H OW - Full Circle Magazine

Komentarze

Transkrypt

H OW - Full Circle Magazine
Is s ue #1 - Cz e rw ie c 2007
ful
lcircl
e
M A G A Z Y N S PO ŁE C Z N O Ś C I U B U N TU
D E LL IU BU NTU
D E LLS PR Z E D AJE K O M PU TE RY Z U BU NTU !
S CR IBU S :
PO D S TAW Y
TW O R Z E NIA U LO TE K I
BR O S Z U R
H O W TO :
K ATALO G I W LINU K S IE
M Y TH TV- W S TĘ P
D O D AJ/U S U Ń
APLIK ACJE
INS TA LA C JA :
Z AINS TALU J U BU NTU
7.04 K R O K PO K R O K U
S PIS TR E Ś C I
ful
lcircl
e
Ne w s y
Te m atM ie s iąca
Ins tal
acja Ubuntu 7.04
H ow -To
K atal
ogi w Linuk s ie
M yth TV
Scribus Cz . 1
Dodaj/Us uń Apl
ik acje
Re ce nz ja - GRAM PS
W yw iad - De w e l
ope r De l
uge
O pow ie ść - Badanie Ubuntu
Lis ty
Pytania i O dpow ie dz i
M ójPul
pit
M ójPe ce t
Top5 Gry
Jak Nas W s pom óc
p.03
p.08
p.14
p.16
p.19
p.26
p.29
p.34
p.36
p.37
p.38
p.39
p.39
p.40
p.42
W s z ys tk ie te k s ty i obraz y z aw arte w tym cz as opiśm ie udos tępnione s ą z godnie z z as adam i l
ice ncji
Cre ative Com m ons Attrib u tion-By- S h are Al
ik e 3.0 U nporte d. O z nacz a to, że m oże s z adaptow ać,
k opiow ać, roz pow s z e ch niać i prz e k az yw ać artyk u ły, al
e tyl
k o u w z gl
ędniając nas tępu jące
w aru nk i: m u s is z prz ypis yw ać pracę do oryginal
ne go au tora (prz ynajm nie j podając naz w is k o,
adre s e - m aill
u b adre s s trony) i te go cz as opis m a prz e z podanie naz w y (fu l
lcircl
e ) i adre s u
s trony w w w .fu l
l
circl
e m agaz ine .org (al
e nie prz ypis u j artyk u łów w tak i s pos ób , k tóry m ógłb y
s u ge row ać, że je s te ś ich au tore m l
u b s ą w ynik ie m Tw oje j pracy). Je śl
i prz e rob is z l
ub
z m odyfik u je s z k tórąś pracę al
b o z b u du je s z s w oją pracę na pods taw ie z am ie s z cz onych tu taj,
m u s is z ją u dos tępniać z godnie z z as adam i te j s am e j, podob ne j al
b o k om patyb il
ne j l
ice ncji.
2
W S TĘ P
D
użym ne w s e m te go m ie s iąca je s t ogłos z e nie De l
l
a, że będą s prz e daw ać
z arów no de s k topy jak i l
aptopy z pre ins tal
ow anym Ubuntu. M oże s z
pow ie dz ie ć „To tyl
k o je dna firm a”, al
e popraw m nie je śl
i s ię m yl
ę, (i je s te m
pe w ie n, że to z robis z ), że M icros oft z acz ynał s w oją drogę do dom inacji od
je dne jum ow y z IBM . I je śl
i M icros oftto potrafi, m y to potrafim y... i to l
e pie j!
Ch ciałbym tak że s k orz ys tać z ok az ji, by podz ięk ow ać w s z ys tk im w
s połe cz ności Ubuntu, k tórz y prz ycz ynil
i s ię do ogrom ne go s uk ce s u
pil
otażow e go w ydania ful
lcircl
e ! Żałuję, że nie m ogę w ym ie nić w s z ys tk ich ,
gdyż potrz e ba by na to os obny num e r. W ciągu pie rw s z e go tygodnia m ie l
iśm y
ponad 25 000 ściągnięć! K ie dy pis z ę te n w s tęp, m am y już 55 000. Z głos iło
s ię do nas w ie l
u och otnik ów ch cących tłum acz yć ful
l circl
e . O be cnie
dos tępnych je s t 6 tłum acz e ń do pobrania oraz k il
k a w drodz e . Je śl
i m as z
och otę prz e tłum acz yć te n m agaz yn, odw ie dź nas z ą w ik is tronę tłum acz e ń,
prz e cz ytajprz e w odnik i z rób to!
W tym num e rz e prz ygotow al
iśm y re ce nz ję GRAM PS'a – l
inuk s ow e go
program u ge ne al
ogicz ne go. W nas tępnym m ie s iącu pl
anuje m y e k s k l
uz yw ny
w yw iad z je go tw órcą.
W nas z ym H ow -To z najdz ie s z s z cz e gółow e om ów ie nie h ie rarch ii k atal
ogów
Linuk s a, pie rw s z y z m oje go cyk l
u tutorial
i Scribus a, w prow adz e nie do
M yth TVi w ie l
e w ięce j.
Pam iętaj:
ja
oraz
te am
je s te śm y
na
forum
nas z e j s trony
w w w .ful
l
circl
e m agaz ine .org, a tak z e na k anal
e irc #ful
l
circl
e m agaz ine w
s ie ci irc.fre e node .org W padnijs ię prz yw itać!
M iłe jl
e k tury,
Ronnie
Podz ięk ow ania dl
a: l
inuxge e k e ry z a s tronę i dom e nę .org, m yk al
Re born,
uk ubuntu I m rm onday z a l
ogo ful
lcircl
e . UbuntuForum s .org z a pom oc
podcz as organiz ow ania w s z ys tk ie go. Ubuntu M ark e ting Te am z a pom oc w
prom ow aniu i dys trybucji te go m agaz ynu. A prz e de w s z ys tk im Społe cz ności Ubuntu - z a bycie w ie l
k ą s z cz ęśl
iw ą i pom ocną rodz iną.
Te n m agaz yn z os tał s tw orz ąny z a pom ocą:
3
NE W S Y
D e lln aw i ąz u je w s p ó łp racę z U b u n tu !
Ch oć w ie l
u l
u dz i s pe k u l
ow ało,
cz y D e l
ldos tarcz y l
aptopa z pre ins tal
ow anym Linu k s e m to nie s podz iank ą ok az ało s ię to, że
s am M ich ae lD e l
lu żyw a U b u ntu
7.04
na
s w oim
dom ow ym
l
aptopie ! (z praw e j)
W k ońcu ogłos z ono to oficjal
nie ;
De l
l
z acz nie
roz prow adz ać
cz ęść s w oich l
aptopów i de s k topów z U b u ntu 7.04: Fe is ty
Faw n. Z acz ęło s ię od ank ie ty prz e prow adz one j prz e z D e l
l
a. S porą
nie s podz iank ą b yło, iż du żo u żytk ow nik ów pros iło o pre ins tal
ow ane go
Linu k s a.
Pe łe n s z acu ne k dl
a De l
l z a s łu ch anie s w oich k l
ie ntów , podążanie do
k ońca z a s w oim i ob ie tnicam i dania k l
ie ntom cz e go ocz e k u ją i podjęcie
z de cydow anych k rok ów w u życiu Linu k s a. Braw o!
Sunnz - s unnz [email protected] gm ail
.com
Cz y w ie dz iałe ś?
K ol
e jne w ydania Ubuntu nos z ą naz w ę
jak ie goś z w ie rz ak a (np. H e dge h og (Je ż),
Badge r (Bors uk ), Faw n (Je l
e ń)). W e rs ją,
poprz e dz ającą Fe is ty Faw n, je s t Edgy Eft
(K ancias ty Tryton). Cz ym je s t tryton?
„Z araz
po
m e tam orfoz ie ,
w ie l
e
północnoam e ryk a-ńs k ich gatunk ów tras z e k
prz e ch odz i prz e z s tadium z w ane „s tadium
trytona”. W nie k tórych prz ypadk ach ich
s k óra z m ie nia k ol
or, al
e trytony z aw s z e żyją
na l
ądz ie . Dopie ro, gdy os iągają dojrz ałość,
z acz y nają
żyć w
bardz ie j w odnym
środow is k u.” - (W ik ipe dia)
Li n u x : Naru s z an i e
p ate n tó w M i cro s o ftu ?
Brad Sm ith , nacz e l
ny praw nik M icros oft,
ogłos ił, że w ol
ne oprogram ow anie narus z a
235 pate ntów giganta, w tym : 42 w jądrz e Linuk s a, 65 w inte rfe js ie Linuk s a i pow iąz anych
program ach , oraz 46 w O pe nO ffice .org.
„Co je s t ucz ciw e , to je s t ucz ciw e . Żyje m y
w św ie cie , w k tórym h onoruje m y i w s pie ram y
h onorow anie w łas ności inte l
e k tual
ne j. [W ol
ne
oprogram ow anie
pow inno] grać na tych
s am ych z as adach jak re s z ta prz e ds ięw z ięć.”
m ów i CEO M icros oftu - Ste ve Bal
l
m e r.
W nie s ie nie os k arże ń prz e ciw k o narus z e niom
m oże być k łopotl
iw e dl
a M icros oftu, gdyż paru
z w ol
e nnik ów
w ol
ne go
oprogram ow ania
pos iada pate nty, k tórych
m ogl
iby użyć
prz e ciw k o M icros oft, jak i ich oprogram ow aniu, w tym W indow s .
4
NEW SY
M o b i ln e U b u n tu
Strona BBC Ne w s inform uje że :
Now a w e rs ja, coraz bardz ie j popul
arne go s ys te m u ope racyjne go Linux,
Ubuntu będz ie s tw orz ona do użytk u
na te l
e fonach i innych urz ądz e niach
z dos tępe m do inte rne tu.
Proje k t
„U b u ntu
M ob il
e
and
E m b e dde d” dąży do s tw orz e nia
pl
atform y w ol
ne go oprogram ow ania. Pie rw s z e w ydanie pl
anow ane je s t
na paźdz ie rnik 2007.
S ys te m ope racyjny b ędz ie roz w ijany prz e z cz łonk ów s połe cz ności
U b u ntu , w raz z z ałogą Inte l
a.
Źródło - h ttp://ne w s .bbc.co.uk /1/h i/te ch nol
ogy/663419 5.s tm
U b u n tu Tri b e - Fi lm
Z ośw iad cz e nia pras ow e go:
U b u ntu Trib e je s t półdok u m e ntal
ną k om e dią
cyb e rrom antycz ną, nak ręconą z godnie
z
z ałoże niam i D ogm a9 5. K rótk i fil
m , w ciąż
roz w ijany, b ędz ie dys tryb u ow any na l
ice ncji
Cre ative Com m ons .
O ryginal
na w e rs ja b ędz ie w jęz yk u b as k ijs k im
w raz z dw om a w e rs jam i jęz yk ow ym i napis ów ,
angie l
s k ie j oraz h is z pańs k ie j.
Proje k t je s t w ciąż roz w ijany. R ów nie ż Ty
m oże s z s tać s ię je go ak tyw ną cz ęścią. Je śl
i
m as z
jak iś
pom ys ł l
ub
życz e nie
by
prz e ds taw ić s w ój pu nk t w idz e nia daj nam
z nać na [email protected] u b u ntu trib e .com .
M oże s z dow ie dz ie ć s ię w ięce j i z ob acz yć
z w ias tu n na oficjal
ne j s tronie : u b u ntu trib e .com
5
O LPC O S D O PO BR ANIA
Je śl
i nigdy nie s łys z ałe ś o O LPC, m oże pow ie dz ą ci coś s łow a O ne
Laptop Pe r Ch il
d , gdyż proje k t te n pojaw iał s ię w s e rw is ach
inform acyjnych na całym św ie cie - z arów no w tych prz e z nacz onych dl
a
b ranży IT jak i z w yk łych porannych w iadom ościach . O LPC je s t
organiz acją non- profit z e S tanów Z je dnocz onych s tw orz oną prz e z M IT
M e dia Lab Facu l
ty, k tóre go cz łonk ow ie dążą od roz w inięcia tanie go i
pros te go w ob s łu dz e k om pu te ra, dl
a dz ie ci z trz e cie go św iata. S ys te m
ope racyjny – al
b o XO jak te ż je s t naz yw any – b az u je na w ol
nym
oprogram ow aniu , a apl
ik acje w nim z aw arte s k ładają s ię z prz e gl
ądark i
inte rne tow e j, oparte j na s il
nik u M oz il
l
a Fire fox G e ck o, e dytora te k s tu
Ab iW ord, cz ytnik a R S S , k l
ie nta pocz ty, m u z ycz ne go k om poz ytora,
graficz ne go pak ie tu narz ędz i, gie r i naw e t pow łok i dl
a tych , k tórz y
odcz u ją potrz e b ę w ięk s z e j w ol
ności. Praw dopodob nie
najb ardz ie j
innow acyjną rz e cz ą w s ys te m ie je s t łatw y w u życiu i intu icyjny inte rfe js .
K il
k a z rz u tów e k ranu m oże s z z ob acz yć tu taj.
S ys te m ope racyjny, oparty na Fe dora Core , je s t ju ż dos tępny do
pob rania i nagrania na płytę, k tóra dz iała jak o Live CD na s tandardow ym
k om pu te rz e M ac l
u b PC. To w s paniała ok az ja nie tyl
k o dl
a s m ak os z y
Linu k s a, k tórz y u w ie l
b iają e k s pe rym e ntow ać, al
e tak że dl
a l
u dz i nie
m ających cz as u , b y z agłęb iać s ię w dz iałanie typow ych środow is k
graficz nych . XO prz ynos i gotow y do u żytk u s ys te m dl
a „z dz iadz iałe go”
u żytk ow nik a – k tóry nie u żyw a k om pu te ra
w ięce j niż do prz e gl
ądania s tron i cz ytania
pocz ty.
O cz yw iście s ą i ne gatyw ne as pe k ty s ys te m u
ope racyjne go,
tak ie
jak
nie dos tate cz na
ob s łu ga au dio i vide o, b rak w s parcia dl
a PD F
i ch yb a najgors z y - z b ytnio u pros z cz ony
Ab iW ord, k tóry dom yśl
nie z apis u je dok u m e nty w form acie .doc. S z k oda,
że z am k nięty form at je s t u żyw any b e z w yjaśnie nia jak ie s ą różnice
m iędz y d oc i od t, naw e t je śl
i w ięk s z ość l
u dz i m a z ains tal
ow ane go M S
O ffice i nie m oże otw orz yć dok u m e ntów FO S S .
Pom im o k il
k u w ad, te n proje k t m a praw dz iw y pote ncjał. M u s z ę prz yz nać,
że patrz ąc na te z rz u ty w ygl
ąda ob ie cu jąco. Nie w ie m il
u l
u dz i u żyje go
na s w oich k om pu te rach w innym ce l
u niż e k s pe rym e ntow anie , je dnak to
m oże
dow odz ić,
że
je s t praw dz iw a
al
te rnatyw a
dl
a
ciągl
e
prz e ładow anych b iu rk ow ych środow is k – tak ich jak K D E , cz y G nom e .
Je śl
i z de cydu je s z s ię pob rać dys k i prz e te s tow ać s ys te m , to m oże s z iść
z rob ić s ob ie k aw ę, ponie w aż z aładow anie s ię s trony troch ę potrw a.
Autor: Victor Dom an
6
O TW AR TY TY D Z IE Ń
23rd - 28th April2007
W ype łniony k il
k u s e t u żytk ow nik am i U b u ntu , pok ój #u b u ntu - cl
as s room
gościł pracow nik ów Cannonicali och otnik ów z e s połe cz ności dających
w yk łady i odpow iadających na pytania u żytk ow nik ów . Je dnym z
prz yjm u jących pytania b ył M ark S h u ttl
e w orth . Prz e ds taw iam y s k raw k i
je go dw óch s e s ji Q & A (Pytania i O dpow ie dz i).
M ark , cz y w prz y s z łości b ęd z ie
w y d aw ane z aśw iad cz e nie , tak ie jak
R e d H at Ce rtifie d Profe s s ional
?
Tak ! W raz z program am i i m ate riałam i
s z k ol
e niow ym i.
S h ipl
t je s t ob e cnie nie d os tępny d l
a
Xu b u ntu ... cz y s tanie s ię d os tępny
w prz y s z łości?
Nie s ądz ę, Xu b u ntu , jak ja to roz u m ie m , je s t b ardz ie j s pe cjal
is tycz nym
środow is k ie m , w ięc praw dopodob nie
nie u fu ndu je m y płyt na w ys yłk ę.
K il
k anaście s tron Ubuntu i Bug #1 w l
aunch pad z auw aża, że Ubuntu je s t z upe łnie w ol
ne
(jak w ol
ność s łow a), je dnak w dom yśl
ne j
ins tal
acji nie je s t to praw dą (s te row nik i
itp.), cz y s ą pl
any z robie nia te go bardz ie j
z roz um iałym dl
a użytk ow nik a?
Pow inniśm y to z aw s z e ok re śl
ać jak o „tyl
ko
w ol
ne apl
ik acje ”. Napraw ię to na w ik i. W yjąte k
w obe c s te row nik ów był uw z gl
ędniany od
s am e go pocz ątk u, w ięc nie je s t praw dą, że to
s ię z m ie niło. Spodz ie w am y s ię, że now a w e rs ja
prz ynie s ie z e s obą rów nie ż „w pe łni w ol
ną”
odm ianę.
ful
lcircl
e byłnaw e t w s pom niany, dw uk rotnie !
W idz iałe m jak ie ś s z acow ane l
icz by dl
a
*buntu, je dnak je s te m cie k aw ... il
e
unik al
nych
adre s ów
IP
w idz iały
s e rw e ry Canonical19 k w ie tnia?
W ow , nie je s te m pe w ie n cz y m am tę
l
icz bę, je dnak z anim ogłos il
iśm y to, były
już 53 s e rw e ry l
us trz ane i 130 prz e d
k ońce m dnia, to ak urat w ie m y. W e jścia na
canonical
.com s ą drobną cz ęścią całości.
Sądz ę, że m y s am i trans fe row al
iśm y 12
gigabitów na s e k undę, a do te go 5
najl
e ps z ych s e rw e rów l
us trz anych :-) dało
najpraw dopodobnie j 20 Gb/s w całości. 3
płyty na s e k undę w ciągu 12 godz in.
Całk ie m nie źl
e . Na #ubuntu-re l
e as e dparty byłs pory pośpie ch .
Jak aś prz y b l
iżona l
icz b a m as z y n, na
k tóry ch ob e cnie ch od z i *b u ntu ?
4- 16
m il
ionów ,
m oje
najl
e ps z e
prz ypu s z cz e nie
wl
icz ając poch odne
U b u ntu to ok oło 10 m il
ionów .
cz y m agaz yn ful
l circl
e
je s t
proje k te m drużyny m ark e tingu?
rów nie ż
Je nda odpow ie dz iał - był uz gadniany z M ark e ting Te am i otrz ym ał w s parcie . Je dnak z te go
co w ie m , to nigdy w yraźnie nie opow ie dz ie l
i s ię
jak o tak . Nie k tórz y cz łonk ow ie M ark e ting Te am
bral
i w tym udz iał, je dnak z acz ęło s ię to (i je s t
k ie row ane ) prz e z k ogoś z z e w nątrz .
Co m oże s z pow ie dz ie ć o cz as opiśm ie ful
l
circl
e , cz as opis m o s połe cz ności Ubuntu
w ypuściło w ydanie #0. Jak ie ś pe rs pe k tyw y
na prz ys z łość?
Jono odpow ie dz iał – prz e gl
ądałe m je i s ądz ę,
że
je s t inte re s ujące
–
s tarałe m
s ię
s k ontak tow ać z autoram i w s praw ie k il
k u rz e cz y
– byłoby w s panial
e , gdyby m ogl
i s k ontak tow ać
s ię z e m ną. Sądz ę, że cz as opis m o Ubuntu je s t
bardz o dobrym
pom ys łe m , je dnak
w ie l
e
cz as opis m te go typu nie utrz ym uje s ię z
pow odu cyk l
u w ydaw nicz e go. M am nadz ie ję, że
to będz ie
k ontynuow ane . [Notk a re dak cji:
m ail
ow ałe m z Jono]
7
TE M AT M IE S IĄ CA
Autor: Robe rtCl
ips h am
U b u n tu 7 . 0 4 - Fe i s ty Faw n
Je że l
i z de cydow ałe ś s ię prz e jść na Linu k s a i w yprób ow ać U b u ntu , al
e
nie w ie s z jak , te n poradnik je s t dl
a Cie b ie .
O K u b u ntu cz ytaj w nas tępnym m ie s iącu .
Z anim z acz nie s z ...
Lis ta rz e cz y d o z rob ie nia
Je że l
i u żyw as z inne go s ys te m u ope racyjne go, np. W indow s XP, u pe w nij
s ię, że de fragm e ntow ałe ś Tw ój dys k tw ardy (w W indow s ie w yb ie rz
prz ycis k „S tart”, nas tępnie „U ru ch om ” i w pis z „de frag”).
U pe w nij s ię, że Tw ój PC je s t u s taw iony w BIO S ie na s tart s ys te m u z
płyty CD – s z cz e góły poniże j.
U pe w nij s ię, że popraw nie nagrałe ś płytę Live /D e s k top CD .
U pe w nij s ię, że Tw ój PC s pe łnia m inim al
ne w ym agania s prz ętow e : je że l
i
u żyw as z W indow s a XP, to Tw ój k om pu te r
je s t w ięce j, niż w ys tarcz ająco s z yb k i.
G dy ju ż pob ie rz e s z
i nagras z
płytę
Live /D e s k top CD , w łóż ją do napędu CD i
u ru ch om ponow nie k om pu te r. Pow inie ne ś
z ob acz yć e k ran podob ny do te go:
Je że l
i z am ias t nie go z ob acz ys z e k ran ładow ania s ys te m u W indow s ,
m u s is z z m ie nić pe w ne opcje w BIO S - ie . Je śl
i cz u je s z s ię nie pe w nie
prz e d tą ope racją, w ie dz , że nie m a s ię cz e go ob aw iać.
BIO S oz nacz a Bas ic Inpu t O u tpu t S ys te m , cz yl
i pods taw ow y s ys te m
w e jścia i w yjścia. Je s t to nie w ie l
k i u k ład e l
e k tronicz ny w k om pu te rz e ,
k tóry pode jm u je pros te de cyz je , np. z jak ich u rz ądz e ń u ru ch om ić s ys te m .
Na w ięk s z ości k om pu te rów k ol
e jność je s t nas tępu jąca: dys k ie tk a, dys k
tw ardy, CD R O M (w now s z ych k om pu te rach m oże nie b yć s tacji dys k ie te k
na l
iście ). D odatk ow e cz ytnik i CD /D VD rów nie ż m ogą b yć do w yb oru . Nie
w idz is z pok az ane go pow yże j e k ranu ponie w aż BIO S s praw dz a dys k
tw ardy prz e d płytą CD w pos z u k iw aniu s ys te m u ope racyjne go.
By z m ie nić k ol
e jność prz e s z u k iw ania u rz ądz e ń, m u s is z w e jść w
u s taw ie nia BIO S - u . Z w yk l
e rob i s ię to nacis k ając k l
aw is z F1, F2, E s c, D e l
l
u b F10. Tu ż po u ru ch om ie niu k om pu te ra z ob acz ys z napis b ardz o
8
TE M AT M IE S IĄ CA
Autor: Robe rtCl
ips h am
U b u n tu 7 . 0 4 - Fe i s ty Faw n
podob ny do te go „Pre s s <k e y> to e nte r s e tu p”. Je że l
i napis s z yb k o z nik a,
naciśnij k l
aw is z Pau s e /Bre ak k ie dy je s z cz e je s t na e k ranie . U ru ch om
ponow nie k om pu te r, gdy ju ż b ędz ie s z w ie dz iał, jak i k l
aw is z m as z
nacis nąć.
U w aga: Je że l
i dal
e j nie w ie s z , jak w e jść do BIO S - u , s k ontak tu j s ię z
dos taw cą płyty głów ne j, l
u b pos z u k aj w s ie ci fraz y „E nte r BIO S ” ("w e jście
do BIO S - u "), b y z nal
e źć inne poradnik i.
W u s taw ie niach
BIO S - u , pos z u k aj opcji „Boot configu ration” l
ub
podob ne j. D o naw igacji w BIO S - ie s łu żą k l
aw is z e s trz ałe k i E nte r. Że b y
w rócić w poprz e dnie m ie js ce naciśnij E s c. O pcje , k tóre pow inie ne ś
z m ie nić w ygl
ądają m nie j w ięce j tak :
Boot D e vice 1: Fl
oppy (Pie rw s z e u rz ądz e nie s tartow e : dys k ie tk a)
Boot D e vice 2: H D D (D ru gie u rz ądz e nie s tartow e : dys k tw ardy)
Boot D e vice 3: CD R O M (Trz e cie u rz ądz e nie s tartow e : CD R O M )
W yb ie rz H D D i z m ie ń na CD . U pe w nij s ię, że nas tępnym u rz ądz e nie m
s tartow ym je s t dys k tw ardy (H D D ). K ie dy ju ż s k ończ ys z , w róć do
głów ne go m e nu i pos z u k aj opcji „S ave Configu ration and E xit”.
U W AG A: Je śl
i nie je s te ś pe w ie n, cz y z m ie niłe ś w łaściw e opcje , u żyj E s c,
ab y w yjść b e z z apis yw ania z m ian i z acz nij od pocz ątk u je s z cz e raz .
O S TR Z E ŻE NIE : nie z m ie niaj opcji, k tóre m ogą w ygl
ądać dl
a Cie b ie jak o
prz ydatne . M oże s z s pow odow ać, że k om pu te r nie b ędz ie s ię u ru ch am iał.
Po re s tarcie k om pu te ra pow inie ne ś z ob acz yć pow yżs z y e k ran. Na
pocz ątk u w yb ie rz opcję „Ch e ck CD for de fe cts ”. O pcja ta poz w al
a
s praw dz ić płytę pod k ąte m b łędów z apis u . Je że l
i pojaw i s ię inform acja o
b łędz ie , to b ędz ie s z m u s iał ponow nie nagrać płytę, najl
e pie j z w ol
nie js z ą
prędk ością nagryw ania. Je że l
i je dnak w s z ys tk o b ędz ie O K , to Tw ój
k om pu te r s am s ię z re s e tu je i ponow nie z ob acz ys z te n s am e k ran. Tym
raz e m w yb ie rz 'S tart or ins tal
lU b u ntu '.
Po k il
ku l
inijk ach te k s tu pow inie ne ś
z ob acz yć ładne l
ogo U b u ntu i te n
pas e k pos tępu :
Te n pas e k b ędz ie Tw oim prz yjacie l
e m prz e z nas tępne k il
k a m inu t.
M as z te raz 2 opcje od w yb oru : m oże s z s ie dz ie ć i pocz e k ać, ocz arow any tym w idok ie m , al
b o prz ynie ść
s ob ie k aw ę i cias te cz k o.
9
TE M AT M IE S IĄ CA
Autor: Robe rtCl
ips h am
U b u n tu 7 . 0 4 - Fe i s ty Faw n
K ie dy s ys te m
już s ię
z aładuje (na s z cz ęście to
nie trw a w ie k i) z obacz ys z
dom yśl
ny pul
pit Ubuntu, w
odcie niach
de l
ik atne go
brąz u. O to on:
Pe w nie m yśl
is z s ob ie „Cóż, to b yło pros te ! Nie w ie m , o co tyl
e k rz yk u ”.
Pow inie ne m te raz w yjaśnić, że Tw oja płyta ins tal
acyjna s łu ży rów nie ż jak o
Live CD . Poz w al
a to na u ru ch om ie nie całe go s ys te m u z płyty CD , b e z
ins tal
acji na dys k tw ardy. M oże s z u ru ch am iać z m e nu dow ol
ne program y,
w śród k tórych z najdz ie s z m iędz y innym i:
Fire fox – z dob yw ająca nagrody prz e gl
ądark a inte rne tow a
O pe nO ffice – pe łny pak ie t b iu row y - k om patyb il
ny w s te cz z M S O ffice
Th e G IM P – e dytor graficz ny, z w ie l
om a fu nk cjam i Adob e Ph otos h op
G AIM – k om u nik ator inte rne tow y
W tym m om e ncie m oże s z s praw dz ić k il
k a rz e cz y:
Cz y
Cz y
Cz y
Cz y
dz iała inte rne t?
dz iała s ie ć l
ok al
na?
m as z dźw ięk ?
dz iałają w s z ys tk ie u rz ądz e nia z e w nętrz ne ?(dru k ark a, s k ane r, itd.)
Je że l
i rz e cz y, k tóre s praw iają k łopot je s t du żo, w arto w yprób ow ać inną
dys tryb u cję Linu k s a – u s taw ie nie w s z ys tk ie go m oże b yć b ol
e s ne . Je śl
i
je dnak tyl
k o k il
ka el
e m e ntów nie dz iała tak , jak pow inny, nie m artw s ię,
w s z ys tk o da s ię z rob ić. Je śl
i u tk nie s z , z aw s z e m oże s z popros ić o pom oc na
foru m u b u ntu foru m s .org [prz yp. tłu m .: pol
s k ie foru m to foru m .u b u ntu .pl
], l
ub
na k anal
e IR C #u b u ntu na irc.fre e node .ne t [prz yp. tłu m .: al
b o #u b u ntu - pl
].
Je śl
i je s te ś gotow y m oże s z z acz ąć ins tal
ow ać U b u ntu na s w oim k om pu te rz e .
Po pros tu k l
ik nij dw u k rotnie na ik onie Ins tal
u j na pu l
picie .
10
TE M AT M IE S IĄ CA
U b u n tu 7 . 0 4 - Fe i s ty Faw n
Autor: Robe rtCl
ips h am
Po k rótk im w s tępie ins tal
ator
z apyta Cię o jęz yk , k tórym
ch ce s z s ię pos łu giw ać. K ie dy
ju ż w yb ie rz jęz yk z l
is ty,
naciśnij prz ycis k „D o prz odu ”.
M oże s z u s taw ić m ie js ce s w oje go
z am ie s z k ania, b y U b u ntu m ogło
dos tos ow ać u s taw ie nia cz as u
oraz
że b y
m ogło
w yb rać
najb l
iżs z y
Tob ie
s e rw e r
w
inte rne cie , s k ąd b ędz ie s z m ógł
s z yb k o pob ie rać u ak tu al
nie nia.
W yb ie rz k raj k l
ik ając na m apę,
l
u b w yb ie rając go z l
is ty. Nie
prz e jm u j s ię, je że l
i pok az any
cz as je s t b łędny. Z os tanie
on
u s taw iony późnie j.
Ins tal
ator z apyta te raz o u k ład k l
aw iatu ry,
by k l
aw is z
naciśnięty prz e z
Cie b ie
popraw nie w yśw ie tl
ał z nak na e k ranie .
Z w yk l
e u k ład k l
aw iatu ry je s t s k ore l
ow any
z
k raje m
z am ie s z k ania.
M oże s z
w yprób ow ać w yb rany u k ład w pis u jąc
dow ol
ny te k s t w pol
u na dol
e . [prz yp.
tłu m .: Z w róć s z cz e gól
ną u w agę, na
kl
aw is z e Y i Z , oraz na pol
s k ie z nak i
diak rytycz ne , cz yl
i „ogonk i”]
11
TE M AT M IE S IĄ CA
Autor: Robe rtCl
ips h am
U b u n tu 7 . 0 4 - Fe i s ty Faw n
Te raz
nas tępu je
k rytycz ny
m om e nt. M u s is z podz ie l
ić dys k
tw ardy na partycje . Je że l
i na
dys k u m a b yć w ięce j niż je de n
s ys te m i b yś m ógł go z m ie niać
podcz as
s tartu
k om pu te ra,
w yb ie rz „R e s iz e partition” (Z m ie ń
roz m iar
partycji)
i
dos tos u j
roz m iar
partycji,
prz e s u w ając
s u w ak . W m oim prz ypadk u nie
m am inne go s ys te m u na dys k u ,
w ięc m ogę w yb rać „E ras e e ntire
dis k ” (W ym aż cały dys k ). Je że l
i
nie je s te ś pe w ny co rob ić, z os taw
to tak , jak je s t.
K ie dy ju ż w yz nacz ys z partycję
do ins tal
acji U b u ntu , ins tal
ator
z apyta
Cię,
cz y
ch ce s z
z aim portow ać Tw ój profil i
u s taw ie nia z W indow s a. W yb ie rz
profil
i
u z u pe łnij
k il
ka
w ym aganych danych . W m oim
prz ypadk u
nie
ma
cz e go
im portow ać, w ięc po pros tu
kl
ik am „D o prz odu ”.
Ins tal
ator z ada Ci k il
k a pytań os ob is tych , b y
u s taw ić Tw oje k onto. W pis z naz w ę u żytk ow nik a
oraz h as ło, b ędą potrz e b ne do l
ogow ania. Nie
z gu b ich ! Będz ie s z m ógł tak u s taw ić s ys te m , ab y
s am au tom atycz nie Cię l
ogow ał (ch oć nie je s t to
z al
e cane z e w z gl
ędów b e z pie cz e ńs tw a), al
e to
da s ię z rob ić późnie j. M oże s z te ż w pis ać naz w ę
Tw oje go
k om pu te ra,
al
bo
poz os taw ić ją
dom yśl
ną. K ie dy ju ż s k ończ ys z , k l
ik nij „D o
prz odu ”.
12
TE M AT M IE S IĄ CA
Autor: Robe rtCl
ips h am
U b u n tu 7 . 0 4 - Fe i s ty Faw n
Te raz
ins tal
ator
w yśw ie tl
i
pods u m ow anie te go, co ch ce
z rob ić. M oże s z je s z cz e cofnąć
s ię i popraw ić u s taw ie nia, je śl
i
je s t to k onie cz ne . K ie dy ju ż
b ędz ie s z
gotow y,
naciśnij
„Ins tal
u j”.
Pow inie ne ś z ob acz yć tak ie ok ie nk o:
To w s z y s tk o. Ins tal
acja U b u ntu
z ajm ie
ch w il
ę.
Je śl
i
ch ce s z ,
m oże s z s u rfow ać w
inte rne cie ,
al
bo
w yprób ow ać
dos tarcz one
oprogram ow anie l
u b gry. Je dnak
z al
e cam pocz e k ać do m om e ntu , aż
s k ończ y s ię partycjonow anie , że b y
nic w tym ne w ral
gicz nym k rok u
ins tal
atorow i nie prz e s z k adz ało.
K ie dy ins tal
acja s ię z ak ończ y, z ob acz ys z pow yżs z ą w iadom ość.
M oże s z w ybrać re s tart k om pute ra, al
bo dal
e j dz iałać na płycie CD. Je śl
i z de cyduje s z s ię na
dz iałanie z płyty CD, z aw s z e m oże s z w yłącz yć k om pute r k l
ik ając cz e rw ony prz ycis k w praw ym
górnym rogu e k ranu. K ie dy k l
ik nie s z re s tart, z obacz ys z pas e k pos tępu, a pote m prośbę o
w yjęcie płyty CD z cz ytnik a. Z rób to i naciśnij Ente r. Tw ój k om pute r uruch om i s ię ponow nie .
Tym raz e m z nacz nie s z ybcie j niż z płyty CD. Je śl
i z obacz ys z l
is tę s ys te m ów ope racyjnych ,
w ybie rz żądany i naciśnij Ente r. Po uruch om ie niu Ubuntu z obacz ys z e k ran l
ogow ania. W pis z
s w oją naz w ę użytk ow nik a, naciśnij Ente r, w pis z h as ło i ponow nie naciśnij Ente r.
Je że l
i je s te ś połącz ony z inte rne te m , praw dopodob nie po k il
k u s e k u ndach z ob acz ys z tak i k om u nik at:
Kl
ik nij na
gw iaz dk ę, a
pote m
„Z ains tal
u j u ak tu al
nie nia”. W ięk s z ość z nich to popraw k i b e z pie cz e ńs tw a.
S ys te m popros i Cię o h as ło, w ce l
u w e ryfik acji, a nas tępnie ściągnie i
z ains tal
u je pak ie ty. Być m oże popros i o re s tart. Po te j ope racji b ędz ie s z
m iał u ak tu al
nione U b u ntu . Je s z cz e tyl
k o poz os taje s praw dz ić, cz y
W indow s dz iała, w ięc po re s tarcie w yb ie rz W indow s z l
is ty s ys te m ów .
Praw dopodob nie s tw ie rdz i on, że m u s i s praw dz ić dys k w pos z u k iw aniu
b łędów . To norm al
ne , b o z je go pu nk tu w idz e nia dys k w taje m nicz y
s pos ób s ię z m nie js z ył. Al
e nie m a s ię cz e go ob aw iać. To w s z ys tk o!
M iłe go u ży w ania U b u ntu !
13
H O W - TO
Autor: Ars Ge e k
K ATALO G I
W LINU K S IE
Je dnym z tru dnie js z ych
pu nk tów do ob ycia dl
a pocz ątk u jące go
u żytk ow nik a Linu k s a je s t to, gdz ie s ą prz e ch ow yw ane rz e cz y w
s ys te m ie . S tru k tu ra k atal
ogów Linu k s a m oże b yć na pocz ątk u dz iw na,
s z cz e gól
nie dl
a u żytk ow nik ów s ys te m ów W indow s .
O to k rótk a l
is ta pods taw ow ych k atal
ogów w raz z opis e m do cz e go s łu żą.
/
/root
14
To głów ny k atal
og, k atal
og k orz e ń, k atal
og b az ow y. Pods taw a.
Je dyny i najw yżs z y w h ie rarch ii dl
a k om pu te ra. W s z ys tk o – na
praw dę w s z ys tk o – z acz yna s ię tu taj. K ie dy pis z e s z /h om e tak
na praw dę oz nacz a to „roz pocz nij od / i w e jdź pote m do
k atal
ogu h om e ”.
Tu taj m ie s z k a adm inis trator. R oot je s t b ogie m dl
a s ys te m u .
M oże w s z ys tk o, w łącz nie z u s u nięcie m całe go s ys te m u pl
ik ów .
Bądź b ardz o os trożny pracu jąc jak o root.
/bin
W tym m ie js cu z najdu ją s ię s tandardow e narz ędz ia (program y)
Linu k s a. Te n k atal
og z najdu je s ię w ście żce prz e s z u k iw ań
(path ). G dy u ru ch am ias z jak iś program k atal
og /b in je s t je dnym
z m ie js c, gdz ie m ożna go z nal
e źć.
/e tc
Tu z najdu ją s ię pl
ik i adm inis tracyjne i k onfigu racyjne . Na
prz yk ład
je śl
i
m as z
z ains tal
ow aną S am b ę i
ch ce s z
z m odyfik ow ać je j u s taw ie nia, to najpe w nie j pl
ik i z u s taw ie niam i
z najdz ie s z w k atal
ogu /e tc/s am b a.
/de v
Tu taj s ą pl
ik i k ontrol
u jące u rz ądz e nia w s ys te m ie . W ys yłas z coś
do dru k ark i? Tw ój k om pu te r rob i to w łaśnie z te go m ie js ca.
Nie k tóre pl
ik i w s k az u ją na dys k i, inne na u rz ądz e nia U S B, a
inne na re s z tę u rz ądz e ń.
/h om e
W tym m ie js cu prz e ch ow yw ane s ą dane , pl
ik i k onfigu racyjne z
u s taw ie niam i dl
a k onk re tnych u żytk ow nik ów , Tw ój pu l
pit i re s z ta
danych u żytk ow nik ów . K ażdy u żytk ow nik (z w yjątk ie m roota) m a
tu s w ój w łas ny podk atal
og.
H O W - TO
Autor: Ars Ge e k
/tm p
/us r
K ATALO G I
W LINU K S IE
K atal
og tym cz as ow y. Je s t to tak i m ały pol
igon, m ie js ce
prz e ch ow yw ania rz e cz y „na ch w il
ę”. Program y u m ie s z cz ają tam
dane , k tóre s ą im potrz e b ne prz e z k rótk i ok re s . S poro s ys te m ów
opartych na Linu k s ie cz yści pe riodycz nie te n k atal
og, w ięc nie
u m ie s z cz aj tu rz e cz y, k tóre ch ciałb yś z ach ow ać.
Tu s ą dodatk ow e pl
ik i, k tóre nie pas u ją ani do /b in, ani do /e tc.
G ry i w ie l
e innych . /u s r je s t podz ie l
ony na s e k cje , np. /u s r/b in
s łu ży do prz e ch ow yw ania program ów , /u s r/s h are dl
a danych
w s półdz ie l
onych (jak ik ony, dźw ięk i), /u s r/l
ib do b ib l
iote k (k tóre
nie s ą program am i, al
e s ą do dz iałania program ów k onie cz ne ).
Porz ądk ie m w k atal
ogu /u s r z ajm u je s ię m e nadże r pak ie tów .
Je s t te ż k il
k a innych k atal
ogów , k tóre rów nie ż m oże s z z nal
e źć.
/opt
R z e cz y opcjonal
ne . Ch ce s z w yprób ow ać najnow s z e go Fire foxa?
Z ains tal
u j go tu taj, a b ędz ie s z m ógł go pote m u s u nąć, b e z
naru s z ania innych u s taw ie ń. Z w yk l
e k ażdy z program ów m a tu
os ob ny fol
de r, gdz ie prz e ch ow u je w s z ys tk ie s w oje pl
ik i.
Tu taj u m ie s z cz a s ię w ięk s z ość rz e cz y ins tal
ow anych ręcz nie
(b e z pom ocy m e nadże ra pak ie tów ). K atal
og m a dok ładnie tak ą
s am ą s tru k tu rę jak /u s r. D ob rym z w ycz aje m je s t poz os taw ie nie
/us r/l
ocalz m ian w /u s r s ys te m ow i i dodaw anie w łas nych program ów i
b ib l
iote k do /u s r/l
ocal
.
/m e dia
Nie k tóre dys tryb u cje u żyw ają te go m ie js ca do podm ontow ania
kl
u cz y U S B, dys k ów CD i partycji z innym i s ys te m am i pl
ik ów .
Poz nanie tych k atal
ogów to k ol
e jny k rok do z roz u m ie nia Linu k s a. Pow yżs z e
fol
de ry, ch oć pe w nie taje m nicz e na pocz ątk u , po pe w nym cz as ie b ędą dl
a
Cie b ie prz e jrz ys te .
15
H O W - TO
Autor: Th e Ubuntu M yth TVTe am
M y th TV na Fe is ty m
S połe cz ność prz e m ów iła, a e k ipa U b u ntu M yth TV pos łu ch ała! D z ięk i
w prow adz e niu now ych pak ie tów , ins tal
acja i k onfigu racja M yth TV na
U b u ntu Fe is ty Faw n 7.04 je s z cz e nigdy nie b yła tak pros ta. W ie l
e
s pośród drażniących prob l
e m ów z os tało roz w iąz anych i je dnocz e śnie
s poro z s u ge row anych u dogodnie ń z aim pl
e m e ntow ano.
W ydaje nam s ię, że z godz is z s ię z tym , że godz iny s pędz one na
ul
e ps z aniu , te s tow aniu i pis aniu dok u m e ntacji dl
a now ych pacz e k
M yth TV dl
a Fe is te go b yły cz as e m s pędz onym dob rz e .
Now e z m iany d ot. pak ie tów d l
a M y th TV Fe is ty Faw n
O to
pods u m ow anie
najw ażnie js z ych
z w iąz anych pak ie tam i dl
a Fe is te go:
u dogodnie ń
b e z pośre dnio
* M yth TV z os tał u ak tu al
niony do now s z e j gałęz i roz w ojow e j w w e rs ji 0.20, dz ięk i
cz e m u w prow adz ono w ie l
e popraw e k i z m ian
* Licz b a k om e nd z l
inii pol
e ce ń z os tała ogranicz ona dl
a ins tal
acji b iu rk ow e j, cz yniąc
inte rfe js graficz ny b ardz ie j u żyw al
nym
* M yth tv- datab as e ins tal
u je z adanie w yk onyw ane re gu l
arnie prz e z cron, w ce l
u
tw orz e nia cotygodniow e j k opii z apas ow e j b az y m yth conve rg - program i u s taw ie nia s ą
b e z pie cz nie js z e
* U żytk ow nik je s t pow iadam iany o h aśl
e b az y M yS Q L dl
a k onta m yth tv i je go
położe niu w s tru k tu rz e pl
ik ów
* Podcz as pie rw s z e go u ru ch om ie nia, program au tom atycz nie ofe ru je opcję dodania
u żytk ow nik a do gru py m yth tv. Niw e l
u je to b łędy dos tępu do b az y danych
* M yth w e b ins tal
u je s ię z popraw nym i u praw nie niam i dl
a pl
ik ów i k atal
ogów
* K onto m yth tv je s t dodaw ane do gru py cdrom podcz as ins tal
acji. O dtw arz anie D VD
nie pow odu je ju ż b łędów z pow odu z łych u praw nie ń
* M yth tv- s e tu p pyta o z atrz ym anie b ack e ndu prz e d s tarte m i u ru ch om ie nie go po
z ak ończ e niu ins tal
acji
* ALS A je s t te raz dom yśl
nym s ys te m e m odtw arz ania dźw ięk u na now ych ins tal
acjach
m yth tv- fronte nd
16
H O W - TO
Autor: Th e Ubuntu M yth TVTe am
* Podcz as s tartu s k ryptów inicju jących os trz e że nie o au te ntyk acji Q T je s t ob s łu giw ane
* D om yśl
nie z aw arte l
u tow e u ak tu al
nie nia w s pom agające ob s łu gę H D H om e R u n Q AM
* Ins tal
acja m yth - datab as e
prz ypadk u now e j ins tal
acji)
z ak łada b rak
h as ła root na b az ie
M yS Q L (tak
jak
w
o pom aga to u nik nąć pom yłk i w pis ania z łe go h as ła podcz as ins tal
acji M yS Q L
o je że l
i h as ło nie je s t ak ce ptow al
ne , ins tru k cje re k onfigu racji b az y danych s ą
pok az yw ane z arów no w form ie G U I, jak i te k s tu w k ons ol
i
M e tapak ie ty
* Prz e de finiow ano is tnie jący pak ie t m yth tv dl
a s z yb s z e j i b e z b ol
e s ne j ins tal
acji
* W s z ys tk ie ins tal
acje z apl
e cz a b ack e nds au tom atycz nie u s taw iają NTP dl
a
u pe w nie nia s ię, że cz as je s t z s ynch roniz ow any z arów no na s e rw e rz e , jak i u k l
ie nta
* D odano now y m e tapak ie t - "u b u ntu - m yth tv- fronte nd" - dl
a b e z prob l
e m ow e j ins tal
acji
s am e go fronte ndu
o podcz as ins tal
acji pak ie t roz poz naje , cz y b ack e nd je s t ju ż z ains tal
ow any i
pre z e ntow ana je s t u żytk ow nik ow i opcja je go ponow ne j k onfigu racji
o u m ożl
iw ia w yb ór s e s ji m yth tv- fronte nd podcz as l
ogow ania prz e z G D M
o je śl
i je s t to k onie cz ne , nas tępu je pars ow anie pl
ik u ~ /.l
ircrc i u ru ch om ie nie
ire xe c
o u ru ch am ianie w ygas z acz a e k ranu G NO M E w tl
e
o ładow ane s ą w s z ys tk ie nie s tandardow e u s taw ie nia u tw orz one prz e z nvidias e ttings dotycz ące w yjścia TV i popraw ie nia ob raz u
o cz ys te tło je s t w yśw ie tl
ane do m om e ntu s tartu m yth tv
* D odano now y pak ie t m yth tv- b ack e nd- m as te r - dl
a s z yb s z e j ins tal
acji z apl
e cz a
b ack e nd
17
H O W - TO
Autor: Th e Ubuntu M yth TVTe am
Le ps z e w s pie ranie s prz ętu
Fe is ty Faw n 7.04 w s pie ra w ięce j popu l
arnych tu ne rów TV i u k ładów dl
a nich . Now e
jądro dołącz one do Fe is ty Faw n ob s łu gu je m in. s e rię PVR - xxx k art H au ppage , k art
opartych o ivtv i w ie l
u innych popu l
arnych tu ne rów . Nie m a ju ż potrz e b y ins tal
ow ania
dodatk ow ych s te row nik ów . Nie je s t rów nie ż k onie cz na ponow na k om pil
acja s te row nik a
IVTV po k ażdym u ak tu al
nie niu jądra!
Z os tał u tw orz ony s e rw is , k tóry śl
e dz i fu nk cjonal
ność tu ne rów w U b u ntu Fe is ty Faw n,
jak rów nie ż u ak tu al
nie nia i popraw k i w prz ypadk u cz ęściow e j fu nk cjonal
ności. W ięce j
inform acji tu taj
Popraw iono rów nie ż Lirc:
* W s parcie dl
a m ce u s b 2 i trans m itte rów IR pvr150 je s t u jęte w pak ie tach U b u ntu
* M odu ły i2c, oraz gpio m ożna k om pil
ow ać b e z b łędów na s ys te m ach z najnow s z ym i
jądram i
* Z ob acz : h ttp://h e l
p.u b u ntu .com /com m u nity/Ins tal
l
_ Lirc_ Fe is ty
Pod ręcz nik i ins tal
acji
O ficjal
ne podręcz nik i ins tal
acji M yth TV dl
a U b u ntu z os tały u ak tu al
nione i
roz s z e rz one o opis ins tal
acji pak ie tów
prz ygotow anych dl
a Fe is ty Faw n.
Podręcz nik i s ą tak
opracow ane , ab y b e z prob l
e m u z ains tal
ow ać i
s k onfigu row ać M yth TV na cz ys tym s ys te m ie , b ądź na is tnie jące j ins tal
acji
U b u ntu .
Pos z cz e gól
ne prz e w odnik i s ą prz ygotow ane dl
a ins tal
acji i k onfigu racji
k ażde go z m e tapak ie tów M yth TV. D odatk ow ym atu te m s ą z rz u ty e k ranu , k tóre
pre cyz yjnie w yjaśniają ins tal
ację k rok po k rok u , od form atow ania dys k u (dl
a
now e go s ys te m u ), do k onfigu racji. K ol
e jne cz ęści s k u piające s ię nad
m ożl
iw ym i prob l
e m am i, s te row nik am i w ide o, k ode k am i, w tycz k am i i innym i
z adaniam i s ą s ys te m atycz nie roz w ijane i ak tu al
iz ow ane , b y pom óc Ci otrz ym ać
s ys te m s z yb k o i (na il
e to m ożl
iw e ) b e z prob l
e m ów .
W s z ys tk ie oficjal
ne prz e w odnik i m oże s z z nal
e źć tu taj
W nas tępny m nu m e rz e s z u k aj now y ch inform acji o prz y gotow y w any m
M y th TV Live CD , k tóry poz w ol
i na ins tal
ację d e d y k ow ane go s y s te m u
U b u ntu z M y th TV.
18
H O W - TO
Autor: Ronnie Tuck e r
CZ Ę ŚĆ I
Na k onie c s e rii poradnik ów do S crib u s b ędz ie s z z dol
ny do s tw orz e nia pe łnopraw ne j
pu b l
ik acji. Cz y b ędz ie to k ol
orow a b ros z u rk a, al
b o cz arno b iały b iu l
e tyn, pods taw y s ą
te s am e . W ięc najpie rw m u s im y nau cz yć s ię tych pods taw !
K ie dy to pis ałe m os tatnią dos tępną w e rs ją w re poz ytoriach U b u ntu b yła w e rs ja
1.3.3.8. Z w ie s ię s crib u s - ng, te go b ędę u żyw ał podcz as pis ania te go poradnik a.
Z acz ynam y tw orz ąc now y dok u m e nt,
l
u b otw ie rając poprz e dni. W te j pie rw s z e j cz ęści b ędz ie m y b aw ić s ię
najcz ęście j u żyw anym i opcjam i, w ięc
nie m u s im y b yć tu taj drob iaz gow i
(je s z cz e !), po pros tu u żyj dom yśl
nych u s taw ie ń poprz e z k l
ik anie O K
Cz e rw one k ontu ry s ą b rz e gie m
s trony. W s z ys tk o poz a tą granicą
nie
z os tanie
w ydru k ow ane .
Nie b ie s k ie l
inie os trz e gają Cię, że
nie
pow inie ne ś z a nim i nic
u m ie s z cz ać (to je s t: pom iędz y
nie b ie s k im i l
iniam i, a cz e rw onym i
k raw ędz iam i), ponie w aż narażas z
s ię na ryz yk o, że z os tanie u cięte
prz e z dru k ark i, al
b o dru k ark a nie
b ędz ie w s tanie w ydru k ow ać nic w
tym ob s z arz e . Na raz ie , m yśl o
nich jak o o b l
ok u A4 w l
inie .
To nas z a pu s ta s trona. G otow a do
e dycji.
Pie rw s z ą rz e cz ą jak ą m u s is z
z rob ić na
s tronie
to
ładny
nagłów e k , w ięc k l
ik nij prz ycis k
U tw órz ram k ę te k s tow ą (Ins e rt
Te xt Fram e ):
19
H O W - TO
Autor: Ronnie Tuck e r
PART I
Tw ój w s k aźnik z m ie ni s ię w m ałą
s tronę z s ym b ol
e m k rz yża. Tym co
ch ce m y
tu taj
z rob ić
je s t
prz ytrz ym anie
l
e w e go
prz ycis k u
m ys z y i narys ow anie ok na, gdz ie
w pu ścim y te k s t. G dy b ędz ie s z ju ż
z adow ol
ony z roz m iaru i k s z tałtu
ok na, z w ol
nij l
e w y prz ycis k m ys z y.
Pow ie dz m y, że ch ce m y prz e s u nąć
te k s t. Be z prob l
e m u , po pros tu
kl
ik nij ik onę w s k aźnik a na górz e
e k ranu :
O to m oje ok no, al
e gdz ie je s t te k s t?
Kl
ik nij dw a raz y l
e w ym prz ycis k ie m
w ok nie te k s tu , ab y dodać/e dytow ać
te k s t. Poje dyncz e k l
ik nie cie l
e w ym
prz ycis k ie m poz a s troną z ak ończ y
e dycję.
20
.... nas tępnie , z e w s k aźnik ie m nad
ok ne m te k s tu , k tóry z m ie ni s ię na
ik onę
ch w ytające j
dłoni,
prz ytrz ym aj
l
ewy
prz ycis k
i
prz e s u ń m ys z ! Ab y z w ol
nić te k s t,
pu ść prz ycis k m ys z y.
H O W - TO
Autor: Ronnie Tuck e r
Al
e nas z te k s t je s t
odrob inę z a m ały.
M u s im y
otw orz yć
ok no
W łaściw ości
(Prope rtie s ),
ab y
otrz ym ać dos tęp do
w łaściw ości
ok na
te k s tu . To poz w ol
i
nam z m ie niać roz m iar i k ol
or te k s tu .
W ięc, prz e jdź do
m e nu O k na (W indow s )
i
kl
ik nij
W łaściw ości...
To je s t nas z e ok no W łaściw ości
(Prope rtie s ). W s z ys tk o je s t s z are do
cz as u , aż cz e goś
nie z az nacz ym y. O d
te j ch w il
i, il
e k roć
w yb ie ram y coś na
nas z e j s tronie , z ak ładk i w e W łaściw ościach
b ędą podśw ie tl
one , ab y pok az ać nam , że m oże m y e dytow ać tam
u s taw ie nia.
PART I
kl
ik nięcie
na nagłów e k
ok na
te k s tu . Z ob acz ys z
s k ok
ok na
W łaściw ości
(Prope rtie s )
do
l
e w e j. K l
ik nij z ak ładk ę Te k s t
(Te xt) w tym ok nie .
Te raz
je s te śm y
w
inte re s ie !
Pob aw m y s ię k il
k om a z tych
opcji, ab y z az najom ić s ię z
e dycją te k s tu .
Po pie rw s z e , pow ięk s z
te k s t
prz e z w ie l
ok rotne
kl
ik anie
na
górną s trz ałk ę ob ok
S topie ń
pis m a
(Font
S iz e )
(al
bo
w prow adź w artość jak ą ch ce s z ).
Pow ięk s z m y te k s t i
z m ie ńm y je go k ol
or.
Poje dyncz e
l
ewe
21
H O W - TO
Autor: Ronnie Tuck e r
Nas tępnie , w yce ntru j te k s t w ok nie .
Kl
ik nij prz ycis k
W yśrodk u j te k s t
(Al
ign Te xt Ce nte r).
W ygl
ąda nie źl
e ! W ciąż jak b y z a
pros ty, dodajm y tam odrob inę k ol
oru .
Le w e k l
ik nięcie ob ok w iadra z farb ą,
prz e w iń w górę/dól prz e z k ol
ory i
kl
ik nij l
e w ym na te n, k tóry Ci s ię
s podob a.
PART I
pu s z cz ając, że nie m as z je s z cz e
w łaściw e go
artyk u łu )
m oże m y
k az ać S crib u s ow i z rob ić to z a nas .
Z
w ciąż z az nacz onym
ok ne m
te k s tu prz e jdź do m e nu W s taw
(Ins e rt) i k l
ik nij Prz yk ładow y te k s t
(S am pl
e Te xt).
W ięc m am y nagłów e k , potrz e b u je m y
te raz
rz e cz yw is tą tre ść te k s tu .
Prz e ciągnij k ol
e jne ok no te k s tu , al
e
tym
raz e m
z rób je
na połow ę
s z e rok ości s trony i dość w ys ok ie :
Tu taj m oże m y w yb rać jęz yk dl
a
nas z e go w ype łniające go te k s tu i
l
icz b ę
potrz e b nych
ak apitów .
W łaśnie w yb rałe m S tandard Lore m
Ips u m (łacina) i dz ie s ięć ak apitów
(dom yśl
nie ). K l
ik nij O K .
Z am ias t s pędz ać cz as nad w ym yśl
anie m te k s tu do w ype łnie nia (prz y-
22
Al
e pocz e k aj, to nie je s t dz ie s ięć
ak apitów !
Dl
acz e go
k om e nda
z os tała z ignorow ana? Ponie w aż
ak tu al
nie
te k s t w ypływ a poz a
H O W - TO
Autor: Ronnie Tuck e r
PART I
Prz e ciągnij now e ok no na praw e j
połow ie s trony. Ponow nie z rób je
w ys ok ie .
dol
ną granice ok na te k s tu . Je śl
i
prz yjrz ys z s ię b l
iże j na praw ą dol
ną
cz ęść ram k i te k s tu , z ob acz ys z m ały
pros tok ąt, w k tórym je s t 'X'.
Te n
s ym b ol
m ów i nam , że
nie m a w ys tarcz ająco m ie js ca w ram ce
na cały te k s t.
Potrz e b u je m y,
al
bo
z w ięk s z yć ram k ę,
al
bo
prz e k ie row ać
te k s t
do
nas tępne j, w innym w ypadk u nie
b ędz ie w idocz ny.
Tu taj
dz ie je
s ię
m agia.
Poje dyncz e l
ewe kl
ik nięcie , na
l
e w ą k ol
u m nę te k s tu , to je s t
w łaśnie s k ąd te k s t prz e płynie .
Te raz
kl
ik nij prz ycis k
Połącz
ram k i
te k s tow e
(Link
Te xt
Fram e s ):
... i k l
ik nij raz
prz ycis k ie m na
ram ce te k s tu .
l
e w ym
praw e j
G otow e ! Nie z apom nij ponow nie
kl
ik nąć Połącz ram k i te k s tow e ,
ab y w yłącz yć. Inacz e j S crib u s
pom yśl
i,
że
dal
ej
ch ce s z
k ontynu ow ać łącz e nie ram e k .
Pow inie ne m w s pom nie ć, że m ałe
k w adraty
w
narożnik ach
są
u ch w ytam i,
k tóre
poz w al
ają
z m ie niać roz m iar ram k i te k s tu .
Pob aw s ię nim i, a z ob acz ys z , że
Tw ój
te k s t
z m ie nia
s ię
23
H O W - TO
Autor: Ronnie Tuck e r
PART I
au tom atycz nie w ob u ram k ach ...
O k , cz as z apis ać i w ye k s portow ać
Tw oją pracę. Z m e nu w yb ie rz Pl
ik - >
Z apis z jak o... (Fil
e - > S ave as ...) i
w prow adź naz w ę dok u m e ntu .
Ab y w ye k s portow ać dok u m e nt jak o
Adob e ... W yb ie rz Pl
ik - > E k s portu j
(Fil
e - >E xport) z m e nu , nas tępnie
"Z apis z jak o pdf" (S ave as pdf)
24
Pow inno
s ię
pojaw ić
ok no
W e ryfik ator m ate riału w e jściow e go
(Th e Pre fl
igh t Ve rifie r).
Nie
m artw
s ię,
to
je s t ok no
W e ryfik ator
m ate riału
w e jściow e go
(Pre fil
ing
Ve rifie r).
S praw dz a
Tw ój
dok u m e nt
pod k ąte m
m ożl
iw ości
w ys tąpie nia b łędów z anim s pak u je s z go do PD F. W tym prz ypadk u m ów i m i, że je s t te k s t w ypływ ający poz a granice w pie rw s z e j s tronie . W porz ądk u , to je s t
m oje
dz ie s ięć ak apitów
Lore m
Im pu s , k tóre nie pas u ją do dw óch
ram e k te k s tu , żade n prob l
e m . M ie j
ok o na ok no W e ryfik ator m ate riału
w e jściow e go (Pre fil
ing Ve rifie r) to z aos z cz ędz i Ci te l
e fonów od
dru k arz y m ów iących , że cz e goś
H O W - TO
Autor: Ronnie Tuck e r
PART I
b rak u je , al
b o je s t źl
e w Tw oim PD F!
W tym prz ypadk u k l
ik nie m y Ignoru j
b łędy (Ignore E rrors ) i k ontynu u j...
O k no
PD F)
Z apis z jak o PD F (S ave as
z aw ie ra tony opcji, k tóre
odnos z ą
s ię jak pow inie n
w ygl
ądać
PD F i co
pow inno
b yć s pak ow ane w
środk u pl
iku
PD F.
Z ajm ie m y
s ię
tym
w nas tępnych cz ęściach , na raz ie
nadaj s w oje m u pl
ik ow i PD F naz w ę i
kl
ik nij Z apis z (S ave ).
Na ch w il
ę m oże pojaw ić s ię m ałe
ok no. To po pros tu S crib u s k onw e rtu je s tronę, późnie j z ob acz ym y jak z
k il
k u nas tom a s tronicam i m oże m u to
z ająć odrob inę dłu że j.
O b e jrz yjm y
nas z ą
prz e gl
ądarce PD F:
pracę
Pięk nie ! Z rz u t pok az u je dok u m e nt w
k dpf (K D E ), je dnak dopók i je s t to
PD F, b ędz ie w ygl
ądał tak s am o, b e z
w z gl
ędu
jak ą
prz e gl
ądark ę
w yb ie rz e s z .
M am nad z ie ję, że s pod ob ała Ci s ię
pie rw s z a cz ęść arty k u łu "U ży w ając
S crib u s ". W nas tępny m m ie s iącu
d od am y jak ie ś z d jęcia d o nas z e j
m ałe j prz y k ład ow e j s trony.
w
25
H O W - TO
D O D AJ/U S U Ń
PR O G R AM Y
Autor: Robe rtCl
ips h am
Je że l
i dopie ro z acz ynas z prz ygodę z (K )U b u ntu z as tanaw ias z s ię z pe w nością
„Jak z ains tal
ow ać program y? G dz ie je z najdę? Cz y to łatw e ?” U jm ę to w te n
s pos ób : je że l
i rob iłe ś to w W indow s ie , b ędz ie to fras z k a.
Ins tal
acja program ów je s t łatw a. Z m e nu w yb ie rz Appl
ications - >Add/R e m ove
(Apl
ik acje - >D odaj/U s u ń).
W K u b u ntu , K m e nu - > Add/R e m ove program s (K m e nu - >D odaj/U s u ń program y)
U b u ntu (pow yże j)
K u b u ntu (po praw e j)
Pojaw i s ię w iadom ość „S praw dz anie z ains tal
ow anych i dos tępnych apl
ik acji”
oraz pas e k pos tępu . Po k il
k u s e k u ndach z ob acz ys z ok no, w k tórym b ędz ie s z
m ógł w yb rać je dną z w ie l
u k ate gorii, na k tóre z os tały pogru pow ane apl
ik acje ,
oraz s z cz e gółow ą l
is tę program ów w k ażde j z nich . Na górz e ok na z najdu je
s ię pol
e , k tóre m oże s z w yk orz ys tać do s z u k ania k onk re tne go program u .
U b u ntu
(l
e w o)
K u b u ntu
(praw o)
26
H O W - TO
Autor: Robe rtCl
ips h am
D O D AJ/U S U Ń
PR O G R AM Y
Z ałóżm y, że ch ce s z z aproje k tow ać now ą s z atę graficz ną dl
a Tw oje j s trony
w w w . W yprób ow ałe ś G IM Pa, al
e nie m a on potrz e b nych Tob ie fu nk cji. Po
pros tu u ru ch om „D odaj/U s u ń” (al
b o Ade pt Ins tal
l
e r w K u b u ntu ) i w yb ie rz po
l
e w e j k ate gorię „G rafik a”, al
b o u żyj jak ie goś s łow a k l
u cz ow e go, np.
„graph ics ”. M oże s z pos ortow ać z nal
e z ione program y al
fab e tycz nie , a w
U b u ntu naw e t w g. w s k aźnik a popu l
arności. U w aga: popu l
arność oz nacz a tu taj
il
ość pob rań program u . Nie ignoru j apl
ik acji tyl
k o dl
ate go, że m a nis k ą
popu l
arność. To oz nacz a tyl
k o tyl
e , że nie b yła z b yt w ie l
e raz y ściągana.
M oże s z z aw ęz ić w ynik pos z u k iw ań w k ate gorii G rafik a poprz e z w pis anie fraz y
„w e b ” (s ie ć) al
b o „de s ign” (proje k t). Prz e cz ytaj opis program u , że b y
dow ie dz ie ć s ię o nim w ięce j.
K ie dy ju ż z najdz ie s z odpow ie dnią dl
a s ie b ie apl
ik ację (np. dl
a proje k tow ania
grafik i w e b ow e j pol
e cam program Ink s k ape ), w ys tarcz y z az nacz yć ptas z k a
ob ok naz w y program u i k l
ik nąć prz ycis k „Appl
y” (Z as tos u j) al
b o „Ne xt” (D al
e j).
S ys te m z apyta Cię o potw ie rdz e nie , nas tępnie popros i o h as ło, a na k ońcu
pob ie rz e i z ains tal
u je program .
K ubuntu (l
e w o)
Ubuntu (poniże j)
27
H O W - TO
Autor: Robe rtCl
ips h am
D O D AJ/U S U Ń
PR O G R AM Y
Z ob acz ys z inform ację o tym , gdz ie s z u k ać now o z ains tal
ow ane go program u .
Np. Ink s k ape u ru ch am ia s ię w yb ie rając Apl
ik acje - >G rafik a. Program je s t ju ż
gotow y do u życia. W te n s pos ób m oże s z pob ie rać w ol
ne i darm ow e apl
ik acje ,
a tak że ak tu al
iz acje b e z pie cz e ńs tw a b e z żadnych dodatk ow ych k os z tów !
K ubuntu (l
e w o)
Ubuntu (poniże j)
R ów nie łatw o w ygl
ąda u s u w anie
apl
ik acji, k tórych nie ch ce s z ju ż
u żyw ać. W ys tarcz y odz nacz yć
ptas z k a na l
iście apl
ik acji, a
nas tępnie
nacis nąć
prz ycis k
„Appl
y” (Z as tos u j) al
b o „Ne xt”
(D al
e j).
Je s t s poro s pos ob ów innych niż u żyw anie D odaj/U s u ń w m e nu , ab y
z ains tal
ow ać l
u b odins tal
ow ać oprogram ow anie w (K )U b u ntu . W U b u ntu
m oże s z s k orz ys tać z apl
ik acji S ynaptic, k tóra daje k ontrol
ę naw e t nad
poje dyncz ym i pak ie tam i. S ynaptic m ożna u ru ch om ić w yb ie rając go z m e nu
S ys te m - >Adm inis tration (S ys te m - >Adm inis tracja). Je że l
i is tnie je program ,
k tóre go nie m a w D odaj/U s u ń, al
e m ożna go z nal
e źć w Inte rne cie , z a
pom ocą apl
ik acji S ynaptic m oże s z z ains tal
ow ać w ym agane prz e z
nie go pak ie ty.
28
R E CE NZ JA
GRAMPS
Autor: Adrian Re a
GENEALO GY
G R AM PS
th e
G e ne al
ogical
R e s e arch and Anal
ys is M anage m e nt
Program m ing S ys te m , cz yl
i s ys te m
prz e s z u k iw ań
i
anal
iz
ge ne al
ogicz nych .
G e ne al
ogia to poz naw anie drz e w a
rodz inne go, pos z u k iw anie prz odk ów
tak dal
e k o w s te cz , jak poz w al
ają na
to dok u m e nty, pam ięć i opow ie ści.
U m ie jętności
pos z u k iw aw cz e
są
w ażne , podob nie jak dok u m e ntow anie i z ach ow yw anie z nal
e z is k .
G R AM PS to darm ow a i w ol
na
apl
ik acja, k tóra poz w al
a z apis ać
Tw oje w iadom ości ge ne al
ogicz ne z a
pom ocą pe łne go i profe s jonal
ne go
inte rfe js u , a nas tępnie
opu b l
ik ow ać dane w w ie l
u form atach .
Proje k t
G R AM PS
z apocz ątk ow ał
D on
Al
l
ingh am , al
e ob e cnie
roz w ija go w ie l
u program is tów
na
całym
św ie cie , k tórz y dodają
now e m ożl
iw ości i te s tu ją program , b y te n
s tał s ię je s z cz e l
e ps z y.
Tak
jak
w ie l
e
innych
otw artych
proje k tów ,
tak że i tu nie je s t to z am k nięta gru pa i k ażdy
m oże dołącz yć, b y pom óc w roz w oju . K om u nik acja w gru pie oparta
je s t na l
is tach m ail
ingow ych , k anal
e
IR C, oraz s tronach w ik i.
Apl
ik acja z os tała na pocz ątk u
napis ana dl
a s ys te m ów typu U nix i
Linu x, al
e pote m pow s tały porty
dl
a s ys te m ów W indow s i M acO S .
Dl
a nas w ażne , że
G R AM PS
ins tal
u je s ię i dz iała na w s z ys tk ich
w e rs jach U b u ntu , ch ociaż z nane
s ą prz ypadk i z ak łóce ń w yśw ie tl
ania z nie k tórym i m otyw am i K D E .
Je dnak w s ie ci m ożna z nal
e źć
roz w iąz ania tych prob l
e m ów .
S am program je s t napis any w
jęz yk u Pyth on i u żyw a b ib l
iote k i
G TK /G nom e . Tw orz y b az y danych ,
k tóre s ą z apis yw ane w form acie
.grdb , al
e najl
e pie j je s t prz e ch o-
w yw ać je w w ięk s z ym i odrob inę
w ol
nie js z ym form acie .xm l
.
XM L u łatw ia
danych
na
prz e nos z e nie b az y
inne
k om pu te ry.
29
R E CE NZ JA
GRAMPS
Autor: Adrian Re a
GENEALO GY
S ys te m m oże ope row ać na du że j
il
ości danych – b ył te s tow any na
b az ie z ponad 100000 re k ordów .
Jak go z dob yć? W ch w il
i ob e cne j
G R AM PS
w
w e rs ji
2.2.6
je s t
dos tępny w U b u ntu Fe is ty w m e nu
„D odaj/U s u ń...” po w yb raniu opcji
„W s z ys tk ie
apl
ik acje
z
otw artym
źródłe m ”. Ab y z ains tal
ow ać, po
pros tu w yb ie rz program z l
is ty i z atw ie rdź. Najnow s z e
inform acje
o
w ydaniach
m ożna
z nal
e źć
w
s e rw is ie
G R AM PS .
R e poz ytoria
U b u ntu m ogą z aw ie rać w e rs je nie co
s tars z e , w ięc u pe w nij s ię, że
pos iadas z najnow s z ą! Je że l
i is tnie je
now s z a, m oże s z pob rać z s e rw is u
pacz k i gram ps _ z z z .de b i gram ps hel
p_ z z z .de b , a nas tępnie z ains tal
ow ać je w s ys te m ie . Z w yk l
e w ys tarcz y podw ójne k l
ik nięcie na tych
pl
ik ach .
Po ins tal
acji program je s t dos tępny
w
m e nu
jak o
Apl
ik acje - >Biu ro>G R AM PS G e ne al
ogy S ys te m .
30
Jak o
dodate k
do
s tandardow e j
ins tal
acji, G R AM PS
je s t rów nie ż
dos tępny jak o płyta Live CD . To
poz w al
a na w yprób ow anie program u
na dow ol
nym k om pu te rz e k l
as y i386
b e z k onie cz ności ins tal
acji (ak tu al
nie
w s pie rana je s t tyl
k o arch ite k tu ra
i386, nie s te ty b rak u je x86_ 64 i M ac,
ch ociaż program m ożna z ains tal
ow ać
na dow ol
ne j pl
atform ie ). Ak tu al
na
w e rs ja 3.0 z aw ie ra G R AM PS w w e rs ji
2.2.7 i je s t oparta na U b u ntu 7.04
Live CD – je s t je dnocz e śnie św ie tnym
w prow adz e nie m do U b u ntu . Płyta CD
z aw ie ra te ż inne otw arte oprogram ow anie dos tępne dl
a u żytk ow nik ów ,
w łącz ając w to Life l
ine s i G e ne W e b .
Na pu l
picie z najdu je s ię l
ink , k tóry
prow adz i b e z pośre dnio do k anału irc
#G R AM PS - w ys tarcz y k l
ik nąć na nim
dw a raz y. Je s t to b ardz o pożyte cz na
fu nk cja, k tóra pow inna b yć w prow adz ona na s tałe do Live CD U b u ntu .
Je dną rz e cz ą, o k tóre j nal
e ży pam iętać k orz ys tając z płyty Live CD je s t to,
że potrz e b a jak ie goś m e diu m , b y
m óc z apis ać e fe k ty pracy. Pe ndrive
U S B je s t ide al
ny do te go ce l
u . Tak ie
s z cz e góły s ą w ażne dl
a pocz ątk u jących u żytk ow nik ów . O cz yw iście poz a
pow yżs z ym je s t to norm al
na płyta
Live CD U b u ntu , w ięc m ożl
iw e je s t
z w yk łe
u żyw anie
je j i ins tal
acja
s ys te m u . O d s ie b ie dodam , że dz ięk i
te j fu nk cji s k rom na os ob a re ce nz e nta
z ainte re s ow ała s ię w pe łni s ys te m e m
Linu x, a dok ładnie j, całą rodz iną
s ys te m ów *b u ntu i z w iąz aną z nią
s połe cz nością.
R E CE NZ JA
GRAMPS
Autor: Adrian Re a
GENEALO GY
K ie dy ju ż u tw orz ys z b az ę danych
m ożna prz e jść do cie k aw s z e go
e tapu , cz yl
i dodaw ania danych .
Inte rfe js
je s t prz yjaz ny w
u żytk ow aniu , z dos tępnym i ik onam i i
raportam i ge ne al
ogicz nym i. W s tępnie
w pis u je s z
ogól
ne
dane
o
os ob ie , jak im ię, naz w is k o i płe ć.
Nas tępnie podaje s ię dane b ardz ie j
s z cz e gółow e , jak data u rodz e nia,
pól opis ow ych dl
a k ażde j os ob y,
al
e
G R AM PS
opie ra s ię na
s ys te m atycz nym
w pis yw aniu
danych
popartych
inform acjam i
źródłow ym i. Z darz e nia s ą z e b rane
w
s tru k tu ry, b y w prow adz anie
danych
b yło
łatw ie js z e .
Na
prz yk ład
po
w pis yw aniu
daty
u rodz in l
ogicz nym
nas tęps tw e m
je s t w pis anie daty śm ie rci, w ięc
w łaśnie
to
z darz e nie
je s t
proponow ane jak o
nas tępne .
śm ie rci, z aw ód, itd., k ażde jak o
os ob ne z darz e nie w życiu te j os ob y.
To pow odu je , że
w prow adz anie
danych
m oże z ająć troch ę cz as u ,
gdyż m u s is z tw orz yć now e z darz e nia
dl
a k ażde j inform acji os ob no.
G dy
z acz nie s z
dodaw ać
coraz
w ięce j
danych ,
G R AM PS
b ędz ie
s ię s taw ać b ardz ie j
prz yjaz ny.
M oże s z
naw igow ać pom iędz y danym i z e b ranym i w
k ate goriach :
„Lu dz ie ”,
„Z w iąz k i”,
„R odz iny”, „R odow ód”, „Z darz e nia”,
„Źródła”, „M ie js ca”, „M e dia” i
„M agaz yny”.
O s ob iście
s tw ie rdz am , że w idok „Z w iąz k i” je s t
najb ardz ie j w ygodny do naw igacji,
gdy b az a z aw ie ra w pis y o w ięce j
niż 50 os ob ach .
Je dnak po z roz u m ie niu s ys te m u te n
s pos ób podaw ania danych pow odu je , że dane s ą l
e ps z e j jak ości.
Inne program y m ogą ofe row ać s poro
Jak ju ż s u ge row ano w cz e śnie j,
u dok u m e ntow anie
poch odz e nia
inform acji je s t k l
u cz e m do jak ości
danych
ge ne al
ogicz nych . K ażde
31
R E CE NZ JA
GRAMPS
Autor: Adrian Re a
GENEALO GY
z darz e nie odnos i s ię do „źródła”,
k tóre daje m u w iarygodność. W ie l
e
z darz e ń m oże poch odz ić z te go
s am e go źródła, G R AM PS pos iada
"s ch ow e k ",
k tóry u m ożl
iw ia
k opiow anie
odnośnik a
ze
źródłe m
pom iędz y e l
e m e ntam i
w drz e w ie ge ne al
ogicz nym . D o
k ażde j
os ob y
m ożna
dodać
różne
m e dia,
np.
z djęcia,
dźw ięk i i fil
m y,
k tóre m ogą b yć
prz e ch ow yw ane
w b az ie b e z pośre dnio,
l
ub
tyl
ko
jak o
odnośnik i.
