Folder ogolny_pazdziernik 2013

Komentarze

Transkrypt

Folder ogolny_pazdziernik 2013
Miesięcznik
Inwestycyjny
Numer 10 (13) ● Październik 2013
Komentarz październik 2013
Rynek akcji
Za nami kolejny miesiąc silnych wzrostów na rynkach akcji. Dobrego
nastroju wśród inwestorów nie była w stanie zepsuć trwająca 16 dni
przerwa w funkcjonowaniu administracji publicznej w USA, która była
spowodowana brakiem porozumienia pomiędzy Republikanami
i Demokratami co do podniesienia pułapu zadłużenia. Ostatecznie obie
partie się porozumiały, ale problem nie został rozwiązany tylko odłożony
w czasie do 15 stycznia 2014 roku. Ponad 2-tygodniowy „government
shutdown” na pewno spowoduje straty dla amerykańskiej gospodarki
(szacuje się, że będzie to ok. 0,5% PKB). Inwestorów to jednak nie
martwi, gdyż trochę gorsze dane to argument za kontynuowaniem przez
FED programu luzowania ilościowego (QE) w dotychczasowej formie.
Oczekiwania inwestorów, co do terminu pierwszego cięcia w programie
QE przesunęły się na koniec pierwszego kwartału 2014. Czynniki te
spowodowały wzrosty cen większości aktywów finansowych,
a najmocniej akcji. Główny indeks rynku amerykańskiego S&P500 wzrósł
w październiku o +4,5%, także indeksy głównych giełd europejskich
osiągnęły pokaźne stopy zwrotu: niemiecki DAX +5,1%, francuski CAC40
+3,8%, londyński FTSE250 +3,8%. Z rynków rozwiniętych tylko japoński
Nikkei225 zanotował spadek o -0,9%. Także indeksy rynków
wschodzących rosły, najmocniej Indie +9,2%, Turcja +4,2%, Rosja
+3,9%, Brazylia +3,7%, jedynie w Chinach indeks stracił -1,5%.
Główny indeks warszawskiej giełdy WIG zyskał +6,6%, osiągając
w październiku poziomy obserwowane ostatnio w 2007 roku. Kolejny
miesiąc najlepiej zachowywały się indeksy małych i średnich spółek:
mWIG40 wzrósł +6,5%, a sWIG80 +12,1%. Duże zainteresowanie
klientów funduszami akcji małych i średnich spółek pomaga indeksom
z tego segmentu rynku notować kolejne maksima.
Rynek obligacji
Oddalający się termin zakończenia QE pomaga także rynkom obligacji.
W minionym miesiącu rosły ceny obligacji skarbowych na rynkach
bazowych (amerykańskim i niemieckim), a wraz za nimi rosły ceny także
na rynkach o wyższym poziomie ryzyka, w tym także polskim.
Rentowność polskich 10-letnich obligacji skarbowych spadła z 4,4% notowanych na koniec września - do poziomu 4,1% na koniec
października.
Razem z polskimi obligacjami umacniał się także złoty, zwłaszcza do
dolara amerykańskiego.
Sytuacja makroekonomiczna
Opublikowane dane w październiku nie zmieniły obrazu polskiej
gospodarki, wskazując na dalsze ożywienie koniunktury. Sprzedaż
detaliczna wzrosła o 3,9% w ujęciu rocznym, co jest wynikiem lepszym
niż w poprzednim miesiącu i zgodnym z oczekiwaniami analityków. Dość
dobre dane są wynikiem stopniowej poprawy na rynku pracy.
Obserwujemy realny wzrost wynagrodzeń a stopa bezrobocia kolejny
miesiąc utrzymuje się na tym samym poziomie 13% (historycznie w tym
okresie mieliśmy wzrost bezrobocia ze względu na zakończenie prac
sezonowych). Dodatkowo banki stopniowo rozluźniają politykę
kredytową. Wszystkie te czynniki powodują, że w kolejnych miesiącach
konsumpcja powinna nadal się poprawiać. Nieco słabsza od oczekiwań
okazała się we wrześniu produkcja przemysłowa (6,2% r/r wobec
prognoz na poziomie 7% r/r), natomiast roczny wskaźnik inflacji za
wrzesień obniżył się do 1% r/r.
Dane z Europy i USA opublikowane w ostatnich tygodniach okazały się
nieznacznie słabsze w stosunku do oczekiwań wskazując na nieznaczne
spowolnienie ożywienia gospodarczego na przełomie III i IV kwartału.
Mimo tego, wskaźniki PMI pozostają tam nadal powyżej 50 pkt, co
wskazuje na kontynuację ożywienia, aczkolwiek nieco wolniejszą niż
wcześniej oczekiwano.
Najlepsze fundusze w październiku
Fundusz
Stopa zwrotu 1 m-c (%)
UFK Generali - Noble Fund Akcji Małych
i Średnich Spółek
9,35
UFK Generali - Legg Mason Akcji
7,75
UFK Generali - Franklin India Fund (USD)
7,19
UFK Generali - Skarbiec Akcja
6,68
Portfel Cyklu Koniunkturalnego
6,21
Porównanie zachowania indeksów giełd zagranicznych
z indeksem WIG za ostatnie 12 miesięcy
35%
