Ogłoszenie Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Bohaterów Warszawy 7, 48

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Bohaterów Warszawy 7, 48
Ogłoszenie
Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Bohaterów Warszawy 7,
48-300 Nysa, tel.77 4333121,
ogłasza pisemny przetarg na najem lokalu użytkowego położonego w budynku szkoły,
z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego
Położenie lokalu :
Powierzchnia lokalu :
Cena wywoławcza :
Wadium w wysokości
lokal położony w SP 1 w Nysie
25,7 m2
18,00 zł/m2 + 23 % VAT
300 zł
Oferty pisemne powinny zawierać:
- imię, nazwisko i miejsce zamieszkania oferenta lub nazwę i siedzibę,
jeżeli oferent jest osobą prawną,
- czytelny podpis oferenta,
- datę sporządzenia oferty,
- oferowaną wysokość stawki czynszowej,
- ofertę zagospodarowania lokalu zgodnie z ogłoszeniem przetargowym.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2017 r. o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej Nr 1 - sekretariat
szkoły.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wpłacenie w kasie GZO w Nysie, ul. Kolejowa 15 (II piętro) lub na konto o numerze:
98 1050 1504 1000 0023 5093 9100 wadium w wysokości 300 zł najpóźniej do 16.02.2017r.
i złożenie potwierdzenia wpłaty w sekretariacie szkoły do dnia 16.02.2017r.
2. Złożenie oświadczenia o nieposiadaniu zaległości płatniczych w stosunku do Urzędu Skarbowego i do ZUS.
3. Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu (zgodnie z komunikatem
przetargowym) i przyjęciu tych warunków.
4. Wypełnienie formularza ofertowego (druk do odbioru w sekretariacie).
Termin zawarcia umowy najmu :
do dnia 28.02.2017
Lokal można oglądać po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie szkoły (od poniedziałku do piątku w
godzinach pracy szkoły).
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta- sklepik” w sekretariacie szkoły w
terminie do dnia 16.02.2017r.
Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jej zakończeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w
budynku szkoły oraz na stronie internetowej BIP
Z regulaminem przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiącym załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 609/2016 Burmistrza Nysy z dnia 15 lutego 2016r. oraz projektem umowy najmu można się
zapoznać w sekretariacie szkoły.
Bliższych informacji udziela Sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nysie tel. 77 4333121.
Ogłaszający ma prawo wycofania lokalu z przetargu.
Wadium oferenta, który wygrał przetarg będzie zaliczone na poczet czynszu jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia o
wyniku przetargu zawrze umowę najmu- w przeciwnym przypadku wadium przepada.
Pozostali oferenci, wpłacone wadium będą mogli odebrać w następnym dniu po zawiadomieniu
o
wynikach przetargu.
Nysa dnia 02.02.2017 r.
KOMUNIKAT PRZETARGOWY
1.
Szczegółowe warunki najmu zostaną określone w umowie zawartej między Wynajmujący a
Najemcą.
2.
Ewentualna dodatkowa adaptacja lokalu uzyskanego w drodze przetargu odbędzie się na
koszt i własnym staraniem Najemcy po uzgodnieniu zakresu adaptacji z Wynajmującym.
3.
Wynajmujący, wyrażając zgodę
modernizacji czy adaptacji.
4.
Do wylicytowanej stawki czynszowej dolicza się podatek od towarów i usług VAT zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
5.
Najemca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów podatku od nieruchomości zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości określonej przez Rade Miejska w Nysie.
6.
Wraz z czynszem najmu, Najemca jest zobowiązany do opłacania opłat eksploatacyjnych za
świadczenia związane z wyposażeniem technicznym lokalu tj. z tytułu korzystania z zimnej
wody, c.o., odbiór ścieków, energii elektrycznej.
7.
Asortyment towaru sprzedawanego w sklepiku szkolnym ma stanowić tzw. „zdrowa
żywność” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 w sprawie grup
środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach
systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w
ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach
określi
warunki
i
zasady
wykonania
przeróbek,
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1154 2016.09.01
Wymagany asortyment sklepiku szkolnego w SP Nr 1 w Nysie.
- desery mleczne, jogurty, kefiry,
- soki owocowe i owocowo-warzywne
- wody mineralne w małych butelkach
- umyte owoce i warzywa sprzedawane na sztuki w woreczkach foliowych, owoce suszone
(w małych opakowaniach), bakalie, łuskane ziarna nasion (np. słonecznika, dyni,
orzechów),
- pieczywo półcukiernicze i cukiernicze, z wyłączeniem pieczywa produkowanego z ciasta
głęboko mrożonego
- kanapki
- artykuły papiernicze-szkolne
- sałatki i surówki
- zbożowe produkty śniadaniowe oraz inne produkty zbożowe
Niedopuszczalny asortyment :
napoje energetyczne, napoje gazowane
asortyment, który kojarz się z niedozwolonymi używkami (np. guma do żucia typu
„papieros”),
niestosowne zabawki (np. sylikonowe samoprzylepne gadżety).
Dyrektor szkoły zastrzega sobie możliwość wycofania ze sprzedaży produktów uznanych za
niewskazane dla uczniów .
8.
Termin rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej od dnia 1.03.2017
Nysa, dnia 02.02.2017r.
………………......................................................
Podpis Przewodniczącego Komisji Przetargowej
OFERTA
na wynajem pomieszczenia sklepiku szkolnego
I. Dane dotyczące Oferenta:
Nazwa/imię i nazwisko…………………………………………………………………
Siedziba/adres domowy………………………………………………………………...
Nr telefonu……………………………………………………………………………..
Nr NIP…………………………………………………………………………………..
e-mail……………………………………………………………………………………
II. Dane dotyczące Wynajmującego:
Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Bohaterów Warszawy 7
48-300 Nysa
tel. 774333121
III. Zobowiązania Oferenta:
1. Zobowiązuje się prowadzić sklepik szkolny w budynku Szkoły Podstawowej nr 1
w Nysie zgodnie z ogłoszeniem i komunikatem przetargowym.
2. Oferowana wysokość miesięcznej stawki czynszowej…………………..zł/m² brutto
3. Proponowany asortyment sprzedaży
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………
Podpis