RADA EUROPY

Komentarze

Transkrypt

RADA EUROPY
RADA EUROPY
STRAŻNIK PRAW
CZŁOWIEKA
W SKRÓCIE
Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś)
PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE
SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA
BUDŻET
■ Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria,
■ Rada Europy ma siedzibę główną w
■ Całkowity budżet Rady Europy na 2014 r.
Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja,
Gruzja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg,
“była Jugosłowiańska Republika Macedonii“, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia,
Polska, Portugalia, Federacja Rosyjska, Rumunia, San Marino, Serbia, Republika Słowacka,
Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo.
Strasburgu, we Francji. Zatrudnia 2 200 osób
i utrzymuje zewnętrzne i łącznikowe biura
w innych organizacjach międzynarodowych.
Europejskie Centra Młodych w Strasburgu i
w Budapeszcie oferują szkolenia dla młodych
ludzi w zakresie demokracji i praw człowieka.
to 403 miliony euro pochodzące głównie od
państw członkowskich.
PAŃSTWA OBSERWATORZY
■ Japonia, Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone, Watykan.
RADA EUROPY
R
Thorbjørn Jagland
Sekretarz Generalny
ada Europy to wiodąca na kontynencie organizacja praw człowieka. Ma 47 państw członkowskich, w tym 28 członków Unii Europejskiej.
Wszystkie państwa członkowskie Rady Europy przystąpiły do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, traktatu stworzonego po to, by
chronić prawa człowieka, demokrację i rządy prawa.
■ Europejski Trybunał Praw Człowieka
nadzoruje implementację Konwencji w państwach
członkowskich. Jednostki mogą wnosić skargi
na naruszenia praw człowieka do Trybunału
Strasburskiego, gdy w danym państwie wykorzystały
już wszystkie możliwości odwoławcze.
■ Unia Europejska przygotowuje się do
podpisania Konwencji o ochronie praw
człowieka i podstawowych wolności, tworząc
wspólną europejską przestrzeń prawną dla
ponad 820 milionów obywateli.
OCHRONA PRAW
CZŁOWIEKA
Rada Europy działa na rzecz swobody wypowiedzi
i wolności mediów, wolności zgromadzeń, równości
i ochrony mniejszości. Wszczęła kampanie dotyczące
spraw, takich jak ochrona dzieci, mowa nienawiści w sieci
i prawa Romów, największej mniejszości w Europie.
■ Rada Europy pomaga państwom członkowskim
zwalczać korupcję i terroryzm oraz podejmować niezbędne
reformy prawne. Jej grupa ekspertów w zakresie prawa
konstytucyjnego, znana jako Komisja Wenecka, oferuje
doradztwo prawne dla państw na całym świecie.
■ Rada Europy promuje prawa człowieka poprzez
międzynarodowe Konwencje, takie jak Konwencja o
zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i
przemocy domowej oraz Konwencja o cyberprzestępczości.
Monitoruje postęp w państwach członkowskich
osiągnięty w tych sferach i tworzy zalecenia poprzez
ciała monitorujące złożone z niezależnych ekspertów.
■ Dziś żadne z państw członkowskich Rady
Europy nie stosuje kary śmierci.
■
WSPÓŁPRACA
GLOBALNA
Ciała monitorujące
33 Grupa Państw przeciwko Korupcji (GRECO)
33 Europejski Komitet do spraw
Zapobiegania Torturom oraz
Nieludzkiemu lub Poniżającemu
Traktowaniu albo Karaniu (CPT)
33 Grupa Ekspertów do Działań przeciwko
Handlowi Ludźmi (GRETA)
33 Europejska Komisja na rzecz Efektywności
Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ)
33 Komitet Ekspertów ds. Oceny Systemów
Zwalczania Procederu Prania Pieniędzy i
Finansowania Terroryzmu (MONEYVAL)
33 Europejska Komisja przeciw
Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI)
33 Europejski Komitet Praw
Społecznych (ECSR)
33 Komitet Doradczy Ramowej Konwencji
o ochronie mniejszości narodowych
33 Komitet Ekspertów Europejskiej
Karty Języków Regionalnych
lub Mniejszościowych
Rada Europy
współpracuje na zasadzie
bliskiego partnerstwa z Unią
Europejską, współpracuje
z Organizacją Narodów
Zjednoczonych, z
Organizacją Bezpieczeństwa
i Współpracy w Europie oraz
z wieloma partnerskimi
państwami w sąsiedztwie
Europy i na świecie.
■ Na przykład Europejski
Dyrektoriat Rady ds. Jakości
Leków i Opieki Zdrowotnej,
który odgrywa kluczową rolę
w zwalczaniu podrabianych
leków, ma umowy z
Brazylią, Chinami, Republiką
Południowej Afryki i Stanami
Zjednoczonymi.
■
STRUKTURA
Oprócz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
Rada Europy składa się jeszcze z kilku instytucji.
33Sekretarz Generalny przewodzi Radzie Europy i ją reprezentuje.
33Komitet Ministrów, składający się z ministrów spraw zagranicznych państw
członkowskich i ich przedstawicieli, działa, jako główne ciało decyzyjne.
33Zgromadzenie Parlamentarne składa się z 318 członków
parlamentu pochodzących z 47 państw członkowskich; Zgromadzenie
wybiera Sekretarza Generalnego, Komisarza Praw Człowieka
i sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; stanowi
demokratyczne forum dla debaty i monitoruje wybory; jego komisje
odgrywają ważną rolę w badaniu bieżących problemów.
33Komisarz Praw Człowieka w sposób niezależny zajmuje się
naruszeniami praw człowieka i zwraca na nie uwagę innych.
33Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych jest odpowiedzialny
za wzmacnianie demokracji lokalnej i regionalnej. Składa
się z 636 wybranych przedstawicieli reprezentujących
ponad 200 000 władz lokalnych i regionalnych.
33Konferencja Międzynarodowych Organizacji
Pozarządowych reprezentuje społeczeństwo
obywatelskie i promuje demokrację uczestnictwa.
■
Avenue de l’Europe • 67075 Strasbourg • FRANCE
Odwiedź naszą stronę internetową na
www.coe.int
Strona internetowa publikacji Rady Europy
book.coe.int
Strona internetowa dokumentacji i zasobów sieciowych
edoc.coe.int
Wydane przez Dyrektoriat Komunikacji
PREMS 120014 • 2014 © Rada Europy •
Zdjęcia: Rada Europy / Shutterstock • Opracowanie graficzne: Les Explorateurs
POL

Podobne dokumenty

rada europy i unia europejska

rada europy i unia europejska Non-member state of the Council of Europe and the EU (Belarus)

Bardziej szczegółowo