Realizator projektu: Partner projektu: Najda Consulting Andrzej

Komentarze

Transkrypt

Realizator projektu: Partner projektu: Najda Consulting Andrzej
Realizator projektu:
Najda Consulting Andrzej Najda
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27 / 14
70-354 Szczecin
Partner projektu:
Bilfinger Mars Offshore Sp. z o.o.
ul. Firlika 20
71-637 Szczecin
Szczecin, 02.02.2015 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku w sprawie wyboru Wykonawców usługi w ramach
realizacji projektu „Od Stażysty do Specjalisty” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
.Szanowni Państwo,
Firma Najda Consulting Andrzej Najda w ramach postępowania dla zamówień poniżej 14 000 euro netto
prowadzonego z zachowaniem zasady rozeznania rynku poszukuje Wykonawców usługi:
Badań lekarskich dla 180 uczestników projektu
I. SKŁADAJĄCY ZAPYTANIE
Najda Consulting Andrzej Najda
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27 / 14
70-354 Szczecin
Tel: 91 432 01 60
Fax.: 91 461 30 81
e-mail: [email protected]
Osoba, z którą można się kontaktować w sprawach związanych z zapytaniem: Grzegorz Kowalewski
e-mail: [email protected]; tel.: 91 432 01 66
II. TRYB POSTĘPOWANIA
W oparciu o zasadę rozeznania rynku stosowaną, w ramach wdrażania projektów w Programie Operacyjnym
Kapitał Ludzki, dla zamówień, których wartość nie przekracza 14 tys. euro netto. Zastosowanie tej procedury ma
na celu udzielenia zamówienia z uwzględnieniem zasad celowości, oszczędności oraz terminowości. Zapytanie
wysłane jest do potencjalnych oferentów.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na wykonaniu badań lekarskich dla uczestników projektu,
którzy najpierw odbędą specjalistyczne szkolenia, a następnie staż. Miejsce przeprowadzenia badań- Szczecin.
Poniżej przedstawiamy rodzaje szkoleń oraz informacje, jakie badania muszą odbyć uczestnicy projektu:
Badania lekarskie konieczne do wykonania przed szkoleniem wraz z narażeniami zawodowymi
Człowiek – najlepsza inwestycja
Realizator projektu:
Najda Consulting Andrzej Najda
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27 / 14
70-354 Szczecin
Partner projektu:
Bilfinger Mars Offshore Sp. z o.o.
ul. Firlika 20
71-637 Szczecin
Badania do wykonania
Uwagi , cele do osiągnięcia.
Grupa materiałowa 1.1; 1.2; 1.4,
Lekarz Medycyny pracy
Grubość materiału podstawowego > 3 mm,
Gaz Okulista
osłonowy M21 (dla metody 136),
Średnice rur > Laryngolog
0,5 x D (dla metody 136).
Neurolog
Mocz
Kurs
Narażenia:
ALT
podstawowy
Spawanie
Bilirubina całkowita
obsługi i
Mangan
1. spawania FCAW Praca na wysokości powyżej 3m
Kurs spawania półautomatycznego w osłonie gazów
Lekarz Medycyny pracy
ochronnych metodą FCAW (136) – spoiny pachwinowe
Okulista
(pozycje: PA, PB, PD, PF) zakończony egzaminem pod
Laryngolog
Spawanie blach
nadzorem DNV lub GL
Neurolog
metodą FCAW ,
2.
Mocz
spoiny
Narażenia:
ALT
pachwinowe
Spawanie
Bilirubina całkowita
Mangan
Praca na wysokości powyżej 3m
Kurs spawania półautomatycznego rur drutami w osłonie Lekarz Medycyny pracy
gazów ochronnych metodami: przetop MAG (135) lub
Okulista
FCAW (138-proszek metaliczny), wypełnienie FCAW
Laryngolog
Spawanie
(136) - spoiny czołowe (pozycje: PH lub HL-045)
Neurolog
blach/rur metodą
zakończony egzaminem DNV lub GL
Mocz
3. MAG/FCAW ,
ALT
spoiny
Narażenia:
Bilirubina całkowita
doczołowe
Spawanie
Mangan
Praca na wysokości powyżej 3m
Kurs operatorów spawania automatycznego łukiem
Lekarz Medycyny pracy
krytym – SAW (121) , (spoiny czołowe, spoiny
Okulista
pachwinowe, pozycje: PA, PB) zakończony egzaminem
Laryngolog
Operator
DNV lub GL
Neurolog
urządzeń
4.
