Konferencja: Rynek finansowy w Polsce – kapitał dla

Komentarze

Transkrypt

Konferencja: Rynek finansowy w Polsce – kapitał dla
 Konferencja: Rynek finansowy w Polsce – kapitał dla gospodarki
7 października 2013 r.
Warszawa, hotel Sheraton
8.30-9.00 rejestracja gości
9.00-11.30
Kapitał dla gospodarki – źródła finansowania wzrostu gospodarczego w Polsce
11.30-12.00 przerwa
12.00-14.00
12.00-14.00
12.00-14.00
Warszawa jako regionalne centrum
Fuzje i przejęcia. Czy i tym razem kryzys
Banki w Polsce. Uwarunkowania
kapitałowe. Ewolucja światowych
gospodarczy prowokuje ożywienie na
działalności w dobie gospodarczego
platform obrotu – wpływ na polski rynek
tym rynku?
spowolnienia. Rola w pobudzaniu
gospodarki
14.00-14.30 przerwa
14.30-16.30
14.30-16.30
14.30-16.30
Rola private equity i venture capital w
Silny rynek kapitałowy – atut dla
Różne ścieżki i potrzeby pozyskiwania
finansowaniu i unowocześnianiu
gospodarki. Jego rola w finansowaniu
kapitału.
gospodarki
wzrostu gospodarczego, wspieraniu
Studium przypadków na polskim
rozwoju kraju i zamożności
gruncie
społeczeństwa
Wstępny zakres tematyczny:
9.00-11.30 (Parter, sala Grand Ballroom ABCDE)
Kapitał dla gospodarki – źródła finansowania wzrostu gospodarczego w Polsce
•
Źródła finansowania wzrostu gospodarczego w Polsce – synteza aktualnej sytuacji i perspektywy: TFI, OFE, GPW,
inwestorzy indywidualni, PE/VC, obligacje korporacyjne
•
OFE – jak ograniczenie ich roli wpłynie na rynek kapitałowy w Polsce? Czy pieniądze z funduszy mogłyby z sukcesem
finansować inwestycje infrastrukturalne?
•
Rola państwa w polskiej gospodarce oraz w pobudzaniu wzrostu gospodarczego
•
Kapitał dla przedsiębiorstw – pomoc i zaangażowanie państwa, w tym Program Inwestycje Polskie i Polskie Inwestycje
Rozwojowe oraz fundusze unijne następnej perspektywy budżetowej
•
Banki w Polsce. Sytuacja w finansowaniu wielkich przedsięwzięć i firm. Polityka kredytowa wobec małych i średnich
przedsiębiorstw
•
Rola inwestorów zagranicznych: konkurencyjność polskiego rynku finansowego i kapitałowego dla podmiotów
globalnych. Co robić, by Polska stała się bardziej atrakcyjna dla tej grupy inwestorów, wyróżniała się na tle innych
rynków, zwłaszcza państw ościennych?
•
Oczekiwania i wnioski klientów instytucji rynku finansowego. Gdzie firmy widzą bariery? Jak poradzić sobie z
pasywnością kapitałodawców i brakiem środków na rozwój?
Wystąpienie otwierające:
Janusz Piechociński* – Wicepremier, Minister Gospodarki
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Mariusz Grendowicz – Prezes, Polskie Inwestycje Rozwojowe SA; Andrzej Jakubiak – Przewodniczący, Komisja Nadzoru
Finansowego; Dariusz Kacprzyk – p.o. Prezesa Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego; Adam Maciejewski – Prezes
Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA; Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich;
Janusz Piechociński* – Wicepremier, Minister Gospodarki; Jacek Siwicki – Prezes, Enterprise Investors; Paweł Tamborski –
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa
Moderator: Wojciech Szeląg – Szef Redakcji Ekonomicznej, Polsat News
12.00-14.00 (Parter, sala Grand Ballroom AB)
Warszawa jako regionalne centrum kapitałowe. Ewolucja światowych platform obrotu – wpływ na polski rynek
•
Ambicje polityczne Polski – przewodnia rola w Europie Centralnej (m.in. Grupa Wyszehradzka, Trójkąt Weimarski),
dołączenie do liderów Unii – i budowa ekonomiczno-finansowych fundamentów tego procesu. Czy i do czego
regionalne centrum finansowe w naszej stolicy jest nam potrzebne? Rola i możliwości państwa w jego tworzeniu
•
Powstawanie regionalnych hubów finansowych uzależnione jest od dużego krajowego rynku zbytu, lokalnej bazy
inwestorów i banków inwestycyjnych (securities industry), dobrych regulacji i płynności. Analiza: czy Warszawa i Polska
te kryteria mogą spełnić? Jak planowana zmiana warunków działania OFE odbije się długofalowo na rozwoju GPW i jej
pozycji w regionie: realne czy płonne obawy?
