanym jest łatwiejsze.
Komputery okazały się bardzo przydatne przy wykorzystywaniu projektowania systemów
informatycznych. Przezwyciężaj± one nasze ograniczenia mentalne gromadz±c, przetwarzaj±c i
[1]
analizuj±c duże ilo¶ci danych, przy czym mog± także te dane przedstawiać w formie dla nas
wygodnej.Ludzie chętnie odbieraj± informacje w formie wizualnej, obrazowej. Dzięki grafice
komputerowej człowiek może wytworzyć przekaz, który łatwiej trafi do adresata.
Ważn± cech± komputerów jest możliwo¶ć analizowania ( wykorzystanie tych możliwo¶ci przy
konstruowaniu robotów - aktualnie antropomorficznych, potrafi±cych m.in. nawet wyrażać uczucia).
Roboty stan± się - jako czę¶ć automatyki, informatyki i nowych technologii - forpoczt± badań
ludzko¶ci m.in. w eksploracji kosmosu, badań obszarów dna oceanów, wnętrza Ziemi. Obecnie
istniej± już metody sterowania robotami nie ręcznie a my¶l± ( m.in. w sztucznych protezach). Dzięki
komputerom możliwe będzie funkcjonowanie bezludnych fabryk. Tak wiele potrafi zdziałać potomek
zwykłego liczydła.
Dziękuj±c p. Rektorowi Tadeusiewiczowi za interesuj±cy wykład, Przewodnicz±cy KR udzielił głosu
prof. dr hab. Karolowi Musiołowi, Rektorowi-Elektowi UJ, który zreferował temat:
2. Informatyzacja szkół wyższych.
Nawi±zuj±c do wypowiedzi Przedmówcy, że bez komputerów trudno jest żyć, Pan Rektor Musioł
m.in. wskazał na celowo¶ć wspomagania procesów zarz±dzania w uczelniach - poprzez ich
wykorzystywanie. Pan Rektor zwrócił uwagę na elementy wspólne dla uczelni i możliwo¶ci
współpracy między nimi, wła¶nie z wykorzystaniem komputeryzacji. Wszystkie szkoły wyższe
posiadaj± stronę internetow±, niektóre - bazę prac doktorskich i magisterskich ( (jeden ze sposobów
zapobiegania plagiatom). Elektroniczny dostęp do uczelnianych bibliotek, zintegrowany system
zarz±dzania uczelni±, elektroniczna rejestracja kandydatów, uczelniany system obsługi studiów - oto
niektóre z zadań, przed którymi uczelnie staj± i które należy rozwi±zywać wspólnie. Pan Rektor
Musioł przypomniał, że elektroniczna baza prac doktorskich i magisterskich to projekt od dawana
ogólnopolski, w kilku uczelniach już kontynuowany - z różnym skutkiem, gdyż prawie nigdy nie udaje
się osi±gn±ć pełni rezultatów - ze względu na obwarowania wynikaj±ce z tytułu praw autorskich.
Nawi±zuj±c do Uniwersytetu Jagiellońskiego, p. Rektor Musioł przypomniał o komputerowym
przegl±dzie katalogów Biblioteki Jagiellońskiej.
Podkre¶lił także, że w przyszło¶ci udostępnianie prac doktorskich i magisterskich powinno stanowić
jeden z priorytetów.
Jednym z najważniejszych - wspólnych dla wszystkich uczelni problemów - jest zintegrowany system
wspomagania zarz±dzania uczelni±. Uczelnie - to dzi¶ firmy, zatrudniaj±ce tysi±ce pracowników i
kształc±ce wiele tysięcy studentów.
