Instrukcja obsługi Interroll Elektrobęben

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obsługi Interroll Elektrobęben
Instrukcja obsługi
Interroll Elektrobęben
Seria i
Seria S
Seria S/A
Seria D
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Spis treści
Informacje na temat niniejszego dokumentu
Zasady korzystania z instrukcji obsługi
Treść niniejszej instrukcji obsługi
Instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu
Wskazówki ostrzegawcze w niniejszej instrukcji
Symbole
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
7
7
7
7
7
8
Bezpieczeństwo
Stan wiedzy technicznej
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem
Kwalifikacje personelu
Operator
Personel serwisowy
Wykwalifikowany elektryk
Zagrożenia
Obrażenia osób
Prąd elektryczny
Olej
Elementy obrotowe
Gorące części silnika
Środowisko pracy
Zakłócenia eksploatacji
Konserwacja
Niezamierzone uruchomienie silnika
Integracja z innymi urządzeniami
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
Ogólne informacje techniczne
Opis produktu
Opcje
Dane techniczne
Identyfikacja produktu
Ochrona termiczna
Wersja standardowa: ogranicznik temperatury, z samoczynnym przełączaniem
powrotnym
Wersja opcjonalna: PTC (positive temperature coefficient resistor)
Zastosowanie silników 50 Hz w sieci 60 Hz
Skutki zastosowania silnika z napięciem znamionowym 50 Hz w sieci 60 Hz
Skutki zastosowania silnika z napięciem znamionowym 50 Hz w sieci 60 Hz
z napięciem wyższym o 15/20 %
12
12
12
13
13
14
Informacja o produkcie seria i
Tabliczka znamionowa elektrobębna serii i
17
17
14
15
15
15
16
3
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Spis treści
4
Dane elektryczne serii i
80i 3-fazowy
113i 3-fazowy
138i 3-fazowy
165i oraz 217i* 3-fazowy
217i 3-fazowy
Wymiary elektrobębna serii i
Schematy połączeń dla serii i
Przyłącza kablowe
Przyłącza w puszce przyłączeniowej
19
19
20
22
23
25
28
30
30
34
Informacja o produkcie seria S
Tabliczka znamionowa elektrobębna serii S Dane elektryczne seria S
80S 1-fazowy
80S 3-fazowy
113S 1-fazowy
113S 3-fazowy
Wymiary elektrobębna serii S
Schematy połączeń dla serii S
Przyłącza kablowe
Przyłącza w puszce przyłączeniowej
39
39
41
41
41
41
42
44
46
46
48
Informacja o produkcie seria S/A
Tabliczka znamionowa elektrobębna serii S/A
Dane elektryczne seria S/A
113S/A 1-fazowy
113S/A 3-fazowy
Wymiary elektrobębna serii S/A
Schematy połączeń dla serii S/A
Przyłącza kablowe
Przyłącza w puszce przyłączeniowej 49
49
50
50
50
51
52
52
53
Informacja o produkcie serii D
Tabliczka znamionowa elektrobębna serii D
Dane elektryczne serii D
Wymiary elektrobębna serii D
Schematy połączeń dla serii D
Przyłącza kablowe
Przyłącze enkodera
55
55
56
57
58
58
59
Opcje i akcesoria
Elektromagnetyczny hamulec dla serii i
Prostownik hamowania dla serii i
Prostownik hamulca - przyłącza
Prostownik hamulca - wymiary
Asynchroniczne elektrobębny z przemiennikami częstotliwości
Moment obrotowy w zależności od częstotliwości wejścia
Parametry przemiennika częstotliwości
61
61
63
63
65
67
67
67
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Typ enkodera BMB-6202 & 6205 SKF dla serii i
Dane techniczne
Przyłącza
Najlepsza opcja przyłączenia
Typ enkodera RM44-RLS dla serii i i D
Dane techniczne
Przyłącza
Przyłącze sygnału
Selsyn typu RE-15-1-LTN
Przyłącza
Dane techniczne
Impedancja
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
69
69
70
71
72
72
73
73
74
74
74
75
Transport i składowanie
Transport
Składowanie
76
76
77
Montaż i instalacja
Ostrzeżenia dotyczące instalacji
Zamontowanie elektrobębna
Pozycjonowanie elektrobębna
Montaż elektrobębna ze wspornikami montażowymi
Montaż z zachowaniem zasad higieny
Montaż taśmy
Szerokość taśmy/długość rury
Justowanie taśmy
Naciąg taśmy
Naprężenie taśmy
Wydłużenie taśmy
Pomiar wydłużenia taśmy
Obliczanie wydłużenia taśmy
Powłoka elektrobębna
Koła łańcuchowe
Ostrzeżenia dotyczące prac elektroinstalacyjnych
Przyłącze elektryczne elektrobębna
Przyłącze elektrobębna - z kablem
Przyłącze elektrobębna - z puszką przyłączeniową
Silnik jednofazowy
Zewnętrzne zabezpieczenie silnika
Zintegrowana ochrona silnika przed przegrzaniem
Przemiennik częstotliwości
Blokada ruchu wstecznego
Hamulec elektromagnetyczny
78
78
78
78
79
81
81
81
81
82
84
84
84
85
86
86
87
87
87
87
88
88
88
88
89
89
Uruchomienie i eksploatacja
Pierwsze uruchomienie
Kontrole przed pierwszym uruchomieniem
Eksploatacja
Kontrole przed każdym uruchomieniem
Postępowanie w razie wypadku lub awarii
91
91
91
92
92
92
5
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Spis treści
6
Serwisowanie i czyszczenie
Wskazówki ostrzegawcze dotyczące konserwacji i czyszczenia
Przygotowanie do konserwacji i czyszczenia ręcznego
Konserwacja
Kontrola elektrobębna
Smarowanie elektrobębna
Konserwacja elektrobębnów z opcjonalnymi, wymagającymi dodatkowego
smarowania uszczelnieniami IP66
Wymiana oleju w elektrobębnie
Typy oleju
Ilości oleju do serii i w litrach (normalny montaż)
Ilości oleju do serii i (pionowy montaż)
Czyszczenie
Czyszczenie elektrobębna myjką wysokociśnieniową
Czyszczenie higieniczne
93
93
93
93
93
93
93
95
96
98
99
99
99
100
Pomoc w przypadku awarii
Diagnoza błędów
102
102
Wyłączenie z eksploatacji i utylizacja
Wyłączenie z eksploatacji
Utylizacja
113
113
113
Załącznik
Gwarancja dla elektrobębnów Interroll Ograniczenia
Wyjątki
Wykaz skrótów
Parametry instalacji elektrycznej
Schematy przyłączeniowe
Kody barw
Deklaracja włączenia
114
114
114
114
115
115
116
116
118
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacje na temat niniejszego dokumentu
Zasady korzystania z instrukcji obsługi
Poniższa instrukcja obsługi dotyczy następujących typów elektrobębnów:
•80S, 113S
•113S/A
• 80i, 113i, 138i, 165i, 217i
• 80D, 88D, 113D
Treść niniejszej instrukcji
obsługi
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera istotne instrukcje i informacje dotyczące poszczególnych faz
eksploatacji elektrobębna.
Instrukcja obsługi opisuje urządzenie w stanie, w jakim opuszcza ono zakład produkcyjny
Interroll.
W przypadku wersji specjalnych, dodatkowo do tej instrukcji obsługi, obowiązują uzgodnienia
zawarte w umowie i dokumentacja techniczna.
Instrukcja obsługi stanowi
integralną część produktu
4 W celu zapewnienia bezawaryjnej i bezpiecznej eksploatacji oraz wypełnienia warunków
koniecznych do wysunięcia ewentualnych roszczeń gwarancyjnych należy najpierw zapoznać
się z instrukcją obsługi i przestrzegać zawartych w niej wskazówek.
4 Instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu miejsca eksploatacji elektrobębna.
4 Instrukcję obsługi należy przekazywać każdemu kolejnemu właścicielowi lub użytkownikowi
przenośnika.
4 OGŁOSZENIE! Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i awarie
wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.
4 Jeżeli po przeczytaniu instrukcji obsługi nadal występują niewyjaśnione pytania, należy
skontaktować się z działem serwisu klienta Interroll. Listę przedstawicieli handlowych znaleźć
można na ostatniej stronie www.interroll.com/contacts.
Wskazówki ostrzegawcze w niniejszej instrukcji
Wskazówki ostrzegawcze wskazują na zagrożenia mogące pojawić się podczas obsługi
elektrobębna. Są ich cztery stopnie opatrzone następującymi słowami:
Słowo
Znaczenie
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Oznacza niebezpieczeństwo o dużym stopniu ryzyka, które
prowadzi do śmierci lub ciężkich obrażeń, jeżeli nie zapobiegnie
się mu.
OSTRZEŻENIE
Oznacza niebezpieczeństwo o dużym stopniu ryzyka, które
prowadzi do śmierci lub ciężkich obrażeń, jeżeli nie zapobiegnie
się mu.
UWAGA
Oznacza niebezpieczeństwo o małym stopniu ryzyka, które
prowadzi do lekkiego lub średniego stopnia obrażeń, jeżeli nie
zapobiegnie się mu.
OGŁOSZENIE
Oznacza niebezpieczeństwo prowadzące do szkód na mieniu.
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
7
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacje na temat niniejszego dokumentu
Symbole
Ten znak zwraca uwagę na ważne i użyteczne informacje.
Warunek:
R Ten znak oznacza warunek, jaki musi być spełniony przed przystąpieniem do montażu i
konserwacji.
4 Znak ten określa działanie, które należy wykonać.
8
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Bezpieczeństwo
Stan wiedzy technicznej
Elektrobęben został skonstruowany zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej i umożliwia
bezpieczną eksploatację. Pomimo tego podczas użytkowania mogą zaistnieć pewne zagrożenia.
Nieprzestrzeganie zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi może stać się przyczyną
śmiertelnych obrażeń!
4Starannie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać jej treści.
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Elektrobębny znajdują zastosowanie w przemyśle produkcyjnym, supermarketach i na lotniskach
służąc do transportu towarów, takich jak np. podzespoły, kartony bądź skrzynki, a także
produktów sypkich, jak np. granulat, proszek i innych, nadających się do transportu taśmowego.
Elektrobęben musi być zintegrowany z jednostką bądź systemem transportowym. Wszelkie inne
rodzaje użytkowania traktowane są jako niezgodne z przeznaczeniem.
Elektrobęben został zaprojektowany wyłącznie do użytkowania w zakresie opisanym w rozdziale
Informacje o wyrobie.
Zabrania się dokonywania samowolnych zmian, naruszających bezpieczeństwo.
Elektrobęben wolno eksploatować wyłącznie w podanych zakresach mocy.
Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem
Elektrobębna nie wolno stosować do transportu osób.
Elektrobęben nie jest przystosowany do obciążeń udarowych.
Elektrobęben nie jest przystosowany do użytkowania pod wodą. Tego typu zakres zastosowania
prowadzi do przedostania się wody, a na skutek tego do zwarcia i uszkodzenia silnika.
Elektrobębna nie wolno stosować jako napędu żurawi lub dźwignic bądź napędu należących do
tych urządzeń lin nośnych, kabli i łańcuchów.
Użytkowanie elektrobębna stanowiące odstępstwo od użytkowania zgodnego z przeznaczeniem
wymaga pisemnej zgody firmy Interroll.
O ile nie istnieją inne pisemne uzgodnienia i/lub klauzule w ofercie sprzedaży, firma Interroll ani
jej przedstawiciele handlowi nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia lub awarie
wynikające z nieprzestrzegania podanych specyfikacji i ograniczeń (patrz rozdział Dane
elektryczne danej serii).
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
9
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Bezpieczeństwo
Kwalifikacje personelu
Niewykwalifikowany personel nie jest w stanie rozpoznać ryzyka i dlatego narażony jest na
większe zagrożenie.
4 Tylko wykwalifikowanemu personelowi wolno powierzać opisane w niniejszej instrukcji
obsługi czynności.
4 Użytkownik musi zapewnić, że personel będzie przestrzegał lokalnie obowiązujących
przepisów i zasad dotyczących bezpiecznego i świadomego zagrożeń wykonywania pracy.
Niniejsza instrukcja obsługi zaadresowana jest do poniższych grup docelowych użytkowników:
Operator
Personel serwisowy
Wykwalifikowany
elektryk
Operator jest poinstruowany w zakresie obsługi i czyszczenia elektrobębna i przestrzega
przepisów dotyczących bezpieczeństwa.
Personel serwisowy posiada techniczne wykształcenie lub odbył szkolenie przeprowadzone przez
producenta i przeprowadza prace z zakresu konserwacji i napraw.
Osoby pracujące przy wyposażeniu elektrycznym muszą posiadać techniczne wykształcenie i
odbyć szkolenie przeprowadzone przez producenta.
Zagrożenia
W tym miejscu można znaleźć informacje na temat różnego rodzaju zagrożeń i szkód mogących
zachodzić w związku z eksploatacją elektrobębna.
Obrażenia osób
4 Prace konserwacyjne i naprawy mogą przeprowadzać wyłącznie wyszkoleni i upoważnieni
pracownicy z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów.
4 Przed uruchomieniem elektrobębna należy upewnić się, czy w pobliżu przenośnika nie
znajdują się osoby postronne.
Prąd elektryczny
4 Prace konserwacyjne i naprawy należy przeprowadzać po uprzednim odłączeniu prądu.
Zabezpieczyć elektrobęben przed niezamierzonym ponownym włączeniem.
Olej
10
4 Nie dopuścić do połknięcia oleju. Zastosowany olej jest w zasadzie nietrujący, może jednak
zawierać szkodliwe substancje. Połknięcie może być przyczyną nudności, wymiotów i/lub
biegunki. W zasadzie pomoc lekarska nie jest konieczna, chyba że zostaną połknięte duże
ilości. W tym przypadku należy zasięgnąć porady lekarza.
4 Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Na skutek dłuższego lub częstego kontaktu ze skórą bez
odpowiedniego czyszczenia może dojść do zatkania porów skóry i mogą wystąpić
dolegliwości skórne, jak trądzik wywołany kontaktem z olejami mineralnymi i zapalenie
mieszków włosowych.
4 Rozlany olej wytrzeć tak szybko jak to możliwe, aby uniknąć powstania śliskich powierzchni.
Upewnić się, że olej nie przedostanie się do środowiska. Zabrudzone ścierki lub materiały do
czyszczenia należy usunąć w odpowiedni sposób, aby uniknąć zagrożenia samozapłonem i
pożarem.
4 Palący się olej gasić pianką, wodą rozpryskową lub mgiełką wodną, suchym proszkiem
chemicznym lub dwutlenkiem węgla. Nie gasić nigdy strumieniem wody. Nosić odpowiednią
odzież ochronną włącznie z maską do oddychania.
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Bezpieczeństwo
4 Przestrzegać odpowiednich certyfikatów podanych na www.interroll.com.
Elementy obrotowe
Gorące części silnika
Środowisko pracy
Zakłócenia eksploatacji
Konserwacja
Niezamierzone
uruchomienie silnika
4 Nie wkładać rąk pomiędzy elektrobęben a przenośniki taśmowe lub łańcuch rolkowy.
4 Długie włosy należy wiązać.
4 Zakładać ubranie robocze ściśle przylegające do ciała.
4 Nie nosić biżuterii, np. łańcuszków lub bransoletek.
4 Nie dotykać powierzchni zewnętrznych elektrobębna. Również przy normalnej temperaturze
pracy może prowadzić to do oparzeń.
4 Elektrobębna nie wolno eksploatować w otoczeniu, w którym występuje zagrożenie
wybuchem.
4 Ze strefy roboczej usunąć wszelkie zbędne materiały i przedmioty.
4 Nosić obuwie ochronne.
4 Ustalić dokładny sposób podawania ładunków i kontrolować jego przebieg.
4 Regularnie sprawdzać elektrobęben pod kątem widocznych uszkodzeń.
4 W przypadku występowania dymu lub nietypowych hałasów, bądź blokowania się lub
uszkadzania ładunków, należy natychmiast wyłączyć elektrobęben i zabezpieczyć przed
przypadkowym włączeniem.
4 Natychmiast skontaktować się z odpowiedzialnym personelem celem ustalenia przyczyny
awarii.
4 Podczas eksploatacji nie wchodzić na elektrobęben lub na podajnik/instalację podczas jego
instalowania.
4 Produkt należy regularnie sprawdzać pod względem widocznych szkód, nietypowych
hałasów i prawidłowego zamocowania armatur, śrub i nakrętek. Dodatkowa konserwacja nie
jest konieczna.
4 Nie otwierać elektrobębna.
4 Zachować ostrożność przy instalacji i konserwacji lub w przypadku wadliwego działania
elektrobębna: może nastąpić niezamierzone uruchomienie elektrobębna.
Integracja z innymi urządzeniami
Po integracji elektrobębna z całą linią produkcyjną mogą powstać strefy niebezpieczne.
Opis tych miejsc nie jest przedmiotem niniejszej instrukcji obsługi, lecz należy przeanalizować
je podczas ustawiania i uruchamiania całej linii technologicznej.
4 Po zintegrowaniu elektrobębna z instalacją przenośnika, należy sprawdzić, czy nie powstały
jakieś nowe strefy niebezpieczne.
4 W razie konieczności należy wdrożyć inne rozwiązania konstrukcyjne.
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
11
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Ogólne informacje techniczne
Opis produktu
Elektrobęben to hermetycznie zamknięta, elektryczna rolka napędowa. Zastępuje on zewnętrzne
podzespoły, takie jak silniki i przekładnie, które wymagają częstych konserwacji.
Elektrobęben można stosować w środowisku o dużym obciążeniu pyłem drobnym i zgrubnym,
jak również może być on poddawany działaniu strumienia wody i wodzie rozpryskowej i jest
odporny na większość agresywnych warunków otoczenia. W otoczeniu agresywnym i otoczeniu,
w którym występuje słona woda powinny być stosowane tylko silniki ze stali nierdzewnej.
Dzięki klasie ochrony IP66 lub IP69k oraz wykonaniu w stali szlachetnej (na zapytanie)
elektrobęben nadaje się do użytkowania w przemyśle przetwórczym i farmaceutycznym, jak i
aplikacjach o wysokich wymaganiach higienicznych. Elektrobęben może być stosowany zarówno
bez, jak i z powłoką zwiększającą tarcie między elektrobębnem a przenośnikiem taśmowym,
a także z powłoką profilowaną do napędu taśm modułowych i profilowanych.
Elektrobębny serii S, S/A oraz serii i napędzane są asynchronicznym silnikiem indukcyjnym na
prąd trójfazowy. Silnik ten dostępny jest w różnych stopniach mocy i dla większości
międzynarodowych napięć sieciowych.
Elektrobębny serii D napędzane są silnikiem synchronicznym i muszą być podłączone do
odpowiedniego urządzenia sterującego napędem. Dalsze informacje dotyczące urządzenia
sterującego napędu można znaleźć w odpowiednim podręczniku.
Elektrobęben zawiera olej jako środek smarny i chłodzący, który odprowadza nadmierne ciepło
przez bęben i taśmę.
Jeżeli elektrobęben asynchroniczny pracuje bez taśmy lub z taśmą napędzaną na zasadzie
połączenia kształtowego, dostępna jest jego specjalna wersja gwarantująca chłodzenie.
Opcje
Zintegrowane zabezpieczenie przed przegrzaniem: Zintegrowany z głowicą uzwojenia
wyłącznik termiczny chroni uzwojenie przed przegrzaniem. Wyłącznik jest wyzwalany w
momencie przegrzania silnika. Musi być on jednak przyłączony do zewnętrznego urządzenia
sterującego, które odetnie dopływ prądu w przypadku przegrzania (patrz "Ochrona termiczna",
strona 14).
Zintegrowany hamulec elektromagnetyczny: Zintegrowany hamulec elektromagnetyczny
jest w stanie utrzymywać obciążenie. Działa on bezpośrednio na wał wirnika elektrobębna i jest
napędzany prostownikiem. Siła trzymania każdego elektrobębna z hamulcem musi zostać
uprzednio obliczona i nie zawsze odpowiada ona uciągowi taśmy przez silnik. Hamulec
elektromagnetyczny dostępny jest do wszystkich elektrobębnów serii i (patrz "Elektromagnetyczny
hamulec dla serii i", strona 61).
Mechaniczna blokada ruchu wstecznego: Mechaniczna blokada ruchu wstecznego
umieszczona na osi wirnika (w przypadku 80i w pokrywie) może zostać zastosowana w
przypadku przenośników wznoszących. Zapobiega ona cofaniu się taśmy na wypadek przerwy
w dostawie prądu. Mechaniczna blokada ruchu wstecznego dostępna jest dla wszystkich modeli
elektrobębna z wyjątkiem 113s i serii D.
Enkoder: Sygnały enkodera można wykorzystać do określania pozycji i sterowania prędkością
oraz kierunkiem obrotu (patrz "Opcje i akcesoria", strona 61).
12
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Ogólne informacje techniczne
Dane techniczne
Klasa ochrony
IP65 (seria S/A)
IP66 (seria i oraz S)
IP69k (seria D)
Zakres temperatur otoczenia dla
normalnych zastosowań 1)
od +5 °C do +40 °C
Zakres temperatur otoczenia dla
zastosowań w niskich temperaturach
od -25 °C do +15 °C
1)
Zakres temperatur otoczenia dla
zredukowanych elektrobębnów 1)
od +5 °C do +25 °C
Takty robocze
maks. 3 uruchomienia/zatrzymania na godzinę 2)
Czasy ramp
Seria i: ≥ 0,5 s
Seria S: ≥ 1 s
Seria D: ≤ 0,5 s
Wysokość montażowa n.p.m.
maks. 1000 m
Zależnie od temperatury otoczenia wymagane są różne typy olejów (patrz "Typy oleju",
strona 96). Przy temperaturach otoczenia poniżej +1 °C firma Interroll zaleca ogrzewanie
postojowe i specjalne kable.
1)
Wyższe czasy taktowania z więcej niż 3 uruchomieniami/zatrzymaniami na godzinę są
możliwe pod warunkiem, że przesunięcia silnika zostały wykonane całkowicie bez luzu. Firma
Interroll zaleca zastosowanie przemienników częstotliwości (p.cz.) z ustawionymi rampami do
góry/do dołu lub w wykonaniach specjalnych.
2)
Identyfikacja produktu
Do identyfikacji elektrobębna konieczne są dane podane poniżej. Wartości dla specyficznego
elektrobębna mogą zostać naniesione w ostatniej kolumnie.
Informacja
Możliwa wartość
Tabliczka znamionowa
elektrobębna
Typ silnika
Prędkość w m/s
Numer serii
Długość rury in mm
Liczba biegunów
Moc w kW
Średnica bębna
(średnica rury)
np.
112,3 mm końce bębna
113,3 mm środek bębna
Materiał powłoki
np. guma, grubość, profil
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Własna wartość
13
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Ogólne informacje techniczne
Ochrona termiczna
W normalnych warunkach eksploatacyjnych wyłącznik termiczny zintegrowany w uzwojeniu
statora jest zamknięty. Dopiero, gdy temperatura silnika osiągnie górną granicę (przegrzanie),
wyłącznik otwiera się przy wstępnie nastawionej temperaturze zapobiegając w ten sposób
uszkodzeniu silnika.
OSTRZEŻENIE
Wyłącznik termiczny zostanie zresetowany automatycznie, gdy silnik ulegnie
schłodzeniu.
Niezamierzony rozruch silnika
4Wyłącznik termiczny musi zostać szeregowo połączony z odpowiednim przekaźnikiem lub
stycznikiem, aby dopływ prądu do silnika został na pewno przerwany po zadziałaniu
wyłącznika.
4Zapewnić, aby silnik po przegrzaniu mógł zostać ponownie włączony tylko przyciskiem
potwierdzania.
4Po włączeniu przełącznika odczekać, aż silnik ulegnie schłodzeniu i przed następnym
włączeniem upewnić się, że nie ma zagrożenia dla osób.
Wersja standardowa:
ogranicznik temperatury, z
samoczynnym
przełączaniem
powrotnym
Żywotność: 10 000 cykli
AC
cos φ = 1
2,5 A
250 V AC
cos φ = 0,6
1,6 A
250 V AC
1,6 A
24 V DC
1,25 A
48 V DC
6,3 A
250 V AC
DC
Żywotność: 2000 cykli
AC
14
cos φ = 1
Temperatura przełączenia powrotnego
40 K ± 15 K
Rezystancja
< 50 mΩ
Czas odbicia na styku
< 1 ms
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Ogólne informacje techniczne
Wersja opcjonalna: PTC
(positive temperature
coefficient resistor)
PTC
Maks. napięcie robocze
Z
25
Termiczna stała czasowa
s
< 10
+ 15 K
Ω
1330 ... 4000
+5K
Ω
550 ... 1330
Ω
550
-5K
Ω
250 ... 550
- 20 K
Ω
< 250
Rezystancja dla temp. przełączania
Zwłaszcza w sytuacji, gdy silnik nie posiada wewnętrznej ochrony uzwojenia przed
przegrzaniem, zalecamy przyłączenie zewnętrznego przekaźnika/styku termicznego.
Termiczna ochrona uzwojenia nie zastępuje zabezpieczenia przed przegrzaniem. Każdy silnik
musi dodatkowo zostać przyłączony do odpowiedniego zabezpieczenia nadmiarowoprądowego.
Zastosowanie silników 50 Hz w sieci 60 Hz
Opcja ta nie jest dostępna dla serii D.
Skutki zastosowania
silnika z napięciem
znamionowym 50 Hz w
sieci 60 Hz
Znamionowe napięcie silnika: 230/400 V - 3 faz. - 50 Hz
Napięcie sieciowe: 230/400 V - 3 faz. - 60 Hz
Jeżeli do sieci 60 Hz zostanie przyłączony silnik 50 Hz, zwiększa się częstotliwość, a tym samym
również prędkość o 20 %. Ponieważ moment obrotowy odpowiednio zmniejsza się, moc silnika
pozostaje stała. Parametry uzależnione od napięcia zmieniają się w obszarze osłabiania pola
przy 60 Hz zgodni ez poniższą tabelą:
Napięcia zasilania = znamionowe napięcie silnika
Moc
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
P
kW
100 %
Znamionowa prędkość obrotowa nn
obr/min
120 %
Moment znamionowy
Mn
Nm
83,3 %
Moment rozruchowy
MA
Nm
64 %
Moment minimalny
MS
Nm
64 %
Moment krytyczny
MK
Nm
64 %
Prąd znamionowy
IN
A
95 %
15
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Ogólne informacje techniczne
Skutki zastosowania
silnika z napięciem
znamionowym 50 Hz w
sieci 60 Hz z napięciem
wyższym o 15/20 %
Prąd rozruchowy
IA
A
80 %
Współczynnik mocy
cos φ
106 %
Współczynnik sprawności
η
99,5 %
Znamionowe napięcie silnika: 230/400 V - 3 faz. - 50 Hz
Napięcie sieciowe: 276/480 V - 3 faz. - 60 Hz - 2 & 4 bieguny (napięcie silnika + 20 %)
Napięcie sieciowe: 265/460 V - 3 faz. - 60 Hz - 6, 8 & 12 biegunów (napięcie silnika+ 15 %)
Jeżeli do sieci 60 Hz zostanie przyłączony silnik 50 Hz o napięciu wyższym o 20 %, zwiększa się
częstotliwość, a tym samym liczba obrotów o 20 %. Parametry znamionowe silnika pozostają
jednak za wyjątkiem nieznacznych odchyłek stałe (obr/f stałe).
Jeżeli napięcie zasilania jest względem napięcia silnika wyższe o 15 %, rzeczywista wydajność
silnika spada do 92 % pierwotnej wydajności.
