Gazetka nr 15 i 16 - informacja dla mieszkańców sm księże małe

Komentarze

Transkrypt

Gazetka nr 15 i 16 - informacja dla mieszkańców sm księże małe
L]L TARNOGÓRSKĄ 1, jf 021 wRocLAW: ',IEL/łAX
3426560
STOWARZYSZENIE
Stowarzyszenia):
l. Wspieranie inicjatyll m'łodzieŹy
zmierzającychlt kerunku samorozwoju, samopomocy,integrac.ji
i uakośrodekProfilaktyki
tywnienia środolr,iskamłodziezowego
i Socjoterapii(OPiS)
2 wspieranie działai tw5rczych
na KsiężuMĄm
młodzieży
Grupa
ośmiu
sympatycznie
\.,
3' Wspieraniedzia'łań
na fzeczprzy wyglądaj
ludzi,pro. rodniczego środowiskaspołeczneącychm'łodych
pedagogówi psycho- go w opalciu o ekologię i zdrowy
|esjona1nych
logów pojawi1osię na KsiężuMa. styl zycią (w tym promocja zdrołymf propozycJą
stworzenia
nana- wia i profilaktyka ufależnień)
profilaktykii 4' Integracjaśrodowiskalokalnego
szymterenieośIodka
soc.joterapii.
oraz praca na fzecz poprawy Jego
Celem działalności
Stowarzysze- wspólnego fllnkcjonowania'
nia jest (cyuję fragmentz zosta. Stowarzyszenie finansowane jest
wionychw Spółdzielnimateria,łówprzedewszystkim przez:
tyczącychorganizacji
i działainości. WydziałZdrowia Urzędu Miasta
JUPITER
Wrocławia
- Fundacjęim. Batorego
- PolskąFundację
Dziecii Młodzięzy
- Polskie TowarzystwoPsychologtcfne
Myś]ę,
że tylko możem}r
sję
cieszyćiz fuPlTER zainteręsowa'l
się naszymosiedlemj tu postanowtł dzia|ać'Spółdzielniaze swej
stronyuzyczyła
stowarzyszeniu,
na
czasokreślony.
lokal(da.wne
mieszkaniezastępcze)
wbudynkuprzyu1'
77l1a.
Opolskiej
Godziny otwarciacodzienniew
godz'16,00-l900' w środy
1400l7 00.
MC.K
( lpofządk,fdn,
lere|l pfz)| u], (,ha|zov'skiej
l ' w)łniana i modcmizacjaodcinków
sieci celtnincgo ogże*,aniaprfcbicgającychpod zięmią.
Funduszespozaspóldzielni:
L Wymiana kabli cnergerycznychniskiego napięciai plzlączy ZK w caĘm osiedlu.
2 ' Wyrriaro siecigazowę]wrazzp|zy.
łączami( z w],jąlkiembudynku prz'".
uJ.Opolskiej65-9i)
3. wymiana zasuw na rulociągach
lvodociągoŃYch.
4' w)Ąniana i modemizacjaprzy,ącza
cenka]negoogŹowallia doprowadza'
jącegociepłodo całejspółdzieLi'
5 Rozpoczętopraceprzy budowieintegracyjnegoplacu zabaq'i \ł}pocąnku pomięuf)'ul.Katorvicką5.25a ul'
chorzowskąj4-38,
dzielni otrzyrrali infomację dotyczącą
stanu kont opłatza mieszkaniena
koniecI pó|roczA.
Przepraszanrywąwanych po raz ko.
lejnydo wyjaśnienia
niezgodrrości.
często tych samych co wcześrriej:
uzgo.lnieniaobecnesą ostatec^e'
S1atutnaszęjSpółdzielniprzelvidujc
pobieranieodsetekw ustawowej1ł'l'sokościza każdydzieli zwłokilv oplacie nieszkania. Jestto podstaŃony instrumentstużący
Lltrz}maniupł}'nności
finanso1vejspółdzielni'
Statut' a taldę prograrnkomprrterowv
nie róhicują płacąc]'chza]9żnieod dat
otrzym!$'aniapensljczy emeĄtury.
g
Na]baldfiejpŹ]'krc są s\.tuację.
odsctkinarastająlatamiprz1 bardX
r€gulamym płaceniu,ale zawszekjlka
dni poterminie(np.emerytura
24-25).
w rol.u2000będzietych renontó\ł'już odsctki od nieterminowychpłatności
jako naleŹnespóldzielnipodlegają
macaie fimięj'
egjak
Jąn lrnęk zeklvowaniu.tak
należności
głó\1,-
Na terenieSpołdzie]iiMieszka.
!
nio\łej',KsięŹeMałe,,w ostatnich
d\^,óchlatach były i są prowadzone
robotv remontolvew zakresie niew-vobrażalnymw latach poprzednich'
Ef.ęky tych robót juźwidać i na pewno poplawią funkcjono\\,anieosiedla'
Prorradzone prace są finansowanez
Nielu źródel:
FunduszRemontowyspó|dzielni:
1, Remontydachó*,. buĄnki przy ul
Siewierskiej.Gogolńskic.j,Chorfow.
skiej 14-38i 57-59,Katowickiej2545 oraz budpek 6K Spółdfielni przy
r ' Tamogórsktę]
'
2 W1miana60 pionów lłodno-kanalizacyjnych.
l. Wlmiana 52 okien w mieszkaniach
4 Remontyinstalacjic 'o', \ł}'Iniallazaworów grzejnikowych' zawolów pod
pionamiitp' (częściowo
z
finansowane
funduszu ce]owego powstałego
Remont przyłączacenfua]nego wioseme nasadzeniakrzewów i drzc.
nl994r).