Finanse i księgowo¶ć, przekazy i płace, badania naukowe i usługi dla studentów - to e domeny b.
skomplikowanych zależno¶ci. Podobnie, ważne jest zarz±dzanie operacyjne i strategiczne, obsługa
studiów, sprawozdania dla ministerstw. S± to problemy, z którymi uczelnie musz± się zmierzyć,
maj±ce tylko sens wówczas, gdy wszystkie te dziedziny działalno¶ci będzie obsługiwał zintegrowany
zestaw programów. Aktualnie większo¶ć uczelni posiada oprogramowania osobno zajmuj±ce się
finansami i księgowo¶ci±, osobno kadrami i płacami, osobno badaniami naukowymi. W systemie
zintegrowanym - dane dot. np. nowoprzyjmowanego pracownika wpisuje się w jednym miejscu - i s±
one potem dostępne wszędzie: w kadrach, płacach, księgowo¶ci i tam, gdzie informacje na temat
danego pracownika s± potrzebne. Oprogramowanie zintegrowane, to jedyne rozs±dne wyj¶cie,
które pozwoli uj±ć racjonalnie problemy uczelniane.
W br. na Uniwersytecie Jagiellońskim wprowadzona została elektroniczna rejestracja wszystkich
kandydatów na studia ( z wyj±tkiem Wydz. Medycznych). Dokumentów się nie przyjmuje, a
kandydaci rejestruj± się przez Internet. Dokumenty składane s± wówczas, gdy dana osoba zostaje
na studia przyjęta. Taki tryb postępowania zdecydowanie upraszcza cał± procedurę przyjęć.
Wprowadzenie tego systemu praktycznie nie wymaga inwestycji.
Uniwersytecki system obsługi studiów ma w swym założeniu pomóc Dziekanatom. Wszyscy maj± np.
problem z drukiem suplementu do dyplomu. Dzięki uczelnianemu systemowi obsługi studiów problem ten został rozwi±zany. Pan Rektor Musioł zaproponował możliwo¶ć druku suplementu do
dyplomów innym uczelniom, gdyż Drukarnia Uniwersytecka posiada odpowiednie "moce
przerobowe".
Uniwersytecki system obsługi studiów to moduł, który przez Internet będzie dostępny także
studentom, tak, aby posiadali oni dostęp do swoich danych.
"Nauczanie na odległo¶ć" usiłuje się w Uniwersytecie "budować od dołu". Jeżeli s± chętni do
[2]
wykorzystania nauczania na odległo¶ć w swoich procesach dydaktycznych, Uczelnia udziela pomocy,
robi±c to we współpracy z Akademi± Górniczo-Hutnicz±. Współpraca ta jest b. owocna. Jest to jeden
z elementów wpisanych do porozumienia 4-ch uczelni krakowskich (AKCENT), nadal otwartego dla
innych szkół wyższych. Chodzi o to, aby platforma była wspólna i zarz±dzana przez ACK Cyfronet
AGH. Po stronie każdej z uczeni pozostanie natomiast przygotowanie materiałów. Uczelnie
zamierzaj± wspólnie wyst±pić o finansowanie na przygotowanie tych materiałów, gdyż jest to
przedsięwzięcie kosztochłonne.
W Uniwersytecie od kilku lat prowadzone s± studia podyplomowe Inżynieria oprogramowania i
narzędzia biznesu - do uruchomienia których na innych uczelniach Pan Rektor Musioł zachęca.
UJ stara się wykorzystywać Internet do współdziałania nauki i biznesu ( m.in. finasowanie badań
naukowych przez biznes stanowić będzie b. ważne Ľródło umożliwiaj±ce ich realizację). Strategia
innowacyjno¶ci w Woj.Małopolskim, któr± zajmuje się prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, Rektor-Elekt PK
- przynosi współpracuj±cym Uczelniom: UJ, AGH, PK i AR znaczne korzy¶ci. Pozostałe szkoły wyższe
s± także zapraszane do tej współpracy.
Inormatyzacja szkół wyższych to dziedzina, w której wszystkie uczelnie mog± zyskać współpracuj±c.
Przewodnicz±cy KR podziękował p. Rektorowi K. Musiołowi za konkretne przedstawienie tematu, po
czym rozpoczęła się dyskusja.
Prof. dr hab. Kazimierz Wiatr, Dyrektor ACK Cyfronet AGH poinformował o uruchomieniu
platformy do nauczania na odległo¶ć. Współpraca p. dr Urbańca i p. prof. Zielińskiego, przy
osobistym poparciu pp. Rektorów Musioła i Tadeusiewicza przynosi wymierne cenne korzy¶ci.