W tym trybie pracy elektrobęben powinien mieć rezerwę mocy wynoszącą co najmniej 20 %.
Napięcie sieciowe = 1,2 x znamionowe napięcie silnika (dla liczby biegunów 2 i 4)
Moc
16
P
kW
100 %
Znamionowa prędkość obrotowa nn
obr/min
120 %
Moment znamionowy
Mn
Nm
100 %
Moment rozruchowy
MA
Nm
100 %
Moment minimalny
MS
Nm
100 %
Moment krytyczny
MK
Nm
100 %
Prąd znamionowy
IN
A
102 %
Prąd rozruchowy
IA
A
100 %
Współczynnik mocy
cos φ
100 %
Współczynnik sprawności
η
98 %
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie seria i
Tabliczka znamionowa elektrobębna serii i
Informacje zawarte na tabliczce znamionowej elektrobębna służą do identyfikacji urządzenia.
Tylko na ich podstawie elektrobęben może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
Dla elektrobębnów serii i istnieją różne rodzaje tabliczek znamionowych:
• Półokrągła tabliczka znamionowa na zewnętrznej obudowie elektrobębna (naklejona lub
przytwierdzona laserowo)
• Prostokątna tabliczka znamionowa na puszce przyłączeniowej (o ile istnieje)
• Kwadratowe tabliczki znamionowe na poszczególnych komponentach informujące o
specyficznych właściwościach tego produktu
1
2
15 16 17 18
19
20
3
4
21
CD: 34
~ 3 Phases
PN: 225 W
np: 4 / 2
UN: ∆230 V/ Y400 V
fN: 50 Hz
(UN: ∆276 V/ Y480 V)
(fN: 60 Hz)
IN: 1,00 A / 0,62 A
(IN: 1,08 A / 0,62 A)
nN: 1.355 (1.626) rpm
cos φ: 0,76
CR: 10 μF
5
6
7
8
9
10
23
24
25
138i
26
27
Interroll Trommelmotoren GmbH - 41836 Hückelhoven
Made in Germany
11
28
12 13 14
31
17 28
3
30 32
5
31
21
22
138i
6 7
18
8 9
10
11
12
14
15
Interroll Trommelmotoren GmbH - 41836 Hückelhoven
Made in Germany | www.interroll.com
138i
23
24
26
27
25
33
28 30
18
2
Amb. Temp.: -20°C to +40°C
~ 3 Phases
Prod. Week/Year: 41/14/DE
PN: 225 W
np: 4 / 2
Ser. N°: 12345678
Order N°: 0001172181 Pos: 000020
Cust. Ref.: 01234567890123456789012345
CD: 34
Encoder: SKF 24 VDC 48 inc
IEC 60034
Brake: EM 207 VDC
UN: ∆230 V/ Y400 V; fN: 50 Hz Ø: 138 mm
(UN: ∆276 V/ Y480 V; fN: 60 Hz) SL: 500 mm
IN: 1,00 A / 0,62 A
Weight: 12,35 kg
vN: 0,5 (0,6) m/s
(IN: 1,08 A / 0,62 A)
Oil: Iso VG 150 FDA 1,25 l
nN: 1.355 (1.626) rpm
Ins. Class: F; IP66
cos φ: 0,76
CR: 10 μF
UL-Type: Q6113
Interroll Trommelmotoren GmbH - 41836 Hückelhoven
Made in Germany | www.interroll.com
29
13
29 30
4
16
15
22
IEC 60034
Ø: 138 mm
SL: 500 mm
Weight: 12,35 kg
Ins. Class: F; IP66
vN: 0,5 (0,6) m/s
Oil: Iso VG 150 FDA 1,25 l
Ser. N°: 12345678
Brake: EM 207 VDC 41/14/DE
Encoder: SKF 24 VDC 48 inc
Order N°: 0001172181 Pos: 000020
Cust.Ref.: 01234567890123456789012345
32
5
4
3
8
6
21
IEC 60034
Amb. Temp.: -20°C to +40°C ~ 3 Phases UN: ∆230 V/ Y400 V; fN: 50 Hz
Prod. Week/Year: 41/14/DE PN: 225 W (UN: ∆276 V/ Y480 V; fN: 60 Hz) Ø: 138 mm
np: 4 / 2
Ser. N°: 12345678
SL: 500 mm
IN: 1,00 A / 0,62 A
Order N°: 0001172181 Pos: 000020
Weight: 12,35 kg
(IN: 1,08 A / 0,62 A)
Cust. Ref.: 012345678901234567890123
vN: 0,5 (0,6) m/s
nN: 1.355 (1.626) rpm
cos φ: 0,76
Oil: Iso VG 150 FDA 1,25 l
Encoder: SKF 24 VDC 48 inc
Ins. Class: F; IP66
Brake: EM 207 VDC
CR: 10 μF
UL-Type: Q6113
CD: 33
23
24
26
27
25
33
97863352204360970
17 16 31 29 34
22
1
2 14 13 12 11 10 20 19
Tabliczka znamionowa dla serii i
1
Kierunek ruchu
18 Typ
2
Numer schematu połączeń
19 Znak CE
3
Liczba faz
20 Znak UL
4
Moc znamionowa
21 Norma dot. elektrobębnów
5
Liczba biegunów
22 Maks. średnica rury
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
17
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie seria i
6
Napięcie znamionowe
23 Długość rolek lub rury
7
Częstotliwość znamionowa
24 Waga
8
(Napięcie znamionowe) 1)
25 Klasa izolacji i rodzaj ochrony
9
(Częstotliwość znamionowa) 1)
26 Prędkość obwodowa rury
10 Prąd znamionowy
11 (Prąd znamionowy)
27 Typ oleju
28 Numer serii
1)
12 Prędkość znamionowa wirnika
1)
29 Dane hamulca
13 Współczynnik mocy
30 Data produkcji (tydzień/rok/kraj)
14 Kondensator roboczy
31 Dane enkodera
15 Producent/miejsce produkcji
32 Dopuszczalna temperatura otoczenia
16 Numer rzeczowy klienta
33 Typ standardu UL
17 Numer rzeczowy
34 Kod EAN
Wartość zależy od zastosowanego napięcia. Wszystkie wartości w nawiasach odnoszą się do
napięcia znamionowego w nawiasach.
1)
18
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie seria i
Dane elektryczne serii i
Skróty patrz "Wykaz skrótów", strona 115
80i 3-fazowy
PN
nP nN
kW
fN
UN
IN
min-1 Hz Z
A
cosφ η
JR
IS/IN
MS/
MN
MB/
MN
MP/
MN
kgcm2
MN
RM
USH delta USH star Cr
Nm
Ω
V DC V DC µF
0,018
8
610
50
230
0,33
0,63
0,22
0,9
1,2
1
1,2
1
0,28
575
60
-
5
0,018
8
732
60
230
0,34
0,63
0,21
0,9
1,2
1,2
1,5
1
0,23
287,5
92
-
12
0,018
8
610
50
400
0,19
0,63
0,22
0,9
1,2
1
1,2
1
0,28
575
-
103
5
0,018
8
732
60
460
0,17
0,63
0,21
0,9
1,2
1,2
1,5
1
0,23
575
-
92
3
0,033
4
1384 50
230
0,3
0,62
0,45
0,4
1,7
2,73
2,74
2,48
0,23
286,5
27
-
4
0,033
4
1384 50
230
0,3
0,62
0,45
0,4
1,7
2,73
2,74
2,48
0,23
286,5
27
-
4
0,033
4
1384 50
400
0,17
0,62
0,45
0,4
1,7
2,73
2,74
2,48
0,23
286,5
-
45
4
0,033
4
1384 50
400
0,17
0,62
0,45
0,4
1,7
2,73
2,74
2,48
0,23
286,5
-
45
4
0,04
4
1384 50
230
0,37
0,68
0,41
0,4
1,9
1,8
2
1,8
0,28
240
30
-
5
0,04
4
1610 60
230
0,36
0,68
0,42
0,4
1,9
3,4
3,32
3
0,24
73,5
27
-
12
0,04
4
1384 50
400
0,21
0,68
0,41
0,4
1,9
1,8
2
1,8
0,28
240
-
51
5
0,04
4
1610 60
460
0,18
0,68
0,42
0,4
1,9
3,4
3,32
3
0,24
267,5
-
49
3
0,058
2
2750 50
230
0,26
0,78
0,71
0,4
2,4
2,15
2,26
1,9
0,201
183,5
19
-
-
0,058
2
2750 50
400
0,15
0,78
0,71
0,4
2,4
2,15
2,26
1,9
0,201
183,5
-
32
-
0,058
4
1310 50
230
0,39
0,68
0,54
0,6
2,4
2,31
2,31
2,15
0,423
106,4
14
-
-
0,058
4
1310 50
400
0,23
0,68
0,54
0,6
2,4
2,31
2,31
2,15
0,423
106,4
-
25
-
0,07
2
2778 50
230
0,38
0,82
0,56
0,4
2,6
1,9
2
1,9
0,24
190
30
-
-
0,07
2
3328 60
230
0,4
0,82
0,53
0,4
2,6
2,6
2,74
2,3
0,2
46
23
-
-
0,07
2
2778 50
400
0,22
0,82
0,56
0,4
2,6
1,9
2
1,9
0,24
190
-
51
-
0,07
2
3328 60
460
0,2
0,82
0,53
0,4
2,6
2,6
2,74
2,3
0,2
179,5
-
44
-
0,07
4
1288 50
230
0,48
0,68
0,53
0,6
1,4
1,66
1,75
1,66
0,52
156
25
-
7
0,07
4
1546 60
230
0,5
0,68
0,51
0,6
1,4
2,2
3,1
2,3
0,43
44
22
-
17
0,07
4
1288 50
400
0,28
0,68
0,53
0,6
1,4
1,66
1,75
1,66
0,52
156
-
45
7
0,07
4
1546 60
460
0,26
0,68
0,49
0,6
1,4
2,2
3,1
3
0,43
157,5
-
42
4
0,099
2
2727 50
230
0,45
0,78
0,71
0,6
2,4
2,31
2,31
2,15
0,347
106,4
19
-
-
0,099
2
2727 50
400
0,26
0,78
0,71
0,6
2,4
2,31
2,31
2,15
0,347
106,4
-
32
-
0,12
2
2778 50
230
0,59
0,78
0,65
0,6
2,6
2
2,1
2
0,41
89
20
-
-
0,12
2
3308 60
230
0,6
0,78
0,65
0,6
2,6
2,8
3
2,6
0,35
22,5
16
-
-
0,12
2
2778 50
400
0,34
0,78
0,65
0,6
2,6
2
2,1
2
0,41
89
-
35
-
0,12
2
3308 60
460
0,32
0,78
0,61
0,6
2,6
2,8
3
2,6
0,35
89
-
33
-
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
19
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie seria i
113i 3-fazowy
PN
nP nN
kW
fN
UN
min-1 Hz Z
IN
cosφ η
A
JR
IS/IN
MS/
MN
MB/
MN
MP/
MN
kgcm2
MN
RM
USH delta USH star Cr
Nm
Ω
V DC V DC µF
0,035
12 353
50
230
0,71
0,6
0,21
3,3
2,4
1,1
1,46
1,1
0,95
208
44
-
10
0,035
12 353
50
400
0,41
0,6
0,21
3,3
2,4
1,1
1,46
1,1
0,95
208
-
77
10
0,058
12 353
50
230
0,91
0,6
0,26
5,7
1,9
1,07
1,16
0,91
1,569
144
39
-
-
0,058
12 353
50
400
0,53
0,6
0,26
5,7
1,9
1,07
1,16
0,91
1,569
144
-
69
-
0,066
8
680
50
230
0,55
0,6
0,5
3,3
2
1,57
1,82
1,74
0,927
190
31
-
-
0,066
8
680
50
400
0,32
0,6
0,5
3,3
2
1,57
1,82
1,74
0,927
190
-
55
-
0,07
12 353
50
230
1,07
0,6
0,27
5,7
2
1
1,3
1
1,89
128
41
-
15
0,07
12 415
60
230
1,08
0,6
0,21
5,7
1,92
1,2
1,29
1,1
1,4
128
62
-
11
0,07
12 353
50
400
0,62
0,6
0,27
5,7
2
1
1,3
1
1,89
128
-
71
15
0,07
12 415
60
460
0,62
0,6
0,21
5,7
1,92
1,2
1,29
1,1
1,4
128
-
143
11
0,08
8
680
50
230
0,69
0,6
0,48
3,3
2,2
1,4
1,6
1,4
1,12
164
34
-
10
0,08
8
680
50
400
0,4
0,6
0,48
3,3
2,2
1,4
1,6
1,4
1,12
164
-
59
10
0,083
6
865
50
230
0,66
0,63
0,5
3,3
1,9
1,82
1,74
1,49
0,916
126,4
26
-
-
0,083
6
865
50
400
0,38
0,63
0,5
3,3
1,9
1,82
1,74
1,49
0,916
126,4
-
45
-
0,1
6
865
50
230
0,8
0,66
0,47
3,3
2,1
1,8
2
1,8
1,1
111,4
29
-
11
0,1
6
865
50
400
0,46
0,66
0,47
3,3
2,1
1,8
2
1,8
1,1
111,4
-
51
11
0,1
6
1096 60
575
0,37
0,63
0,43
3,3
2,1
2,17
2,13
1,8
0,87
170
-
59
5
0,124
8
678
50
230
0,97
0,62
0,52
5,7
2
2,32
2,18
2,05
1,747
97
29
-
-
0,124
8
678
50
400
0,56
0,62
0,52
5,7
2
2,32
2,18
2,05
1,747
97
-
51
-
0,124
4
1360 50
230
0,65
0,7
0,67
2,1
2,9
1,57
1,57
1,32
0,871
86
20
-
-
0,124
4
1360 50
400
0,38
0,7
0,67
2,1
2,9
1,57
1,57
1,32
0,871
86
-
34
-
0,149
6
915
50
230
1,02
0,62
0,59
5,7
2,2
2,81
2,64
2,48
1,555
54,8
17
-
-
0,149
6
915
50
400
0,59
0,62
0,59
5,7
2,2
2,81
2,64
2,48
1,555
54,8
-
30
-
0,15
8
678
50
230
1,18
0,62
0,51
5,7
2,2
1,35
1,5
1,35
2,11
89
33
-
16
0,15
8
678
50
400
0,68
0,62
0,51
5,7
2,2
1,35
1,5
1,35
2,11
89
-
56
16
0,15
4
1350 50
230
0,94
0,71
0,56
2,1
3,2
1,85
2,15
1,85
1,06
71
24
-
13
0,15
4
1632 60
575
0,38
0,7
0,57
2,1
3,2
1,9
1,9
1,6
0,88
114
-
45
5
0,15
4
1350 50
400
0,54
0,71
0,56
2,1
3,2
1,85
2,15
1,85
1,06
71
-
41
13
0,18
6
915
50
230
1,39
0,62
0,52
5,7
2,4
2,8
3
2,8
1,88
42,8
18
-
19
0,18
6
1098 60
230
1,36
0,76
0,44
5,7
3,2
3,4
3,2
3
1,57
43,5
34
-
12
0,18
6
915
50
400
0,8
0,62
0,52
5,7
2,4
2,8
3
2,8
1,88
42,8
-
32
19
0,18
6
1098 60
230
1,5
0,68
0,44
5,7
2,4
3,4
3,2
3
1,57
11,08
17
-
52
0,18
6
1098 60
460
0,75
0,68
0,44
5,7
3,2
3,4
3,2
3
1,57
43,5
-
33
13
20
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie seria i
PN
nP nN
kW
fN
UN
IN
min-1 Hz Z
A
cosφ η
JR
IS/IN
MS/
MN
MB/
MN
MP/
MN
kgcm2
MN
RM
USH delta USH star Cr
Nm
Ω
V DC V DC µF
0,18
6
1098 60
460
0,68
0,76
0,44
5,7
3,2
3,4
3,2
3
1,57
43,5
-
67
12
0,207
2
2850 50
230
1,1
0,71
0,66
1,4
4,2
2,48
2,56
2,31
0,69
36,1
14
-
-
0,207
2
2850 50
400
0,64
0,71
0,66
1,4
4,2
2,48
2,56
2,31
0,69
36,1
-
25
-
0,225
4
1308 50
230
1,56
0,71
0,51
2,1
2,7
2
2,3
2
1,64
40,6
22
-
21
0,225
4
1308 50
400
0,9
0,71
0,51
2,1
2,7
2
2,3
2
1,64
40,6
-
39
21
0,225
2
2821 50
230
1,21
0,71
0,65
1,4
4,6
3,5
3,7
3,5
0,76
29,6
13
-
-
0,225
2
3360 60
575
0,43
0,77
0,68
1,4
4,6
3
3,09
2,8
0,64
50
-
25
-
0,225
2
2821 50
400
0,7
0,71
0,65
1,4
4,6
3,5
3,7
3,5
0,76
29,6
-
22
-
0,248
4
1329 50
230
1,02
0,79
0,77
3,8
2,9
2,23
2,23
2,07
1,782
49,8
20
-
-
0,248
4
1329 50
400
0,59
0,79
0,77
3,8
2,9
2,23
2,23
2,07
1,782
49,8
-
35
-
0,3
4
1376 50
230
1,58
0,79
0,6
3,8
3,2
1,7
1,9
1,7
2,08
41
26
-
22
0,3
4
1652 60
230
1,6
0,78
0,6
3,8
3,2
2,7
2,7
2,55
1,73
40,95
38
-
14
0,3
4
1376 50
400
0,91
0,79
0,6
3,8
3,2
1,7
1,9
1,7
2,08
41
-
44
22
0,3
4
1652 60
230
1,55
0,78
0,62
3,8
3,2
2,7
2,65
2,5
1,73
10,55
19
-
54
0,3
4
1652 60
460
0,8
0,78
0,6
3,8
3,2
2,7
2,7
2,55
1,73
40,95
-
38
14
0,3
4
1652 60
460
0,8
0,78
0,6
3,8
3,2
2,7
2,7
2,55
1,73
40,95
-
77
14
0,3
4
1652 60
575
0,62
0,78
0,62
3,8
3,2
2,7
2,6
2,55
1,73
64
-
46
9
0,306
4
1376 50
230
1,43
0,78
0,68
3,8
2,9
2,23
2,23
2,07
2,124
41,5
23
-
-
0,306
4
1376 50
400
0,83
0,78
0,68
3,8
2,9
2,23
2,23
2,07
2,124
41,5
-
40
-
0,306
2
2880 50
230
1,41
0,79
0,68
2,4
4,2
2,48
2,56
2,31
1,015
20,5
11
-
-
0,306
2
2880 50
400
0,82
0,79
0,68
2,4
4,2
2,48
2,56
2,31
1,015
20,5
-
20
-
0,37
4
1301 50
230
1,91
0,79
0,62
3,8
3,2
2,4
2,3
2,2
2,72
26,4
20
-
26
0,37
4
1652 60
230
1,76
0,78
0,69
3,8
3,2
2,4
2,3
2,2
2,17
28,3
29
-
15
0,37
4
1301 50
400
1,1
0,79
0,62
3,8
3,2
2,4
2,3
2,2
2,72
26,4
-
34
26
0,37
4
1668 60
460
1,08
0,78
0,55
3,8
3,2
2,4
2,3
2,2
2,12
28,25
-
36
19
0,37
4
1652 60
460
0,87
0,78
0,69
3,8
3,2
2,4
2,3
2,2
2,14
28,25
-
29
15
0,37
4
1652 60
460
0,88
0,78
0,69
3,8
3,2
2,4
2,3
2,2
2,17
28,3
-
58
15
0,37
4
1668 60
575
0,77
0,78
0,62
3,8
3,2
2,4
2,3
2,2
2,12
45,65
-
41
11
0,37
2
2835 50
230
1,91
0,79
0,62
2,4
6,1
3,65
3,9
3,65
1,25
16,5
12
-
-
0,37
2
3402 60
230
1,39
0,79
0,74
2,4
6,1
4,1
4,07
3,55
1,04
16,75
14
-
-
0,37
2
2835 50
400
1,1
0,79
0,62
2,4
6,1
3,65
3,9
3,65
1,25
16,5
-
22
-
0,37
2
3402 60
230
1,6
0,79
0,74
2,4
6,1
4,1
4,07
3,55
1,04
4,15
8
-
-
0,37
2
3402 60
460
0,8
0,79
0,74
2,4
6,1
4,1
4,07
3,55
1,04
16,75
-
16
-
0,37
2
3402 60
460
0,8
0,79
0,74
2,4
6,1
4,1
4,07
3,55
1,04
16,75
-
32
-
0,37
2
3402 60
575
0,8
0,79
0,59
2,4
6,1
4,1
4,07
3,5
1,04
23,95
-
23
-
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
21
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie seria i
PN
nP nN
kW
fN
UN
IN
min-1 Hz Z
A
cosφ η
JR
IS/IN
MS/
MN
MB/
MN
MP/
MN
kgcm2
MN
RM
USH delta USH star Cr
Nm
Ω
V DC V DC µF
0,55
4
1690 60
230
2,73
0,64
0,62
4,9
3,9
2,42
2,45
2,42
3,11
17
15
-
30
0,55
4
1269 50
230
2,65
0,7
0,52
2,1
2,7
1,9
1,8
1,6
2,92
27,7
0
-
37
0,55
4
1380 50
230
3,36
0,68
0,6
4,9
3,5
2
2
2
3,81
16,4
19
-
47
0,55
4
1690 60
460
1,75
0,64
0,62
4,9
3,9
2,42
2,45
2,42
3,11
17
-
29
30
0,55
4
1269 50
400
1,53
0,7
0,52
2,1
2,7
1,9
1,8
1,6
2,92
27,7
-
45
37
0,55
4
1380 50
400
1,95
0,68
0,6
4,9
3,5
2
2
2
3,81
16,4
-
33
47
0,55
2
2679 50
230
2,42
0,8
0,69
1,4
4,6
3
3,1
2,8
1,9
19,5
19
-
-
0,55
2
2730 50
230
2,3
0,87
0,74
4,9
4,7
2,5
2,29
2,5
1,92
17
17
-
-
0,55
2
2679 50
400
1,4
0,8
0,69
1,4
4,6
3
3,1
2,8
1,9
19,5
-
33
-
0,55
2
2730 50
400
1,23
0,87
0,74
4,9
4,7
2,5
2,29
2,5
1,92
17
-
27
-
UN
IN
cosφ η
JR
IS/IN
MS/
MN
MB/
MN
MP/
MN
MN
RM
USH delta USH star Cr
Nm
Ω
V DC V DC µF
138i 3-fazowy
PN
nP nN
kW
fN
min-1 Hz Z
A
kgcm2
0,074
12 415
50
230
0,94
0,4
0,49
9,3
2,7
1,16
1,32
0,99
1,703
110
21
-
-
0,074
12 415
50
400
0,55
0,4
0,49
9,3
2,7
1,16
1,32
0,99
1,703
110
-
36
-
0,083
12 498
60
266
1,06
0,4
0,43
9,3
2,88
1,29
1,47
1,1
1,59
92
-
20
11
0,083
12 498
60
460
0,61
0,4
0,43
9,3
2,88
1,29
1,47
1,1
1,59
92
-
34
11
0,09
12 415
50
230
1,14
0,4
0,49
9,3
3
1,15
1,68
1,15
2,07
92
21
-
16
0,09
12 415
50
400
0,66
0,4
0,49
9,3
3
1,15
1,68
1,15
2,07
92
-
36
16
0,149
8
684
50
230
0,94
0,64
0,61
9,3
2,4
1,32
1,4
1,16
2,08
98
29
-
-
0,149
8
684
50
400
0,55
0,64
0,61
9,3
2,4
1,32
1,4
1,16
2,08
98
-
52
-
0,18
8
684
50
230
1,21
0,64
0,58
9,3
2,6
1,1
1,55
1,1
2,51
64
25
-
17
0,18
8
820
60
230
1,2
0,64
0,59
9
2,6
1,6
1,7
1,4
2,1
65
37
-
10
0,18
8
684
50
400
0,7
0,64
0,58
9,3
2,6
1,1
1,55
1,1
2,51
64
-
43
17
0,18
8
820
60
460
0,6
0,64
0,59
9
2,6
1,6
1,7
1,4
2,1
65
-
75
10
0,207
6
920
50
230
1,1
0,68
0,69
9,3
2,7
1,4
1,4
1,24
2,149
47,8
18
-
-
0,207
6
920
50
400
0,64
0,68
0,69
9,3
2,7
1,4
1,4
1,24
2,149
47,8
-
31
-
0,25
6
910
50
230
1,3
0,72
0,67
9,3
3
1,35
1,75
1,35
2,62
44
21
-
18
0,25
6
1103 60
230
1,3
0,72
0,67
9
3
1,66
1,82
1,5
2,16
19,5
14
-
11
0,25
6
910
50
400
0,75
0,72
0,67
9,3
3
1,35
1,75
1,35
2,62
44
-
36
18
0,25
6
1103 60
460
0,65
0,72
0,67
9
3
1,66
1,82
1,5
2,16
19,5
-
27
11
0,25
6
1102 60
575
0,52
0,72
0,67
9
3
1,66
1,82
1,5
2,17
55
-
31
7
22
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie seria i
PN
nP nN
kW
fN
UN
IN
min-1 Hz Z
A
cosφ η
JR
IS/IN
MS/
MN
MB/
MN
MP/
MN
kgcm2
MN
RM
USH delta USH star Cr
Nm
Ω
V DC V DC µF
0,306
4
1350 50
230
1,26
0,79
0,77
5,6
3
1,34
1,49
1,16
2,165
33,1
16
-
-
0,306
4
1350 50
400
0,73
0,79
0,77
5,6
3
1,34
1,49
1,16
2,165
33,1
-
29
-
0,37
4
1340 50
230
1,68
0,79
0,7
5,6
3,3
1,55
1,95
1,55
2,64
26,5
18
-
23
0,37
4
1608 60
230
1,7
0,78
0,7
5,6
3,3
1,62
1,8
1,4
2,2
26,5
26
-
15
0,37
4
1340 50
400
0,97
0,79
0,7
5,6
3,3
1,55
1,95
1,55
2,64
26,5
-
30
23
0,37
4
1608 60
460
0,85
0,78
0,7
5,6
3,3
1,62
1,8
1,4
2,2
26,5
-
53
15
0,37
4
1655 60
575
0,65
0,78
0,74
5,6
3,7
1,62
1,8
1,5
2,14
41,5
-
32
9
0,455
2
2826 50
230
2,12
0,72
0,74
3,5
5
2,38
2,56
1,98
1,538
14,1
11
-
-
0,455
2
2826 50
400
1,23
0,72
0,74
3,5
5
2,38
2,56
1,98
1,538
14,1
-
19
-
0,55
2
2826 50
230
2,25
0,8
0,76
3,5
5,5
3,2
3,65
3,2
1,86
11,4
10
-
-
0,55
2
3321 60
230
2,2
0,81
0,77
3,5
5,5
2,88
3,1
2,4
1,58
95,8
128
-
-
0,55
2
2826 50
400
1,3
0,8
0,76
3,5
5,5
3,2
3,65
3,2
1,86
11,4
-
18
-
0,55
2
3321 60
460
1,1
0,81
0,77
3,5
5,5
2,88
3,1
2,4
1,58
95,8
-
256
-
0,55
2
3321 60
575
0,9
0,81
0,76
3,5
6,7
2,88
3,1
2,7
1,58
46
-
50
-
0,62
4
1395 50
230
2,66
0,79
0,73
9,9
3,1
1,07
1,24
1,4
4,244
11,8
12
-
-
0,62
4
1395 50
400
1,55
0,79
0,73
9,9
3,1
1,07
1,24
1,4
4,244
11,8
-
22
-
0,75
4
1381 50
230
3,29
0,8
0,71
9,9
3,4
2,1
2,45
2,1
5,19
9,7
13
-
45
0,75
4
1660 60
230
3,3
0,82
0,7
9,9
3,4
1,8
2,1
1,7
4,31
9,45
19
-
29
0,75
4
1381 50
400
1,9
0,8
0,71
9,9
3,4
2,1
2,45
2,1
5,19
9,7
-
22
45
0,75
4
1660 60
460
1,65
0,82
0,7
9,9
3,4
1,8
2,1
1,7
4,31
9,45
-
38
29
0,75
4
1674 60
575
1,3
0,79
0,73
10
3,4
1,3
1,5
1,7
4,28
18,9
-
29
18
0,826
2
2762 50
230
3,13
0,81
0,81
6,2
4,9
1,9
2,07
1,74
2,856
6,8
9
-
-
0,826
2
2762 50
400
1,82
0,81
0,81
6,2
4,9
1,9
2,07
1,74
2,856
6,8
-
15
-
1
2
2775 50
230
4,16
0,8
0,75
6,2
5,4
3,4
3,95
3,4
3,44
5,4
9
-
-
1
2
3330 60
230
4,2
0,8
0,75
6,2
5,4
2,8
3,1
2,5
2,87
5,4
14
-
-
1
2
2775 50
400
2,4
0,8
0,75
6,2
5,4
3,4
3,95
3,4
3,44
5,4
-
16
-
1
2
3330 60
460
2,1
0,8
0,75
6,2
5,4
2,8
3,1
2,5
2,87
5,4
-
27
-
1
2
3330 60
575
1,68
0,81
0,74
6,2
5,4
2,8
3,1
2,5
2,87
12,6
-
26
-
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
23
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie seria i
165i oraz 217i* 3-fazowy
PN
nP nN
kW
fN
UN
min-1 Hz Z
IN
cosφ η
A
JR
IS/IN
MS/
MN
MB/
MN
MP/
MN
kgcm2
MN
RM
USH delta USH star Cr
Nm
Ω
V DC V DC µF
0,37
12 547
60
230
2,8
0,63
0,53
35,1
2
2,1
2,4
1,9
6,46
25
33
-
24
0,37
