Sanofi-Aventis ogłasza dwucyfrowy wzrost zysku na jedną akcję w

Komentarze

Transkrypt

Sanofi-Aventis ogłasza dwucyfrowy wzrost zysku na jedną akcję w
Informacja prasowa
Paryż, 10 lutego 2010 r.
Sanofi-Aventis ogłasza dwucyfrowy wzrost zysku na jedną akcję1
w 2009 roku jako wynik procesu transformacji spółki
2009
Zmiana w ujęciu
sprawozdawczym
Zmiana
przy
stałych
kursach
wymiany
Przychody ze
sprzedaży
29 306
milionów
EUR
+6,3%
+5,3%
7 361
milionów
EUR
+3,8%
+8,9%
Skorygowany
zysk (strata)
netto po
wyłączeniu
wybranych
pozycji2
8 471
milionów
EUR
+17,9%
+12,8%
1 796
milionów
EUR
+10,4%
+19,1%
Skorygowany
zysk/strata na
jedną akcję po
wyłączeniu
wybranych
pozycji2
6,49 EUR
+18,2%
+13,1%
1,37 EUR
+9,6%
+18,4%
IV kwartał
2009 r.
Zmiana w ujęciu
sprawozdawczym
Zmiana
przy
stałych
kursach
wymiany
Komentarz do skorygowanego rachunku zysków i strat po wyłączeniu wybranych pozycji2 przy wskaźnikach nonGAAP pozwala zaprezentować wyniki ekonomiczne Grupy. Skonsolidowany rachunek zysków i strat
za rok 2009 został przedstawiony w załączniku 6 wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi metod
przeprowadzania korekt oraz wybranych pozycji. Skonsolidowany zysk netto za rok 2009 wynosi 5 265 milionów euro
wobec 3 851 milionów euro w 2008 roku. Skonsolidowany zysk netto przypadający na jedną akcję wyniósł w 2009
roku 4,03 euro w porównaniu z 2,94 euro w 2008 roku.
Komentując wyniki osiągnięte przez Grupę w 2009roku, Dyrektor Generalny Sanofi-Aventis, Christopher A.
Viehbacher, powiedział, że „rok 2009 jest pierwszym rokiem wdrażania naszej nowej strategii. Zrealizowane już
zostały podstawowe etapy, co przyczyniło się do wzmocnienia naszych platform wzrostu oraz portfela badawczo1
Skorygowany zysk (strata) na jedną akcję po wyłączeniu wybranych pozycji przy stałych kursach walut.
2
Definicje wskaźników finansowych przedstawiono w Załączniku 9, zaś na stronie 10 podano szczegółowe informacje na temat wybranych pozycji.
Dyrektor ds. Komunikacji:
Monika Chmielewska-Żehaluk
[email protected]
T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
rozwojowego. Dzięki temu zanotowaliśmy dwucyfrowy wzrost zysku na jedną akcję1”.
Wyniki3 za rok obrachunkowy 2009 wsparte przez platformy wzrostu
•
•
•
•
•
Dobre wyniki w ramach naszych platform wzrostu wzmocnione dzięki przejęciom: rynki wschodzące
(+19,0%), produkty dla diabetyków (+19,4%), szczepionki (+19,2%), leki bez recepty (+26,8%) skutecznie
kompensujące wpływ wprowadzenia leków generycznych preparatu Eloxatine® w Stanach Zjednoczonych
oraz Plavix® w Europie.
Szczepionki przeciw grypie: 1 062 milionów euro przychodów ze sprzedaży, z czego 440 milionów
wygenerowane przez szczepionkę przeciw grypie A/H1N1. Przychody uzyskane ze sprzedaży produktu
Pentacel® w Stanach Zjednoczonych osiągnęły 341 milionów euro.
Zgodne z oczekiwaniami wprowadzenie w Stanach Zjednoczonych preparatu Multaq®. Rejestracja w Unii
Europejskiej, Kanadzie, Szwajcarii, Brazylii i Meksyku.
Skorygowany zysk na jedną akcję za rok 2009 po wyłączeniu wybranych elementów2 wzrósł o 13,1% przy
stałych kursach wymiany i wyniósł, zgodnie z oczekiwaniami, 6,49 EUR.
Proponowana dywidenda: 2,40 EUR za akcję (wobec 2,20 EUR wypłaconych w 2009 roku), płatna 25 maja
2010 r.
Postęp w realizacji strategii transformacji
•
•
•
Wzmocnienie w roku 2009 platform wzrostu dzięki zainwestowaniu 6,6 miliarda euro w 33 nowe partnerstwa
i przejęcia.
Stworzenie w Stanach Zjednoczonych po zakończonej sukcesem ofercie publicznej na zakup akcji spółki
Chattem sektora leków bez recepty.
Znaczny postęp osiągnięty przez dział badawczo-rozwojowy: ponowne zcentralizowanie portfela; 60% portfela
stanowią szczepionki i produkty biologiczne; liczne licencje i przejęcia; znaczący postęp w przypadku
preparatów BSI-201, cabazitaxel i otamixaban.
Założenia na 2010 rok
•
Mimo spodziewanej konkurencji ze strony leków generycznych, przy uwzględnieniu postępu
w ramach platform wzrostu, Sanofi-Aventis przewiduje, że w 2010 roku osiągnie wzrost4 zysku
z działalności przypadającego na jedną akcję2 przy stałych kursach wymiany rzędu 2–5%, o ile nie wystąpią
nieprzewidziane niesprzyjające okoliczności. Prognozy te nie uwzględniają potencjalnej konkurencji ze strony
leków generycznych preparatu Clexane®.
Przychody ze sprzedaży w czwartym kwartale 2009 roku oraz w roku obrachunkowym 2009
Jeśli nie zaznaczono inaczej, stopy wzrostu przychodów ze sprzedaży w niniejszym komunikacie prasowym są podane
przy zachowaniu stałych kursów wymiany2.
W czwartym kwartale 2009 roku Sanofi-Aventis zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 7 361 milionów
euro, czyli wzrost o 3,8% w ujęciu sprawozdawczym. Niekorzystny wpływ wahań kursów wymiany sięgnął 5,1 punktu.
W
około
60%
był
on
spowodowany
osłabieniem
kursu
dolara
w stosunku
do euro. Przy stałych kursach wymiany oraz uwzględnieniu zmian w strukturze Grupy (szczególnie konsolidacji spółek
Zentiva i Medley) przychody ze sprzedaży wzrosły o 8,9%. Bez uwzględniania zmian w strukturze Grupy i przy stałych
kursach wymiany, przychody ze sprzedaży wzrosły w czwartym kwartale o 5,6%.
W 2009 roku przychody ze sprzedaży wzrosły o 6,3% i osiągnęły poziom 29 306 milionów euro. Korzystny wpływ
wahań kursów wymiany, między innymi umocnienie się dolara amerykańskiego (w mniejszym stopniu jena)
3
Jeśli nie zaznaczono inaczej, wzrost przychodów ze sprzedaży wyrażony przy stałych kursach wymiany (definicję podano w Załączniku 9).
2
Definicje wskaźników finansowych przedstawiono w Załączniku 9, zaś na stronie 10 podano szczegółowe informacje na temat wybranych pozycji.
4
Poniższa stopa wzrostu opiera się na zysku z działalności przypadającym na jedną akcję i wynoszącym w 2009 roku 6,61 EUR; odpowiednią
definicję można znaleźć w Załączniku 9.
2
Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk
[email protected]
T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
w stosunku do euro, wyniósł 1 punkt, mimo niekorzystnych wahań kursów innych walut. Przy stałych kursach wymiany
i przy uwzględnieniu zmian w strukturze Grupy (szczególnie konsolidacji spółek Zentiva i Medley w drugim kwartale,
a także wstrzymania przez Sanofi-Aventis sprzedaży produktu Copaxone® w Ameryce Północnej z dniem 1 kwietnia
2008 r.) przychody ze sprzedaży wzrosły o 5,3%. Bez uwzględniania zmian w strukturze Grupy i przy stałych kursach
wymiany
organiczny
wzrost
przychodów
ze sprzedaży wyniósł w 2009 roku 4,0%.
Działalność farmaceutyczna
W czwartym kwartale przychody ze sprzedaży z działalności farmaceutycznej wyniosły 6 263 miliony euro, czyli
wzrosły o 2,7%. W ciągu całego roku obrachunkowego 2009 przychody ze sprzedaży z działalności farmaceutycznej
wzrosły o 3,7% i wyniosły 25 823 miliony euro.
Główne produkty5
w milionach euro
Lantus®
Clexane®
Plavix®
Taxotere®
Aprovel®
Eloxatine®
Apidra®
Multaq®
Przychody ze
sprzedaży za IV
kwartał 2009 r.
763
754
570
533
317
67
37
12
Zmiana przy
stałych kursach
wymiany
+16,7%
+8,1%
-11,6%
+4,1%
+6,9%
-80,5%
+30,0%
Przychody ze
sprzedaży za 2009
r.
3 080
3 043
2 623
2 177
1 236
957
137
25
Zmiana przy stałych
kursach wymiany
+22,5%
+8,8%
+0,2%
+6,1%
+4,7%
-34,7%
+38,8%
Przychody ze sprzedaży preparatu Lantus®, wiodącej na świecie marki insuliny, wyniosły w czwartym kwartale 763
miliony euro, czyli wzrosły o 16,7%. Preparat zanotował znaczny wzrost sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, gdzie
generowane przez niego przychody ze sprzedaży wzrosły o 16,8% i osiągnęły poziom 460 milionów euro. Do
osiągnięcia dobrych wyników przyczynił się również sukces pena insulinowego SoloSTAR®. W „pozostałych krajach”
Lantus® zanotował wzrost sprzedaży o 36,7% i osiągnął poziom 104 milionów euro. W Europie sprzedaż wzrosła
o 8,4% (199 milionów euro) mimo słabszych wyników w Niemczech. W 2009 roku dzięki przychodom ze sprzedaży
wynoszącym 3 080 milionów euro (+22,5%), wygenerowanym również dzięki penowi insulinowemu SoloSTAR®,
Lantus® zajął pierwsze miejsce wśród produktów Grupy z najwyższymi skonsolidowanymi przychodami ze sprzedaży.
W Stanach Zjednoczonych udział SoloSTAR® w nowych receptach na produkty z rodziny Lantus® wyniósł na koniec
grudnia 26,4% (IMS NPA na grudzień 2009 r.), co oznacza wzrost sprzedaży o 6,7 punktu w stosunku do tego samego
okresu poprzedniego roku.
W 2009 roku w niektórych krajach Unii Europejskiej i w Kanadzie wprowadzony został do sprzedaży ClikSTAR®,
nowy pen insulinowy wielokrotnego użytku do wstrzykiwania preparatu Lantus® i/lub Apidra®. Dzięki wprowadzeniu
do oferty wstrzykiwaczy insulinowych ClikSTAR® i SoloSTAR® Sanofi-Aventis oferuje obecnie pełną gamę penów
insulinowych ułatwiających pacjentom przyjmowanie insuliny. Dokumentacja ClikSTAR® jest właśnie oceniana przez
amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA).
Przychody ze sprzedaży preparatu Apidra®, szybkodziałającego analogu insuliny, wzrosły w czwartym kwartale
o 30,0% i osiągnęły poziom 37 milionów euro. Przychody ze sprzedaży za cały rok obrachunkowy 2009 wzrosły
o 38,8% i wyniosły 137 milionów euro, co było możliwe również dzięki wprowadzeniu w Stanach Zjednoczonych
w trakcie roku SoloSTAR® Apidra®.
Przychody ze sprzedaży produktu Clexane®, światowego lidera na rynku preparatów z heparyną drobnocząsteczkową,
wzrosły w czwartym kwartale o 8,1% i osiągnęły poziom 754 milionów euro, do czego przyczyniły się dobre wyniki na
rynku amerykańskim (+9,2% do poziomu 443 milionów euro). Na przestrzeni całego roku obrachunkowego 2009
przychody ze sprzedaży wygenerowane przez ten preparat wzrosły o 8,8%, co było możliwe również dzięki dobrym
2
Definicje wskaźników finansowych przedstawiono w Załączniku 9, zaś na stronie 10 podano szczegółowe informacje na temat wybranych pozycji.
5
Geograficzny podział skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży według produktów przedstawiono w Załączniku 2.
Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk
[email protected]
T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
3
wynikom odnotowanym w Europie (+13,7% do poziomu 890 milionów euro), a także w „innych krajach” (+14,8% do
poziomu 331 milionów euro).
W czwartym kwartale preparat Taxotere® osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 533 milionów euro, czyli
odnotował wzrost o 4,1%. W 2009 roku przychody ze sprzedaży wygenerowane przez ten preparat wzrosły o 6,1% do
poziomu 2 177 milionów euro. W październiku Sanofi-Aventis złożyła wniosek o zatwierdzenie do obrotu w Europie
preparatu Taxotere® w nowym wskazaniu – w adiuwantowej terapii nowotworu sutka we wczesnym stadium bez
przerzutów do węzłów chłonnych. W listopadzie Europejska Agencja ds. Leków wyraziła zgodę na wprowadzenie na
rynek leku Taxotere® w fiolkach. W grudniu 2008 roku wniosek o rejestrację tej nowej postaci leku został również
złożony w Stanach Zjednoczonych. Ponadto w listopadzie 2009 roku, na pisemną prośbę FDA, przedłożone zostały
dane pediatryczne.
Przychody ze sprzedaży produktu Eloxatine® w czwartym kwartale wyniosły 67 milionów euro, czyli spadły o 80,5%.