Cyfronet traktuje dostęp uczelni do platformy, jako kolejn±, ważn± dla tych uczelni usługę.
Platforma służy wielorako wspomaganiu procesu dydaktycznego ( m.in. dostęp do pewnych
zasobów bibliotecznych, do kierowania dydaktyk±, do okre¶lonych dyskusji między
studentami, lub pracownikami ze studentami).Pan Dyrektor zachęcił, aby uczelnie podł±czyły
się do tego typu działań. Licencja jest wykupiona na 18 miesięcy i może ł±cznie uwzględniać
1 000 użytkowników. P. Dyrektor Wiatr zaproponował wytypowanie z poszczególnych uczelni
po jednej osobie - do kontaktu ( odpowiednie ulotki informacyjne - uczestnicy Kolegium
otrzymali). Prace szkoleniowe można rozpocz±ć od zaraz ( seria seminariów cyfronetowych nt. nauczania na odległo¶ć - zostanie uruchomiona od paĽdziernika br.).
Przewodnicz±cy Kolegium podziękował p. Dyrektorowi Wiatrowi za tę cenn± inicjatywę,
podkre¶laj±c, że Cyfronet jest coraz bliżej szkół wyższych.
Prof. dr hab. inż. Jozef Gawlik, Rektor-Elekt PK podkre¶lił, jak interesuj±ca jest kwestia
drukowania suplementu w Drukarni UJ. W realizacji indywidualnej jest to przedsięwzięcie
pracochłonne i kosztochłonne. Pojawiaj± się obawy, co do bezpieczeństwa, gdyż jest to
dokument państwowy.
Pan Rektor Musioł o¶wiadczył, że zabezpieczenia zostały uwzględnione.
3. Sprawy bież±ce.
Przed sprawozdaniem, Przewodnicz±cy KR poruszył następuj±ce sprawy bież±ce:
W najbliższy poniedziałek zaplanowano u Premiera spotkanie p. Rektorów - Elektów, celem
omówienia: budżetu finasowego na przyszły rok ( planowano na naukę przeznaczyć kwotę 4
miliardy zł., ale w projekcie budżetu pojawiła się kwota 2,8 miliarda zł., za¶ 1,2 miliarda zł
skierowano do rezerwy).
Druga sprawa dot. Komisji Unii Europejskiej, w projekcie budżetu - obejmuj±cego lata 2007 2013 przygotowanym przez Luksemburg, zapisano , że zostan± ograniczone dotacje na
naukę o 40%. Podjęto ustalenia, aby przekonywać eurodeputowanych wszystkich krajów co
do konieczno¶ci przywrócenia ( o ile nie zwiększenia) dotacji na naukę. Przewodnicz±cy KR
rozesłał w tej sprawie - m.in. do Premiera Belki, prof. Geremka i prof. Buzka ( którzy będ±
referuj±cymi w Brukseli sprawy budżetu w zakresie nauki ), odpowiednie listy.
Trzecia sprawa dotyczy Ustawy, której projekt - znajduje się w Sejmie ( 3-cie czytanie). Jest
szansa, że w dniu 23.06 projekt trafi na posiedzenie Senatu. Ok. 10 -go lipca projekt Ustawy -
[3]
z naniesionymi poprawkami - ponownie powróci do Sejmu i ustawa może już zostać
podpisana w końcu lipca. W ostatniej chwili zakwestionowano sprawy habilitacji, ale
ostatecznie pozostawiono w dotychczasowym brzmieniu. Dzięki temu zwiększa się zakres
autonomii poszczególnych rad wydziałowych. Jesieni± ze strony KRASP wyjdzie inicjatywa
dyskusji nt. formy habilitacji przyszło¶ci.
Do projektu nowej Ustawy resortowej wł±czono także sprawy lustracji: rektorów,
prorektorów, dziekanów, prodziekanów i dyrektorów samodzielnych jednostek uczelni. W
zwi±zku z powyższym oczekuje się od KRASP zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie.
Należy tu opowiedzieć się za porz±dkiem prawnym, tzn. za ew. wł±czeniem tych zapisów do
ustawy lustracyjnej.