•
Rozwój GPW na tle regionu. Rys historyczny i współczesność. Rozbudowa i mnożenie parkietów. Kondycja finansowa.
Przyszłość: przejmować czy być przejmowanym (inwestor strategiczny), a może status quo? Pozytywy i negatywy tych
rozwiązań
•
Regulacje unijne i ich oddziaływanie na polski rynek kapitałowy
•
Globalizacja rynków i liberalizacja obrotu. Zdalni członkowie giełdy: szanse i zagrożenia dla rynku. Rosnący wpływ
technologii na działalność giełd i firm inwestycyjnych (HFT/ALGO)
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Rafał Abratański – Wiceprezes Zarządu, Dom Maklerski IDMSA; Grzegorz Chłopek – Prezes Zarządu, ING Powszechne
Towarzystwo Emerytalne SA; Mirosław Kachniewski – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych; Adam
Maciejewski – Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA; Iwona Sroka – Prezes Zarządu, Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych SA; Marek Szuszkiewicz – Dyrektor Departamentu Firm Inwestycyjnych I Infrastruktury Rynku
Kapitałowego (DRK), Komisja Nadzoru Finansowego; Krzysztof Tokarski – Prezes Zarządu, Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych PZU SA; Marek Wierzbowski – Wiceprezes Rady Giełdy, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
Moderator: Marcin Piasecki – Redaktor Naczelny, Sukces, Komentator, Rzeczpospolita
12.00-14.00 (Parter, sala Grand Ballroom CDE)
Fuzje i przejęcia. Czy i tym razem kryzys gospodarczy prowokuje ożywienie na tym rynku?
•
Rola fuzji i przejęć w rozwoju gospodarki i w pobudzaniu wzrostu. Finanse, organizacja, zarządzanie, nowe technologie
•
Nastroje wśród inwestorów na rynku fuzji i przejęć. Czy i tym razem kryzys sprzyja rozwojowi rynku M&A, stwarzając
okazje do relatywnie tanich zakupów, przejęć i inwestycji? Czy za tymi szansami idą czyny?
•
Co świadczy na korzyść, a co perspektywicznie może szkodzić fuzjom i przejęciom na rynkach naszego regionu (m.in.
rozwój ekonomiczny, wielkość rynku, kapitał ludzki, otoczenie bankowe i prawne, poziom technologiczny,
infrastruktura)?
•
Jakie branże mają w Polsce największe szanse na konsolidacje firm w najbliższych kilku latach?
•
Rola przedsiębiorstw państwowych (prywatyzacja, ale też inwestorzy na rynku). Oczekiwania Skarbu Państwa: między
nadmierną kontrolą urzędniczą i oczekiwaniem na akwizycje. Przykłady sukcesów
•
Możliwości finansowania transakcji fuzji i przejęć – m.in. finansowanie dłużne, środki własne, fundusze private equity i
venture capital, pomoc państwa (w czasie prywatyzacji), fundraising
•
Stereotyp: inwestor strategiczny jest dla firmy bezpieczniejszy niż finansowy
•
Gdzie się można potknąć? Niebezpieczeństwa w czasie strukturalnych etapów fuzji i przejęć
•
Czy mamy wystarczająco dobre prawo sprzyjające fuzjom i przejęciom?
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Danuta Czajka – Wiceprezes Zarządu, IMPEL SA; Andrzej Foltyn – Partner, Rynki Kapitałowe i Inwestycje Finansowe,
Domański Zakrzewski Palinka Sp.k.; Adam Góral* – Prezes Zarządu, Asseco Poland SA; Krzysztof Jędrzejewski –
Przewodniczący Rady Nadzorczej, KOPEX SA; Adam Ruciński – Prezes Zarządu, BTFG Audit Sp. z o.o.; Tobias Solorz* –
Członek Zarządu, Polkomtel Sp. z o.o.; Michał Swół – Wiceprezes Zarządu, Grupa DUON SA
Moderator: Jacek Ziarno – Zastępca Redaktora Naczelnego, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł
12.00-14.00 (Parter, sala Amsterdam/Ateny)
Banki w Polsce. Uwarunkowania działalności w dobie gospodarczego spowolnienia. Rola w pobudzaniu gospodarki
•
Unia bankowa – bezpiecznik i regulator systemu. Jak jej elementy – realizowane (europejski nadzór bankowy) i
planowane (mechanizm upadłości banków, tzw. resolution mechanism i paneuropejski system gwarancji depozytów) –
wpłyną na kontynentalny rynek bankowy? Organizacja, reguły prawne, koszty działalności. Niebezpieczeństwo
nadregulacji
•
Obraz rynku. Kondycja polskich banków. Polska krajem szczupłości kapitałowej? Transfery kapitałów z banku lokalnego
do spółki-matki czy raczej kredytowanie polskiego systemu bankowego przez spółki-matki?
