TOM 3 Suplement do ST

Komentarze

Transkrypt

TOM 3 Suplement do ST
Tom III Specyfikacje Techniczne
SUPLEMENT
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SUPLEMENT
Modernizacja Budynku Głównego WSB w Gorzowie – Etap II
1
Tom III Specyfikacje Techniczne
SUPLEMENT
2
I. WST P
Ŝ
SUPLEMENT do Specyfikacji Technicznych nale y czytać łącznie z pozostałymi
ą projektową.
specyfikacjami technicznymi i dokumentacj
Ŝ
ę
W przypadku zmian lub rozbie ności pomi dzy treścią Suplementu w stosunku do
pozostałych specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej - Suplement stanowi
ę
dokument nadrz dny nad pozostałymi.
Ŝ
UWAGA: Wszelkie nazwy własne u yte w treści Specyfikacji Technicznej,
Ŝ
Dokumentacji Projektowej, Tabeli
Elementów Rozliczeniowych oraz Suplemencie nale y
Ŝ
czytać jako te lub równowa ne i traktować jako wskazanie parametrów technicznych i
jakościowych.
1.
Dotyczy: ST WSZYSTKICH BRAN :
od ST- 01.00.00. do ST – 54.00.00.
ę
ę
1.1. Pkt. 10. Podstawa Płatności – uzupełnia si nast pująco:
Cena jednostkowa pozycji b ędzie uwzgl ędnia ć:
ę
• wszystkie czynności, wymagania i badania składające si na jej wykonanie,
określone dla tej Roboty w odpowiednich zapisach kolejnych ST , Suplemencie i w
Dokumentacji Projektowej oraz koszty wynikające z pkt.9.1. S- 00.00. Wymagania
Ogólne.
II. BRAN A BUDOWLANA
1. Dotyczy: Robót rozbiórkowych
(ST - 01.00.00. ; ST – 08.00.00. ; ST – 11.00.00. ; ST – 12.00.00. ; ST – 17.00.00. ; ST - 41.00.00. )
1.1.
ę
ę
Pkt. 5 w/w specyfikacji uzupełnia si nast pująco:
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy wykonać bezwzględnie wszystkie niezbędne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót oraz wykonać urządzenia do
usuwania z budynku materiałów z rozbiórki.
Strefy gromadzenia odpadów wygrodzić i oznakować. Materiały z rozbiórki usuwać w sposób
ograniczający rozrzut i pylenie.
ę
Przejścia i i przejazdy w zasi gu robót muszą być zabezpieczone.
Nad wejściami do budynku i przejściami dla pieszych wykonać daszki ochronne.
Modernizacja Budynku Głównego WSB w Gorzowie – Etap II
Tom III Specyfikacje Techniczne
SUPLEMENT
3
Znajdujące się w pobliŜu prowadzonych robót rozbiórkowych urządzenia uŜyteczności publicznej,
latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp. powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.
Przy rozbiórce gruz i inne drobne materiały naleŜy usuwać przez rynny zsypowe pyłoszczelne.
Niedopuszczalne jest ich zrzucanie.
Gruz i materiały drobnicowe nale Ŝy usuwać z rejonu robót na bieŜąco, wywo Ŝąc na składowisko
odpadów.
Przed przystąpieniem do robót naleŜy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda,
ścieki).
Ŝ
Ŝ
ć
ą
Roboty rozbiórkowe
nale
y
prowadzi
w
sposób
nie
powoduj
cy
zagro
enia
Ŝ
bezpiecze ństwa u ytkowników, pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich.
Wymagania dotyczące robót:
• Roboty prowadzić ręcznie .
• Zwalnianie ścian metodą podcinania lub podkopywania jest zabronione.
• Elementy betonowe i Ŝelbetowe naleŜy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych,
przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym.
• Elementy konstrukcji stalowych naleŜy przecinać palnikiem acetylenowym.
• Przed przystąŜpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy odłączyć wszystkie instalacje.
• Roboty nale y prowadzić tak , aby nie została naruszona stateczność rozbieranego
elementu oraz konstrukcji.
1.2. Pkt. 10. Podstawa Płatności w w/w specyfikacjach
uzupełnia się następująco:
Cena robót rozbiórkowych obejmuje:
a) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
b) pozyskanie miejsca składowania gruzu i materiałów rozbiórkowych
c) przygotowanie, montaŜ, transport i demontaŜ systemu rusztowań wraz z kosztami
dodatkowymi (dzier Ŝawa, itp.)
d) koszty wymaganych zabezpieczeń (np. stemplowania, wygrodzenie strefy robót,
oznakowanie, daszki ochronne nad wejściami i przejściami dla pieszych, itp.)
e) koszty zajęcia pasa drogowego
f) usunięcie materiałów rozbiórkowych z budynku, uporządkowanie placu budowy po
robotach.
g) koszt wykonania robót zasadniczych – rozbiórkowych
h) wywóz z terenu budowy gruzu i innych materiałów zbędnych wraz z kosztami utylizacji
2. Dotyczy:
ST - 06.00.00. Pokrycie dachu dachówk
2.1. Wymagania materiałowe : Dachówka ceramiczna karpiówka ,
• nasiąkliwość poniŜej 7%, mrozoodporność 150 cykli, kolor wg PT
Modernizacja Budynku Głównego WSB w Gorzowie – Etap II
Tom III Specyfikacje Techniczne
SUPLEMENT
4
•
kształtki ceramiczne do dachówki jw. (dachówki brzegowe, wentylacyjne, g ąsiory,
dachówki okapowe, nasiąkliwość poniŜej 7%, mrozoodporność 150 cykli, kolor wg
PT
ę
ę
2.2. Pkt. 10. Podstawa Płatności uzupełnia si nast pująco:
cena jednostkowa pokrycia połaci dachu dachówką ceramiczną obejmuje:
• pokrycie dachu dachówka ceramiczną karpiówk ą podwójnie w koronk ę
• montaŜ g ąsiorów, dachówek brzegowych, okapowych i wentylacyjnych
• montaŜ akcesoriów dachowych: grzebieni, ław kominiarskich, stopni kominiarskich,
drabinek śniegowych.
