Cybor-Tech 1. Proszę przeczytaj poni¿sz¹ instrukcję przed monta

Komentarze

Transkrypt

Cybor-Tech 1. Proszę przeczytaj poni¿sz¹ instrukcję przed monta
1. Proszê przeczytaj poni¿sz¹ instrukcjê przed monta¿em. Proszê o upewnienie siê, czy
zasilanie jest wy³¹czone przed zakoñczeniem monta¿u.
2. Jeœli zewnêtrzny kabel oprawy jest uszkodzony, w celu unikniêcia wypadków wy³¹cznie
producent, jego agent lub wyznaczony pracownik mo¿e go wymieniæ.
1. U¿yæ wiertarki w celu wywiercenia
otworu o œrednicy 15mm oraz g³êbokoœci
70mm w suficie.
2. Umieœciæ ko³ek rozporowy w
wywierconym otworze oraz zamontowaæ
hak.
3. Umieœciæ hak w otworze do podwieszania 4. Odci¹æ zasilanie, pod³¹czyæ kabel
zasilaj¹cy do skrzynki przy³¹czeniowej
znajduj¹cy siê z ty³u lampy.
kabel br¹zowy dla L, niebieski dla N,
¿ó³to-zielony uziemienie. W³¹czyæ zasilanie
lampa powinna dzia³aæ poprawnie, jeœli
nie skontaktuj siê z dostawc¹.
Cybor-Tech
Karwiniec 78 56-420 Bierutów
tel. 71-314-64-29 www.ledon-time.pl
Monta¿ z k¹tem regulacji
1. U¿yæ wiertarki w celu wywiercenia dwóch 2. Umieœciæ dwa ko³ki rozporowe do œrub
otworów o œrednicy 12 mm oraz g³êbokoœci M10 w wywierconych otworach.
70 mm w miejscu przeznaczenia.
3. Upewniæ siê, czy otwory znajduj¹ siê w
odpowiednich miejscach w stosunku do
otworów na ramieniu monta¿owym lampy.
Cybor-Tech
4. Skrêciæ œruby i przytwierdziæ lampê do
pod³o¿a
Karwiniec 78 56-420 Bierutów
tel. 71-314-64-29 www.ledon-time.pl
5. Otwory zaznaczone kolorem czerwonym s¹ otworami reguluj¹cymi k¹t. Ka¿dy poziom
odpowiada 18 .
Cybor-Tech
Karwiniec 78 56-420 Bierutów
tel. 71-314-64-29 www.ledon-time.pl
6. Odkrêciæ œruby blokuj¹ce regulacjê œwiecenia. Ustawiæ odpowiedni kierunek
œwiecenia. Przykrêciæ wczeœniej odkrêcone œruby blokuj¹ce z obu stron lampy
7. Odci¹æ zasilanie, pod³¹czyæ kabel zasilaj¹cy do skrzynki przy³¹czeniowej
kabel br¹zowy dla L, niebieski dla N, ¿ó³to-zielony uziemienie. W³¹czyæ zasilanie
lampa powinna dzia³aæ poprawnie, jeœli nie skontaktuj siê z dostawc¹.
1. Monta¿ musi byæ wykonany przez osobê z odpowiednimi kwalifikacjami, zapoznan¹ z
wymogami technicznymi oraz poprawnymi metodami instalacji lampy LED.
2. W wypadku uszkodzenia zasilacza wymianê mo¿e przeprowadziæ wy³¹cznie producent
lub wyznaczony przez niego pracownik.
Cybor-Tech
Karwiniec 78 56-420 Bierutów
tel. 71-314-64-29 www.ledon-time.pl

Podobne dokumenty