•
Procesy konsolidacyjne na polskim rynku i ich wpływ na konkurencyjność banków i ofertę dla klientów biznesowych.
Prognoza
•
Zaangażowanie państwa w stymulowanie inwestycji poprzez banki. Możliwości – w tym rola BGK, właścicielska rola w
PKO BP, system gwarancji
•
Akcja kredytowa banków – m.in. wpływ PKB, inflacji, stóp procentowych (rola RPP), poziomu depozytów. Co może
rzutować na jej ożywienie, a zatem – na przyrost finansowania inwestycji?
•
Rola banków w planach inwestycyjnych firm, sektorów i całej gospodarki – doświadczenia i opinie menedżerów
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Jacek Bartkiewicz – Członek Zarządu, Narodowy Bank Polski; Mieczysław Groszek – Wiceprezes, Związek Banków Polskich;
Dariusz Kacprzyk – p.o. Prezesa Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego; Krzysztof Kalicki – Prezes Zarządu, Deutsche
Bank Polska SA; Krzysztof Owczarek – Dyrektor Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji
Płatniczych (DBK), Komisja Nadzoru Finansowego; Lucyna Stańczak – Country Director Poland, Europejski Bank Odbudowy i
Rozwoju
Moderator: Krzysztof Bień – Redaktor Naczelny, obserwatorfinansowy.pl
14.30-16.30 (Parter, sala Grand Ballroom AB)
Rola private equity i venture capital w finansowaniu i unowocześnianiu gospodarki
•
Polski rynek na tle Europy i świata. Podmioty zagraniczne i firmy rodzime. Najwięksi gracze. Spektakularne transakcje.
Perspektywy
•
Jakie warunki potrzebne są u nas do rozwoju sektora PE/VC. Co idzie dobrze, a co trzeba bezwzględnie poprawić?
•
Fundusze PE w akcji: ryzykanci i cierpliwi. Specjalizacja branżowa i działalność wielosektorowa. Strategie
•
Polskie firmy PE/VC w roli międzynarodowych graczy. Jak doświadczenia zarządzających, zgromadzone nad Wisłą,
przydają się na obcych rynkach, szczególnie tych z Europy Centralnej? Gdzie i w co warto inwestować?
•
Rola funduszy w unowocześnianiu firm, a zatem i gospodarki. Systemy zarządzania, struktura przedsiębiorstwa,
marketing, sposoby finansowania. Przykłady wprowadzania innowacji w celu perspektywicznego zwiększenia wartości
firmy (kupno technologii, współpraca z rodzimymi naukowcami)
•
Proces wyboru zakupu udziałów w mikrofirmach. Ryzyko start-upów – i sukcesy. Czy „aniołowie biznesu” mają się
szansę w Polsce upowszechnić?
•
Rola OFE w finansowaniu PE i VC na rynkach zagranicznych vs rynek Polski. Jaki ma to wpływ na pozyskiwanie przez
PE i VC kapitału zagranicznego dla inwestycji w polskie przedsiębiorstwa?
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Jakub Bartkiewicz – Prezes Zarządu, Dom Inwestycyjny Investors SA; Rafał Bator – Partner, Enterprise Investors; Sylwester
Janik – Partner, Członek Zarządu, MCI Management SA; Piotr Kuszewski – Dyrektor, Departament Inwestycji Kapitałowych,
Bank Gospodarstwa Krajowego; Tomasz Misiak – Założyciel, Work Service, Prezes, HMS Investment Fund LTD; Adam
Pawłowicz – Prezes Zarządu, Konsalnet Holding SA
Moderator: Barbara Nowakowska – Dyrektor Zarządzająca, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych
14.30-16.30 (Parter, sala Grand Ballroom CDE)
Silny rynek kapitałowy – atut dla gospodarki. Jego rola w finansowaniu wzrostu gospodarczego, wspieraniu rozwoju
kraju i zamożności społeczeństwa
•
Efektywnie działający rynek kapitałowy jako źródło pozyskiwania środków dla przedsiębiorstw na cele rozwojowe
•
Rynek kapitałowy jako droga konwersji oszczędności firm/obywateli w inwestycje. Miejsce w szeregu: Polska, państwa
regionu i kraje „starej Unii”. Jak skutecznie upowszechniać ten model? Czy barierą jest tylko zasobność portfela
Polaków? Czy należy stosować realne zachęty, w tym podatkowe?
