Wplyw glikokortykosteroidoterapii ogólnej i chirurgii

Komentarze

Transkrypt

Wplyw glikokortykosteroidoterapii ogólnej i chirurgii
ibu
tio
np
roh
ibit
207
The influence of the systemic glucocorticosteroid therapy and intranasal surgery on the taste
and smell senses in patients with nasal polyps
Karolina Dżaman
prof. dr hab. n med. Dariusz Jurkiewicz
prof. dr hab. n. med. Antoni Krzeski
prof. dr hab. n. med. Antoni Pruszewicz
Publiczna obrona – 20.05.2008
Zatwierdzona decyzją Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego z dnia 28.05.2008
-d
istr
Promotor:
Recenzenci:
Hasła indeksowe: polipy nosa, smak, węch
us
eo
Wszyscy chorzy przed rozpoczęciem leczenia oraz
miesiąc czasu po jego zakończeniu poddani zostali
ocenie laryngologicznej, w której wielkość zmian polipowatych opisywano w skali Lildholdta oraz ocenie
zmysłu smaku i węchu. Takie same badania przeprowadzono wśród osób z grupy kontrolnej. Funkcjonowanie
zmysłu smaku badano metodą gustometrii swoistej
wg Börnsteina oraz elektrogustometrią impulsową
dwubiegunową. Zmysł węchu oceniano w olfaktometrii
metodą podmuchową Elsberga-Levy’ego w modyfikacji
Pruszewicza.
Na podstawie uzyskanych wyników, przed leczeniem stwierdzono subiektywne zaburzenia węchu u 57
(86,36%) i smaku u 28 (42,42%) chorych. W badaniu
olfaktometrycznym przed leczeniem zaburzenia węchu
zależnie od zapachu obserwowano u 43-47 (65–71%)
chorych i najczęściej dotyczyły one odczuwania zapachu wanilii. Gustometria swoista wykazała przed
leczeniem zaburzenia smaku, zależnie od substancji
testowej, u 13–41 (19,7–62,12%) chorych, przy czym
najczęściej dotyczyły one odczuwania smaku słodkiego.
W pierwszym badaniu elektrogustometrycznym zaburzenia odczuwania bodźca elektrycznego odnotowano
w 23 (34,8%) chorych.
Leczenie zarówno zachowawcze, jak i chirurgicznie
statystycznie znamiennie poprawiło odczuwanie smaków i zapachów, przy czym po leczeniu funkcjonowanie zmysłu smaku było zbliżone do grupy kontrolnej,
a powonienie mimo poprawy uzyskanej po leczeniu
nadal odbiegało od wyników prawidłowych. Glikokortykosteroidoterapia statystycznie znamiennie bardziej
od leczenia chirurgicznego obniżyła próg odczucia zapachów. Leczenie chirurgiczne miało natomiast lepszy
efekt w przywracaniu drożności nosa. Obie metody
z podobną skutecznością poprawiły odczuwanie smaku
is c
op
y is
for
pe
rs
on
al
Polipy nosa są jednym z najczęstszych schorzeń
spotykanych w praktyce laryngologicznej. Mimo to ich
patogeneza, a także etiologia nie są nadal do końca
wyjaśnione, co skutkuje brakiem w pełni efektywnego
leczenia. Obok wielu objawów obniżających jakość
życia osób z polipami nosa chorzy skarżą się na nieprawidłowe funkcjonowanie narządów zmysłów, co
dodatkowo utrudnia im kontakt z otoczeniem. O ile
znane są problemy tej grupy chorych z zaburzeniami
powonienia, o tyle niewiele uwagi przywiązuje się do
towarzyszących im często nieprawidłowości w obrębie
zmysłu smaku.
Celem niniejszej pracy była ocena funkcjonowania
zmysłu smaku i węchu u chorych z polipami nosa oraz
określenie wpływu leczenia zachowawczego glikokortykosteroidoterapią ogólną i leczenia chirurgicznego
metodą funkcjonalnej endoskopowej chirurgii zatok
przynosowych na wartości progów odczuwania poszczególnych smaków i zapachów. Podjęto również
próbę określenia wzajemnych relacji zaburzeń węchu
i smaku u chorych z polipami nosa oraz wpływu wielkości polipów nosa na otrzymywane przed leczeniem
i po leczeniu progi odczucia smaku i zapachu. W pracy
badano także wpływ kształtu impulsu elektrogustometrycznego na wyniki uzyskanych progów smaku
u osób zdrowych.
Materiał badań obejmował 117 osób. Grupę badaną stanowiło 66 osób z polipami nosa, zgłaszających
się do Kliniki Otolaryngologii Wojskowego Instytutu
Medycznego, a grupę kontrolną 51 osób – zdrowych
ochotników. Chorych z polipami nosa podzielono na dwie
grupy w zależności od zastosowanego sposobu leczenia.
W grupie I znalazły się osoby leczone trzy tygodnie glikokortykosteroidem podawanym doustnie, a w grupie II
chorzy zakwalifikowani do leczenia chirurgicznego.
nly
Key words: nasal polyps, taste, smell
Th
This copy is for personal use only - distribution prohibited.
This copy is for personal use only - distribution prohibited.
This copy is for personal use only - distribution prohibited.
-
ed
.
-
Wpływ glikokortykosteroidoterapii ogólnej i chirurgii
wewnątrznosowej na zmysł węchu i smaku u chorych
z polipami nosa
-
This copy is for personal use only - distribution prohibited.
DOKTORATY / DOCTORS THESES
Otolar yngologia Polska tom 63, nr 2, mar zec – k wiecień 20 0 9
Otolaryngol Pol 2009;
63 (2): 207-208
©by Towarzystwo
Otorynolaryngologów –
Chirurgów Głowy i Szyi
Otrzymano/Received:
5.01.2009
Zaakceptowano do
druku/Accepted:
8.01.2009
Klinika Otolaryngologii
Wojskowy Instytut
Medyczny w Warszawie
Kierownik : prof. dr hab.
n med. Dariusz Jurkiewicz
Konflikt interesu/
Conflicts of interest:
Autorzy pracy nie zgłaszają
konfliktu interesów.
Adres do korespondencji/
Address for
correspondence:
imię i nazwisko:
Karolina Dżaman
adres pocztowy:
Klinika Otolaryngologii
ul. Szaserów 128
00-909 Warszawa
tel. 6816471
fax 6816462
ed
.
-
przez chorych. Powrót prawidłowego funkcjonowania
węchu i smaku po leczeniu nie zależał od wielkości
zmian polipowatych stwierdzanych u chorych przed
leczeniem.
Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała,
że przed leczeniem subiektywna ocena zmysłu smaku przez chorych korelowała z oceną zmysłu węchu.
Natomiast w badaniu przeprowadzonym po leczeniu
tylko u osób leczonych zachowawczo poprawa węchu
wiązała się z poprawą smaku.
Na podstawie obserwacji przeprowadzonych w grupie kontrolnej stwierdzono, że kształt impulsu wykorzystywanego w elektrogustometrii nie miał statystycznie
znamiennego wpływu na wyniki uzyskanych progów
smaku.
ibu
tio
np
roh
ibit
This copy is for personal use only - distribution prohibited.
DOKTORATY / DOCTORS THESES
y is
op
is c
Th
-
This copy is for personal use only - distribution prohibited.
-
for
pe
rs
on
al
us
This copy is for personal use only - distribution prohibited.
-
eo
nly
-d
istr
This copy is for personal use only - distribution prohibited.
-
208
Otolar yngologia Polska tom 63, nr 2, mar zec – k wiecień 20 0 9

Podobne dokumenty