Nowa Wieś Ełcka, dnia 01.12.2014 r. Zamawiający

Komentarze

Transkrypt

Nowa Wieś Ełcka, dnia 01.12.2014 r. Zamawiający
Nowa Wieś Ełcka, dnia 01.12.2014 r.
Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś Ełcka
Ul. Lipowa 1
19-300 Ełk
Dotyczy: usług konserwacyjno – remontowych, utrzymania porządku i czystości na
nieruchomości zabudowanej położonej w Nowej Wsi Ełckiej przy ul. Lipowej 1.
Znak sprawy: DPS 10/2014
Pytania do opisu przedmiotu zamówienia:
1.
Prosimy o podanie powierzchni okien lub przeszkleń niedostępnych z podłogi,
wymagających mycia na wysokości oraz określenie czy okna, przeszklenia są niedostępne z podłogi
z jednej strony budynku (np. z zewnątrz) czy z obu stron (z zewnątrz i wewnątrz budynku).
Odp. Mycie okien nie należy do zadań Wykonawcy.
2.
Prosimy o doprecyzowanie szacunkowej ilości asortymentu do uzupełniania jak: punkty
świetlne, typy i ilości bezpieczników, skrzynek rozdzielczych.
Odp. Asortyment do uzupełnienia jest w ciągłej eksploatacji. Zamawiający nie jest w stanie określić
jaka ilość ulegnie uszkodzeniu.
3.
Prosimy o udostępnienie spisu urządzeń elektrycznych użytkowanych przez Zleceniodawcę
z informacją o ich stanie technicznym.
Odp. Zamawiający posiada urządzenia elektryczne takie jak w każdym gospodarstwie domowym
oraz urządzenia przemysłowe w różnym stanie technicznym.
4.
Prosimy o podanie producenta, typu zainstalowanych urządzeń jak pompy ciepła, instalacja
solarna, wentylacja,
Odp. Pompa ciepła Aland typ KALFWW4002S0012002, Centrale wentylacyjne KLIMOR, Panele
słoneczne HEWALEX
5.
Prosimy o podanie odrębnie powierzchni wewnętrznej, zewnętrznej utwardzonej i zielonej
podlegającej sprzątaniu wg zamówienia.
Odp. Łączna powierzchnia powierzchni utwardzonej i zielonej podlegającej sprzątaniu wg
zamówienia. wynosi 2,5 ha.
6.
Prosimy o informację czy obiekty posiadają aktualne przeglądy techniczne zgodnie z
Prawem Budowlanym. Prosimy o podanie terminu ich ważności.
Odp. Obiekty posiadają aktualne przeglądy techniczne zgodnie z Prawem Budowlanym ważne do
31.12.2014r.
7.
Prosimy o podanie ilości szeptu i wyposażenia podlegających serwisowaniu np. lóżek,
wózków inwalidzkich, sprzętu będącego na wyposażeniu kuchni i pralni.
Odp. Dom przeznaczony jest dla 280 osób psychicznie chorych, którzy użytkują łóżka, tapczany,
stoły, krzesła, szafki, Sprzęt kuchni i pralni jest w ilości zapewniającej obsługę 280 osób.
8.
Prosimy o potwierdzenie, że w wyniku usługi odśnieżania można pryzmować śnieg na
terenie Zamawiającego.
Odp. Można pryzmować śnieg na terenie Zamawiającego.
9.
Czy Zamawiający posiada magazyn do przechowywania większego sprzętu, poczynając od
grabi, łopat po ciągniki, odśnieżarki itp.? Jeśli nie to czy istnieje możliwość postawienia blaszanych
konstrukcji pod ten cel i jaki to będzie koszt?
Odp. Zamawiający posiada magazyn do przechowywania drobnego sprzętu, większy sprzęt można
przechowywać na monitorowanym placu.
10.
Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy miejsca
na pojemniki na składowanie piasku i soli na terenie należącym do Zamawiającego w celu
należytego wykonania przedmiotu zamówienia?
Odp. Tak
11.
Zwracamy się o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umożliwiającego
stronom rozwiązanie umowy za 1 miesięcznym wypowiedzeniem.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
12.
Mając na uwadze zapisy projektu umowy zwracamy się o obniżenie o 50% wysokości kar
umownych zastrzeżonych w powyższych przepisach”.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
13.
Prosimy o podanie informacji gdzie mają być sprzątane nieczystości stałe, tj. papierki, folie,
butelki, zwierzęce odchody, resztki żywności, gruzu itp. z terenu zewnętrznego oraz opróżniane
kosze z pomieszczeń? Czy Zamawiający zapewni pod ten cel na własny koszt kontenery na śmieci
oraz ich wywóz?
Odp. Nieczystości stałe mają być sprzątane z terenu zewnętrznego posesji. Zamawiający posiada
kontenery, które są odbierane przez firmę zewnętrzną zgodnie z umową na koszt Zamawiającego.
14.
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający udostępni nieodpłatnie pomieszczenia
gospodarcze pracownikom Wykonawcy do przechowywania drobnego sprzętu, ujęcie ciepłej i
zimnej wody, energię elektryczną w celu sprawnego wykonania usługi? Jeśli odpłatnie czy
Zamawiający przewiduje podpisanie odrębnej umowy najmu? Jeśli tak, prosimy o podanie jej
wzoru oraz kosztu miesięcznego brutto.
Odp. Zamawiający udostępni nieodpłatnie pomieszczenia gospodarcze pracownikom Wykonawcy.
Wykonawca będzie płacił Zleceniodawcy miesięczny czynsz w wysokości 160 zł nettoza
wypożyczenie narzędzi.
15.
Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy miejsca
na pojemniki na składowanie piasku i soli na terenie należącym do Zamawiającego w celu
należytego wykonania przedmiotu zamówienia?
Odp. Tak
16.
W związku z chęcią przystąpienia firmy do postępowania przetargowego o udzielenie
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest w/w usługa bardzo krótkim czasem
postępowania, który ogranicza rzetelne zapoznanie się ze specyfiką zamówienia oraz oczekiwaniem
na odpowiedzi do istotnych dla Wykonawcy pytań w przedmiocie zamówienia wnioskujemy o
zmianę terminu składnia ofert, który ustalony jest na 3 grudnia 2014r. Prośbę argumentujemy
faktem, iż przedłużenie czasu na złożenie oferty daje dla Wykonawcy lepszą możliwość zapoznania
się z tematem, a co za tym idzie racjonalną i atrakcyjną ofertę dla Zamawiającego. Warto także
podkreślić, iż zakres obowiązków obejmuję ogromną powierzchnię oraz posiada wiele trudnych
struktur do utrzymania wysokiej jakości czystości, wymagających użycia wyspecjalizowanych
technologii sprzątania, maszyn i urządzeń. Siłą rzeczy Wykonawcy w tak krótkim czasie nie będą w
stanie w sposób prawidłowy oszacować wartości zamówienia i może wystąpić ryzyko nie
wykonania usługi zgodnie z zapisami umowy. Proponowane przesuniecie terminu jest korzystne
dla Zamawiającego ponieważ otrzyma profesjonalne wyceny zamówienia, pozwalające na
racjonalne i kontrolowane wydatkowanie środków publicznych.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.
17.
Proszę o udostępnienie dokumentacji przetargowej dotyczącej poprzedniego postępowania
dla poszczególnych części zamówienia. Prosimy o podanie kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na
realizację tego zamówienia.
Odp. Dokumenty i wynik z poprzedniego postępowania są dostępne na stronie:
www.dpsnwe.fantex.pl, zakładka przetargi. Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację tego
zamówienia zostanie podana przed otwarciem ofert.