Wakacje z… polisą

Komentarze

Transkrypt

Wakacje z… polisą
INFORMACJA PRASOWA
D - Doświadczenie
A - Aktywność
S - Solidność
Wakacje z… polisą
czyli jak przewidzieć nieprzewidywalne
Zawirowania polityczne w krajach arabskich, grecki kryzys i zatrucia zagranicznymi
ogórkami sprawiły, że dużym powodzeniem cieszyć się będą wakacje w Polsce. Z jednej
strony słusznie, bo mało jest tak urokliwych plaż, jak nad polskim Bałtykiem a Mazury wcale
nie ustępują najpiękniejszym pojezierzom w Europie. Czy standard usług oferowanych przez
rodzimą branżę turystyczną również nie ustępuje zagranicy, to już osobna sprawa. Tak czy
inaczej, według wszelkich prognoz, czeka nas upalne lato w Polsce.
Nie ma wątpliwości, że głównym wyznacznikiem udanych wakacji jest to, że po ich
zakończeniu wspominamy jedynie piaszczyste plaże, szum fal i błękit nieba. Ale nawet
najpiękniejsze widoki i najbardziej niezapomniane wrażenia może nam przesłonić koszmar
skrzypiących łóżek, nieklimatyzowanych pokoi albo kradzież sprzętu fotograficznego. Jak
zadbać o swoje interesy tak, by po raz kolejny, nie musiało się sprawdzić przysłowie, że
„mądry Polak po szkodzie”. Co zrobić, żeby nawet jeśli już dojdzie do wyrządzenia szkody,
pozostawić wszystkie formalności fachowcom i bez niepotrzebnych stresów czekać na
satysfakcjonujące nas rozwiązanie?
Odpowiedź jest jedna - D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.
Dzieci poza domem
Letnie wakacje to czas beztroski, zasłużonego całym rokiem ciężkiej pracy odpoczynku
i oderwania od codziennej rzeczywistości. Wiele dzieci wyjeżdża na kolonie czy obozy
organizowane przez szkoły, zakłady pracy i biura podróży. Wymarzony pobyt naszych
milusińskich nad morzem czy w górach może jednak szybko zamienić się w koszmar, jeśli
panujące na miejscu warunki nie odpowiadają tym, za które zapłaciliśmy. Problem może
stanowić również niewłaściwa opieka sprawowana nad nimi czy wypadek, któremu dziecko
może łatwo ulec podczas wakacyjnych szaleństw. Kto i w jakim zakresie odpowiedzialny jest
za bezpieczny wypoczynek naszych dzieci?
Odpowiedzialność wychowawcy
Za sprawowanie właściwego nadzoru nad dziećmi wypoczywającymi podczas wyjazdów
odpowiadają wychowawcy i organizator wycieczki. Mogą oni zatem zostać pociągnięci do
odpowiedzialności, jeśli nie uczynili wszystkiego, aby zapobiec nieszczęśliwemu wypadkowi.
Warto wiedzieć, że do prawidłowego wypełniania przez opiekuna obowiązku nadzoru nad
powierzonymi dziećmi nie wystarczy tylko wydanie im zakazu lub ogłoszenie obowiązujących
zasad. Należy również dopilnować, aby ustalone reguły były fatycznie przestrzegane. Do
obowiązków wychowawców należy także dopilnowanie, aby organizowane gry i zabawy były
dostosowane do wieku dzieci i aby nie były niebezpieczne zarówno dla nich samych, jak i dla
osób trzecich. Jeśli w trakcie zajęć dojdzie do wypadku, to za szkody odpowiada organizator
wyjazdu i opiekun, który w tym czasie zajmował się dziećmi.
- Opiekunowie często starają się przerzucić część winy na zaniedbania rodziców dzieci albo
innych osób, które nie dopełniły swoich obowiązków. Tymczasem to oni odpowiedzialni są za
zapewnienie bezpieczeństwa zarówno podczas zajęć, jak i w czasie wolnym – podkreśla
Kamil Markiewicz, radca prawny z D.A.S
Jeśli zatem podczas wyjazdu dojdzie do wypadku, w którym ucierpi nasza pociecha,
możemy dochodzić odszkodowania od osób, które w tym czasie powinny sprawować nad nią
nadzór. Wychowawca, który opiekuje się naszymi dziećmi, odpowiada też za szkody, które
one wyrządziły podczas wyjazdu. Należy zaznaczyć, że mowa jest tutaj o szkodach
spowodowanych przez te dzieci, którym nie można przypisać winy z powodu ich wieku,
stanu psychicznego lub cielesnego. Odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę nie ponoszą
dzieci, które nie ukończyły jeszcze 13 lat.