12 547
60
460
1,4
0,63
0,53
35,1
2
2,1
2,4
1,9
6,46
25
-
66
24
0,62
6
865
50
230
3,3
0,78
0,6
22,6
3,2
1,17
1,2
1,16
6,845
6,2
8
-
-
0,62
6
865
50
400
1,91
0,78
0,6
22,6
3,2
1,17
1,2
1,16
6,845
6,2
-
14
-
0,75
8
691
50
230
3,55
0,74
0,71
35,1
7,6
1,3
1,6
1,3
10,37
15,7
21
-
49
0,75
8
691
50
400
2,05
0,74
0,71
35,1
7,6
1,3
1,6
1,3
10,37
15,7
-
36
49
0,75
6
845
50
230
3,64
0,81
0,64
22,6
3,5
1,75
2
1,75
8,48
6,2
9
-
50
0,75
6
1014 60
230
3,7
0,81
0,63
35,1
3,5
1,4
1,45
1,2
7,06
5,5
12
-
32
0,75
6
845
50
400
2,1
0,81
0,64
22,6
3,5
1,75
2
1,75
8,48
6,2
-
16
50
0,75
6
1014 60
460
1,85
0,81
0,63
35,1
3,5
1,4
1,45
1,2
7,06
5,5
-
25
32
0,75
6
1014 60
575
1,35
0,81
0,69
35,1
3,5
1,41
1,45
1,4
7,06
18,1
-
30
19
1,24
4
1393 50
230
4,94
0,8
0,78
19,8
3,5
1,18
1,21
1,07
8,501
6,2
12
-
-
1,24
4
1393 50
400
2,86
0,8
0,78
19,8
3,5
1,18
1,21
1,07
8,501
6,2
-
21
-
1,5
4
1393 50
230
6,06
0,87
0,71
19,8
3,8
1,55
2,1
1,55
10,28
5,2
14
-
84
1,5
4
1672 60
230
6,2
0,85
0,72
11,3
4,8
1,43
1,46
1,3
8,57
5,155
20
-
54
1,5
4
1393 50
400
3,5
0,87
0,71
19,8
3,8
1,55
2,1
1,55
10,28
5,2
-
24
84
1,5
4
1672 60
460
3,1
0,85
0,72
11,3
4,8
1,43
1,46
1,3
8,57
5,155
-
41
54
1,5
4
1672 60
575
2,5
0,85
0,68
19,8
4,8
1,43
1,46
1,3
8,2
8
-
26
35
1,818
2
2850 50
230
6,43
0,85
0,83
7,6
4,8
2,07
2,31
1,65
6,092
6,2
17
-
-
1,818
2
2850 50
400
3,73
0,85
0,83
7,6
4,8
2,07
2,31
1,65
6,092
6,2
-
29
-
2,2
2
2840 50
230
7,88
0,86
0,81
7,6
5,3
2,6
3,2
2,6
7,4
6,2
21
-
-
2,2
2
3408 60
230
8
0,86
0,8
7,6
3,4
3,2
2
3,2
6,16
2,35
12
-
-
2,2
2
2840 50
400
4,55
0,86
0,81
7,6
5,3
2,6
3,2
2,6
7,4
6,2
-
36
-
2,2
2
3408 60
460
4
0,86
0,8
7,6
3,4
3,2
2
3,2
6,16
2,35
-
24
-
2,2
2
3408 60
575
3,2
0,86
0,8
7,6
5,3
3,2
3,4
3,2
6,16
7,8
-
32
-
0,15
12 456
50
230
1,13
0,6
0,56
22,6
5,37
1
1,3
1
3,14
75,5
26
-
16
0,15
12 456
50
400
0,65
0,6
0,56
22,6
5,37
1
1,3
1
3,14
75,5
-
44
16
0,306
12 456
50
230
2,51
0,62
0,49
35,1
1,8
1,74
1,98
1,57
6,409
22,4
17
-
-
0,306
12 456
50
400
1,45
0,62
0,49
35,1
1,8
1,74
1,98
1,57
6,409
22,4
-
30
-
0,306
8
840
50
230
1,97
0,62
0,62
22,6
2,9
1,24
1,4
1,16
3,479
28
17
-
-
0,306
8
840
50
400
1,15
0,62
0,62
22,6
2,9
1,24
1,4
1,16
3,479
28
-
30
-
0,37
12 456
50
230
2,77
0,63
0,53
35,1
2
1,2
1,5
1,2
7,75
19,39
17
-
38
0,37
12 456
50
400
1,6
0,63
0,53
35,1
2
1,2
1,5
1,2
7,75
19,39
-
29
38
0,37
8
50
230
2,42
0,62
0,57
22,6
2,87
1,9
2,35
1,9
5,12
22
17
-
36
24
690
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie seria i
PN
nP nN
kW
fN
UN
IN
min-1 Hz Z
A
cosφ η
JR
IS/IN
MS/
MN
MB/
MN
MP/
MN
kgcm2
MN
RM
USH delta USH star Cr
Nm
Ω
V DC V DC µF
0,37
8
828
60
230
2,8
0,62
0,54
22,6
2,8
1,7
1,9
1,6
4,27
18,5
24
-
24
0,37
8
690
50
400
1,5
0,62
0,57
22,6
2,87
1,9
2,35
1,9
5,12
22
-
31
36
0,37
8
828
60
460
1,4
0,62
0,54
22,6
2,8
1,7
1,9
1,6
4,27
18,5
-
48
24
0,37
4
1375 50
230
1,9
0,77
0,66
11,3
3,2
1,6
1,8
1,6
2,7
29,2
21
-
-
0,37
4
1375 50
400
1,1
0,77
0,66
11,3
3,2
1,6
1,8
1,6
2,7
29,2
-
37
-
0,455
6
845
50
230
2,04
0,75
0,74
22,6
3,1
1,07
1,07
1,07
5,142
25
19
-
-
0,455
6
845
50
400
1,18
0,75
0,74
22,6
3,1
1,07
1,07
1,07
5,142
25
-
33
-
0,55
6
845
50
230
2,77
0,69
0,72
22,6
3,4
1,4
1,65
1,4
6,22
19,5
19
-
38
0,55
6
1060 60
230
2,6
0,8
0,67
22,6
3,4
2,2
2,3
2,1
4,96
19,35
30
-
22
0,55
6
845
50
400
1,6
0,69
0,72
22,6
3,4
1,4
1,65
1,4
6,22
19,5
-
32
38
0,55
6
1060 60
460
1,3
0,8
0,67
22,6
3,4
2,2
2,3
2,1
4,96
19,35
-
60
22
0,62
4
1378 50
230
2,55
0,8
0,76
11,3
3,6
1,26
1,49
1,07
4,297
14,4
15
-
-
0,62
4
1378 50
400
1,48
0,8
0,76
11,3
3,6
1,26
1,49
1,07
4,297
14,4
-
26
-
0,75
4
1355 50
230
3,12
0,8
0,75
11,3
3,5
1,53
1,8
1,3
5,29
23,9
30
-
43
0,75
4
1584 60
230
3,1
0,76
0,8
11,3
1,8
1,53
1,4
1,53
4,52
11,95
21
-
27
0,75
4
1355 50
400
1,8
0,8
0,75
11,3
3,5
1,53
1,8
1,3
5,29
23,9
-
52
43
0,75
4
1584 60
460
1,55
0,76
0,8
11,3
1,8
1,53
1,4
1,53
4,52
11,95
-
42
27
0,909
4
1320 50
230
3,92
0,84
0,69
11,3
3,7
1,16
1,24
1,07
6,576
8,3
14
-
-
0,909
4
1320 50
400
2,27
0,84
0,69
11,3
3,7
1,16
1,24
1,07
6,576
8,3
-
24
-
0,909
2
2860 50
230
3,3
0,86
0,8
7,3
4,6
2,48
2,64
1,74
3,035
6,2
9
-
-
0,909
2
2860 50
400
1,91
0,86
0,8
7,3
4,6
2,48
2,64
1,74
3,035
6,2
-
15
-
1,1
4
1320 50
230
4,85
0,82
0,69
11,3
3,5
1,5
1,7
1,3
7,96
7,2
14
-
67
1,1
4
1320 50
400
2,8
0,82
0,69
11,3
3,5
1,5
1,7
1,3
7,96
7,2
-
25
67
1,1
2
3414 60
230
4,2
0,86
0,77
6,8
3,42
3,15
2,1
3,15
3,08
2,9
8
-
-
1,1
2
2845 50
230
4,16
0,86
0,77
7,6
5,2
3,15
3,42
2,1
3,69
2,9
5
-
-
1,1
2
3414 60
460
2,1
0,86
0,77
6,8
3,42
3,15
2,1
3,15
3,08
2,9
-
16
-
1,1
2
2845 50
400
2,4
0,86
0,77
7,6
5,2
3,15
3,42
2,1
3,69
2,9
-
9
-
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
25
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie seria i
217i 3-fazowy
PN
nP nN
kW
fN
UN
IN
min
Hz Z
A
-1
cosφ η
JR
IS/IN MS/
MN
MB/
MN
MP/
MN
kgcm
2
MN
RM
USH
USH star Cr
delta
Nm
Ω
V DC V DC µF
0,306
8
840
50
230
1,97
0,62
0,62
22,6
2,9
1,24
1,4
1,16
3,479
28
17
-
-
0,306
8
840
50
400
1,15
0,62
0,62
22,6
2,9
1,24
1,4
1,16
3,479
28
-
30
-
0,37
8
690
50
230
2,42
0,62
0,57
22,6
2,87 1,9
2,35
1,9
5,12
22
17
-
36
0,37
8
690
50
400
1,5
0,62
0,57
22,6
2,87 1,9
2,35
1,9
5,12
22
-
31
36
0,455
6
845
50
230
2,04
0,75
0,74
22,6
3,1
1,07
1,07
1,07
5,142
25
19
-
-
0,455
6
845
50
400
1,18
0,75
0,74
22,6
3,1
1,07
1,07
1,07
5,142
25
-
33
-
0,55
6
845
50
230
2,77
0,69
0,72
22,6
3,4
1,4
1,65
1,4
6,22
19,5
19
-
38
0,55
6
845
50
400
1,6
0,69
0,72
22,6
3,4
1,4
1,65
1,4
6,22
19,5
-
32
38
0,62
4
1378 50
230
2,55
0,8
0,76
11,3
3,6
1,26
1,49
1,07
4,297
14,4
15
-
-
0,62
4
1378 50
400
1,48
0,8
0,76
11,3
3,6
1,26
1,49
1,07
4,297
14,4
-
26
-
0,75
4
1355 50
230
3,12
0,8
0,75
11,3
3,5
1,53
1,8
1,3
5,29
23,9
30
-
43
0,75
4
1355 50
400
1,8
0,8
0,75
11,3
3,5
1,53
1,8
1,3
5,29
23,9
-
52
43
0,9
6
925
50
230
3,98
0,81
0,7
86
3,9
1,75
1,95
1,7
9,29
10,8
17
-
55
0,9
6
925
50
400
2,3
0,81
0,7
86
3,9
1,75
1,95
1,7
9,29
10,8
-
30
55
0,909
4
1320 50
230
3,92
0,84
0,69
11,3
3,7
1,16
1,24
1,07
6,576
8,3
14
-
-
0,909
4
1320 50
400
2,27
0,84
0,69
11,3
3,7
1,16
1,24
1,07
6,576
8,3
-
24
-
0,909
2
2860 50
230
3,3
0,86
0,8
7,3
4,6
2,48
2,64
1,74
3,035
6,2
9
-
-
0,909
2
2860 50
400
1,91
0,86
0,8
7,3
4,6
2,48
2,64
1,74
3,035
6,2
-
15
-
1,1
8
695
50
230
5,54
0,81
0,61
86
4,5
1,8
2,2
1,7
15,12
6,3
14
-
76
1,1
8
695
50
400
3,2
0,81
0,61
86
4,5
1,8
2,2
1,7
15,12
6,3
-
24
76
1,1
4
1320 50
230
4,85
0,82
0,69
11,3
3,5
1,5
1,7
1,3
7,96
7,2
14
-
67
1,1
4
1320 50
400
2,8
0,82
0,69
11,3
3,5
1,5
1,7
1,3
7,96
7,2
-
25
67
1,1
2
2845 50
230
4,16
0,86
0,77
7,6
5,2
3,15
3,42
2,1
3,69
2,9
5
-
-
1,1
2
2845 50
400
2,4
0,86
0,77
7,6
5,2
3,15
3,42
2,1
3,69
2,9
-
9
-
1,5
6
960
50
230
6,93
0,82
0,66
86
4,8
2,1
2,5
1,9
14,92
4,3
12
-
95
1,5
6
960
50
400
4
0,82
0,66
86
4,8
2,1
2,5
1,9
14,92
4,3
-
21
95
1,5
4
1410 50
230
6,41
0,87
0,67
49,6
5,5
2,2
2,5
1,8
10,16
3,6
10
-
88
1,5
4
1410 50
400
3,7
0,87
0,67
49,6
5,5
2,2
2,5
1,8
10,16
3,6
-
17
88
1,5
2
2781 50
230
6,41
0,85
0,69
26
6,4
2,7
3,2
2,4
5,15
4,5
12
-
-
1,5
2
2781 50
400
3,7
0,85
0,69
26
6,4
2,7
3,2
2,4
5,15
4,5
-
21
-
2,2
6
934
50
230
9,87
0,8
0,7
86
5
2,1
2,5
1,9
22,49
3,6
14
-
136
2,2
6
934
50
400
5,7
0,8
0,7
86
5
2,1
2,5
1,9
22,49
3,6
-
25
136
2,2
4
1420 50
230
9,01
0,87
0,7
60
5,9
2,4
2,9
2,3
14,8
3,55
14
-
124
2,2
4
1420 50
400
5,2
0,87
0,7
60
5,9
2,4
2,9
2,3
14,8
3,55
-
24
124
26
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie seria i
PN
nP nN
kW
fN
min
-1
UN
Hz Z
IN
cosφ η
A
JR
IS/IN MS/
MN
MB/
MN
MP/
MN
kgcm
2
MN
RM
USH
USH star Cr
delta
Nm
Ω
V DC V DC µF
2,2
2
2794 50
230
8,83
0,88
0,71
26
6,4
2,6
3,02
2,3
7,52
2,95
11
-
-
2,2
2
2794 50
400
5,1
0,88
0,71
26
6,4
2,6
3,02
2,3
7,52
2,95
-
20
-
3
4
1420 50
230
12,12 0,82
0,76
46,9
5
2,4
2,9
2,3
20,18
1,85
9
-
167
3
4
1420 50
400
7
0,76
46,9
5
2,4
2,9
2,3
20,18
1,85
-
16
167
3
2
2812 50
230
11,52 0,82
0,8
38,1
6,5
2,6
3,4
2,4
10,19
1,55
7
-
-
3
2
2812 50
400
6,65
0,8
38,1
6,5
2,6
3,4
2,4
10,19
1,55
-
13
-
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
0,82
0,82
27
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie seria i
Wymiary elektrobębna serii i
Niektóre wymiary podawane są jako "SL+" . SL jest skrótem oznaczającym "shell length"
(długość rury). Wartość ta podana jest na tabliczce znamionowej elektrobębna (patrz "Tabliczka
znamionowa elektrobębna serii i", strona 17).
Wszystkie uzależnione od długości wymiary podane w katalogu i w tej instrukcji obsługi
odpowiadają wartościom określonym w normie DIN/ISO 2768 (średnia jakość).
Zalecany odstęp pomiędzy wspornikami montażowymi (EL) z uwzględnieniem maksymalnej
rozszerzalności cieplnej i wewnętrznych tolerancji wynosi EL + 2 mm.
AGL
EL
C
C
FW
P
1/3
D
ØA
ØB
ØE
F
1/3
1/3
P
SL
H
H
Wymiary elektrobębna serii i
Typ
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
C
mm
F
mm
H
mm
P
mm
FW
mm
EL
mm
80i baryłkowaty
81,5
80,5
12,5
17
43
13,5
6
2
SL+7
SL+12 SL+37
80i cylindryczny
81
81
12,5
17
43
13,5
6
2
SL+7
SL+12 SL+37
80i cylindryczny + wpust
pasowany
81,7
81,7
12,5
17
43
13,5
6
2
SL+7
SL+12 SL+37
113i baryłkowaty
113,5
112
25
25
83
20
10
1,5
SL+10,6 SL+20 SL+70
113i cylindryczny
112
112
25
25
83
20
10
1,5
SL+10,6 SL+20 SL+70
113i cylindryczny + wpust
pasowany
113
113
25
25
83
20
10
1,5
SL+10,6 SL+20 SL+70
138i baryłkowaty
138
136
25
30
100
20
15
1,5
SL+13
SL+30 SL+80
138i cylindryczny
136
136
25
30
100
20
15
1,5
SL+13
SL+30 SL+80
138i cylindryczny + wpust
pasowany
137
137
25
30
100
20
15
1,5
SL+13
SL+30 SL+80
165i baryłkowaty
164
162
45
40
130
30
20
1,5
SL+17
SL+40 SL+130
165i cylindryczny
162
162
45
40
130
30
20
1,5
SL+17
SL+40 SL+130
28
AGL
mm
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie seria i
165i cylindryczny + wpust
pasowany
162
162
45
40
130
30
20
1,5
SL+17
SL+40 SL+130
217i baryłkowaty
217,5
215,5
45
40
130
30
20
1,5
SL+17
SL+40 SL+130
217i cylindryczny
215,5
215,5
45
40
130
30
20
1,5
SL+17
SL+40 SL+130
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
29
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie seria i
Schematy połączeń dla serii i
W poniższej instrukcji obsługi podane są tylko schematy połączeń standardowych. W przypadku
innych typów połączeń schemat dostarczany jest w oddzielnym dokumencie wraz z
elektrobębnem.
Skróty patrz "Wykaz skrótów", strona 115
Przyłącza kablowe
30
31
3-fazowe, 4+2-żyłowy kabel, uzwojenie dla 1 napięcia, połączenie w trójkąt lub w gwiazdę
(przyłącze wewnątrz)
Połączenie w trójkąt: niskie napięcie
30B
Połączenie w gwiazdę: wysokie napięcie
31B
3-fazowe, 7+2-żyłowy kabel, uzwojenie dla 1 napięcia, połączenie w trójkąt lub w gwiazdę
(przyłącze wewnątrz), z hamulcem
Połączenie w trójkąt: niskie napięcie
30
Połączenie w gwiazdę: wysokie napięcie
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie seria i
34
34
3-fazowe, 7+2-żyłowy kabel, uzwojenie dla 2 napięć, połączenie w trójkąt lub w gwiazdę
Połączenie w trójkąt: niskie napięcie
Połączenie w gwiazdę: wysokie napięcie
3-fazowe, 7+2-żyłowy kabel, 2 prędkości, połączenie w trójkąt lub w podwójną gwiazdę
Połączenie w trójkąt: niska prędkość
Połączenie w podwójną gwiazdę: wysoka
prędkość
Przewody 4, 5 i 6 należy zaizolować oddzielnie.
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
31
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie seria i
3-fazowe, uzwojenie dla 1 napięcia, połączenie w podwójną gwiazdę lub w gwiazdę (przyłącze
wewnątrz)
Połączenie w podwójną gwiazdę: niskie
napięcie
Połączenie w gwiazdę: wysokie napięcie
3-fazowe, uzwojenie dla 1 napięcia, połączenie w podwójną gwiazdę lub w gwiazdę, z hamulcem
(przyłącze wewnątrz)
Połączenie w podwójną gwiazdę: niskie
napięcie
32
Połączenie w gwiazdę: wysokie napięcie
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie seria i
3-fazowe, uzwojenie dla 2 napięć, połączenie w podwójną gwiazdę lub w gwiazdę
Połączenie w podwójną gwiazdę: niskie
napięcie
39
Połączenie w gwiazdę: wysokie napięcie
39
3-fazowe, 12-żyłowy kabel, uzwojenie dla 2 napięć, połączenie w podwójną gwiazdę lub w
gwiazdę
Połączenie w podwójną gwiazdę: niskie
napięcie
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Połączenie w gwiazdę: wysokie napięcie
33
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie seria i
Przyłącza w puszce
przyłączeniowej
40B
41B
3-fazowe, uzwojenie dla 1 napięcia, połączenie w trójkąt lub w gwiazdę (przyłącze wewnątrz),
z hamulcem
Połączenie w trójkąt: niskie napięcie
Połączenie w gwiazdę: wysokie napięcie
Maksymalny moment obrotowy dla śrub pokrywy puszki przyłączeniowej: 1,5 Nm
44
45
3-fazowe, uzwojenie dla 2 napięć, połączenie w trójkąt lub w gwiazdę
Połączenie w trójkąt: niskie napięcie
Połączenie w gwiazdę: wysokie napięcie
Maksymalny moment obrotowy dla śrub pokrywy puszki przyłączeniowej: 1,5 Nm
34
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie seria i
3-fazowe, 7+2-żyłowy kabel, 2 prędkości, połączenie w trójkąt lub w podwójną gwiazdę
Połączenie w trójkąt: niskie napięcie
Połączenie w podwójną gwiazdę: wysokie
napięcie
Maksymalny moment obrotowy dla śrub pokrywy puszki przyłączeniowej: 1,5 Nm
3-fazowe, uzwojenie dla 1 napięcia, połączenie w trójkąt lub w gwiazdę lub w podwójną gwiazdę
(przyłącze wewnątrz)
Połączenie w trójkąt lub w podwójną
gwiazdę: niskie napięcie
Połączenie w gwiazdę: wysokie napięcie
Maksymalny moment obrotowy dla śrub pokrywy puszki przyłączeniowej: 1,5 Nm
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
35
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie seria i
3-fazowe, uzwojenie dla 1 napięcia, połączenie w trójkąt lub w gwiazdę lub w podwójną gwiazdę,
z hamulcem (przyłącze wewnątrz)
Połączenie w trójkąt lub w podwójną
gwiazdę: niskie napięcie
Połączenie w gwiazdę: wysokie napięcie
Maksymalny moment obrotowy dla śrub pokrywy puszki przyłączeniowej: 1,5 Nm
3-fazowe, uzwojenie dla 2 napięć, połączenie w podwójną gwiazdę lub w gwiazdę
Połączenie w podwójną gwiazdę: niskie
napięcie
Połączenie w gwiazdę: wysokie napięcie
Maksymalny moment obrotowy dla śrub pokrywy puszki przyłączeniowej: 1,5 Nm
36
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie seria i
3-fazowe, 4+2- i 4-żyłowy kabel, uzwojenie dla 1 napięcia, połączenie w trójkąt lub w gwiazdę
Opcja: dostępne 2 napięcia z 7-2 żyłowymi kablami
Interroll zaleca zastosowanie optronów
x
8-żyłowy kabel, enkoder RLS
Przyłącze z rezystorem i kondensatorem (RC) może zredukować zakłócenia
elektroniczne.
x = napięcie enkodera zgodnie z tabliczką znamionową silnika
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
37
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie seria i
ω
ϕ
ϕ
Selsyn
38
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie seria S
Tabliczka znamionowa elektrobębna serii S
Informacje zawarte na tabliczce znamionowej elektrobębna służą do identyfikacji urządzenia.
Tylko na ich podstawie elektrobęben może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
In
1
ren GmbH 4183
6H
moto
ück
mel
elh
rom
ov
ll T
o
en
rr
te
19
2
3
20
4
21
5
22
6
CD: E34
~ 3 Phases
PN: 180 W
np: 4
UN: ∆230 V/Y400 V
fN: 50 Hz
(UN: ∆230 V/Y460 V)
(fN: 60 Hz)
IN: 1,00 A / 0,62 A
(IN: 1,08 A / 0,62 A)
nN: 1.355 (1.626) rpm
cos φ: 0,76
CR: 10 μF
7
8
9
10
11
12
13
14
UL-Type: Q6113
IEC 60034
Ø: 113,3 mm
SL: 500 mm
Weight: 8,35 kg
Ins. Class: F; IP66
vN: 0,5 (0,6) m/s
Oil: Iso VG 150 FDA 1,25 l
25
26
27
28
29
41/14/DE
113S
24
30
Order N°: 0001172181 Pos: 000020
Cust.Ref.: 01234567890123456789012345
Ser. N°: 12345678
15
16
17
23
18
19
31
3
4
5
30
2
18
Amb. Temp.: -20°C to +40°C
~ 3 Phases
PN: 180 W
Prod. Week/Year: 41/14/DE
Ser. N°: 12345678
np: 4
Order N°: 0001172181 Pos: 000020
Cust. Ref.: 01234567890123456789012345
UN: ∆230 V/Y400 V; fN: 50 Hz
CD: E34
IEC 60034
(UN: ∆230 V/Y460 V; fN: 60 Hz)
Ø: 113,3 mm
IN: 1,00 A / 0,62 A
SL: 500 mm
(IN: 1,08 A / 0,62 A)
Weight: 8,35 kg
nN: 1.355 (1.626) rpm
vN: 0,5 (0,6) m/s
cos φ: 0,76
Oil: Iso VG 150 FDA 1,25 l
CR: 10 μF
Ins. Class: F; IP66
UL-Type: Q6113
Interroll Trommelmotoren GmbH - 41836 Hückelhoven
Made in Germany | www.interroll.com
16
113S
17
6 7
15
8 9
10
11
23
24
25
26
28
29
27
22
12
13
14
19
Tabliczka znamionowa dla serii S
1
Kierunek ruchu
17 Numer rzeczowy klienta
2
Numer schematu połączeń
18 Numer serii
3
Liczba faz
19 Producent/miejsce produkcji
4
Moc znamionowa
20 Znak CE
5
Liczba biegunów
21 Znak UL
6
Napięcie znamionowe
22 Typ standardu UL
7
Częstotliwość znamionowa
8
(Napięcie znamionowe)
9
(Częstotliwość znamionowa)
10 Prąd znamionowy
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
23 Norma dot. elektrobębnów
24 Maks. średnica rury
1)
1)
25 Długość rolek lub rury
26 Waga
39
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie seria S
11 (Prąd znamionowy) 1)
12 Prędkość znamionowa wirnika
27 Klasa izolacji i rodzaj ochrony
1)
28 Prędkość obwodowa rury
13 Współczynnik mocy
29 Typ oleju
14 Kondensator roboczy
30 Data produkcji (tydzień/rok/kraj)
15 Typ
31 Dopuszczalna temperatura otoczenia
16 Numer rzeczowy
Wartość zależy od zastosowanego napięcia. Wszystkie wartości w nawiasach odnoszą się do
napięcia znamionowego w nawiasach.
