F178 Odpowiedź na pytania oraz zmiany do SIWZ I

Komentarze

Transkrypt

F178 Odpowiedź na pytania oraz zmiany do SIWZ I
Strona 1 z 5
SUPRA BROKERS
®
F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.
_____________________________________________________________________________
Wrocław, 19.10.2016 r.
Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Specjalistycznego
Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 177/2016/N/Wałbrzych
Działając w imieniu i na rzecz Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego w
Wałbrzychu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra
Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców:
Pytanie 1: Proszę o podanie roku budowy budynków
Odpowiedź:
Budynki przy ul. Batorego 4
Bud nr1 – rok budowy 1900, budynek murowany, konstrukcja dachu drewniana, pokrycie
dachówka ceramiczna.
Budynek nr 14 rok budowy 1937 (kapitalny remont 2012), budynek murowany, konstrukcja
dachu drewniana, pokrycie dachówka ceramiczna.
Budynek nr 3 rok budowy 1937 (kapitalny remont 2008), budynek murowany, konstrukcja
dachu drewniana, pokrycie dachówka ceramiczna.
Budynek nr 6 rok budowy 1986 budynek murowany, dach prefabrykowany, pokrycie papa.
Budynek nr 9 rok budowy 1942 (kapitalny remont 2001 r.) budynek murowany konstrukcja
dachowa stalowa, pokrycie dachówka ceramiczna.
Budynek nr 7 rok budowy 1932 (kapitalny remont 2008) budynek murowany konstrukcja
dachowa drewniana, pokrycie dachówka ceramiczna.
Budynek Kotłowni – rok budowy 1986, murowany konstrukcja dachowa stalowa, pokrycie
papa.
Budynki przy ul. Sokołowskiego 4
Budynek A – rok budowy 1972
Budynek B - rok budowy 1972
Budynek C – rok budowy 1985
Budynek D - rok budowy 1982
Budynek E – rok budowy 1996
Budynek F - rok budowy 2013
Budynki są murowane dach prefabrykowany pokrycie papa.
Pytanie 2: Proszę o uszczegółowienie informacji podanej w „Informacji do oceny ryzyka”:
„Budynki nie są uŜytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego”. Proszę o podanie
informacji o jakie podmioty chodzi.
Odpowiedź: Affidea sp. z o.o. (przy ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych), Affidea
sp. z o.o. (Onkoterapia) przy ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych)
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl
Strona 2 z 5
SUPRA BROKERS
®
F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.
_____________________________________________________________________________
Pytanie 3: Ad. zał. Nr 1 Pakiet II Dodatkowe rozszerzenie zakresu (dotyczy sprzętu
medycznego) Proszę o wyłączenie z ochrony szkód powstałych wskutek celowego i
świadomego działania, umyślnego uszkodzenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody.
Pytanie 4 : Prosimy o wprowadzenie franszyz j.n:
W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Franszyza redukcyjna: 300,00 PLN
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody.
W odniesieniu do dodatkowego rozszerzenia zakresu o ochronę dla maszyn.
Urządzeń, aparatów medycznych od szkód mechanicznych :
Franszyza redukcyjna: 500,00 PLN
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody.
W ubezpieczeniu mienia od kradzieŜy z włamaniem i rabunku
Franszyza redukcyjna: 300,00 PLN
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody.
W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk:
Franszyza redukcyjna: 500,00 PLN
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody.
Pytanie 5: Prosimy podać Sumę Ubezpieczenia największej lokalizacji (PML) rozumianą
jako sumę wartości budynku (lub kompleksu budynków jeŜeli są one połączone) oraz
wartości mienia ruchomego w nim/nich się znajdującego – w przypadku braku moŜliwości
podania wartości dokładnej prosimy o wartość szacunkową
Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze wykazał sumy ubezpieczenia w załączniku nr
8 do SIWZ - rejestr majątku.
Pytanie 6: Prosimy o potwierdzenie, iŜ Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie
znajdujące się w lokalizacjach:
• ul. Sokołowskiego 4, 58 – 309 Wałbrzych
• ul. Batorego 4, 58-300 Wałbrzych
Odpowiedź : Zamawiający potwierdza powyŜsze.
Pytanie 7: Prosimy podać wartość majątku (budynki + mienie ruchome) zlokalizowanego w
Wałbrzychu, ul. Sokołowskiego 2 oraz zlokalizowanego we Wałbrzychu ul. Batorego 4
Odpowiedź: Zamawiający podaje wartości :
1: ul. Sokołowskiego 122.920.547,91 zł,
2: ul. Batorego 53.053.234,42 zł.
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl
Strona 3 z 5
SUPRA BROKERS
®
F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.
_____________________________________________________________________________
Pytanie 8: Prosimy o potwierdzenie, Ŝe zabezpieczenia przeciwpoŜarowe zastosowane w
miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne
przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie obiektów
niespełniających powyŜszego warunku wraz z określeniem przyczyny.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, Ŝe zabezpieczenia p/poŜ. zastosowane w
miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają
aktualne przeglądy
Pytanie 9: Prosimy o udzielenie informacji czy w miejscach ubezpieczenia w okresie
ostatnich 20 lat miały miejsce lokalne podtopienia :
Odpowiedź: Zamawiający informuje, Ŝe nie miały miejsca lokalne podtopienia
w miejscach ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat miały miejsce
Pytanie 10: W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń - prosimy o
informację:
a)
czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w
zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi
negatywnej,
prosimy
o
wskazanie
róŜnic
b)
czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku
odpowiedzi
negatywnej,
prosimy
o
wskazanie
róŜnic
c)
czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do
określonego w SIWZ? W przypadku istotnych róŜnic w zakresach poszczególnych