30%
25%
WIG
S&P500
DAX
FTSE250
20%
15%
10%
5%
0%
paź 12
gru 12
-5%
lut 13
kwi 13
cze 13
sie 13
paź 13
Źródło: opracowanie
własne
ź
Podsumowanie
Indeks WIG od „dołka” z początku lipca wzrósł o 25%, praktycznie bez żadnej
korekty (mieliśmy do czynienia tylko z kilkudniową paniką po ogłoszeniu przez
Rząd zmian w OFE). Wraz z biciem przez indeksy kolejnych rekordów, ryzyko
ewentualnej korekty będzie narastać. Dlatego inwestując w fundusze akcji
teraz, należy mieć świadomość, ze prędzej czy później taka korekta się
wydarzy. Ale ewentualne spadki indeksów, naszym zdaniem, należy
wykorzystać do zwiększania ekspozycji w tę klasę aktywów, gdyż w dłuższym
terminie rynek akcji powinien powrócić do wzrostów.
Departament Inwestycji
Generali Życie T.U. S.A.
Wyniki wybranych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
Wartość jednostki uczestnictwa z dnia 31.10.2013
(pełna lista wyników dostępna na http://www.generali.pl/klienci-indywidualni/inw-i-ochrona/notowania)
Wartość
jednostki
(zł)
Nazwa Funduszu
Zmiana (%)
1-mc
3-mc
6-mc
1 rok
3 lata
5 lat
Fundusze akcyjne
UFK Generali Agresywny PLUS
17,8486
5,32
13
19,49
19,4
11,97
UFK Generali - Legg Mason Akcji
418,16
7,75
17,91
UFK Generali - Noble Akcji
137,32
6,18
13,64
UFK Generali - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
98,23
9,35
20,78
39,23
UFK Generali - Noble Mieszany
154,88
5,97
12,39
21,82
UFK Generali Global Absolute Return Fund
17,1458
1,57
3,56
5,62
UFK Generali Mieszany PLUS
15,1972
2,91
5,86
UFK Generali Obligacji PLUS
8,7259
1,13
UFK Generali Gwarantowany PLUS
12,8748
0,25
Portfel Polski Akcyjny (Portfel Akcyjny)
7,1547
Portfel Cyklu Koniunkturalnego (Portfel Mieszany)
10,4404
Portfel Polski Specjalistyczny (Portfel Mieszany)
13,0512
62,83
26,1
29,59
20,17
101,67
17,53
20,02
16,3
110,32
30,63
28,72
87,48
7,9
10,38
12,3
36,09
0,24
-0,99
3,96
15,32
31,36
0,54
1,16
3,2
12,45
20,48
6,16
14,28
19,73
21,2
5,76
63,67
6,21
7,67
4,7
4,03
8,69
11,68
13,56
11,08
48,29
Fundusze mieszane
Fundusze bezpieczne
Portfele modelowe
Najpopularniejsze UFK - wybór Klientów Generali w październiku 2013
9%
UFK Generali Akcyjne
UFK Generali Mieszane
UFK Generali Bezpieczne
(% całości aktywów)
(% całości aktywów)
(% całości aktywów)
8,70%
8%
8%
8%
7%
7%
7%
6%
6%
5%
5%
7,30%
6,70%
6%
5%
4,90% 4,80%
4,50%
3,60%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
0%
0%
3,20%
5,10% 5,00%
4,70%
4%
2,30%
2,10% 2,10%
1,30%
3%
2%
1%
0%
Global Absolute Return Fund
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
Agresywny PLUS
Noble Mieszany
Legg Mason Pieniężny
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
Portfel Polski Specjalistyczny
Gwarantowany PLUS
Noble Akcji
Mieszany PLUS
Templeton Global Total Return Fund (USD)
Portfel Polski Akcyjny
Portfel Cyklu Koniunkturalnego
Obligacji PLUS
Legg Mason Akcji
Źródło: opracowanie własne
Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi oferty kupna ani sprzedaży, zachęty ani porady inwestycyjnej ze strony Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej
„Towarzystwo”). Niniejsze opracowanie nie ma charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie
informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Wszystkie prezentowane opinie są opiniami własnymi Towarzystwa. Pomimo dołożenia należytej
staranności przy sporządzaniu niniejszego dokumentu Towarzystwo nie może zapewnić, że prezentowane opinie okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie. Ubezpieczający musi liczyć się
z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych lub zainwestowanych środków.
Wszelkie szczegółowe zasady zawarcia i wykonywania poszczególnych umów ubezpieczenia oferowanych przez Towarzystwo, określone są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (dalej „OWU”)
oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia. W zależności od umów zawartych z klientami Towarzystwa, w przypadku inwestowania środków (w tym także zmianą jego sposobów)
Towarzystwo informuje, iż z tego tytułu mogą zostać pobrane opłaty m.in. wskazane w tabelach opłatach i prowizji stanowiących załącznik do OWU.