Partnerzy i interesariusze

Komentarze

Transkrypt

Partnerzy i interesariusze
Podsumowanie roku
t
Raport roczny
2014
Partnerzy i interesariusze
Podsumowanie roku
firm z 75 krajów.
Quality Management System – System Zarządzania
Jakością
Jakkolwiek jesteśmy dumni z tego wzrostu, odczuwamy również
Jako wsparcie Polityki Integralności wprowadzono również zmiany w
ciężar odpowiedzialności za łączenie naszych wysokich standardów
naszym systemie zarządzania jakością (QM-system). Procedury
stosowanych na całym świecie z potrzebą elastyczności wynikającą
wewnętrzne są obecnie lepiej zabezpieczone, a odpowiedzialność
ze specyfiki lokalnych rynków.
dokładniej określona. Nasz moduł GMP+ FSA dla certyfikacji
W 2014 roku GMP+ Feed Safety Assurance przekroczył liczbę13400
produktu pozostaje w Dutch Council of Accreditation, ponadto mamy
Nasi uczestnicy, partnerzy, organizacje certyfikujące i pozostali
otrzymać akceptację modułu GMP+ FSA dla Feed Safety
interesariusze odgrywają kluczową rolę w rozwoju naszego systemu
Management System przez European Accreditation Council zgodnie
certyfikacji, oferowanych usług i samej naszej organizacji. Latem
z ISO 17021/TS22003. Pozwoli to uniknąć wielokrotnego
minionego roku, gdy finalizowaliśmy już istotne udoskonalenia w
występowania o akceptację do różnych rad akredytacyjnych.
modułach GMP+ FSA oraz FRA, holenderski przemysł paszowy
Zatwierdzenie przez globalną organizację akredytacyjną zaoszczędzi
został dotknięty niefortunnym przypadkiem furazolidonu.
pracy, czasu i wykluczy możliwe różnice w interpretacji. Moduł GMP+
FSA jest obecnie w trakcie procesu ewaluacji, lecz naszym celem
To zdarzenie pokazało raz jeszcze potrzebę i wagę nieustannego
doskonalenia systemu Feed Safety Assurance we współpracy z
jest uzyskanie akceptacji w 2015 roku.
naszymi partnerami, interesariuszami i uczestnikami innych
Moduł GMP+ Feed Safety Assurance
systemów. Umocniło to determinację naszej firmy w kwestii
W 2014 roku przygotowano, przedyskutowano i przyjęto wiele zmian
znowelizowania naszej Polityki Integralności.
w module GMP+ FSA. Istotne zmiany zostały zakończone publikacją
Integrity Policy - Polityka Integralności
nowych wersji prawie wszystkich dokumentów systemu. Większość
zmian ma charakter ‘redakcyjny’ lub ‘objaśniający’.
Ponowna ocena naszej działalności w zakresie nadzoru jak również
Następujące ważne zmiany w standardach Feed Safety Assurance
analiza przypadków aflatoksyny/furazolidonu przełożyły się na
opublikowano w tym roku:
zmiany w naszej Polityce Integralności, które będą wdrażane
- Rozszerzenie wymogów EWS;
sukcesywnie w ciągu roku 2015, przy udziale GMP+ International,
- Nowa procedura dla zakupu (dawnej) żywności do użycia w
firm certyfikowanych oraz organizacji certyfikujących. Celem zmian
paszach;
jest zapewnienie zaufania i wiary w system certyfikacji GMP+ Feed
- Stosowanie zasad HACCP w firmach transportowych;
Certification scheme.
- Kontrola pozostałości środków leczniczych dla pasz;
- Pozytywne oznakowanie pasz zabezpieczanych GMP+
W ramach Polityki Integralności powołany został w grudniu 2014 roku
Komitet Integralności (Integrity Committee). Jego zadaniem jest
(obowiązuje od 1-10-2015);
- Kilkukrotna aktualizacja tak zwanej Procedury Aflatoksyny.
określenie zakresów odpowiedzialności za ocenę zgodności oraz
podejmowanie decyzji niezbędnych dla zapewnienia spójności,
2
t
niepodzielności i kompetentnego zarządzania systemem certyfikacji.
s
“Participation of several
stakeholders contributes to
balanced deliberation and
decision-making.”