5 Renont! drzwi i inne robolv stolar- oglzewarnaspo\łodo\\'ał
konieczność wek, odnowionytra\uik i wy.emontoskię'
usunięciahandlującychz placuprzy \ł'anystaranniechodnikz kostki granl6 Napra*]' progów (dJzwi}Ąejścio\łe)ul. Tarnogórskiej' Prz1v,ykliśmv
do towej rvzdłuzbud}Tku przy ul' Chorobót
w
nrniejsz}m
zakrezal.upów
orażwiele
w t}'mniej sctl. ale teżdo Wi- żowskiej 1.19 Śplawiv ze pEybyło
sie.
doków brzydkich blld i stragaló{'bez nam ładniezagospodarowane
miej
Funduszpowstalyz odszkodowańf niefbę.lnego\\'yposażenia
sanitamego. sce.Zlobiona fosta,dcjcszczę..opask''
PZU i kredytubankowego:
do nieporfądkuwokol Dich Handlują. od stron]'pętlitram\rajowej'
Niwela.
l wymiana tyn}ów na klatkach scho- cy koż},stali z placu Spóldzielni nie- cja przyiegłegoterenuu$'idaczniaJak
dowychi w komórkachpod schodami, odpłatnie'
stanoniącnięspra$iedlivą dużąhałdęzicmi.źużlui sz]akinary^.
2 Wymiana imtalacji elel(tryczrejod konkurencjędlo skJepó.lvplacąc'vch sionoprzez ]atapod$]yŹszając
nieNrf
p|z\Lącz.!ZK do zabezĘieczeńna pię. cz]'nsz' spodziew'am},się' że funkcję źystntepozom gnrntuprzy budyntu
placu - sprzedażważ\.\ł'r owoców - Podkręślamy,
trach klatek schodo$f'ch.
Źe ,'opaski''i chodniki
3 Rcmont 229 dżlvi \rciścio\łfchdo przejmąoko]icznesklepy Jeżeliluka jakkolwiekbardzo solidnieremontoposzuka- wanesąprzeznaczone
budynkó\ł,
ta nie zosta c R},pełniona'
dla ruchuoŚób,
i
.
"
"
h
.
^
,
^
i
"
,
4 Remont117drzwi do konrórekpod
a nie samochodów!
schodami.
W lipcu br cfłoŃowie naszejspó1.
Bątbaruosińska Omelan
5 w trakcic rcnor1tówsądrzrt'iwaha6 Zbljza się do końca lł}.rniane
860
okienekpin'ńcznych.
7 wyremonto\łanoinsta]acjedomofo8' Wykonano opaski fundanentó\ł'i
przy ul' Kart,budynkach
chodnikólr,
to\\'ickiej
24-64.oruz2545, ChorzonskiejI-17
ŹIódla finłnsoweSpóldzielnipowstałez nadpłatza c.o.w 1997i 1998
r oraz inne środkiSpóldzielni:
L
Pan Wilde
już$, większości
przypadkowprzebylvająna zasłużonych
emęryturach
Moj ęmuojąr pozostałakotło\łnia
omz
ekipa lemontowai .i\,szystkięzwiązane z tl1n problemy,jak brak palaczt
mon1erówi hydraulików w ekipie
montaźowejplaco$'al z ojcem przęz
wiele lat p' HeDryk Kędzierski - sumiem}'. obowiązkowl'.chętny do podejnowaniatrudn-vchi cięzkich robót.
czy to na ulicy.cz\'$' piwnicaclrbądŹ
mięszkaniach.gdy ciekł'vkalory4ery
(pźy *''.lmianlewnoszeniei a1oszenie
tych źęIiwnych
cięźaró\Y).
Pan Kędzier.
ski odchorowals\łojąciężkąplacę w-vlącznicza m1nowąp, prezes Bar- źyczęmu po\trotu do fdrowia j dfięqclr parę slów o kuję za rvspółpracę
ban onrelankreś]ę
z moim ojcem i
moimdrogi ojcuRyszardzięWilde' okaz\,wanymu szacunek.W tej samej
PracQ\\,wsM rozpoczął
w paździcl. ękipie pracowalp' Adam Rańczuk.
niku 1948 r. lako kierownikpralni i obowiązkowyi za$,szena postęrunku.
!otło*ni'W budynlrupralnina I pię- Należałobytu wymicnićwielu irmych
!-j aujdolva]y się łazienki,tz1, wan. monleró\r i hydlau1ikó\\''lecz po 50
n1,i natryski.z kórych korzystaćmoż- latachtru&o mi prz\'ponrnieć
sobieich
nąb)'ło\\ kafdąsoboĘ'nłpalterzezaś nazlviska
miesz- Przy budorvielini tramnajowe;
boks\ i suszanieudostępnianc
Ojciec
praniabie- mól pion\'szy,.chwl'cił
kańcon do sanodzielnego
za lopałę',.
a]a
z natką posfł'Yśn}'
lizny.
\\ ]egoś]ad'y.
PraW kotlo\ni stalydwapiecec o ipiec cowaliśmy
cbętnie.lak i rvielLrnrieszparo\['
kańcównaszegoosiedla'Skończ],la
się
Zbllż^]asię zil..'ai zaczęłysię problc- daleka,prze$azniepiesza,drogado
rrrlz rrnrchonierrięm
c.o , t\tl1baldziej domuod dawnego
niemieckiego
cnren(duisjaj
się Źadnadokumen- tarza
ŻenięZLlcho\\ala
wiadukt)prz) ul Ktutacia i źedicplan}'pżebiegrrrur:U rzą. kowskie.j(czteryprr)'staiki tram\\'ajodzeniab\ l} ]uŹstarci zuz}te.q\'ma- we).Kursorvalco prarvdaz rzadkaauga\ r'rlrrriarrr,lub rcrrortacji'To ulęgl tobus'lecz zabięrał.jedyo część
paa\\,ariipiec c. to pękłańIa i zalane - saźelówPo zakoliczcniubudowynazostal-\'pi\uice. to pękar! hb ciekĘ stą)iłouroczysteotltarcielinii tramkalor}fery.to nie do\,vożono
na czas B,aiowej- wjazdrla pQtlQz ó\ł'czcsn\4n
, sla. nie móŃ'iaco tvn1.źetu i ów- prezesenWSM p. W Kusicm.
vo z-I e L l L J 1 l l ] lsl I] ę g a z ' ;r r,o,D | ę r r ] o \ \ ' o v l o ojciec mój pracolvalrv SpóJdzielniod
co nicmiłrai ojciec starałsię\'szyst- 19'l8do 1978r Mając75 latprzeszedl
kicmuzaradzrcCdy np zabraklopelacza.oi cicccaląp.zeb}val\\ kot]owni. a rarroznów ..oblat1rva1''
mieszkaniaalbopi\\nicc.\\,którychzgłoszono
pa]aczembyl .'Dziadek.'
Pienł.sz}rn
(nazNiskaJuż
niepamiętam).
w lafaclr
późrriej
piec parow-v
sz)'cltobslugirr,al
p' ŁukUanik.a przezwielenastępnYcb
p. AntoniBolirkolvski,pracorvnikr1-,jątko$,osl|nie1rn'vi obowiązko\ł'Y
W 1949r. zatrudniono
na stanowisku
pralni
p.
Brajlicha,a iekierownika
dlugo potcm p. majora Stanislawa
Slomcz\'ńskiego.
kóry przezdlugielata
pralnię
prolvadzil
rlzorowo'Placowala $.nieJznacznalicfba pan.którędziś
scholowany' anęczony i częstoniędocenianyna emer}turę'Muszę tu konieczrie wspomrriećmoją drogą Mat'
kę' która bardzo wiele nocy ńe przespała,gdy ojca rvz1.wano
do jakiejś
awafii' Często czekałaz obiademlub
kolacjąbądźszukałao,jcapo blokach
po kilkunastogodzimejjegonieobecności
Znarl mól Staruszekw 1987r przeŹ}nvszy90 lat Po dlugichrozm]'ślaniach dochodzędo wnioskll.źeJego
ciężkież}aiebyłopo częścinlo]ąwiną.
ponieważnamówilan rodzicólv do
plz]'jazdu do wrocławia.a zaslużyłon
sobic .\ł,iadomościami
i swo,jąwicdzą
a takżepogodn]'musposobieniem
na
lcpszc waru ki ęgzvstęnc,ji'
Jesten,r
zaiłszc$,zruszona'kied)'spo.
tykamda\mychana]omych.
kórzy milo
i ciepłorvspominają
ojca' Za pamięćo
nim serdecznie
wszystlrim.lziękuję
córktt
; ; : P a n W | | o <m' ] m oL z u p | v n ę | o
wielc lat odJegośmierci.
\\ciążż\,je\l
pamięcimieszkańców
KslęźaWspoIrrl.
gdy cośsię dzieje.
na sięgo zwłaszcza
gdy !v domuJakaśawaria w naszym
mieszkaniu
chybanigdyniebvł,liepanlętarn żadnegokatak]izrru lv nrraclr.
alc osobapanawildego była\\'szvstkilrlznana:idorosĘm'i dziecion'Jego
charakterystyczna,rwsoka. bardzo
szczuplasy]wętka.miałaŃ sobiecoś
e]e8anckicgo.
szlachętnego.
mówjącę
n ..dzieńdobry'.dzieci sta\\,a]y
nie.
omalna bacznośc'
Pamiętamjego
nie.
skazitelnejczystościszary |altuch.zawsze \wpraso\\,anyi nakrochmalonv.
MC-K
llllllllllls\"lNlKjTEsTÓw Do LICE. lllK\w',KsIĘŻE''
MlsTRZEM
Ów ABsoLwENTÓw sP NR 99
Byc możct}łułjest odrobinęna n1,-
Rok temu druko$aliśmylist p' Allny rcst. a]ę]użwkrólce lvsfvstkobędzic
Smolińskici.nauczycielkijęą'ka pol- moŹli\łe,
gd!Ź od wakacJi1999roku
skicgoSP 99- o dobrychw]nikachz nanasz!,mosiedluistniejeklubspońotcstó$'kompetelcjj
do licęumucznió*' \Ąy, PrzystQić możedo niego kaźd]..
klasósmychnaszejszkoly'Zeszlorocz- niezależnieod rvieku.Niedfugorozfu abso]wenci
uplasowalisięniewielc, pocznie się wydawanie Lsiążęczek
populacji członkowskich'
a]ęJednakpo$.yźej
śrefuiej
Działalnośc
klubujest
z Dolnegobląsk. \Ą/t}m roku osrą- z$'rązanaz pewN'mikosŹarni.więc
trr Er,,-ffifl.,,tq E
gnięciasągorszeNa 80możli\łych
do kaidy prŹystępującybędzie \Ynosił
zdobyciapunkó$. z językapolskiego opłatęczłonłowską(najprawdopodobuczliowię otr4ma1i49.3(śrcfuiaszkól nięJ \,! w]'sokości5zł)oraz drobną
z Dolnogos]ąska.:l9.6).
z natematyki składkęrrriesięczną'
Jednakza tę niena 40 nożli.$.vchdo zdobyciapunktów $ielką kn.otęczłonkowiebędąmieli
uczniolvieotrzymali
2l-1 (śre&ia
gdyżd$a raz]',w
szkól \\Ymiemekoźyści.
z Dolncgosląska 19'3)'Gdybyfesta- tygodniud1aklubui{ynajmoranaj. .
wić osiągnięcianaszejpodsta$.ó$,'ki sala ginnastyczna.gdzie pod fadV
tylko ze szkolami *'rocławskimi.w-1. rvym okiem pana skangiela można
gorsz1.Rozpocfąłsięnou.r szko1icsrvojeLlmieiętności
nik b'vłby
lr. koszyrok
szkoln!:
picn\'sz).
r
no$q
dyrekkó$,ce
i
siatkóqce'
Grupa
zaloŹ]'ciel.
'
Ogloszone w ,.Cazecic prretargi nx
iolĘ i w l1o.Bl,nt
systemjecdukac]i' ska zamierzawkrótcerozpoczącaeropięN'szelistwoprz}'dzia]uloka1imieszTrzymalml kciuki. b_vrl naszejszkole bl](dla pan oraz oczękrrje
propoz1c,ji
kalrr]'''olrsą trzccinr i czrvańlm przetardziałosięjak najlcpiej'
co do in'lvchdyscyplin Wszelkieingien rr' naszej Spóldzielni.
formacjemożnauz1'skaćrv Radzie
T] m razcm ofcńy pż),jmorvanc będą
Osiedla.
przez konnsJęprzętargolvąbęzpośrcd- ';::]:::i;::KON
K UR S NA STANOWIGasia U|h(1ńska
uio przed przetargiem.
SKo DYREKTORA sZKoŁY NA
UtlfYmano zasadę prfetaYgu ograni- KstĘZU MAŁYM RoZSTRZYqą..o'.ł4<LUBsPomowY
ozonego ufnając. ze Spółdziclnia GNIĘTY
Wyclrodzącnaprzeciw oczekirt'anionr
pl zcdc wsz\stki ma dzialaćla rzecz SzanorvnirodziceL
mieszkalicó\\,]a f\'Iaszcza nlodzieżv
slrojclr czlonkórł i stalYclrmieszkań- Konkurs rra stanowiskod!ręktora o siedlaKsież. podjąło staraniao pocórr': będącyclr w takim związku ze Szkoly PodstawowejNr 99 rvygrala $olanie i zarejestrowanie
klubu spors p ó1dziclniąW dliu podjęcidpfzez zap 'E\\a Betlej,wieloleh1ia
nauczvcięl- towęgo,Klub zosta.ł,juź
zalejestro$,a|ząd uch\ł'elYo przetargu. tj 20 lvrzeka chemiirr1rnienionej
placówki
ny.zostaN \\.\'brancjego
lvladzei obqr_
HffiffiEffiE
HEEffiffiN
8ffiffiffiH
Wyjaśnienia
do przetargu
śnia1999 roku, zgodnic z 11o\\arn
za
pLscn regulamnonlm.
NiL kosf uab]cla pra[a do nreszkanilrskladłjąsię:lrklad budolrlan1oborriązLr,jąc1,
rv Spó1dzielni., 395 z1 za
m2 pol'icrzchni tzr.tkowej nieszkanie. 1lś\.otafa picrwszBish\,o prz\,dzialur 1100 zl za I nl2 (Chorrowska).
l,l(lrlzlza lm2 (KrtoNicka)- co po
pouierzclui nrieszkań
Lrrrzględrricniu
daje odpoNiędnioninin n 62 94a zl
lub 6l 529 zi.
Pl.zeta|.gwygrywaosoba'któIaspeIni:rj4c rvszystkie warunki przetargu
gotowa będzie zapIacićnajwyższą
cenę za pielwszeństwo przydziału
mieszkania.
K \\oo. uz].skancZ przehrgu zll.silą ]ilndusz rcIrrontort'l.
spółdzie]ni.
.ł
lrybranojegoZarząd*'składzię:
Maprezes
rian Rutkowski
honoror\,],
Adam Carruchorvski. plezes.Jad\łi
ga Pietkiewicz- zastępcaprezesa'Ali
poprz\'jmo\\,ni
do
No\ry
Do111
i
Siedlec.
są
członkolvic
cja Frąckowiak. sekretarz'Barbara
nie
j
szczęgólnvchdyscyplinspoltow}.ch' celęm towarzystwa est:
Sawicka- skmbnik,orar ustalonosklad
.
polskiegoosadnic- osobowysekcji:sękcjahistorycfna zajęcia$.szkolePodudokumentoŃanię
hrżodb'\łająsię
slar\'owej99 dwa razy w tygodniu po twa napTzeŚrzeń ostatniclrwieków na M Rutkowski. A' Frąckowiak. A'
4 godz. pod okicm para Skangiela. tereniewymielionvch osad.
Czmuchowski.sekcja kulturalno- J' Czajka'K' Grębowicc.
sekc]ahokejaDatra\łic.tJe- . zebńnic i sporządzeniedokumcnta- oślviatolra
Po\\sta]a
się2 raz!'w t}godniu, c1ihistorycznej
osad,a \l szczególno- B. Sa$'icka.sekcjaturystycma- B.
ningiodbywaJą
jęst
tenl.
ścispotądzenie opracowandotyczt
Krawczyk, M' Perło\Ą,ski,
E' Tcrlikow'
rvtrakcieorganizacji sękcja
sa sto1o\legow toku załat$iania są cych Baźniejsfychobiektów istnieją. ski, sekcjaw,vdamiczo-infomacyjna
róMricźfajęcia (2 razy w rygodniu)na c}'chwówczas (zachoi\,anychi nie za- - L. Barabach,J. Pietkiewicz.B. Siakolek- cho{,anych)omz sporządzenicdoku- Ia' SiedzibaTowarzystwa
baseniei zapisyna gimnastykę
ZiemiKsię.
(u
nentacji fotog.aficznęjstanu obeci]e. skiejmieścisię w bud}T Administrac)]11ą'
go wspomnianychobiektóW
więcej zejęćbędfieorganizoiłanychw
cji SpóldzielniMięszkanio\r,ę]
Księźc
' odtworzenie
po$'ojęnI€ jlistorii Zie- Małeprą' ul' Tanogórskiej1,
finansonriarę nasz1'ch możli\ł'ości
mi Księskiej.
w najbliźsz'vm
okresieplanujcmyzor\ch.
- populalyfo\łaniewicdz}' o Zicmi ganizo$arie wvciecrek krajoznalvPclna nazNa klubu: Ucmiowski Klub
KsięskieJ
spońowY Księźe.
czychpoZiemi Księskiej.imprezoko.\uNr konta:PKo-BP-I-o wrocław - dążeniedo zabczpieczcniapaniątek ]icznościowycb,
prelekcji,lvydaniedru.
- IAA5',7
przeszłości
5226
r6-210-1.
i miejschistorycznych
na kięm zebraĄ'ch lnateńałó\\'dot}cząra2.0
przedsię- terenieobjęt''ntzasięgiemdfia.łalia cych historii palafii i kościoła
naszego
MB
. Prosllt' o wsparcie
$.
miarę
nożliwości'
To\\'arzj
stwa.
