Formularz zgłoszenia uczennic, które najpóźniej w dniu zgłoszenia

Komentarze

Transkrypt

Formularz zgłoszenia uczennic, które najpóźniej w dniu zgłoszenia
Załącznik nr 1
Formularz zgłoszenia uczennic,
które najpóźniej w dniu zgłoszenia ukończyły 18 lat
______________________
(miejscowość, data)
Ja niżej podpisana ___________________________________informuję, że zostałam zapoznana z warunkami
udziału w konkursie „Jestem szefową” dla uczennic szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Organizatorem
konkursu jest Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania, głównym Partnerem konkursu jest
Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Oświadczam, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem mojej własnej twórczości
i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz że nie została zgłoszona do
innych konkursów o podobnej tematyce.
Niniejszym wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Organizatora Konkursu oraz przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania
prac. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej.
Wyrażam zgodę na udzielenie Organizatorom Konkursu nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie pracy w całości lub częściach na stronach internetowych organizatorów
konkursu, wykonanie reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz ich powielenie w materiałach
promocyjnych i edukacyjnych związanych z konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością Organizatorów.
Podpisanie oświadczenie jest równoznaczne z bezterminowym zrzeczeniem się autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora Konkursu na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w Regulaminie Konkursu, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami
– zgodnie z celami i zasadami konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu „Jestem szefową” moich danych osobowych ____________________________________(imię i nazwisko uczestniczki konkursu) zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
na potrzeby organizacji i promocji konkursu teraz i w przyszłości. Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do
przekazanych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia”.
____________________________________________
(podpis uczennicy)