Szkolny Program Profilaktyki Bełdów, wrzesień 2016r.

Komentarze

Transkrypt

Szkolny Program Profilaktyki Bełdów, wrzesień 2016r.
Szkolny Program Profilaktyki
Bełdów, wrzesień 2016r.
1
PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU:
Rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2002r. - wprowadza zapis o podejmowaniu przez rady pedagogiczne uchwał o wprowadzeniu programu profilaktyki
spójnego z programem wychowawczym.
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r. podaje w rozdziale 1, art. 1.1: "ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy
administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane".
Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.
Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r., ratyfikowana przez Polskę 30
kwietnia 1991r. Art. 27. 1. "Państwa - Strony uznają prawo każdego dziecka do poziomu życia odpowiadającego jego rozwojowi fizycznemu, psychicznemu,
duchowemu, moralnemu i społecznemu".
Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży
zagrożonych uzależnieniem.
Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach.
Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół
Art. 32 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.(Dz.U. poz 357) o zmianie ustawy o systemie oświaty).
Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z XI 2014 roku (Dz.U.z 2015r poz. 35),
Zmiany ustawy o systemie oświaty z 30.05.2014 r. oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811). Nowelizacja ustawy z dnia 8 lipca 2014 r. regulująca
tryb finansowania i udostępniania rządowych podręczników.
Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113).
2
CELE I ZADANIA PROGRAMU PROFILAKTYKI
Profilaktyka to proces, który wspiera zdrowie i przeciwdziała stresującym warunkom życia. Szkolny Program Profilaktyki obejmuje wszystkie
treści i działania o charakterze profilaktycznym, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Jest dostosowany do potrzeb rozwojowych
uczniów oraz do potrzeb naszego środowiska szkolnego.
Zapobieganie uzależnieniom może dokonywać się na trzech poziomach. Na terenie szkoły prowadzona jest profilaktyka pierwszego i drugiego
stopnia.
Profilaktyka pierwszego stopnia to działanie mające na celu: z jednej strony – promocję zdrowia i przedłużenie życia człowieka, zaś z
drugiej zapobieganie pojawianiu się problemów związanych z zachowaniami dysfunkcjonalnymi. Szczególnie wyraźnie akcentuje się tutaj
budowanie i rozwijanie różnorodnych umiejętności radzenia sobie z wymogami życia, albowiem deficyty w tym zakresie są powszechnie
spotykane w populacji osób dysfunkcjonalnych. Równie ważne jest dostarczanie rzetelnych informacji, dostosowanych do specyfiki odbiorców.
Może być kierowana do wszystkich uczniów.
Profilaktyka drugiego stopnia ma na celu ujawnianie osób z grupy ryzyka dysfunkcjonalności oraz pomaganie im w redukcji tego ryzyka
(a więc zapobieganie rozwojowi zaburzeń).
Cel ogólny: promowanie zdrowych i bezpiecznych zachowań, przeciwdziałanie powstawaniu uzależnień, zapobieganie wszelkim objawom
agresji.
3
Cele szczegółowe/zadania do realizacji:
I. Poznawanie cech własnej osobowości.
1. Poznawanie swoich mocnych i słabych stron, gry i zabawy kształtujące pewność siebie, konkursy przedmiotowe
2. Współpraca z PPP – diagnoza psychologiczno pedagogiczna, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Stały kontakt z rodzicami ucznia w celu wypracowania najlepszych form pomocy.
4. Rozwijanie umiejętności kontroli emocji i radzenia sobie ze stresem – lekcje wychowawcze, spotkania grupowe i indywidualne z pedagogiem.
5. Radzenie sobie ze stresem przed sprawdzianem w klasie III i VI.
6.Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych, za podejmowane decyzje i zachowanie, nabycie umiejętności asertywnego odmawiania.
II. Integrowanie ucznia z zespołem klasowym.
Budowanie pozytywnych relacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami.
1. Przeprowadzenie zajęć adaptacyjno - integracyjnych w klasach.
2. Angażowanie uczniów do reprezentowania klasy na forum szkoły, miasta.
3. Przydzielanie ról, zadań w zespole klasowym.
4. Upowszechnianie postaw tolerancji wobec innych osób i kultur.
5. Zapoznanie z mediacją w szkole, jako sposobem rozwiązywania konfliktów wśród uczniów.
6. Organizowanie kół zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów do teatru, kina, wycieczek klasowych, ognisk, dyskotek itp.
7. Organizowanie imprez klasowych, np. Wigilia, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, itp.
III. Propagowanie zdrowego stylu życia. Dostarczanie wiedzy o negatywnych aspektach życia społecznego i sposobach unikania zagrożeń.
1. Organizowanie zajęć profilaktycznych, warsztatów psychologiczno-pedagogicznych.
2. Kształtowanie umiejętności planowania własnego dnia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na relaks, sport i przebywanie na świeżym
powietrzu.
3. Zapoznanie dzieci z technikami skutecznego uczenia się.
4. Organizacja akcji promujących zdrowy styl życia.
5. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych,
5. Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości. Likwidacja automatów z niezdrową żywnością.
6. Przeciwdziałanie wadom postawy.
8. Zachęcanie uczniów do aktywności ruchowej i uprawiania sportu.
9. Dbałość o zdrowie psychiczne ucznia.
4
10. Pedagogizacja rodziców w kwestii różnego rodzaju uzależnień, w szczególności uzależnienia od narkotyków i dopalaczy.
IV. Eliminowanie przemocy wśród uczniów i uczenie sposobów radzenia sobie z negatywnymi zachowaniami.
1.Praca z negatywnymi emocjami (złość smutek, lęk,)
2. Wzmacnianie poczucia przynależności do grupy klasowej
3. Kształtowanie empatii – pomoc koleżeńska
4. Wzmacnianie poczucia własnej wartości
5. Kształtowanie właściwych wzorców zachowań.
6. Kształtowanie poprawnej komunikacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi
7. Szerzenie wśród uczniów znajomości prawa i wyrabiania nawyku poszanowania go
8. Współpraca z Policją, Sądem, OPS, Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną.
V. Dostarczanie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych.
1. Prowadzenie zajęć, warsztatów multimedialnych dla uczniów – dotyczących poszukiwania informacji oraz bezpiecznego korzystania z
zasobów Internetu oraz zjawiska cyberprzemocy.
Wszelkie działania profilaktyczne i wychowawcze będą dostosowane do potrzeb bieżących.
Reagujemy na bieżąco odnośnie wszelkich zagrożeń cywilizacyjnych.
Zadania profilaktyczne nauczycieli szkoły podstawowej







zwracanie podczas dyżurów szczególnej uwagi na miejsca tzw. podwyższonego ryzyka: toalety, schody, szatnie itp.,
informowanie na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich wychowanków zarówno przez nauczycieli dyżurujących jak
pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły,
obserwacja zachowania uczniów w miejscach publicznych i zwracanie uwagi na przejawy agresji, palenia papierosów, spożywania
alkoholu czy niszczenia mienia.
wdrażanie do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtowanie umiejętności odmawiania i negocjacji,
natychmiastowa, zgodna ze Statutem Szkoły reakcja na przejawy agresji rówieśniczej, przemocy i zachowania dyskryminacyjne.
dawanie przykładów odpowiedzialności, sumienności, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania
przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych
5
Zadania profilaktyczne wychowawców klasowych









pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych, uruchomienie akcji informacyjnej mającej na celu uświadomienie
uczniom możliwości zwrócenia się z problemem do konkretnej osoby w szkole: wychowawcy, pedagoga, psychologa, dyrektora szkoły,
podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów – godziny wychowawcze dotyczące zachowania się w stosunku do rówieśników, osób
dorosłych, w miejscach publicznych (kino, teatr, muzeum itp.),
współpraca z rodziną – inicjowanie spotkań mających na celu omawianie problemów wysuwanych przez rodziców, np. wywiadówki
profilaktyczne,
realizacja programów profilaktycznych dotyczących palenia tytoniu, picia alkoholu oraz stosowania środków psychoaktywnych,
przeciwdziałania agresji , rozwijania umiejętności interpersonalnych,
wprowadzanie zajęć redukujących napięcie, relaksacyjnych, zajęć śródlekcyjnych,
organizacja koleżeńskiej pomocy w nauce,
kształtowanie postaw poszanowania mienia wspólnego, dbałości o estetykę klasy, szkoły i otoczenia.,
systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci,
pomoc w poznawaniu samego siebie i kształtowaniu pożądanego systemu wartości.
Zadania profilaktyczne pedagoga szkolnego




pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
wprowadzanie zewnętrznych programów profilaktycznych,
organizowanie pogadanek, prelekcji dla uczniów z udziałem policji, psychologa, lekarza,
pedagogizacja rodziców.
Zadania profilaktyczne rodziców
Mając na uwadze, że wychowanie dzieci to główne zadanie rodziców, a nauczyciele wspierają ich w dziedzinie wychowania, ustalono
następujące zadania profilaktyczne dla rodziców :


każdy rodzic czuwa nad tym, aby jego dziecko wykazywało właściwą kulturę osobistą oraz sumiennie realizowało obowiązek szkolny.
rodzice utrzymują regularny kontakt z wychowawcą klasy, a w razie potrzeby z pedagogiem szkolnym bądź Dyrektorem /zastępcą/ Szkoły
w celu zapobiegania niewłaściwym zachowaniom.
6


rodzice biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę mających na celu doskonalenie metod wychowawczych.
rodzice uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze winni kontaktować się ze szkołą w każdym przypadku stwierdzenia
naruszenia obowiązujących norm i zasad oraz wspólnie znajdować sposoby rozwiązywania problemów.

Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią
- Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci na drodze i w szkole.
- Zapoznanie uczniów z regulaminem szkoły oraz szczegółowymi kryteriami ocen zachowania.
- Bezpieczeństwo uczniów podczas przerw i imprez szkolnych.
- Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia podczas drogi do i ze szkoły.
- Systematyczne uwrażliwianie uczniów na sytuacje stwarzające zagrożenie.
- Uczenie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia: powódź, pożar, zachowanie na szkolnym korytarzu, szatni, klasie szkolnej, sali
gimnastycznej, boisku szkolnym.
Formy pracy przy realizacji programu profilaktycznego:
1) warsztaty z uczniami
2) warsztaty z rodzicami
3) ankiety,
4) konkursy,
5) ulotki,
6) wywiad,
7) reklama,
8) film
9) spoty filmowe,
7
10) udział w akcjach profilaktycznych.
DIAGNOZA PROBLEMÓW
Na diagnozę środowiska szkolnego składają się:
1) obserwacja zachowań uczniów,
2) analiza frekwencji i uwag dotyczących zachowania w dziennikach lekcyjnych,
3) analiza ankiet,
4) rozmowy z nauczycielami, uczniami, rodzicami (pozwoli to na wyłonienie uczniów z problemami).
SPODZIEWANE EFEKTY:
wyniku zastosowania SPP:
uczniowie:
- zdobędą wiedzę na temat profilaktyki uzależnień,
- zdobędą istotne umiejętności psychologiczne i społeczne, tj.: skuteczne odmawianie, asertywność, empatię, umiejętności komunikacyjne,
umiejętności rozwiązywania konfliktów rówieśniczych.
- utrwalą postawę negującą nałogi oraz przemoc i agresję
- zdobędą wiedzę na temat przeciwdziałania nadwadze i otyłości oraz wadom postawy
rodzice:
- usystematyzują swoją wiedzę na temat uzależnień i ich skutków, mechanizmów powstawania agresji i przemocy,
- zacieśni się współpraca nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego we wspólnych działaniach profilaktycznych
nauczyciele:
- będą doskonalili swoje umiejętności w prowadzeniu pracy profilaktycznej
- będą wzorem i wsparciem dla ucznia w trudnych sytuacjach
EWALUACJA:
8
Program będzie poddawany ewaluacji na zakończenie roku szkolnego - sprawozdania pedagoga, z realizacji SPP i poddawany modyfikacji w
przypadku takiej potrzeby.
9