Pan Rektor Tadeusiewicz przypomniał, że przed 7-mioma laty, w trakcie obrad Prezydium
KRASP, w Modlnicy - omawiano pierwszy kształt Ustawy o szkolnictwie wyższym, która była
bardzo spójna logicznie i stanowiła jak±¶ zwart± konstrukcję. Minione 7 lat prac nad now±
Ustaw± wykazuje, że jest ona zlepkiem kompromisów. W tym momencie Ustawa ta utraciła
swoj± spójno¶ć logiczn±. S± tam elementy może nie kłóc±ce się ze sob± - w dosłownym
znaczeniu - ale tworz± system, który nie reguluje spraw i jest niekonsekwentny.
Nawi±zuj±c do sprawy habilitacji - jako członek Centralnej Komisji - p Rektor Tadeusiewicz
podkre¶lił wysoki poziom szkolnictwa krakowskiego i niski - ¶rodowisk prowincjonalnych.
Aktualnie habilitacja stała się towarem rynkowym, maj±cym wysoka cenę ( uprawnienia - dla
szkół niepublicznych). Jeżeli teraz pozwoli się każdej ze szkół nadawać habilitacje - ze
względu na obniżanie poziomu można ich w ogóle nie nadawać. W habilitacjach należało
wykazać się samodzielno¶ci± pracy naukowej. Habilitacje przyszło¶ci mog± być "efektem
umów koleżeńskich".
Przewodnicz±cy KR podkre¶lił, że pozytywnym novum Ustawy jest zapis o możliwo¶ci
zatrudnienia nauczyciela akademickiego poza uczelni± macierzyst± jedynie w jednej innej,
za wiedz± Rektora. W wielu uczelniach istnieje jeszcze ukrywana wieloetatowo¶ć. W
odniesieniu do habilitacji - istniała silna tendencja do jej zlikwidowania.
Prof. dr hab. Adam Juszkiewicz, Rektor PWSZ w Tarnowie zwrócił uwagę na fakt pozbawienia
przez uczelnie publiczne - w projekcie nowej Ustawy - czę¶ci dochodów . Dzięki temu uczelnie
niepubliczne mog± się teraz ubiegać o dofinasowywanie studiów dziennych. W starych
projektach uwzględniono zapis o prawach autorskich, w nowym tego zapisu nie ma.
Hamulcem w wej¶ciu w życie nowej Ustawy s± przepisy wykonawcze.
Prof. dr hab. Andrzej Bałanda, Rektor PWSZ w Nowym S±czu odniósł się do jako¶ci projektu
Ustawy, który przed przej¶ciem przez korekty i kompromisy był lepszy, niż aktualnie.
Prof. dr hab. Andrzej Białas, Prezes PAU , poinformował, że Zarz±d przedstawił Zgromadzeniu
Ogólnemu uchwałę, w której silnie akcentuje konieczno¶ć utrzymania habilitacji.
Prof. dr hab. Jerzy Haber, Prezes Krak. Oddz. PAN zaznaczył, że Prezydium PAN uchwaliło już
protest przeciwko tendencjom zaniżania poziomu nauki - poprzez plany dot.likwidacji
habilitacji.
4. Sprawozdanie Przewodnicz±cego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z kadencji 2002 2004.
W upływaj±cej kadencji odbyło się ł±cznie 20 posiedzeń Kolegium Rektorów: w okr. 2002/2003 - 7
posiedzeń, w 2003/2004 - 7 posiedzeń, za¶ w r. ak. 2004/2005 -6 posiedzeń (w zał±czeniu
szczegółowa tematyka posiedzeń KRSzWK w poszczególnych latach akademickich). Zakres tematyki
posiedzeń obejmował różnorodne, ważne dziedziny szkolnictwa wyższego - dotycz±ce zarówno
¶rodowiska akademickiego Krakowa, jak i kraju. Kolegium Rektorów zajmowało się między innymi
sprawami reformy szkolnictwa wyższego i projektami nowych ustaw. Reaguj±c zawsze na wszelkie
nieprawidłowo¶ci i zagrożenia - Kolegium formułowało i kierowało szereg opinii, wniosków,
stanowisk, protestów i uchwał do stosownych władz. W trakcie posiedzeń - okresowo analizowano
najważniejsze dziedziny działalno¶ci uczelni, m.in. dot. dydaktyki, badań naukowych, spraw
kadrowych, sytuacji finansowej, oraz od lat konsekwentnie realizowanych przedsięwzięć dot.
integracji nauki krakowskiej i wspólnych działań ¶rodowiskowych.
