REGULAMIN KONKURSU „Narysuj łazienkę swoich

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU „Narysuj łazienkę swoich
REGULAMIN KONKURSU „Narysuj łazienkę swoich marzeń”
§1
Regulamin określa zasady prawa i obowiązki uczestników konkursu „Narysuj łazienkę swoich
marzeń” organizowanego przez Marmorin Sp. z o.o. z siedzibą w Starkowie oraz Cermag Poznań
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zwanych dalej Organizatorami.
§2
1. Konkurs organizowany jest przez:
Marmorin Sp. z o.o. z siedzibą w Starkowie , zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS
0000123822 oraz Cermag Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy KRS
pod nr KRS: 0000104601.
2. Fundatorem nagród jest Marmorin Sp. z o.o. z siedzibą w Starkowie, będącą płatnikiem VAT,
NIP 618-18-63-646, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000123822,
REGON 250904417 oraz Cermag Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, będącą płatnikiem
VAT, NIP 779-10-14-194, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS
0000104601, REGON 630325272.
§3
Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
§4
1. Dane osobowe (Imię, Nazwisko, adres mailowy, numer telefonu) przekazane Organizatorowi
przez uczestników konkursu organizowanego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie
będą przez niego przetwarzane w celu realizacji konkursu i wyłonienia Zwycięzców konkursu.
2. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w konkursie. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo
wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Uczestnik konkursu zezwala
Organizatorowi na rozpowszechnienie na stronach internetowych Organizatorów, a także jego
podstronach i stronach pokrewnych, w tym na portalach współpracujących, imienia, nazwiska oraz
innych danych osobowych Uczestnika.
3. Administratorem zbioru danych zgromadzonych na potrzeby konkursu jest organizator.
§5
W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora konkursu, pracownicy innych
podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie rodzin
(do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa) pracowników tych podmiotów.
§6
1. Zgłaszając pracę na Konkurs uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
danych osobowych wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w
celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o
Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z roku 1997 Nr 133 poz. 883).
2. Nagroda w konkursie zostanie wydana zwycięzcy po okazaniu dokumentu tożsamości.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby
trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do
nagrody.
§7
1.Konkurs rozpocznie się w terminie 18.05.2013 r., a zakończy 26.05.2013 r..
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać odręczny szkic łazienki, korzystając z
materiałów (papier, ołówek) dostępnych w Muzeum w Lesznie, podpisać na odwrocie danymi
osobowymi (Imię, Nazwisko, adres mailowy, numer telefonu ) i wrzucić ją do specjalnie
oznaczonej urny.
3. Nie ma limitu liczby prac narysowanych przez jedną osobę
§8
1. Lista zwycięzców konkursu przedstawiona zostanie 29 maja br. na stronach internetowych
Organizatorów.
2. Uczestnicy, którzy wygrają zostaną o tym poinformowani nie później niż 7 dni po zakończeniu
konkursu.
3. Dodatkowo, po zakończeniu konkursu, Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatorów
drogą mailową o możliwości odbioru nagrody. Wobec czego Zwycięzcy będą zobowiązani podać
adres mailowy, na który ma zostać wysłana informacja o nagrodzie. Dane te nie zostaną nigdzie
wykorzystane poza działania Organizatora.
4. Organizator zobowiązuje się do kontaktu mailowego ze Zwycięzcami najpóźniej 7 dni po
zakończeniu konkursu za pomocą poczty elektronicznej.
§9
1. Nagrodami w konkursie są:
I.
II.
III.
Miejsce: umywalka Marmorin oraz Profesjonalny projekt łazienki od firmy Cermag w
Lesznie* (*Projekt łazienki wykonany przez Projektantkę Wnętrz Magdalenę Gałach, na
bazie oferty salonu Cermag w Lesznie)
Miejsce: umywalka Marmorin;
Miejsce: umywalka Marmorin.
2. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
3. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie ani
zrzec się nagrody.
§ 10
Jury konkursowe w składzie:
1. Izabela Linka;
2. Magdalena Gałach;
3. Małgorzata Gniazdowska;
4. Andrzej Poloch.
§ 11
Niniejszy Regulamin znajduje się w siedzibie Organizatora konkursu oraz na stronach
internetowych.
§ 12
1. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy po uprzednim ustaleniu terminu odbioru nagrody z
Organizatorami.
2. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska, adresu email i
telefonu) lub oszustw wymienionych w pkt. 4.2 będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi
nagrody w przypadku wygranej.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
4. Laureaci konkursu przenoszą prawa autorskie na Organizatorów, umożliwiając wykorzystywanie
prac w ramach działań marketingowych Organizatorów.
§ 13
1.W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym
Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu
7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na
adres Organizatorów podany w pkt. 2.1 powyżej z dopiskiem ,,Konkurs Narysuj łazienkę swoich
marzeń”. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. Decyzje
Organizatorów w przedmiocie reklamacji są ostateczne.
§ 14
1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatorów.
2. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z
uczestnictwa w Konkursie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.