K ie dy ju ż m as z
w łas ną
b az ę,
w arto u tw orz yć raporty, b y m óc je
opu b l
ik ow ać
i
podz ie l
ić
s ię
inform acjam i. G R AM PS u m ożl
iw ia
u tw orz e nie fantas tycz ne go prz e k roju
raportów , w łącz ają w
to naw e t
pu b l
ik acje , k tóre
z b ie rają w ie l
e
as pe k tów danych i pre z e ntu ją je w
jak ie jk ol
w ie k
form ie
s ob ie
z ażycz ys z .
R aporty
m ogą
b yć
pu b l
ik ow ane w w ie l
u form atach , np.
O pe n D ocu m e nt Form at, H TM L, cz y
naw e t S VG , z al
e żnie
od typu
32
pre z e ntow anych
danych . M ożna
tw orz yć tab e l
e , h arm onogram y i
w yk re s y, a ciągl
e pow s tają now e
s pos ob y pre z e ntacji. Ponadto b az a
danych
m oże
b yć w ye k s portow ana
do
s tru k tu ry s tron
w w w , b y k ażdy
m ógł
ją
z ob acz yć.
R E CE NZ JA
GRAMPS
Autor: Adrian Re a
GENEALO GY
GRAFIK A
PO D S U M O W ANIE
PRAK TYCZ NO ŚĆ
Z ALE TY
Z arz ądz anie
b az ą danych
z
dob rym w s parcie m s połe cz ności
i de w e l
ope rów
W ie l
e
form atów
pu b l
ik acji w łącz ając XM L, G E D com i H TM L
W AD Y
D u żo k l
ik nięć
dz aniu danych
prz y
w prow a-
INSTALACJA
UŻYTECZ NO ŚĆ
O GÓLNIE
8/10
Baz a danych grdb nie je s t łatw o
prz e nośna
W num e rz e 2 ful
l circl
e
pojaw i s ię e k s k l
uz yw ny
w yw iad z tw órcą GRAM PSa
GRAM PS Live CD
33
W Y W IAD
DELUGE
Autor: Spyro
BITTO RRENT
Z ate m Z ach , jak z acz ęła s ię tw oja prz ygoda
z k om pute ram i i program ow anie m ?
Cóż,
m oja
m atk a
je s t
inżynie re m
oprogram ow ania w IBM , w ięc z k om pute ram i
m iałe m do cz ynie nia już w bardz o m łodym
w ie k u. Pie rw s z e dośw iadcz e nie z program ow anie m m iałe m w s iódm e j k l
as ie , k ie dy
dos tałe m program ow al
ny k al
k ul
ator TI-83+ i
z acz ąłe m
pis ać
w
BASICu,
pote m
ucz ęs z cz ałe m na z ajęcia z Vis ualBas ic i C+ +
prz e z dw a l
ata, a pote m w s z k ol
e śre dnie j na
z ajęcia z Javy.
O be cnie
je s te m
na
drugim
rok u
na
Uniw e rs yte cie
Louis vil
l
e,
na
k ie runk ach
Inform atyk a (Com pute r Scie nce ) i Inżynie ria
K om pute row a (Com pute r Engine e ring)
Cz y De l
uge je s t pie rw s z ym
nad k tórym pracuje s z ?
program e m ,
Jak ie s ą z al
e ty De l
uge
kl
ie ntam i dl
a Linuk s a?
nad
innym i
Na raz ie nie je s t ich z a dużo. De l
uge to m iły,
l
ekki kl
ie nt, k tóry ofe ruje prz yz w oity z e s taw
opcji. O be cnie w s pie ra DH T, w z naw ianie
pobie rania cz ęściow o uk ończ onych z adań i
ściąganie w ie l
u torre ntów w je dnym ok nie .
Podcz as , gdy inne apl
ik acje , np. Az ure us
pos iadają w ięce j opcji, to z az w ycz aj dz ie je
s ię to k os z te m w ięk s z e go w yk orz ys tania
z as obów
s ys te m ow ych .
Nie
ch ciałbym
k rytyk ow ać Az ure us a, al
e De l
uge po pros tu
w yk onuje s w oje z adanie - ściąga pl
ik i nie
robi prz y tym w ie l
k ie go s z um u.
Jak oce nias z s uk ce s De l
uge i jak w idz is z
je go dal
s z y roz w ój?
To je s t pie rw s z y napraw dę duży program .
W cz e śnie j robiłe m parę m nie js z ych rz e cz y, al
e
w te n proje k t najbardz ie j s ię z aangażow ałe m .
Cóż, nie je s te m je dynym , k tóry nad tym
pracuje . Inny de ve l
ope r, Al
on Z ak ai (z nany
rów nie ż jak o K ripk e ns te in), pom ógł bardz o i
z as ługuje na w ięk s z e uz nanie , niż otrz ym uje .
Ponadto używ am y bibl
iote k i Libtorre nt, w ięc
nie m us ie l
iśm y z byt dużo robić prz y s am ym
torre ncie .
M yśl
ę, że do te j pory idz ie św ie tnie . Je s te m
z dum iony, jak ą uw agę otrz ym ał De l
uge .
Ludz ie cz ęs to s z uk ają m nie onl
ine , że by
podz ięk ow ać z a je go s tw orz e nie , m ów ią te ż,
że w cz e śnie j nie z nal
e źl
i kl
ie nta na Linuk s a,
k tóry im s ię s podobał.
O cz yw iście , ch ciałbym , że by De l
uge s ię
dal
e j roz w ijał i m am parę pl
anów . M oim
głów nym ce l
e m je s t popraw ie nie błędów i
z w ięk s z e nie s tabil
ności, pote m m ożna s ię
z ająć dodatk ow ym i opcjam i.
Jak s ię naucz yłe ś program ow ać i jak długo
to z ajęło?
Cz y s ą jak ie ś
dodać?
Głów nie
z
dośw iadcz e nia.
Co
praw da
ucz ęs z cz ałe m na z ajęcia, al
e w ie dz ę o k om pute rach z dobyłe m prz e z nauk ę i e k s pe rym e nty,
w łącz ając program ow anie . De l
uge to był pie rw s z y raz , k ie dy użyłe m Pyth ona. Ucz yłe m s ię
w m iarę, jak prace pos tępow ały. Jak w cz e śnie j
w s pom niałe m , z acz ąłe m
program ow ać w
s iódm e j k l
as ie , cz yl
i ok oło 8 l
at te m u.
M ów iąc o now ych opcjach , os tatnie w ydanie
Libtorre nt w s pie ra Pe e r Exch ange , w ięc
praw dopodobnie to w yk orz ys tam y. Ponadto
gałąź roz w ojow a Libtorre nt m a m ożl
iw ość
s z yfrow ania, w ięc te go tak że
nal
e ży
s podz ie w ać s ię w prz ys z łości. K ol
e jne
dodatk i, k tóre
ch ciałbym
z obacz yć to
w s parcie UPnP, k tóre m a być dodane do
Libtorre nt, oraz inte rfe js w e bow y.
Co s praw iło, że z de cydow ałe ś s ię napis ać
kl
ie nta bittorre nt?
Brak dobre go, l
e k k ie go k l
ie nta GTK + . Pom ys ł
na De l
uge (pote m gTorre nt) z apocz ątk ow ała
dys k us ja na Ubuntuforum s .org, na te m at
brak u dobre go k l
ie nta GTK + . Tam s potk ałe m
K ripk e ns te in i z acz ęła s ię burz a m óz gów w
34
ce l
u s tw orz e nia tak ie go k l
ie nta.
opcje ,
k tóre
ch ciałbyś
'Andre w M ' s pytał, cz y będz ie w e rs ja dl
a
K DE?
Nie ch ciałbym pow ie dz ie ć w pros t nie , al
e
praw dopodobnie
nie
będz ie .
O be cnie
De l
uge dobrz e dz iała pod K DE, z ak ładając,
że m as z z ains tal
ow ane potrz e bne bibl
iote k i,
al
e racz e j nie dodam y inte rfe js u QT do nie go.
Je śl
i ch ce s z m ie ć natyw ne go k l
ie nta dl
a K DE,
praw dopodobnie najl
e ps z ym w ybore m będz ie
K Torre nt.
Cz y m as z ul
ubione
pracuje s z ?
dis tro,
na
k tórym
Ubuntu, prz e z w ięk s z ość cz as u.
Jak
ciężk o
bittorre nt?
s ię
pracuje
z
form ate m
Cóż,
my
nie
pracuje m y
z
bittorre nt
be z pośre dnio. To w s z ys tk o je s t robione prz e z
Libtorre nt, a dok ładnie j prz e z nak ładk ę
K ripk e ns te in'a, w ięc nie m iałe m do cz ynie nia
z tym be z pośre dnio.
Inne k l
ie nty z dają s ię dodaw ać s pe cyficz ne
opcje , cz y to nie prz ycz ynia s ię do z byt
os tre j k onk ure ncji? Cz y program iści cz ują,
że m us z ą s tw orz yć "z abójcz ą" now ą opcję?
Tak i nie . Po pie rw s z e , nie z am ie rz am
dodaw ać żadnych opcji s pe cyficz nych dl
a
De l
uge , al
e racz e j s tw orz yć dobrą im pl
e m e ntację is tnie jących opcji bittorre nt. Probl
emem
prz y tw orz e niu w łas nych dodatk ów je s t to, że
inne program y ich nie będą m iały. Prz yk łade m
nie ch będz ie im pl
e m e ntacja DH T w Az ure us ,
k tóra um ożl
iw ia tyl
k o łącz e nie s ię z innym i
kl
ie ntam i Az ure us .
Nie s k upiam s ię na tw orz e niu "z abójcz ych "
opcji. Z am ias t te go ch cę s tw orz yć pros te go
kl
ie nta, k tóry łącz y w
s obie
najl
e ps z e
w łaściw ości
ofe row ane
prz e z
protok ół
bittorre nt.
Cz y pl
anow any je s t inte rfe js w e bow y
(podobny do uTorre nta)? Cz y będz ie
m ożl
iw ość z az nacz e nia/odz nacz e nia w s z ys tk ich pl
ik ów z l
is ty? K l
ik anie poje dyncz ych
pl
ik ów je s t dość uciążl
iw e .
Tak , w ie m że to je s t uciążl
iw e i z am ie rz am to
napraw ić, k ie dy dos tanę s z ans ę.
Co do inte rfe js u w e bow e go, w s pom niałe m
w cz e śnie j, że ch ciałbym coś tak ie go z robić.
Baw iłe m s ię inte rfe js e m uTorre nta i byłe m nim
z ach w ycony. Ch ciałbym
z aim pl
e m e ntow ać
coś tak ie go w De l
uge .
Cz y tw oja rodz ina używ a Linuk s a, cz y je s t
go ciężk o w yprom ow ać w z dom inow anym
prz e z W indow s a środow is k u?
Cóż, ja używ am Linuk s a, a m oja m am a używ a
obu obu s ys te m ów do pracy, tata k orz ys ta z
W indow s a, al
e nie m a probl
e m ów , gdy m us i
użyć je dne j z m oich l
inuk s ow ych m as z yn do
s praw dz e nia pocz ty itp.
K il
k a os ób pros iło m nie , że bym "naucz ył" ich
Linuk s a, z w łas z cz a te raz , po w ydaniu Vis ty.
W ięk s z ość z nich nie ch ce prz e jść na Vis tę i
s z uk a al
te rnatyw y.
Jak ich
program ów
de w e l
ope rs k ich używ as z ?
i
narz ędz i
Używ am pros te go e dytora te k s tu i k om pil
atora, prz ynajm nie j je śl
i ch odz i o Pyth ona.
M oje środow is k o s ię z m ie nia, w z al
e żności od
jęz yk a program ow ania, np. Ecl
ips e do Javy,
M onode ve l
op do C# i z w yk ły e dytor te k s tow y,
al
bo Ecl
ips e /CDT do C/C+ + .
O s tatnie
pytanie :
Jak ą radę
pocz ątk ujące m u program iście ?
dałbyś
Z acz nij od pis ania pros tych program ów , k tóre
robią coś pros te go. Nie ch
to będz ie
inte re s ujące , ponie w aż będz ie s z m iał z abaw ę
prz y tw orz e niu te go. Najl
e ps z ym i dos tępnym i
m ate riałam i s ą źródła innych program ów oraz
inni program iści onl
ine . Anal
iz uj k od różnych
apl
ik acji, z obacz jak dz iałają i pom yśl
, jak
m oże s z w yk orz ys tać podobne s trate gie w
s w oich program ach . W k ońcu, z najdź te n
"s upe r-program ", k tóre go brak uje i napis z go.