Sprawy dydaktyczne: Kolegium Rektorów kilkakrotnie po¶więciło posiedzenia szeroko pojętym
[4]
sprawom studenckim, dot.m.in.: jako¶ci kształcenia, unowocze¶niania programu i toku studiów,
problemów rekrutacji na studia ( limity, odpłatno¶ć), systemu stypendialnego i innych form pomocy
materialnej udzielanej studentom krakowskich uczelni, funkcjonowania domów studenckich i
stołówek, opieki zdrowotnej nad studentami, patronatu nad imprezami studenckimi. Ponadto omówiono sprawę dostępu studentów do Internetu, kilkakrotnie dyskutowano nt. "nowej" matury
kład±c szczególny nacisk na współpracę ze szkolnictwem ¶rednim: zagadnieniu temu było
po¶więcone jedno z ostatnich posiedzeń Ko- legium Rektorów. Dwa posiedzenia po¶więcono
patologiom i sposobom ich zapobiegania. Teraz program: Uczelnie bez patologii stał się już
programem ogólnopolskim. Oddzielne posiedzenia dotyczyły spraw kultury fizycznej, sportu i
turystyki, oraz problemów studentów niepełnosprawnych i ich dostępu do studiów.
W nawi±zaniu do polityki kadrowej Kolegium Rektorów analizowało także wiele problemów, w tym
m.in. - w trosce o jako¶ć kształcenia: omówiono rolę Komisji Akredytacyjnej, sprawy wieloetatowo¶ci
pracowników naukowych, sprawę rozwoju młodej kadry naukowej w akademickim ¶rodowisku
krakowskim i system awansu naukowego w uczelniach krakowskich, wreszcie zagadnienia dotycz±ce
współpracy z Państwowymi Wyższymi Szkołami Zawodowymi. W grudniu 2004 r. KRSzWK podjęo
Uchwałę o przyjęciu 5-ciu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Małopolski: z Tarnowa,
Nowego S±cza, Nowego Targu, Krosna i Sanoka - do stałego składu pełnoprawnych członków
Kolegium Rektorów, z zachowaniem dotychczasowej nazwy: Kolegium Rektorów Szkół Wyższych
Krakowa. Wszystko na to wskazuje, że w najbliższym czasie doł±czy jeszcze jedna PWSZ - z
O¶więcimia.
Przewodnicz±cy KR poinformował, że upadła niestety sprawa przekształcenia PWSZ w Akademię
Wschodnio- Europejsk± w Przemy¶lu.
Uwzgl±dniaj±c sytuację finansow± szkół wyższych, Kolegium Rektorów dawało wyraz
zaniepokojeniu ¶rodowiska akademickiego w tym zakresie, m.in.: podejmuj±c odpowiednie uchwały i
stanowiska kierowane do władz, czy wyrażaj±c zdecydowany sprzeciw w zwi±zku z obowi±zuj±c±
ustaw± o zamówieniach publicznych.
Działalno¶ć Kolegium Rektorów, to przede wszystkim d±żenie do integracji nauki krakowskiej,
wspólne rozwi±zywanie jej różnorodnych problemów, decyzje o charakterze ¶rodowiskowym oraz
wypracowywanie wspólnych stanowisk w najtrudniejszych sprawach. M. in. należy tu przypomnieć
szereg posiedzeń po¶wieconych problemom funkcjonowania ACK Cyfronet AGH - jednostki
afiliowanej przy Akademii Górniczo-Hutniczej a służ±cej ¶rodowisku, perspektywom działania
metropolitalnej sieci komputerowej oraz usługom informatycznym. Ten trudny temat, to przykład
umiejętno¶ci wzniesienia się ponad podziałami - dla wspólnego dobra ¶rodowiska akademickiego,
dla zachowania ¶rodowiskowego charakteru Cyfronetu AGH.