Produkt ten generuje już tylko 1,1% całkowitych przychodów ze sprzedaży pochodzących z działalności
farmaceutycznej. Spadek sprzedaży preparatu związany jest z wprowadzeniem w Stanach Zjednoczonych w sierpniu
2009 roku licznych leków generycznych. W czwartym kwartale sprzedaż w Stanach Zjednoczonych spadła o 97,4% (do
poziomu 7 milionów euro). Na przestrzeni całego roku obrachunkowego 2009 przychody ze sprzedaży wygenerowane
przez
ten
preparat
spadły
o 34,7%
do poziomu 957 milionów euro.
Wprowadzenie do sprzedaży preparatu Multaq®, pierwszego leku przeciw arytmii, zapewniającego korzyść kliniczną w
postaci ograniczania hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych pacjentów z migotaniem przedsionków, spełniło
oczekiwania. Przychody ze sprzedaży tego preparatu w czwartym kwartale i w całym 2009 roku wyniosły odpowiednio
12 i 25 milionów euro. Dzięki danym farmakoekonomicznym oraz dokumentacji klinicznej w Stanach Zjednoczonych
poczyniono znaczne postępy w leczeniu oferowanym w ramach systemu „managed care”. W ten sposób blisko 60%
ubezpieczonych skorzystało z korzystnej refundacji „tier 2” w formularzach. Liczba recept jest zgodna
z oczekiwaniami. W 2009 roku wystawiono w sumie ponad 90 400 recept (IMS NPA). 30 listopada 2009 roku Multaq®
został zatwierdzony przez Komisję Europejską. W Europie preparat ten został wprowadzony do użytku po raz pierwszy
w Niemczech w styczniu 2010 roku. Multaq® jest również sprzedawany w Kanadzie i Szwajcarii. Został także
zarejestrowany w Brazylii i Meksyku. Ponadto, aby móc dokładniej określić profil ryzyka i sercowo-naczyniowe
zdarzenia kliniczne u pacjentów z migotaniem przedsionków, Sanofi-Aventis wprowadziła w listopadzie 2009 roku
nowy rejestr główny, nazwany RealiseAF, którego celem jest zebranie ponad 10 000 pacjentów na całym świecie
cierpiących na migotanie przedsionków.
Światowa obecność2 leku Plavix®/Iscover®
Światowa sprzedaż preparatu Plavix® wzrosła w czwartym kwartale o 1,0% do poziomu 1 614 milionów euro. Dobre
wyniki osiągnięte w Stanach Zjednoczonych (+11,3%, skonsolidowane przychody ze sprzedaży przez Bristol Myers
Squibb)
oraz
w „innych
krajach”
(+17,3%)
swobodnie
kompensują
spadek
przychodów
ze sprzedaży odnotowany w Europie (-30,8%). Zmniejszenie wielkości sprzedaży w Europie jest spowodowane
zwiększeniem konkurencji ze strony leków generycznych wykorzystujących w większości przypadków różne sole
klopidogrelu. We Francji, gdzie Grupa w czwartym kwartale wprowadziła na rynek swój własny oparty na pozwoleniu
na Plavix® lek generyczny o nazwie Clopidogrel Winthrop® (wodorosiarczan klopidogrelu), sprzedaż preparatu spadła
o 42,1% (łącznie z Clopidogrel Winthrop®). Dzięki temu Sanofi-Aventis zachowała 56% wielkości sprzedaży
klopidogrelu w tym kraju (ostatni tydzień grudnia 2009 r.).
W Japonii Plavix® nadal odnosi sukcesy. Jego sprzedaż wzrosła o 49,7%, a przychody ze sprzedaży osiągnęły
w czwartym kwartale poziom 102 milionów euro.
W 2009 roku światowe przychody ze sprzedaży wygenerowane przez Plavix® wzrosły o 6,2% do poziomu 6 782
milionów euro. W Japonii przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 339 milionów euro, czyli wzrosły o 58,9%, dzięki
czemu sprzedaż preparatu w „innych krajach” po raz pierwszy przekroczyła próg jednego miliarda euro. (1 152 miliony
euro, czyli wzrost o 14,4%).
Światowa obecność preparatu Plavix®/Iscover®: podział geograficzny
w milionach euro
IV kwartał 2009 r.
Europa
Stany Zjednoczone
311
992
Zmiana przy
stałych kursach
wymiany
-30,8%
+11,3%
Zmiana przy stałych
kursach wymiany
2009
1 604
4 026
-10,3%
+12,8%
4
Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk
[email protected]
T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Inne kraje
RAZEM
311
1 614
+17,3%
+1,0%
1 152
6 782
+14,4%
+6,2%
Światowa obecność2 preparatów Aprovel®/Avapro®/Karvea®
W czwartym kwartale światowe przychody ze sprzedaży preparatu Aprovel® wyniosły 503 miliony euro, co oznacza
wzrost o 3,1%. W Europie konkurencja ze strony preparatów generycznych stosowanych w monoterapii w Hiszpanii
i Portugalii spowodowała spadek sprzedaży o 0,8%. Na przestrzeni całego roku obrachunkowego 2009 światowe
przychody ze sprzedaży preparatu Aprovel wykazały niewielki wzrost (+1,7%) do poziomu 2 012 milionów euro.
Światowa obecność preparatu Aprovel®/Avapro®/ Karvea®: podział geograficzny
w milionach euro
IV kwartał 2009 r.
Zmiana przy
stałych kursach
wymiany
Zmiana przy stałych
kursach wymiany
2009 r.
Europa
245
-0,8%
982
+0,8%
Stany Zjednoczone
125
-2,1%
524
-1,6%
Inne kraje
133
+17,5%
506
+7,2%
RAZEM
503
+3,1%
2 012
+1,7%
Pozostałe produkty farmaceutyczne
W Stanach Zjednoczonych środek nasenny Ambien® CR odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie
117 milionów euro (czyli wzrost o 1,9%) w czwartym kwartale oraz na poziomie 497 milionów euro (+0,9%) w ciągu
całego roku obrachunkowego 2009. W Japonii Myslee®, wiodący na rynku środek nasenny, osiągnął bardzo dobre
wyniki w czwartym kwartale, gdy jego sprzedaż wzrosła o 10,6% (55 milionów euro). W ciągu całego roku
obrachunkowego wzrost wyniósł 15,2% (194 miliony euro).
Przychody ze sprzedaży leku Allegra® spadły w czwartym kwartale o 16,4% z powodu wprowadzenia w listopadzie na
rynek amerykański leków generycznych preparatu Allegra® D-12. W tej sytuacji przychody ze sprzedaży tego preparatu
w Stanach
Zjednoczonych
spadły
o 41,9%
do
poziomu
46
milionów
euro.
W Japonii Allegra® utrzymuje tendencję wzrostową, a generowane przez nią przychody ze sprzedaży wzrosły o 12,8%.
Na przestrzeni całego roku obrachunkowego 2009 przychody ze sprzedaży preparatu Allegra® spadły o 2,6% do
poziomu 731 milionów euro.
Produkt Copaxone® osiągnął w omawianym kwartale przychody ze sprzedaży na poziomie 118 milionów euro, czyli
odnotował wzrost o 16,7%. Wycofanie przez Grupę tego preparatu ze sprzedaży w Ameryce Północnej z dniem
1 kwietnia 2008 roku spowodowało spadek skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za rok 2009 o 23,8%. Ponadto
Sanofi-Aventis zaprzestanie pobierania wynagrodzenia za sprzedaż Copaxone® w Ameryce Północnej z końcem
pierwszego kwartału 2010 roku.
Z dniem 1 marca 2010 roku Sanofi-Aventis przejmie całą odpowiedzialność handlową za preparat Xyzal®
na terenie Stanów Zjednoczonych.
Definicje wskaźników finansowych przedstawiono w Załączniku 9, zaś na stronie 10 podano szczegółowe
informacje na temat wybranych pozycji.
2
Leki bez recepty
Leki bez recepty wygenerowały w czwartym kwartale przychody ze sprzedaży na poziomie 405 milionów euro, czyli
wykazały wzrost o 36,1% (+19,1% bez uwzględniania zmian w strukturze Grupy i przy stałych kursach wymiany), co
stanowi odzwierciedlenie dobrych wyników i konsolidacji grupy leków bez recepty firmy Zentiva. Światowa sprzedaż
ośmiu sztandarowych marek Grupy (Doliprane®, Essentiale®, No-Spa®, Maalox®, Enterogermina®, Magne B6®,
Dorflex®, Lactacyd®) wzrosła w czwartym kwartale o 42,3%. Przychody ze sprzedaży wygenerowane przez leki bez
recepty w ciągu całego roku obrachunkowego 2009 wyniosły 1 430 milionów euro, czyli wzrosły w stosunku do
poprzedniego roku o 26,8% (+8,1% bez uwzględniania zmian w strukturze Grupy i przy stałych kursach wymiany).
Osiem sztandarowych marek zanotowało w 2009 roku wzrost o 22,1%, również dzięki Doliprane® i Essentiale®.
Oenobiol, francuski lider na rynku suplementów diety (przychody ze sprzedaży w 2008 roku na poziomie 58 milionów
euro) został skonsolidowany na początku grudnia.
5
Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk
[email protected]
T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
W styczniu 2010 roku Sanofi-Aventis podpisała umowy mające na celu stworzenie w Chinach wraz z grupą
farmaceutyczną Minsheng nowego wspólnego przedsięwzięcia z zakresu leków bez recepty. Wspólne przedsięwzięcie
Sanofi-Aventis-Minsheng będzie dotyczyło przede wszystkim witamin i suplementów mineralnych, najważniejszego
segmentu
rynku
leków
bez
recepty
w Chinach,
na którym
Minsheng
już wypracowała sobie silną pozycję.
8 lutego ubiegłego roku, po zakończonym sukcesem wykupie akcji Chattem, lidera na rynku leków
bez recepty w Stanach Zjednoczonych, Sanofi-Aventis zajęła piątą pozycję na świecie na tym rynku
pod względem przychodów ze sprzedaży. Na rynku amerykańskim Chattem stanowi silną bazę
do przekształcenia leków na receptę, takich jak Allegra®, w leki bez recepty.
Leki generyczne
Leki generyczne wykazały w czwartym kwartale przychody ze sprzedaży na poziomie 333 milionów euro, czyli wzrost
o 253%. Jest on przede wszystkim skutkiem konsolidacji spółek Zentiva, Kendrick i Medley, która miała miejsce
w drugim kwartale, oraz jednocyfrowego wzrostu organicznego (+2,1% bez uwzględniania zmian w strukturze Grupy
i przy stałych kursach wymiany). W ciągu całego roku obrachunkowego 2009 leki generyczne praktycznie potroiły
swoje przychody ze sprzedaży, które zatrzymały się na poziomie 1 012 milionów euro (czyli +8,7% bez uwzględniania
zmian w strukturze Grupy i przy stałych kursach wymiany). Nowa platforma leków generycznych w Europie, która
łączy działania spółek Zentiva i Sanofi-Aventis, już w pełni funkcjonuje.
Leki weterynaryjne
Spółka Merial, lider na rynku leków weterynaryjnych, a od 18 września 2009 roku filia w całości należąca
do Sanofi-Aventis, w czwartym kwartale wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 593 milionów dolarów,
czyli wykazała wzrost o 3,9% (lub +12,9% w ujęciu porównawczym). Do osiągnięcia tego wyniku przyczynił się
dynamiczny rozwój obserwowany na rynku przeżuwaczy w Brazylii, wzrost sprzedaży szczepionek dla zwierząt
domowych oraz franczyza w hodowli ptactwa. Sprzedaż Frontline® i innych produktów na bazie fipronilu wzrosła
o 1,1% do poziomu 162 milionów dolarów. Mimo trudnej sytuacji gospodarczej w 2009 roku Merial dobrze
prosperował i osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie 2 554 milionów euro, czyli wykazał wzrost o 0,4% (lub 3,4% w ujęciu porównawczym), na co wpływ miał spadek w 2009 roku sprzedaży szczepionek przeciwko chorobie
niebieskiego języka u owiec (w porównaniu z wysoką sprzedażą zarejestrowaną w roku 2008). Przychody ze sprzedaży
wygenerowane przez Frontline® i inne produkty na bazie fipronilu spadły o 1,5% do poziomu 996 milionów dolarów,
co było spowodowane spadkiem popytu na leki weterynaryjne w gospodarstwach domowych oraz wzrostem
konkurencyjności rynku w Stanach Zjednoczonych. Przychody ze sprzedaży szczepionek wzrosły o 4,4% do poziomu
794 milionów dolarów, a to dzięki wzrostowi o 8,4% sprzedaży szczepionek dla zwierząt domowych oraz ostatnio
wprowadzonym do sprzedaży szczepionkom dla ptaków i świniowatych.
Biorąc pod uwagę wysokie prawdopodobieństwo, że dojdzie do połączenia spółek Merial i Intervet/Schering Plough
w ramach jednej wspólnej spółki, Sanofi-Aventis ujęła zysk netto wypracowany przez Merial w rubryce „Zysk (strata)
netto na działalności Mérial (przychody ze sprzedaży Merial nie zostały skonsolidowane), zgodnie ze standardem
sprawozdawczości finansowej IFRS 5.
Szczepionki dla ludzi
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży szczepionek dla ludzi wykazały w czwartym kwartale wzrost o 64,6% do
poziomu 1 098 milionów euro, co było możliwe również dzięki dobrym wynikom szczepionek przeciw grypie. Sanofi
Pasteur odnotowała rekordowy rok jeśli chodzi o sprzedaż szczepionek przeciw grypie, osiągając przychody ze
sprzedaży na poziomie 1 062 milionów euro. Dzięki doskonałym wynikom produktu Pentacel® i dostawom szczepionek
przeciw grypie A/H1N1 skonsolidowane przychody ze sprzedaży za rok 2009 wzrosły o 19,2% do poziomu 3 483
milionów euro. W 2009 roku sprzedaż szczepionek dla ludzi stanowiła 11,9% przychodów ze sprzedaży Grupy,
podczas gdy w 2008 roku – 10,4%.