Podsumowanie roku
Ponadto zaktualizowano notatkę krajową dotyczącą zabezpieczania
- Irish Grain & Feed Association
pasz wolnych od antybiotyków oraz opublikowano nową notatkę
- MVO z Holandii reprezentująca the Fat & Oil Industry (Przemysł
krajową dotyczącą stosowania GMP+ Feed Safety Assurance w
Podwyższa to łączną liczbę partnerów do 33.
(‘uprawa’) został wycofany z systemu.
GMP+ International zwiększyła liczbe pracowników z 17 do 20.
Moduł GMP+ Feed Responsibility Assurance
Zatwierdzono dwie nowe organizacje certyfikujące: CERTIS (Francja)
oraz Navonus (Belgia). Podniosło to liczbę licencjonowanych
GMP+ International opracowała politykę odnośnie Feed
organizacji certyfikujących do 30, a liczbę audytorów do 378 na
Responsibility Assurance która została opublikowana w sierpniu
całym świecie. Trzy organizacje certyfikujące zostały zatwierdzone
2014 roku. Nasza strategia polega na podejmowaniu współpracy z
dla GMP+ Feed Responsibility Assurance, a 4 organizacje
uczestnikami łańcucha paszowego w sprawach inicjatyw rynkowych
certyfikujące dla Responsible Biomass Assurance.W ramach Polityki
dotyczących społecznej odpowiedzialności (w zakresie pasz). W
Integralności zawieszono 17 certyfikatów, a 12 certyfikatów cofnięto.
oparciu o sygnały rynkowe GMP+ International jest w stanie włączyć
takie inicjatywy w odpowiednie zakresy modułu GMP+ FRA.
Partnerzy i interesariusze
W 2014 roku uzgodniono wzajemne uznawanie z EFISC (system dla
Inicjatywy takie doprowadziły do podpisania Memorandum of
producentów materiałów paszowych) oraz GAFTA (głównie system
Understanding z holenderskimi organizacjami SMK oraz NZO.
dla handlu). Jesteśmy też dumni z osiągniętego porozumienia i
SMK opracowuje, wprowadza i ocenia kryteria zrównoważonego
podpisanego Listu Intencyjnego odnośnie współpracy strategicznej
rozwoju poprzez swój system certyfikacji ‘Milieukeur voor Dierlijke
pomiędzy GLOBALG A.P. a GMP+ International. Główny cel tego
producten’, obejmujący zakupy soi spełniającej wymogi
porozumienia to uniknięcie dublowania certyfikatów w łańcuchu
odpowiedzialności społecznej do pasz dla produkcji jaj, drobiu i
paszowym oraz określenie wymogów normatywnych dla pasz
trzody. Podobne porozumienie zostało zawarte odnośnie pasz dla
odpowiedzialnych społecznie zgodnie z systemem GLOBALG A.P.
bydła z holenderskim przemysłem mleczarskim zrzeszonym w
dla inwentarza żywego oraz akwakultury.
Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO).
Zgodnie z naszą wizją, GMP+ International, jej interesariusze i
Dzięki temu moduł GMP+ FRA został zaktualizowany w
partnerzy w łańcuchu paszowym (żywnościowym) są wspólnie
następujących standardach: GMP+ B100, MI101, MI102 & MI103.
odpowiedzialni za określenie podstawowych zasad zapewnienia
Wszystkie obecne inicjatywy rynkowe odnoszą się do
bezpieczeństwa pasz oraz ich stosowanie w codziennej praktyce.
odpowiedzialnej soi, definiowanej przez RTRS lub ekwiwalentnie.