Kolegium Rektorów omawiało także problem komputeryzacji bibliotek Uczelni Krakowa, oraz
działalno¶ci Zespołu Steruj±cego przy Krakowskim Zespole Bibliotecznym. Z uwag± analizowano
sprawy Akademickiego Parku Technologicznego, Centrów Doskonało¶ci, Programów Unijnych.
Dyskutowano nt. rozwoju badań naukowych w akademickim ¶rodowisku Krakowa i przygotowaniu
międzynarodowych programów badawczych.
Kolegium Rektorów omawiało także problemy bazy socjalnej szkół wyższych.
Kilkakrotnie kolegium po¶więciło obrady sprawom akademickiej zreformowanej służby zdrowia,
sytuacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz opieki medycznej nad pracownikami i
studentami.
W grudniu 2004 r. KRSzWK przyznało nagrodę Phil Epistemoni - Przyjacielowi Nauki dla dziennikarzy i
publicystów zajmuj±cych się problematyk± szkolnictwa wyższego w kategorii nauki oraz kultury i
sztuki, co stanowi dowód doceniania przez Kolegium Rektorów - roli mediów.
Na zakończenie podkre¶lić należy dobrze układaj±c± się współpracę Kolegium Rektorów z Władzami
Województwa, Samorz±dowymi i Miasta, oraz z Polsk± Akademi± Umiejętno¶ci i Polsk± Akademi±
Nauk. Była to współpraca konkretna a nie zwyczajowa.
Chociaż KRSzWK nie posiada osobowo¶ci prawnej ani umocowania ustawowego - odgrywa ważn±
rolę w życiu akademickim Małopolski. Jest niekwestionowanym autorytetem, a jego działania sięgaj±
poza ¶rodowisko akademickie Krakowa - często stanowi±c impuls do podobnych działań ze strony
innych o¶rodków
naukowych w kraju - np. KRASP-u i na rzecz dobra całego szkolnictwa wyższego i nauki polskiej.
[5]
Na zakończenie swego wyst±pienia Przewodnicz±cy KR życzył nowym Władzom Rektorskim i
nowemu Kolegium Rektorów, aby nadal utrzymywano tę dobr± pozycję - jak± posiada
dotychczasowe Kolegium. Co więcej, aby osi±gnięto jeszcze więcej sukcesów. Dobr± tradycj±
stanowi± regularne spotkania - z częstotliwo¶ci± ok. miesi±ca. W ich trakcie każdorazowo
omawiane s± m.in. różne sprawy bież±ce.
W imieniu Kolegium Rektorów - serdeczne słowa podziękowania pod adresem prof. dr hab.
Franciszka Ziejki, Przewodnicz±cego KR przez ostatnie 6 lat ( 2 kadencje) skierował prof. dr hab. inż.
Ryszard Tadeusiewicz, I Wiceprzewodnicz±cy KR piastuj±cy tę funkcję również 6 lat. Rektor
Tadeusiewicz m.in. zaznaczył, że je¶li się mówi o sukcesach, osi±gnięciach, a przede wszystkim
dobrej atmosferze, jaka panowała w Kolegium - to należy to zawdzięczać przede wszystkim
Przewodnicz±cemu - prof. dr hab. Franciszkowi Ziejce. Oklaskami i owacj± na stoj±co wszyscy
uczestnicy Kolegium potwierdzili prawdziwo¶ć tej wypowiedzi i podziękowali ustępuj±cemu
Przewodnicz±cemu KR. Pan Rektor Tadeusiewicz podziękował również za styl, w jakim prof. dr hab.
Franciszek Ziejka prowadził posiedzenia Kolegium - godny podziwu i na¶ladowania i za to, że był
"wspaniałym Koleg±".
Następnie Przewodnicz±cy KR przedstawił uczestnikom posiedzenia wszystkich pp. Rektorów nowej
kadencji - w tym 5-ciu Rektorów-Elektów , którzy rozpoczn± pełnić funkcję Rektorów Uczelni - od
wrze¶nia br.