Sukces leku Pentacel® (pierwszej kombinowanej szczepionki „5 w 1” przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio
i zakażeniu Haemophilus influenzae typu B dopuszczonej do obrotu w Stanach Zjednoczonych) był obserwowany
również w czwartym kwartale, kiedy to produkt wygenerował przychody ze sprzedaży w wysokości 104 milionów euro
(wobec 57 milionów euro wygenerowanych w czwartym kwartale 2008 roku). Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez
tę szczepionkę w 2009 roku wyniosły 343 miliony euro (wobec 84 milionów euro osiągniętych w 2008 roku).
Przychody ze sprzedaży wygenerowane w czwartym kwartale przez szczepionki przeciw grypie sięgnęły 564
milionów euro wobec 162 milionów w czwartym kwartale 2008 roku. Sprzedaż szczepionek przeciwko grypie
6
Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk
[email protected]
T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
pandemicznej osiągnęła w czwartym kwartale, zgodnie z prognozami opublikowanymi wraz z wynikami za trzeci
kwartał, poziom 362 milionów euro, a za cały rok obrachunkowy 2009 – 465 milionów euro (z czego 25 milionów euro
ze sprzedaży szczepionki przeciwko grypie H5N1). Sprzedaż szczepionek przeciwko grypie sezonowej osiągnęła 202
miliony euro i wzrosła o 32,2% z powodu przeniesienia sprzedaży z trzeciego na czwarty kwartał związanego z niską
dochodowością produkcji szczepu B i szczepionki pandemicznej przeciwko grypie A/H1N1. W sumie w 2009 roku
Sanofi Pasteur dostarczyła ponad 280 milionów dawek szczepionki przeciwko grypie, z czego ponad 100 milionów
dawek szczepionek monowalentnych przeciwko grypie pandemicznej i 180 milionów dawek trójwalentnych przeciwko
grypie sezonowej, czyli zgodnie z prognozami 40% zapotrzebowania na półkuli północnej i 75% zapotrzebowania na
półkuli południowej.
Przychody ze sprzedaży Menactra® (szczepionkiczterowalentnej przeciwko meningokokowemu zapaleniu opon
mózgowo-rdzeniowych) osiągnęły w 2009 roku poziom 445 milionów euro (+1,1%). W drugim kwartale 2010 roku
powinno nastąpić złożenie dokumentacji z wnioskiem o rejestrację Menactra infant/Toddler w Stanach Zjednoczonych.
W 2009 roku Sanofi Pasteur wzmocniła swoją pozycję lidera na rynkach wschodzących i zanotowała przychody ze
sprzedaży na poziomie 932 milionów euro, czyli wzrost o 16,0%. Shantha, hinduski producent szczepionek
kontrolowany przez Grupę dzięki przejęciu przez Sanofi Pasteur firmy ShanH, francuskiego holdingu stworzonego
przez Mérieux Alliance, zanotował od chwili przejęcia przychody ze sprzedaży na poziomie 17 milionów euro. Shantha
oferuje portfel szczepionek oraz solidny i obiecujący dział badawczo-rozwojowy, a także dodatkową infrastrukturę
produkcyjną pozwalającą odpowiadać na potrzeby rynków wschodzących. W grudniu Shantha wprowadził na rynek
ShanChol™, pierwszą doustną szczepionkę przeciw cholerze sprzedawaną w Indiach. Ponadto Shantha podpisał
umowy z agendami ONZ na dostawę pentawalentnej szczepionki SHAN5™ (będącej kombinacją szczepionek
przeciwko błonicy, krztuścowi, tężcowi, zakażeniom Haemophilus influenzae typu B i zapaleniu wątroby typu B).
Umowy podpisano na lata 2010–2012 na łączną kwotę 340 milionów dolarów amerykańskich.
w milionach euro
Przychody
ze
sprzedaży
za IV
kwartał
2009 r.
Zmiana przy
stałych
kursach
wymiany
Przychody
ze
sprzedaży
za 2009 r.
Zmiana przy
stałych kursach
wymiany
Szczepionki przeciwko
polio/krztuścowi/Hib (w tym
Pentacel® i Pentaxim®)
244
+18,3%
968
+22,8%
Szczepionki przeciw grypie (w tym
Vaxigrip® i Fluzone®)
564
+270,4%
1 062
+46,7%
w tym szczepionki przeciwko
grypie sezonowej
202
+32,2%
597
-1,7%
w tym szczepionki przeciwko
grypie pandemicznej
362
-
465
-
Szczepionki przeciwko zapaleniu
opon rdzeniowo-mózgowych i płuc
(w tym Menactra®)
74
-13,2%
538
+6,1%
Szczepionki wspomagające dla
dorosłych (w tym Adacel®)
95
+13,3%
406
-3,0%
Szczepionki dla podróżujących
i pozostałe (przeciwko chorobom
endemicznym)
76
+6,8%
313
0,0%
Pozostałe szczepionki
45
-33,8%
196
+6,8%
1 098
+64,6%
3 483
+19,2%
RAZEM
W czwartym kwartale sprzedaż (nieskonsolidowana) Sanofi Pasteur MSD, spółki joint-venture z Merck & Co
w Europie, osiągnęła poziom 295 milionów euro, czyli wykazała spadek o 15,1% w ujęciu porównawczym. Było to
spowodowane spadkiem sprzedaży preparatu Gardasil® (-30,3% w ujęciu porównawczym do poziomu 89 milionów
euro), szczepionki przeciw zakażeniu brodawczakiem ludzkim (będącemu jedną z głównych przyczyn raka szyjki
macicy). Spadek ten można wytłumaczyć szeroko zakrojonymi szczepieniami ochronnymi wykonanymi w zeszłym
roku. Przychody ze sprzedaży Sanofi Pasteur MSD osiągnęły w 2009 roku poziom 1 132 milionów euro i wykazały
spadek o 11,0% w ujęciu porównawczym, na co wpływ miał głównie spadek wielkości sprzedaży preparatu Gardasil®7
Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk
[email protected]
T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
(395 milionów euro, czyli spadek o 32,4%). Po wyłączeniu szczepionki Gardasil® Sanofi Pasteur MSD zanotowała
w 2009 roku wzrost o 7,2%.
Przychody ze sprzedaży z podziałem na strefy geograficzne
w milionach euro
Europa
Przychody
ze
sprzedaży
za IV
kwartał
2009 r.
Zmiana
przy stałych
kursach
wymiany
Przychody
ze
sprzedaży
za 2009 r.
Zmiana
przy stałych
kursach
wymiany
2 892
+2,6%
12 059
+3,2%
611
+42,6%
2 266
+34,9%
Stany Zjednoczone
2 252
+9,8%
9 426
+2,8%
Inne kraje
2 127
+18,1%
7 821
+12,1%
492
+16,4%
1 844
+10,7%
379
+4,4%
1 610
+9,0%
w tym Ameryka Łacińska
582
+31,6%
1 913
+15,7%
w tym Afryka
210
+18,9%
775
+8,7%
w tym Środkowy Wschód
185
+28,0%
647
+16,4%
7 361
+8,9%
29 306
+5,3%
w tym Europa Wschodnia i Turcja
w tym Japonia
w tym Azja (za wyjątkiem regionu
Pacyfiku)
RAZEM
Wzrost przychodów ze sprzedaży w Europie w czwartym kwartale na poziomie 2,6% został osiągnięty dzięki dobrym
wynikom w Europie Wschodniej, do których przyczyniła się głównie konsolidacja firmy Zentiva i doskonałe wyniki
wypracowane w Rosji. W Europie Zachodniej sprzedaż spadła o 5,1% z powodu rosnącej konkurencji ze strony leków
generycznych klopidogrelu.
W czwartym kwartale dzięki temu, że konkurencja ze strony leków generycznych preparatu Eloxatine® została znacznie
zrekompensowana sprzedażą szczepionek przeciw grypie A/H1N1 Stany Zjednoczone odnotowały wzrost przychodów
ze sprzedaży o 9,8%.
W czwartym kwartale, dzięki dobrym wynikom w Ameryce Łacińskiej, Afryce i na Środkowym Wschodzie, kraje
wschodzące6 zanotowały przychody ze sprzedaży w wysokości 1 997 milionów euro (+26,2%; +8,9% w ujęciu
porównawczym).
Na przestrzeni całego roku obrachunkowego 2009 przychody ze sprzedaży w Europie wzrosły o 3,2%.
W Stanach Zjednoczonych, dzięki znacznemu wzrostowi sprzedaży preparatu Lantus® (+23,6%) i szczepionek
(+19,1%) oraz mimo konkurencji od sierpnia ze strony leków generycznych preparatu Eloxatine®, a także mimo
wycofania przez Sanofi-Aventis ze sprzedaży z dniem 1 kwietnia 2008 roku preparatu Copaxone, przychody ze
sprzedaży za rok 2009 wzrosły o 2,8%.
W 2009 roku w Japonii, między innymi dzięki doskonałym wynikom preparatu Plavix®, przychody
ze sprzedaży wzrosły o 10,7% do poziomu 1 844 milionów euro.
W ciągu całego roku obrachunkowego 2009 przychody ze sprzedaży na rynkach wschodzących osiągnęły poziom
7 356 milionów euro, czyli wzrosły o 19,0% (+7,5% w ujęciu porównawczym). Strefa ta generuje 25,1% przychodów
ze sprzedaży Grupy, czyli jej udział w przychodach ze sprzedaży wzrósł o 1,4 punktu w porównaniu z rokiem 2008.
Przychody ze sprzedaży w Chinach wzrosły o 28,8% do poziomu 512 milionów euro, a w Rosji o 59,8% do poziomu
508 milionów euro. Brazylia nadal jest silnym filarem działalności w Ameryce Łacińskiej dzięki wzrostowi
organicznemu i przejęciu Medley.
6
Świat bez Stanów Zjednoczonych i Kanady, Europy Zachodniej (Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Grecji, Cypru, Malty,
Belgii, Portugalii, Holandii, Austrii, Szwajcarii, Irlandii, Finlandii, Norwegii, Islandii, Danii), Japonii, Australii i Nowej Zelandii.
8
Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk
[email protected]
T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Dwucyfrowy wzrost zysku przypadającego na jedną akcję w 2009 skorygowany po wyłączeniu wybranych
pozycji2 przy stałych kursach wymiany
Wynik finansowy za czwarty kwartał 2009 roku
Skorygowany rachunek zysków i strat po wyłączeniu wybranych pozycji2
W czwartym kwartale Sanofi-Aventis zanotowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie 7 361 milionów euro,
czyli wzrost o 3,8% w ujęciu porównawczym. Ponieważ dobre wyniki preparatu Plavix® w Stanach Zjednoczonych
zostały zniwelowane przez niekorzystne wahania kursu dolara, „pozostałe dochody” pozostają na stałym poziomie
(+0,3%). Przy stałych kursach wymiany „pozostałe dochody” wzrosły o 8,7%.
Zysk brutto ze sprzedaży spadł nieznacznie (-0,5%) do poziomu 5 504 milionów euro, ale wzrósł o 5,4% przy stałych
kursach wymiany. Stosunek kosztów sprzedaży do przychodów ze sprzedaży wyniósł o 30,2%. Ten trzypunktowy
wzrost jest związany przede wszystkim z gamą produktów, z przekazaniem szczepionek przeciw grypie na rzecz WHO,
a także z niekorzystnymi wahaniami kursów wymiany niektórych walut.
Koszty prac badawczo-rozwojowych spadły o 7,0% do poziomu 1 214 milionów euro. Spadek ten jest spowodowany
zmniejszeniem kosztów farmaceutycznych prac badawczo-rozwojowych, i to mimo nasilenia prac badawczorozwojowych nad szczepionkami oraz mimo kosztów rozwoju przejętych spółek. Przy stałych kursach wymiany spadek
pozostaje na poziomie 4,6%. Stosunek kosztów prac badawczo-rozwojowych do przychodów ze sprzedaży obniżył się
o 1,9 punktu do poziomu 16,5%.
Koszty sprzedaży i ogólne wzrosły o 2,4% (7,0% przy stałych kursach wymiany) do poziomu 1 991 milionów euro.
Wzrost ten został spowodowany między innymi przez koszty sprzedaży i ogólne przejętych spółek, a także przez wzrost
kosztów marketingu w krajach wschodzących. Program dostosowania Grupy pozwolił ograniczyć o 0,4%, do poziomu
27,0%, stosunek kosztów sprzedaży i ogólnych do przychodów ze sprzedaży.
Pozostałe przychody z działalności netto osiągnęły poziom 19 milionów euro wobec poziomu -24 milionów euro
w czwartym kwartale 2008 roku. Zmiana w ciągu 12 miesięcy była spowodowana przede wszystkim wzrostem
wynagrodzenia pobieranego przez Sanofi-Aventis ze sprzedaży Copaxone® w Ameryce Północnej (88 milionów euro)
i zmniejszeniem niekorzystnego wpływu wahań kursów wymiany.
Bieżący dochód z działalności operacyjnej2 wykazał wzrost o 2,5% do poziomu 2 254 milionów euro i pozostawał
pod niekorzystnym wpływem wahań kursu dolara. Przy stałych kursach wymiany jego wzrost wyniósł 10,5%.
Koszty finansowe netto osiągnęły poziom 117 milionów euro wobec 122 milionów euro rok wcześniej. Koszty
odsetek netto tytułem zadłużenia wyniosły w sumie 84 miliony euro wobec 41 milionów euro w czwartym kwartale
2008
roku.
Było
to
spowodowane
przejęciami,
które
miały
miejsce
w 2009
roku,
a dokładniej przejęciem dnia 18 września 2009 roku całości firmy Merial za kwotę 2,8 miliarda euro.