W przypadku dochodzenia roszczeń trzeba pamiętać, że to po stronie wychowawcy leży
obowiązek wykazania, iż sprawował swoje obowiązki w sposób właściwy. Opiekun może
także próbować dowieść, że szkoda powstałaby nawet wówczas, gdyby nadzór sprawował
starannie.
Obowiązki organizatora wyjazdu
Za
całościowe należyte wykonanie lub
niewykonanie umowy, na
podstawie której
wyjechaliśmy na wycieczkę czy na wczasy, odpowiada organizator imprezy. Może on zwolnić
się od tej odpowiedzialności lub ją ograniczyć jedynie wtedy, gdy zaniedbanie zostało
spowodowane działaniem siły wyższej, osób trzecich lub zaniechaniem klienta
- Organizator może uniknąć odpowiedzialności, jeżeli niewykonanie lub nienależyte
wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem osób trzecich,
nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub
zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, siłą wyższą, czy też działaniem lub
zaniechaniem samego klienta. Co ważne, swojej odpowiedzialności za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy, organizator nie może w drodze umowy z nami ograniczyć
ani wyłączyć – wyjaśnia Kamil Markiewicz, radca prawny z D.A.S.
Kiedy zatem zastana w miejscu docelowym rzeczywistość ma się nijak do przepięknych
zdjęć w folderach reklamowych biura podróży, kiedy widzimy przed sobą mocno leciwy dom
letniskowy z niedziałającymi toaletami, a nie obiecany wygodny hotel, wtedy mamy prawo
domagać się odszkodowania od organizatora wyjazdu. A jeśli urlop organizujemy sobie sami
i we własnym zakresie rezerwowaliśmy miejsce w hotelu, roszczenia odszkodowawcze
kierujmy bezpośrednio do hotelu.
Przed podjęciem decyzji o dochodzeniu swoich roszczeń należy pamiętać, że trzeba
udowodnić, iż standard usług świadczonych na miejscu był niższy niż ustalony. Warto więc
przygotować dokładną listę zaniedbań i uchybień oraz skonfrontować ją z obietnicami
organizatora wyjazdu. Przykładem może być brak jednego z zaplanowanych i opłaconych
posiłków, inny układ pomieszczeń niż opisany w katalogach, nieczynny basen, brak
klimatyzacji, niewymiarowe łóżko, brudna pościel itp. Na potwierdzenie tych niedociągnięć
należy przedstawić dowody – najlepiej w formie dokumentów i zdjęć.
Problemem pozostaje wysokość takiego odszkodowania. Najlepiej porównać oferty hoteli
o niższym standardzie np. pięciogwiazdkowy z trzygwiazdkowym, jeśli ten pierwszy spełnia
- co najwyżej - kryteria hotelu trzygwiazdkowego, choć i ten sposób szacowania
odszkodowania w konkretnych okolicznościach może okazać się niewłaściwy. Jeśli nasze
postępowanie reklamacyjne nie odniesie pożądanego rezultatu pozostaje nam tylko
skierowanie sprawy na drogę sądową. Na podstawie art. 322 k.p.c. jeżeli w sprawie
o naprawienie szkody sąd uzna, że ścisłe udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe
lub nader utrudnione, może w wyroku zasądzić odpowiednią sumę według swej oceny,
opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy. W konsekwencji w tego typu
sprawach przy relatywnie niskich wartościach przedmiotu sporu, wytoczenie powództwa bez
posiadania
ubezpieczenia
ochrony
prawnej
może
okazać
się
zupełnie
nieopłacalne
z finansowego punktu widzenia.
Kradzieże i zaginięcia
Jeśli podczas wyjazdu nasze rzeczy zostaną ukradzione z pensjonatu lub hotelu, wtedy
możemy zwrócić się z roszczeniami do jego właściciela lub biura podróży. Wpływu na naszą
decyzję nie powinna mieć wielkość, jakość świadczonych usług czy renoma obiektu,
w którym doszło do zdarzenia. Hotel jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie rzeczy
wniesionych a odpowiedzialność oparta jest na zasadzie ryzyka.
Jak podkreśla Kamil Markiewicz z D.A.S., hotel nie może wyłączyć lub ograniczyć swojej
odpowiedzialności poprzez umowę lub ogłoszenie (np. w formie regulaminu) a jeśli to
uczyniono to takie ogłoszenie nie wywołuje skutku prawnego. Wyjątek stanowią sytuacje,
gdy szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej, nastąpiła wskutek siły wyższej lub
powstała wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła, była u niego
zatrudniona albo go odwiedzała. Co ważne, hotel ma obowiązek przyjąć na przechowanie
pieniądze, papiery wartościowe i kosztowności oraz przedmioty mające wartość naukową lub
artystyczną. Prowadzący hotel może odmówić przyjęcia ww. rzeczy tylko wówczas, jeżeli
zagrażają one bezpieczeństwu albo jeżeli w stosunku do wielkości czy standardu hotelu
mają zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca. Wskazane wyżej ograniczenia
zakresu obowiązku naprawienia szkody nie dotyczą wypadku, gdy hotel przyjął rzeczy na
przechowanie albo odmówił ich przyjęcia, mimo że obowiązany był je przyjąć, jak również w
wypadku, gdy szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa (na przykład gdy.
pracownik recepcji wydał klucze osobom trzecim będąc w błędnym przekonaniu, że wydaje
klucze osobom uprawnionym bez ich wylegitymowania, czy też w przypadku, gdy pokojówka
zostawiła otwarte okno w pokoju lub nie zamknęła drzwi).
Aby skutecznie żądać odszkodowania należy jednak dowieść, że utracona rzecz została
rzeczywiście wniesiona na teren obiektu – pomocne mogą okazać się tutaj zarówno zeznania
świadków, zdjęcia, jak i nagrania z monitoringu.
Strzeżonego… prawnik strzeże
Bez względu na to, czy czujemy się oszukani ofertą biura podróży lub hotelu czy też nasze
dziecko doznało uszczerbku na zdrowiu podczas kolonii czy obozu, mamy możliwość
ubiegania się o odszkodowanie. Rekompensata może być jednorazowa lub też wypłacana
przez określony czas – zależy to od tego, jak poważne były obrażenia lub poniesione
szkody. Ważne aby pamiętać, że zawsze to po stronie poszkodowanego leży obowiązek
wykazania związku przyczynowego między szkodą a wydarzeniem, które ją spowodowało.
Pomocą podczas dochodzenia naszych racji może służyć ubezpieczenie ochrony prawnej.
Dzięki niemu możemy zminimalizować związane z tym trudności i koszty. Odpowiednie
ubezpieczenie ochrony prawnej daje szybki i prosty dostęp do porad prawnych, a w razie
konieczności również do środków niezbędnych do prowadzenia sporu prawnego. Z polisy
pokryte zostaną koszty procesu, wynagrodzenia prawnika oraz wydatki na biegłych.
Dodatkową pomocą mogą być darmowe porady prawne, dzięki którym możemy uzyskać
pomoc specjalisty jeszcze zanim sprawa trafi do sądu.
***
D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. – synonim dobrego prawa już
od 1928 roku. Jako europejski numer 1 w ochronie prawnej proponuje znacznie więcej niż
wysokiej jakości produkty ubezpieczeniowe oraz serwis porad prawnych w zakresie ochrony
prawnej. Zapewnia także ubezpieczonym poczucie bezpieczeństwa prawnego w wielu
aspektach życia prywatnego i zawodowego.
D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A To pierwszy w Polsce
wyspecjalizowany ubezpieczyciel ochrony prawnej. Działa w naszym kraju od 2000 roku,
a w Europie od ponad 80 lat. Jest obecny w 16 europejskich krajach jak również w Korei
Płd. i Kanadzie. Gwarantuje szybki kontakt z klientem dzięki 24-godzinnemu Call Center
oraz siatce wyspecjalizowanych agentów.
Warszawa,01.06.2011
Więcej informacji:
Agnieszka Janowicz-Colletti
Kierownik Marketingu i PR D.A.S.
Tel. 22 / 453 00 85
Kom. 608 355 567
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty