Pobierz dokument - Caritas Diecezji Kieleckiej

Komentarze

Transkrypt

Pobierz dokument - Caritas Diecezji Kieleckiej
CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
ZA ROK 2015
1
2
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK
CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
Jednym z ważniejszych działań Caritas Diecezji Kieleckiej w roku 2015 było
dokończenie budowy Hospicjum Stacjonarnego im. bł. Matki Teresy z Kalkuty
w Kielcach. W 2010 r. Caritas podjęła się dzieła budowy placówki hospicyjnej,
której brak był dotkliwie odczuwalny w Kielcach i całym regionie świętokrzyskim.
W lipcu 2014 r. uruchomiono I oddział na 15 łóżek. W dniu 23 września 2015r.
Biskup Jan Piotrowski poświęcił ukończony obiekt Hospicjum im. bł. Matki Teresy
z Kalkuty w Kielcach. Placówka dysponuje 28 miejscami opieki hospicyjnej oraz
16 łóżkami dla osób wymagających długoterminowej opieki medycznej na oddziale
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Budowa Hospicjum została sfinansowana prawie
wyłącznie z ofiar społecznych, dzięki darowiznom firm i osób indywidualnych,
zbiórkom w parafiach, kwestom ulicznym, koncertom charytatywnym oraz dzięki
odpisom 1% podatku na ten cel. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 5,4 mln zł.
1. POMOC OSOBOM CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM
Dla osób przewlekle i terminalnie chorych, oprócz Hospicjum Stacjonarnego
w Kielcach Caritas prowadzi także Hospicjum Domowe w Kielcach oraz Hospicjum
Stacjonarne i Domowe w Miechowie. Caritas prowadzi też Zakłady Opiekuńczo Lecznicze w Piekoszowie i Sędziszowie. Zadaniem tych placówek jest objęcie
opieką całodobową osób, które przeszły fazę leczenia szpitalnego, posiadają
znaczne deficyty samoobsługi i wymagają stałego nadzoru lekarskiego,
profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.
Caritas opieką medyczną obejmuje ponad 14 tys. pacjentów rocznie.
W strukturze Caritas działa 11 poradni lekarskich oraz 7 gabinetów pielęgniarki
środowiskowo-rodzinnej i 6 gabinetów rehabilitacji, które znaczną liczbę usług
wykonują w środowisku domowym. Dodatkowo w ramach programu PFRON,
Caritas Kielecka prowadziła projekt rehabilitacji „Szansa na aktywność BIS” dla
192 osób niepełnosprawnych, którzy nabywają umiejętności do samodzielnego
funkcjonowania, komunikowania i pełnienia różnych ról społecznych.
Kompleksowe działania na rzecz osób niepełnosprawnych o charakterze
rehabilitacyjnym, leczniczym oraz wspierającym prowadzi szczególnie Dom dla
Niepełnosprawnych w Piekoszowie. Działania placówki uzupełniają turnusy
rehabilitacyjne połączone z wypoczynkiem i rekolekcjami. Ponadto, w ubiegłym
roku w ramach Programu Współpracy Szwajcarsko – Polskiej, do użytku oddany
3
został nowy budynek z lokalami aktywizującymi. Mają one służyć osobom starszym,
niepełnosprawnym i samotnym, które nie wymagają stałej opieki i umieszczenia
w domu pomocy społecznej. Zamieszkają w nich 54 osoby, które będą mogły
korzystać ze wsparcia wykwalifikowanego personelu, obiadów i zaplecza
rehabilitacyjnego placówki. W ramach projektu przeszkolono także personel
w zakresie nowych metod wsparcia oraz rehabilitacji osób starszych
i niepełnosprawnych. Z różnych form pomocy w Domu dla Niepełnosprawnych
w Piekoszowie skorzystało w 2015 roku około 3900 osób.
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie z filią w Kossowie prowadzą
działania z zakresu rewalidacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych zmierzające do
poprawy zaradności osobistej, przystosowania społecznego, poprawy sprawności
psychofizycznej oraz przygotowania do podjęcia pracy zarobkowej. W Zakładzie
Aktywności Zawodowej w Kielcach zatrudnione były 42 osoby niepełnosprawne.
Praca dla tej grupy osób jest drogą do samorealizacji zawodowej i integracji
społecznej.
Placówka/projekt
Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie:
- Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
- Poradnia Rehabilitacyjna
- Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
- Rehabilitacja ambulatoryjna
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie
z filią w Kossowie
Zakład Aktywności Zawodowej w Kielcach
Zakłady Opiekuńczo- Lecznicze
(Sędziszów, Piekoszów, Kielce)
Hospicjum Stacjonarne (Miechów, Kielce)
Hospicjum Domowe (Miechów, Kielce)
Poradnie lekarskie:
-Podstawowa Opieka Zdrowotna
(Włoszczowa, Wiśniówka) aktywne
deklaracje
-Poradnie Specjalistyczne
(Kielce, Włoszczowa)
- Poradnia Zdrowia Psychicznego (Świniary)
- Zespół Leczenia Środowiskowego (Kielce)
Stacje Opieki:
- Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
- Pielęgniarstwo POZ (aktywne deklaracje)
- Fizjoterapia
4
Liczba objętych pomocą
348
530
118
772
41
42
142
430
388
6849 (potencjalnie)
3384
342
265
209
16510 (potencjalnie)
1798
2. POMOC OSOBOM STARSZYM I CHORYM PSYCHICZNIE
Pomoc dla osób starszych realizowana jest przez 6 domów pomocy
społecznej oraz 2 rodzinne domy pomocy. Z całodobowej pełnej opieki socjalnej
i medycznej w tych placówkach w ubiegłym roku skorzystało 227 osób.
Pensjonariuszom są oferowane różne rodzaje terapii zajęciowej, która daje szansę
indywidualnego rozwoju uzdolnień oraz rehabilitację. Ponadto, placówki
zapewniają różne formy zagospodarowania czasu wolnego.
Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest realizowane głównie
przez środowiskowe domy samopomocy, których działalność ukierunkowana jest
na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu
codziennych, specyficznych problemów osób chorych, a także kompensowanie
skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego. Środowiskowy Dom
Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera, demencją i zaburzeniami pamięci
działa od roku w Kielcach. Znalazło tam wsparcie 30 osób, które korzystają
z dziennego pobytu oraz z programu wsparcia psychologicznego, terapii zajęciowej
i rehabilitacji. Funkcjonowanie tych placówek daje szansę osobom chorym
i niepełnosprawnym na pozostanie w swoim naturalnym środowisku rodzinnym
i sąsiedzkim, bez konieczności korzystania z hospitalizacji czy też pobytu
w placówkach zamkniętych. Specjalistyczną pomoc dla tej grupy osób prowadzi
także Hostel dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świniarach współpracujący
z Poradnią Zdrowia Psychicznego i Domem dla bezdomnych w Świniarach.
Caritas Diecezji Kieleckiej świadczy także usługi opiekuńcze na zlecenie
Miasta Kielce. Jest to forma wsparcia dla osób przewlekle chorych, które są
niesamodzielne. Osoby te przebywają w domu i wymagają pomocy w zaspokajaniu
podstawowych potrzeb oraz czynności dnia codziennego. W 2015 roku opiekę nad
chorymi w środowisku sprawowało 90 opiekunek, które objęły opieką 156 osób.
W grudniu ub. roku przy Zespole Placówek Caritas w Proszowicach został
uruchomiony Dzienny Dom „Senior – Wigor”, w którym osoby powyżej 60 roku
życia z terenu gminy Proszowice mogą wspólnie spędzać czas i korzystać z zajęć
aktywizujących. Proponowane działania mają na celu polepszenie funkcjonowania
psychofizycznego uczestników poprzez zajęcia terapeutyczne, rehabilitację
usprawniającą, profilaktykę służącą utrzymaniu aktualnego stanu zdrowia oraz
diagnozę indywidualnych potrzeb uczestników. Do dyspozycji seniorów pozostają
sale terapii zajęciowej, z aneksem kuchennym i jadalnią, sala ćwiczeń ruchowych,
pokoje do relaksu oraz biblioteka.
5
Placówka
Liczba
podopiecznych
Domy Pomocy Społecznej
(Rataje, Rudki, Świniary, Miechów, Charsznica,
Piekoszów)
227
Środowiskowe Domy Samopomocy
(Proszowice, Sędziszów, Świniary, Miechów, Mniów,
Kielce)
232
Rodzinne Domy Pomocy (Błogoszów, Komorów)
Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w Świniarach.
Opieka środowiskowa (usługi opiekuńcze)
Dzienny Dom „Wigor- Senior”
10
38
140
30
Działania te są wzbogacone przez wolontaryjną działalność kilkuset
wolontariuszy z Parafialnych Zespołów Caritas. Intensywność tej opieki jest mocno
zróżnicowana i dotyczy grupy ok. 450 osób.
3. POMOC BEZDOMNYM I ZAGROŻONYM BEZDOMNOŚCIĄ
Caritas Kielecka prowadzi placówki stałej pomocy dla bezdomnych takie jak:
Schronisko dla Kobiet w Kielcach, Domy dla Bezdomnych w Morawianach
i Świniarach, a także Punkty Pomocy Doraźnej. W skali roku z pomocy Caritas
Kieleckiej skorzystało około 450 osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością
w różnym wymiarze (od wsparcia doraźnego do wielomiesięcznego pobytu
w placówce). Dom dla Bezdomnych w Morawianach służy głównie osobom
starszym zagrożonym bezdomnością, nie radzącym sobie w samodzielnym
prowadzeniu gospodarstwa domowego. Podobną funkcję pełni Schronisko
w Kidowie (gm. Pilica), które oprócz całodobowego schronienia świadczy też
w ograniczonym zakresie usługi opiekuńcze.
Przeprowadzono prace remontowe w budynku Schroniska dla Kobiet
w Kielcach (ul. Urzędnicza 7B) z dotacji celowej Prezesa Rady Ministrów. Prace
obejmowały wymianę poszycia dachowego, docieplenie poddasza i ścian budynku,
remont łazienek i kuchni oraz malowanie ścian i renowację podłóg. Wymieniono
także znaczną część wyposażenia, zamontowano system monitoringu oraz plac
zabaw dla dzieci.
W obszarze bezdomności Caritas od wielu lat współpracuje z Towarzystwem
Pomocy im. Św. Brata Alberta, które prowadzi Schronisko dla Bezdomnych
w Kielcach w budynku użyczonym przez Caritas, Dom Samotnej Matki
w Wiernej Rzece oraz Schronisko dla Mężczyzn w Miechowie.
6
Należy podkreślić działania zmierzające do wychodzenia z bezdomności
poprzez uzyskanie dostępu do samodzielnego mieszkania. Caritas prowadzi
w Kielcach, w Piasku Wielkim (gm. Nowy Korczyn) oraz Proszowicach mieszkania
wspierane, dzięki czemu osoby zagrożone bezdomnością lub wychodzące
z bezdomności mogą otrzymać lokale mieszkalne. Daje to możliwość czasowego
pobytu, z jednoczesnym zapewnieniem specjalistycznego wsparcia w procesie
uzyskania samodzielności życiowej przed wynajęciem innego mieszkania.
Caritas Kielecka realizowała w 2015 roku projekt „Twój wybór - zmniejszenie
skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz ich otoczeniu”. Jego celem jest
wdrażanie systemowego rozwiązywania problemu bezdomności w rejonie
8 dworców kolejowych zlokalizowanych na terenie woj. świętokrzyskiego
i małopolskiego. W ramach projektu osoby bezdomne mogły bezpłatnie skorzystać
z pomocy doraźnej w postaci żywności, odzieży, środków czystości oraz z działań
zmierzających do wyjścia z bezdomności poprzez wsparcie psychologiczne, prawne
i doradcy zawodowego. W ramach działań projektowych powstało również
8 nowych mieszkań wspieranych w Piasku Wielkim.
Caritas Diecezji Kieleckiej jest od wielu lat współorganizatorem Wigilii oraz
Śniadania Wielkanocnego dla Osób Bezdomnych w Kielcach. W każdym z tych
wydarzeń Caritas przygotowuje ok. 500 paczek żywnościowych dla uczestników
spotkań świątecznych.
Placówka/projekt
Liczba osób objętych
pomocą
Schronisko dla Kobiet w Kielcach
Dom dla Bezdomnych w Świniarach
Dom Opieki w Morawianach
Schronisko im. Jana Pawła II w Kidowie
82
31
65
6
Mieszkania wspierane
(Kielce, Proszowice, Piasek Wielki)
35
4. AKTYWIZACJA ZAWODOWA, EKONOMIA SPOŁECZNA
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym jest realizowana głównie przez Centrum Integracji
Społecznej w Kielcach (CIS) oraz sieć 5 Klubów Integracji Społecznej (KIS),
a także projekty z zakresu promocji ekonomii społecznej.
Głównym celem Centrum Integracji Społecznej w Kielcach jest reintegracja
zawodowa i społeczna długotrwale bezrobotnych. Realizowane jest to poprzez
7
kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i nabywanie
umiejętności zawodowych oraz naukę zawodu, przekwalifikowanie lub
podwyższanie kwalifikacji zawodowych. Niezbędne w tym zakresie jest również
uczenie planowania życia i zaspokajania potrzeb, zwłaszcza przez możliwość
osiągnięcia własnych dochodów, w tym za pomocą zatrudnienia wspieranego.
W Centrum Integracji Społecznej w Kielcach prowadzone są warsztaty:
krawiecki, stolarski, remontowo-budowlany, małej poligrafii, opieki domowej oraz
cateringowo-porządkowy. Prócz zajęć zawodowych, w ramach programu CIS,
odbywają się zajęcia o charakterze aktywizacyjnym prowadzone przez
psychologów i doradców zawodowych oraz zajęcia edukacyjne z zakresu
informatyki i języka angielskiego. Działanie skierowane jest przede wszystkim do
osób, które nie posiadają własnych dochodów, a w szczególności osób bezdomnych
w procesie wychodzenia z bezdomności, osób uzależnionych od alkoholu
w procesie leczenia oraz długotrwale bezrobotnych i byłych więźniów. W 2015 r.
CIS zakończył realizację projektu „Nowe jutro” dla 60 beneficjentów. Każdy
z uczestników projektu korzystał z porad udzielanych przez specjalistów z zakresu
psychologii, prawa, księgowości, terapii uzależnień, doradztwa zawodowego oraz
kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe.
Działania CIS uzupełnia sieć Klubów Integracji Społecznej. Udzielono tam
wsparcia w formie spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów grupowych oraz
dostępu do ofert rynku pracy. W tym obszarze zakończony w 2015 r. projekt „Czas
na zmiany” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przyczynił się do
zorganizowania szerokiej oferty szkoleń oraz stażów zawodowych i warsztatów
wspierających dla grupy 44 osób bezrobotnych. W konferencji podsumowującej
działania projektowe uczestniczyło wielu przedstawicieli instytucji rynku pracy,
organizacji pozarządowych oraz reprezentanci Stowarzyszenia Solidarités
Nouvelles face au Chômage (SNC) z Francji, które było partnerem w komponencie
międzynarodowym projektu.
W obszarze ekonomii społecznej w strukturach Caritas Kieleckiej funkcjonuje
Świętokrzyskie Centrum Ekonomii Społecznej [SCES] oraz Lokalne Centrum
Ekonomii Społecznej [LCES], które prowadziły wsparcie podmiotów ekonomii
społecznej w zakresie doradztwa prawnego, księgowego i biznesowego. Pod koniec
roku utworzone zostało konsorcjum pn. Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej [ŚOWES] – z liderem Caritas Diecezji Kieleckiej, które otrzymało
akredytację Ministra Pracy i Polityki Społecznej na rzecz prowadzenia Ośrodka
Wsparcia Ekonomii Społecznej w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej
na lata 2014-2020.
8
Placówka/projekt
Centrum Integracji Społecznej
w Kielcach
Liczba beneficjentów
137
Kluby Integracji Społecznej
(Kielce, Busko-Zdrój, Jędrzejów,
Sędziszów, Szczekociny)
1142
Świętokrzyskie Centrum Ekonomii
Społecznej
Lokalne Centrum Ekonomii Społecznej
221 osób
30 podmiotów ekonomii społ.
5. POMOC DORAŹNA I INTERWENCJA KRYZYSOWA
W strukturach Caritas funkcjonują 4 Stołówki Charytatywne, które wydają ok.
600 obiadów dziennie. Część posiłków trafia do podopiecznych placówek Caritas,
szkół i świetlic, a znaczna część wydawana jest bezpłatnie osobom ubogim
i bezdomnym. Posiłki dowożone są też do domów osób starszych. Przez cały rok
w Kielcach wydawane jest darmowe pieczywo dla ok. 220 rodzin.
W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2015 rozdano ponad
83 tony żywności. Pomoc żywnościowa realizowana była na podstawie umów
z Kieleckim Bankiem Żywności i Bankiem Żywności w Krakowie. W sumie
udzielono wsparcia ponad 1700 rodzinom. Dzięki przeprowadzonym zbiórkom
przedświątecznym ponad 2 tys. rodzin na święta (Wielkanoc i Boże Narodzenie)
otrzymało paczki żywnościowe na świąteczny stół. Wiele osób korzysta również
z innych form pomocy doraźnej jak: odzież, meble, sprzęt AGD itp. Caritas
Kielecka w minionym roku podejmowała działania doraźne w postaci zakupu
leków, zakupu węgla i zapłaty zaległości za energię elektryczną czy gaz, zwłaszcza
w sytuacjach zagrożenia odcięcia tych mediów. Znaczna jest też pomoc
przeznaczona na leczenie i rehabilitację dzieci oraz dorosłych ciężko i przewlekle
chorych.
We współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach Caritas realizowała program edukacji ekologicznej w zakresie
oszczędzania wody i energii. Program ten skierowany był do rodzin wielodzietnych,
które mają min. 5 dzieci. W ramach projektu przekazano rodzinom 100 nowych
pralek automatycznych o wysokiej klasie oszczędzania wody i energii elektrycznej.
Zespół Placówek Caritas w Proszowicach realizował kolejną edycję programu
„Trampolina” na podstawie umowy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim.
W ramach wsparcia 30 osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej (bezdomni
i zagrożeni bezdomnością, osoby opuszczające zakłady karne, ofiary przemocy)
9
otoczonych zostało specjalistycznym wsparciem terapeutycznym i aktywizacji
zawodowej z udostępnieniem mieszkania tymczasowego.
Ważną rolę w działaniach Caritas stanowi pomoc osobom dotkniętym przemocą
domową i innymi przestępstwami. Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach
pełni dyżur całodobowo udzielając wsparcia osobom w różnych kryzysach
życiowych. Beneficjenci mają możliwość skorzystania z porad prawnika,
psychologa, psychiatry, pracownika socjalnego oraz pomocy terapeutów
i tymczasowego schronienia.
Działania CIK uzupełnia Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych
Przestępstwem, prowadzony w oparciu o „Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej”. Pomoc kierowana jest do osób, które padły ofiarą
przestępstwa. Największą liczbę beneficjentów stanowią kobiety ofiary przemocy
domowej oraz osoby, które uległy wypadkom drogowym spowodowanym przez
innych sprawców. Kompleksową pomoc, w tym finansowe wsparcie na leczenie,
utrzymanie mieszkania, żywność i przedmioty ortopedyczne, otrzymały osoby
pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin. Wsparcie obejmowało
także bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną oraz pomoc materialną w formie
m.in. zwrotu kosztów dojazdu do specjalistów. Projekt był realizowany w sześciu
punktach na terenie województwa świętokrzyskiego mieszących się w: Kielcach
ul. Urzędnicza 7B oraz Plac NMP 1, także w Jędrzejowie, Końskich, Masłowie,
Chęcinach.
W 2015 r. realizowany był także projekt „Wzmocnienie pozycji
pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym”
– finansowany ze środków funduszu norweskiego oraz środków krajowych. Osoby
pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin otrzymały pomoc prawną
i psychologiczną w czterech punktach na terenie województwa świętokrzyskiego, tj.
w miejscowościach: Busko-Zdrój, Solec-Zdrój, Kazimierza Wielka i Włoszczowa.
Placówka/projekt
Udzielone wsparcie
Pomoc doraźna:
- program żywnościowy FEAD
- paczki świąteczne, zakup artykułów spożywczych
- pieczywo
- meble, sprzęt AGD
- odzież
- zakup leków
- zakup opału
- zapłata za media
- pomoc w leczeniu i rehabilitacji
- inne (np. zapomogi z tytułu zdarzeń
losowych)
10
1757 osób
2230 rodzin
280 rodzin
150 rodzin
1008 osób
542 osób
80 rodzin
118 rodzin
68 osób
14 rodzin
Placówka/projekt
Stołówki Charytatywne (Miechów,
Proszowice, Rataje, Sędziszów)
Centrum Interwencji Kryzysowej
w Kielcach
Ośrodek Wspierania Osób Pokrzywdzonych
Przestępstwem
w Kielcach
Projekt „Wzmocnienie pozycji
pokrzywdzonych przestępstwem oraz
wsparcie świadków
w postępowaniu karnym”
Udzielone wsparcie
ponad 200 tys. posiłków rocznie
ok. 600 dziennie
3803 osób
571 osób
182 osoby
6. DZIAŁANIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY
W tym obszarze wyróżnić trzeba działania placówek wsparcia dziennego. Dla
dzieci w wieku szkolnym Caritas prowadzi 10 świetlic środowiskowych i ognisko
wychowawcze z których korzysta ok. 400 podopiecznych. W ramach realizowanego
programu każdego dnia wychowankowie otrzymują posiłek, uczestniczą
w zajęciach edukacyjnych, kołach zainteresowań i warsztatach profilaktycznych.
W czasie wakacji i ferii zimowych organizowane są półkolonie z bogatym
programem rekreacyjnym.
Dla najmłodszych dzieci Caritas prowadzi przedszkole, świetlicę dla małych
dzieci oraz żłobek.
Od kwietnia do listopada 2015 roku Caritas Diecezji Kieleckiej realizowała
projekt „Podróż międzyplanetarna”. Jego głównym celem było ukazanie uczniom
kieleckich szkół życia wolnego od używek poprzez zaprezentowanie możliwości
wykorzystania ich potencjału, rozwoju zainteresowań, pasji oraz ukazania
mechanizmów rozwoju uzależnień od środków takich jak alkohol, narkotyki itp.
Zajęcia były oparte na programie profilaktycznym „Podróż międzyplanetarna”.
Wzięło w nich udział 505 uczniów z kieleckich szkół, co przyczyniło się do
utrwalania pozytywnych wzorców zachowań.
Ważnym ogniwem wsparcia dzieci i młodzieży są kolonie charytatywne. W ub.
roku przeprowadzono 10 dwutygodniowych turnusów dla 562 dzieci z regionu
świętokrzyskiego oraz 25 dzieci z rodzin polonijnych z Białorusi. Działania
wychowawcze podczas kolonii oparte były na autorskim programie „Wy-GRAJ-my
życie” opracowanym przez doświadczonych pedagogów i wolontariuszy Caritas.
Opierał się on na podstawowych prawach człowieka propagowanych przez św.
Jana Pawła II.
11
W ramach akcji „Tornister pełen uśmiechów” ok. 400 dzieci z rodzin ubogich
z naszej diecezji na początku roku szkolnego otrzymało wyprawki z przyborami
szkolnymi.
Programem stypendialnym „Skrzydła” objętych zostało 100 dzieci z ubogich
rodzin, dzięki czemu mogły otrzymać co miesiąc środki finansowe na wyrównanie
szans edukacyjnych i rozwój zainteresowań.
Placówka/projekt
Ognisko wychowawcze:
(Jędrzejów)
Świetlice środowiskowe
i socjoterapeutyczne
(Kielce - 3 placówki, Proszowice, Deszno,
Cudzynowice, Chmielnik, Ślęcin, Mniów,
Kajetanów)
Wakacyjna Akcja Caritas
Program stypendialny „Skrzydła”
„Tornister Pełen Uśmiechów” (wyprawka
szkolna)
Niepubliczne Przedszkole w Kajetanowie
Świetlica Małego Dziecka w Ratajach
Żłobek „Małe Aniołki” w Kielcach
Projekt profilaktyczny w kieleckich
szkołach
Liczba podopiecznych (dzieci*)
120
328
587
100
385
25
15
36
505
*Uwaga: część dzieci korzystała w ciągu roku z kilku w/w form pomocy.
7.WOLONTARIAT
Wolontariusze Caritas Diecezji Kieleckiej skupieni są w Szkolnych Kołach
Caritas i Parafialnych Zespołach Caritas oraz w Diecezjalnym Centrum
Wolontariatu, które jest jednostką organizacyjną w strukturach Caritas Kieleckiej.
DCW prowadzi szereg szkoleń, które przygotowują wolontariuszy do posługi
w różnego rodzaju placówkach.
W 2015 r. realizowany był projekt "Pomóżmy pomagać". Jego głównym
celem było przeszkolenie ok. 60 wolontariuszy do pracy z osobami
niepełnosprawnymi i ciężko chorymi. Uczestnikami szkoleń była młodzież oraz
osoby starsze (głównie emeryci) z terenu województwa świętokrzyskiego.
Z udziałem ok. 400 wolontariuszy prowadzona była kampania „Pola
Nadziei”, która ma na celu uwrażliwienie społeczeństwa na potrzebę troski o ludzi
chorych terminalnie i zbieranie środków na działalność Hospicjum im. Bł. Matki
Teresy z Kalkuty w Kielcach.
12
W „Pola Nadziei 2015” zaangażowało się 40 szkół z Kielc i powiatu
kieleckiego, w których prowadzono konkursy oraz zajęcia edukacyjne o tematyce
hospicyjnej.
Akcję „Pola Nadziei” prowadziło także Hospicjum w Miechowie.
Wolontariusze prowadzili kwesty na ulicach, w galeriach handlowych, przy
kościołach, w szkołach oraz podczas koncertów i festynów.
Ogółem dzięki zaangażowaniu ponad 2 tys. wolontariuszy mogły zostać
zorganizowane na szeroką skalę kolonie charytatywne, zbiórki żywności, kwesty,
festyny oraz imprezy rozrywkowe i integracyjne dla dzieci. W ramach przygotowań
do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 2016 Diecezjalne Centrum
Wolontariatu prowadziło działania związane z rekrutacją i szkoleniem
wolontariuszy do obsługi wydarzenia.
Placówka/projekt
Diecezjalne Centrum Wolontariatu
Szkolne Koła Caritas (70)
Parafialne Zespoły Caritas (41)
Wolontariat w placówkach Caritas
Liczba wolontariuszy
90
1750
545
80
8. PRZEZNACZENIE 1 % PODATKU
Caritas Diecezji Kieleckiej jest największą organizacją pozarządową w regionie
świętokrzyskim i pierwszą, która uzyskała status organizacji pożytku publicznego.
Dzięki zaufaniu, jakim obdarzają nas darczyńcy, możemy realizować ważne cele
społeczne. Cieszymy się, że wielu z nich przekazuje 1 % swego podatku dla naszej
organizacji. Staramy się nie zawieść tego zaufania przeznaczając zebrane środki
głównie w tych obszarach, gdzie człowiek dotknięty jest szczególnym cierpieniem,
a więc na działalność hospicyjną oraz leczenie i rehabilitację dzieci i starszych. Poza
ogólnymi działaniami realizowanymi w placówkach Caritas Kieleckiej
z indywidualnego wsparcia ze środków 1% w 2015 roku skorzystało 68 rodzin.
Zgodnie ze wskazaniami szczegółowymi podatników 1 % podatku w 2015 roku
przeznaczyliśmy na następujące cele:
Przeznaczenie
Budowa i doposażenie Hospicjum Stacjonarnego
w Kielcach
Leczenie i rehabilitacja dzieci i dorosłych
Pomoc ubogim
Hospicjum w Miechowie
Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie
Inne (wg wskazań podatników)
Razem wydatkowano:
13
Kwota
260 702,43 zł
196 512,21 zł
15 910,56 zł
47 366,02 zł
3 755,70 zł
5 082,50 zł
529 329,42 zł
Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy podejmują wspólnie z Caritas
Kielecką
posługę miłosierdzia. Dziękujemy pracownikom, wolontariuszom,
darczyńcom i wszystkim życzliwie wspierającym działania Caritas Diecezji
Kieleckiej. Dzięki tak szerokiemu wsparciu ludzi dobrej woli oraz życzliwej
współpracy przedstawicieli administracji publicznej z pomocy Caritas Kieleckiej
w niniejszym roku skorzystało ponad 34.000 osób potrzebujących.
Kielce, dn. 02.02.2016 r.
14
15
NA DZIEŁA
MIŁOSIERDZIA
Caritas Diecezji Kieleckiej
25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II 3
adres biura: 25-010 Kielce
Plac Najświętszej Maryi Panny 1
tel.41 344 52 82
tel./fax: 41 344 67 28
e-mail: [email protected]
www.kielce.caritas.pl
Organizacja Pożytku Publicznego - KRS: 198087
ING Bank Śląski: 21 1050 1416 1000 0005 0011 5811.
16

Podobne dokumenty