1)
40
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie seria S
Dane elektryczne seria S
Skróty patrz "Wykaz skrótów", strona 115
80S 1-fazowy
PN
nP nN
kW
fN
UN
IN
min-1 Hz Z
A
cosφ η
JR
IS/IN
MS/
MN
MB/
MN
MP/
MN
kgcm2
MN
RM
USH ~
Cr
Nm
Ω
V DC
µF
0,025
4
1320 50
230
0,39
0,998 0,28
1,3
2,19
1,11
1,37
1,11
0,18
150
44
3
0,05
2
2750 50
230
0,54
0,997 0,4
0,9
3,08
0,94
1,71
0,94
0,17
82
33
3
0,075
2
2750 50
230
0,68
1
1
3,19
0,74
1,37
0,74
0,26
66
34
4
0,075
2
3300 60
230
0,68
0,996 0,49
1,3
4,89
1
1,83
1
0,22
38
19
6
0,085
2
2750 50
230
0,73
0,98
0,53
1,3
5,24
0,93
1,6
0,93
0,3
52
28
6
0,085
2
2750 50
230
0,73
0,98
0,53
1,3
5,24
0,93
1,6
0,93
0,3
52
28
6
0,085
2
3300 60
230
0,72
0,996 0,52
1,3
4,89
1
1,83
1
0,25
38
20
6
0,11
2
2750 50
230
0,94
0,999 0,51
1,3
1,97
0,73
1,15
0,73
0,38
51
36
8
UN
IN
cosφ η
JR
IS/IN
MS/
MN
MB/
MN
MP/
MN
MN
RM
USH delta USH star Cr
Nm
Ω
V DC V DC µF
0,48
80S 3-fazowy
PN
nP nN
kW
fN
min-1 Hz Z
A
kgcm2
0,04
4
1320 50
230
0,71
0,65
0,21
1
1,77
1,6
1,6
1,6
0,29
156,5
36
-
10
0,04
4
1320 50
400
0,43
0,65
0,21
1
1,77
1,6
1,6
1,6
0,29
156,5
-
66
10
0,05
2
2750 50
230
0,46
0,57
0,47
1
4,58
3,82
3,82
3,82
0,17
111,3
-
-
-
0,05
2
3300 60
230
0,45
0,64
0,42
1
5,67
3,29
3,29
3,29
0,14
111,3
-
-
-
0,05
2
2750 50
400
0,22
0,71
0,45
1
4,35
2,35
2,35
2,35
0,17
171
-
40
-
0,06
4
1320 50
230
0,79
0,65
0,29
1
1,77
1,6
1,6
1,6
0,43
156,5
40
-
11
0,06
4
1584 60
230
0,76
0,65
0,15
1
1,72
1,6
1,6
1,6
0,36
156,5
39
-
13
0,06
4
1320 50
400
0,46
0,65
0,29
1
1,77
1,6
1,6
1,6
0,43
156,5
-
70
11
0,06
4
1584 60
460
0,76
0,65
0,15
1
1,72
1,6
1,6
1,6
0,36
156,5
-
116
13
0,075
2
2820 50
230
0,51
0,69
0,53
1
4,58
2,5
2,5
2,5
0,25
111,3
-
-
-
0,075
2
3300 60
230
0,49
0,74
0,53
1
5,67
2,19
2,19
2,19
0,22
111,3
-
-
-
0,075
2
2820 50
400
0,3
0,7
0,51
1
4,46
2,5
2,5
2,5
0,25
113
-
36
-
0,075
2
3300 60
460
0,28
0,7
0,49
1
5,23
2,95
2,95
2,95
0,22
113
-
33
-
0,085
2
2800 50
230
0,53
0,73
0,55
1
4,58
2,24
2,24
2,24
0,29
111,3
-
-
-
0,085
2
3300 60
230
0,5
0,78
0,56
1
5,67
1,92
1,92
1,92
0,25
111,3
-
-
-
0,085
2
2800 50
400
0,32
0,74
0,52
1
4,46
2,24
2,24
2,24
0,29
113
-
40
-
0,085
2
3300 60
460
0,29
0,74
0,51
1
5,23
2,71
2,71
2,71
0,25
113
-
36
-
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
41
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie seria S
113S 1-fazowy
PN
nP nN
kW
fN
UN
IN
min-1 Hz Z
A
cosφ η
JR
IS/IN
MS/
MN
MB/
MN
MP/
MN
kgcm2
MN
RM
USH ~
Cr
Nm
Ω
V DC
µF
0,06
4
1300 50
230
0,75
0,98
0,36
2,3
2,58
1,29
2,6
1,29
0,44
63,5
35
4
0,06
4
1560 60
230
0,86
0,97
0,32
2,3
2,58
1,29
2,6
1,29
0,37
63,5
40
4
0,08
6
890
50
230
1,35
0,99
0,26
4
1,88
0,7
1,65
0,7
0,86
45,9
46
8
0,09
4
1300 50
230
0,99
0,91
0,43
2,3
2,42
1,24
2,42
1,24
0,66
42,5
29
6
0,09
4
1300 50
230
0,99
0,91
0,43
2,3
2,42
1,24
2,42
1,24
0,66
42,5
29
6
0,09
4
1560 60
230
1,1
0,96
0,37
2,3
2,42
1,24
2,42
1,24
0,55
42,5
34
6
0,09
4
1560 60
230
1,1
0,96
0,37
2,3
2,42
1,24
2,42
1,24
0,55
42,5
34
6
0,11
4
1300 50
230
1,13
0,88
0,48
3,3
2,93
1,06
2,31
1,06
0,81
32,5
24
6
0,11
4
1560 60
115
2,2
0,94
0,46
3,3
3,24
1,08
2,8
1,08
0,67
6,3
10
16
0,11
4
1560 60
115
2,2
0,94
0,46
3,3
3,24
1,08
2,8
1,08
0,67
6,3
10
16
0,11
4
1560 60
230
1,16
0,99
0,41
3,3
2,93
1,06
2,31
1,06
0,67
32,5
28
6
0,15
4
1560 60
115
2,8
0,89
0,52
4
3,57
1,04
2,99
1,04
0,92
4
7
20
UN
IN
cosφ η
JR
IS/IN
MS/
MN
MB/
MN
MP/
MN
MN
RM
USH delta USH star Cr
Nm
Ω
V DC V DC µF
113S 3-fazowy
PN
nP nN
kW
fN
min-1 Hz Z
A
kgcm2
0,04
8
720
50
230
0,64
0,58
0,27
3,9
1,53
1,59
1,59
1,49
0,53
187,5
35
-
9
0,04
8
864
60
230
0,55
0,58
0,24
3,9
1,53
1,92
1,92
1,79
0,44
187,5
30
-
6
0,04
8
720
50
400
0,37
0,58
0,27
3,9
1,53
1,59
1,59
1,49
0,53
187,5
-
60
9
0,04
8
864
60
460
0,36
0,58
0,24
3,9
1,53
1,92
1,92
1,79
0,44
187,5
-
59
6
0,11
6
865
50
230
1,05
0,67
0,39
4
2,25
2,24
2,35
2,24
1,21
30
-
-
15
0,11
6
865
50
400
0,62
0,62
0,41
4
2,03
3,14
3,35
3,14
1,21
92
-
53
15
0,11
4
1384 50
230
0,8
0,67
0,52
2,3
2,47
2,89
2,92
2,89
0,76
28
-
-
11
0,11
4
1384 50
400
0,45
0,72
0,49
2,3
3,33
2,82
2,86
2,82
0,76
83,5
-
41
11
0,11
4
1365 50
230
0,8
0,73
0,47
2,3
3,65
3,38
3,39
3,38
0,77
84
-
-
11
0,11
4
1365 50
400
0,45
0,75
0,47
2,3
3,64
3,41
3,42
3,41
0,77
84
-
43
11
0,11
4
1635 60
230
0,75
0,73
0,5
2,3
2,72
3,18
3,19
3,18
0,64
84
-
-
9
0,11
4
1635 60
460
0,43
0,75
0,43
2,3
1,81
4,37
4,4
4,37
0,64
84
-
41
7
0,16
4
1665 60
230
0,87
0,78
0,5
3,9
1,8
2,09
2,09
2,09
0,92
64,1
22
-
9
0,16
4
1384 50
230
0,99
0,76
0,53
3,3
4,28
2,73
2,82
2,73
1,1
24,2
-
-
14
0,16
4
1348 50
400
0,57
0,76
0,53
3,3
3,85
3,29
3,39
3,29
1,13
60,5
-
39
14
0,16
4
1350 50
230
0,98
0,76
0,54
3,3
4,02
3,22
3,33
3,22
1,13
59,2
-
-
14
42
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie seria S
PN
nP nN
kW
fN
UN
IN
min-1 Hz Z
A
cosφ η
JR
IS/IN
MS/
MN
MB/
MN
MP/
MN
kgcm2
MN
RM
USH delta USH star Cr
Nm
Ω
V DC V DC µF
0,16
4
1350 50
400
0,57
0,75
0,54
3,3
3,98
3,25
3,35
3,25
1,13
59,2
-
38
14
0,16
4
1665 60
460
0,52
0,78
0,5
3,9
1,8
2,09
2,09
2,09
0,92
64,1
-
39
9
0,16
4
1610 60
230
1
0,76
0,53
3,3
4,28
3,07
2,99
3,07
0,95
59,2
-
-
12
0,16
4
1672 60
460
0,55
0,75
0,49
3,3
4,86
4,27
4,15
4,27
0,91
59,2
-
37
10
0,18
4
1383 50
230
0,98
0,76
0,55
5,6
3,71
1,76
2,08
1,76
1,24
47
18
-
15
0,18
4
1384 50
230
1
0,76
0,59
4
4
2,73
2,9
2,73
1,24
15
-
-
14
0,18
4
1384 50
400
0,62
0,76
0,55
4
3,71
3,13
3,27
3,13
1,24
47
-
33
15
0,18
4
1383 50
400
0,62
0,76
0,55
5,6
3,71
1,76
2,08
1,76
1,24
47
-
33
15
0,18
4
1355 50
230
1
0,77
0,59
4
4,37
3,54
3,74
3,54
1,27
45,5
-
-
14
0,18
4
1355 50
400
0,62
0,76
0,55
4
4,42
3,6
3,79
3,6
1,27
45,5
-
32
15
0,18
4
1665 60
575
0,47
0,73
0,53
4
3,91
3,23
3,15
3,23
1,03
88,5
-
46
6,5
0,18
4
1620 60
230
1,08
0,77
0,54
4
4,59
3,44
3,27
3,44
1,06
45,5
-
-
12
0,18
4
1675 60
460
0,62
0,76
0,48
4
5,22
4,76
4,54
4,76
1,03
45,5
-
32
11
0,33
2
2800 50
230
1,74
0,76
0,68
3,3
4,5
3,57
3,57
2,62
1,13
21,5
14
-
-
0,33
2
3420 60
230
1,43
0,73
0,68
3,3
4,5
3,2
3,2
3,2
0,92
21,5
11
-
-
0,33
2
2800 50
400
0,93
0,76
0,68
3,3
4,5
3,57
3,57
2,62
1,13
21,5
-
23
-
0,33
2
3420 60
460
0,83
0,73
0,68
3,3
4,5
3,2
3,2
3,2
0,92
21,5
-
20
-
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
43
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie seria S
Wymiary elektrobębna serii S
Niektóre wymiary podawane są jako "SL+" . SL jest skrótem oznaczającym "shell length"
(długość rury). Wartość ta podana jest na tabliczce znamionowej elektrobębna (patrz "Tabliczka
znamionowa elektrobębna serii S ", strona 39).
W przypadku elektrobębnów 80S i 113S, które zostały wyprodukowane przed 2011 rokiem,
wielkość RL odpowiada stosowanej dzisiaj wielkości FW.
• Elektrobęben 80S: SL = FW (RL) - 10
• Elektrobęben 113S: SL = FW (RL) - 22
Wszystkie uzależnione od długości wymiary podane w katalogu i w tej instrukcji obsługi
odpowiadają wartościom określonym w normie DIN/ISO 2768 (średnia jakość).
Zalecany odstęp pomiędzy wspornikami montażowymi (EL) z uwzględnieniem maksymalnej
rozszerzalności cieplnej i wewnętrznych tolerancji wynosi EL + 2 mm.
AGL
C
C
EL
FW
1/3
D
ØA
ØE
ØB
F
1/3
H
1/3
H
SL
Wymiary elektrobębna serii S
Typ
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
H
mm
FW
mm
EL
mm
AGL
mm
80S baryłkowaty
SL od 260 do 602 mm
81,5
80
20
35
45
21
8
SL+10
SL+16
SL+56
80S baryłkowaty ze stali, po
środku niepowlekany i
ocynkowany
SL od 603 do 952 mm
82,7
81
20
35
45
21
8
SL+10
SL+16
SL+56
80S baryłkowaty ze stali, po
środku niepowlekany i
ocynkowany
SL od 603 do 952 mm
83
80
20
35
45
21
8
SL+10
SL+16
SL+56
80S cylindryczny
SL od 260 do 602 mm
80,5
80,5
20
35
45
21
8
SL+10
SL+16
SL+56
44
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie seria S
Typ
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
H
mm
FW
mm
EL
mm
AGL
mm
80S cylindryczny, stal, na
zewnątrz niepowlekany
SL od 603 do 952 mm
82,7
82,7
20
35
45
21
8
SL+10
SL+16
SL+56
80S cylindryczny, stal
nierdzewna, na zewnątrz
niepowlekany
SL od 603 do 952 mm
83
83
20
35
45
21
8
SL+10
SL+16
SL+56
113S baryłkowaty
113,3
112,4
20
35
45
21
14
SL+22
SL+28
SL+68
113S cylindryczny
113,0
113,0
20
35
45
21
14
SL+22
SL+28
SL+68
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
45
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie seria S
Schematy połączeń dla serii S
W poniższej instrukcji obsługi podane są tylko schematy połączeń standardowych. W przypadku
innych typów połączeń schemat dostarczany jest w oddzielnym dokumencie wraz z
elektrobębnem.
Skróty patrz "Wykaz skrótów", strona 115
Przyłącza kablowe
E12
E12
1-fazowe, 6-żyłowy kabel
*
Opcjonalnie można podłączyć kondensator rozruchowy i odpowiedni przekaźnik
sterujący, aby poprawić moment rozruchowy silnika jednofazowego.
E10
E10
1-fazowe, 7-żyłowy kabel
*
46
Opcjonalnie można podłączyć kondensator rozruchowy i odpowiedni przekaźnik
sterujący, aby poprawić moment rozruchowy silnika jednofazowego.
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie seria S
E32
E33
3-fazowe, 6-żyłowy kabel, uzwojenie dla 1 napięcia, połączenie w trójkąt lub w gwiazdę (przyłącze
wewnątrz)
Połączenie w trójkąt: niskie napięcie
E30
Połączenie w gwiazdę: wysokie napięcie
E31
3-fazowe, 7-żyłowy kabel, uzwojenie dla 1 napięcia, połączenie w trójkąt lub w gwiazdę (przyłącze
wewnątrz)
Połączenie w trójkąt: niskie napięcie
Połączenie w gwiazdę: wysokie napięcie
3-fazowe, 9-żyłowy kabel, uzwojenie dla 2 napięć, połączenie w trójkąt lub w gwiazdę
Połączenie w trójkąt: niskie napięcie
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Połączenie w gwiazdę: wysokie napięcie
47
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie seria S
Przyłącza w puszce
przyłączeniowej
E20
E21
1-fazowe, 7-żyłowy kabel
*
Opcjonalnie można podłączyć kondensator rozruchowy i odpowiedni przekaźnik
sterujący, aby poprawić moment rozruchowy silnika jednofazowego.
Maksymalny moment obrotowy dla śrub pokrywy puszki przyłączeniowej: 1,5 Nm
E44
E45
3-fazowe, 9-żyłowy kabel, uzwojenie dla 2 napięć, połączenie w trójkąt lub w gwiazdę
Połączenie w trójkąt: niskie napięcie
Połączenie w gwiazdę: wysokie napięcie
Maksymalny moment obrotowy dla śrub pokrywy puszki przyłączeniowej: 1,5 Nm
48
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie seria S/A
Tabliczka znamionowa elektrobębna serii S/A
Informacje zawarte na tabliczce znamionowej elektrobębna służą do identyfikacji urządzenia.
Tabliczka znamionowa określa użytkowanie elektrobębna zgodne z jego przeznaczeniem.
In
1
ren GmbH 4183
6H
moto
ück
mel
elh
rom
ov
ll T
o
en
rr
te
19
2
3
4
20
5
21
6
CD: E34
~ 3 Phases
PN: 180 W
np: 4 / 2
UN: ∆230 V/Y400 V
fN: 50 Hz
(UN: ∆230 V/Y460 V)
(fN: 60 Hz)
IN: 1,00 A / 0,62 A
(IN: 1,08 A / 0,62 A)
nN: 1.355 (1.626) rpm
cos φ: 0,76
CR: 10 μF
7
8
9
10
11
12
13
14
15
22
113S/A
24
25
26
27
Brake: EM 207 VDC 41/14/DE
Encoder: SKF 24 VDC 48 inc
28
29
Order N°: 0001172181 Pos: 000020
Cust.Ref.: 01234567890123456789012345
Ser. N°: 12345678
16
23
UL-Type: Q6113
IEC 60034
Ø: 113,3 mm
SL: 500 mm
Weight: 8,35 kg
Ins. Class: F; IP69k
vN: 45 (54) m/s
Oil: Iso VG 150 FDA 1,25 l
32
30 31
17
18
31
3
33
4
5
18
2
30
16
113S/A
16
17
6 7
15
8 9
10
Amb. Temp.: -20°C to +40°C
~ 3 Phases
PN: 180 W
Prod. Week/Year: 41/14/DE
Ser. N°: 12345678
np: 4 / 2
Order N°: 0001172181 Pos: 000020
Cust. Ref.: 01234567890123456789012345
CD: E34
Encoder: SKF 24 VDC 48 inc
IEC 60034
Brake EM 207 VDC
UN: ∆230 V/Y400 V; fN: 50 Hz Ø: 113,3 mm
(UN: ∆230 V/Y460 V; fN: 60 Hz) SL: 500 mm
Weight: 8,35 kg
IN: 1,00 A / 0,62 A
vN: 45 (54) m/s
(IN: 1,08 A / 0,62 A)
Oil: Iso VG 150 FDA 1,25 l
nN: 1.355 (1.626) rpm
Ins. Class: F; IP69k
cos φ: 0,76
UL-Type: Q6113
CR: 10 μF
Interroll Trommelmotoren GmbH - 41836 Hückelhoven
Made in Germany | www.interroll.com
23
24
25
26
28
29
27
22
11
12
13 14
19
Tabliczka znamionowa serii S/A
1
Kierunek ruchu
18 Numer serii
2
Numer schematu połączeń
19 Producent/miejsce produkcji
3
Liczba faz
20 Znak CE
4
Moc znamionowa
21 Znak UL
5
Liczba biegunów
22 Typ standardu UL
6
Napięcie znamionowe
23 Norma dot. elektrobębnów
7
Częstotliwość znamionowa
8
(Napięcie znamionowe)
9
(Częstotliwość znamionowa)
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
24 Maks. średnica rury
25 Długość rolek lub rury
1)
1)
26 Waga
49
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie seria S/A
10 Prąd znamionowy
11 (Prąd znamionowy)
27 Klasa izolacji i rodzaj ochrony
28 Prędkość obwodowa rury
1)
12 Prędkość znamionowa wirnika 1)
29 Typ oleju
13 Współczynnik mocy
30 Dane hamulca
14 Kondensator roboczy
31 Data produkcji (tydzień/rok/kraj)
15 Typ
32 Dane enkodera
16 Numer rzeczowy
33 Dopuszczalna temperatura otoczenia
17 Numer rzeczowy klienta
Wartość zależy od zastosowanego napięcia. Wszystkie wartości w nawiasach odnoszą się do
napięcia znamionowego w nawiasach.
1)
Dane elektryczne seria S/A
Skróty patrz "Wykaz skrótów", strona 115
113S/A 1-fazowy
PN
nP nN
kW
fN
UN
IN
min-1 Hz Z
A
cosφ η
JR
IS/IN
MS/
MN
MB/
MN
MP/
MN
kgcm2
MN
RM
Cr
Nm
Ω
µF
0,25
4
1360 60
115
4,34
0,95
0,53
7,2
2,07
1,31
1,31
1,31
1,76
0
40
0,25
4
1360 50
230
2,4
0,97
0,47
7,2
1,25
1,1
1,1
1,1
1,76
12,7
12
UN
IN
cosφ η
JR
IS/IN
MS/
MN
MB/
MN
MP/
MN
MN
RM
USH delta USH star Cr
Nm
Ω
V DC V DC µF
113S/A 3-fazowy
PN
nP nN
kW
fN
min-1 Hz Z
A
kgcm2
0,37
4
1400 50
230
2,1
0,71
0,63
7,4
3,9
2,24
2,24
2,24
2,52
21,4
16
-
-
0,37
4
1700 60
230
1,7
0,78
0,54
7,4
4,8
2,67
2,67
2,67
2,08
21,4
14
-
19
0,37
4
1360 60
330
1,54
0,66
0,69
7,4
3,9
2,24
2,24
2,24
2,6
34
-
17
11
0,37
4
1400 50
400
1,2
0,71
0,63
7,4
3,9
2,24
2,24
2,24
2,52
21,4
-
27
-
0,37
4
1700 60
460
1,1
0,78
0,54
7,4
4,8
2,67
2,67
2,67
2,08
21,4
-
28
19
0,37
4
1360 60
575
0,82
0,66
0,69
7,4
3,9
2,24
2,24
2,24
2,6
34
-
28
11
50
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie seria S/A
Wymiary elektrobębna serii S/A
Niektóre wymiary podawane są jako "SL+" . SL jest skrótem oznaczającym "shell length"
(długość rury). Wartość ta podana jest na tabliczce znamionowej elektrobębna (patrz "Tabliczka
znamionowa elektrobębna serii S/A", strona 49).
Wszystkie uzależnione od długości wymiary podane w katalogu i w tej instrukcji obsługi
odpowiadają wartościom określonym w normie DIN/ISO 2768 (średnia jakość).
Zalecany odstęp pomiędzy wspornikami montażowymi (EL) z uwzględnieniem maksymalnej
rozszerzalności cieplnej i wewnętrznych tolerancji wynosi EL + 2 mm.
AGL
C
C
EL
FW
1/3
11
D
ØA
Ø45
ØB
F
1/3
H
11
1/3
H
SL
Wymiary 113S/A
Typ
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
F
mm
H
mm
EL
mm
113 S/A wersja z
masywnymi osiami
baryłkowata
113,3
112,4
25
25
20
14
SL+28 SL+78
113 S/A wersja z
masywnymi osiami
cylindryczna
113
113
25
25
20
14
SL+28 SL+78
113 S/A wersja z osłonami 113,3
osi baryłkowata
112,4
20
35
21
14
SL+28 SL+68
113 S/A wersja z osłonami 113
osi baryłkowata
113
20
35
21
14
SL+28 SL+68
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
AGL
mm
51
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie seria S/A
Schematy połączeń dla serii S/A
W poniższej instrukcji obsługi podane są tylko schematy połączeń standardowych. W przypadku
innych typów połączeń schemat dostarczany jest w oddzielnym dokumencie wraz z
elektrobębnem.
Skróty patrz "Wykaz skrótów", strona 115
Przyłącza kablowe
E10
E10
1-fazowe, 7-żyłowy kabel
*
Opcjonalnie można podłączyć kondensator rozruchowy i odpowiedni przekaźnik
sterujący, aby poprawić moment rozruchowy silnika jednofazowego.
E30
E31
3-fazowe, 7-żyłowy kabel, uzwojenie dla 1 napięcia, połączenie w trójkąt lub w gwiazdę (przyłącze
wewnątrz)
Połączenie w trójkąt: niskie napięcie
52
Połączenie w gwiazdę: wysokie napięcie
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie seria S/A
3-fazowe, 9-żyłowy kabel, uzwojenie dla 2 napięć, połączenie w trójkąt lub w gwiazdę
Połączenie w trójkąt: niskie napięcie
Przyłącza w puszce
przyłączeniowej E20
Połączenie w gwiazdę: wysokie napięcie
E21
1-fazowe, 7-żyłowy kabel
*
Opcjonalnie można podłączyć kondensator rozruchowy i odpowiedni przekaźnik
sterujący, aby poprawić moment rozruchowy silnika jednofazowego.
Maksymalny moment obrotowy dla śrub pokrywy puszki przyłączeniowej: 1,5 Nm
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
53
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie seria S/A
E44
E45
3-fazowe, 9-żyłowy kabel, uzwojenie dla 2 napięć, połączenie w trójkąt lub w gwiazdę
Połączenie w trójkąt: niskie napięcie
Połączenie w gwiazdę: wysokie napięcie
Maksymalny moment obrotowy dla śrub pokrywy puszki przyłączeniowej: 1,5 Nm
54
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie serii D
Tabliczka znamionowa elektrobębna serii D
Informacje zawarte na tabliczce znamionowej elektrobębna służą do identyfikacji urządzenia.
