Studia II stopnia stacjonarne - Wydział Budownictwa i Inżynierii

Komentarze

Transkrypt

Studia II stopnia stacjonarne - Wydział Budownictwa i Inżynierii
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Kierunek: Ochrona Środowiska
Studia magisterskie (II stopnia)
Projekt zgodny z KRK 26.04.2012 r., korekta 3.12.2012 r.
korekta 29.01.2013 r., korekta 5.02.2013 r.
Sem.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Przedmiot
Godz.
Wykł.
ogółem
Ścieżka wspólna
Razem
165
105
Matematyka i statystyka
45
15
Polityka ochrony środowiska
30
30
Ekotoksykologia
60
30
Ekologia krajobrazu
30
30
Razem
225
75
Przepływ zanieczyszczeń w środowisku
45
15
Język obcy
30
Planowanie przestrzenne
30
30
Systemy wspomagania decyzji w ochronie
45
15
środowiska
Zarządzanie zasobami środowiska
45
15
Wychowanie fizyczne
30
Razem
180
75
Modelowanie procesów środowiskowych
45
15
Ochrona ekosystemów dolinowych
45
15
Analiza ryzyka
30
15
Fakultet
30
30
Język obcy
30
Ogółem 570
255
Ćwicz. Ćwicz. Ćwicz.
proj. labor.
60
30
30
150
30
30
15
15
30
30
9
105
30
30
6
30
315
Specjalizacja - Technologie ochrony środowiska – przedmioty specjalizacyjne
Razem
150
60
90
Biotechnologie w ochronie środowiska
30
30
Termiczne metody unieszkodliwiania
45
15
10
20
odpadów
Rekultywacja składowisk odpadów i
45
15
30
oczyszczanie gleb
Seminarium dyplomowe
30
30
Razem
120
30
90
Technologie oczyszczania wody i ścieków
90
30
60
Seminarium dyplomowe
30
30
Razem
90
30
60
Osady ściekowe i kompostowanie
30
15
9
6
odpadów
Rekultywacja ekosystemów wodnych
30
15
15
Seminarium dyplomowe
30
30
Ogółem 360
120
240
ECTS Uwagi
13
4
2
5
2
16
4
2
2
3
4
1
13
4
3
2
2
2
42
11
2
3
4
2
8
6
2
9
3
4
2
28
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
Specjalizacja - Funkcjonowanie i ochrona środowiska przyrodniczego –przedmioty specjalizacyjne
Razem
135
60
75
11
Strategia, org. i formy ochrony przyrody
30
30
3
Techniki zbierania danych przestrzennych
30
15
15
2
i parametryzacja elementów środowiska
Typologia i waloryzacja siedlisk
45
15
10
20
4
Seminarium dyplomowe
30
30
2
Razem
120
45
75
10
Środowiskowe uwarunkowania fizjologii
30
15
15
3
roślin i zwierząt
Ochrona gatunkowa – działy wybrane
45
15
30
3
Ochrona przyrody w planowaniu
15
15
2
przestrzennym i strategia rozwoju
regionalnego
Seminarium dyplomowe
30
30
2
Razem
105
45
60
7
Ekofilozofia i edukacja ekologiczna
15
15
1
Genetyka molekularna – zastosowanie w
30
15
2
5
8
2
ochronie przyrody
Ochrona środowiska przyrodniczego na
30
15
15
2
obszarach zurbanizowanych
Seminarium dyplomowe
30
30
2
Ogółem 360
150
210
28
Specjalizacja - Systemy ochrony środowiska – przedmioty specjalizacyjne
Razem
105
30
75
8
Techniki pomiarowe w ochronie
45
15
30
4
środowiska
Monitoring funkcjonowania ekosystemów
30
15
15
2
Seminarium dyplomowe
30
30
2
Razem
135
45
90
10
Zintegrowane systemy geoinformacyjne
60
30
30
4
Środowiskowe bazy danych
45
15
30
4
Seminarium dyplomowe
30
30
2
Razem
120
30
90
10
Modelowanie komputerowe w ochronie
45
15
30
4
środowiska
Metody optymalizacyjne
45
15
30
4
Seminarium dyplomowe
30
30
2
Ogółem 360
105
255
28
Specjalizacja – Środowisko – Żywność – przedmioty specjalizacyjne
Razem
120
45
75
Diagnoza stanu i prognozowanie zmian
30
15
15
środowiskowych
Biotransformacje w środowisku
30
15
15
Fizjologia człowieka i środowiskowe
30
15
15
uwarunkowania zdrowia
Seminarium dyplomowe
30
30
Razem
120
45
75
Środowisko a strategia rozwoju
30
15
15
regionalnego
Analiza i ocena jakości żywności
30
15
15
Ocena ryzyka środowiskowego i
30
15
15
zdrowotnego
Seminarium dyplomowe
30
30
9
2
3
2
2
10
3
2
3
2
3.
Razem
Zarządzanie bezpieczeństwem żywności
Ekotechnologie w produkcji rolniczej i
przetwórstwie żywności
Higiena żywności i dietetyka
Seminarium dyplomowe
Ogółem
Praca dyplomowa (wszystkie
specjalizacje)
Razem
120
30
30
45
15
15
30
30
360
15
75
15
15
15
30
135
9
3
2
225
2
2
28
20
930
90