Efektywna stopa podatku spadła o 3,1 punktu do poziomu 23,8%, co było spowodowane korektą efektywnej stopy
podatku za pierwszych dziewięć miesięcy roku obrachunkowego (29%) do efektywnej stopy za cały rok obrachunkowy
(28%) wynikającą z nowego protokołu do francusko-amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
z 1994 roku, który wszedł w życie z dniem 23 grudnia 2009 roku i ma zastosowanie z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia
2009 roku. Protokół ten eliminuje opodatkowanie u źródła niektórych dywidend bezpośrednich.
Udział spółek stowarzyszonych w zyskach (z wyłączeniem spółki Merial) wyniósł 197 milionów euro i wzrósł
o 1,5%. Udział w zyskach po opodatkowaniu pochodzących z terytorium zarządzanego przez BMS w ramach sojuszu
w kwestii preparatów Plavix® i Avapro® wzrósł o 5,1% do poziomu 187 milionów euro, i to mimo trudności
spowodowanych niekorzystnymi wahaniami kursu dolara. Udział Sanofi Pasteur MSD rośnie. Skorygowany dochód
netto spółki Merial (100% wyniku netto spółki) wyniósł 52 miliony euro.
Udziały mniejszościowe spadły o 26,4 do poziomu 81 milionów euro, a zyski przed opodatkowaniem przelane do
BMS tytułem terytorium zarządzanego przez Sanofi-Aventis spadły (76 milionów euro wobec 106 milionów euro
w czwartym kwartale 2008 roku) z powodu wzrostu konkurencji ze strony leków generycznych klopidogrelu
w Europie.
Skorygowany dochód netto po wyłączeniu wybranych pozycji2 wzrósł o 10,4% (19,1% przy stałych kursach
wymiany) do poziomu 1 796 milionów euro. Stosunek skorygowanego dochodu netto po wyłączeniu wybranych
pozycji2 do przychodów ze sprzedaży wzrósł o 1,4 punktu i wyniósł 24,4%.
Skorygowany zysk netto na akcję (EPS) po wyłączeniu wybranych pozycji2 wyniósł 1,37 euro, czyli wzrósł
o 9,6% (18,4% przy stałych kursach wymiany) w stosunku do wyniku za czwarty kwartał 2008 roku (1,25
euro). Gdyby nie brać pod uwagę korzystnego wpływu zmian systemu podatkowego, skorygowany zysk na
Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk
[email protected]
T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
9
jedną akcję po wyłączeniu wybranych pozycji2 wzrósłby o 15,2% przy stałych kursach wymiany.
Wyniki finansowe za rok obrachunkowy 2009
Skorygowany rachunek zysków i strat po wyłączeniu wybranych pozycji2
W 2009 roku Sanofi-Aventis zanotowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie 29 306 milionów euro, czyli
wzrost o 6,3% w ujęciu porównawczym. Dzięki dobrym wynikom preparatu Plavix® w Stanach Zjednoczonych
i korzystnym wahaniom kursu dolara, „pozostałe dochody” wzrosły o 15,5%.
Przy 22 896 milionach euro zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 6,6% (+4,6% przy stałych kursach wymiany). Stosunek
kosztów sprzedaży do przychodów ze sprzedaży wzrósł o 0,2 % do poziomu 26,8%.
Koszty prac badawczo-rozwojowych utrzymują zasadniczo się na stałym poziomie (+0,2%) 4 583 milionów euro, ale
wykazują spadek o 1,4% przy stałych kursach wymiany. Oszczędności na kosztach farmaceutycznych prac badawczorozwojowych w połączeniu ze wstrzymaniem niektórych projektów kompensują wzrost o 14,5% kosztów prac
badawczo-rozwojowych nad szczepionkami. Stosunek kosztów prac badawczo-rozwojowych do przychodów ze
sprzedaży obniżył się o 1 % z poziomu 16,6% do poziomu 15,6%.
Koszty sprzedaży i ogólne wzrosły o 2,2% (1,1% przy stałych kursach wymiany) do poziomu 7 325 milionów euro.
Dzięki wdrożonym przez Grupę procedurom kontroli kosztów stosunek kosztów sprzedaży i ogólnych do przychodów
ze sprzedaży obniżył się o 1 % z 26% do 25%.
Pozostałe przychody z działalności netto osiągnęły poziom 385 milionów euro wobec 203 milionów euro w 2008
roku. W danych tych uwzględniono wypłacone przez Teva wynagrodzenie (346 milionów euro wobec 181 milionów
euro za trzy ostatnie kwartały 2008 roku) odpowiadające 25% sprzedaży preparatu Copaxone® w Ameryce Północnej.
Płatność ta zakończy się z końcem pierwszego kwartału 2010 roku. W 2009 roku rubryka ta uwzględnia pozytywne
skutki wahań kursów wymiany, podczas gdy w 2008 wpływ kursów wymiany był negatywny.
Definicje wskaźników finansowych przedstawiono w Załączniku 9, zaś na stronie 10 podano szczegółowe
informacje na temat wybranych pozycji.
2
Bieżący dochód z działalności operacyjnej wykazał wzrost o 14,2% do poziomu 11 153 milionów euro. Przy stałym
kursach wymiany jego wzrost wyniósł 9,7%. Stosunek bieżącego dochodu z działalności operacyjnej do przychodów ze
sprzedaży wzrósł o 2,7 punktu do poziomu 38,1%.
Koszty finansowe netto osiągnęły poziom 300 milionów euro wobec 270 milionów euro w 2008 roku. Koszty odsetek
netto tytułem zadłużenia wyniosły w sumie 231 milionów euro wobec 191 milionów euro w 2008 roku. Było to
spowodowane przejęciami, które miały miejsce w 2009 roku, oraz niższymi odsetkami od kredytów tytułem dostępnej
gotówki.
Efektywna stopa podatku w 2009 roku wyniosła 28%, czyli spadła o 1 % w porównaniu z rokiem 2008. Było to
spowodowane wejściem w życie nowego protokołu do francusko-amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania z 1994 roku.
Udział spółek stowarzyszonych w zyskach (z wyłączeniem Merial) wyniósł 841 milionów euro i wzrósł o 16,8%.
Udział w zyskach po opodatkowaniu pochodzących z terytorium zarządzanego przez BMS w ramach sojuszu w kwestii
preparatów
Plavix®
i Avapro®
wzrósł
o 25,8%
do
poziomu
785
milionów
euro,
a to dzięki wynikom preparatu Plavix® w Stanach Zjednoczonych połączonym z korzystnymi wahaniami kursu dolara
w 2009 roku. Udział Sanofi Pasteur MSD wzrósł w porównaniu z rokiem 2008. Udział firmy Merial w skorygowanym
dochodzie netto wyniósł 241 milionów euro; liczba ta odpowiada całości skorygowanego dochodu netto tej spółki od
dnia 18 września 2009 roku (data przejęcia całkowitej kontroli) oraz połowie wcześniejszego.
Udziały mniejszościowe spadły o 3,2% do poziomu 427 milionów euro. Część zysków przed opodatkowaniem
przelana na konto BMS tytułem terytorium zarządzanego przez Sanofi-Aventis zmniejszyła się o 4,1% z powodu
wzrostu konkurencji ze strony leków generycznych klopidogrelu w Europie i wyniosła 405 milionów euro.
Skorygowany dochód netto po wyłączeniu wybranych pozycji2 wzrósł o 17,9% (12,8% przy stałych kursach
wymiany) do poziomu 8 471 milionów euro. Stosunek skorygowanego dochodu netto po wyłączeniu wybranych
pozycji2 do przychodów ze sprzedaży wzrósł o 2,8 punktu i wyniósł 28,9%.
10
Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk
[email protected]
T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Skorygowany zysk netto na akcję (zysk/strata na jedną akcję) po wyłączeniu wybranych pozycji2 wyniósł 6,49
euro, czyli wzrósł o 18,2% (13,1% przy stałych kursach wymiany) w stosunku do roku 2008 (5,49 euro). Gdyby nie
brać pod uwagę korzystnego wpływu zmian systemu podatkowego, skorygowany zysk na jedną akcję po wyłączeniu
wybranych pozycji2 wzrósłby o 11,7% przy stałych kursach wymiany, czyli nieznacznie przekroczyłby prognozy na
rok 2009.
Wybrane pozycje (patrz Załącznik 6)
W czwartym kwartale 2009 roku saldo pomniejszone o podatek tytułem wybranych pozycji osiągnęło poziom 9
milionów euro. Objęło ono 97 milionów euro rezerw na restrukturyzację (po opodatkowaniu) związanych z adaptacją
Grupy (dostosowaniem działu sprzedaży Grupy oraz struktury przemysłowej w Europie) oraz storno zobowiązania
z tytułu odroczonego podatku w wysokości 106 milionów euro związanego z nowym podziałem w związku z wejściem
w życie z dniem 23 grudnia 2009 roku nowego protokołu do francusko-amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania z 1994 roku. W czwartym kwartale 2008 roku saldo pomniejszone o podatek tytułem wybranych
pozycji wyniosło 85 milionów euro.
W 2009 roku saldo po wyłączeniu wybranych pozycji i po opodatkowaniu wyniosło 627 milionów euro wobec salda
negatywnego 118 milionów euro z 2008 roku. Obejmuje ono:
-
1 080 milionów euro kosztów restrukturyzacji związanych z dostosowanie Grupy,
-
20 milionów euro odpowiadających utracie wartości będącej wynikiem decyzji o zaprzestaniu rozwijania
preparatu TroVax®,
-
367 milionów euro skutków podatkowych powyższych wybranych pozycji i storna zobowiązania z tytułu
odroczonego podatku w wysokości 106 milionów euro związanego z nowym podziałem w związku z wejściem
w życie z dniem 23 grudnia 2009 roku nowego protokołu do francusko-amerykańskiej umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania z 1994 roku.
Korekty skonsolidowanego sprawozdania finansowego w wyniku zastosowania metody zakupowej do
księgowania przejęć, zwłaszcza przejęcia spółki Aventis (patrz załącznik 6)
Odczuwalne skutki zastosowania metody zwanej zakupową przy księgowaniu przejęć, zwłaszcza przejęcia spółki
Aventis, widoczne w skonsolidowanym rachunku zysków i strat:
- kosztwskaźników
w wysokości
27 milionów
euro będący w
następstwem
zapasów
przejętych
w tym okresie
Definicje
finansowych
przedstawiono
Załączniku wyprzedaży
9, zaś na stronie
10 podano
szczegółowe
spółek,
które
zostały
przeszacowane
zgodnie
z
ich
godziwą
wartością,
co
dało
8
milionów
w czwartym
informacje na temat wybranych pozycji.
2
kwartale,
-
koszt amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 3 308 milionów euro, z czego 786
milionów euro w czwartym kwartale,
-
utrata wartości aktywów na kwotę 352 milionów euro głównie w związku z preparatami Benzaclin®, Nasacort®
i Actonel® spowodowana uwzględnieniem rozwoju środowiska konkurencyjnego,
-
odroczone podatki na kwotę 1 200 milionów euro, z czego 232 miliony euro w czwartym kwartale. Podatki te
zostały wygenerowane przez koszty amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, wyprzedaż zapasów
przejętych firm, a także spadek wartości aktywów,
-
jeśli chodzi o udział spółek stowarzyszonych (za wyjątkiem Merial) w zyskach ujęto storno w wysokości 27
milionów euro, z czego 6 milionów euro ujęto w czwartym kwartale, będące skutkiem przede wszystkim
amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych (po opodatkowaniu). Storno w wysokości 66 milionów euro
ujęto w 2009 roku w przypadku firmy Merial (z czego 46 milionów euro związanych z wyprzedażą zapasów),
w tym 29 milionów w czwartym kwartale.
Korekty te nie miały żadnego wpływu na sytuację gotówkową Grupy.
Dobre przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej w 2009 roku (patrz Załączniki 7 i 8)
W 2009 roku zysk brutto z samofinansowania wyniósł 9 362 miliony euro wobec 8 524 milionów euro w 2008 roku.
W związku z rozwinięciem działalności i przejęciami w 2009 roku zapotrzebowanie na kapitał obrotowy wzrosło o 847
milionów (w 2008 roku zapotrzebowanie utrzymało się na poprzednim poziomie).
Przepływ gotówki związany z działalnością operacyjną, który sięgnął kwoty 8 515 milionów euro, pozwolił
sfinansować inwestycje o wartości 1 460 milionów euro, wypłacić 2 872 miliony euro dywidend oraz opłacić część11
Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk
[email protected]
T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
przejęć dokonanych w 2009 roku. Przejęcia te objęły nabycie udziałów (za 6 334 miliony euro łącznie z nabytym
długiem) przede wszystkim w firmach Merial, Zentiva, Shantha, Medley, Kendrick, BiPar, Fovea i Oenobiol, natomiast
kwota przeznaczona na współpracę partnerską osiągnęła poziom 325 milionów euro. W tej sytuacji dług netto na dzień
31 grudnia 2009 roku wyniósł 4 135 milionów euro (dług w wysokości 8 827 milionów euro minus 4 692 miliony euro
w gotówce) wobec 1 780 milionów euro na dzień 31 grudnia 2008 roku, co oznacza wzrost o 2 355 milionów euro.
Stosunek długu netto do EBITDA pozostaje na niskim poziomie 34%.
Program transformacji Grupy
Na początku roku Grupa rozpoczęła szeroko zakrojony program transformacji, który ma pozwolić Grupie stawić czoła
wyzwaniom stojącym przed przemysłem farmaceutycznym, stać się światowym liderem o zróżnicowanej działalności
na rynku zdrowia oraz zapewnić jej podstawy do trwałego rozwoju. Oczekuje się, że w 2013 roku program pozwoli
zaoszczędzić 2 miliardy euro.