\lzięcia
wsponożcnia wiemych olaz hauguj za- organizorvaniei popierańieinicjat}$ racjęobchodówrocznico\łych
Więce1informacji o działa]ności
850-lcnicrzeniach K1Ńu możnauzyskać w
społeczno-](u]tura]nych.
historyczn)'ch cia istnieniaKsięża'Bliższeinfonrra.
każdy piątek od godz'17'00 do godz, i oświato\\,-Ych.
cje ukaząsię na tablicachogloszenio- tworzenienowvchtradycJikonsolidu- wych. Wsrystkich zainteresowanych
plzy ul
]8'00 rv sali konferęnc!:jneJ
Ta ogórskie,]].
księską,
sęrdecznle
zapraszamyna nasfc spo'
]ącychspoleczność
Boleslć1wLjnie\|icz Nazebraniu inaugurującrrn
dzialalność tkanra.
Członek Zarzątlu K|ubtł Towarzyst*aZiemi Księskiej(TZK)
Zarząd l'ZK
.L::l:::::ArRoBIK DLA PAŃ
Po przonric !\.akaclinei od wlześni&
lvrócil) zajęcia aerobiku,Ćlvicfenia
proNLrdzi,tak lak rv przed $akac]ani.
p Dorota No[ako$ska.
, ,Zapraszan\' \!e \\,torki i cz\\afiki na
Vgodz 18 00 (ćrviczenianxiej intens}\!nc. glórr'rlie z rrryśląo paniach stardo Szkob Tesz\ch)i na godz.19.00
rapcllt)'czne]Czysta, pżcstroma sal.!
sI\\a|zabardzo dobre$,anrnltido ćrviczeli Zachęcan)'do wfięcia udziahrrr
zajęcieclr,
,
:;: IITOWARZYSTWO ZIEMI
IślEsKIEJ
ieinfonlujem1'.
iż$'ewrześniu
tJprzcjrt
sąd okręgorvego
b| postanowienien
zostało
\\c WrocIaNiu zaJejestfo\\'ane
1o!\iuzvst\\ohistoryczno- kult raLnopod naz\'ą To\leżvstwo
oś\\'iato$'e
Zicni KsiQsk1el'obe]muje sŃolm zasicgięm KsiężeMąlc. KsiężeWiclkic.
Ś\\iąhiki. Mokry DwóI' Tlestno, Blizano\\icc, OpatoNicc. Bicrdrany.
.Ib|łąrz))sf
Zarząd oraz cz,łonkov,ieKo iIeh! Zc!łoź)Ęielskiego
a
Ziemi Księshej id zehrąniu i|1ąug|łl,ując! zLliąłąhnścslo\łclrzyszenid:
Edward Terlikowski'W!e',łd\|,ą
Pielkiewicz, Addn Cfh1ucho|tski.Lt!clna
Barabach' Boźena Bęską' Leon Hel\|ing' Mftiąn R11/ko\|,ski,
Kty|jtyn.I
Btctszczeć,Jadv,igtt Pietkiewicz, Kr),,st'|,aną
Grehov,iec arąz Zofid He^|,inE'
|'a|' Zd2is]6| Bęski
5
Z historii
#iiiilllNa terenienaszegoOsiedla Jcsr
duża iiośćpsó\1'rónej rasv biegając}'ch bez żadnc]op1eki Zdarza się rórt.
nież.żc r aściciclidzic z dużyn psem
trftmejąc sn1vcz$ rękll, a pics bez
s lcrl po ulict b iegnieoboknicgo.Jak
ktośzrvrócirrrragęd1aczęgotak się za.
cho\\'u]cgd\ż pics po\viniłr bl'c pro.
n'adzonr' na smvcz'. to jęszcze usł\.
WciąŹ docicra]ą do rrasulfuma.
sz\' lvulg.1mcslollo
cje o akach agrcsir cuy dc\\estrcti
Ps! Ióżniereagu]ąnaczlowieka i rvieKazdY dziermikto fbjó. czemlch $ic.
le ]uz b].lonieszczęśli*r,ch
\\lpadkót.
śclprzrgnębia;acr llas \\su]'stkich Z
gdzie pies \\' okropn)'sposób pognzl
Jędnejstron\ plzr'zrl1.czajam1'stę do cz]o\\.ieka'Dltżo ludzi boi się psólr
nich]zdnlgici . ab\ nie poplśćrr przc.
Chcjalanr nadnricnić.żc ps\ zalatwia.
razeruecł Ii€n1oc - bfon1im'vslę.t\lierją się lt rózn1ch nie]scach W pia.
dfąc. żęnas to ie dot!cu !', To nie m] .
sko\\n]cv'gdzic dacci się ba\ią. oraz
w osiedluSpóldzie1cz]'m..Księ-nię nasze dzięci.nIętll. \re Wroclanjrr w różn}chinn}chmie,jscach.
gdziecho.
Źc Nlale'. Zastoso$.anościs1ą
t!'piZację m Księżu'''
dzą hrdzie Poza trm cbcia]amzarliarzutó\ mleszkalj.róznlcuJac]e wg Co byśI), zrobili. gdvb'' pośródna- dol11ić.ze ni klatkac]1schodorrrch. tanr
mctr..Żul tak tYP I nicszkali to metnż sz'vc1rosiedlorr1'chb]okó\\ dokonano gdzle są \ mieszkaolachps\. lest bźrr
l
do 4ń ln2. h'p lI . ok' 57 n'. t\'p ll1 . zuch\\'alogonapadu lub mordcrst\\,a
duo brudnoPomrnro
tcgo.zc panrfu
przerazeni i rrri1cząc1
mleszkań nte Stanęlib1'śm1
oL 70 ln2 \ł.iększość
sprzątajaca klatkę schodo\ą chcc
nliir]alazien€ k . Jed\Iic wC Ta ciąz- Cfęgośsię nje dopjlno\ało Czenluś utz}'mac\\fględn]porządek.po spz.|.
wlbtt- nroznab,vlozapobiec
Ii\ ośćb\ła zrckompcnsorr.ana
taniu *laśclcielpsa \1\]dzief pscn1
ina
staje
sięnonnalnę.
że
\\.
szkole
borrspólnc1
]aźni
osicdlo{,e'].
dolraniul
pc]no
kllka raz\'na zeNnątrz i.]Llż.]est
poliicfonci z pralniłi kotlo\,niąc,o Jc- isku dzieci sięb4ą irl'vzrlrają Źemlo- piasku ocf}.\iścietego nie sprzątnio
d\nic \'iększe njcszkanja t]'pu III po- dzieżdo nocr'pije pirr'o.śrriecii prze- po s\\'oim puprlku. Czl tak po\\,lino
slirda]\|azicnki ogólne brik bvlo rórt. klina \\,centrahr\chmictscachosiedla. bvć ] Czv pozosta]inrieszkąńcr'k]atki
żepiiac\. (colaz to mlodsil) zalatlvia;ą
nicu \\€ n t\Lecii gra\Yitac].inej.a $1€ musz1to \\szvstkoz1osićl Pod.rm,]esztrzeric kucllri. sprzami i toalet\.odbv- się bcz skrępo\lanianielnalżcna środ- ozc z\\1cze']cpantljąccna ul K.lto\\ic\\lrlosięprzezoklu rr}chodzącoua log- ku ulic!. ie ła\\kl.zieleli. k1órc ma]ą klei 56/l l 56/5 w]aścicie]e
posjadajżl
s]uż\'ćDanl$'szvstkim.stah się pijac.
gic lLlbballtort Dzisiżr]pra\\,ic\ts4stduŹepsi' rvilcann' W".prrszczają
te psr
klc loggic zostal\ zabudo$anc na po- kimi mellrami
bcz opicki' Jak ps1 wrócą. to czekaią
nicsfczc auŹ\tko\.c'\. t\n1na lazlen. coraz lviększa befkamośći bezcze]- sobrena do]e.|\e\\ątrz klatki schodokl No\.oczesn)]nna o\veczas\ urzą- nośćTo nie t\lko \\'inanieudoLnc](.]) \\cJpod drz\\iani i osoba.która prz1.
dzcniembvlo *\posazenie nrjcszkari\! po1icji. To rvina naszcgo nilczącego chodzi do kogośrv odrr,iedzin-v
i pozoprzYzNolenia
Tclc|on
nicj.
do
st.aż}
ogrze\\anie
dzięki
wzniesieccnlrlrlne
nrogądostnćZa\lahl.
stali nricszkfuio\.
1Llko|lo\,lli os1edlo\e].która shlżY]a skiel czr dzielnico$ego kosfulc nie- .iśsj sjęspot|aii}Z tikinr osobni|i.-m.'.
r po \qnic przcz dlugic lata - az do rriele Przcgania1nlr pijakó\\: ldó.z\
Z\\raca1l slę z gorącą prosoą. mofe
czrsLr podl.tczcniaosiedLado clokro- zacz\rlaJąJuŹpić \\ nasz\ch branlach W]adzenasze]Spóldzielni\\ldah b\
i przt dzicciric!'chpiaskolnicach To
cLcplornir Siechnicach
odporliednien.gonstvcznę zalecenia.
nie
lest dla iclr niclscel Osicdlc jcst ab\ lc zrcho$ania Ulcgł}Zniallio
zt)
nasze I nię możęnl\.dac się zastraszyćl
as (imię j luz\\isko do \\indo.
ReagLrjml. dztorimr. rntcneniuinr\l
mościrędakcii)
Nicch polic]a rlic. Źe nusi pr4's'\lać
\!oZ\'patrolo\\c żc nl\ Sjęnie .z.:::..::::]:1J
częścieJ
Psach n]ożna pod\skuto$rrć.
alc
bcz
..ptzcsad1'znlu..Jcst pra\\'dą
zgadzam! na zlo i \andalizll Nikt nxs
ocz\tistą..ze za]at\fiaćsię mUsZą.tak
\r t\nl nlę \1'l'ęczl'
zostah'shlorzone Pra\\'dateżiest' żc
Tclcfondo Straż\N'|iejskię,j:
polinni zadbaćo to.b1'nie
*hściciclc
34f-40-9
1. 92
Policli (Krr!kr-Rako\!iec)
:342-56-77 robill tcgo m boiskech.\ piaskoNniM K..W c:}chcz\ na chodnikech Zarząd spól.
NIE WYPROWADZAJMY
dzielni na lanach naszejCazett ponaP I ES K O W
\,ia epclc $ tcj spra\lic
Natoniast nic spotkala'nsięzpra'padNA TEREN BOlSKA
kieln. b\ agres\wne\, stosunkudo
I PLACOW ZABAW DLA
czloNieka ps\ puszczaneb\h lurcnl
A PEL
JE SIENNIY
NIE UsTAJĄCY
DZIECI
lL
od pieĄvszęgodo ostatniego
drriapobltu nieliśm!'zajętąkażdąchlvilę
Nasi opiekunolvie(panieBarbara
Krawczvki JolantaSikorska- nauczvciclki zc Szkoh Podstalvowcj
Nf 99)
organizoNał-v
nam rvspaniałe
rwcicczki do Gnieala. Biskupina-Aqua-Parku $,' Lęsznię' Po palacoŃTm palku
poruszacsie rowęrami'ormogliśmy
ganizowanebyĘ takze rtvcieczki roiverolve Zarvodvi gry sportolve*Tlonilynajlepszvchm.in.$ srachachi teśt
5
nisiestolo\\\'m.
Mi\m urozmaiceniem
naszegopobvttl byry.dyskotcki.na których kafd\
mógłsię do wo]i $,}.taliczyc.
Mjchał 1brz
P S. Serdec-arie
pozdratiarrrrraucąlcic.
Zdarzająsiępsygryzącesięnawzajem luż systemięoświat'v'
Poznaliśrrr'v
na- li SzkoĘ PodstarvonejNr 99. a szczcj takicpowi.nybyćtrz}.mane
na snlv- uczlrcieli pracujacych iv gimnarjum i gólnie PaniąBerbaręwieczorkiewicz
cz!"
zwiedziliśnygabllletvlekc\,jlle'Do oraz uczrió*,byłejklasyVIa'
Zastanawiam
się,czy tylko ps)'\ł11o mojejnorłe.1
klas1'uczęsfczającŹereJ
sząpiasck traklatki schodo$,ę?Ludzie koledzyi pięckoleżanckze Szkol1'Pod. "ffiSzanovłna gazetko
Dieme.jącypsów nie lnają teżskrzydęł. stawowejNr 99 Rlzem dojcrdramy Dziękujem].