Tylko na ich podstawie elektrobęben może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
14
en
ov
Int
er
ro
l
n GmbH 41
836
otore
elm
Hü
m
ck
om
el
r
h
lT
1
15
2
16
3
17
4
18
CD: 90
PN: 425 W
np: 8
UL: 560 VDC
IN, 10: 1,32A
MN, M0: 1,35Nm
nN: 3000 rpm
kE: 82,62 V/krpm
Encoder: SKF 24 VDC 48 Inc
5
6
7
8
9
10
11
IEC 60034
MA: 27,0 Nm
Ø: 81,5 mm
nA: 150 rpm
SL: 500 mm
Weight: 14,00 kg
Ins. Class: F; IP69k
41/14/DE
80D
Oil: Iso VG 150 FDA 0,80 l
20
21
22
23
24
25
Cust.Ref.: 012345678901234567890
Order N°: 0001172181 Pos: 000020
Ser. N°: 12345678
12
19
13
13 24
26
4
3
2
5
6
17
Amb. Temp.: -20°C to +40°C
Prod. Week/Year: 41/14/DE
Ser. N°: 12345678
Order N°: 0001172181 Pos: 000020
Cust. Ref.: 012345678901234567890
Encoder: SKF 24 VDC 48 inc
14
10
14
80D
Interroll Trommelmotoren GmbH - 41836 Hückelhoven
Made in Germany | www.interroll.com
PN: 425 W
np: 8
UL: 560 VDC
IN, 10: 1,32 A
MN, M0: 1,35 Nm
nN: 3000 rpm
kE: 82,62 V/krpm
CD: 90
IEC 60034
MA: 27,0 Nm
Ø: 81,5 mm
nA: 150 rpm
SL: 500 mm
Weight: 14,00 kg
Oil: Iso VG 150 FDA 0,80 l
Ins. Class: F; IP69k
18
19
20
21
22
25
97863352204360970
23
15
12 11 9
27
7
8
1
16
Tabliczka znamionowa serii D
1
Numer schematu połączeń
15 Znak CE
2
Moc znamionowa
16 Znak UL
3
Liczba biegunów
17 Norma dot. elektrobębnów
4
Napięcie obwodu pośredniego
18 Moment znamionowy elektrobębna
5
Prąd znamionowy
19 Maks. średnica rury
6
Moment znamionowy wirnika
20 Znamionowa liczba obrotów rury
7
Prędkość znamionowa wirnika
21 Długość rolek lub rury
8
Indukowane napięcie silnika
22 Waga
9
Dane enkodera
23 Klasa izolacji i rodzaj ochrony
10 Typ
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
24 Data produkcji (tydzień/rok/kraj)
55
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie serii D
11 Numer rzeczowy klienta
25 Typ oleju
12 Numer rzeczowy
26 Dopuszczalna temperatura otoczenia
13 Numer serii
27 Kod EAN
14 Producent/miejsce produkcji
Dane elektryczne serii D
Skróty patrz "Wykaz skrótów", strona 115
Liczba biegunów
8 (4 pary biegunów)
Prędkość znamionowa wirnika
3000 obr/min
Częstotliwość znamionowa
200 Hz
Przyłącze uzwojenia
Gwiazda
Rodzaj ochrony termicznej
TC 130 °C
PN
UN
IN
I0
Imaks
kW
Z
A
A
A
0,145
230 0,81
0,81
2,43
0,145
400 0,47
0,47
0,298
230 1,30
0,298
η
JR
MN
M0
Mmaks RM
Lsd
Lsq
ke
kgcm Nm
Nm
Nm
Ω
mH
mH
V/krpm ms
0,85
0,14
0,46
0,46
1,38
21,6
45,60
53,70 41,57
4,97
0,57
25
1,41
0,83
0,14
0,46
0,46
1,38
62,5
130,7
138,0 72,23
4,41
0,98
36
1,30
3,90
0,86
0,28
0,95
0,95
2,85
10,2
27,80
29,30 47,46
5,75
0,73
19
400 0,78
0,78
2,34
0,87
0,28
0,95
0,95
2,85
29,1
81,90
94,10 83,09
6,48
1,22
32
0,425
230 2,30
2,30
6,90
0,87
0,42
1,35
1,35
4,05
5,66
16,26
19,42 45,81
6,86
0,59
19
0,425
400 1,32
1,32
3,96
0,86
0,42
1,35
1,35
4,05
17,6
49,80
59,00 80,80
6,70
1,02
33
2
Te
kTN
USH
Nm/A Z
Uśredniona indukcyjność: Lsm = (Lsd + Lsq)/2
56
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie serii D
Wymiary elektrobębna serii D
Niektóre wymiary podawane są jako "SL+" . SL jest skrótem oznaczającym "shell length"
(długość rury). Wartość ta podana jest na tabliczce znamionowej elektrobębna (patrz "Tabliczka
znamionowa elektrobębna serii D", strona 55).
Wszystkie uzależnione od długości wymiary podane w katalogu i w tej instrukcji obsługi
odpowiadają wartościom określonym w normie DIN/ISO 2768 (średnia jakość).
Zalecany odstęp pomiędzy wspornikami montażowymi (EL) z uwzględnieniem maksymalnej
rozszerzalności cieplnej i wewnętrznych tolerancji wynosi EL + 2 mm.
AGL = SL + 37
12,5
12,5
EL = SL + 12
FW = SL + 7
3,5
1/3
6
30
ØA
ØB
25
1/3
1/3
SL
3,5
6
Wymiary 80D i 113D
Typ
A
mm
B
mm
80D baryłkowaty
81,5
80,5
80D cylindryczny
81,0
81,0
80i cylindryczny z
wpustem pasowanym
81,7
81,7
113D baryłkowaty
113,5
112,0
113D cylindryczny
112,0
112,0
113D cylindryczny z
wpustem pasowanym
113,0
113,0
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
57
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie serii D
AGL = SL + 37
EL = SL + 12
12,5
25
30
Ø80,5
FW = SL + 7
6
SL
6
88
12,5
82
Wymiary 88D
Schematy połączeń dla serii D
W poniższej instrukcji obsługi podane są tylko schematy połączeń standardowych. W przypadku
innych typów połączeń schemat dostarczany jest w oddzielnym dokumencie wraz z
elektrobębnem.
OGŁOSZENIE
Uszkodzenie elektrobębna na skutek nieprawidłowego przyłączenia
4Elektrobębnów serii D nie należy podłączać bezpośrednio do sieci zasilającej, lecz
eksploatować je za pośrednictwem odpowiedniego przemiennika częstotliwości.
Skróty patrz "Wykaz skrótów", strona 115
Przyłącza kablowe
3-fazowe, 4+2-żyłowy kabel, uzwojenie dla 1 napięcia, połączenie w gwiazdę
58
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie serii D
Przyłącze enkodera
x
Enkoder przyrostowy RLS
Przyłącze z rezystorem i kondensatorem (RC) może zredukować zakłócenia
elektroniczne.
x = napięcie enkodera zgodnie z tabliczką znamionową silnika
ω
ϕ
ϕ
Selsyn LTN
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
59
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Informacja o produkcie serii D
SKS36 Hiperface
60
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Opcje i akcesoria
Elektromagnetyczny hamulec dla serii i
M
Znamionowy stały moment hamulca
JBR
Moment bezwładności własnej hamulca
UBR
Napięcie znamionowe
PBR
Moc znamionowa
IBR
Prąd znamionowy
tpick up
Czas zadziałania hamulca
tfall delay AC
Czas przełączania hamulca przy przełączaniu napięciem zmiennym
tfall delay DC
Czas przełączania hamulca przy przełączaniu napięciem stałym
Silnik
80i
113i
138i
165/
217i*
217i
Wielkość M
hamulca
2
3
4
5
JBR
PBR
UBR
IBR
tpick up
tfall delay AC tfall delay DC
Nm
kgcm2
W
V DC
A
ms
ms
ms
0,7
0,04
12
24
0,50
20
80
13
104
0,12
24
0,71
25
120
20
104
0,16
180
0,09
24
1,00
30
200
23
104
0,23
180
0,13
207
0,12
24
1,38
40
260
46
104
0,32
207
0,16
104
0,48
60
500
60
207
0,24
1,5
2,9
5,95
12
0,08
0,23
0,68
17
24
33
50
217i* patrz "165i oraz 217i* 3-fazowy", strona 23
t pick up
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
t fall
61
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Opcje i akcesoria
Załączanie prądem zmiennym (AC) (Napięcie wejściowe Długi czas opóźnienia opadania
załączane jest przez zaciski 1 i 2 prostownika
Napięcie hamowania ok. 1 V
hamowania.)
Łagodne hamowanie
Załączanie prądem stałym (DC) (Napięcie wyjściowe
Krótki czas opóźnienia opadania
załączane jest przez zaciski 3 i 4 prostownika
Napięcie hamowania ok. 500 V
hamowania.)
Twarde hamowanie
Zestyk załączający musi być przystosowany do szczytów
wysokiego napięcia i wynikających z tego iskier
wygaśnięcia wyładowania przy załączaniu prądu
stałego DC.
Prostownik elektroniczny
Działanie podobne jak przy
załączaniem prądem stałym DC
Napięcie przewzbudzenia = 2 x napięcie znamionowe robocze, tpick up zmniejsza się o połowę.
Standard 104 V DC, dostawa fabryczna
Moment hamowania na rurze elektrobębna odpowiada przełożeniu przekładni silnika
pomnożonemu przez moment hamowania, który podany jest w tabeli powyżej. Ze względów
bezpieczeństwa należy uwzględnić rezerwę 25 % przy projektowaniu hamulca. Hamulec nie jest
trzymającym hamulcem bezpieczeństwa. Istnieją kombinacje silnika, które wykazują wyższy
moment obrotowy niż moment hamowania, dlatego przy stosowaniu hamulca zawsze wskazane
jest jak największe przełożenie przekładni.
Wszystkie hamulce są zaprojektowane do pracy typu start/stop.
Czasy opóźniania narastania i opadania impulsu hamowania mogą znacznie różnić się w
zależności od poniższych czynników:
• Typ i lepkość oleju
• Ilość oleju w elektrobębnie
•Temperatura otoczenia
• Wewnętrzna temperatura robocza silnika
62
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Opcje i akcesoria
Prostownik hamowania dla serii i
Napięcie
wejściowe
V AC
Napięcie
Napięcie
hamowania rozruchu
V DC
V DC
Napięcie
trzymania
V DC
Typ
Zastosowanie
Nr
zamówieniowy
115
104
104
52
Prostownik szybkiego
działania
Aplikacje start/stop lub
tryb ciągły
61011343
230
207
207
104
Prostownik szybkiego
działania
Aplikacje start/stop lub
tryb ciągły
61011343
230
104
104
104
Prostownik
jednokierunkowy
półfalowy i prostownik
mostkowy
Aplikacje start/stop lub
tryb ciągły
1001440
230
104
190
52
Prostownik fazowy
Tryb ciągły
1001442
400
104
180
104
Multiswitch
Tryb ciągły
1003326
460
104
180
104
Multiswitch
Tryb ciągły
1003326
460
207
207
207
Prostownik
jednokierunkowy
półfalowy i prostownik
mostkowy
Aplikacje start/stop lub
tryb ciągły
1001441
Dzięki zastosowaniu prostownika szybkiego przełączania i prostownika fazowego energia może
zostać zablokowana, ponieważ napięcie zatrzymania jest niższe niż znamionowe napięcie
hamowania.
Prostownik hamulca przyłącza
Interroll zaleca zamontowanie przełącznika pomiędzy 3 i 4 w celu szybszego zwalniania
hamulca.
:HMĝFLH
0RVWHN
+DPXOHF
Prostownik jednokierunkowy półfalowy
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
63
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Opcje i akcesoria
1
2
Wejście
3
4
Mostek
5
6
Hamulec
Prostownik mostkowy
+DPXOHF
:HMĝFLH
+DPXOHF
Prostownik fazowy
Maksymalna częstość łączeń = 2 takty/sekundę
*
Połączenie 3 i 4 przerywa obwód DC
i przedłuża czas opóźnienia opadania impulsu
:HMĝFLH
0RVWHN
+DPXOHF
1DVWDZD
F]DVX
RSµļQLHQLD
Prostownik szybkiego działania
Prostownik Multiswitch
64
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Opcje i akcesoria
Prostownik hamulca wymiary
19
A
B
D
E
C
Prostownik półfalowy/prostownik mostkowy
Nr zamówieniowy
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
C
mm
1001440
34
30
25
3,5
4,5
1001441
64
30
54
4,5
5
64
2
3
4
5
6
15
5,6
48,6
1
17,5
4,5
30
54
2
3
4
5
6
5
9
1
4,5
9
54
Prostownik fazowy (numer zamówieniowy 1001442)
Szyna montażowa 35 mm EN 50022
Mayr nr art. 1802911
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
65
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Opcje i akcesoria
64
7
6
5
4
3
2
1
4
3
2
1
15
5,6
48,6
8
17,5
30
4,5
54
7
6
5
5
9
8
Ø 4,5
9
54
Prostownik szybkiego działania (numer zamówieniowy 61011343)
Szyna montażowa 35 mm EN 50022
Mayr nr art. 1802911
54
17,5
30
5
9
Ø4,5
64
73,6
15
5,6
54
4,5
ON
1
2
3
4
69
Prostownik wielokrotny (numer zamówieniowy 1003326)
66
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Opcje i akcesoria
Asynchroniczne elektrobębny z przemiennikami częstotliwości
Moment obrotowy w
zależności od
częstotliwości wejścia
f / Hz
Częstotliwość robocza [Hz] 5
10 15 20 25
30-50
55
60
65 70 75 80
50 Hz 80 85 90 95 100 100
91
83
77 71
60 Hz 75 80 85 90 95
100 100 92 86 80 75
Dostępny moment silnika w %
Częstotliwość
znamionowa
silnika
100
Wartość 1: Na podstawie częstotliwości sieciowej silnika 50 Hz (silniki 50 Hz powinny być
eksploatowane w obszarze osłabiania pola tylko do 70 Hz.)
Wartość 2: Na podstawie częstotliwości sieciowej silnika 60 Hz (silniki 60 Hz powinny być
eksploatowane w obszarze osłabiania pola tylko do 80 Hz.)
Przedstawiona na ilustracji powyżej zależność momentu obrotowego wyrażona jest jako
P = T x ω. Przy zredukowanej częstotliwości roboczej poniżej 20/24 Hz moment obrotowy
silnika jest zredukowany przez zmienione warunki odprowadzania ciepła. Strata mocy jest
warunkowana ilością oleju, inaczej niż w przypadku standardowych silników z wentylatorem.
Przy częstotliwościach od 80 ... 85/95 ... 100 Hz krzywa generowanego momentu nie ma formy
hiperbolicznej, lecz zastępowana jest funkcją kwadratową, która wynika z oddziaływania
momentu krytycznego i napięcia. Charakterystyka wyjścia/częstotliwości większości
przemienników częstotliwości zasilanych 3 x 400 V/3 x 460 V może zostać sparametryzowana
na 400 V/87 Hz w celu podłączenia silników 230 V/50 Hz. Może to spowodować dalsze straty
w silniku i prowadzić do jego przegrzania, jeżeli silnik ma zbyt małą rezerwę mocy.
Parametry przemiennika
częstotliwości
•Częstotliwość taktowania: Wysoka częstotliwość taktowania prowadzi do lepszego
stopnia wykorzystania silnika. Optymalne częstotliwości wynoszą 8 lub 16 kHz. Wysokie
częstotliwości mają również pozytywny wpływ na parametry, takie jak wynik testu
prawidłowej bieżności (rotacja silnika) oraz charakterystyka hałasów.
•Wzrost napięcia: Uzwojenia silnika Interroll przystosowane są do znamionowej prędkości
wzrostu napięcia wynoszącej 1 kV/μs. Jeżeli przemiennik częstotliwości generuje bardziej
stromy wzrost napięcia, należy zainstalować dławiki pomiędzy przemiennikiem częstotliwości
a silnikiem. Jednak ze względu na to, że elektrobębny Interroll smarowane są w kąpieli
olejowej, niebezpieczeństwo przegrzania i uszkodzenia silnika na skutek szybkiego wzrostu
napięcia jest nieznaczne. U lokalnego przedstawiciela handlowego Interroll należy
dowiedzieć się, czy istnieje konieczność zastosowania dławika silnika.
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
67
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Opcje i akcesoria
•Napięcie: Jeżeli w elektrobębnie zostanie zainstalowany przemiennik częstotliwości z
jednofazowym zasilaniem, należy upewnić się, czy podany silnik jest przystosowany do
zastosowanego napięcia wyjściowego przemiennik częstotliwości i odpowiednio podłączony.
Jednofazowe silniki mogą być eksploatowane na przemienniku częstotliwości.
•Częstotliwość wyjściowa: Należy unikać aplikacji z częstotliwościami wyjściowymi w
obszarze osłabiania pola powyżej 70 Hz (tylko w przypadku silników asynchronicznych).
Wysokie częstotliwości mogą wytwarzać hałasy, wibracje i rezonans, a także redukować
znamionowy moment wyjścia silnika.
Silniki asynchroniczne mogą być eksploatowane z techniką 87 Hz do maksymalnej
częstotliwości wynoszącej 87 Hz. Silnik nie może jednak przy 87 Hz przejmować więcej
mocy niż podano na tabliczce znamionowej. Dla techniki 87 Hz konieczny jest silnik, który
w eksploatacji 50 Hz dysponuje jeszcze rezerwą mocy co najmniej 75 %. Zachować
ostrożność w przypadku stosowania regulowanych obr/f przemienników z częstotliwościami
poniżej 20 Hz ze względu na możliwość wystąpienia przegrzania lub strat mocy silnika.
Na temat wymaganej rezerwy mocy można zasięgnąć informacji u lokalnego przedstawiciela
handlowego Interroll.
Silniki synchroniczne mogą być eksploatowane z przemiennikami częstotliwości, które
sprzedawane są przez firmę Interroll, w zakresie pomiędzy 7 Hz a 200 Hz.
•Moc silnika: Nie wszystkie przemienniki częstotliwości mogą współpracować z silnikami
powyżej 6 biegunów i/lub mocy wyjściowej poniżej 0,2 KW/0,25 KM. W razie wątpliwości
proszę zwrócić się do najbliższego przedstawiciela handlowego Interroll lub producenta
przemiennika.
•Parametry przemiennika częstotliwości: Dostępne przemienniki częstotliwości
dostarczane są zazwyczaj z ustawieniami fabrycznymi. Z reguły przemiennik nie jest wówczas
natychmiast gotowy do zastosowania. Parametry muszą zostać dostosowane do danego
silnika. W przypadku przemienników częstotliwości, które sprzedawane są przez firmę
Interroll, istnieje na zapytanie możliwość dosłania specjalnie przygotowanej dla
elektrobębnów instrukcji uruchomienia danego przemiennika częstotliwości.
68
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Opcje i akcesoria
Typ enkodera BMB-6202 & 6205 SKF dla serii i
Producent: SKF
Enkoder składa się z dwóch komponentów: łożyska standardowego z wbudowanym
magnetycznym enkoderem i odpowiedniego rezystora obciążającego, którego wielkość jest
uzależniona od napięcia roboczego. Rezystor obciążający nie jest objęty zakresem dostawy.
Rozdzielczość INC określana jest przez wielkość łożyska i tym samym wielkość silnika.
Rozdzielczość INC obliczana jest w przyrostach na obrót bębna w następujący sposób:
INC = p x przełożenie przekładni (i)
Przełożenie przekładni (i) znajduje się w katalogu głównym Elektrobębny lub może zostać
podane w firmie Interroll.
p = liczba impulsów enkodera na obrót wirnika wybrana na podstawie poniższej tabeli:
Typ enkodera
Wielkość
elektrobębna
Impulsy na obrót wirnika
(p)
EB-6202-SKF-HTLOC- 6202
32-N-0,5
80i ... 138i 1)
32
EB-6205-SKF-HTLOC- 6205
48-N-0,5
165i ... 217i
48
1)
Dane techniczne
Wielkość łożyska
Dostępne tylko dla serii 80i o specjalnej średnicy wału wynoszącej 25 mm.
Znamionowe napięcie robocze
od 4,5 do 24 V DC
Maks. wyjściowy prąd znamionowy
20 mA
Maks. prąd roboczy
8 do 10 mA
Impulsy na obrót (p)
32/48
Wysokie napięcie
> 3,5 V
Niskie napięcie
< 0,1 V
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
69
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Opcje i akcesoria
Przyłącza
OGŁOSZENIE
Uszkodzenie enkodera spowodowane zbyt wysokim napięciem/prądami
4Zapewnić, że maksymalny prąd łączeniowy będzie zawsze mniejszy niż 20 mA.
4Nie eksploatować enkodera z napięciami powyżej 24 V.
Skróty patrz "Wykaz skrótów", strona 115
3-fazowe, 4+2- i 4-żyłowy kabel, uzwojenie dla 1 napięcia, połączenie w trójkąt lub w gwiazdę
Opcja: dostępne 2 napięcia z 7+2 żyłowymi kablami
Interroll zaleca zastosowanie optronów (patrz "Najlepsza opcja przyłączenia",
strona 71).
Sekwencja sygnału z A do B jest uzależniona od przełożenia przekładni elektrobębna.
Dlatego kierunek obrotów w przypadku elektrobębnów z taką samą liczbą biegunów
i o takiej samej mocy, ale o różnych stopniach przekładni, może się zmieniać.
W tym przypadku kable sygnałowe A i B mogą zostać wzajemnie zamienione.
70
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Opcje i akcesoria
Najlepsza opcja
przyłączenia
Najlepsza opcja przyłączenia enkodera z wyjściem NPN Open Collector na urządzeniu
wejściowym
9
5/,
(QNRGHU
6\JQDĄ$
5/,
6\JQDĄ%
3/&
:HMĝFLHHQNRGHUD
9
+V Napięcie robocze
RLI
0 V Uziemienie
Rezystor obciążający
Warunek:
RRL musi być przystosowany do podanego zakresu prądu wyjściowego enkodera.
4 Podłączyć enkoder do interfejsu w miarę możliwości tak, jak pokazano powyżej.
Zintegrowany opornik obciążeniowy RL jest z reguły przystosowany do zakresu prądu
obciążeniowego 15 mA , aby nie występowało przeciążenie na wyjściu enkodera.
Poziom sygnału niektórych urządzeń wejściowych można ustawić za pomocą sprzętu
(hardware) lub oprogramowania na NPN lub PNP. W tym wypadku konieczne jest
ustawienie NPN.
4 Jeżeli nie jest to możliwe, wówczas należy zastosować optron sygnałowy.
Funkcja optronu przedstawiona jest na rysunku powyżej. Zastosować można:
WAGO
Zacisk elektroniczny z optronem
Nr zam. 859-758
PHOENIX
Optron wejściowy
Typ: DEK-OE-24DC/24DC/100KHz
WEIDMÜLLER
Optron Waveseries
Typ: MOS 12-28VDC 100kHz
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
71
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Opcje i akcesoria
Typ enkodera RM44-RLS dla serii i i D
Wyjście: Przyrostowo, RS422A 5 V, Push-Pull, 24 V
Rozdzielczość INC obliczana jest w przyrostach na obrót bębna w następujący sposób:
INC = p x i
p = liczba impulsów enkodera na jeden obrót wirnika
i = przełożenie przekładni elektrobębna
Dane techniczne
RS422A 5 V
Push-Pull 24 V
Wielkość silnika
80i ... 217i
Seria D
80i 1) ... 217i
Seria D
Napięcie zasilania
5V±5%
8 - 26 V
Zasilanie elektryczne
35 mA
Rozdzielczość p (impulsy na 1 obrót)
1024, 512
Sygnał wyjścia (RS422A)
A/ , B/ , Z/
A/ , B/ , Z/
Maks. długość kabla
50 m
20 m
Dokładność
± 0,5°
± 0,5°
0,18°
0,18°
Histereza
3)
1)
50 mA przy 24 V
2)
1024, 512 2)
Dostępne tylko dla serii 80i o specjalnej średnicy wału wynoszącej 25 mm.
Inne rozdzielczości na zapytanie. Prosimy zwrócić się do firmy Interroll.
3)
Najgorszy przypadek w zakresie parametrów roboczych, włącznie z pozycją magnesu i
temperaturą.
1)
2)
72
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Opcje i akcesoria
Przyłącza
Skróty patrz "Wykaz skrótów", strona 115
x
Enkoder RLS
Przyłącze z rezystorem i kondensatorem (RC) może zredukować zakłócenia
elektroniczne.
x = napięcie enkodera zgodnie z tabliczką znamionową silnika
Sekwencja sygnału z A i oraz B i jest uzależniona od przełożenia przekładni elektrobębna.
Dlatego kierunek obrotów w przypadku elektrobębnów z taką samą liczbą biegunów i o takiej
samej mocy, ale o różnych stopniach przekładni, może się zmieniać. W tym przypadku kable
sygnałowe A i oraz B i mogą zostać wzajemnie zamienione.
Przyłącze sygnału
,QVWDODFMDHOHNWU\F]QDNOLHQWD
(QNRGHU
,PSHGDQFMDNDEOD ˖
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
˖
Q)
73
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Opcje i akcesoria
Selsyn typu RE-15-1-LTN
Selsyn jest indukcyjnym systemem pracującym na zasadzie sprzężeń zwrotnych. Jest
zintegrowany z elektrobębnem i jest stosowany przede wszystkim w układach nadążnych.
Przyłącza
Skróty patrz "Wykaz skrótów", strona 115
ω
ϕ
ϕ
3-fazowe, 7+6-żyłowy kabel, uzwojenie dla 1 napięcia, z selsynem
Dane techniczne
Przyłącze
Ref+ do Ref-
Cos+ do Cos-
Sin+ do Sin-
Rezystancja
40 Ω
102 Ω
102 Ω
Częstotliwość wejściowa
5 kHz
10 kHz
Napięcie wejściowe
Prąd wejścia
Przesunięcie fazowe (± 3°)
Napięcie zerowe
58 mA
36 mA
8°
-6°
maks. 30 mV
Dokładność
± 10', ± 6' na zapytanie
Górny wał
maks. 1'
Temperatura robocza
od -55 °C do +155 °C
Maks. dop. prędkość
20 000 obr/min
Ciężar wirnika
25 g
Ciężar statora
60 g
Moment bezwładności wirnika
0,02 kgcm²
Obudowa/uzwojenie Hi-Pot
min. 500 V
Uzwojenie/uzwojenie Hi-Pot
min. 250 V
Dług. statora
74
7 Vrms
16,1 mm
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Opcje i akcesoria
Impedancja
Częstotliwość wejściowa
5 kHz
10 kHz
Zro w Ω
75j 98
110j 159
Zrs w Ω
70j 85
96j 150
Zso w Ω
180j 230
245j 400
Zss w Ω
170j 200
216j 370
6WURQDSLHUZRWQD
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
6WURQDZWµUQD
75
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Transport i składowanie
Transport
UWAGA
Niebezpieczeństwo obrażeń w wyniku nieprawidłowego transportu
4Prace transportowe należy powierzać autoryzowanym, fachowym pracownikom.
4Do transportu elektrobębnów o średnicy 136 mm i większej zastosować suwnicę lub
dźwignicę. Obciążenie użyteczne suwnicy lub dźwignicy musi być wyższe niż ciężar
elektrobębna. Podczas podnoszenia lina suwnicy i dźwignica muszą być zamocowane
na wałach.
4Palet nie wolno układać jedna na drugiej.
4Przed transportem upewnić się, czy elektrobęben jest prawidłowo zamocowany.
OGŁOSZENIE
Niebezpieczeństwo uszkodzenia elektrobębna na skutek nieodpowiedniego
transportu.
4Unikać wstrząsów i uderzeń podczas transportu.
4Nie podnosić elektrobębna za kabel lub puszkę przyłączeniową!
4Elektrobębnów nie przenosić między ciepłym i zimnym otoczeniem. Może to powodować
powstawanie skroplin.
4Podczas transportu w kontenerach dalekomorskich zapewnić, aby temperatura w
kontenerze nie przekraczała stale 70 °C (158 °F).
4Upewnić się, że silniki serii S, przeznaczone do montażu pionowego, były transportowane
w położeniu poziomym.
4 Każdy elektrobęben należy po transporcie sprawdzić pod względem ew. uszkodzeń.
4 W przypadku stwierdzenia szkód, należy sfotografować uszkodzone elementy.
4 W przypadku wystąpienia szkody transportowej należy niezwłocznie poinformować
spedytora, aby nie utracić prawa do wysuwania roszczeń.
76
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Transport i składowanie
Składowanie
UWAGA
Niebezpieczeństwo obrażeń w wyniku nieprawidłowego składowania
4Palet nie wolno układać jedna na drugiej.
4Wolno układać kartony maksymalnie w czterech warstwach.
4Zwrócić uwagę na zamocowanie zgodne z przepisami.
4 Elektrobęben składować w czystym, suchym i zamkniętym pomieszczeniu w temperaturze od
+15 do +30 °C; chronić przed działaniem wody i wilgoci.
4 W przypadku składowania przez okres powyżej trzech miesięcy od czasu do czasu obrócić
oś, aby zapobiec uszkodzeniom jej uszczelnień.
4 Każdy elektrobęben po okresie składowania należy sprawdzić pod względem ew. uszkodzeń.
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
77
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Montaż i instalacja
Ostrzeżenia dotyczące instalacji
UWAGA
Obracające się elementy i niezamierzone uruchomienie silnika
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia palców
4Nie wkładać rąk pomiędzy elektrobęben a przenośniki taśmowe lub łańcuch rolkowy.
4Założyć osłony (np. pokrywy ochronne) chroniące przed włożeniem palców do przenośnika
łańcuchowego lub łańcuchów rolek.
4Umieścić na przenośniku odpowiednią wskazówkę ostrzegawczą.
OGŁOSZENIE
Niebezpieczeństwo szkód materialnych prowadzących do awarii lub skrócenia
żywotności elektrobębna
4Należy przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa.
4 Nigdy nie dopuszczać do upadku elektrobębna oraz eksploatować go wyłącznie zgodnie z
przeznaczeniem, co pozwoli na uniknięcie uszkodzeń wewnętrznych.
4 Każdy elektrobęben należy sprawdzić przed montażem pod względem ew. uszkodzeń.
4 Nie chwytać, nosić i zabezpieczać elektrobębna za wystający z wału silnika kabel, aby
uniknąć uszkodzeń wewnętrznych części i uszczelek.
4 Nie dopuścić do skręcenia kabla zasilania.
4 Nie naprężać nadmiernie taśmy.
Zamontowanie elektrobębna
Pozycjonowanie
elektrobębna
4 Upewnić się, że dane na tabliczce znamionowej są zgodne z zamówieniem oraz informacjami
w potwierdzeniu zamówienia.
W przypadku montażu elektrobębna w pozycji innej niż pozioma należy stosować wersje
specjalne. W zamówieniu należy podać dokładne dane wymaganej wersji. W razie wątpliwości
zwrócić się do firmy Interroll.
Elektrobęben należy montować poziomo z możliwym odchyleniem +/- 5° od poziomu
(elektrobęben 113S: +/- 2°; 113S/A: -5°/+15°), jeśli w potwierdzeniu zlecenia nie zostało
podane inaczej.
78
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Montaż i instalacja
+2° +5°
-2°
-5°
Pozycja elektrobębna
Wszystkie elektrobębny są oznakowane umieszczonym na jednym z końców osi numerem serii,
zaś niektóre literami UP.
OGŁOSZENIE
Szkody materialne spowodowane nieprawidłowym położeniem montażowym
4Silników serii i nie montować w położeniu montażowym 180° (numer serii nie może
znajdować się na głowicy).
4Upewnić się, że numer serii i/lub znak UP znajduje się w na jednej z przedstawionych
w poniższej tabeli pozycjach.
Modele 80S, 113S i serię D można montować w dowolnym położeniu.
Montaż elektrobębna ze
wspornikami
montażowymi
Typ silnika/położenie montażowe
0°
-45°
-90°
45°
90°
180°
80i - 217i silnik asynchroniczny
√
√
√
√
√
80S/113S/113S/A
√
√
√
√
√
√
80D/88D/113D silnik
synchroniczny
√
√
√
√
√
√
⃠
Wsporniki montażowe muszą być wystarczająco solidne, aby wytrzymać moment obrotowy
silnika.
4 Wsporniki zamontować na ramie przenośnika lub maszyny. Upewnić się, że elektrobęben
zostanie zamontowany równolegle do rolki zwrotnej i pod kątem prostym do ramy
przenośnika.
4 Czopy końcowe osi elektrobębna wetknąć zgodnie z rysunkiem „Położenie montażowe” we
wspornikach montażowych (patrz wyżej).
4 Jeżeli oś ma zostać zamocowana we wspornikach montażowych (np. za pomocą śruby przez
poprzeczny otwór w czopie osi), powinno się to odbyć po jednej stronie, aby druga strona
mogła poruszać się swobodnie w przypadku wystąpienia zjawiska rozszerzalności cieplnej.
4 Zapewnić, aby przynajmniej 80 % powierzchni frezowanych elektrobębna było utrzymywane
przez wsporniki montażowe.
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
79
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Montaż i instalacja
4 Upewnić się, że odległość pomiędzy powierzchniami frezowanymi a wspornikiem wynosi nie
więcej niż 0,4 mm.
4 Jeżeli elektrobęben pracuje z częstą zmianą kierunku obrotów lub w trybie pracy z częstymi
uruchomieniami/zatrzymaniami: Upewnić się, że brak jest odstępu pomiędzy powierzchniami
frezowanymi a wspornikiem montażowym.
Elektrobęben może zostać zamontowany również bez wsporników montażowych. W takim
przypadku należy czopy końcowe osi zamontować w odpowiednich otworach w ramie
przenośnika; otwory te należy wzmocnić w taki sposób, aby odpowiadały wymienionym wyżej
wymaganiom.
1,0 mm
Luz osiowy
Cały luz osiowy elektrobębna powinien wynosić co najmniej 1 mm (0,5 mm na stronę) i
maksymalnie 2 mm (1 mm na stronę).
max. 0,4 mm
0,0 mm
Luz skrętny do aplikacji standardowych (po lewej stronie) i do aplikacji z częstymi zmianami kierunku
ruchu i startem/stopem (po prawej stronie)
4 W razie potrzeby można w celu zabezpieczenia osi elektrobębna umieścić płytę mocującą
nad wspornikiem montażowym.
80
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Montaż i instalacja
Montaż z zachowaniem
zasad higieny
4 Upewnić się, że miejsce zamontowania jest otwarte i łatwo dostępne, aby ułatwić czyszczenie
lub kontrolę.
Montaż z zachowaniem zasad higieny
4 Przestrzeganie zaleceń EHEDG wymaga zadbania o to, aby na powierzchniach przyłożenia
pomiędzy osią silnika a ramą przenośnika metal nie przylegał do metalu, np. przez
umieszczenie gumowego uszczelnienia pomiędzy osią a ramą. Materiał uszczelnienia musi
odpowiadać wymaganiom USDA/FDA i EG 1935/2004.
Montaż taśmy
Szerokość taśmy/
długość rury
OGŁOSZENIE
Niebezpieczeństwo przegrzania przy zbyt małej taśmie.
4Upewnić się, że elektrobęben napędzany jest taśmą przenośnika, która pokrywa co najmniej
70 % rury elektrobębna.
W przypadku elektrobębnów wykazujących poniżej 70 % styku z taśmą i elektrobębnów z
taśmami napędzanymi na zasadzie połączenia kształtowego lub bez taśmy konieczny jest
przystosowany do tego silnik. Należy to uwzględnić w zamówieniu. W razie wątpliwości prosimy
zwrócić się do firmy Interroll.
Justowanie taśmy
Rury baryłki centrują i prowadzą taśmę w trybie normalnym. Jednakże taśma powinna zostać
starannie ustawiona, podczas rozruchu starannie sprawdzana i w zależności od obciążenia
starannie regulowana.
OGŁOSZENIE
Błędy justowania mogą powodować skrócenie okresu żywotności oraz uszkodzenia
taśmy i łożyska elektrobębna.
4Elektrobęben, taśmę oraz rolki prowadzące należy wyjustować zgodnie z zaleceniami
zawartymi w niniejszej instrukcji.
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
81
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Montaż i instalacja
4 Taśmę należy wyjustować za pomocą rolek biegu wstecznego i rolek podporowych i/lub
(jeżeli istnieją) rolek prowadzących lub dociskowych.
4 Sprawdzić długość przekątnej (między osiami elektrobębna i osiami rolek końcowych/
prowadzących oraz między jedną a drugą krawędzią taśmy).
Różnica może wynosić maksymalnie 0,5 %.
Rolka zwrotna powinna być cylindryczna, ponieważ baryłkowatość w rolce zwrotnej może
przeciwdziałać baryłkowatości elektrobębna i tym samym powodować przebieg taśmy.
Kontrola przekątnej
Odległość pomiędzy taśmą a blachą ślizgową może wynosić maksymalnie 3 mm.
0-3 mm
Położenie taśmy
Naciąg taśmy
Wymagane naprężenie taśmy zależy od danego rodzaju zastosowania. Informacje na ten temat
zawarte są w katalogu producenta taśmy, w razie wątpliwości prosimy zwrócić się do firmy
Interroll.
OGŁOSZENIE
Zbyt duże naprężenie taśmy może prowadzić do skrócenia jej okresu żywotności,
nadmiernego zużycia łożysk lub wypływu oleju.
4Taśmy nie naprężać powyżej wartości zalecanej przez producenta lub podanej w tabelach
produktu.
4Taśmy członowe, taśmy stalowe, powleczone teflonem taśmy z włókien szklanych i
formowane na gorąco taśmy PU nie powinny być naprężane (patrz w tym celu instrukcje
producenta taśmy).
82
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Montaż i instalacja
4 Naprężenie taśmy należy ustawiać poprzez dokręcanie lub poluzowanie odpowiednich śrub
po obu stronach przenośnika, co pozwala zapewnić położenie elektrobębna pod kątem
prostym względem ramy przenośnika i równolegle do rolki końcowej/prowadzącej.
4 Taśmę należy naprężyć tylko w takim stopniu, aby zapewnić napęd taśmy i przenoszenie
ładunku.
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
83
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Montaż i instalacja
Naprężenie taśmy
Przy obliczaniu naprężenia taśmy należy przestrzegać poniższych punktów:
• Długość i szerokość taśmy przenośnika
•Typ taśmy
• Wymagane do transportu ładunku naprężenie taśmy
• Wymagane do montażu wydłużenie taśmy (w zależności od obciążenia wydłużenie taśmy
powinno wynosić przy montażu od 0,2 do 0,5 % długości taśmy)
• Wymagane naprężenie taśmy nie może przekraczać maksymalnego naprężenia taśmy (TE)
elektrobębna.
Wartości naprężenia i wydłużenia taśmy otrzymają Państwo od producenta taśmy.
T1
T2
T1+T2 =TE
Wymagane naprężenie taśmy T1 (u góry) i T2 (na dole) może zostać obliczone według
wytycznych DIN 22101 lub CEMA. Opierając się na danych producenta taśmy można określić w
przybliżeniu rzeczywiste naprężenie taśmy mierząc wydłużenie taśmy podczas naprężenia.
Maksymalnie dopuszczalne naprężenie taśmy (TE) elektrobębna przedstawiono w tabelach
elektrobębnów w niniejszym katalogu. Typ taśmy, grubość i średnica elektrobębna muszą być
zgodne z danymi producenta taśmy. Zbyt mała średnica elektrobębna może prowadzić do
uszkodzeń taśmy.
Zbyt silne naprężenie taśmy może uszkodzić łożysko osi i/lub inne wewnętrzne komponenty
elektrobębna oraz skrócić okres eksploatacji produktu.
Wydłużenie taśmy
Naprężenie taśmy powstaje na skutek działania siły taśmy, jeżeli jest ona rozciągana w kierunku
wzdłużnym. Aby uniknąć uszkodzeń elektrobębna, konieczne jest zmierzenie wydłużenia taśmy i
określenie statycznego naprężenia taśmy. Obliczone naprężenie taśmy musi być takie samo lub
mniejsze niż wartości podane w tabelach silnika elektrobębna katalogu.
Przenośnik taśmowy
Elektrobęben
Wraz ze zwiększającym się odstępem pomiędzy
rolką zwrotną a elektrobębnem wydłuża się taśma
Rolka zwrotna
Wydłużenie taśmy
84
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Montaż i instalacja
Pomiar wydłużenia taśmy
Wydłużenie taśmy może zostać w prosty sposób zmierzone za pomocą przymiaru wstęgowego.
Be [mm]
BeO [mm]
4 Nienaprężoną taśmę zaznaczyć po środku w dwóch miejscach, tam gdzie średnica
zewnętrzna elektrobębna i rolki zwrotnej jest największa na skutek baryłkowatości.
4 Zmierzyć odstęp pomiędzy obydwoma znacznikami równolegle do krawędzi taśmy (Be0).
Im większy jest odstęp pomiędzy obydwoma znacznikami, tym precyzyjniej może zostać
zmierzone wydłużenie taśmy.
4 Naprężyć i ustawić taśmę.
4 Jeszcze raz zmierzyć odstęp pomiędzy znacznikami (Be).
Na skutek wydłużenia taśmy zwiększa się odstęp.
BW
BW
Pomiar wydłużenia taśmy
Obliczanie wydłużenia
taśmy
Na podstawie obliczonego wydłużenia taśmy można obliczyć wydłużenie taśmy w %.
Be% =
Be .100%
Be0
-100
Wzór obliczania wydłużenia taśmy w %
Do obliczenia wydłużenia tamy potrzebne są poniższe wartości:
• Szerokość taśmy w mm (BW)
• Siła statyczna na mm szerokości taśmy 1 % wydłużenia w N/mm (k1 %). Wartość podana
jest w karcie charakterystyki taśmy lub może zostać podana przez dostawcę taśmy.
TE[static] = BW . k1% . Be% . 2
Wzór obliczania statycznej siły znamionowej taśmy w N
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
85
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Montaż i instalacja
Powłoka elektrobębna
Zastosowanie dodatkowej powłoki elektrobębna (np. okładziny gumowej) może prowadzić do
przegrzania elektrobębna. W przypadku niektórych elektrobębnów mogą występować
ograniczenia względem grubości powłoki elektrobębna.
Aby uniknąć przeciążenia termicznego, należy wymaganą moc pomnożyć przez współczynnik
1,2.
Przed zastosowaniem powłoki elektrobębna należy skonsultować się z firmą Interroll w sprawie
typu i maksymalnej jej grubości.
Koła łańcuchowe
W celu eksploatacji taśm członowych z kołami łańcuchowymi należy na rurze bębna umieścić
wystarczającą ilość kół łańcuchowych, aby podeprzeć taśmę i prawidłowo przenosić siłę. Koła
łańcuchowe, które zazębiają się z taśmą, muszą zostać ułożyskowane płynnie, aby nie utrudniać
rozszerzalności cieplnej taśmy. Można zamocować tylko jedno koło łańcuchowe do prowadzenia
taśmy; alternatywnie taśma może być prowadzona również po bokach.
Przy prowadzeniu taśmy za pomocą unieruchomionego koła łańcuchowego liczba kół powinna
być nieparzysta, aby unieruchomione koło łańcuchowe umieszczone było w środku. Na 100 mm
szerokości taśmy należy zastosować co najmniej jedno koło łańcuchowe. Minimalna liczba kół
łańcuchowych wynosi 3 sztuki.
Siła przenoszona jest za pomocą naspawanego na elektrobębnie klina stalowego. Klin stalowy
jest z reguły o 50 mm krótszy niż długość rury (SL).
OGŁOSZENIE
Uszkodzenie taśmy
4Zamocowanego koła łańcuchowego nie stosować równocześnie z prowadnicami bocznymi.
86
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Montaż i instalacja
Ostrzeżenia dotyczące prac elektroinstalacyjnych
OSTRZEŻENIE
Porażenie prądem elektrycznym spowodowane nieprawidłową instalacją
4Prace elektroinstalacyjne należy powierzać upoważnionemu personelowi
wykwalifikowanemu.
4Przed instalacją, demontażem lub pracami przy przezwojeniu elektrobębna należy go
odłączyć od napięcia.
4Zawsze przestrzegać instrukcji przyłączeniowych i zapewnić, aby obwody mocy i obwody
sterujące silnika były prawidłowo podłączone.
4Zapewnić, że metalowa rama przenośnika taśmowego jest odpowiednio uziemiona.
OGŁOSZENIE
Uszkodzenie elektrobębna na skutek nieprawidłowego zasilania elektrycznego
4Elektrobębna AC nie podłączać do zasilania w napięcie DC a elektrobębna DC do zasilania
w napięcie AC - prowadzi to do nieodwracalnych uszkodzeń.
4Elektrobębnów serii D nie podłączać bezpośrednio do sieci elektrycznej. Elektrobębny D
muszą być napędzane przez odpowiednie przemienniki częstotliwości lub regulatory
serwonapędu.
Przyłącze elektryczne elektrobębna
Przyłącze elektrobębna - z
kablem
Przyłącze elektrobębna - z
puszką przyłączeniową
4 Zapewnić podłączenie silnika do napięcia o odpowiedniej wartości, zgodnej z tabliczką
znamionową silnika.
4 Zapewnić prawidłowe uziemienie elektrobębna za pomocą zielono-żółtego kabla.
4 Elektrobęben podłączyć zgodnie ze schematami połączeń (patrz "Schematy połączeń dla serii
i", strona 30 lub patrz "Schematy połączeń dla serii S", strona 46 lub patrz "Schematy
połączeń dla serii S/A", strona 52 lub patrz "Schematy połączeń dla serii D", strona 58).
OGŁOSZENIE
Niebezpieczeństwo uszkodzenia okablowań wewnętrznych w wyniku modyfikacji
puszki przyłączeniowej
4Nie demontować, nie montować ponownie ani nie modyfikować puszki przyłączeniowej.
4 Zdjąć pokrywę obudowy puszki przyłączeniowej.
4 Pamiętać o podłączeniu silnika do napięcia o odpowiedniej wartości, zgodnej z tabliczką
znamionową silnika.
4 Zapewnić prawidłowe uziemienie puszki przyłączeniowej elektrobębna.
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
87
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Montaż i instalacja
4 Elektrobęben podłączyć zgodnie ze schematami połączeń (patrz rozdział "Schematy
połączeń" danej serii).
4 Ponownie założyć pokrywę obudowy i uszczelnienia. Dokręcić śruby pokrywy obudowy z
1,5 N, aby zapewnić szczelność puszki przyłączeniowej.
Silnik jednofazowy
Jeżeli wymagany jest moment rozruchowy 100 %, elektrobębny jednofazowe należy podłączać
za pośrednictwem kondensatora rozruchowego i kondensatora roboczego. W przypadku
eksploatacji bez kondensatora rozruchowego moment rozruchowy można zredukować aż do
70 % momentu znamionowego, podanego w katalogu Interroll.
Kondensatory rozruchowe podłączyć zgodnie ze schematami połączeń (patrz "Schematy
połączeń dla serii S", strona 46).
Zewnętrzne
zabezpieczenie silnika
Zintegrowana ochrona
silnika przed
przegrzaniem
Silnik powinien być zawsze montowany z odpowiednim zewnętrznym zabezpieczeniem silnika
np. wyłącznik ochronny silnika lub przemiennik częstotliwości z funkcją zabezpieczenia
nadmiarowo-prądowego. Urządzenie zabezpieczające musi być ustawione zgodnie z prądem
znamionowym danego silnika (patrz tabliczka znamionowa).
UWAGA
Niezamierzone uruchomienie silnika
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia palców
4Zintegrowane wyłączniki termiczne podłączyć do zewnętrznego urządzenia sterującego,
które w razie przegrzania przerwie dopływ prądu elektrycznego do silnika na wszystkich
biegunach.
4W przypadku zadziałania wyłącznika termicznego należy przed ponownym włączeniem
zasilania odnaleźć i usunąć przyczynę przegrzania.
Maksymalny prąd łączeniowy włącznika termicznego wynosi standardowo 2,5 A. W sprawie
innych opcji należy skontaktować się z firmą Interroll.
Silnik musi być ze względów bezpieczeństwa eksploatacyjnego zabezpieczony zarówno
zewnętrznym wyłącznikiem ochronnym, jak i zintegrowanym zabezpieczeniem termicznym przed
przegrzaniem, gdyż w przeciwnym razie w momencie wystąpienia awarii nie może zostać
udzielona gwarancja.
Przemiennik częstotliwości
Asynchroniczne elektrobębny można eksploatować z przemiennikami częstotliwości. Przemienniki
częstotliwości firmy Interroll są z reguły ustawione fabrycznie i muszą zostać sparametryzowane
dla danego elektrobębna. Firma Interroll może dosłać potrzebne do tego instrukcje
parametryzowania. Należy zwrócić się w tej sprawie do lokalnego partnera Interroll.
4 Jeżeli stosowany jest przemiennik częstotliwości innego producenta, należy go prawidłowo
sparametryzować, odpowiednio do wyszczególnionych danych silnika. Firma Interroll może
zaoferować jedynie bardzo ograniczone wsparcie w przypadku przemienników
częstotliwości, które nie są sprzedawane przez firmę Interroll.
88
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Montaż i instalacja
4 W przewodach elektrycznych należy unikać częstotliwości rezonansowych, ponieważ
prowadzą one do skoków napięcia w silniku.
Jeżeli kabel jest zbyt długi, przemienniki częstotliwości przyczyniają się do powstawania
częstotliwości rezonansowych między przemiennikiem a silnikiem.
4 W celu podłączenia przemiennika częstotliwości do silnika należy stosować kabel z
kompletnym ekranowaniem.
4 Jeżeli kabel jest dłuższy niż 10 m lub jeżeli przemiennik częstotliwości steruje pracą kilku
silników, należy zamontować filtr sinusoidalny lub dławik silnika.
4 Zapewnić podłączenie ekranu kabla do odpowiedniego, uziemionego podzespołu, zgodnie
z zasadami elektrotechniki i lokalnymi przepisami kompatybilności elektromagnetycznej.
4 Należy zawsze przestrzegać wytycznych montażowych producenta przemiennika
częstotliwości.
Blokada ruchu
wstecznego
OGŁOSZENIE
Niebezpieczeństwo uszkodzenia elektrobębna przez blokadę ruchu wstecznego w
wyniku nieprawidłowo podłączonego kierunku obrotów
4Elektrobęben podłączyć zgodnie ze schematami połączeń (patrz rozdział "Schematy
połączeń" danej serii). Strzałka na obudowie zewnętrznej po stronie przyłączy elektrycznych
elektrobębna wskazuje prawidłowy kierunek obrotu.
Hamulec
elektromagnetyczny
Elektrobęben dostarczany jest wraz z zamontowanym hamulcem elektromagnetycznym i
prostownikiem (jeżeli nie zastosowano hamulca 24 V DC). Prostownik jest częścią wyposażenia
dodatkowego i musi zostać zamówiony oddzielnie.
4 Prostownik i hamulec podłączyć zgodnie ze schematami połączeń (patrz "Schematy połączeń
dla serii i", strona 30).
Prostownik posiada wejście na prąd przemienny i wyjście na prąd stały do uzwojenia
hamowania.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczeństwo obrażeń przy zastosowaniu jako hamulec bezpieczeństwa
Przy trzymaniu dużych ładunków silnik może zacząć się nieoczekiwanie obracać w odwrotnym
kierunku. Na skutek tego duże ładunki mogą spaść i trafić lub uderzyć w ludzi.
4Nie stosować hamulca elektromagnetycznego jako hamulca bezpieczeństwa.
4Jeżeli potrzebny jest hamulec bezpieczeństwa, należy zamontować odpowiedni,
dodatkowy system hamulców bezpieczeństwa.
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
89
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Montaż i instalacja
OGŁOSZENIE
Niebezpieczeństwo uszkodzenia elektrobębna i hamulca w wyniku ich jednoczesnego
użycia.
4Obwody sterujące należy podłączyć w taki sposób, aby silnik i hamulec nie tworzyły
konfliktu.
4Należy przy tym uwzględnić czas reakcji dla zamknięcia i otwarcia hamulca (w zależności od
temperatury i lepkości oleju może on wynosić od 0,4 do 0,6 sekundy).
4Hamulec należy włączać dopiero, gdy zostanie przerwany dopływ prądu do silnika.
4Silnik włączać dopiero po zwolnieniu hamulca.
OGŁOSZENIE
Uszkodzenie elektrobębna na skutek zbyt małego momentu trzymania hamulca
Moment trzymania hamulca może być zbyt słaby dla momentu znamionowego niektórych
silników.
4Zapewnić, aby moment trzymania hamulca był wystarczający. Zasięgnąć informacji w firmie
Interroll o wymaganym momencie trzymania.
Kabel powinien być jak najkrótszy, a jego przekrój powinien odpowiadać przepisom krajowym/
międzynarodowym, tak aby napięcie zasilania prostownika nie odbiegało bardziej niż ±2 % od
prawidłowego napięcia znamionowego.
Jeżeli elektrobęben z hamulcem elektromagnetycznym eksploatowany jest w temperaturze
otoczenia poniżej +5 °C, należy zastosować specjalny rodzaj oleju. W razie wątpliwości należy
zasięgnąć informacji w firmie Interroll.
Hamulec elektromagnetyczny jest tylko hamulcem trzymającym i nie powinien być stosowany do
pozycjonowania lub wyhamowywania silnika. Zastosowania w zakresie pozycjonowania należy
realizować za pomocą przemiennika częstotliwości w połączeniu ze zintegrowanym w silniku
enkoderze. Aplikacje w zakresie wyhamowywania należy realizować za pomocą przemiennika
częstotliwości.
90
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Uruchomienie i eksploatacja
Pierwsze uruchomienie
Elektrobęben może zostać uruchomiony dopiero po prawidłowym montażu i podłączeniu
zasilania oraz po założeniu na wszystkie obracające się elementy odpowiednich zabezpieczeń i
osłon.
Kontrole przed pierwszym
uruchomieniem
Elektrobęben jest fabrycznie napełniony odpowiednią ilością oleju i gotowy do montażu. Przed
pierwszym uruchomieniem silnika należy jednak przeprowadzić następujące czynności:
4 Sprawdzić, czy tabliczka znamionowa silnika odpowiada zamówionej wersji.
4 Sprawdzić, czy nic nie styka się z przedmiotami, ramą przenośnika i obracającymi lub
ruchomymi częściami.
4 Zapewnić swobodny ruch elektrobębna i taśmy.
4 Sprawdzić, czy naprężenie taśmy jest zgodne z zaleceniami firmy Interroll.
4 Sprawdzić, czy wszystkie śruby są dokręcone zgodnie z charakterystyką.
4 Sprawdzić, czy przez przyłączenie dalszych modułów nie powstają dodatkowe strefy
zagrożenia.
4 Sprawdzić, czy elektrobęben jest prawidłowo okablowany i podłączony do prawidłowego
napięcia.
4 Sprawdzić wszystkie urządzenia zabezpieczające.
4 Sprawdzić, czy w strefie niebezpiecznej w obrębie przenośnika nie przebywają żadne osoby.
4 Sprawdzić, czy zewnętrzna ochrona silnika jest prawidłowo ustawiona na znamionowy prąd
silnika i czy odpowiednie urządzenie sterujące może odłączyć napięcie silnika na wszystkich
biegunach, gdy zadziała zintegrowany wyłącznik termiczny.
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
91
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Uruchomienie i eksploatacja
Eksploatacja
UWAGA
Obracające się elementy i niezamierzone uruchomienie
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia palców
4Nie wkładać rąk pomiędzy elektrobęben a taśmę przenośnika.
4Nie usuwać urządzeń zabezpieczających.
4Palce, włosy i luźne części ubrania trzymać z dala od elektrobębna.
4Zegarki, pierścionki, łańcuchy, kolczyki i inne tego typu ozdoby należy trzymać z dala od
elektrobębna.
OGŁOSZENIE
Uszkodzenie elektrobębna w trybie rewersyjnym
4Zapewnić, że pomiędzy ruchem do przodu i ruchem wstecznym istnieje opóźnienie czasowe.
Przed wykonaniem zwrotu silnik musi zostać całkowicie zatrzymany.
W przypadku, gdy wymagane są dokładne prędkości, należy zastosować ewentualnie
przemiennik częstotliwości i/lub enkoder.
Zadane prędkości znamionowe silnika mogą wahać się w zakresie ± 10 %. Podana na tabliczce
znamionowej prędkość taśmy jest prędkością obliczoną na podstawie średnicy elektrobębna
przy pełnym obciążeniu i napięciu znamionowym.
Kontrole przed każdym
uruchomieniem
4 Sprawdzać elektrobęben pod kątem widocznych uszkodzeń.
4 Sprawdzić, czy nic nie styka się z przedmiotami, ramą przenośnika i obracającymi lub
ruchomymi częściami.
4 Zapewnić swobodny ruch elektrobębna i taśmy.
4 Sprawdzić wszystkie urządzenia zabezpieczające.
4 Sprawdzić, czy w strefie niebezpiecznej w obrębie przenośnika nie przebywają żadne osoby.
4 Ustalić dokładny sposób podawania ładunków i kontrolować jego przebieg.
Postępowanie w razie wypadku lub awarii
4 Natychmiast zatrzymać elektrobęben i zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem.
4 W razie wypadku: udzielić pierwszej pomocy i wezwać karetkę pogotowia.
4 Poinformować odpowiedzialne osoby.
4 Usunięcie usterki powierzyć odpowiednio przeszkolonym technikom.
4 Elektrobęben wolno ponownie uruchomić dopiero po dopuszczeniu do eksploatacji przez
personel techniczny.
92
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Serwisowanie i czyszczenie
Wskazówki ostrzegawcze dotyczące konserwacji i czyszczenia
UWAGA
Niebezpieczeństwo zranienia na skutek nieprawidłowej obsługi elektrobębna lub
niezamierzonego uruchomienia silnika
4Konserwację i czyszczenie należy powierzać wyłącznie osobom upoważnionym i
przeszkolonym w tym zakresie.
4Prace konserwacyjne należy przeprowadzać wyłącznie po uprzednim odłączeniu prądu.
Zabezpieczyć elektrobęben przed niezamierzonym ponownym włączeniem.
4Ustawić tabliczki ostrzegawcze informujące o przeprowadzaniu prac konserwacyjnych.
Przygotowanie do konserwacji i czyszczenia ręcznego
4 Odłączyć elektrobęben od zasilania prądem.
4 Zasilanie wyłączyć wyłącznikiem głównym.
4 Otworzyć puszkę przyłączeniową lub rozdzielacz i odłączyć kabel.
4 Na skrzynce sterowniczej umieścić tabliczkę ze wskazówkami dotyczącymi prac
konserwacyjnych.
Konserwacja
Zasadniczo elektrobębny Interroll nie wymagają konserwacji ani specjalnej pielęgnacji w okresie
normalnej żywotności. Mimo to w regularnych odstępach czasu należy przeprowadzać
określone kontrole:
Kontrola elektrobębna
Smarowanie elektrobębna
4 Codziennie sprawdzać, czy elektrobęben może swobodnie się obracać.
4 Codziennie sprawdzać elektrobęben pod względem widocznych uszkodzeń.
4 Upewniać się codziennie, że taśma jest ustawiona odpowiednio i centrycznie względem
elektrobębna oraz przebiega równolegle do ramy podajnika. W razie potrzeby skorygować
ustawienie.
4 Co tydzień sprawdzać, czy oś silnika i mocowania są prawidłowo zamocowane na ramie
przenośnika.
4 Co tydzień sprawdzać, czy kable, przewody i przyłącza są w dobrym stanie technicznym i
czy są prawidłowo zamocowane.
Niektóre elektrobębny wyposażone są w gniazda smarowe.
4 W takim przypadku po każdym czyszczeniem myjką wysokociśnieniową gorącą wodą
uzupełnić smar Shell Cassida RLS 2 o jakości produktów spożywczych.
4 Jeżeli czyszczenie wykonuje się tylko ciepłą bieżącą wodą, nasmarować elektrobęben
przynajmniej raz w tygodniu.
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
93
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Serwisowanie i czyszczenie
Konserwacja
elektrobębnów z
opcjonalnymi,
wymagającymi
dodatkowego
smarowania
uszczelnieniami IP66
94
4 Uszczelnienia IP66 wymagające dodatkowego smarowania należy smarować środkiem
smarującym i/lub smarem dopuszczonym do stosowania w przemyśle spożywczym zgodnie z
warunkami eksploatacji i otoczenia.
4 Silnik należy częściej smarować, jeżeli pracuje on w otoczeniu nasyconym agresywną chemią
lub przy stałym kontakcie z wodą, solą, pyłem, itp., bądź jeżeli eksploatowany jest on pod
pełnym obciążeniem.
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Serwisowanie i czyszczenie
Wymiana oleju w elektrobębnie
Wymiana oleju nie jest wymagana, można jej jednak dokonać ze względów specjalnych
(tylko w przypadku serii i).
OSTRZEŻENIE
Olej może ulec zapaleniu, spowodować powstanie śliskich powierzchni i zawierać
szkodliwe substancje
Niebezpieczeństwo powstania szkód zdrowotnych i środowiskowych
4Nie dopuścić do połknięcia oleju. Połknięcie może być przyczyną nudności, wymiotów i/lub
biegunki. W zasadzie pomoc lekarska nie jest konieczna, chyba że zostaną połknięte duże
ilości. W tym przypadku należy zasięgnąć porady lekarza.
4Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Na skutek dłuższego lub częstego kontaktu ze skórą bez
odpowiedniego czyszczenia może dojść do zatkania porów skóry i mogą wystąpić
dolegliwości skórne, jak trądzik wywołany kontaktem z olejami mineralnymi i zapalenie
mieszków włosowych.
4Rozlany olej musi zostać jak najszybciej zebrany, aby uniknąć powstania śliskich powierzchni;
oprócz tego należy zadbać o to, aby olej nie przedostał się do środowiska. Zabrudzone
ścierki lub materiały do czyszczenia należy usunąć w odpowiedni sposób, aby uniknąć
zagrożenia samozapłonem i pożarem.
4Palący się olej gasić pianką, wodą rozpryskową lub mgiełką wodną, suchym proszkiem
chemicznym lub dwutlenkiem węgla. Nie gasić nigdy strumieniem wody. Nosić odpowiednią
odzież ochronną włącznie z maską do oddychania.
OGŁOSZENIE
Uszkodzenie silnika na skutek nieodpowiedniego oleju
4Przy wymianie oleju sprawdzić odpowiedni rodzaj oleju na tabliczce znamionowej lub
wykazie olejów (patrz "Typy oleju", strona 96).
4Nie stosować olei z dodatkami, które mogą uszkodzić izolację lub uszczelnienia silnika.
4Nie stosować olei zawierających grafit lub dwusiarczan molibdenu bądź innych olei na bazie
substancji przewodzących prąd.
4 Zdjąć zatyczkę i usunąć ewentualne opiłki metalu z zatyczki magnetycznej (zaraz po
włożeniu).
4 Spuścić olej z elektrobębna i usunąć go zgodnie z zaleceniami (patrz "Utylizacja",
strona 113).
4 Nalać nowego oleju do elektrobębna (typ oleju i ilość zgodnie z poniższą tabelą).
4 Nałożyć zatyczkę zbiornika oleju na elektrobębnie i dokręcić ją.
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
95
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Serwisowanie i czyszczenie
Typy oleju
Elektrobęben
Typ oleju
Temperatura
otoczenia
°C
80S
Mineralny
od +10 do +40 ISO VG 68
1001783
Dopuszczony do stosowania w
przemyśle spożywczym,
syntetyczny
+10 do +40
ISO VG 68
1001777
Do niskich temperatur,
dopuszczony do stosowania w
przemyśle spożywczym,
syntetyczny
od -25 do +20 ISO VG 15
1001784
Mineralny
od 0 do +40
ISO VG 32
1001782
Dopuszczony do stosowania w
przemyśle spożywczym,
syntetyczny
od 0 do +40
ISO VG 32
1001785
Do niskich temperatur,
dopuszczony do stosowania w
przemyśle spożywczym,
syntetyczny
od -25 do +20 ISO VG 15
1001784
Mineralny
od +10 do +40 ISO VG 100 1001783
Do niskich temperatur,
dopuszczony do stosowania w
przemyśle spożywczym,
syntetyczny
od -20 do +40 ISO VG 68
1001777
Do niskich temperatur,
dopuszczony do stosowania w
przemyśle spożywczym,
syntetyczny
od -10 do +40 ISO VG 68
1001777
113S
80i
80i z
hamulcem
113i do 217i Mineralny
Do niskich temperatur,
dopuszczony do stosowania w
przemyśle spożywczym,
syntetyczny
96
od +5 do +40
Lepkość
Numer
referencyjny
ISO VG 150 1101314
od -25 do +40 ISO VG 150 1001776
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Serwisowanie i czyszczenie
Elektrobęben
Typ oleju
113i do 216i Mineralny
z hamulcem Dopuszczony do stosowania w
przemyśle spożywczym,
syntetyczny
80D, 88D,
113D
Temperatura
otoczenia
°C
Lepkość
Numer
referencyjny
od +10 do +40 ISO VG 150 1101314
od +10 do +40 ISO VG 150 1001776
Do niskich temperatur,
dopuszczony do stosowania w
przemyśle spożywczym,
syntetyczny
od -10 do +15 ISO VG 68
1001777
Dopuszczony do stosowania w
przemyśle spożywczym,
syntetyczny
od -25 do +40 ISO VG 150 1001776
Oleje dopuszczone do kontaktu z produktami spożywczymi spełniają następujące normy:
•FDA
• NSF International (kategorie H1, HT-1 i 3H)
•ISO 21469:2006
• EN 1672/2 (1997) i WE 389/89 (1989)
•Halal-Kosher
Klasy lepkości dostosowane są do ISO 3498-1979.
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
97
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Serwisowanie i czyszczenie
Ilości oleju do serii i w
litrach (normalny montaż)
SL
mm
80i
113i
138i
165i
217i*
217i
SLmin = SLmin = SLmin = SLmin = SLmin = SLmin = SLmin = SLmin =
250 mm 300 mm 300 mm 350 mm 400 mm 450 mm 400 mm 500 mm
98
200
0,12
250
0,14
0,40
300
0,17
0,50
0,40
0,70
350
0,21
0,60
0,40
0,80
0,70
400
0,25
0,60
0,50
1,00
0,80
1,20
450
0,29
0,70
0,60
1,10
1,00
1,40
1,20
3,30
2,0
500
0,32
0,80
0,70
1,30
1,10
1,60
1,40
3,70
2,1
550
0,36
0,90
0,80
1,40
1,30
1,80
1,60
4,10
2,3
600
0,40
1,00
0,90
1,60
1,40
1,90
1,80
4,50
2,6
650
0,44
1,10
1,00
1,70
1,60
2,10
2,00
4,90
2,9
700
0,48
1,20
1,10
1,90
1,70
2,30
2,10
5,30
3,1
750
0,51
1,30
1,20
2,00
1,90
2,50
2,30
5,70
3,4
800
0,55
1,40
1,30
2,20
2,00
2,70
2,50
6,10
3,6
850
0,59
1,50
1,40
2,30
2,20
2,90
2,70
6,50
3,9
900
0,63
1,60
1,50
2,50
2,30
3,10
2,90
6,90
4,1
950
0,67
1,70
1,60
2,60
2,40
3,30
3,10
7,30
4,4
1000 0,70
1,80
1,70
2,70
2,60
3,50
3,30
7,70
4,7
1050
1,90
1,80
2,90
2,70
3,70
3,50
8,10
4,9
1100
2,00
1,90
3,00
2,90
3,80
3,70
8,50
5,2
1150
2,10
2,00
3,20
3,00
4,00
3,90
8,90
5,4
1200
2,20
2,10
3,30
3,20
4,20
4,00
9,30
5,7
1250
2,30
2,20
3,50
3,30
4,40
4,20
9,70
6,0
1300
2,40
2,30
3,60
3,50
4,60
4,40
10,10
6,2
1350
2,50
2,40
3,80
3,60
4,80
4,60
10,50
6,5
1400
2,60
2,50
3,90
3,80
5,00
4,80
10,90
6,7
1450
2,70
2,60
4,10
3,90
5,20
5,00
11,30
7,0
1500
2,80
2,70
4,20
4,10
5,40
5,20
11,70
7,2
1550
2,90
2,80
4,40
4,20
5,60
5,40
12,10
7,5
1600
3,00
2,90
4,50
4,40
5,70
5,60
12,50
7,8
3,10
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Serwisowanie i czyszczenie
Ilości oleju do serii i
(pionowy montaż)
Typ
Litry
Przyłącze elektryczne
Wersja
80i
0,20
Góra
Wersja specjalna
113i
0,60
Góra
Wersja specjalna
138i
2,00
Góra
Wersja specjalna
165i
3,00
Góra
Wersja specjalna
217i
5,00
Góra
Wersja specjalna
Czyszczenie
Odkładający się na elektrobębnie lub spodzie taśmy przenośnika osad może prowadzić do
zsuwania taśmy i jej uszkodzenia. Osad pomiędzy taśmą a blachą ślizgową lub rolkami może
ponadto powodować niższą prędkość taśmy i nadmierne zużycie energii elektrycznej. Regularne
czyszczenie gwarantuje wysoką wydajność pracy i prawidłowe ułożenie taśmy.
4 Usunąć materiały obce z bębna.
4 Do czyszczenia bębna nie wolno używać narzędzi o ostrych krawędziach.
Czyszczenie elektrobębna
myjką wysokociśnieniową
Do czyszczenia myjką wysokociśnieniową nadają się elektrobębny ze stali szlachetnej lub stali
nierdzewnej z uszczelką IP66 lub IP69k.
OGŁOSZENIE
Uszkodzenie uszczelnienia na skutek wysokiego ciśnienia
4Podczas czyszczenia labiryntu lub uszczelki nie trzymać dyszy skierowanej na pierścień
uszczelniający wał.
4Dyszę przesuwać nieprzerwanie i równomiernie po całym elektrobębnie.
Przy zastosowaniu myjki wysokociśnieniowej przestrzegać:
4 Zapewnić, aby odstęp pomiędzy dyszą czyszczącą a elektrobębnem wynosił co najmniej
30 cm.
4 Przestrzegać maksymalnego ciśnienia z zamieszczonej poniżej tabeli.
4 Czyszczenie pod wysokim ciśnieniem przeprowadzać zawsze w trybie pracy, w przeciwnym
razie istnieje niebezpieczeństwo wniknięcia do wody silnika lub uszkodzenia uszczelek.
Wartość maksymalna dla temperatury i ciśnienia czyszczenia zależy od typu uszczelki.
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
99
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Serwisowanie i czyszczenie
Typ uszczelki
Czyszczenie higieniczne
Maks.
temperatura
Maks.
ciśnienie
wody
Uwagi
Uszczelka NBR IP66 80 °C
50 bar
Wszystkie serie do użytku ogólnego
Uszczelnienie NBR
lub FPM IP66
80 °C
50 bar
Seria i do zastosowania do orzechów i
artykułów spożywczych
Wymagająca
60 °C
smarowania
uszczelka NBR IP66
50 bar
Seria S do aplikacji w warunkach mokrych i
do artykułów spożywczych
4 Silniki serii S nasmarować po
zakończeniu czyszczenia (patrz
"Smarowanie elektrobębna", strona 93).
Uszczelka PTFE
IP69K
80 bar
Seria D do aplikacji w warunkach mokrych i
do artykułów spożywczych
80 °C
OGŁOSZENIE
Niebezpieczeństwo uszkodzenia elektrobębna na skutek nieodpowiedniego
czyszczenia.
4Nigdy nie stosować środków czyszczących zawierających kwasy ze środkami na bazie
chloru, ponieważ powstające niebezpieczne gazy chlorowe mogłyby zniszczyć komponenty
ze stali szlachetnej i gumy.
4Nie stosować środków czyszczących zawierających kwasy do aluminiowych i ocynkowanych
elementów konstrukcyjnych.
4Unikać temperatur powyżej 55 °C, aby na powierzchni zewnętrznej nie doszło do osadzania
się białek. Smary usuwać w niskich temperaturach przy pomocy odpowiednich środków
czyszczących.
4Unikać ciśnień wody powyżej 20 bar, aby nie doprowadzić do powstania aerozoli.
4Zachować odstęp 30 cm pomiędzy dyszą a czyszczoną powierzchnią.
4Nie kierować dyszy bezpośrednio na labirynt i uszczelki.
4 Wycierać większe, luźne zabrudzenia.
4 Wstępne czyszczenie przeprowadzić przy użyciu wody (20 bar, 55 °C).
4 Dyszę kierować po kątem 45° w dół na powierzchnię zewnętrzną.
4 Aby zapewnić odpowiednie wyczyszczenie uszczelek, rowków i innych zagłębień zastosować
miękką szczoteczkę.
4 W przypadku silnego zabrudzenia zastosować miękka szczotkę i/lub plastikowy skrobak
oraz wodę rozpryskową.
4 Czyścić przez około 15 min. zimnym alkalicznym lub kwasowym środkiem.
4 Myjkę opłukać przy użyciu wody (20 bar, 55 °C).
4 Dezynfekować zimnymi środkami przez około 10 min.
4 Myjkę opłukać przy użyciu wody (20 bar, 55 °C).
4 Po czyszczeniu powierzchni zewnętrznych sprawdzić wpusty i inne zagłębienia pod względem
pozostałych osadów.
100
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Serwisowanie i czyszczenie
W przypadku osadów wapiennych zalecamy zastosowanie kwasowego środka czyszczącego
1 do 4 razy w miesiącu.
Jeśli czyszczenie chlorem jest dopuszczalne, zalecamy alkaliczne środki czyszczące i środki
dezynfekcyjne. W takim przypadku w zależności od stopnia zabrudzenia ostatnich prac
dezynfekcyjnych można nie wykonywać.
4Przestrzegać odpowiednich certyfikatów podanych na www.interroll.com.
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
101
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Pomoc w przypadku awarii
Diagnoza błędów
Usterka
Możliwe przyczyny
Sposób usunięcia
Silnik nie włącza się lub
zatrzymuje w czasie pracy
Brak zasilania
Sprawdzić system zasilania w napięcie.
Nieprawidłowe przyłącze
elektryczne lub poluzowana/
uszkodzona wtyczka
Sprawdzić przyłącze elektryczne zgodnie ze schematem
połączeń.
Sprawdzić, czy kabel nie jest uszkodzony lub czy nie są
obluzowane przyłącza.
Przegrzany silnik
Patrz usterka "Silnik przegrzewa się w czasie normalnej pracy".
Przeciążenie silnika
Wyłączyć główne zasilanie elektryczne, ustalić i usunąć
przyczynę przeciążenia.
Zadziałała wewnętrzna
ochrona silnika przed
przegrzaniem/awaria
Sprawdzić, czy występuje przeciążenie lub przegrzanie.
Sprawdzić przewodność i prawidłowe działanie wewnętrznej
ochrony przed przegrzaniem. Patrz usterka "Silnik przegrzewa
się w czasie normalnej pracy".
Zadziałał układ ochrony przed Sprawdzić, czy występuje przeciążenie lub przegrzanie.
przeciążeniem/awaria
Sprawdzić przewodność i prawidłowe działanie zewnętrznego
zabezpieczenia przeciążeniowego.
Sprawdzić, czy ustawiony jest prawidłowy prąd silnika w
zewnętrznym zabezpieczeniu przed przeciążeniem.
Nieprawidłowe podłączenie
faz w silniku
Wymienić elektrobęben lub skontaktować się z lokalnym
przedstawicielem handlowym Interroll.
Zwarcie w uzwojeniu silnika
(wada izolacji)
Wymienić elektrobęben lub skontaktować się z lokalnym
przedstawicielem handlowym Interroll.
Hamulec nie działa
Sprawdzić, czy hamulec działa w trakcie rozruchu.
Przy otwieraniu hamulca można z reguły usłyszeć kliknięcie
hamulca w silniku. Rura elektrobębna musi po tym obracać się
ręcznie. W zależności od przełożenia przekładni silniki dają się
łatwiej lub ciężej obracać.
Sprawdzić przyłącza i przewodność uzwojenia hamowania.
Jeżeli przyłącza i uzwojenie hamowania są w prawidłowym
stanie, sprawdzić prostownik.
Nieprawidłowy obrót blokady Natychmiast odłączyć dopływ prądu elektrycznego i obrócić
ruchu wstecznego
elektrobębnem ręcznie, aby stwierdzić, czy blokada ruchu
wstecznego jest już uszkodzona pod względem mechanicznym.
Sprawdzić prawidłowy kierunek obrotów na przyłączu i w
razie potrzeby zmienić podłączenie faz, tak aby bęben obracał
się we właściwą stronę, lub - jeśli to możliwe - zamontować
elektrobęben ponownie, tak aby uzyskać prawidłowy kierunek
obrotów.
102
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Pomoc w przypadku awarii
Usterka
Możliwe przyczyny
Sposób usunięcia
Silnik nie włącza się lub
zatrzymuje w czasie pracy
Zablokowany bęben lub
przenośnik taśmowy
Zapewnić możliwość swobodnego ruchu taśmy i elektrobębna
oraz możliwość swobodnego obracania się rolek i bębnów.
Jeżeli elektrobęben nie może obracać się swobodnie, nastąpiło
prawdopodobnie zablokowanie przekładni lub łożyska. W tym
wypadku skontaktować się z lokalnym przedstawicielem
handlowym Interroll.
Niska temperatura otoczenia/ Sprawdzić, czy lepkość oleju jest odpowiednia dla istniejącej
wysoka lepkość oleju
temperatury otoczenia. Jeżeli nie, wlać nowy olej o
prawidłowej lepkości (możliwe tylko w przypadku serii i).
Zamontować grzałkę lub elektrobęben o większej mocy. W tym
wypadku skontaktować się z lokalnym przedstawicielem
handlowym Interroll.
Zablokowana przekładnia lub Sprawdzić ręcznie, czy bęben obraca się swobodnie.
łożysko
Jeżeli nie, wymienić elektrobęben lub skontaktować się z
lokalnym przedstawicielem handlowym Interroll.
Silnik pracuje, ale bęben się
nie obraca
Nieprawidłowy montaż
Sprawdzić, czy w przypadku silnika jednofazowego konieczny
jest kondensator rozruchu.
Upewnić się, że silnik nie ociera się o ramę przenośnika
taśmowego.
Straty w przenoszeniu ruchu
Skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym
Interroll.
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
103
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Pomoc w przypadku awarii
Usterka
Możliwe przyczyny
Silnik przegrzewa się w czasie Przeciążenie silnika
normalnej pracy
Sposób usunięcia
Sprawdzić prąd znamionowy pod kątem przeciążenia.
Upewnić się, że silnik nie ociera się o ramę przenośnika
taśmowego.
Temperatura otoczenia ponad Sprawdzić temperaturę otoczenia. Jeżeli temperatura
40 °C
otoczenia jest zbyt wysoka, zamontować urządzenie chłodzące.
Skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym
Interroll.
104
Zbędne lub zbyt częste
zatrzymania/uruchomienia
Sprawdzić, czy liczba zatrzymań/uruchomień odpowiada
specyfikacji elektrobębna i w razie potrzeby zredukować ją.
Zamontować przemiennik częstotliwości w celu optymalizacji
mocy silnika.
Nie stosować silników serii S do trybu pracy start/stop.
W przypadku silników serii i rampy uruchomień/zatrzymań nie
mogą być mniejsze niż 0,5 sekundy. Rampy można ustawić za
pomocą przemiennika częstotliwości. Do krótszych ramp należy
zastosować silnik serii D.
Skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym
Interroll.
Zbyt duże naprężenie taśmy
Sprawdzić naprężenie taśmy i w razie potrzeby zredukować je.
Silnik nie jest przystosowany
do tego typu zastosowań
Sprawdzić, czy rodzaj zastosowania odpowiada specyfikacji
elektrobębna.
W przypadku eksploatacji z taśmą członową lub bez taśm
należy zastosować specjalne silniki o zredukowanej mocy.
Zbyt gruba okładzina
Wymienić okładzinę lub skontaktować się z lokalnym
przedstawicielem handlowym Interroll.
Nieprawidłowe zasilanie
elektryczne
Sprawdzić system zasilania w napięcie.
W przypadku silników 1-fazowych należy sprawdzić, czy
zastosowane zostały prawidłowe kondensatory rozruchu lub
robocze.
W przypadku silników 3-fazowych należy sprawdzić, czy nie
jest uszkodzona żadna z faz.
Nieprawidłowe ustawienia
przemiennika częstotliwości
Sprawdzić, czy ustawienia przemiennika częstotliwości
odpowiadają specyfikacji elektrobębna i w razie potrzeby
skorygować je.
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Pomoc w przypadku awarii
Usterka
Możliwe przyczyny
Sposób usunięcia
Słyszalne silne odgłosy pracy
elektrobębna w normalnym
trybie pracy
Nieprawidłowe ustawienia
przemiennika częstotliwości
Sprawdzić, czy ustawienia przemiennika częstotliwości
odpowiadają specyfikacji elektrobębna i w razie potrzeby
skorygować je.
Poluzowany uchwyt silnika
Sprawdzić uchwyt silnika, tolerancje wału i śruby mocujące.
Zbyt duże naprężenie taśmy
Sprawdzić naprężenie taśmy i w razie potrzeby zredukować je.
Nieprawidłowy/niepoprawny Zapewnić wzajemne dopasowanie taśmy i bębna oraz ich
profil między bębnem a taśmą prawidłowe połączenie. W razie potrzeby wymienić.
Przestrzegać wytycznych montażowych producenta taśmy.
Nieprawidłowo zamontowany Sprawdzić położenie montażowe numeru serii (patrz
elektrobęben
"Pozycjonowanie elektrobębna", strona 78).
Silne wibracje elektrobębna
Elektrobęben pracuje z
przerwami
Awaria przewodu
zewnętrznego
Sprawdzić przyłącze i zasilanie sieciowe.
Nieprawidłowe ustawienia
przemiennika częstotliwości
Sprawdzić, czy ustawienia przemiennika częstotliwości
odpowiadają specyfikacji elektrobębna i w razie potrzeby
skorygować je.
Poluzowany uchwyt silnika
Sprawdzić uchwyt silnika, tolerancje wału i śruby mocujące.
Elektrobęben pracuje
nierównomiernie
Sprawdzić, czy w specyfikacji elektrobębna występuje
wyrównoważenie statyczne lub dynamiczne i w razie potrzeby
skorygować je. Ruch obrotowy silników jednofazowych z
natury nie jest perfekcyjnie dokładny i z tego względu są one
głośniejsze oraz bardziej wibrują niż silniki trójfazowe.
Elektrobęben/taśma jest
czasowo lub częściowo
zablokowana
Zapewnić możliwość swobodnego ruchu taśmy i elektrobębna
oraz możliwość swobodnego obracania się rolek i bębnów.
Nieprawidłowe lub
obluzowane przyłącze kabla
elektrycznego
Sprawdzić złącza.
Uszkodzona przekładnia
Sprawdzić ręcznie, czy bęben obraca się swobodnie.
Jeżeli nie, wymienić elektrobęben lub skontaktować się z
lokalnym przedstawicielem handlowym Interroll.
Nieprawidłowe lub wadliwe
zasilanie elektryczne
Sprawdzić system zasilania w napięcie.
W przypadku silników jednofazowych: sprawdzić
kondensatory.
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
105
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Pomoc w przypadku awarii
Usterka
Możliwe przyczyny
Elektrobęben/taśma pracuje
wolniej niż powinna
Zamówiono/dostarczono silnik Sprawdzić specyfikacje i tolerancje elektrobębna.
o nieprawidłowej prędkości
Wymienić elektrobęben lub skontaktować się z lokalnym
obrotowej
przedstawicielem handlowym Interroll.
Elektrobęben/taśma pracuje
wolniej niż powinna
Bęben pracuje szybciej niż
powinien.
Uzwojenie silnika: brak jednej
z faz
Elektrobęben/taśma jest
czasowo lub częściowo
zablokowana
Zapewnić możliwość swobodnego ruchu taśmy i elektrobębna
oraz możliwość swobodnego obracania się rolek i bębnów.
Nieprawidłowe ustawienia
przemiennika częstotliwości
Sprawdzić, czy ustawienia przemiennika częstotliwości
odpowiadają specyfikacji elektrobębna i w razie potrzeby
skorygować je.
Taśma się ślizga
Patrz usterka "Taśma ślizga się na elektrobębnie".
Okładzina bębna zsuwa się
Sprawdzić stan okładziny i unieruchomić ją na bębnie.
Wymienić okładzinę. Wykonać piaskowanie powierzchni
elektrobębna lub w inny sposób zapewnić szorstkość
powierzchni, aby zapewnić dobrą przyczepność okładziny.
Zastosowanie silnika 60 Hz w
sieci 50 Hz
Sprawdzić, czy napięcie zasilania/częstotliwość odpowiada
specyfikacji i tolerancjom silnika.
Wymienić elektrobęben lub skontaktować się z lokalnym
przedstawicielem handlowym Interroll.
Zamówiono/dostarczono silnik Sprawdzić specyfikacje i tolerancje elektrobębna.
o nieprawidłowej prędkości
Wymienić elektrobęben lub skontaktować się z lokalnym
obrotowej
przedstawicielem handlowym Interroll.
Nieprawidłowe ustawienia
przemiennika częstotliwości
Sprawdzić, czy ustawienia przemiennika częstotliwości
odpowiadają specyfikacji elektrobębna i w razie potrzeby
skorygować je.
Zastosowanie silnika 50 Hz w
sieci 60 Hz
Sprawdzić, czy napięcie zasilania/częstotliwość odpowiada
specyfikacji i tolerancjom silnika.
Wymienić elektrobęben lub skontaktować się z lokalnym
przedstawicielem handlowym Interroll.
Grubość gumowej okładziny
sprawia, że taśma porusza się
szybciej niż wynosi prędkość
znamionowa silnika
Zmierzyć grubość gumowej okładziny i sprawdzić, czy wartość
ta została uwzględniona przy doborze prędkości elektrobębna.
Zmniejszyć grubość gumowej okładziny lub zamontować
przemiennik częstotliwości lub zamontować inny elektrobęben
o mniejszej prędkości.
Awaria/przeciążenie izolacji
uzwojenia
Sprawdzić przewodność, prąd i opór uzwojenia każdej z faz.
Wymienić elektrobęben lub skontaktować się z lokalnym
przedstawicielem handlowym Interroll.
Uzwojenie silnika: brak dwóch Awaria zasilania jednej z faz
faz
prowadząca do przeciążenia
obu pozostałych faz/awaria
rozdzielenia
106
Sposób usunięcia
Sprawdzić zasilanie elektryczne wszystkich faz. Sprawdzić
przewodność, prąd i opór uzwojenia każdej z faz.
Wymienić elektrobęben lub skontaktować się z lokalnym
przedstawicielem handlowym Interroll.
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Pomoc w przypadku awarii
Usterka
Możliwe przyczyny
Sposób usunięcia
Uzwojenie silnika: brak
wszystkich trzech faz
Przeciążenie silnika/
nieprawidłowe przyłącze
elektryczne
Sprawdzić, czy występujące napięcie zasilania jest prawidłowe.
Sprawdzić przewodność, prąd i opór uzwojenia każdej z faz.
Wymienić elektrobęben lub skontaktować się z lokalnym
przedstawicielem handlowym Interroll.
Taśma ślizga się na
elektrobębnie
Zablokowana taśma
Zapewnić możliwość swobodnego ruchu taśmy i elektrobębna
oraz możliwość swobodnego obracania się rolek i bębnów.
Zbyt małe tarcie między
elektrobębnem a taśmą
Sprawdzić stan i naprężenie taśmy.
Sprawdzić stan elektrobębna lub okładziny.
Sprawdzić, czy pomiędzy taśmą a elektrobębnem znajduje się
olej lub smar.
Zbyt duże tarcie pomiędzy
taśmą a uchwytem/blachą
ślizgową
Sprawdzić dolną stronę taśmy i blachy ślizgowej pod kątem
zabrudzeń/niedostatecznej okładziny wierzchniej.
Sprawdzić, czy pomiędzy taśmę a blachę ślizgową nie dostała
się woda, co może powodować zjawisko ssania/ciągnięcia.
Zbyt małe naprężenie taśmy
Sprawdzić stan taśmy i naprężyć lub skrócić ją.
Nieprawidłowy lub zbyt mały Zapewnić prawidłowe połączenie taśmy i profili/zębów
profil elektrobębna w stosunku elektrobębna.
do taśmy członowej
Zapewnić, aby wysokość i naprężenie taśmy odpowiadały
danym producenta.
Olej, tłuszcz, lub środek
smarny między taśmą a
bębnem
Usunąć niepotrzebny olej, tłuszcz lub środek smarny.
Sprawdzić prawidłowe działanie urządzeń czyszczących.
Średnica rolki początkowej/
końcowej/przejściowej zbyt
mała dla danej taśmy
Sprawdzić minimalną średnicę bębna dla danej taśmy.
Krawędzie nożowe/rolki o zbyt małej średnicy mogą
powodować zbyt duże tarcie, a przez to większe zużycie
energii.
Okładzina bębna zsuwa się
Sprawdzić stan okładziny i unieruchomić ją na bębnie.
Wymienić okładzinę. Wykonać piaskowanie powierzchni
elektrobębna lub w inny sposób zapewnić szorstkość
powierzchni, aby zapewnić dobrą przyczepność okładziny.
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
107
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Pomoc w przypadku awarii
Usterka
Możliwe przyczyny
Sposób usunięcia
Taśma przesuwa się skokowo
na elektrobębnie
Zablokowana taśma lub osady
materiałowe na bębnach
Wadliwe lub uszkodzone
połączenia taśmy
Zbyt duże tarcie pomiędzy
taśmą a blachą ślizgową
Zapewnić możliwość swobodnego ruchu taśmy i bębna oraz
możliwość swobodnego obracania się rolek i bębnów.
Sprawdzić łączenie taśm.
Zapewnić, aby silnika nie ciągnął ani nie dociskał taśmy.
Zbyt małe naprężenie lub
uszkodzenie taśmy
przenośnikowej
Sprawdzić naprężenie i stan taśmy oraz okładziny.
Sprawdzić bieg taśmy i jej wyjustowanie.
Okładzina/koło łańcuchowe
nieprawidłowe dla taśmy
członowej
Patrz usterka "Taśma ślizga się na elektrobębnie".
Osady materiału na
elektrobębnie/rolkach/taśmie
Zapewnić możliwość swobodnego ruchu taśmy i bębna oraz
możliwość swobodnego obracania się rolek i bębnów.
Sprawdzić łączenie taśm.
Nieprawidłowe ustawienia
taśmy/taśma przesuwa się
bokiem
Osady materiałowe na rolkach Sprawdzić, czy nie odchodzi materiał i zapewnić prawidłowe
funkcjonowanie urządzeń czyszczących.
Uszkodzona lub nieprawidłowo Sprawdzić stan i połączenie taśmy.
zamocowana taśma
Naprężenie taśmy wyższe po
jednej stronie
Zapewnić takie samo naprężenie taśmy po obu stronach.
Sprawdzić, czy ciągłe połączenie taśmy zostało wykonane
równolegle.
Nieprawidłowo wyjustowane
górne/dolne rolki
Sprawdzić wyjustowanie rolek podporowych/rolek biegu
wstecznego.
Nieprawidłowe wyjustowanie
rolki początkowej/końcowej/
pośredniej
Sprawdzić wyjustowanie elektrobębna i rolki.
Nieprawidłowo wyjustowana
rama transportera
Zapewnić na całej długości ustawienie ramy transportera pod
kątem prostym, równolegle i prosto.
Dostarczanie
Sprawdzić siłę i tarcie w punkcie przekazywania.
transportowanego ładunku po
jednej stronie
108
Profil taśmy nie połączony z
profilem elektrobębna
Zapewnić wzajemne dopasowanie taśmy i bębna oraz ich
prawidłowe połączenie i wyjustowanie.
Baryłkowatość bębna zbyt
mała dla taśmy
Sprawdzić specyfikację taśmy/elektrobębna.
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Pomoc w przypadku awarii
Usterka
Możliwe przyczyny
Sposób usunięcia
W okolicy pierścienia
uszczelniającego wału
wypływa olej
Zużyty pierścień uszczelniający Sprawdzić, czy nie występują niekorzystne pod kątem
wału
chemicznym lub sprzyjające ścieraniu materiały/okoliczności.
Sprawdzić okres żywotności uszczelek.
Uszkodzenie pierścienia
uszczelniającego wału
Zapewnić, aby na uszczelkach nie znajdowały się resztki stali,
osady materiałowe lub inne przedmioty.
Uszkodzone/zużyte łożysko
dzielone stałe
Sprawdzić, czy taśma nie jest zbyt mocno naprężona lub
obciążona.
Sprawdzić, czy do wnętrza nie dostały się chemikalia lub woda.
Nadmierna ilość smaru w
uszczelnieniu labiryntowym
Sprawdzić, czy nie wydostaje się olej lub smar. W niskich
temperaturach olej pozostaje płynny, smar zaś przechodzi w
stan stały.
Usunąć nadmiar smaru. Jeżeli problem nadal występuje, należy
skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym
Interroll.
Niewielki wypływ smaru jest w przypadku serii S normalny i
nieproblematyczny.
W okolicach kabla/puszki
Obluzowana puszka
przyłączeniowej wydostaje się przyłączeniowa kabla
olej
Uszkodzona wewnętrzna
uszczelka kabla
Zapewnić szczelność puszki przyłączeniowej kabla i uszczelek
oraz nie narażanie ich na przegrzanie lub kontakt z
chemikaliami.
Obluzowana puszka
Zapewnić szczelność puszki przyłączeniowej kabla i uszczelek
przyłączeniowa kabla
puszki przyłączeniowej oraz nie narażanie ich na przegrzanie
Uszkodzona uszczelka skrzynki lub kontakt z chemikaliami.
zaciskowej
W okolicach elektrobębna/
pokrywy zewnętrznej
wydostaje się olej
Poluzowana pokrywa
zewnętrzna w elektrobębnie
Sprawdzić występowanie szczelin między elektrobębnem i
obudowami zewnętrznymi.
Sprawdzić, czy taśma nie jest zbyt mocno naprężona lub
narażona na uderzenia.
Uszkodzona pokrywa
zewnętrzna/uszczelka
elektrobębna
Sprawdzić, czy taśma nie jest przegrzana, zbyt mocno
naprężona lub narażona na uderzenia.
Przebarwienia oleju - srebrny,
metaliczny nalot
Zużycie zębów koła
łańcuchowego lub łożysk
Sprawdzić stan łożysk i uszczelek.
Sprawdzić, czy występuje przeciążenie.
Przebarwienia oleju - biały
nalot
Zanieczyszczenie wodą lub
inną cieczą
Sprawdzić stan uszczelek oraz ewentualne zanieczyszczenia
wodą/cieczą.
Wymienić olej (patrz "Wymiana oleju w elektrobębnie",
strona 95).
Przebarwienia oleju - czarny
nalot
Ekstremalnie wysoka
temperatura robocza
Przeciążenie
Brak zamontowanej taśmy
Sprawdzić, czy rodzaj zastosowania/warunki eksploatacji
odpowiadają specyfikacji elektrobębna.
Sprawdzić, czy nie występuje prąd przeciążeniowy lub wysoka
temperatura otoczenia.
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
109
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Pomoc w przypadku awarii
Usterka
Możliwe przyczyny
Uszkodzony lub wadliwy
kabel/puszka przyłączeniowa
Nieprawidłowa obsługa przez Sprawdzić rodzaj uszkodzenia i możliwą przyczynę.
użytkownika lub uszkodzenie Wymienić puszkę przyłączeniową.
podczas montażu
Uszkodzenie podczas
transportu
Uszkodzenie łożyska pokrywy Przeciążenie
Sposób usunięcia
Sprawdzić rodzaj uszkodzenia i możliwą przyczynę.
Wymienić puszkę przyłączeniową.
Sprawdzić, czy obciążenie w wyniku danego zastosowania
odpowiada specyfikacji elektrobębna.
Występowanie obciążeń
udarowych
Sprawdzić, czy obciążenie w wyniku danego zastosowania
odpowiada specyfikacji elektrobębna.
Zbyt duże naprężenie taśmy
Sprawdzić, czy taśma nie jest zbyt mocno naprężona. W razie
potrzeby zmniejszyć naprężenie taśmy.
Niedostateczne smarowanie
Sprawdzić poziom oleju i poprawność montażu elektrobębna.
Przy pionowym montażu lub gdy silnik jest pochylony więcej niż
5° (2° w przypadku 113S) należy sprawdzić specyfikacje silnika
elektrobębna.
Obciążenie lub nieprawidłowe Sprawdzić, czy śruby są odpowiednio dokręcone oraz czy
wyjustowanie wału
rama oraz uchwyt silnika są poprawnie wyjustowane.
Uszkodzony/zużyty pierścień
uszczelniający wału
Sprawdzić pod kątem zewnętrznych zabrudzeń.
Skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym
Interroll.
Zbyt luźne lub zbyt mocne
osadzenie łożyska na wale
Skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym
Interroll.
Awaria przekładni
Przeciążenie/obciążenia
Sprawdzić, czy obciążenie w wyniku danego zastosowania
udarowe lub normalne zużycie odpowiada specyfikacji elektrobębna.
Sprawdzić okres żywotności
Zużyte/uszkodzone łożysko
wirnika
Niedostateczne smarowanie
Sprawdzić prawidłowy gatunek i poziom oleju.
Zużyty napęd wirnika lub
wyłamane zęby
Niepotrzebne lub zbyt częste
zatrzymania/uruchomienia,
bardzo duży moment
rozruchowy
Sprawdzić, czy obciążenie w wyniku danego zastosowania
odpowiada specyfikacji elektrobębna.
Sprawdzić olej, maksymalną liczbę zatrzymań/uruchomień i
dopuszczalny moment rozruchowy.
Zastosować przemiennik częstotliwości z rampami uruchomień/
zatrzymań (0,5 s lub więcej).
Zużyty wieniec zębaty lub
wyłamane zęby/sworznie
Rozruch pod przeciążeniem i/ Sprawdzić, czy rodzaj zastosowania i obciążenie odpowiada
lub obciążenie udarowe lub
specyfikacji elektrobębna.
blokada
Sprawdzić, czy występuje blokada.
Zastosować przemiennik częstotliwości z rampami uruchomień/
zatrzymań (0,5 s lub więcej).
110
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Pomoc w przypadku awarii
Usterka
Możliwe przyczyny
Sposób usunięcia
Zużyta/uszkodzona
przekładnia pośrednia i
łożysko
Niedostateczne smarowanie
lub zużyta przekładnia i
łożysko
Sprawdzić poziom oleju.
Sprawdzić żywotność i tolerancje czopów łożysk oraz
napędów/wałów.
Zastosować przemiennik częstotliwości z rampami uruchomień/
zatrzymań (0,5 s lub więcej).
Całkowita lub czasowa awaria Występujące napięcie robocze Upewnić się, że zamontowany prostownik jest odpowiedni i że
hamulca i prostownika
jest nieprawidłowe
na wejściu występuje odpowiednie napięcie (V/faza/Hz).
Nieprawidłowe podłączenie
Nie nie podłączać prostownika do przemiennika częstotliwości.
Upewnić się, że hamulec został podłączony zgodnie ze
schematem połączeń.
Niedostateczne
zabezpieczenie przez kable i
urządzenia zewnętrzne przed
zewnętrznymi skokami
napięcia
Upewnić się, że przewody między hamulcem, prostownikiem i
zasilaniem elektrycznym zostały zabezpieczone i uziemione
zgodnie z zaleceniami IEC.
Całkowita lub czasowa awaria Spadek napięcia
Sprawdzić, czy długie przewody nie powodują spadku
hamulca i prostownika
spowodowany przez zbyt długi napięcia i zapewnić zgodność przekroju kabli z przepisami IEC.
kabel
Nadmierna ilość zatrzymań/
uruchomień
Upewnić się, że specyfikacje hamulca i prostownika
odpowiadają wymogom danego zastosowania.
Podłączono nieprawidłowy
prostownik
Skontaktować się z firmą Interroll. Tam można uzyskać
informacje dotyczące odpowiedniego hamulca i stosowania
prawidłowego prostownika.
Przekroczone dopuszczalne
wartości napięcia/zasilanie
drugostronne w przypadku
podłączenia prostownika do
punktu gwiaździstego silnika
Ułożenie przenośnika taśmowego ze wzniosem może
prowadzić do przeciążenia silnika i zasilania drugostronnego,
jeżeli napięcie doprowadzone zostanie do punktu
gwiaździstego silnika.
Zwarcie w uzwojeniu
hamowania
Sprawdzić przewodność uzwojenia i prostownik.
Powolne przełączanie hamulca Nieprawidłowy dobór wzgl.
i prostownika
specyfikacja hamulca/
prostownika
Niska temperatura otoczenia
lub zbyt wysoka lepkość oleju
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Upewnić się, że specyfikacje hamulca i prostownika
odpowiadają wymogom danego zastosowania.
Sprawdzić, czy lepkość oleju jest odpowiednia dla istniejącej
temperatury otoczenia. Jeżeli tak nie jest, należy napełnić
urządzenie olejem o prawidłowej lepkości.
Zamontować grzałkę lub silnik o większej mocy. W tym
wypadku skontaktować się z lokalnym przedstawicielem
handlowym Interroll.
111
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Pomoc w przypadku awarii
Usterka
Możliwe przyczyny
Sposób usunięcia
Enkoder (czasowo) nie działa
Nieprawidłowe przyłącze
elektryczne lub poluzowana/
uszkodzona wtyczka
Sprawdzić schemat połączeń oraz upewnić się, że kable nie są
uszkodzone ani poluzowane przyłącza.
Awaria elektronicznego
systemu zasilania
dodatkowego
Przyczynę awarii może zdiagnozować wyłącznie technikelektryk.
Błąd lub awaria enkodera
Przyczynę awarii może zdiagnozować wyłącznie technikelektryk.
Błąd komputera lub napędu
Przyczynę awarii może zdiagnozować wyłącznie technikelektryk.
112
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Wyłączenie z eksploatacji i utylizacja
4 Utylizację zużytego oleju silnikowego przeprowadzić na podstawie dokumentacji
producenta silnika.
4 W celu odciążenia środowiska naturalnego opakowanie należy oddać do recyklingu.
Wyłączenie z eksploatacji
UWAGA
Niebezpieczeństwo zranienia w przypadku niefachowego obchodzenia się z
urządzeniem
4Wyłączenie z ruchu należy powierzać wyłącznie autoryzowanym fachowcom.
4Wyłączenie elektrobębna z eksploatacji przeprowadzać wyłącznie w stanie
beznapięciowym. Zabezpieczyć elektrobęben przed niezamierzonym ponownym
włączeniem.
4 Odłączyć kabel silnika od zasilania elektrycznego i sterownika silnika.
4 Rozprężyć taśmę.
4 Zdjąć płytę mocującą z uchwytu silnika.
4 Wyjąć elektrobęben z ramy przenośnika.
Utylizacja
Za prawidłową utylizację elektrobębna odpowiada użytkownik.
4 Należy przy tym uwzględnić przepisy branżowe oraz lokalnie obowiązujące regulacje
dotyczące utylizacji elektrobębnów oraz ich opakowania.
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
113
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Załącznik
Gwarancja dla elektrobębnów Interroll
Interroll zapewnia 2 lata gwarancji na swój asortyment elektrobębnów; gwarancja obejmuje
usterki produkcyjne i materiałowe i obowiązuje od chwili dostawy lub odbioru z fabryki. Okres
gwarancyjny opiera się na normalnym zastosowaniu eksploatacyjnym produktu osiem godzin
dziennie, o ile nie będą obowiązywać inne inaczej brzmiące uzgodnienia.
W ramach niniejszej gwarancji Interroll naprawi lub wymieni nieodpłatnie każdy uszkodzony
produkt, który przed upływem okresu gwarancyjnego zostanie odesłany do fabryki. W ramach
gwarancji okres gwarancyjny nie zostanie przedłużony o czas trwania wykonywanych napraw.
Ograniczenia
Interroll i jego przedstawiciele handlowi nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za przestoje lub
szkody dotyczące produktu, które można sprowadzić do następujących przyczyn:
• Nieprzestrzeganie wskazówek dotyczących instalacji i konserwacji podanych przez Interroll
• Eksploatacja silnika bez odpowiedniego zabezpieczenia
• Niepodłączenie wewnętrznego ochronnego wyłącznika termicznego Interroll (o ile jest)
• Przełączanie kierunku obrotu, zanim silnik zostanie całkowicie zatrzymany
• Zastosowanie elektrobębna w innych warunkach niż zostało to podane na tabliczce
znamionowej i/lub w aktualnym katalogu firmy Interroll lub w ofercie
Naprawy, zmiany lub modyfikacje produktu, które nie zostaną przeprowadzone przez
wykwalifikowanego technika firmy Interroll lub serwisanta firmy partnerskiej, wiążą się z
wygaśnięciem gwarancji, chyba że takie prace zostały wcześniej uzgodnione pisemnie z firmą
Interroll.
Wyjątki
114
Gwarancja Interroll nie obejmuje odpowiedzialności za następujące szkody:
• Szkody okładziny gumowej lub innych dodatkowych materiałów na skutek normalnego
zużycia lub nieprawidłowego zastosowania
• Koszty demontażu i zwrotu produktu do Interroll w ramach niniejszej gwarancji
• Uszkodzenia innych instalacji, stosowanych w połączeniu z niniejszym produktem
• Utrata wynagrodzenia, obrażenia lub inne koszty powstałe w związku z niesprawnym
produktem
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Załącznik
Wykaz skrótów
Parametry instalacji
elektrycznej
PN w kW
Moc znamionowa w kilowatach
np
Liczba biegunów
nN w obr/min
Prędkość znamionowa wirnika w obrotach na minutę
fN w Hz
Częstotliwość znamionowa w hercach
UN w V
Napięcie znamionowe w woltach
IN w A
Prąd znamionowy w amperach
I0 w A
Prąd spoczynkowy w amperach
Imaks w A
Maksymalny prąd w amperach
cos φ
Współczynnik mocy
η
Współczynnik sprawności
JR w kgcm
Moment bezwładności wirnika
IS/IN
Stosunek prądu rozruchowego do prądu znamionowego
MS/MN
Stosunek rozruchowego momentu obrotowego do znamionowego momentu
obrotowego
MP/MN
Stosunek minimalnego momentu obrotowego do znamionowego momentu
obrotowego
MB/MN
Stosunek maksymalnego momentu obrotowego do znamionowego
momentu obrotowego
MN w Nm
Znamionowy moment obrotowy wirnika w niutonometrach
M0 w Nm
Moment spoczynkowy w niutonometrach
Mmaks w Nm
Maksymalny moment obrotowy w niutonometrach
RM w Ω
Opór fazy w omach
RA w Ω
Opór fazy uzwojenia pomocniczego w omach
Lsd w mH
Indukcyjność osi d w milihenrach
Lsq w mH
Indukcyjność osi q w milihenrach
Lsq w mH
Uśredniona indukcyjność w milihenrach
ke w V/krpm
Indukowane napięcie silnika
Te w ms
Elektryczna stała czasowa w milisekundach
kTN w Nm/A
Stała momentu obrotowego w niutonometrach na amper
USH w V
Napięcie żarzenia w woltach
USH delta w V
Napięcie żarzenia spoczynkowe w połączeniu w trójkąt w woltach
USH star w V
Napięcie żarzenia spoczynkowe w połączeniu w gwiazdę w woltach
USH ~ w V
Napięcie żarzenia przy jednej fazie w woltach
Cr in µF
Kondensator roboczy (1~)/kondensator Steinmetza (3~) w mikrofaradach
2
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
115
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Załącznik
Schematy przyłączeniowe
Kody barw
1~
Silnik jednofazowy
3~
Silnik trójfazowy
B1
Wejście hamulca elektromagnetycznego
B2
Wyjście hamulca elektromagnetycznego
BR
Hamulec (opcja)
Cos -
Sygnał cosinus 0
Cos +
Sygnał cosinus +
Cr
Kondensator roboczy
Cs
Kondensator rozruchowy
FC
Przemiennik częstotliwości
L1
Faza 1
L2
Faza 2
L3
Faza 3
N
Przewód zerowy
NC
Nie przyłączony
RC
Układ szeregowy z rezystora i kondensatora
Ref -
Sygnał referencyjny 0
Ref +
Sygnał referencyjny +
Sin -
Sygnał sinus 0
Sin +
Sygnał sinus +
T1
Wejście termistora
T2
Wyjście termistora
TC
Ochrona termiczna
U1
Wejście fazy uzwojenia 1
U2
Wyjście fazy uzwojenia 1
V1
Wejście fazy uzwojenia 2
V2
Wyjście fazy uzwojenia 2
W1
Wejście fazy uzwojenia 3
W2
Wyjście fazy uzwojenia 3
Z1
Wejście uzwojenia pomocniczego silnika 1-fazowego
Z2
Wyjście uzwojenia pomocniczego silnika 1-fazowego
Kody barw kabli na schematach przyłączeniowych:
bk: czarny
gn: zielony
pk: różowy
wh: biały
bn: brązowy
gy: szary
rd: czerwony
ye: żółty
bu: niebieski
or: pomarańczowy
vi/vt: fioletowy
ye/gn: żółty/zielony
( ): alternatywny kolor
116
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Załącznik
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
117
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Załącznik
Deklaracja włączenia
w myśl Europejskiej Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE, załącznik II B.
Producent:
Interroll Trommelmotoren GmbH
Opelstr. 3
D - 41836 Hueckelhoven/Baal
Niemcy
niniejszym oświadcza, że seria wyrobów
• Elektrobęben serii i
• Elektrobęben serii S
• Elektrobęben serii S/A
• Elektrobęben serii D
jest maszyną niepełną w myśl Dyrektywy WE dla maszyn i dlatego nie spełnia w całości
wymogów dyrektywy:
1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.5.8, 1.5.9, 1.6.4, 1.7.2.
Specjalna dokumentacja techniczna zgodna z załącznikiem VII B została wykonana i w razie
potrzeby przekazana odpowiednim instytucjom.
Zastosowane dyrektywy WE:
• Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE,
• Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE.
• Dyrektywa RoHS 2002/95/EG
Zastosowane zharmonizowane normy:
• EN ISO 12100:2010-03
• EN 60034-1:2010/AC: 2010
•EN 60034-5:2001/A1:2007
•EN 60034-6:1993
•EN 60034-11:2004
•EN 60034-14:2004
• EN 60204-1:2006/AC: 2010
Osoba upoważniona do zestawienia dokumentacji technicznej:
Holger Hoefer, Interroll Trommelmotoren GmbH, Opelstr. 3, D - 41836 Hueckelhoven
Ważna wskazówka! Uruchomienie niekompletnej maszyny może nastąpić dopiero po
stwierdzeniu, że kompletna maszyna/instalacja, do której wbudowano niekompletną maszynę,
spełnia postanowienia tej Dyrektywy.
Hueckelhoven, 21 kwietnia 2015
Dr. Hauke Tiedemann
(prezes)
(Niniejszą deklarację zgodności zamieszczono do wglądu na stronie www.interroll.com).
118
Wersja 4.1 (06/2015) pl
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Interroll Elektrobęben serii i, S, S/A, D
Wersja 4.1 (06/2015)
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
119
©
copyright
For your local contacts please visit
interroll.com/contacts
Wersja 4.1 (06/2015)
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi

Podobne dokumenty