W zwi±zku z Ich obecno¶ci± na posiedzeniu, Przewodnicz±cy KR zaproponował wybór nowego
Przewodnicz±cego Kolegium Rektorów i 2-ch Wiceprzewodnicz±cych - na kadencję 2005 - 2009. Na
sali obrad pozostali tylko nowowybrani pp. Rektorzy. Tę czę¶ć posiedzenia poprowadził ks. prof. dr
hab. Jan Maciej Dyduch, Rektor Papieskiej Akademii Teologicznej. Podjęto uchwałę, że głosowanie
będzie jawne. Uczestniczyło w nim 16 -tu pp. Rektorów uprawnionych do głosowania.
Zaproponowan± przez prof. dr hab. Ryszarda Borowieckiego, Rektora AE, kandydaturę prof. dr hab.
Karola MUSIOŁA, Rektora- Elekta Uniwersytetu Jagiellońskiego- na nowego Przewodnicz±cego
Kolegium Rektorów - wszyscy głosuj±cy, w liczbie 15-tu osób zaakceptowali jednomy¶lnie. Pan
Rektor Karol Musioł przyj±ł wybór i podziękował za okazane Mu zaufanie.
Zwyczajowo - kandydatury Wiceprzewodnicz±cych Kolegium Rektorów zgłosił nowowybrany
Przewodnicz±cy tego Kolegium. Prof. dr hab. Karol Musioł zaproponował: na I-go
Wiceprzewodnicz±cego KR - prof. dr hab. inż. Antoniego TAJDUSIA, Rektora-Elekta AGH, za¶ na II-go
Wiceprzewodnicz±cego - prof. dr hab. Janusza ŻMIJĘ, Rektora Elekta AR. Obydwaj Panowie Rektorzy
wyrazili zgodę na wybór, którego dokonano również jednomy¶lnie - 15-ma głosami.
* Po dokonaniu wyborów Przewodnicz±cego i Wiceprzewodnicz±cych KR - ks. Rektor Dyduch
poinformował wszystkich członków Kolegium o tym fakcie. Przewodnicz±cy KR , prof. dr hab.
Franciszek Ziejka - w imieniu własnym i całego dotychczasowego Kolegium złożył serdeczne
gratulacje p. Rektorowi Musiołowi - nowemu Przewodnicz±cemu KR, oraz pp. Rektorom: A.
Tajdusiowi i J. Żmiji - nowym Wiceprzewodnicz±cym KR, życz±c sukcesów w pracy - dla dobra całego
naukowego ¶rodowiska Krakowa.
Nowowybrany Przewodnicz±cy KR - prof. dr hab. Karol Musioł podziękował za życzenia i gratulacje
zapewniaj±c, że Kolegium w nowym składzie uczyni wszystko, aby kontynuować dotychczasow±
linię postępowania ustępuj±cych pp. Rektorów - dla wspólnego dobra, a nawet "okazać się
lepszymi", co podkre¶lił w żartobliwym tonie.
Następnie p. Jerzy Adamik, Wojewoda Małopolski, w serdecznych ciepłych słowach podziękował p.
Rektorowi Ziejce za ogrom Jego pracy, inwencję, osi±gnięcia, które rozsławiły naukę krakowsk± w
skali kraju. Gor±ce podziękowania pod adresem ustępuj±cych: Przewodnicz±cego Kolegium,
Wiceprzewodnicz±cego i 4 -ch pp. Rektorów złożyła również Pani Kurator, Elżbieta Lęcznarowicz.
Spotkanie, w wyj±tkowo serdecznej miłej atmosferze, zakończyło się wręczeniem ustępuj±cej ekipie
pp. Rektorów - przez Przewodnicz±cego Kolegium Rektorów, prof. Franciszka Ziejkę - indywidualnych
adresów z podziękowaniami, tradycyjnych upominków i pami±tkowym wspólnym zdjęciem
uczestników tego wyj±tkowego posiedzenia Kolegium Rektorów.
[6]
Protokołowała:
Mgr inż. Lucyna Ku¶nierczyk
Przewodnicz±cy
Kolegium Rektorów Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA
[7]
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)