RadzicNadzorczęjnaszeby lvfruwać do swego mieszkania, a autobusem134 o godz. 6.50.Lekcjc go osiedlaza mile spotkaniew dnilr
klatki schodo\'!ę$}€lądają delikatnic rozpoczynają
sięjuŹ o 7 30
1ó'4'99 r Pan osmędabardfo ciekawakacje się skończYł]'.a ja Nracam wie móu{ł'ale hałasna sa]i bardfo
A tak \' ogóleb}n1,aJą,Ildzie,
który1l1 mvś]ami
do kolonii .lle wronia$'ach przcszkadzal. Mola propozycja na
\\'szystkoi zawszeprzeszkadza.i sąpsy zorganlzowanęlprzcz Radę osicdla prz]'szlość.
bv na następne
spotkanie
- na]lepsiprzllacieleczlowieka.
KsięŹeMałe.
zaprosićań'vstęplaswkxp. czesla$a
Zolid Di entl$ Byłocudownie'Pogodapiękna.jedze- Rodzieńcza- zalożvciclahaftu !vro.
nie wyśmienite'ośrodekkolonijny cla1vskicgo
i słynnvch
liściakól'Rozznajdowal
palacu
się
\Ą'
us}'tuo.!!anyn nawiala z ]lim.chętniesię zgodfił
F/lffi/Aestemlczniem I klasy Gimraz,jrrrrr
nr 2i rve Wrocławiuprzy ul' w pżcpię]d!\'mparku' obiekt tenp'zed Znanaszeosicdlc.gdYżw daivnychlaal},stokabcz- tach.Ń śtvietlicy
pod kominenurząsNiętegoJerzego'l \rlfeś1iaodb},ł
się rloJnąbyłposiadlością
inaugurac1'jny
apel rozpocz\'nając\. Dą',PowojnieutŃorzonow nim ośro- dziliśmy
lrystartęhaftu,
no$r- rok srkolnv w zrefoimowanym dekrwpoczynkowv
Panj Eugcnil Szczepińskaz ul Clrorzo\łskicjbardzodziękrięfa posta\\łenle shpka prz\ .iejklatcę Jęstnici\.idomai słupekulatlviaJejtrafieniedo
domu,w jej imieniLr
dziękuję.
Anna Witek
N\fPPodziękowarric
Panidokor RenacicSt!.dzińskicj
skJadlrmna]serdeczniejszc
podziękorr'anie
za opiękęlekarską\\.ostatD
ich micsiącach życia rrrojejś'p Źon\'Helen\
Nostadt' Sfczcgólne podziękowanie
skladaniGraź''nieBlifer za okazane
serce.ó czliwość.
za opiekę'za bezintc.
.esowne prziaŹd! ze Śi(' Katarz}'n\
lv czasiervolnymod pracl'-z.rscrdecznę
-Za
podęiście
docięzkochorę]kobict'\.'
\'sz\'stkopaDiGrażvnoserdecznc
Bóg
uaplac.
Janusz Nostadt
Do podziękorvan
dołączasię córka z
)i
org1nizovąne byl! tąkżei,ycieczki fowero|!e'', lóto: Mchri
Tbrz
7
DROGA DO TRZEZWOSCI
. D\zur} Rady Nadzorczej:kaŹdy . Zarząds'M KsiężeMałcgron1adzi
godz'
pieN.szyczwartekmiesiącaod
ofcńy chętn\chdopmc'vw charatteże R'o' Księzeinic']uje
dzialalia,któn ch
16,00do l7 00 prz!'ul' Tanogórskiej gospodalzy do ów. męŹczyzn]ub celem,jęstpomoc osobommającym
l. salakonferenojna.
kobiety'zgłoszeniaprzyjnrujcm1'
w plob1emz naduą$aniem alkoholui ich
. D\żuryRad!'osiedl.l:kazdypiątek biurzeprz1.ul Tanrogórskiejl
rodztnom Mięjsce spotkań AA
od godz 17 00 do 18 00 prz\ u1 . Lccznicadlaz\\.ielząt
PANAC EUM aalduJe się \ł Szkolc Terapeutvcz1cj
Tamogórskie;]. saląkonf.erencl,jrra, cz\rnrajęstod poniodzjalku
do piątku (da$n_yzlobek)przv ul Bytomskicj.
dvŹul,a'w
kazdą $, godz od i6 30 do 20 00.*.sobott salanr 4. Zapraszam!'\. piątkiod godz
. Enlencrzaprasza]ą:
0 o 1 90 0
środę
odgodz ]0 00 do 12'00pż]' ul od godz'10'00do 1400 Mieści
sięz 1 7 . 0 d
.Siedziba praco*.rrikórv
Tarnogórskicl1, salakoiferenryjna'
socja]nYch
i
tllu budlnku Administracjiprzy ul
opieki
spolecznej
. StrazMieJska.
d]a mieszk icólv
te1.342 4A 91,92. Tarnogórskiejl, Te1 34I 64 l8
naszegoosiediaobecnienicścisięprzv
Zapraszamy.
PoljcJa- Krz}'kl-Rakoiłiec.
I Traugutta94.tel.342 56 77.
.Agencja PKO nr449 pr4 ul Cho- u]' Rybnickiej37 Godz' prz}'jęć]
p
punkcie
policj
p.uv
W
atrolo\rynl
i
ul. rzorvskiel38.$,sklepic'Wszystkodle \\.torektl'00-l0'00. środa15 00 '
Kato\\.ickjej23 pełniąd)'zrrrr.nasi domu . prz,!111ujet
wplatv na konto 17 00. cz\rartek8 00 - 19,00.piątek
34 21692
i p Sorviriski. PKo B.P..*5płatyczekó*'.pobieranie 13.00- 1500 Telefon:
dzielncori: p. Jad<o*,skr
zgłaszać
pro.