ubezpieczeń - prosimy o ich wskazanie
Odpowiedź: Zamawiający informuje, Ŝe nie widzi potrzeby podawania szczegółowych
danych. Wszystkie dostępne informacje są udostępnione na stronie Zamawiającego w
poprzednich postępowaniach.
Pytanie 11: Prosimy o potwierdzenie, Ŝe zabezpieczenia przeciwpoŜarowe zastosowane w
miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne
przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie obiektów
niespełniających powyŜszego warunku wraz z określeniem przyczyny.
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyŜsze pytanie w odpowiedzi na
pytanie nr 8 niniejszych odpowiedzi.
Pytanie 12: Prosimy o potwierdzenie, Ŝe wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia
posiadają pozwolenie na uŜytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. W
przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego
pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, Ŝe wszystkie budynki posiadają pozwolenie na
uŜytkowanie stosownie do przeznaczenia.
Pytanie 13: Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki w złym lub awaryjnym stanie
technicznym. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji,
określenie sumy ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia
Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze nie zgłasza takich budynków do
ubezpieczenia.
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl
Strona 4 z 5
SUPRA BROKERS
®
F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.
_____________________________________________________________________________
Pytanie 14: Prosimy o podanie dodatkowych informacji:
- czy jakikolwiek ze zgłoszonego do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny lub medyczny
zgłoszony do ubezpieczenia mienia od ognia i innych Zdarzeń losowych zlokalizowany jest
poniŜej poziomu gruntu? JeŜeli tak to jaki i o jakiej wartości. Czy są dokonane w tych
pomieszczaniach, lokalizacjach jakieś dodatkowe zabezpieczenia chroniące ewentualne
zalanie takich pomieszczeń ze sprzętem.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze nie zgłasza sprzętu zlokalizowanego poniŜej
poziomu gruntu. do ubezpieczenia.
- czy jakikolwiek ze zgłoszonego do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny/medyczny znajduje
się w pomieszczeniach z systemem tryskaczowym, gaśnicami proszkowymi? JeŜeli tak to
jaki i o jakiej orientacyjnej wartości.
Odpowiedź: Zabezpieczenie p. poŜ całego szpitala to gaśnice proszkowe.
- jakie zabezpieczenia przepięciowe są zastosowane w poszczególnych lokalizacjach
Odpowiedź: zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe, układy róŜnicowoprądowe, oraz
seperacja.
- czy serwis i konserwacja jest wykonywana przez własny wyszkolony personel, czy przez
zewnętrzną firmę?
Odpowiedź: Pomiary elektryczne wykonywane są raz w roku natomiast konserwacje
własny personel z aktualnymi kwalifikacjami
- Jak często są wykonywane kopie zapasowe danych?
Odpowiedź: Codziennie.
Pytanie 15: W odniesieniu do klauzuli zniesienia proporcji prosimy o dopisanie zapisu: pod
warunkiem iŜ sumę ubezpieczenia mienia przyjęto w wartości księgowej brutto
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 16: W odniesieniu do klauzuli przeniesienia mienia prosimy o wprowadzenie limitu
w wysokości 5.000.000 zł lub innego akceptowanego przez Zamawiającego
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 17: Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód zadaniowych w
wyniku topnienia mas lodu lub śniegu– proponujemy limit 200.000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 18 Prosimy o wykaz urządzeń medycznych i elektronicznych z podaniem wartości
jednostkowej, które mają być objęte ubezpieczeniem mienia od ognia i innych zdarzeń
losowych.
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl
Strona 5 z 5
SUPRA BROKERS
®
F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.
_____________________________________________________________________________
Odpowiedź: Zamawiający informuje, Ŝe udostępni wykaz na Ŝądanie wykonawcy z
którym zostanie podpisana umowa po zakończeniu postępowania.
Pytanie 19: W odniesieniu do dodatkowego rozszerzenia zakresu sprzętu medycznego o
szkody związane z działaniem człowieka prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności
do 100 000 zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody.
Pytanie 20: W odniesieniu do dodatkowego rozszerzenia zakresu sprzętu medycznego o
szkody związane z działaniem człowieka prosimy o dopisanie dodatkowych wyłączeń:
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe wskutek testów.
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 21: Prosimy o informację co było przyczyną szkód z roku 2015, jakie mienie
zostało uszkodzone i jakie były jednostkowe wartości szkód w ubezpieczeniu mienia od
ognia i innych zdarzeń losowych
Odpowiedź: Zamawiający podaje odpowiedź w tabeli poniŜej.
Rok
Rodzaj
ubezpieczenia
Liczba szkód
Kwota
wypłaconych
odszkodowań
9 505,00 zł
1
2015
Ubezpieczenie mienia
od zdarzeń losowych
3 165,40 zł
1
Przyczyna
szkody
W wyniku
wyładowań
atmosferycznych
nastąpiło
przepięcie w
sieci kablowej
monitoringu.
Interwencja
policji wyłamanie
drzwi.
Pytanie 22: Prosimy o szczegółowy opis zabezpieczeń pomieszczenia, w którym znajduje
się akcelerator zgłoszony do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz zabezpieczeń
przepięciowych urządzenia.
Odpowiedź: Całodobowy monitoring terenu szpitala, wraz z ciągami
komunikacyjnymi bloku operacyjnego, na którym urządzenie jest zamontowane. Zapis
w rejestrze umoŜliwia odtworzenie zdarzeń do trzech miesięcy. Akcelerator posiada
awaryjne źródło zasilania. Zamawiający informuję, Ŝe urządzenie jest wyposaŜone w
obwody separowane.
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.
Jacek Kopacz
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl