regulamin przedszkola - Przedszkole nr 112 "Leśne Skrzaty"

Komentarze

Transkrypt

regulamin przedszkola - Przedszkole nr 112 "Leśne Skrzaty"
REGULAMIN PRZEDSZKOLA NR 112
„LEŚNE SKRZATY”
UL. BERNARDA WAPOWSKIEGO 3
02-495 WARSZAWA
1. PRZEDSZKOLE NR 112 JEST PRZEDSZKOLEM PUBLICZNYM URZĘDU
DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY.
2. PRZEDSZKOLE CZYNNE JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 7:00-18:00
3.
USTALONA NAZWA UŻYWANA PRZEZ PRZEDSZKOLE:
PRZEDSZKOLE NR 112 „LEŚNE SKRZATY”
UL. B. WAPOWSKIEGO 3, 02-495 WARSZAWA,
TEL./FAX 22 667-48-91
4.
5. PRZEDSZKOLE POSIADA ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY MIESZCZĄCY SIĘ
PRZY UL. B. WAPOWSKIEGO 4, 02-495 WARSZAWA,
TEL. 510 701 791
RODZICE PRZYPROWADZAJĄ DZIECI DO GODZINY 8.15.
6. ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU RODZICE WNOSZĄ OPŁATY W TERMINIE
USTALONYM PRZEZ DYREKTORA PRZEDSZKOLA tj. DO 15-GO KAŻDEGO MIESIĄCA.
7. W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI DZIECKA W PRZEDSZKOLU ZWROTOWI PODLEGA
DZIENNA STAWKA ŻYWIENIOWA ZA KAŻDY DZIEŃ NIEOBECNOŚCI, Z WYŁĄCZENIEM
PIERWSZEGO DNIA NIEOBECNOŚCI DZIECKA.
8. ZWROTOWI PODLEGA STAWKA ŻYWIENIOWA ZA PIERWSZY DZIEŃ NIEOBECNOŚCI
DZIECKA, W PRZYPADKU, GDY ABSENCJA TA ZOSTANIE ZGŁOSZONA CO NAJMNIEJ
W OSTATNIM DNIU ROBOCZYM PRZED NIEOBECNOŚCIĄ.
9. NIEOBECNOŚĆ DZIECKA W PRZEDSZKOLU NIE ZWALNIA OD OBOWIĄZKU
UISZCZENIA OPŁATY STAŁEJ.
10. W PRZYPADKU UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA DYŻURUJĄCEGO
W OKRESIE PRZERWY WAKACYJNEJ W WYMIARZE NIE PRZEKRACZAJĄCYM 14 DNI
KALENDARZOWYCH OPŁATA STAŁA WYNOSI 50% USTALONEJ KWOTY.
11.
PRZEDSZKOLE REALIZUJE CELE I ZADANIA OKREŚLONE W USTAWIE O SYSTEMIE
OŚWIATY.
12. PRZEDSZKOLE REALIZUJE ZALECONE PROGRAMEM ZADANIA
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE ODPOWIEDNIO DO WIEKU DZIECI
POTRZEB ŚRODOWISKOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY W CIĄGU CAŁEGO DNIA POBYTU DZIECKA W
PRZEDSZKOLU.
13.
ORGANAMI PRZEDSZKOLA SĄ: DYREKTOR PRZEDSZKOLA, RADA PEDAGOGICZNA,
RADA RODZICÓW.
14. PRZEDSZKOLE NR 112 JEST PLACÓWKĄ NIEFERYJNĄ.
15.
DYREKTOR PRZEDSZKOLA NA POCZĄTKU KAŻDEGO ROKU SZKOLNEGO ZWOŁUJE
ZEBRANIE RADY RODZICÓW I USTALA KONTAKTY NA CAŁY ROK SZKOLNY.
16.
PODSTAWWOWĄ JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ PRZEDSZKOLA JEST ODDZIAŁ
ZŁOŻONY Z DZIECI. ZASADY DOBORU DZIECI MOGĄ BYĆ ROZSZERZONE
NP. WEDŁUG POTRZEB, ZAINTERESOWAŃ, UZDOLNIEŃ I WIEKU WG STATUTU
PRZEDSZKOLA.
17. W PRZEDSZKOLU ZATRUDNIA SIĘ: DYREKTORA, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW
OBSŁUGI.
18. DO PRZEDSZKOLA UCZĘSZCZAJĄ W ZASADZIE DZIECI OD 3 LAT DO 5 LAT.
19. PRZEDSZKOLE PROWADZI I PRZECHOWUJE DOKUMENTACJĘ ZGODNIE
Z ODRĘBNYMI PRZEPISAMI.
20. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ I MATERIAŁOWEJ PRZEDSZKOLA OKREŚLAJĄ
ODRĘBNE PRZEPISY.