Dlatego właśnie nieustająco wsłuchujemy się w ich opinie i włączamy
Niektóre istotne dane za 2014 rok
te grupy w opracowywanie i ulepszanie naszych standardów. Jedynie
dzięki ścisłej współpracy w ramach łańcucha możemy zapewnić
Kolejne 4 organizacje wystąpiły o partnerstwo z GMP+ International:
bezpieczne i społecznie odpowiedzialne pasze dla produkcji
- Interregional Union of Poultry & Feed Producers z Ukrainy
żywności dla konsumentów.
- European Fat Processors and Renderers Association (EFPRA) z
3
t
Belgii
s
“GMP+ International’s partners
endorse the introduction of the
Integrity Policy.
Clear rules for certification &
supervision will lead to uniformity,
reliability and compliance for the
GMP+ participating companies.”
Olejarski i Tłuszczowy)
krajach Europy Centralnej i Środkowej. Standard GMP+ B6
Podsumowanie roku
Pełny tekst raportu rocznego w języku angielskim
Participants of GMP+ FSA, January 2015: total 13,412
Finland 9
Sweden 20
Estonia 4
Germany 4,951
Lithuania 16
Czech Republic 605
Greenland 1
Latvia 7
Belarus 5
Norway 19
Denmark 128
Netherlands 4,446
Faroe Islands 2
Ireland 25
Canada 118
United Kingdom 37
Belgium 143
Luxembourg 35
Switzerland 40
France 235
United States of America 115
Spain 89
Portugal 7
Monaco 1
Morocco 9
Mexico 3
Cuba 2
Austria 75
Virgin Islands 1
Belize 1
Italy 309
Bosnia Herzegovina 1
Panama 1
Argentina 60
Hungary 125
Peru 63
Austria 75
Indonesia 46
Portugal 7
Australia 1
Belarus 5
Belgium 143
Belize 1
India 27
Ireland 25
Israel 3
Italy 309
Bosnia Herzegovina 1 Ivory Coast 1
Brazil 125
Japan 3
Canada 118
Latvia 7
Bulgaria 25
Chile 3
China 54
Croatia 5
Cuba 2
Cyprus 5
Czech Republic 605
Denmark 128
Estonia 4
Faroe Islands 2
Finland 9
France 235
Germany 4,951
Greece 1
Greenland 1
Kazakhstan 4
Lithuania 16
Luxembourg 35
Macedonia 1
Malaysia 75
Malta 1
Mauritius 4
Mexico 3
Monaco 1
Morocco 9
Nepal 1
Netherlands 4,446
Norway 19
Pakistan 30
Paraguay 10
Russian Federation 17
Slovenia 7
Poland 988
Romania 47
Bulgaria 25
Turkey 14
Kazakhstan 4
Japan 3
Israel 3
Cyprus 5
Greece 1
Macedonia 1
Malta 1
Serbia 26
Croatia 5
Tunisia 1
Nepal 1
Pakistan 30
India 27
United Arab
Emirates 1
Russian Federation 17
Chile 3
Slovenia 7
Spain 89
Sweden 20
Paraguay 10
Thailand 9
Taiwan 2
Vietnam 2
Malaysia 75
Indonesia 46
Brazil 125
Serbia 26
China 54
Singapore 10
Peru 63
Romania 47
Slovakia 113
Slovakia 113
Hungary 125
Ivory Coast 1
Poland 988
Singapore 10
Ukraine 35
Mauritius 4
Australia 1
Uruguay 8
Argentina 60
Switzerland 40
Taiwan 2
Thailand 9
Tunisia 1
Turkey 14
Ukraine 35
United Arab Emirates 1
United Kingdom 37
United States of America 115
Uruguay 8
Vietnam 2
Virgin Islands 1
Total 13,412
GMP+ International
[email protected]
www.gmpplus.org
Feed
for
Food
s
All rights reserved. The information in this publication may be consulted as long as this is done for your own, non-commercial use. For other desired uses, prior written permission should be obtained from GMP+ International B.V.
Colophon: Text: GMP+ International Design: www.bb-go.nl
4

Podobne dokumenty