Mocz
spawalniczych,
Narażenia:
ALT
łuk kryty
Spawanie
Bilirubina całkowita
Mangan
Praca na wysokości powyżej 3m
Czytanie dokumentacji technicznej, Wykonywanie
Lekarz Medycyny pracy
Operator
pomiarów geometrycznych , Obsługa sprzętu do cięcia
Okulista
5. urządzeń do
gazowego. Wykonywanie prostych kart wykroju.
Laryngolog
cięcia rur i blach
Neurolog
Praca na wysokości powyżej 3m
Potwierdzone przez TDT/UDT uprawnienia do obsługi
Lekarz Medycyny pracy
sprzętu dźwigowego z poziomu roboczego ( sterowniki
Okulista
radiowe) do nośności 150 Ton. Obsługa i dobór sprzętu
Neurolog
Operator
dźwigowego, taśmy stropy liny. Obowiązki
Psychotesty
6. urządzeń
poddźwigowego.
dźwigowych
Ilość uczestników
Typ szkolenia
Narażenia:
Operator Dźwigu
Człowiek – najlepsza inwestycja
55
40
10
15
12
10
Realizator projektu:
Najda Consulting Andrzej Najda
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27 / 14
70-354 Szczecin
Malarz
7. przemysłowy /
piaskarz
Obsługa i
programowanie
obrabiarek
8.
sterowanych
numerycznie –
operator CNC
Mechanik
9. urządzeń
produkcyjnych
Partner projektu:
Bilfinger Mars Offshore Sp. z o.o.
ul. Firlika 20
71-637 Szczecin
Piaskowanie/ śrutowanie konstrukcji stalowych,
malowanie hydrodynamiczne, wykonywanie prac
szlifierskich. Rozpoznawalność stopni oczyszczonych
powierzchni. Pomiary grubości powłok malarskich.
Narażenia:
Praca na wysokości powyżej 3m
Farby
Piaskowanie
Programowanie maszyn CNC, pisanie programów
obróbczych.
Narażenia:
Praca przy komputerze powyżej 4h
Obsługa urządzeń technicznych, przeglądy spawarek,
stanowisk automatycznych, praktyczne umiejętności
ślusarskie
Narażenia:
Praca na wysokości powyżej 3m
Przeglądy urządzeń elektrycznych oraz instalacji
ogólnozakładowych
10. Elektryk
Obsługa
samojezdnej
11. platformy o
wielkiej
ładowności
12.
Operator wózka
widłowego
Narażenia:
Pole elektromagnetyczne
Przeszkolenie ogólne plus szkolenie specjalistyczne
wykonywanie przez dostawcę sprzętu
Narażenia:
Praca na wysokości powyżej 3m
Operator platformy
Obsługa sztaplarek, wysięgników nożycowych i
teleskopowych
Narażenia:
Operator wózka widłowego
Teoria i praktyka procesu frezowania, obsługa narzędzi
frezerskich , wykonywanie pomiarów geometrycznych ,
13. Operator frezarki
obsługa sprzętu do frezowania
Lekarz Medycyny pracy
Okulista
Laryngolog
Neurolog
Spirometria
Rtg płuc
ALT
Bilirubina całkowita
5
Lekarz Medycyny pracy
Okulista
5
Lekarz Medycyny pracy
Okulista
Laryngolog
Neurolog
5
Lekarz Medycyny pracy
Okulista
Neurolog
EKG lub EEG w zależności
od wskazań
Lekarz Medycyny pracy
Okulista
Neurolog
Psychotesty
4
Lekarz Medycyny pracy
Okulista
Neurolog
Psychotesty
5
Lekarz Medycyny pracy
Okulista
10
4
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie realizowane w okresie od 18 lutego 2015 do 30 kwietnia 2015 r. Łącznie wykonawca
przeprowadzi badania lekarskie u 180 uczestników projektu.
V. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Człowiek – najlepsza inwestycja
Realizator projektu:
Najda Consulting Andrzej Najda
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27 / 14
70-354 Szczecin
Partner projektu:
Bilfinger Mars Offshore Sp. z o.o.
ul. Firlika 20
71-637 Szczecin
VI. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1. Biorący udział w postępowaniu wykonawcy obowiązani są wykazać spełnianie następujących wymagań
warunkujących udział w postępowaniu:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
b) Dysponowania odpowiednimi zasobami do wykonania zamówienia:
c) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia;
2. W celu wykazania spełniania wymagań warunkujących udział w postępowaniu wykonawcy obowiązani
są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiący załącznik nr 2 do
Zapytania ofertowego
3. Zamawiający przewiduje podpisanie z wybranym Wykonawcą umowy cywilnoprawnej. Wykonawca
podpisując umowę zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.
Adres do korespondencji został podany w pkt I. Dopuszcza się również korespondencję elektroniczną przesyłaną
na adres: [email protected]
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta cenowa powinna zostać przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Do oferty powinno zostać dołączone oświadczenie o braku powiązań kapitałowych między
Oferentem a Zamawiającym. Oświadczenie to stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania opisane w zapytaniu ofertowym oraz
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją umowy, zgodnie
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Oferta nie może podlegać zmianie co do ceny, za wyjątkiem konsekwencji poprawienia oczywistych
omyłek rachunkowych.
5. Cena będzie uwzględniała wszelkie należności publicznoprawne jakie obowiązany będzie uiścić
Wykonawca lub Zamawiający z tytułu realizacji umowy.
6. Cena powinna zostać wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
8. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Oferentami jest Grzegorz Kowalewski,
tel. 91 432 01 62, e-mail: [email protected]
IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę prosimy przesłać na podany adres mailowy: [email protected] lub w wersji papierowej
(podpisane oryginały) złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres: Najda Consulting, ul. Ks. Piotra Ściegiennego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Realizator projektu:
Najda Consulting Andrzej Najda
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27 / 14
70-354 Szczecin
Partner projektu:
Bilfinger Mars Offshore Sp. z o.o.
ul. Firlika 20
71-637 Szczecin
27/14, 70-354 Szczecin, w terminie do 11 lutego 2015r. do godz. 12.00. W tytule-maila lub na kopercie prosimy o
wpisanie „badania lekarskie w ramach projektu Od Stażysty do Specjalisty ”.,
2. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
X. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Oferty nieodrzucone zostaną ocenione zgodnie z poniższymi kryteriami (1% = 1pkt)
a) cena = 100%
2. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które wpłyną w terminie i będą spełniały wymagania określone
w zapytaniu.
3. Do oceny ofert będzie brana pod uwagę cena brutto.
4. Podana cena ofertowa obowiązuje przez cały okres trwania umowy.
XI. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY.
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia.
2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze
najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, bez obowiązku przeprowadzenia ich ponownej oceny.
XII. OGÓLNE WARUNKI UMOWY
Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne
ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.
XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający unieważni postępowanie gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub wybrany Wykonawca odmówi podpisania
umowy.
2. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku braku akceptacji Instytucji Pośredniczącej na
zaproponowane ceny w ofercie.
3. Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli wystąpią przyczyny uniemożliwiające dalszą realizację
projektu.
Człowiek – najlepsza inwestycja
Realizator projektu:
Najda Consulting Andrzej Najda
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27 / 14
70-354 Szczecin
Partner projektu:
Bilfinger Mars Offshore Sp. z o.o.
ul. Firlika 20
71-637 Szczecin
Załącznik nr 1
OFERTA CENOWA
L. porz.
Wymagane Informacje:
1.
Nazwa Wykonawcy:
2.
Adres
pocztowy
Wykonawcy
pełnomocnika Wykonawcy:
3.
Numery telefonu:
4.
Numery faksu:
5.
Adresy e-mail:
6.
Numer REGON,
bankowego:
7.