ęź
2.3 Zabezpieczenie wi by dachowej
• Po rozebraniu pokrycia dachu elementy więźby dachowej naleŜy oczyścić i zabezpieczyć
przed ogniem i korozja biologiczną
3. Dotyczy:
ST - 07.00.00. Obróbki blacharskie
Wymagania materiałowe
3.1. Obróbki blacharskie
• Blacha tytanowo-cynkowa gr.0,6 mm
3.2. Rynny i rury spustowe
• Rynny d 150mm z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,6 mm
• Rury spustowe d 120 mm z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,6 mm
• Akcesoria montaŜowe
4. Dotyczy:
ST - 21.00.00. Okładziny stropów z płyt gipsowych
ę
ę
4.1. Pkt.1.3 uzupełnia si nast pująco:
• Wykonanie sufitów podwieszonych rozbieralnych – w ciągach komunikacyjnych
ę
ę
4.2. Pkt.2 Materiały uzupełnia si nast pująco:
• Elementy systemowe sufitów podwieszonych modułowych 60x60 , rozbieralnych, (np.
system Armstrong lub równowa Ŝny ) : ruszty, wieszaki, płyty sufitowe gr.20mm, niepalne,
wodoodporne
• Płyty gipsowo kartonowe ognioodporne GKF 12,5 mm
• Płyty gipsowo kartonowe ognioodporne, impregnowane GKFI 12,5 mm
5. Dotyczy:
Okładzin cian i posadzek z płytek ceramicznych
(ST - 25.00.00. ; ST – 29.00.00. ; ST -45.00.00.)
Wymagania materiałowe.
5.1. Płytki ścienne
Modernizacja Budynku Głównego WSB w Gorzowie – Etap II
Tom III Specyfikacje Techniczne
•
•
•
•
•
SUPLEMENT
5
Płytki ceramiczne ścienne monokolor, mat , gat.I, układane metodą kombinowaną ,o
parametrach: grupa BI-b E≤3% Norma EN 14411, płytki róŜnej wielkości: 20x20 cm,
20x15 cm, 40x40cm
Elastyczne powłoki uszczelniające, poliuretanowe, dwuskładnikowe z przeznaczeniem
do pomieszczeń mokrych, np. SOPRO PU-FD,
Wysokoelastyczny klej do płytek ceramicznych , do obiektów mokrych
Zaprawa do spoinowania z przeznaczeniem do pomieszczeń mokrych
Materiały pomocnicze uszczelniające w systemie producenta zapraw klejowych,
fugowych i powłok uszczelniających: taśmy, naroŜniki, kołnierze, itp.
5.2. Płytki podłogowe
5.2.1. płytki gresowe schodowe , antypoślizgowe, z ryflami,
• Płytki ceramiczne, prasowane na sucho, matowe, gat.I
• klasa antypoślizgowości wg DIN 51130: kl.R10
• odporność na wgłębne ścieranie powierzchni płytek nieszkliwionych wg EN ISO 10545-6: <
150mm3
5.2.2.
•
•
•
płytki gresowe 30x30cm ,
płytki ceramiczne, prasowane na sucho, matowe, gat.I
Grupa B1a wg EN ISO 13006
Dopuszczalne odchylenie średniego wymiaru kaŜdej płytki od średniego wymiaru 10 próbek
wg EN ISO 10545-2: ± 0,3%
• wytrzymałość na zginanie wg EN ISO 10545-4 : > 40 N/mm2
• odporność na wgłębne ścieranie powierzchni płytek nieszkliwionych wg EN ISO 10545-6: <
150mm3
• klasa antypoślizgowości wg DIN 51130: kl.R10
• kształtki cokołowe
Uwaga:
Kolorystyka i rozmiar płytek gresowych na korytarzach i klatkach schodowych musi być
Ŝ
ę
zgodny z uło onymi w wyremontowanej cz ści budynku. (seria Arkansas - Ceramika
Ŝ
Parady )
6. Dotyczy:
Posadzek z PVC i paneli drewnopodobnych
(ST-28.00.00. Wykładzina PVC)
Wymagania materiałowe:
6.1. Wykładzina rulonowa
• Wykładzina rulonowa winylowa, homogeniczna, trudnościeralna, grubość całkowita:
min. 2,0 mm , przeznaczona do obiektów uŜyteczności publicznej, o bardzo duŜym
natęŜeniu ruchu, zabezpieczenie powierzchni: poliuretanem, odporna na oddziaływanie
krzeseł na rolkach, antypoślizgowość min. R=9,
6.2. Panele podłogowe
• Panele podłogowe na bazie HDF, grubość min. 8 mm, klasa uŜywalności → 33, klasa
ścieralności wg EN 13329 : AC5,
• Folia paroizolacyjna PE gr.0,2 mm
• Mata piankowa PE gr.5mm,
• Listwy przyścienne w systemie producenta paneli
Modernizacja Budynku Głównego WSB w Gorzowie – Etap II
Tom III Specyfikacje Techniczne
•
SUPLEMENT
6
Materiały pomocnicze
7. Dotyczy: ST - 30.00.00. Drzwi wewn trzne
Wymagania materiałowe:
ę
7.1. Drzwi płytowe pełne lub cz ściowo przeszklone
• rama skrzydła z klejonki drewna iglastego, wewnętrzne wzmocnienie ramiaków
pionowych belkami usztywniającymi, wypełnienie skrzydła: płyta wiórowa , drzwi
obustronnie obłoŜone płytą HDF, okleinowan ą fornirem naturalnym (kolor wg
projektu)
• Akcesoria drzwi: trzy zawiasy wzmocnione, ze stali nierdzewnej. Otwory
wentylacyjne w drzwiach – zgodnie z dokumentacją projektową
• OścieŜnica drewniana regulowana na grubość muru ,
• Zamki metalowe do wkładek patentowych i łazienkowe - w zaleŜności od rodzaju
pomieszczenia.
• Klamki ze stali nierdzewnej
• Izolacyjność akustyczna drzwi zgodnie z normą PN-B-02151-3:1999, min Rw=27 dB
Ŝ
7.2. Drzwi p.po
•
•
•
EI 30 : metalowe jednoskrzydłowe
Skrzydła: blacha stalowa, ocynkowana, lakierowana proszkowo
OścieŜnica stalowa regulowana na grubość muru.
Zawiasy, klamki, zamki jak w pkt.6.1.
8. Dotyczy: ST - 34.00.00.
cianki kabin z tworzyw sztucznych
Ś
8.1. Wymagania materiałowe : cianki sanitariatów
• Ścianki systemowe sanitariatów, system modułowy, z płyt laminowanych HPL –
wodoodpornych, kolor, grubość min.13mm, z drzwiami; okucia, zawiasy, zamknięcia –
ze stali nierdzewnej
• Profile aluminiowe zabezpieczone metodą anodowania - do mocowania ścianek
sanitariatów, do obramowania ścianek, stopy w obudowie ze stali nierdzewnej,
9. Dotyczy: ST - 49.00.00.
lusarka aluminiowa
9.1. Wymagania materiałowe:
ę
Drzwi zewn trzne i okna.
• Profile aluminiowe z wkładk ą termiczną, U ≤ 2,0 W/ m2 K - dla ramy
• Szyby zespolone podwójnie bezpieczne , U ≤ 1,1 W /m2 K - dla szyby
• Okucia drzwi antywłamaniowe, 3 zawiasy wzmocnione
• klamki lub pochwyty ze stali nierdzewnej
• samozamykacze przy drzwiach
Modernizacja Budynku Głównego WSB w Gorzowie – Etap II
Tom III Specyfikacje Techniczne
10.
SUPLEMENT
7
Dotyczy: Nawierzchni z kostki betonowej (ST - 42.00.00. do ST – 44.00.00.)
Wymagania materiałowe
10.1. Nawierzchnie z kostki betonowej
• kruszywo na podsypk ę i do wypełniania spoin wg PN-B-06712
• kruszywo łamane 0/31,5 mm
• cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701
• kostka brukowa betonowa gr. 6cm, gr. 8 cm, kostka szara 90% + kostka kolorowa 10%,
klasa 50, gatunek I, spełniająca wymagania DIN 18501, nasiąkliwość do 4%, wymagana
AT.
• woda wg PN-B-32250
Uwaga: Kostką kolorową wyznaczyć stanowiska parkingowe.
Ŝ
10.2. Obrze a betonowe
• obrzeŜa 8x30x100cm z betonu B25 według PN-B-06250,
• obrzeŜa 8x30x100cm z betonu B25 według PN-B-06250,
• piasek do wykonanie ław wg PN-B-11113,
• cement klasy 32,5 wg PN-B-19701,
• piasek do zapraw wg PN-B-06711
• woda wg PN-B-32250
11. Dotyczy: ST- 02.00.00. Okna połaciowe
UWAGA:
ę
Okna połaciowe i okna lukarn dostarczy Zamawiający. Wykonawca zapłaci cen ryczałtową
podana w TER Roboty Budowlane poz.7 i poz.109
Przy przekazaniu placu budowy Zamawiający ustali tryb przekazania stolarki okiennej
dachowej.
III. BRAN A ELEKTRYCZNA
1. DOTYCZY:
ST 54.00.00. Instalacje elektryczne
ę
ę
ST 54.00.00. uzupełnia si nast pująco:
Ad 5.
Ad 5.1.
Wykonanie robót
Wymagania ogólne
Modernizacja Budynku Głównego WSB w Gorzowie – Etap II
Tom III Specyfikacje Techniczne
SUPLEMENT
8
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ST – 00.00.
Ad 5.2.
Zakres robót
Zakres robót elektrycznych wew. obejmuje:
- zasilanie rozdzielni wentylacyjnych
- instalacja oświetleniowa podstawowego, awaryjnego i zewnętrznego
- instalacja oświetlenia pomieszczeń , awaryjnego i ewakuacyjnego
- instalacja siłowa i gniazd wtyczkowych 230V
- instalacja teletechniczna
- ochrona przeciwpora Ŝeniowa
- pomiary elektryczne
- pomiary natęŜenia oświetlenia
- instalacja odgromowa
5.3.
TABLICE ELEKTRYCZNE I WEWN ĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE
Ŝ
ę
Tablice doposa yć w ochronniki przepi ciowe, lampki sygnalizacyjne LS i
zabezpieczenie typu S na Ŝdodatkowy obwódŜ dla zasilania gniazd dedykowanych.
ę
ę
Ponadto tablic RB doposa yć w wyłącznik ró nicowo prądowy wg wymaga ń uj tych
w aktualnie obowiązujących przepisach.
W zakresie robót naleŜy wykonać:
- linie zasilające tablice w obiekcie
- montaŜ obudów tablic rozdzielczych
- montaŜ wszystkich tablice bezpiecznikowo-rozdzielczych w obiekcie
- montaŜ przycisków wyłącznika p.poŜ
W zakres robót wchodzi równie Ŝ:
- trasowanie
- wykucie i zatynkowanie bruzd
- przebicie i zamurowanie otworów
- montaŜ przepustów w przejściach przez przegrody
- montaŜ rur w gotowych bruzdach
- ułoŜenie przewodów p.t. i kanałach DLP
- wciągnięcie przewodów do rur
- wykucie wnęk dla tablic wnękowych
- oznaczenie i podłączenie przewodów
- opisanie tablic
- sporządzenie schematów tablic
- sprawdzenie poprawności działania elementów tablic
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej
- pomiary elektryczne
Materiały.
ę
Stosować nast pujące przewody – 750V:
a) kabel YKY 4x50mm2+LY 25mm2 – zasilanie tablicy RP, RP4
Modernizacja Budynku Głównego WSB w Gorzowie – Etap II
Tom III Specyfikacje Techniczne
b)
c)
d)
e)
SUPLEMENT
9
kabel YKY 4x35mm2 + LY 16mm2 – zasilanie tablicy RP3
kabel YKY 4x10mm2 + LY 16mm2 – zasilanie tablicy RP5, RP6
YDYŜo 5x4mm2 do tablicy RB
GsLGs 3x1,5 mm2 do przycisków wyłącznika p.poŜ
Aparaty i akcesoria tablicowe naszynowe:
- wyłącznik nadprądowy S301, B-10A
- wyłącznik nadprądowy S301, B-16A
- wyłącznik nadprądowy S303, B-25A
- wyłącznik róŜnicowo-prądowy P304 25A 30mA
- wyłącznik róŜnicowo-prądowy P304 40A 30mA
- wyłącznik róŜnicowo-prądowy P304 63A 30mA
- rozłącznik bezpiecznikowy R323 - 35A 3P+N
- rozłącznik bezpiecznikowy R323 - 50A 3P+N
- ochronnik p.przepięciowy DEHNguard 275
- lampki sygnalizacyjne L191
- rozdzielnice wnękowa RW 4x12 z drzwiczkami IP40
- szafka ATLANTIC 500x400x200 z drzwiami szklanymi
- licznik energii elektrycznej 3f
- listwy przyłączowe 1,5 do 2,5mm2
- przyciski wyłącznika p.poŜ.
- rury instalacyjne gładkie RB 20 i 47
- złączki kompensacyjne do rur ZCL 20 i 47
- rura RS 47
Zastosować tablice i aparaty elektryczne do tablic o parametrach aparatów firmy Legrand.
Akcesoria tablicowe firmy wykonane są zgodnie z normami europejskimi EN oraz IEC.
Podstawowe aparaty tablic:
- wyłączniki nadprądowe mają posiadać zgodność z normą EN-60898 oraz
PN-90/E-93022
- wyłączniki roŜnicowo-prądowe mają posiadać zgodność z normą PN-IEC-1008
W tablicach stosować ograniczniki przepięć DEHN+SOHNE. Są one zgodnie z
wymaganiami grupy norm E DIN VDE 0675.
1. Wykonanie robót.
Ŝ
Przy wykonywaniu robót nale y:
- trasować przewody w liniach poziomych i pionowych
- przejścia przez ściany i stropy chronić rurkami RVS
- przebicia pomiędzy strefami poŜarowymi uszczelnić masą o odporności ogniowej równej
odporności ogniowej ściany
- przewody układać swobodnie, tak aby nie były naraŜone na napręŜenia
- wszystkie połączenia przewodów wykonać na zaciski śrubowe
- stosować podkładki metalowe w przypadku przyłączenia przewodów pod zaciski gdy przewody
są zakończone oczkiem
- tablice elektryczne nale Ŝy wykonać w oparciu o schematy zawarte w projekcie i doposaŜyć wg
suplementu
- wykonać schematy tablic
- opisać tablice pismem drukowanym
- jako ochronę przeciwporaŜeniową zastosować samoczynne wyłączenie w układzie
TN-C-S.
Modernizacja Budynku Głównego WSB w Gorzowie – Etap II
Tom III Specyfikacje Techniczne
SUPLEMENT
10
2. Kontrola jakości.
Ŝ
ę
- sprawdzenie robót podtynkowych podlega odbiorowi cz ściowemu, poniewa przy
ko ńcu robót ulegają one zakryciu
- dobór przewodów do obciąŜalności prądowej (zgodność z projektem)
- oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych
- przewody w tablicach powinny być powiązane w wiązki i oznakowane
- drzwiczki tablic wnękowych powinny być zlicowane z płaszczyzną ściany
- krawędzie tablic powinny być równoległe do poziomu i pionu
- powinny być opisane elementy tablic, opisane i ponumerowane obwody wychodzące
- przewody ochronne ochronne w tablicach powinny być oznaczone kombinacją barw Ŝółtej i
zielonej
3. Odbiór robót.
Odbiorowi podlega:
- prawidłowość ułoŜenia przewodów (odbiór częściowy)
- usunięcie ewentualnych usterek
- jakość zastosowanych materiałów i urządzeń
- prawidłowość schematyczna wykonania tablic
- prawidłowość wyników kontroli jakości robót
- prawidłowość wyników wykonanych pomiarów elektrycznych – zgodność z obowiązującymi
przepisami
- zgodność dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
- prawidłowość funkcjonowania instalacji i urządze ń włączonych pod napięcie
Do odbioru końcowego naleŜy przedstawić:
- protokoły pomiarów:
a)
ciągłości przewodów
b)
rezystancji izolacji elektrycznej
c)
sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na uŜyte
materiały
- dokumentację powykonawczą
4. Przepisy związane.
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Tom V. Instalacje
elektryczne.
2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42; 45; 46;
47; 53; 56; 61; 473; 482; 537
3. PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa
4. PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne instalacji elektrycznych i zakończeń przewodów
oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego
5. PN-91-E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cyframi
5.4.
Ś
INSTALACJA O WIETLENIA WEWN ĘTRZNEGO I ZEWN ĘTRZNEGO
Dodatkowo naleŜy zamontować oprawy oświetleniowe wg wyboru Inwestora nad
umywalkami w sanitariatach oraz oprawy halogenowe 500W na zewnętrznej ścianie budynku na
wysięgnikach dla doświetlenia terenu.
Wykonać oświetlenie wejść, wiatrołapu i portalu wejściowego zgodnie z dokumentacją i
Tabelą Elementów Rozliczeniowych.
Modernizacja Budynku Głównego WSB w Gorzowie – Etap II
Tom III Specyfikacje Techniczne
SUPLEMENT
11
Ŝ
W zakresie robót nale y wykonać :
- oświetlenie podstawowe pomieszczeń
- oświetlenie ewakuacyjne obiektu
W zakres robót wchodzi:
- trasowanie
- wykucie i zatynkowanie bruzd
- wykonanie i zamurowanie przebić przez przegrody
- ułoŜenie przewodów kabelkowych płaskich w tynku
- przygotowanie podło Ŝa pod montaŜ opraw oświetleniowych
- montaŜ opraw oświetleniowych
- przygotowanie podło Ŝa pod montaŜ puszek rozgałęźnych
- przygotowanie podło Ŝa pod montaŜ puszek PO-60 p/t
- montaŜ puszek rozgałęźnych
- montaŜ puszek PO-60 p/t
- montaŜ łączników oświetleniowych w puszkach
- kopanie i zasypywanie rowów kablowych
- ułoŜenie kabli zasilające oprawy zewnętrzne
- montaŜ kompletnych słupów oświetleniowych z oprawami
- montaŜ opraw na wysięgnikach na ścianie budynku
- pomiary elektryczne wraz z protokołem wg aktualnie obowiązujących przepisów
- pomiary natęŜenia oświetlenia
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej
1. Materiały.
Stosować przewody, osprzęt i oprawy:
- przewody typu YDY – 750V
a)
YDYpŜo - 2x1,5mm2
b)
YDYpŜo – 3x1,5mm2
c)
YDY - 4x1,5mm2
d)
YDY – 5x1,5mm2
e)
YKY 3x2,5 mm2
- osprzęt instalacyjny POLO System lub równowaŜny
a)
łącznik 1-biegunowy
b)
łącznik krzyŜowy
c)
łącznik schodowy
d)
łącznik świecznikowy
- oprawy oświetleniowe wg opisu w projekcie oraz dodatkowo kinkiety nad umywalkami
- puszka okrągła uniwersalna z pokrywk ą p/t ø80
- puszka PO ø 60 końcowa bez pokrywki p/t
- puszka rozgałęźna bryzgoszczelna
- zaciski WAGO
słupy S31WA ROSA z oprawami CDS 550 1xCDM-T 150W z oprze wodowaniem i
tabliczk ą bezpiecznikową
- oprawy halogenowe na wysięgnikach mocowane na ścianie budynku
2. Wykonanie robót.
Ŝ
Przy wykonywaniu robót nale y:
- trasować przewody w liniach poziomych i pionowych
- przejścia przez ściany i stropy chronić rurkami RVS
Modernizacja Budynku Głównego WSB w Gorzowie – Etap II
Tom III Specyfikacje Techniczne
SUPLEMENT
12
przebicia pomiędzy strefami poŜarowymi uszczelnić masą o odporności ogniowej równej
odporności ogniowej ściany
- przewody układać swobodnie, tak aby nie były naraŜone na napręŜenia
- przewody układać na gładkim podłoŜu
- do puszek wprowadzać tylko przewody, które wymagają łączenia w puszce – pozostałe
prowadzić obok
- puszki osadzać tak aby ich górna krawędź po otynkowaniu była zlicowana z tynkiem
- puszki osadzać (przed otynkowaniem) w sposób trwały i zabezpieczyć pokrywą przed
zabrudzeniem tynkiem
- łączniki klawiszowe naleŜy montować tak aby ich połoŜenie było jednakowe w całym obiekcie
- wszystkie połączenia przewodów wykonać na zaciski śrubowe lub spręŜynowe (nie lutować i
nie skręcać)
- do danego zacisku przyłączać przewody takie na jakie ten zacisk jest przystosowany
- oprawy mocować tak aby wytrzymały siłę zerwania równą 500N
- jako ochronę przeciwporaŜeniową zastosować samoczynne wyłączenie w układzie
TN-C-S.
puszki wyłączników oświetleniowych oraz gniazd wtykowych naleŜy osadzić na równych
wysokościach od poziomu gotowej posadzki wg obowiązujących przepisów.
-
3. Kontrola jakości.
Ŝ
ę
- sprawdzenie robót podtynkowych podlega odbiorowi cz ściowemu, poniewa przy
ko ńcu robót ulegają one zakryciu
- dobór przewodów do obciąŜalności prądowej (zgodność z PB)
- oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych
- trwałość zamocowanego osprzętu
- zachowanie odpowiedniej kolorystyki sprzętu instalacyjnego
- zasady zachowania jednolitej pozycji załączania łączników
- stopnia ochrony IP osprzętu instalacyjnego
- zabezpieczenia przed korozją elementów instalacji elektrycznej
- działanie instalacji oświetleniowej podłączonej pod napięcie
4. Odbiór robót.
Odbiorowi podlega:
- prawidłowość ułoŜenia przewodów (odbiór częściowy)
- usunięcie ewentualnych usterek
- jakość zastosowanych materiałów i urządzeń
- prawidłowość wyników kontroli jakości robót
- prawidłowość wyników wykonanych pomiarów elektrycznych – zgodność z obowiązującymi
przepisami
- zgodność dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
- prawidłowość funkcjonowania instalacji włączonej pod napięcie
Do odbioru końcowego naleŜy przedstawić:
- protokoły pomiarów:
a) ciągłości przewodów
b) rezystancji izolacji elektrycznej
c) natęŜenia oświetlenia
d) sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania
e) skuteczności działania wyłączników prądowo-róŜnicowych
f) prób działania oświetlenia
g) pomiar skuteczności uziemienia
Modernizacja Budynku Głównego WSB w Gorzowie – Etap II
Tom III Specyfikacje Techniczne
-
SUPLEMENT
13
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na uŜyte
materiały
dokumentację powykonawczą
5. Przepisy związane.
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Tom V. Instalacje
elektryczne.
2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42; 45; 46;
47; 53; 56; 61; 473; 482; 537
3. PN-84-E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym
4. PN-E-04700 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzenia pomontaŜowych badań odbiorczych..
5.5
INSTALACJA
GNIAZD
WTYCZKOWYCH
OGÓLNEGO
DEDYKOWANYCH I INSTALACJA TELETECHNICZNA
PRZEZNACZENIA
Ŝ
ę
Wykonać nale y wspólną sieć komputerową oraz instalacj teletechniczną w
kanałach DLP wykonaną na elementach Krone lub podobnych.
Podczas wykonywania instalacji logicznej naleŜy przestrzegać nw. norm i przepisow.
• Norma EIA/TIA 568 - Okablowanie telekomunikacyjne w budynkach biurowych EIA/TIA 568
Commercial Building Telecommunications Wiring Standard. Norma definiuje system okablowania
obsługujący środowisko wielu systemów instalowanych w budynkach UŜytkowych. Ideą normy jest
umoŜliwienie projektowania i instalowania okablowania w budynku bez znajomości urządzeń
komunikacyjnych przeznaczonych do instalacji. Sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny
renomowanych dostawców jest przystosowany do pracy na okablowaniu wykonanym w tym
standardzie.
ę
ę
W kanałach DLP montować ZPD – zespolony punkt dost powy składający si
z 2 gniazd 230V DATA + 1x RJ45 + 1xRJ12.
ę
Dokładną lokalizacj gniazd wtyczkowych oraz ZPD uzgodnić na roboczo z
Ŝ
U ytkownikiem
Wszystkie gniazda montować do puszek p/t za pomocą wkrętów
W zakres robót wchodzi:
- trasowanie
- wykucie i zatynkowanie bruzd
- wykonanie i zamurowanie przebić przez przegrody
- montaŜ kanałów dzielonych DLP
- ułoŜenie przewodów kabelkowych w tynku, w kanałach i rurkach
- ułoŜenie przewodów logicznych w kanałach
- przygotowanie podło Ŝa pod montaŜ puszek rozgałęźnych
- przygotowanie podło Ŝa pod montaŜ puszek PO-60 p/t
- montaŜ puszek rozgałęźnych
- montaŜ puszek PO-60 p/t
- montaŜ gniazd wtyczkowych w puszkach
- montaŜ ZPD
- pomiary elektryczne wraz z protokołem
- pomiary sieci logicznej – pomiary tłumienia, przesłuchów międzykanałowych, przesłuchów
zdalnych między dwiema parami mierzonych w odniesieniu do sygnału źródłowego,
rezystancji, impedancji oraz długości przebiegu. Okablowanie musi być przetestowane na
zgodność z kategoria określona w projekcie zgodnie z normą ISO/IEC 11801
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej
Modernizacja Budynku Głównego WSB w Gorzowie – Etap II
Tom III Specyfikacje Techniczne
SUPLEMENT
14
1. Materiały.
Zaprojektowano przewody i osprzęt:
- przewody typu YDYp Ŝo – 750V – 3x2,5mm2
- przewody UTP FLEX 2*2*AWG kat 5e
- osprzęt instalacyjny POLO System
a)
gniazdo pojedyncze z uziemieniem
b)
ZPD – 2xgniazdo DATA, RJ-45, RJ-12
- puszka okrągła uniwersalna z pokrywk ą p/t ø80
- puszka PO ø 60 końcowa bez pokrywki p/t
- puszka rozgałęźna bryzgoszczelna
- zaciski WAGO
2. Wykonanie robót.
Ŝ
Przy wykonywaniu robót nale y:
- trasować przewody w liniach poziomych i pionowych
- przejścia przez ściany i stropy chronić rurkami RVS
- przebicia pomiędzy strefami poŜarowymi uszczelnić masą o odporności ogniowej równej
odporności ogniowej ściany
- przewody układać swobodnie, tak aby nie były naraŜone na napręŜenia
- przewody układać na gładkim podłoŜu
do puszek wprowadzać tylko przewody, które wymagają łączenia w puszce – pozostałe
prowadzić obok
- puszki osadzać tak aby ich górna krawędź po otynkowaniu była zlicowana z tynkiem
- puszki osadzać (przed otynkowaniem) w sposób trwały i zabezpieczyć pokrywą przed
zabrudzeniem tynkiem
- gniazda montować w całym obiekcie w taki sposób aby bolec ochronny był u góry, przewód
fazowy z lewej strony, a przewód neutralny z prawej
- wszystkie połączenia przewodów wykonać na zaciski śrubowe lub spręŜynowe (nie lutować i
nie skręcać)
- do danego zacisku przyłączać przewody takie na jakie ten zacisk jest przystosowany
- mocować puszki i gniazda tak, Ŝeby wyciąganie wtyczki nie spowodowało naruszenia
mocowania puszki ani gniazda
- przewody neutralne i ochronne wprowadzone do puszek powinny być dłuŜsze niŜ fazowe
- jako ochronę przeciwporaŜeniową zastosować samoczynne wyłączenie w układzie
TN-C-S oraz wyłączniki róŜnicowo-prądowe
3. Kontrola jakości.
Ŝ
ę
- sprawdzenie robót podtynkowych podlega odbiorowi cz ściowemu, poniewa przy
ko ńcu robót ulegają one zakryciu
- dobór przewodów do obciąŜalności prądowej (zgodność z PB)
- oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych
- sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z pkt. 5
- trwałość zamocowanego osprzętu
- zachowanie odpowiedniej kolorystyki sprzętu instalacyjnego
- stopnia ochrony IP osprzętu instalacyjnego
- działanie instalacji gniazdowej podłączonej pod napięcie
4. Odbiór robót.
Odbiorowi podlega:
Modernizacja Budynku Głównego WSB w Gorzowie – Etap II
Tom III Specyfikacje Techniczne
-
-
SUPLEMENT
15
prawidłowość ułoŜenia przewodów (odbiór częściowy)
usunięcie ewentualnych usterek
jakość zastosowanych materiałów i urządzeń
prawidłowość wyników kontroli jakości robót
prawidłowość wyników wykonanych pomiarów elektrycznych – zgodność z obowiązującymi
przepisami
zgodność dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
prawidłowość funkcjonowania instalacji włączonej pod napięcie
Do odbioru końcowego naleŜy przedstawić:
protokoły pomiarów:
a) ciągłości przewodów
b) rezystancji izolacji elektrycznej
c) sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na uŜyte
materiały
dokumentację powykonawczą
5. Przepisy związane.
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Tom V. Instalacje
elektryczne.
2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42; 45; 46;
47; 53; 56; 61; 473; 482; 537
3. PN-E-04700 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzenia pomontaŜowych badań odbiorczych..
5.6. INSTALACJA ODGROMOWA
W zakres robót wchodzi:
- demontaŜ istniejącej instalacji odgromowej i jej odtworzenie tj.:
- montaŜ uziomu powierzchniowego (otokowego) z bednarki FeZn 30x4 w wykopie
o gł. 0,8 m
- przygotowanie podło Ŝa do zamontowania obudów złączy kontrolnych
- montaŜ obudów złączy kontrolnych
- montaŜ złączy kontrolnych montowanych w obudowach zlicowanych z elewacją
- montaŜ rur ochronnych RL18 p.t. i wciągnięcie DFeZn 8 mm2
- montaŜ wsporników dachowych i obejm g ąsiorów – stosować systemowe
przewidziane dla zastosowanej dachówki
- montaŜ przewodów instalacji odgromowej nienapręŜnych na gotowych wspornikach
- montaŜ złączy krzyŜowych i rynnowych
- przyłączenie elementów metalowych (na opaski lub zaciski śrubowe)
- pomiary elektryczne wraz z protokołem
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej i metryki urządzenia odgromowego
1. Materiały.
Zaprojektowano następujące materiały:
- bednarka FeZn 30x4
- drut FeZn ø 8mm
- wsporniki dachowe stalowe ocynkowane
- zaciski do połączeń przewód – rynna
- złącza kontrolne
- złączki odgałęźne
- obudowy naścienne np. ON 22x15
Modernizacja Budynku Głównego WSB w Gorzowie – Etap II
Tom III Specyfikacje Techniczne
SUPLEMENT
16
ę
2. Sprz t.
Sprzęt ręczny, rodzaj stosowanego sprzętu zgodny z projektem organizacji robót lub
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
3. Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.
Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i składowania materiałów na budowie podane są
w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Tom Vinstalacje elektryczne.
4. Wykonanie robót.
Przy wykonywaniu robót naleŜy:
- uziom powierzchniowy układać w wykopie na głębokości 0,8 m
- trasować przewody w liniach poziomych i pionowych
- zamontować wsporniki dachowe
- układać przewody na gotowych uchwytach na dachu i rurach RL18 na ścianach
- przewody układać wyprostowane, swobodnie, tak aby nie były naraŜone na napręŜenia
- przewody odgromowe powinny być ocynkowane zgodnie z PN-ISO 404213
- wskazana gr. warstwy cynku dla przewodów odgromowych 12um
Wszystkie połączenia bednarki w wykopie wykonać jako spawane. Miejsca połączeń naleŜy
zabezpieczyć przed korozją przy pomocy farby antykorozyjnej podkładowej a następnie
asfaltowej.
Wszystkie połączenia skręcane śrubowe muszą być zabezpieczone przed korozją za
pomocą wazeliny technicznej bezkwasowej.
5. Kontrola jakości.
- sprawdzenie robót podtynkowych oraz uło Ŝenie uziomu otokowego podlega odbiorowi
częściowemu, poniewaŜ przy końcu robót ulegają one zakryciu
- sprawdzenie podlega estetyka i jakość wykonania instalacji odgromowej na dachu
- dobór przekroju przewodów (zgodność z PB) oraz poprawnośc mocowania
6. Odbiór robót.
Odbiorowi podlega:
- prawidłowość ułoŜenia przewodów (odbiór częściowy), stan wsporników oraz sposób
ich zamocowania
- usunięcie ewentualnych usterek
- jakość zastosowanych materiałów i urządzeń
- prawidłowość wyników kontroli jakości robót
- prawidłowość wyników wykonanych pomiarów elektrycznych – zgodność
z obowiązującymi przepisami
- zgodność dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
Do odbioru końcowego naleŜy przedstawić:
- protokoły pomiarów
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na
uŜyte materiały
- dokumentację powykonawczą
7. Przepisy związane.
Modernizacja Budynku Głównego WSB w Gorzowie – Etap II
Tom III Specyfikacje Techniczne
SUPLEMENT
17
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Tom V. Instalacje
elektryczne.
2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 47; 54; 56;
61
3. PN-86 E-05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych
IV. BRAN A SANITARNA
1. DOTYCZY: ST 51.00.00 Instalacja wod-kan
Uzupełnia się punkt 10 dodając podpunkt 10.1 o następującej treści:
Cena wykonania instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej obejmuje:
a) badania laboratoryjne robót i materiałów i technologii wraz z opracowaniem dokumentacji,
b) zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
c) wykonanie badań, pomiarów i sprawdzeń robót,
d) wykonanie robót ziemnych oraz rozbiórek i odtworzeń elementów betonowych
e) wykonanie bruzd oraz otworów instalacyjnych
f) zatynkowanie bruzd oraz otworów instalacyjnych
g) zabudowę urządzeń z osprzętem, konstrukcjami mocującymi wraz z wykonaniem podejść,
szafkami hydrantowymi
h) wykonanie systemu przejść przewodów przez przegrody budowlane i dach
i) wykonanie połączeń z istniejącą instalacją na innych kondygnacjach
j) montaŜ rur oraz kształtek wraz wykonaniem podejść, przyborami, armaturą,
wyposa Ŝeniem, uchwytami, mocowaniami, tulejami ochronnymi, izolacjami, wyposaŜeniem
k) próby szczelności, płukania, dezynfekcji instalacji,
l) wykonanie dokumentacji powykonawczej
m) montaŜ, demontaŜ rusztowań
n) koszty wynikające z punktu 9.1 specyfikacji ST-00.00.
2. DOTYCZY: ST 52.00.00 Instalacje c.o.
Uzupełnia się punkt 10 dodając podpunkt 10.1 o następującej treści:
Cena wykonania instalacji c.o. obejmuje:
a) badania laboratoryjne robót i materiałów i technologii wraz z opracowaniem dokumentacji,
b) zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
c) wykonanie badań, pomiarów i sprawdzeń robót,
d) wykonanie bruzd oraz otworów instalacyjnych
e) zatynkowanie bruzd oraz otworów instalacyjnych
f) zabudowę urządzeń z osprzętem, konstrukcjami mocującymi wraz z wykonaniem podejść
g) montaŜ rur oraz kształtek, z wykonaniem podejść, armaturą, uchwytami, mocowaniami,
tulejami ochronnymi, izolacjami, wyposa Ŝeniem
h) wykonanie połączeń z istniejącą instalacją na innych kondygnacjach
i) próby szczelności, płukania instalacji,
j) wykonanie nastaw wstępnych grzejników oraz regulacja instalacji c.o. na gorąco
k) wykonanie systemu sterowania automatycznego pracą obiegów grzewczych
l) wykonanie dokumentacji powykonawczej
m) montaŜ, demontaŜ rusztowań
n) koszty wynikające z punktu 9.1 specyfikacji ST-00.00.
Modernizacja Budynku Głównego WSB w Gorzowie – Etap II
Tom III Specyfikacje Techniczne
3. DOTYCZY:
SUPLEMENT
18
ST 53.00.00 Instalacje wentylacji
Uzupełnia się punkt 10 dodając podpunkt 10.1 o następującej treści:
Cena wykonania instalacji wentylacji obejmuje:
h) badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,
i) zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
j) wykonanie badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,
k) montaŜ kompletnych central wentylacyjnych (z wymiennikami, nagrzewnicami, tłumikami,
filtrami, wentylatorami, przepustnicami, pełnym wyposaŜeniem) wraz z konstrukcją
posadawiającą, automatyk ą i podłączeniem,
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
montaŜ kanałów, rur, kształtek i uzbrojenia przewodów (jak armatura, wentylatory, anemostaty, skrzynki
rozpręŜne, przepustnice itp.)
montaŜ wyrzutni
ocieplenie przewodów,
wykonanie systemu mocowań przewodów,
wykonanie systemu przejść przewodów przez przegrody budowlane i dach,
wykonanie połączeń z istniejącą instalacją na innych kondygnacjach
zabezpieczenia odcinków naraŜonych na uszkodzenia mechaniczne,
osadzenie podstaw dachowych na zabezpieczonych antykorozyjnie konstrukcjach wsporczych z
montaŜem wentylatorów,
wykonanie kompletnej instalacji ciepła technologicznego
rozruch i regulacja hydrauliczna instalacji wentylacyjnej,
pomiary akustyczne, próby szczelności,
przeprowadzenie szkolenia osób oraz wykonanie instrukcji obsługi
zinwentaryzowanie i naniesienie w dokumentacji technicznej powykonawczej trasy
przewodów,
montaŜ, demontaŜ rusztowań
koszty wynikające z punktu 9.1 specyfikacji ST-00.00.
Modernizacja Budynku Głównego WSB w Gorzowie – Etap II

Podobne dokumenty