Iberystyka_Portugalistyka_1 st_2015-2016

Komentarze

Transkrypt

Iberystyka_Portugalistyka_1 st_2015-2016
Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016
ZATWIERDZAM:
Specjalność studiów:
Iberystyka
portugalistyka
Poziom studiów:
Profil studiów:
studia 1 stopnia
ogólnoakademicki
Forma studiów:
stacjonarne
data, podpis i pieczęć prorektora
15
e
3
60
e
5
30
z
2
15
z
2
60
z
5
15
30
e
z
4
2
15
z
1
30
e
4
15
z
1
ECTS
8
WY CA LB KW SM
Forma zal.
z
WY CA LB KW SM
Punkty ECTS
120
WY CA LB KW SM
6
Forma zal.
WY CA LB KW SM
5
ECTS
CA LB KW SM
4
ECTS
3
3
Forma zal.
WY CA LB KW SM
Rok III
2
ECTS
1
Forma zal.
Rodzaj zaj.
Rok II
Forma zal.
Rok I
ECTS
Razem
Lp. Nazwa modułu (przedmiotu)
Punkty ECTS
Wymiar godzin (łączny)
Forma zal.
KIERUNEK:
60
e
5
30
z
2
WY CA LB KW SM
Blok modułów (przedmiotów) obowiązkowych - A
Moduł podstawowy
1 Praktyczna nauka języka portugalskiego
2 Praktyczna nauka języka hiszpańskiego
Moduł kulturowo-historyczny
1 Historia Portugalii
2 Cywilizacja Portugalii
3 Cywilizacja krajów portugalskojęzycznych
Moduł językoznawczy
4 Podstawy językoznawstwa
5 Gramatyka opisowa języka portugalskiego
6 Gramatyka kontrastywna
7 Historia języka portugalskiego
8 Metodologia badan językoznawczych
Moduł literaturoznawczy
9 Literatura portugalska i portugalskojęzyczna
10 Teoria literatury
11 Metodologia badan literackich
Moduł traduktologiczny
12 Podstawy traduktologii
Inne
13 Łacina
14 Filozofia
15 Technologia informacyjna
16 Metodol. nauk humanist.-społecznych
17 Ochrona własności intelektualnej
18 Wychowanie fizyczne
Razem A
46
9
630
120
0
630
120
180
60
z
z
12
4
3
3
2
30
30
30
0
15
0
30
15
30
30
e
3
2
11
2
2
1
30
120
30
30
15
30
60
0
0
0
0
60
30
30
15
17
2
1
225
30
15
75
30
0
150
2
30
0
30
2
3
2
2
1
1
114
30
30
30
15
15
30
1515
4
60
4
60
0
2
2
3
2
3
3
4
60
30
30
30
30
30
30
0
0
0
30
0
0
0
60
30
30
0
30
30
30
3
30
0
30
3
2
3
15
15
30
15
0
0
0
30
30
2
15
0
15
150
60
e
e
11
5
15
30
z
2
15
15
15
30
z
z
30
z
3
3
15
15
15
z
30
e
2
4
15
30
60
z
6
15
15
2
15
30
30
30
30
30
30
30
15
15
z
z
3
2
z
z/o
1
1
30
15
15
30
270 30
0
1215
0
105
30
30
0
300
0
z
45
0
0
255
0
z
z
2
2
2
24
45
0
0
210
0
19
45
0
0
195
0
17
30
0
0
165
0
17
0
0
0
90
0
7
Blok modułów (przedmiotów) wybieralnych - B
21 Seminarium licencjackie
Razem B
22
23
24
25
26
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Gramatyka praktyczna j. portugalskiego
Techniki pisania
Tłumaczenie tekstów użytkowych
Językoznawstwo stosowane
Tłumaczenie tekstów technicznych i nauk.
Tłumaczenie tekstów literackich
Tłumaczenie tekstów ekonomicznych
Tłumaczenie tekstów prawniczych,
sądowych i uwierzytelnionych
Wiedza o tekście
Warianty języka portugalskiego
Aspekty interkulturowe w tłumaczeniu
Techniki pozyskiwania i gromadzenia
informacji
Tłumaczenie ustne
J.portugalski- sprawności zintegrowane
Przedmiot do wyboru*
Razem A+B+B2
2
8
4
47
165
Rzaem h w semestrze:
Praktyki
3
Minimalna
liczba
punktów
ECTS
dla
zajęć
ogólnouniwersyteckich lub na innym kierunku studiów
2
Liczba punktów za pracę dyplomową i jej obronę (egzamin
dyplomowy)
RAZEM ECTS:
60
30
0
120
0
30
30
540
75
2115 345
0
0
30
0
0
30
120
0
0
465
0 1680
60
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Blok modułów wybieralnych-specjalizacyjnych
Specjalizacja: tłumaczeniowa-B2
30
30
z
z
2
2
0
0
30
z
15
z
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
1
15
z
e
15
30
0
30
0
0
0 300
435
0
0
0
30
0
45
0
0
0 90
0 345
390
0
0
0
0
0
0
z
2
e
3
6
30
30
75
0
0
0 90
0 300
z
0
2
10
29
15
60
375
0
0
15
z
2
30
30
z
z
2
2
0 105
0 300
360
2
z
3
z
e
30
e
3
30
z
z
2
2
10
19
3
4
0
0
15
10 15
27 45
30
0
0
z
z
0 90
0 255
330
0
30
2
2
15
11 15
30 15
0
0
0 90
0 180
0
30
225
3
1
1
10
30
30
30
* przedmiot do wyboru z listy przedmiotów oferowanych przez IFR na początku semestru
Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu:
30
2
30
10
180
z
2
30
0
0
60 105
2
30
1
3
30
30
z
2
2
30
30
z
………………………..………………
data, podpis i pieczęć dziekana
30
30
30