ramowy plan realizacji działania na rok - EFS

Komentarze

Transkrypt

ramowy plan realizacji działania na rok - EFS
2006
RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁANIA NA ROK
1. PROGRAM
SPO RZL
2. PRIORYTET
1
3. DZIAŁANIE
1.3
4. INSTYTUCJA WDRAśAJĄCA
WUP w Poznaniu
5. PODSTAWA PRAWNA
U SPO RZL
6. PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA SCHEMATY
Alokacja finansowa wynikająca z 2005 r. (środki publiczne)
Działanie
Schemat a
Wydatki
Zobowiązania
4 520 944,34
4 520 944,34
4 520 944,34
4 520 944,34
Alokacja finansowa wynikająca z 2006 r. (środki publiczne)
Działanie
Schemat a
Wydatki
Zobowiązania
16 436 863,44
16 436 863,44
21 367 922,47
21 367 922,47
Alokacja finansowa na 2006 r. OGÓŁEM (wynikająca z alokacji na 2004 – 2006 r.)
Typy projektów przewidziane
do realizacji
Działanie
Schemat a
-
alokacja finansowa na realizację
projektów wynikająca z 2006 r.
Wydatki
Zobowiązania
20 957 807,78
20 957 807,78
25 888 866,81
25 888 866,81
subsydiowanie zatrudnienia,
doradztwo i szkolenia oraz
udzielanie jednorazowych
środków na podjęcie
działalności gospodarczej,
- przygotowanie zawodowe w
miejscu pracy oraz szkolenia
zawodowe, w tym
wykorzystujące najnowsze
osiągnięcia techniczne, mające
na celu dostosowanie
kwalifikacji do potrzeb rynku
pracy poprzez nabycie
kwalifikacji, podniesienie
kwalifikacji lub ich zmianę,
- usługi poradnictwa
zawodowego i pośrednictwa
pracy z uwzględnieniem
indywidualnych planów działań,
adresowane do osób
bezrobotnych przez okres do 24
miesięcy,
- wsparcie realizacji programów
Nazwa Beneficjenta Końcowego: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Tryb wyboru
projektu do
realizacji w ramach
schematu
Konkurs otwarty
Data: 31-01-2006
1
innowacyjnych, w
szczególności zawierających
nowatorskie podejście do
problematyki zwalczania
bezrobocia długotrwałego.
7.
UZASADNIENIE DOTYCZĄCE:
- Wyboru przewidzianych do realizacji form wsparcia
- Podziału środków finansowych
- Uszczegółowienia kryteriów zawartych w Uzupełnieniu SPO RZL
Wielkopolska jest jednym z trzech województw charakteryzujących się najniŜszą stopą bezrobocia w kraju. W
końcu września 2005 roku wyniosła ona 14,5%. Mimo to, problem z uzyskaniem zatrudnienia miało 210 772
zarejestrowanych w województwie wielkopolskim osób bezrobotnych. Z danych wynika, Ŝe sytuacja na wielkopolskim
rynku pracy stopniowo się polepsza (od grudnia 2002 r. zmalała dynamika wzrostu bezrobocia). W stosunku do września
2004 r. liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 20 354. Przyczyniła się do tego w duŜej mierze realizacja programów
współfinansowanych przez Unię Europejską, skierowanych do osób bezrobotnych. W celu dalszego poprawiania sytuacji na
rynku pracy niezbędna jest kontynuacja programów mających na celu zwiększanie aktywności zawodowej osób
bezrobotnych oraz przeciwdziałaniu bezrobociu.
Długotrwałe pozostawanie bez pracy powoduje, Ŝe bezrobotni dezaktywizują się zawodowo, tracą umiejętności i
nawyki zawodowe, stają się mało atrakcyjni dla pracodawców. W efekcie osoby długotrwale bezrobotne korzystają z
systemu zasiłków pomocy społecznej, co generuje dodatkowe koszty ponoszone przez państwo, ale przede wszystkim
utrudnia ich powrót na rynek pracy.
Wiele osób długotrwale bezrobotnych posiada zawody, na które jest niskie zapotrzebowanie pracodawców, dlatego
konieczne jest uczestnictwo w szkoleniach w celu przekwalifikowania się, zdobycia nowych zawodów, a tym samym
zwiększenia szans na rynku pracy.
Osoby długotrwale bezrobotne, pozostające bez pracy 12 - 24 m-cy stanowiły w końcu września 2005 r. ok. 16%
(33 704 osoby) ogółu bezrobotnych w województwie.
W schemacie a) obowiązywać będzie procedura konkursowa. Powiatowe urzędy pracy będą zgłaszały wnioski o
dofinansowanie realizacji projektu do Beneficjenta Końcowego - wojewódzkiego urzędu pracy, a następnie będą
realizowały projekty samodzielnie. PUP będzie występował w roli jedynego uprawnionego do składania wniosków
ostatecznego odbiorcy.
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przy wyborze projektów będzie się kierował kryteriami zawartymi w
Uzupełnieniu SPO RZL oraz w dokumentacji konkursowej.
8. HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW:
Nazwa
schematu
A
Terminy
konkursów
na dany rok
Częstotliwość
konkursów w
danym roku
Planowany
Jeden konkurs
termin ogłoszenia
konkursu: I
kwartał 2006 r.
Terminy
posiedzeń KOP*
Sukcesywnie w
miarę napływu
wniosków
Częstotliwość
posiedzeń KOP
Tryb ogłaszania
konkursu
Nie rzadziej niŜ
Konkurs otwarty
raz na kwartał,
częstotliwość
uzaleŜniona jest od
ilości złoŜonych
wniosków, które
przeszły
pozytywnie
weryfikację
formalną
* obligatoryjne przy konkursach otwartych
Nazwa Beneficjenta Końcowego: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Data: 31-01-2006
2
9. SPOSOBY PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW:
W celu wybrania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO RZL przeprowadzony zostanie
konkurs otwarty, który planuje się ogłosić w I kwartale 2006 roku. Równocześnie ukaŜe się ogłoszenie (informacja) o
naborze projektów, która będzie ponawiana raz na miesiąc. Wnioski od Powiatowych Urzędów Pracy napływać będą w
sposób ciągły, a rozpatrywane będą aŜ do wyczerpania środków.
WUP w Poznaniu w ciągu 14 dni od dnia złoŜenia wniosku informuje ostatecznego odbiorcę o wynikach
weryfikacji formalnej, kierując do niego stosowne pismo z informacją na temat odrzucenia wniosku lub jego poprawy, z
podaniem przyczyn lub o przyjęciu wniosku do oceny merytorycznej i nadaniu mu numeru w systemie SIMIK.
Wniosek spełniający wszystkie wymogi formalne przekazywany jest do oceny merytorycznej, która dokonywana
jest przy pomocy Komisji Oceny Projektów (KOP), powoływanej przez Dyrektora WUP po ogłoszeniu konkursu.
Posiedzenia Komisji będą się odbywać nie rzadziej niŜ raz na kwartał, a ich częstotliwość uzaleŜniona jest od ilości
złoŜonych wniosków, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną.
Na podstawie ocen KOP tworzona jest lista rankingowa wniosków. Dyrektor WUP podejmuje decyzję o
przyznaniu finansowania projektów (wniosków), które uzyskały powyŜej 60% moŜliwej liczby punktów oraz o przyznanej
kwocie. W razie, gdy kwota środków przeznaczona na dany konkurs jest niŜsza niŜ suma proponowanych dotacji, dyrektor
WUP podejmuje decyzje o podwyŜszeniu wymaganego pułapu punktów.
Informacja o konkursie, będzie zamieszczona na stronach internetowych:
• EFS (www.efs.gov.pl)
• Instytucji Zarządzającej dla SPO RZL (www.mgip.gov.pl)
• Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (www.wup.poznan.pl)
Wyniki konkursu będą ogłaszane sukcesywnie na stronie internetowej WUP w Poznaniu (j.w.).
Dokumentacja konkursowa zawierać będzie:
1. Szczegółowe instrukcje dotyczące wniosku,
2. Zakres zadań dla ostatecznych odbiorców,
3. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,
4. Wzór umowy o dofinansowanie projektu,
5. Kryteria wyboru projektów stosowane przez WUP w Poznaniu.
Nazwa Beneficjenta Końcowego: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Data: 31-01-2006
3