•
Budowa zaufania do rynku kapitałowego: regulacje w systemie ochrony inwestora. Ewentualne luki. Kogo i czego uczą
kryzysy: czy tylko inwestorów, czy także regulatorów i nadzorców?
•
Rynek kapitałowy jako źródło wpływów do budżetu. Znaczenie rynku kapitałowego w prywatyzacji narodowych
championów. Polska specyfika – skala prywatyzacji przez giełdę. Czego uczą nas dotychczasowe przykłady?
•
Rola rynku kapitałowego dla małych i średnich spółek – przed i w trakcie spowolnienia gospodarczego. Pozyskiwanie
środków, ale i wprowadzanie ładu korporacyjnego i finansowych standardów giełdowych. Droga z NewConnect na
główny parkiet
•
Rynek obligacji: skarbowych, korporacyjnych, samorządowych. Ich rola w finansowaniu inwestycji i innowacji. Widoki na
upowszechnienie tych metod finansowania w kryzysie
•
Rola instytucji infrastrukturalnych, szczególnie GPW i KDPW, we wspieraniu rozwoju krajowego rynku kapitałowego w
Polsce. Czy potrzebna jest nowa rządowa strategia rozwoju rynku kapitałowego w Polsce jako źródła finansowania
kapitałów własnych przedsiębiorstw?
•
Zadania i wpływ branży maklerskiej na rozwój rynku kapitałowego i giełdy. Początki, procesy konsolidacyjne,
współczesność. Zakres usług: doradztwo dla przedsiębiorstw w Polsce w procesie pozyskiwania kapitału, doradztwo dla
polskiego rządu w prywatyzacji spółek Skarbu Państwa i pozyskiwaniu finansowania na ich dalszy rozwój
•
Przyszłość branży maklerskiej w Polsce a rozwój giełdy, szanse i wyzwania. Rola giełdy dla rozwoju rynku
kapitałowego. Polskie biura maklerskie wobec postępującej globalizacji rynków i liberalizacji obrotu
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Tomasz Bardziłowski – Wiceprezes Zarządu, Dom Inwestycyjny Investors SA; Marcin Billewicz – Prezes Zarządu, Copernicus
Capital TFI SA; Sebastian Buczek – Prezes Zarządu, Quercus TFI SA; Marcin Dyl – Prezes Zarządu, Izba Zarządzających
Funduszami i Aktywami; Mirosław Godlewski* – Prezes Zarządu, Netia SA; Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu, Izba
Domów Maklerskich; Wiesław Rozłucki – Prezes Rady Giełdy, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA; Iwona Sroka
– Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA; Maciej Trybuchowski – Dyrektor Wykonawczy, Dom
Maklerski IDMSA, Przewodniczący Rady Domów Maklerskich; Grzegorz Zawada – Dyrektor, Dom Maklerski PKO Banku
Polskiego
Moderator: Igor Chalupec – p.o. Prezesa Zarządu, RUCH SA
14.30-16.30 (Parter, sala Amsterdam/Ateny)
Różne ścieżki i potrzeby pozyskiwania kapitału. Studium przypadków na polskim gruncie
•
Bez wrogich przejęć, w sojuszu z menedżerami. Przykłady pioniera wykupów menedżerskich. Michał Zawisza –
Partner, AVALLON Sp. z o.o.
•
Porażki inwestycyjne DGA. Andrzej Głowacki – Prezes Zarządu, DGA SA
•
Case-study: Jerzy Bernhard – Prezes Zarządu, Stalprofil SA; Danuta Czajka – Wiceprezes Zarządu, IMPEL SA;
Adam Bartosiewicz – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, WB Electronics SA; Piotr Matysik – Prezes Zarządu,
Marketplanet
Moderator: Jacek Ziarno – Zastępca Redaktora Naczelnego, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł
*nazwiska osób, których udział jeszcze wyjaśniamy

Podobne dokumenty