Moż1a
osobiście
urvagii
książecfekczcko\.ry'ch \{szystkobcz
b]dmrlve \\tolki 10,00.1200 i piąlki op]at, ,il1..lYolneod oplłt sźlwpłaty
17.00-19.00.
Zgloszcniatelefoniczne cfynszuza mieszkanie.Łącala kwota
przyjnrrrje
caiądobęautomatvcansc- *}p]at dzicl ych z książeczek
PKo
krctarkapod numcrcn 40 45 9l \\' (obicgo\\'ych)
wynosi 1000 21.czvli . Uni\lers}1etlll Wieku. z1ajdującv
KoncndzieRako\łicc
przv ul
rrięcejrriżna poczcic Rcalizacja się $ Iilsi\.tuclePedagog]kj.
peln1
strazNlieiska
drżuń \\cz\!artki czekóN z kont osoblst}chdzic nje Da\\'idal. ZAPRASZA
odgodz 1700 do 1900
tŹlge l000 zl Zaplasfanr':codziennic
NIEBIESKA LI NIA
. Rzuć palenie. Ant}t\,toniou'}Punkt od 10'00do 16 00 i \\ kazdąsobotęod
przemocy i znęcania
KousultacvjnlWydzialu Zdrowia 10.00do I 2.00.Podpisrqemy
!rmo\rr)-W lv1padkn
się
i1'
rodzinie
lrrb \1 sąsicdzt$.ie
Urzędu Miejskiego Wrocłarviaz FunduszuEmeĄt1lncgoPKo Harrdlolly
'|Przemoc
zadz\łoń:
w calp knju'' tcl
siedzibqrr ośrodkuDiagnost]'kii
(1800-20002
lLLbWarsza\\
a 0-12 62fRchabilitacliKaldiologiczne,]
ńrz'vul,
25-25i \\,cWroclawiu48-13-25.
No\\'orvrej
skiel 64/66 zapresza\\
pouiedzielki.
środ1,.
czrr'ańki'odgodz'
15.00
d o 1 8 . 0 0t -o l . 2: 2 6 0 0 8 . 2 18 3
',72
68.2192
naukasanobadaniapicrsi
rtBezplahra
InforfiaclrudzrelaRenctaBorkoNskaK\asek.tel 61 30 3l w 13 w godz
8{10-900
.opicku]esz yę c]QŹko
chon.mcz]on-
. Zakład Tapicerski prz}' ul Clrorzorr skiej 36 Bl'konuje napra\\\' i mcblo
tapiccro$.anena zanló$'ienię.Czy r\'
od poniedz do piątku !1 godz. 1],0017.00.Tel 341 68 58
a Nowo ot\\,Jrtl Narsztct sanocho
do\w ś\\iadcf}ushrgiszrbko i sol]dnic
l(renlIodfnl}.)C]hceszponlóc \\,ol]iocc
\\'zakresle: irprawa przcdrxch I tll
nid chorYni.] Polskic To\\.ąIz}'st\vo
n!'ohza\\.Iesf
cli \\1'|Iia1]a
lalicuszkó\!
oPicki Paliatl$nc] plf\ Dolnośląskinl paskórl
i
r'ozrĄdu. \\-l,mlanao]elu ł
centnlrrl oŃologii o|ganizuje bezplas!hiku' spfł\\dzani..uzupclnicnielub
tn\ kU|s dla \\olontariLrszr.
opiekunórv
\ryniana o]eju\' skrzllli biegó\\ i t\ lchorrch Zgłoszenia plz!.lmujcm \'
njm moście.illlre uslugi mechaniczne.
Zcqrol c Opick Pallatr* nej !y-e\\rroclłPrzegląd stanLLtochicfncgo pojazdu
\\iu pl. Hrszfelda 12.tcl 62-61-11. gratis
Zapraszarnv od po jcdz do
.Beuple!1ll Ichabiljtac]adla osób StaJ. piątku\\'godz 9 00.l7 00' w sobotę
sf\ch iest dostępna\\ Alodcnrrr \ł,'1. \\e !\czcŚntcJ LlInó\\ron\.lntcnniDie
choNauia Fiz\'cznego.
Ul'TarnogóIska ]. pod konincm'
I
Serdeczne podziQko$an1c
@
Radzie osied1aKsięŹcfa ]a\\,kiprz\.
ul, s\\.iątDickiej'
Tak baldzo ich brako\ralo Zmęczcni często u nich
-\z
koIZ!.staią'Apcl do huligalló.''''
OSZCZEDZAJ CIE IEI
Anną Ą|(k
UWAGA
Ogloszenia
komcrc\jne
$ tct rubncc
są płatnę,oplata podlogauzgodnicrriLl
\r zalcż1ości
odtreściogłoszeniaPic.
niądze z oglosfcń zasi1ająFrrndusz
SpoIcczno.Samorządort'y
Spó1dfieltri.
z którego finaDsowana icst nąsza
Cazeta. Ogloszcniamekomcrcrlnei
sęrdecfności,zamleszczamv bęzplatnie.Zapraszamy do korz\stania r
raszel ofert\.
'Gazeta'zostall \l1'dena po'nocą
lir
sM KsięŻc lvl.tle.
koordinacja] Mrclle]jrraCieś1ikolska.Kui 1al]'ckal redJ]{cjl Zofil Dille
s.
op|aco$anle grńclnc: Michllj a Cieś]ikoNska-Kullnatl'cka'MNL slLd]o:
llLlnlcr ZloŹon! do dnlk 29 $|ześnin 1999.
Korespcndenc.]ę
do Gazety'' prosimy wlfircać do grana|o\Vejskrzynkiwiszącej przy wejściudo Administrac]i

Podobne dokumenty

Gazetka nr 18 - informacja dla mieszkańców sm księże małe

Gazetka nr 18 - informacja dla mieszkańców sm księże małe duźąpokr]'\vą,Gospodarzedomów !! sz}'ln tenninie z urtagi na dośćduŹy jęst]akiś sposób'by to zmicńc ?l godz1rraclr pracy obowiązanisą do za. kosŹ in$rest!'cii, Tyn1czasen cz}.limY Po częswchprz}nag...

Bardziej szczegółowo