Pierwsze wyniki programu kontroli kosztów pojawiły się w 2009 r. w postaci obniżenia o jeden punkt stosunku
kosztów prac badawczo-rozwojowych oraz kosztów sprzedaży i ogólnych do przychodów ze sprzedaży. W 2009 r.
Sanofi-Aventis zaoszczędziła 480 milionów euro.
W roku 2010 program transformacji powinien przynieść większe oszczędności, niż tego początkowo oczekiwano.
Badania i rozwój
Rok 2009 to rok transformacji działu badawczo-rozwojowego Grupy. Zakończono już wiele dużych etapów procesu
transformacji:
•
preparat Multaq® został dopuszczony do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Szwajcarii,
Kanadzie, Brazylii oraz w Meksyku,
•
FDA przyznała prawo do przyspieszonej procedury onkologicznym preparatom BSI-201 (rozpoczęcie fazy III
w lipcu) oraz cabazitaxel. Otamixaban wchodzi w fazę III,
•
rozwój kliniczny posunięty do przodu o kilka ważnych etapów (patrz poniżej),
Definicje wskaźników finansowych przedstawiono w Załączniku 9, zaś na stronie 10 podano szczegółowe
• kompletny i rygorystyczny przegląd portfela z ponownym skupieniem zasobów na najbardziej obiecujących
informacje na temat wybranych pozycji.
2
projektach,
•
stworzenie dwóch departamentów, onkologicznego i diabetologicznego, łączących w sobie działy badawczorozwojowy, medyczny, handlowy i rozwoju przyrządów medycznych,
•
znaczne inwestycje w duże projekty partnerskie z zakresu diabetologii (Wellstat), onkologii (Exelixis,
Merrimack, Micromet), szczepionek (Syntiron, CSL, Kalobios), chorób zakaźnych (Alopexx) i immunologii
(Kyowa Kirin),
•
duże przejęcia firm badawczych działających na polu onkologii (Bi-Par), okulistyki (Fovea) i szczepionek
(Shantha),
•
nawiązanie współpracy z uczelniami
Technologiczny i Instytut Salka.
wyższymi:
Uniwersytet
Rockefellera,
Kalifornijski
Instytut
Równocześnie, zgodnie z ustalonymi celami, wprowadzono nową organizację działu badawczo-rozwojowego
zbudowaną wokół podejścia do pacjenta i przedsiębiorstw.
W chwili obecnej portfel badawczo-rozwojowy obejmuje 49 projektów w fazie klinicznej, z czego 17 w fazie III lub
w fazie składania do odpowiednich władz wniosków o dopuszczenie do sprzedaży. Od ostatniej aktualizacji, która
miała miejsce 30 października 2009 roku, w portfelu zaszły następujące zmiany:
Znaczące zmiany znajdujących się w portfelu projektów w zaawansowanej fazie rozwoju:
•
Jako że główne kryterium oceny fazy III badań nad projektem TROPIC, czyli ogólny okres przeżycia, zostało
spełnione i przyniosło statystycznie znaczące wyniki, FDA przyznała preparatowi cabazitaxel prawo do
przyspieszonej procedury w zakresie leczenia drugiego rzutu raka prostaty. Procedura ta pozwoli na składanie
zaktualizowanych danych w sposób ciągły („rolling submission”). Wyniki badania zostaną zaprezentowane na
najbliższym kongresie onkologii urologicznej zorganizowanym przez American Society of Clinical Oncology
– Genito-Urinary (ASCO GU) w marcu 2010 roku.
•
Program badań nad wykorzystaniem BSI-201 inhibitora PARP-1 rozpoczęty przez BiPar Sciences (spółkę
przejętą przez Sanofi-Aventis w 2009 roku) w leczeniu potrójnie ujemnego przerzutowego raka piersi jest
12
Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk
[email protected]
T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
realizowany zgodnie z planem. Uruchamianie w Stanach Zjednoczonych centrów wywiadowczych
i rekrutowania pacjentów do fazy III badań postępuje zgodnie z założonymi celami. Na koniec grudnia
zrekrutowano 214 z 420 założonych pacjentów. FDA przyznała preparatom stosowanym do leczenia drugiego
rzutu prawo do przyspieszonej procedury. Rozpoczęcie fazy III badań nad możliwością leczenia
płaskonabłonkowego
niedrobnokomórkowego
zaawansowanego
raka
płuc
z wykorzystaniem
gemcitabiny/karboplatyny. Rozpoczęła się również faza II badań nad możliwością leczenia raka jajników.
•
Po uzyskaniu pozytywnych wyników w fazie II badań nad SEPIA-ACS1/TIMI-42 otamixaban (wstrzykiwany,
wybiórczo bezpośredni inhibitor czynnika kogulacyjnego Xa) wszedł w fazę III w leczeniu pacjentów ze
średnim lub wysokim ryzykiem wystąpienia niestabilnej dławicy piersiowej lub zawału mięśnia sercowego bez
uniesienia odcinka ST, którzy mają zostać profilaktycznie poddani leczeniu inwazyjnemu.
Projekty w fazie II:
•
W fazę II weszła czterowalentna szczepiona drugiej generacji (A, C, W, Y) przeciwko meningokokowemu
zapaleniu opon rdzeniowo-mózgowych u noworodków.
•
Rozpoczęcie rekrutacji pacjentów do fazy II badań nad BSI-201 w leczeniu raka jajników.
•
Faza II badań nad szczepionką przeciwko zakażeniu Clostridium difficile (jednej z najczęstszych przyczyn
wewnątrzszpitalnych infekcji w Europie i Ameryce Północnej) rozpoczęta na początku 2009 roku najpierw
w Wielkiej Brytanii została rozszerzona na Stany Zjednoczone.
Wiele obiecujących preparatów weszło w fazę I:
•
W fazę I weszły badania nad przydatnością antyciał monoklonalnych anty-PCSK9, SAR 236553, w leczeniu
hipercholesterolemii.
•
Antyciała monoklonalne anty-IL-4 w leczeniu astmy i atopowego zapalenia skóry.
•
W fazę rozwijania projektu weszła SAR161271 obiecująca insulina o długim działaniu.
•
W fazę I weszły rozwijane przez laboratorium Shantha modelowa szczepionka (dawka wielobiałkowa)
przeciwko dwoince zapalenia płuc, modelowa szczepionka (fragmenty antyciał) przeciwko Pseudomonas
aeruginosa oraz szczepionka przeciwko rotawirusom.
W listopadzie spółki Sanofi-Aventis i Regeneron Pharmaceuticals, Inc ogłosiły rozszerzenie i przedłużenie ich
dotychczasowej współpracy zorganizowanej wokół badań, rozwoju i komercjalizacji całkowicie ludzkich antyciał
monoklonalnych o działaniu terapeutycznym. W grudniu Sanofi Pasteur podpisała z Syntiron umowę licencyjną na
prawach wyłączności w sprawie rozwoju i komercjalizacji profilaktycznej szczepionki chroniącej przed zakażeniem
gronkowcami, w tym zakażeniem gronkowcem złocistym odpornym na metycylinę.
Zgodnie z zapowiedziami z grudnia wstrzymano prace badawcze nad idrabiotaparinuxem, który miał zapobiegać
chorobie miażdżycowo-zakrzepowej żył u pacjentów cierpiących na migotanie przedsionków (badanie BOREALIS), a
w Stanach Zjednoczonych i Europie wycofano wniosek o dopuszczenie do sprzedaży epliwanseryny stosowanej
w leczeniu zaburzeń snu.
Przerwano prace nad dwoma projektami, które weszły w fazę II: SAR407899 (zaburzenia erekcji) i ataciguat (bóle
neuropatyczne). Postanowiono również przerwać prace nad larotaxelem. Nie kontynuowano sześciu projektów, które
weszły w fazę I.
W prezentowanym okresie do władz rejestracyjnych złożono wiele wniosków o dopuszczenie do obrotu, a następujące
preparaty zostały zarejestrowane:
•
W lipcu 2009 roku wydano zgodę na wprowadzenie do sprzedaży preparatu Multaq® w Stanach
Zjednoczonych, gdzie jest on zalecany przy ograniczaniu ryzyka hospitalizacji z przyczyn sercowonaczyniowych u pacjentów cierpiących na napadowe lub przetrwałe migotanie przedsionków lub na
trzepotanie przedsionków połączone z czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego, a w grudniu do sprzedaży
w Unii Europejskiej, gdzie jest zalecany pacjentom dorosłym, klinicznie stabilnym, którzy już cierpieli i/lub
właśnie przechodzą epizod nieprzetrwałego migotania przedsionków w celu zapobiegania nawrotom migotania
i zmniejszenia częstotliwości rytmu komór.
•
W grudniu FDA dopuściła szczepionkę Fluzone® Haute Dose. Ta nowa szczepionka przeciwko grypie daje
silną odpowiedź immunologiczną u osób powyżej 65 roku życia, które należą do grupy osób szczególnie
podatnych na zachorowanie i ryzyko wystąpienia związanych z tym komplikacji.
•
Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji ds. Leków wydał pozytywną
opinię w sprawie wprowadzenia na rynek preparatu DuoPlavin®, nowego stałego połączenia wodorosiarczanu
klopidogrelu i kwasu acetylosalicylowego. Połączenie to jest zalecane w zapobieganiu chorobie
13
Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk
[email protected]
T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
miażdżycowo-zakrzepowej u pacjentów dorosłych cierpiących na ostry zespół wieńcowy, którzy przyjmują już
jednocześnie klopidogrel i kwas acetylosalicylowy. Zaletą preparatu DuoPlavin® jest łatwość przyjmowania.
•
W listopadzie 2009 roku, w odpowiedzi na pisemne zapytanie ze strony FDA, w Stanach Zjednoczonych
złożona została dokumentacja zawierająca dane pediatryczne preparatu Taxotere®.
•
Do odpowiednich organów amerykańskich i europejskich skierowany został wniosek o rejestrację preparatu
Plavix® z zaleceniem stosowania w zapobieganiu incydentom zakrzepowym u pacjentów cierpiących na
migotanie przedsionków, którzy nie mogą przyjmować doustnych antykoagulantów (oparty na pozytywnych
wynikach badania ACTIVE-A oceniającego preparat Plavix® w połączeniu z kwasem acetylosalicylowym).
•
Panenza®, monowalentna szczepionka bez dodatku adiuwantu przeciwko grypie A/H1N1, uzyskała prawo
wejścia na rynek wielu krajów europejskich. Dokumentacja zawierającej adiuwant szczepionki Humenza®
przeciwko grypie A/H1N1 została złożona w Europie.
•
W Europie złożona została również dokumentacja preparatu Pediacel® szczepionki pediatrycznej „5 w 1”
przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio i zakażeniu Haemophilus influenzae typu B.
14
Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk
[email protected]
T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Założenia na rok 2010
Mimo spodziewanej konkurencji ze strony leków generycznych oraz przy uwzględnieniu postępów w ramach platform
wzrostu, Sanofi-Aventis przewiduje, że przy stałych kursach wymiany w 2010 roku nastąpi wzrost4 zysku na jedną
akcję z działalności2, który osiągnie poziom 2–5%, o ile nie wystąpią nieprzewidziane trudności. Prognozy te nie
uwzględniają możliwej konkurencji ze strony leków generycznych preparatu Clexane®.
*******************************
W związku z zastosowaniem po raz pierwszy standardów IFRS 8 (Segmenty Operacyjne), Sanofi-Aventis dokonała
przeglądu swojej struktury segmentowej i wskaźników finansowych i umieściła następujące segmenty w notach do
sprawozdania finansowego: Działalność farmaceutyczna, Szczepionki i pozostałe rodzaje działalności. Informacja ta
została zawarta w półrocznym sprawozdaniu finansowym za rok 2009 i zostanie zawarta w sprawozdaniu finansowym
za rok 2009. Począwszy od pierwszego kwartału 2010 roku Grupa będzie publikowała informacje o nowym wskaźniku
w ramach tej sprawozdawczości sektorowej (Dochód netto z działalności – leki, szczepionki i pozostałe).
Wprowadzenie tego wskaźnika nie powinno być przyczyną powstania znaczących różnic w pomiarach wyników Grupy.
I tak w 2009 roku zysk netto mierzony przy użyciu tego nowego wskaźnika wzrósł o 18%, czyli w podobny sposób co
skorygowany zysk netto po wyłączeniu wybranych pozycji (+17,9%).
*******************************
Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości (w rozumieniu amerykańskiej ustawy o reformie
postępowania sądowego w sprawach związanych z prywatnymi papierami wartościowymi z 1995 roku – Private Securities Litigation
Reform Act). Stwierdzenia te nie stanowią faktów historycznych. Stwierdzenia te obejmują przewidywania dotyczące rozwoju
produktów, ich możliwości oraz szacunki i hipotezy, na których przewidywania te zostały oparte. Obejmują one również deklaracje
dotyczące projektów, celów, zamiarów i oczekiwań względem przyszłych wydarzeń, działań, produktów i usług lub przyszłych
wyników. Stwierdzenia dotyczące prognoz najczęściej zawierają czasowniki typu: „oczekiwać”, „przewidywać”, „wierzyć”,
„zamierzać”, „szacować” lub „planować”, a także inne wyrażenia tego typu. Mimo iż dyrekcja spółki Sanofi-Aventis szacuje, że
prognozy są uzasadnione, inwestorzy muszą zwrócić uwagę na fakt, że prognozy te podlegają rozmaitym rodzajom ryzyka
i niepewności, które pozostają trudne do przewidzenia i ogólnie rzecz biorąc Sanofi-Aventis nie ma możliwości ich kontrolowania,
natomiast mogą one sprawić, że faktyczne wyniki i zdarzenia będą znacząco różne od tych wyrażonych, implikowanych
i przewidywanych w informacjach dotyczących przyszłości i prognozach. Te rodzaje ryzyka i niepewności obejmują między innymi
niepewności nierozłącznie związane z pracami badawczo-rozwojowymi, przyszłe dane kliniczne i analizy, w tym również te, które
zostaną uzyskane po wprowadzeniu produktu na rynek, decyzje władz rejestracyjnych, takich jak FDA czy EMEA, dotyczące tego, czy
i kiedy zatwierdzić ewentualny wiosek o rejestrację leku, urządzenia lub produktu biologicznego, a także decyzje władz
rejestracyjnych dotyczące oznakowania i innych czynników, które mogą mieć wpływ na dostępność i potencjał handlowy tych
produktów, brak gwarancji, że produkty te po rejestracji odniosą sukces komercyjny, przyszłe rejestracje i sukces komercyjny terapii
alternatywnych, zdolność Grupy do wykorzystywania możliwości rozwoju zewnętrznego, a także ryzyka i niepewności, które zostały
omówione lub wymienione w publicznych dokumentach składanych przez Sanofi-Aventis w AMF i SEC, w tym również te wymienione
w pozycjach „Czynniki ryzyka” i „Ostrzeżenia dotyczące stwierdzeń odnoszących się do przyszłości” w raporcie rocznym za rok
2008 firmy Sanofi-Aventis przedstawionym na formularzu 20-F i złożonym w SEC. Sanofi-Aventis. O ile nie będą tego wymagać
obowiązujące przepisy prawa, zwłaszcza artykuł 223-1 i kolejne rozporządzenia ogólnego organów regulujących działanie rynków
finansowych, firma Sanofi-Aventis nie podejmuje się uaktualnienia ani korygowania informacji czy też stwierdzeń odnoszących się
do przyszłości.
Definicje wskaźników finansowych przedstawiono w Załączniku 9, zaś na stronie 10 podano szczegółowe
informacje na temat wybranych pozycji.
2
15
Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk
[email protected]
T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Załączniki
Lista załączników
Załącznik 1:
Czwarty kwartał 2009 roku i rok obrachunkowy 2009 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży
z podziałem na produkty
Załącznik 2:
Czwarty kwartał 2009 roku i rok obrachunkowy 2009 – Podział geograficzny skonsolidowanych
przychodów ze sprzedaży z podziałem na produkty
Załącznik 3:
Podział skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży z podziałem na rodzaje działalności
Załącznik 4:
Czwarty kwartał 2009 roku i rok obrachunkowy 2009 – Podział przychodów ze sprzedaży
wygenerowanych przez leki weterynaryjne
Załącznik 5:
Skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe po wyłączeniu wybranych pozycji za czwarty
kwartał i za rok obrachunkowy 2009
Załącznik 6:
Przejście od skorygowanego skonsolidowanego rachunku zysków i strat po wyłączeniu wybranych
pozycji do skorygowanego skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz do skonsolidowanego
rachunku zysków i strat
Załącznik 7:
Tabela skonsolidowanych i uproszczonych przepływów gotówkowych
Załącznik 8:
Uproszczony skonsolidowany bilans
Załącznik 9:
Definicje, wskaźniki finansowe non-GAAP
*******************************
Zarząd, który przyjął sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku, obradował
dnia 9 lutego 2010 roku. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało poddane audytowi. Raport z audytu
dotyczący certyfikatu zostanie przygotowany przez biegłych rewidentów po zakończeniu specjalistycznych weryfikacji
i innych procedur wymaganych do przedłożenia dokumentu i formularza 20-F organom regulującym działanie rynku.
*******************************
Załącznik 1:
Czwarty kwartał 2009 roku i rok obrachunkowy 2009 – Skonsolidowane przychody ze
sprzedaży z podziałem na produkty
w milionach euro
Lantus®
Clexane®
Plavix®
Taxotere®
Aprovel®
Eloxatine®
Apidra®
Multaq®
Główne produkty
Stilnox®/Ambien®
/Ambien CR®/Myslee®
Allegra®
Copaxone®
Tritace®
Amaryl®
Zmiany przy
stałych kursach
wymiany
Zmiany w ujęciu
porównawczym
+16,7%
+8,1%
-11,6%
+4,1%
+6,9%
-80,5%
+30,0%
+8,2%
+0,7%
-13,2%
-1,5%
+4,3%
-81,1%
+23,3%
Zmiany przy stałej
strukturze Grupy
i stałych kursach
wymiany
+16,7%
+8,1%
-11,6%
+4,1%
+6,9%
-80,5%
+30,0%
-3,5%
-8,6%
-3,5%
213
+0,4%
-5,3%
+0,4%
140
118
101
106
-16,4%
+16,7%
-5,4%
+5,8%
-18,1%
+15,7%
-9,0%
+1,9%
-16,4%
+16,7%
-5,4%
+5,8%
Przychody ze
sprzedaży za
IV kwartał
2009 r.
763
754
570
533
317
67
37
12
3 053
16
Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk
[email protected]
T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Depakine®
Xatral®
Actonel®
Nasacort®
Pozostałe produkty
Leki bez recepty
Leki generyczne
Razem farmaceutyki
Szczepionki
Razem
84
71
65
52
1 522
405
333
6 263
1 098
7 361
0,0%
-12,3%
-21,7%
-11,9%
-5,3%
+28,2%
+246,9%
-1,8%
+54,9%
+3,8%
Zmiany przy
stałych kursach
wymiany
Zmiany w ujęciu
porównawczym
3 080
3 043
2 623
2 177
1 236
957
137
25
13 278
+22,5%
+8,8%
+0,2%
+6,1%
+4,7%
-34,7%
+38,8%
+25,7%
+11,1%
+0,5%
+7,1%
+2,8%
-28,8%
+39,8%
Zmiany przy stałej
strukturze Grupy
i stałych kursach
wymiany
+22,5%
+8,8%
+0,2%
+6,1%
+4,7%
-34,7%
+38,8%
+4,6%
+6,4%
+4,6%
873
-1,3%
+6,2%
-1,3%
731
467
429
416
329
296
264
220
6 078
1 430
1 012
25 823
3 483
29 306
-2,6%
-23,8%
-9,2%
+4,2%
+7,1%
-8,5%
-17,6%
-11,7%
-6,0%
+26,8%
+198,0%
+3,7%
+19,2%
+5,3%
+9,8%
-24,9%
-12,6%
+9,8%
+2,2%
-7,2%
-20,0%
-8,3%
-6,3%
+18,9%
+185,9%
+4,5%
+21,7%
+6,3%
-2,6%
+20,6%
-9,2%
+4,2%
+7,1%
-8,5%
-7,5%
-11,7%
-2,5%
+8,1%
+8,7%
+2,3%
+18,9%
+4,0%
Przychody ze
sprzedaży za
rok 2009
w milionach euro
Lantus®
Clexane®
Plavix®
Taxotere®
Aprovel®
Eloxatine®
Apidra®
Multaq®
Główne produkty
Stilnox®/Ambien®
/Ambien CR®/Myslee®
Allegra®
Copaxone®
Tritace®
Amaryl®
Depakine®
Xatral®
Actonel®
Nasacort®
Pozostałe produkty
Leki bez recepty
Leki generyczne
Razem farmaceutyki
Szczepionki
Razem
Załącznik 2:
+6,0%
-4,9%
-22,9%
-3,4%
-2,3%
+36,1%
+253,1%
+2,7%
+64,6%
+8,9%
+6,0%
-4,9%
-12,3%
-3,4%
+1,4%
+19,1%
+2,1%
-0,6%
+63,0%
+5,6%
Czwarty kwartał 2009 roku i rok obrachunkowy 2009 – Podział geograficzny skonsolidowanych
przychodów ze sprzedaży z podziałem na produkty
Działalność farmaceutyczna
Przychody ze
sprzedaży za IV
kwartał 2009 r. (w
milionach euro)
Lantus®
Clexane®
Plavix®
Taxotere®
Aprovel®
Europa
199
227
278
231
230
Zmiany
przy stałych
kursach
wymiany
+8,4%
+6,8%
-33,9%
+6,2%
+0,4%
Stany
Zjednoczon
e
460
443
52*
199
7
Zmiany
przy stałych
kursach
wymiany
+16,8%
+9,2%
+70,0%
+5,3%
Inne kraje
104
84
240
103
80
Zmiany przy
stałych kursach
wymiany
+36,7%
+6,2%
+24,1%
-2,8%
+18,3%
17
Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk
[email protected]
T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Eloxatine®
Apidra®
Multaq®
Stilnox®/Ambien®
/Ambien
CR®/Myslee®
Allegra®
Copaxone®
Tritace®
Amaryl®
Depakine®
Xatral®
Actonel®
Nasacort®
19
18
-48,7%
+28,6%
7
14
12
-97,4%
+15,4%
41
5
-16,0%
+100,0%
17
-10,0%
129
-1,4%
67
+8,3%
3
115
69
21
50
22
38
8
-25,0%
+17,2%
-12,2%
-4,5%
0,0%
-17,9%
-32,1%
+12,5%
46
-41,9%
3
+50,0%
37
+8,1%
37
-4,7%
91
3
32
82
34
12
27
7
+11,1%
0,0%
+13,8%
+7,5%
+16,7%
-12,5%
-3,7%
-12,5%
* Sprzedaż substancji czynnych współpracującemu przedsiębiorstwu amerykańskiemu zarządzanemu przez BMS
Zmiany
Przychody ze
Zmiany
Stany
Zmiany przy
przy stałych
przy stałych
sprzedaży za rok
Europa
Zjednoczon
Inne kraje
stałych kursach
kursach
kursach
2009 (w milionach
e
wymiany
euro)
wymiany
wymiany
®
Lantus
767
+12,2%
1 909
+23,6%
404
+42,8%
Clexane®
890
+13,7%
1 822
+5,3%
331
+14,8%
Plavix®
1 512
-10,4%
222*
+28,5%
889
+19,3%
Taxotere®
928
+7,1%
827
+5,3%
422
+5,1%
Aprovel®
916
+2,6%
7
313
+8,6%
Eloxatine®
98
-52,4%
677
-37,2%
182
-1,6%
Apidra®
68
+40,0%
54
+27,5%
15
+87,5%
Multaq®
25
Stilnox®/Ambien®
/Ambien
72
-3,9%
555
-4,8%
246
+9,1%
CR®/Myslee®
Allegra®
23
-20,0%
306
-15,9%
402
+13,9%
®
Copaxone
454
+20,7%
-100,0%
13
-54,8%
Tritace®
298
-8,2%
131
-11,3%
Amaryl®
83
-6,4%
9
+33,3%
324
+7,2%
Depakine®
204
+2,8%
125
+15,7%
Xatral®
93
-28,9%
147
+16,0%
56
10,8%
Actonel®
162
-25,0%
102
-2,7%
Nasacort®
36
-2,6%
158
-15,4%
26
0,0%
* Sprzedaż substancji czynnych współpracującemu przedsiębiorstwu amerykańskiemu zarządzanemu przez BMS
Szczepionki
Przychody ze
sprzedaży za IV
kwartał 2009 r. (w
milionach euro)
Szczepionki przeciw
polio/ krztuścowi/Hib
Szczepionki przeciw
grypie*
Szczepionki przeciw
zapaleniu opon
mózgowordzeniowych/
zapaleniu płuc
Europa
Zmiany
przy
stałych
kursach
wymiany
20
-45,9%
141
+51,5%
83
+6,2%
82
+315,0%
351
+377,5%
131
+117,7%
5
+200,0%
54
-17,1%
15
-21,1%
Stany
Zjednoczon
e
Zmiany
przy
stałych
kursach
wymiany
Inne kraje
Zmiany przy
stałych kursach
wymiany
18
Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk
[email protected]
T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Szczepionki
wspomagające dla
11
-26,7%
dorosłych
Szczepionki dla
podróżujących
7
+16,7%
i przeciw chorobom
endemicznym
Pozostałe szczepionki
5
-84,4%
* Szczepionki przeciwko grypie sezonowej i pandemicznej
Przychody ze sprzedaży za
rok 2009 (w milionach euro)
Europa
Zmiany
przy
stałych
kursach
wymiany
Szczepionki przeciw polio/
135
-12,5%
krztuścowi/Hib
Szczepionki przeciw grypie*
167
+80,9%
Szczepionki przeciw zapaleniu
opon mózgowo-rdzeniowych/
17
+63,6%
zapaleniu płuc
Szczepionki wspomagające
62
+14,8%
dla dorosłych
Szczepionki dla
podróżujących i przeciw
27
-9,7%
chorobom endemicznym
Pozostałe szczepionki
40
-11,1%
* Szczepionki przeciwko grypie sezonowej i pandemicznej
Załącznik 3:
w milionach
euro
Farmaceuty
ki razem
Szczepionki
Razem
75
+19,1%
9
+42,9%
13
-12,5%
56
+11,8%
33
+11,4%
7
-28,6%
Stany
Zjednoczo
ne
Zmiany
przy
stałych
kursach
wymiany
Inne
kraje
Zmiany przy
stałych kursach
wymiany
529
+56,8%
304
+5,2%
618
+36,2%
277
+55,7%
437
0,0%
84
+36,1%
310
-8,5%
34
+25,0%
69
-15,8%
217
+7,4%
135
+13,2%
21
+11,1%
Podział skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży z podziałem na rodzaje działalności
Przychod
y ze
sprzedaż
y za
czwarty
kwartał
2009
Przychod
y ze
sprzedaż
y za
czwarty
kwartał
2008
Przychod
y ze
sprzedaż
y za
trzeci
kwartał
2009
Przychod
y ze
sprzedaż
y za
trzeci
kwartał
2008
Przychod
y ze
sprzedaż
y za
drugi
kwartał
2009
Przychod
y ze
sprzedaż
y za
drugi
kwartał
2008
Przychod
y ze
sprzedaż
y za
pierwszy
kwartał
2009
Przycho
dy ze
sprzeda
ży za
pierwsz
y
kwartał
2008
6 263
6 380
6 354
5 906
6 726
6 032
6 480
6 389
1 098
7 361
709
7 089
1 046
7 400
947
6 853
712
7 438
657
6 689
627
7 107
548
6 937
19
Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk
[email protected]
T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Załącznik 4:
Czwarty kwartał 2009 roku i rok obrachunkowy 2009 – Podział przychodów ze sprzedaży
wygenerowanych przez leki weterynaryjne
Przychody
ze
sprzedaży
za IV
kwartał
2009 r.
w milionach
euro
Frontline® i inne
produkty na
bazie fipronilu
Szczepionki
Awermektyna
Pozostałe
Razem
Załącznik 5:
Przychody
ze
sprzedaży
za IV
kwartał
2008 r.
Zmiana przy
stałych
kursach
wymiany
Przychody
ze
sprzedaży
za rok 2009
Przychody
ze
sprzedaży
za rok 2008
Zmiana przy
stałych kursach
wymiany
162
152
+1,1%
996
1 053
-1,5%
242
112
77
593
209
97
67
525
+4,1%
+5,6%
+6,7%
+3,9%
794
475
289
2 554
790
512
288
2 643
+4,4%
-4,1%
+4,3%
+0,4%
Skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe po wyłączeniu wybranych pozycji za
czwarty kwartał i za rok obrachunkowy 2009
Rachunek zysków i strat za czwarty kwartał 2009 roku
w milionach euro
Przychody netto ze
sprzedaży
Pozostałe przychody
Koszty sprzedaży
Zysk (strata) brutto ze
sprzedaży
Koszty prac
badawczo-rozwojowych
Koszty sprzedaży
i ogólne
Pozostałe
dochody/koszty
z działalności
operacyjnej
Amortyzacja wartości
niematerialnych
i prawnych
Bieżący zysk (strata)
operacyjny*
Koszty
restrukturyzacji
Odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości
rzeczowych środków
trwałych i wartości
niematerialnych
i prawnych
Czwarty
kwartał
2009
Jako%
przychodów
ze sprzedaży
Czwarty
kwartał
2008
Jako%
przychodów
ze sprzedaży
Zmiana w%
7 361
100,0%
7 089
100,0%
+3,8%
368
(2 225)
5,0%
(30,2%)
367
(1 927)
5,2%
(27,2%)
+0,3%
+15,5%
5 504
74,8%
5 529
78,0%
-0,5%
(1 214)
(16,5%)
(1 306)
(18,4%)
-7,0%
(1 991)
(27,0%)
(1 945)
(27,4%)
+2,4%
31,0%
+2,5%
19
(24)
(64)
(56)
2 254
30,6%
2 198
20
Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk
[email protected]
T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Zysk/strata na
zbyciach i sporach
prawnych
Dochód z działalności
2 254
30,6%
2 198
31,0%
+2,5%
operacyjnej
Koszty finansowe
(99)
(86)
Przychody finansowe
(18)
(36)
Dochód przed
opodatkowaniem
i należnościami od
2 137
29,0%
2 076
29,3%
+2,9%
jednostek
stowarzyszonych
Podatek dochodowy
(509)
(559)
Stopa opodatkowania
23,8%
26,9%
Udział
w zysku/stracie netto
197
193
jednostek
stowarzyszonych
Dochód netto
52
27
z działalności Merial**
Udziały
(81)
(110)
mniejszościowe
Dochód netto – udział
1 796
24,4%
1 627
23,0%
+10,4%
Grupy
Średnia liczba akcji
1 307,0
1 305,1
w obrocie (w milionach)
Zysk netto
przypadający na jedną
1,37
1,25
+9,6%
akcję (w euro)
* Dochód operacyjny przed restrukturyzacją, trwałą utratą wartości przez rzeczowe środki trwałe i wartości
niematerialne i prawne, zyskiem/stratą na zbyciach i sporach sądowych.
** Przeznaczony do wymiany w ramach opcji podpisanej z Merck pozwalającej włączyć działalność w zakresie leków
weterynaryjnych do wspólnego przedsięwzięcia (klasyfikacja księgowa zaprezentowana zgodnie z IFRS 5).
Rachunek zysków i strat za rok 2009
w milionach euro
Przychody netto ze
sprzedaży
Pozostałe przychody
Koszty sprzedaży
Zysk (strata) brutto ze
sprzedaży
Koszty prac
badawczo-rozwojowych
Koszty sprzedaży
i ogólne
Pozostałe
dochody/koszty
z działalności
operacyjnej
Amortyzacja wartości
niematerialnych
i prawnych
Rok
obrachunk
owy 2009
Jako %
przychodó
w ze
sprzedaży
Rok
obrachunk
owy 2008
Jako %
przychodó
w ze
sprzedaży
29 306
100,0%
27 568
100,0%
+6,3%
1 443
(7 853)
4,9%
(26,8%)
1 249
(7 335)
4,5%
(26,6%)
+15,5%
+7,1%
22 896
78,1%
21 482
77,9%
+6,6%
(4 583)
(15,6%)
(4 575)
(16,6%)
+0,2%
(7 325)
(25,0%)
(7 168)
(26,0%)
+2,2%
385
203
(220)
(180)
Zmiana w %
21
Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk
[email protected]
T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Bieżący zysk (strata)
11 153
38,1%
9 762
35,4%
+14,2%
operacyjny*
Koszty
restrukturyzacji
Odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości
rzeczowych środków
trwałych i wartości
niematerialnych
i prawnych
Zysk/strata na
zbyciach i sporach
prawnych
Dochód z działalności
11 153
38,1%
9 762
35,4%
+14,2%
operacyjnej
Koszty finansowe
(324)
(335)
Przychody finansowe
24
65
Dochód przed
opodatkowaniem
i należnościami od
10 853
37,0%
9 492
34,4%
+14,3%
jednostek
stowarzyszonych
Koszty podatku
(3 037)
(2 755)
dochodowego
Stopa opodatkowania
28,0%
29,0%
Udział
w zysku/stracie netto
841
720
jednostek
stowarzyszonych
Dochód netto
241
170
z działalności Merial**
Udziały
(427)
(441)
mniejszościowe
Dochód netto – udział
8 471
28,9%
7 186
26,1%
+17,9%
Grupy
Średnia liczba akcji
1 305,9
1 309,3
w obrocie (w milionach)
Zysk netto
przypadający na jedną
6,49
5,49
+18,2%
akcję (w euro)
* Dochód operacyjny przed restrukturyzacją, trwałą utratą wartości przez rzeczowe środki trwałe i wartości
niematerialne i prawne, zyskiem/stratą na zbyciach i sporach sądowych.
** Przeznaczony do wymiany w ramach opcji podpisanej z Merck pozwalającej włączyć działalność w zakresie leków
weterynaryjnych do wspólnego przedsięwzięcia (klasyfikacja księgowa zaprezentowana zgodnie z IFRS 5).
Załącznik 6:
Przejście od skorygowanego skonsolidowanego rachunku zysków i strat po wyłączeniu
wybranych pozycji do skorygowanego skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz do skonsolidowanego
rachunku zysków i strat
Rachunek zysków i strat za czwarty kwartał 2009
w milionach euro
Przychody netto ze sprzedaży
Skorygowa
ny po
wyłączeniu
wybranych
pozycji
7 361
Wybran
e
pozycje
Skorygowa
ny
Korekt
a
7 361
Skonsolidowany
7 361
22
Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk
[email protected]
T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Pozostałe przychody
Koszty sprzedaży
Zysk (strata) brutto ze
sprzedaży
Koszty prac badawczorozwojowych
Koszty sprzedaży i ogólne
Pozostałe dochody/koszty
z działalności operacyjnej
Amortyzacja wartości
niematerialnych i prawnych
Bieżący zysk (strata)
operacyjny*
Koszty restrukturyzacji
Odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości rzeczowych środków
trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych
Zysk/strata na zbyciach
i sporach prawnych
Dochód z działalności
operacyjnej
Koszty finansowe
Przychody finansowe
Dochód przed opodatkowaniem
i należnościami od jednostek
stowarzyszonych
Koszty podatku dochodowego
Udział w zysku/stracie netto
jednostek stowarzyszonych
Dochód netto z działalności
Merial
Udziały mniejszościowe
Dochód netto – udział Grupy
2009
Dochód netto – udział Grupy
2008
Zmiana 2009/2008 w%
368
(2 225)
368
(2 225)
(8)
368
(2 233)
5 504
5 504
(8)
5 496
(1 214)
(1 214)
(1 214)
(1 991)
(1 991)
(1 991)
19
19
19
(64)
(64)
(786)
(850)
2 254
2 254
(794)
1 460
2 254
(131)
(131)
(131)
2 123
(99)
(18)
(131)
(794)
(99)
(18)
1 329
(99)
(18)
2 137
(131)
2 006
(794)
1 212
(509)
140
(369)
232
(137)
197
197
(6)
191
52
52
(29)
23
(81)
(81)
1
(80)
1 796
9
1 805
(596)
1 209
1 627
85
1 712
(1 530)
182
+10,4%
+5,4%
+564,3%
Zysk netto przypadający na
1,37
0,01
1,38
(0,45)
0,93
jedną akcję za rok 2009 (w
euro)**
Zysk netto przypadający na
1,25
0,06
1,31
(1,17)
0,14
jedną akcję za rok 2008 (w
euro)**
Zmiana 2009/2008 w%
+9,6%
+5,3%
+564,3%
* Dochód operacyjny przed restrukturyzacją, trwałą utratą wartości przez rzeczowe środki trwałe i wartości
niematerialne i prawne, zyskiem/stratą na zbyciach i sporach sądowych.
** Wyliczony na podstawie średniej liczby akcji w obrocie, która w czwartym kwartale 2009 roku wynosiła 1 307
milionów, a w czwartym kwartale 2008 r. – 1 305,1 miliona.
Wybrane pozycje za czwarty kwartał 2009 roku zostały opisane na stronie 10.
Ujmowanie przejęć (głównie spółki Aventis) zgodnie z metodą zwaną zakupową ma znaczący wpływ na
skonsolidowany rachunek zysków i strat, co zostało przedstawione poniżej:
Czwarty kwartał 2009 roku
-
koszt w wysokości 8 milionów euro będący następstwem wyprzedaży zapasów przejętych w tym okresie
spółek, które zostały przeszacowane zgodnie z ich godziwą wartością,
23
Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk
[email protected]
T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
-
koszt amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 786 milionów euro,
-
odroczone podatki na kwotę 232 milionów euro wygenerowane przez koszty amortyzacji wartości
niematerialnych i prawnych o wartości 786 milionów euro i wyprzedaż zapasów,
-
jeśli chodzi o udział spółek stowarzyszonych (za wyjątkiem Merial) ujęto storno w wysokości 6 milionów euro
będące skutkiem przede wszystkim amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych (po opodatkowaniu).
Storno w wysokości 29 milionów euro (po opodatkowaniu), w dużej mierze związane w wyprzedażą zapasów,
ujęto w przypadku firmy Merial.
Korekty te nie miały żadnego wpływu na sytuację gotówkową Grupy.
Rachunek zysków i strat za rok obrachunkowy 2009
w milionach euro
Przychody netto ze sprzedaży
Skorygowa
ny po
wyłączeniu
wybranych
pozycji
Wybra
ne
pozycje
Skorygowa
ny
Korekt
a
Skonsolidowan
y
29 306
29 306
29 306
1 443
1 443
1 443
(7 853)
(7 853)
(27)
(7 880)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
22 896
22 896
(27)
22 869
Koszty prac badawczorozwojowych
(4 583)
(4 583)
(4 583)
Koszty sprzedaży i ogólne
(7 325)
(7 325)
(7 325)
Pozostałe dochody/koszty
z działalności operacyjnej
385
385
385
(220)
(220)
(3 308)
(3 528)
11 153
11 153
(3 335)
7 818
Pozostałe przychody
Koszty sprzedaży
Amortyzacja wartości
niematerialnych i prawnych
Bieżący zysk (strata) operacyjny*
Koszty restrukturyzacji
Odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości rzeczowych środków
trwałych i wartości niematerialnych
i prawnych
(1 080)
(1 080)
(1 080)
(20)
(20)
(352)
(372)
(1 100)
10 053
(3 687)
6 366
Zysk/strata na zbyciach
i sporach prawnych
Dochód z działalności
operacyjnej
Koszty finansowe
Przychody finansowe
11 153
(324)
(324)
(324)
24
24
24
Dochód przed opodatkowaniem
i należnościami od jednostek
stowarzyszonych
10 853
(1 100)
9 753
(3 687)
6 066
Koszty podatku dochodowego
(3 037)
473
(2 564)
1 200
(1 364)
Udział w zysku/stracie netto
jednostek stowarzyszonych
841
841
(27)
841
Dochód netto z działalności
Merial
241
241
(66)
175
24
Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk
[email protected]
T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Udziały mniejszościowe
(427)
Dochód netto – udział Grupy
2009
8 471
Dochód netto – udział Grupy
2008
7 186
Zmiana 2009/2008 w%
(427)
1
(426)
(627)
7 844
(2 579)
5 265
(118)
7 068
(3 217)
3 851
+17,9%
+11,0%
+36,7%
Zysk netto przypadający na
jedną akcję za rok 2009 (w
euro)**
6,49
(0,48)
6,01
(1,98)
4,03
Zysk netto przypadający na
jedną akcję za rok 2008 (w euro)**
5,49
(0,09)
5,40
(2,46)
2,94
Zmiana 2009/2008 w%
+18,2%
+11,3%
+37,1%
* Dochód operacyjny przed restrukturyzacją, trwałą utratą wartości przez rzeczowe środki trwałe i wartości
niematerialne i prawne, zyskiem/stratą na zbyciach i sporach sądowych.
