23 Wyrażenie zgody na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki, w

Komentarze

Transkrypt

23 Wyrażenie zgody na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki, w
KARTA USŁUGI
Urząd Miasta
Olsztyn
Wyrażenie zgody na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki,
w związku ze spłaceniem rat za nabytą od Gminy
nieruchomość.
Komórka
organizacyjna:
Tel./Fax:
GGN - 23
Wersja Nr 03
Data zatwierdzenia:
30.09.2008
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Referat sprzedaży nieruchomości i regulacji stanów prawnych
Stanowisko ds. sprzedaży, przekazywania gruntów i przetargów;
Stanowisko ds. regulacji stanów prawnych i przetargów;
Stanowisko ds. uwłaszczania garaży i przetargów.
Tel. 089 527 31 11 w. 303, 357,373 Fax 089 534 97 38
I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o wydanie zgody na wykreślenie hipoteki.
Załączniki:
- pismo wydane przez Wydział Finansów informujące o spłaceniu należności z tytułu ratalnego
nabycia gruntu (oryginał);
- potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty skarbowej
2. Wzór wniosku o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki.
II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Miasta Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1, 10-900 Olsztyn ,
Biuro Obsługi Klienta
Telefon: (089) 527-60-68
(089) 527-31-11 wew. 478
Fax:
(089) 527-60-44
III. OPŁATY
Opłata skarbowa:
za wydanie zaświadczenia – 17 zł
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r.. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225
poz. 1635 z póź. zm.).
Zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać :
- bezgotówkowo na rachunek UM Olsztyn
Nr 36124015901111001016343389
- gotówkowo w kasach UM Olsztyn
Ratusz Plac Jana Pawła II 1- kasa nr 1, 2, 3, pn. 8.00-16.00 wt-pt. 7.30-15.30
Koszty sądowe związane z dokonaniem stosownego wpisu w Księdze Wieczystej (szczegółowe
informacje w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego).
IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
– bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni .
Wydanie zaświadczenia zezwalającego na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej .
V. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.
VI. PODSTAWA PRAWNA
1) Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami.
VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)
Wydane przez Urząd Miasta zaświadczenie stanowi podstawę do dokonania stosownego wpisu
w księdze wieczystej (wykreślenie hipoteki ustanowionej na rzecz Gminy z IV działu księgi
wieczystej).
Zaświadczenie należy przedłożyć wraz ze stosownym wnioskiem w VI Wydziale Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Olsztynie (formularze wniosków do pobrania w Sądzie).
- Urząd Miasta Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1 tel. 089 527 31 11, fax 089 535 15 58 –
STANOWISKO
Opracował:
Zatwierdził:
Wprowadził na
stronę BIP:
Osoba
odpowiedzialna
za aktualizację:
IMIĘ I NAZWISKO
Kierownik Referatu
Dyrektor Wydziału
Inspektor
Krystyna Zalewska
Sławomir Machnik
Ewa tracewicz-Gieroim
Kierownik referatu
Krystyna Zalewska
DATA
30.09.2008
30.09.2008
07.10.2008
30.09.2008