Imię i nazwisko, telefon, adres e-mail
osoby wyznaczonej do kontaktu w
związku z postępowaniem:
NIP,
Informacje podane przez Wykonawcę:
numer
/
konta
W nawiązaniu do zapytania z dnia 02.02.2015 r. dotyczącego:
BADANIA LEKARSKIE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „OD STAŻYSTY DO
SPECJALISTY”
Cena za całość zamówienia (badania lekarskie dla 180 UP: ……………………………. zł
brutto
(słownie:……………………………………),
Oferta cenowa z wyszczególnieniem typów szkoleń:
Typ szkolenia
Cena badania za
jednego uczestnika
Ilość uczestników
Człowiek – najlepsza inwestycja
Cena ogółem
Realizator projektu:
Najda Consulting Andrzej Najda
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27 / 14
70-354 Szczecin
Partner projektu:
Bilfinger Mars Offshore Sp. z o.o.
ul. Firlika 20
71-637 Szczecin
55
1.
2.
Kurs podstawowy
obsługi i
spawania FCAW
Spawanie blach
metodą FCAW ,
spoiny
pachwinowe
40
10
3.
Spawanie
blach/rur metodą
MAG/FCAW ,
spoiny doczołowe
15
4.
Operator
urządzeń
spawalniczych,
łuk kryty
Operator
urządzeń do
cięcia rur i blach
12
5.
6.
Operator
urządzeń
dźwigowych
5
7.
Malarz
przemysłowy /
piaskarz
5
8.
Obsługa i
programowanie
obrabiarek
sterowanych
numerycznie –
operator CNC
5
9.
Mechanik
urządzeń
produkcyjnych
10. Elektryk
Obsługa
samojezdnej
11. platformy o
wielkiej
ładowności
12.
Operator wózka
widłowego
13. Operator frezarki
10
4
4
5
10
Człowiek – najlepsza inwestycja
Realizator projektu:
Najda Consulting Andrzej Najda
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27 / 14
70-354 Szczecin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Partner projektu:
Bilfinger Mars Offshore Sp. z o.o.
ul. Firlika 20
71-637 Szczecin
Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest
zgodna z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym
zamówieniem.
Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest* płatnikiem podatku VAT.
W przypadku uzyskania zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do podpisania
umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie wszelkich badań mających na celu
sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień
finansowych i technicznych, przez Zamawiającego lub jego upoważnionych
przedstawicieli.
Oświadczamy, że jesteśmy związani naszą ofertą przez 30 dni. Bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
ZASTRZEŻENIA OFERENTA
Zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz zasadami uczciwej
konkurencji, wskazujemy i stwierdzamy, że następujące dokumenty załączone do niniejszej
oferty są tajne:
1…………………..
2………………….
3…………………..
Załącznikami do niniejszej oferty są:
(Należy wymienić wszystkie dokumenty składające się na ofertę)
............................................................
............................................................
.................................. , dnia ......................
….........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)
Człowiek – najlepsza inwestycja
Realizator projektu:
Najda Consulting Andrzej Najda
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27 / 14
70-354 Szczecin
Partner projektu:
Bilfinger Mars Offshore Sp. z o.o.
ul. Firlika 20
71-637 Szczecin
Załącznik nr 2
…………………………………………….
Nazwa i adres Wykonawcy
Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania badań lekarskich
w ramach projektu pt. „Od Stażysty do Specjalisty” oświadczam, że spełniamy warunki
dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Dysponowania odpowiednimi zasobami do wykonania zamówienia:
3. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie
zamówienia
....................................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)
Człowiek – najlepsza inwestycja
Realizator projektu:
Najda Consulting Andrzej Najda
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27 / 14
70-354 Szczecin
Partner projektu:
Bilfinger Mars Offshore Sp. z o.o.
ul. Firlika 20
71-637 Szczecin
Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH MIĘDZY
OFERENTEM A ZAMAWIAJĄCYM
Oświadczam, że między Oferentem a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania
kapitałowe lub osobowe polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
……………………………………
Podpis Oferenta/ów
Człowiek – najlepsza inwestycja

Podobne dokumenty