** Wyliczony na podstawie średniej liczby akcji w obrocie, która w roku obrachunkowym 2009 wynosiła 1 305,9
milionów, a w roku obrachunkowym 2008 – 1 309,3 miliona.
Wybrane pozycje za czwarty kwartał 2009 roku zostały opisane na stronie 10.
Ujmowanie przejęć, głównie spółki Aventis, zgodnie z metodą zwaną zakupową ma znaczący wpływ na
skonsolidowany rachunek zysków i strat, co zostało przedstawione poniżej:
Rok 2009
-
koszt w wysokości 27 milionów euro będący następstwem wyprzedaży zapasów przejętych w tym okresie
spółek, które zostały przeszacowane zgodnie z ich godziwą wartością,
-
koszt amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 3 308 milionów euro,
-
utrata wartości aktywów na kwotę 352 milionów euro głównie w związku z preparatami Benzaclin®, Nasacort®
i Actonel® spowodowana uwzględnieniem rozwoju środowiska konkurencyjnego,
-
odroczone podatki na kwotę 1 200 milionów euro wygenerowane przez koszty amortyzacji wartości
niematerialnych i prawnych, wyprzedaż zapasów przejętych firm, a także spadek wartości aktywów,
-
jeśli chodzi o udział spółek stowarzyszonych (za wyjątkiem Merial) ujęto storno w wysokości 27 milionów
euro będące skutkiem przede wszystkim amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych (po
opodatkowaniu). Storno w wysokości 66 milionów euro ujęto w 2009 roku w przypadku firmy Merial (z czego
46 milionów euro związanych z wyprzedażą zapasów).
Korekty te nie miały żadnego wpływu na sytuację gotówkową Grupy.
Załącznik 7:
Uproszczony skonsolidowany rachunek przepłyu środków pieniężnych
w milionach euro
Skorygowany zysk/strata netto
Zysk/strata netto z działalności Merial przeznaczony do wymiany
Wolne od podatku dywidendy z działalności Merial przeznaczone do
wymiany
Odpisy amortyzacyjne i utrata wartości rzeczowych środków trwałych
i wartości niematerialnych i prawnych
Zysk lub strata na zbyciu niebieżących aktywów po opodatkowaniu
Pozostałe
Zysk (strata) brutto z samofinansowania
Zmiany w środkach obrotowych
2009
7 844
(241)
2008
7 068
(170)
179
116
1 351
1 195
(25)
254
9 362
(847)
(45)
360
8 524
(1)
25
Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk
[email protected]
T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Przepływy gotówkowe związane z działalnością operacyjną
Nabycia rzeczowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych
Akwizycje z uwzględnienim długó netto
Dochody ze zbycia wolnych wartości rzeczowych środków trwałych
i wartości niematerialnych i prawnych po opodatkowaniu i pozostałe
Przepływy gotówkowe związane z działalnością inwestycyjną
Podwyższenie kapitału Sanofi-Aventis
Dochody ze zbycia akcji własnych związane z opcjami zakupu
Wykupienie akcji własnych
Dywidendy
Pozostałe
Zmiany w zadłużeniu netto
Załącznik 8:
8 523
(1 785)
(1 606)
(6 334)
(667)
66
119
(8 053)
142
26
(2 154)
51
6
(1 227)
(2 708)
(41)
2 450
(2 878)
(107)
(2 355)
Uproszczony skonsolidowany bilans
AKTYWA
w milionach euro
Rzeczowe środki trwałe
Wartości niematerialne
i prawne (w tym różnice
zakupu)
Trwałe aktywa finansowe,
udział spółek
stowarzyszonych i podatki
odroczone z aktywów
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
31.12.2008
7 830
6 961
43 480
43 423
Udziały mniejszościowe
4 865
6 200
Kapitał własny razem
AKTYWA razem
56 584
12 840
11 177
4 692
4 226
17 532
Aktywa przeznaczone do
zbycia lub wymiany
PASYWA
w milionach euro
Kapitał własny – udział
Grupy
31.12.2009
56 175
Zapasy, klienci i inne
aktywa bieżące
Środki gotówkowe i ich
odpowiedniki
Załącznik 9:
8 515
15 403
6 342
80 049
71 987
31.12.2009
31.12.2008
48 188
44 866
258
205
48 446
45 071
5 961
4 173
8 311
7 730
4 933
5 668
19 205
17 571
8 099
7 512
2 866
1 833
10 965
9 345
Pożyczki
długoterminowe – ponad
1 rok
Rezerwy i inne
zobowiązania niebieżące
Zobowiązania z tytułu
odroczonych podatków
Zobowiązania
niebieżące
Dostawcy i inne
zobowiązania bieżące
Krótkoterminowe
pożyczki
i krótkoterminowe części
długoterminowego długu
Zobowiązania bieżące
Zobowiązania związane
z aktywami
przeznaczonymi do
zbycia lub wymiany
PASYWA razem
1 433
80 049
71 987
Definicje/wskaźniki finansowe non-GAAP
Przychody ze sprzedaży przy stałych kursach wymiany
Gdy mowa o zmianach w wartości przychodów ze sprzedaży przy stałych kursach wymiany, oznacza to, że dane nie
uwzględniają wpływu zmian kursów wymiany.
Wpływ kursów wymiany jest eliminowany poprzez przeliczenie wartości przychodów ze sprzedaży za dany rok
obrachunkowy w oparciu o kurs wymiany stosowany w poprzednim roku obrachunkowy.
26
Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk
[email protected]
T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Tabela przedstawiająca przejście od publikowanej wartości przychodów ze sprzedaży do wartości przychodów ze
sprzedaży przy stałych kursach wymiany w czwartym kwartale 2009 roku oraz za cały rok obrachunkowy 2009:
w milionach euro
Przychody ze sprzedaży
Wpływ kursów wymiany
Przychody ze sprzedaży przy stałych kursach wymiany
IV kwartał 2009 r.
7 361
360
7 721
2009 r.
29 306
(274)
29 032
Przychody ze sprzedaży bez uwzględniania zmian struktury Grupy
Efekt zmiany struktury Grupy jest korygowany poprzez wyłączenie sprzedaży z poprzedniego roku obrachunkowego
w następujący sposób:
•
poprzez włączenie przychodów ze sprzedaży, wygenerowanych przez przejętą jednostkę lub pochodzących z
tytułu nabytych praw, za okres identyczny z okresem, w czasie którego dana jednostka lub prawa pozostawały
w posiadaniu Grupy w trakcie bieżącego roku obrachunkowego; ta część przychodów ze sprzedaży jest
obliczana w oparciu o dane historyczne przekazane przez zbywającego;
•
podobnie, gdy zbyte zostały jednostka lub prawa do produktu, eliminowane są przychody ze sprzedaży za daną
część poprzedniego roku obrachunkowego;
•
w przypadku zmiany metody konsolidacji, poprzedni rok obrachunkowy jest przeliczany zgodnie z metodą
konsolidacji stosowaną w bieżącym roku obrachunkowym.
Światowa obecność produktów Plavix®/Iscover®, Avapro®/Aprovel®
Światowa obecność danego produktu odpowiada przychodom ze sprzedaży zaksięgowanym przez Sanofi-Aventis
pomniejszonym o sprzedaż produktu partnerom i powiększonym o nieskonsolidowaną sprzedaż zrealizowaną przez
naszych partnerów w ramach umów z Bristol-Myers Squibb dotyczących produktów Plavix®/Iscover® (wodorosiarczan
klopidogrelu) oraz Aprovel®/Avapro®/Karvea® (irbesartan) zgodnie z danymi przekazanymi nam przez naszych
partnerów.
Bieżący dochód operacyjny
Bieżący dochód operacyjny odpowiada dochodowi operacyjnemu przed restrukturyzacją, trwałą utratą wartości przez
rzeczowe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zyskiem/stratą na zbyciach i sporach sądowych.
Skorygowany dochód netto (szczegóły uzgodnienia w załączniku 5)
Wyliczany jest na bazie skonsolidowanego dochodu netto – udział Grupy po korektach dokonanych w związku ze
znaczącymi skutkami księgowania przejęć metodą zakupową, po opodatkowaniu, oraz w związku z kosztami integracji
i restrukturyzacji powstałym w wyniku przejęć. Sanofi-Aventis szacuje, że wyeliminowanie tych skutków z dochodu
netto pozwoli lepiej pokazać wyniki ekonomiczne połączonej Grupy.
Znaczące skutki stosowania metody zakupowej do księgowania przejęć, przede wszystkim przejęcia spółki Aventis, są
następujące:
•
odpisy wynikające z przeszacowania wartości zapasów do wartości godziwej bez podatku,
•
koszty amortyzacji/trwałej utraty wartości powstałe w wyniku przeszacowania wartości niematerialnych
i prawnych bez podatku,
•
ewentualna spadek wartości różnic zakupu.
Skorygowany dochód netto po wyłączeniu wybranych pozycji
Wybrane pozycje są definiowane jako znaczące zdarzenia, które wystąpiły w trakcie trwania okresu obrachunkowego
i których charakter, o ile nie zostaną wyizolowane, może wpłynąć na postrzeganie potencjału operacyjnego
przedsiębiorstwa. Chodzi więc o zdarzenia nieliczne, niezwyczajne i dotyczące znacznych kwot.
Zazwyczaj są ujmowane w następujących rubrykach:
•
koszty restrukturyzacji
Do kosztów restrukturyzacji należą koszty odszkodowań za wcześniejsze emerytury, odszkodowań za
przedterminowe rozwiązanie umów i koszty reorganizacji danych komórek. W rubryce tej ujmowana jest
również utrata wartości przez aktywa związana bezpośrednio z restrukturyzacją. Koszty ujęte w tej pozycji
dotyczą wyłącznie rozbudowanych i nietypowych planów restrukturyzacji.
•
utrata wartości przez rzeczowe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
27
Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk
[email protected]
T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Rubryka ta obejmuje duże spadki wartości (niezwiązane z restrukturyzacją) rzeczowych środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również spadki wartości związane z różnicami z tytułu
przejęć. Pokazuje ona również, w niektórych przypadkach, wzrost takich wartości.
•
zysk/strata na zbyciach i sporach sądowych
Wiersz ten obejmuje zyski i straty na dużych zbyciach rzeczowych środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, a także koszty i rezerwy związane z dużymi sporami sądowymi.
•
koszty podatkowe związane z poważnymi sporami podatkowymi, a także z ewentualnym wpływem podatku na
dochody oraz koszty związane z wybranymi pozycjami.
Dochód netto z działalności
Poczynając od pierwszego kwartału 2010 roku Grupa będzie publikowała nowy ważny wskaźnik non-GAAP dotyczący
stosowania standardu IFRS 8 „dochód netto z działalności”, który zastąpi wskaźnik „skorygowany dochód netto po
wyłączeniu wybranych pozycji”.
Dochód netto z działalności odpowiada skonsolidowanemu dochodowi netto przed wyłączeniem następujących pozycji:
•
amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych,
•
utrata wartości przez wartości niematerialne i prawne,
•
inne skutki przejęć (przede wszystkim wzrost wielkości zapasów i wpływ księgowania przejęć na spółki
stowarzyszone),
•
znaczące koszty restrukturyzacji,
•
znaczące zyski/straty z tytułu zbycia niebieżących aktywów,
•
koszty lub rezerwy z tytułu ważnych sporów sądowych,
•
wpływ podatku na powyższe pozycje.
Przejście od rachunku zysków i strat netto z działalności za rok 2009 do skorygowanego rachunku zysków i strat netto
po wyłączeniu wybranych pozycji.
w milionach euro
Skorygowany dochód netto po wyłączeniu wybranych pozycji
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
Wpływ podatków
Dochód netto z działalności
Skorygowany zysk/strata na jedną akcję po wyłączeniu
wybranych pozycji
zysk/strata na jedną akcję z działalności
2009 r.
8 471
220
(62)
8 629
Zmiana w%
+17,9%
+18,0%
6,49
+18,2%
6,61
+18,2%
EBITDA
EBITDA to skonsolidowany dochód netto generowany przez samą Grupę przed uwzględnieniem kosztów finansowych
netto, kosztów podatkowych, utraty wartości i amortyzacji.
Informacje o Sanofi-Aventis
Sanofi-Aventis jest jedną z największych na świecie firm farmaceutycznych. Dysponując ogólnoświatową
organizacją badań i rozwoju, firma Sanofi-Aventis zajmuje czołowe pozycje w siedmiu głównych obszarach
terapeutycznych: leków stosowanych w chorobach układu krążenia, zakrzepicy, onkologii, chorobach
metabolicznych, chorobach ośrodkowego układu nerwowego, chorobach wewnętrznych oraz szczepionek.
Firma Sanofi-Aventis jest notowana na giełdach w Paryżu (EURONEXT: SAN) oraz w Nowym Jorku (NYSE:
SNY). Do Grupy Sanofi-Aventis należy m.in. spółka Sanofi Pasteur będąca największym na świecie
producentem szczepionek oraz Zentiva – lider produkcji leków generycznych w Europie ŚrodkowoWschodniej. Grupa Sanofi-Aventis w Polsce zatrudnia blisko 1300 osób, w tym 190 we własnym zakładzie
produkcyjnym w Rzeszowie. Według danych IMS, Grupa Sanofi-Aventis zajmuje 1 miejsce w krajowym
rankingu największych firm farmaceutycznych. Sanofi-Aventis jest członkiem Związku Pracodawców
Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, a także członkiem Izby Gospodarczej Farmacja Polska.
Więcej informacji znajduje się na stronie www.sanofi-aventis.com.pl
28
Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk
[email protected]
T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
29
Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk
[email protected]
T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa