rola ornitologa podczas prac modernizacyjnych

Komentarze

Transkrypt

rola ornitologa podczas prac modernizacyjnych
ROLA EKSPERTA ORNITOLOGA
PODCZAS WYKONYWANIA PRAC
PODCZAS WYKONYWANIA PRAC
MODERNIZACYJNYCH BUDYNKÓW
Mariusz Grzeniewski Towarzystwo Przyrodnicze BOCIAN WARSZAWA 11.03.2010 r.
Opinia ornitologiczna
p
g
• Wywiad z inwestorem/zarządcą
– Termin wykonywania prac modernizacyjnych
– Docieplenie stropodachu (metoda)
– Technika wykonania prac (rusztowanie/wózek)
• Wizja w terenie
Wi j
t
i
– Sporządzenie graficznego obrazu budynku
– Wyszukanie gniazd ptaków
– Wyszukanie potencjalnych miejsc, w których ptaki mogłyby założyć gniazda
ł ż ć i d
– Wyszukanie śladów pozostawionych przez ptaki
– Kontrola stropodachu (opcjonalnie)
K
l
d h ( j
l i )
Fot. Maciej Luniak
Opinia ornitologiczna c.d.
• Sporządzenie opinii na piśmie
Dane organizacji wykonującej opinię ornitologiczną
Data sporządzenia opinii
Dokładny adres opiniowanego budynku
Data przeprowadzenia wizji w terenie
Imię i nazwisko ornitologa, który przeprowadził wizję w terenie
– Krótki opis problemu z podaniem podstawy prawnej
K ó ki i
bl
d i
d
j
– Opis sytuacji zastanej podczas wizji w terenie oraz wiedza zdobyta podczas wywiadu z inwestorem/zarządcą
zdobyta podczas wywiadu z inwestorem/zarządcą
– Wnioski i zalecenia
–
–
–
–
–
• Wysłanie opinii do RDOŚ
W ł i
i ii d RDOŚ
Wniosek do RDOŚ /opcjonalnie/
O WYDANIE ZEZWOLENIA REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA NA ODSTĘPSTWA OD ZAKAZÓW W STOSUNKU DO GATUNKÓW DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH ZWIERZĄT
STOSUNKU DO GATUNKÓW DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH ZWIERZĄT OBJĘTYCH OCHRONĄ
• Imię, nazwisko i adres albo nazwa i siedziba wnioskodawcy
• Cel wykonania wnioskowanych czynności (cel, opis i Cel wykonania wnioskowanych czynności (cel opis i
uzasadnienie przedsięwzięcia)
• Opis czynności, na którą może być wydane zezwolenie
Opis czynności na którą może być wydane zezwolenie
• Nazwa gatunku lub gatunków, których będą dotyczyć działania w języku łacińskim i polskim
działania, w języku łacińskim i
• Liczba osobników, siedlisk, których dotyczy wniosek
• Wskazanie miejsca i czasu wykonania czynności oraz Wk
i
i j
i
k
i
ś i
wynikających z tego zagrożeń
Stały nadzór ornitologiczny
/opcjonalnie/
• Stała
Stała obserwacja budynku pod kątem gniazdowania obserwacja budynku pod kątem gniazdowania
ptaków
• Wyznaczanie na bieżąco miejsc, w których można W
i
bi ż
i j
któ h
ż
wykonywać prace na budynku
• Wyznaczanie metod, którymi należy się posłużyć przy wykonywaniu prac we wcześniej wyznaczonych y y
p
j y
y
miejscach
Kontrola po zakończeniu prac
• Skontrolowanie przez ornitologa czy zalecenia wyszczególnione we wcześniej sporządzonej opinii /
/opcjonalnie w pozwoleniu RDOŚ/ zostały poprawnie l
l
Ś/
ł
zrealizowane
• Sporządzenie raportu do RDOŚ o zastosowaniu się Ś
inwestora/zarządcy do zaleceń wskazanych we wcześniej sporządzonej opinii i /opcjonalnie/ wykorzystaniu wydanego pozwolenia
Harmonogram prac dla inwestora/zarządcy
• Sporządzenie opinii ornitologicznej na etapie projektu modernizacji budynku (najlepsze rozwiązanie)
modernizacji budynku (najlepsze rozwiązanie)
• Jeżeli jest taka potrzeba ‐ wystąpienie z wnioskiem do RDOŚ na czasowe lub stałe zniszczenie siedlisk ptaków
Ś
• Jeżeli inwestor/zarządca uzyska stosowne zezwolenie /
ą
y
‐ w okresie 16 października – 28 lutego zabezpieczenie wszystkich miejsc wskazanych w
zabezpieczenie wszystkich miejsc wskazanych w otrzymanym dokumencie tak, by ptaki nie mogły założyć w nich gniazd
założyć w nich gniazd
Harmonogram prac dla inwestora/zarządcy c.d.
• Jeżeli wydana opinia/pozwolenie będzie tego wymagać zainstalowanie zastępczych miejsc wymagać ‐
zainstalowanie zastępczych miejsc
lęgowych na modernizowanym budynku oraz okolicznych drzewach przed przystąpieniem do prac k li
hd
h
d
t i i
d
(najlepsze rozwiązanie pod względem technicznym)
• Kontrola ornitologa na 3 dni przed wejściem na budowę (przed zawieszeniem wózków lub ę (p
rozstawieniem rusztowania)
• Jeżeli zaistnieje taka potrzeba ‐
Jeżeli zaistnieje taka potrzeba ‐ stały nadzór stały nadzór
ornitologa nad pracami modernizacyjnymi
Harmonogram prac dla g
p
inwestora/zarządcy c.d.
• Po zakończonych pracach/systematycznie w trakcie ich trwania otwarcie wcześniej zasłoniętych ich trwania –
otwarcie wcześniej zasłoniętych
otworów do stropodachu (opcjonalnie)
• Zawieszenie skrzynek lęgowych w ilości i miejscu, Z i
i k
kl
h il ś i i i j
które zostały wskazane w opinii i/lub zezwoleniu RDOŚ jeżeli nie zostały one zainstalowane wcześniej
RDOŚ –
jeżeli nie zostały one zainstalowane wcześniej
• Sporządzenie raportu z wykorzystania uzyskanego zezwolenia
l i
• Coroczne, jesienne czyszczenie skrzynek zainstalowanych na budynku i/lub drzewach przez /
inwestora/zarządcę