Dl
a m nie tym program e m był k l
ie nt bittorre nt
w GTK , al
e pow inie ne ś z nal
e źć coś, cz e go
w e dług Cie bie
brak uje
w Linuk s ie
(l
ub
jak im k ol
w ie k
innym
s ys te m ie ,
k tóre go
używ as z ).
Nie
m us is z
m ie ć w ie l
k ie go
dośw iadcz e nia aby z acz ąć, al
e z acz nie go
prz ybyw ać w raz
z
roz w oje m
apl
ik acji.
Um ie jętności ros ną z nacz nie s z ybcie j, k ie dy
s ię pracuje nad praw dz iw ym program e m .
ful
lcircl
e ch ciałoby w yk orz ys tać ok az ję i
podz ięk ow ać Z ach ow i z a to, że us iadł pod
św iatłe m jupite rów i dałs ię naśw ie tl
ić!
W nas tępnym m ie s iącu odpytyw anym będz ie nie k to inny, jak Col
in W ats on, l
ide r Ins tal
l
er
Te am , cz łone k Ubuntu Com m unity Councili m e nadże r połow y z e s połu dys trybucji!
Pros z ę prz ys yłać pytania do Col
ina na adre s : q u e s tions @ fu l
l
circl
e m agaz ine .org
35
O PO W IE ŚĆ
Autor: M agnus W ah l
be rg
W m oje j s z k ol
e m ają coś, co z w ą
„fors k nings profil
”. Je s t to z jęz yk a
s z w e dz k ie go i m ożna prz e tłu m acz yć
na coś w s tyl
u „nau k ow y/b adaw cz y
profil
”. O z nacz a to, że s tu de nci
otrz ym u ją do s praw dz e nia, jak to
je s t prz e prow adz ić b adania
na
poz iom ie u niw e rs yte ck im . O cz yw iście s k al
a proje k tów b adaw cz ych
je s t
z nacz nie
m nie js z a.
Je śl
i
z głos is z s ię do „fors k nigs profil
” i
z os tanie s z w yb rany (jak
ja), to
b ędz ie s z m u s iał pożycz yć l
aptopa,
na
cz as
k ie dy
s tu diu je s z , b y
prz e prow adz ić b adania.
O trz ym ałe m w ięc m oje go l
aptopa,
H P nx8220. U ru ch om iłe m go i w cal
e
nie
b yłe m
z as k ocz ony,
k ie dy
z ob acz yłe m
pre - ins tal
ow ane go
W indow s XP. W ięc z rob iłe m , to co
m u s iałe m . Z ains tal
ow ałe m Linu k s a.
Nie pos z ło gładk o... R oz pocz ąłe m z
prz yje m nym otw artym k ape l
us z e m z Fe dorą. Nie b yło to najm il
sze
dośw iadcz e nie .
R oz dz ie l
cz ość
e k ranu odm ów iła pójścia w yże j niż
1024*768, b rak W iFi i nie m ożl
iw a
b yła ak tu al
iz acja te go prz e k l
ęte go
s ys te m u .
W z iąłe m
k ape l
us z
i
w yrz u ciłe m
go
prz e z
ok no.
D os łow nie
pięć
płyt
Fe dory
w yl
e ciało
z
m oje go
dom u ,
w
k ol
e jności: cd 2, 4, 1, 3 i 5 ( cz yl
i
prz ypadk ow o). Nas tępną dys tryb u cją
b yła
w s paniała
nie m ie ck a
jas z cz u rk a, K am e l
e on S u s e . Ta
rów nie ż m iała pow ażne prob l
emy z
grafik ą i jak s ię ok az ało późnie j
36
BAD ANIE
U BU NTU
prak tycz nie z e
w s z ys tk im , co
prób ow ałe m
z rob ić.
G rz e cz nie
podz ięk ow ałe m
Sus e
D VD
i
z acz ąłe m s z u k ać dys tryb u cji, k tóra
b y po pros tu dz iała.
I z gadnijcie , z nal
az łe m ją, dz iw nie
z w ące go s ię Linu k s a; U b u ntu . Po
ściągnięciu i w ypal
e niu tyl
k o je dne j
płyty (!). W rz u ciłe m go do m oje go
l
aptopa i po piętnas tu m inu tach
b yło ju ż po w s z ys tk im . O k oło
godz inę późnie j b yłe m
prz e k onany, że nie b o je s t w k ol
orach
k aw y. M ów ię pow ażnie , w s z ys tk o
ch odz iło popraw nie od raz u po
ins tal
acji. G rafik a, s ie ć, dźw ięk ,
ak tu al
iz acje ,
naw e t
dodatk ow e
prz ycis k i
na
górz e
kl
aw iatu ry
z adz iałały. Nie s te ty m oje prz ygody
z U b u ntu nie prz ygotow ały m nie do
dz iałania na z ajęciach , prz e z k tóre
dos tałe m l
aptopa. Al
e to nie m a
z nacz e nia,
bo
m am now e go
prz yjacie l
a. Brąz ow e go prz yjacie l
a,
k tóry te raz m oże z m ie nić s ię w
s z e ścian, s płonąć i roz ciągać jak
gu m a (dz ięk i k u m pl
ow i Be ryl
ow i).
U b u ntu – Linu x dl
a is tot l
u dz k ich ?
R acz e j: Linu x dl
a l
u dz i, k tórz y l
u b ią
k ol
or b rąz ow y i k ie dy ich k om pu te r
po pros tu dz iała.
LIS TY
W
u z naniu
Boh ate rów
dl
a
Nie oce niony ch
M u s z ę prz yz nać s ię, że nie je s te m
z u pe łnym
now icju s z e m . U żyw ałe m
U b u ntu prz e z w ięk s z ą cz ęść rok u .
M ógłb yś pom yśl
e ć, że
w ie m
co
rob ię, al
e
nie s te ty nie , b ędąc
indok trynow anym
prz e z W indow s y
m am je s z cz e s poro prz e d s ob ą.
Co do Boh ate rów z m oje go tytu łu ,
prz e z w s z ys tk ie prób y i m ęk i, nie
w s pom inając o fru s tracji, prz yb yl
i mi
z pom ocą, z ach ęcając i podpow iadając.
K im oni s ą? S ą nie z najom ym i, k tórz y
prz yb yl
i m nie u ratow ać. To cz yte l
nicy
i co w ażnie js z a, re s ponde nci z forów
U b u ntu . W ie l
e raz y poprz e dnie go
rok u , k ie dy w s z ys tk o w ygl
ądało na
s tracone , w s z e dłe m na foru m , ab y
z ob acz yć, cz y k toś je s z cz e pops u ł
apt, s tracił połącz e nie z inte rne te m ,
nie
m oże
otw orz yć m p3,
itd.
Z de cydow anie , nie je s te m s am . Jak
dotąd nie m u s iałe m pis ać pos ta z
pytanie m , al
e prz e cz ytałe m m nós tw o
odpow ie dz i danych
innym , k tórz y
m ie l
i te s am e prob l
e m y. S połe cz ność
U b u ntu nigdy nie prz e s tanie m nie
z adz iw iać s w oją cie rpl
iw ością i
w yroz u m iałością w ob e c pocz ątk u jących , k tórz y cz ęs to m ają m ałe
pojęcie o tym co rob ią. To nie m oże
b yć łatw e prób ow ać pom óc k om u ś
k to w ie nie w ie l
e o l
inii pol
e ce ń i, jak
w m oim prz ypadk u , ob l
e w ają go
z im ne poty k ie dy otw ie ra te rm inal
.
Pow ol
i, b ardz o pow ol
i, z pom ocą
foru m pok onałe m w ie l
e prz e s z k ód.
Z k ażdą popraw k ą m am w ięce j
pe w ności
s ie b ie
–
prz e z
to
pops u łe m
apt.
Tym
raz e m ,
pom yśl
ałe m , b ędę m u s iał w yk onać
św ie żą ins tal
ację – je dnak nie ,
k ie dy ju ż m iałe m poddać s ię,
pom oc z now u prz yb yła z foru m .
W łaśnie dl
ate go oni s ą m oim i
b oh ate ram i i w łaśnie
z
te go
pow odu b ędę śpie w ał na ich cz e ść.
M ich ae lH ou s e
R e d ak tor od pow iad a Z gadz am s ię całk ow icie . G dyb y
nie tak prz yje m ne m ie js ca jak
U b u ntu Foru m s , te n m agaz yn nigdy
nie z os tałb y z re al
iz ow any!
Tyl
ko
dz ięk i
w yk orz ys taniu
ol
b rz ym ie j
(m am
nam yśl
i
ol
b rz ym ie j!) b az y u żytk ow nik ów na
U b u ntu Foru m s m ogłe m w yciągnąć
ręk ę do och otnik ów , k tórz y ch cie l
i
pom óc w tw orz e niu cz as opis m a o
U b u ntu .
Cz ęs to z as tanaw iam s ię jak i b yłb y
s tan Linu k s a b e z U b u ntu i forów
U b u ntu .
W yob raź
s ob ie ,
że
u żyw as z inne j dys tryb u cji. G dz ie
m ógłb yś z głos ić s ie o pom oc?
Jak ie inne foru m je s t tak pom ocne
i m a tyl
u u żytk ow nik ów ? M oim
z danie m ,
b ardz o
m ało
forów
s pe łnia ob a k ryte ria...
37
Py tania i O d pow ie d z i
Autor: Robe rtCl
ips h am
Potrz e b u ję Javę. Cz y Java je s t w Au tom atix2?
S u n Java JR E je s t dos tępna w re poz ytoriach U b u ntu . M oże s z ją z ains tal
ow ać poprz e z w ydanie k om e ndy: s u do aptitu de ins tal
ls u n- java6- jre
Lu b poprz e z apl
ik ację D odaj/U s u ń Program y. Z ob acz nas z poradnik na
s tr. 26 odnośnie te go z agadnie nia jak dodaw ać/u s u w ać apl
ik acje .
Nie m oże m y pol
e cać Au tom atix z pow odu prob l
e m ów prz y ak tu al
iz acjach .
Z as tanaw iałe m s ię, cz y na Linu k s a je s t program , k tóry poz w ol
i
m i s k om pre s ow ać fil
m D VD „ z ripow any ” prz e z e m nie .
K ie dy z m nie js z as z fil
m , w te dy naz yw a s ię to k odow anie m . Nie je s t
to tym s am ym co k om pre s ja i s ądz ę, że w łaśnie to ch ce s z z rob ić.
K ons ol
a:
- H andb rak e
- m e ncode r
G U I:
- dvd9 5 (G NO M E, obok )
- k 9 copy (K D E, praw o)
- D VD S h rink (w ine )
h ttp://u b u ntu foru m s .org/s h ow th re ad.ph p?t=439 588
W y gl
ąd a na to, że U b u ntu m a fajny prz e jrz y s ty w y gl
ąd , al
e cz y
je s t s pos ób ab y d os tos ow ać go tak , ab y w y gl
ąd ał b ard z ie j
atrak cy jnie niż Vis ta?
W U b u ntu je s t pre - ins tal
ow any Com piz . Po pros tu w e jdź w
S ys te m >Pre fe re ncje >E fe k ty pu l
pitu , nas tępnie k l
ik nij „W łącz e fe k ty
pu l
pitu ”. Je śl
i ch ciałb yś w ięce j m ożl
iw ości m oże s z u żyć Be ryl
a
(w w w .b e ryl
- proje ct.org), i/l
u b m otyw ów z w w w .gnom e - l
ook .org l
ub
w w w .k de - l
ook .org.
h ttp://u b u ntu foru m s .org/s h ow th re ad.ph p?t=439 230
38
M ÓJ PU LPIT
Autor: Victor Dom an
M am z ains tal
ow ane i m ocno z m odyfik ow ane U b u ntu Fe is ty Faw n. Te raz
je s t to m ie s z ank a Xfce i GNO M E,
m otyw gtk to M u rrina G l
iou ch e , a
m otyw
m e tacity
to
S im pl
e b ox
Cu s tom . S il
nik m u rrine pob ie rz e s z
s tąd.
Z e s taw ik on z os tał z e b rany prz e z e
m nie
i
je s t najpraw dopodob nie j
najw ięk s z ą k ol
e k cją ik on tango, al
e
nie s te ty, nie m ogę ich roz prow adz ać
ponie w aż
nie
z nam
w s z ys tk ich
l
ice ncji na k tórych z najdu ją s ię ik ony, nie w s z ys tk ie s ą na G PL. Je dnak że ,
k ol
e jną rz e cz ą je s t Tango G e ne rator. K tóry m a rów nie ż ik ony do innych
apl
ik acji, nie tyl
k o G NO M E .
Tu taj tape ta, k tóre j u żyw am .
M ÓJ PE CE T
Autor: Ronnie Tuck e r
To je s t to m ie js ce , gdz ie w s z ys tk o s ię dz ie je , l
udz is k a!
Ful
lCircl
e je s t w łaśnie robione na te j tutaj m as z ynie .
W ygl
ąda odl
otow o, z tym i św iatłam i, al
e je s tto je dynie :
AM D Ath l
on XP 2600+
512m b RAM
nVidia Ge Force 4 M X (128m b RAM )
be z prz e w odow y m ode m /route r Ne tge ar
adapte r Bl
ue tooth
h ba1 = 110gb
h db1 = 55gb
CD-RW & DVD-RW
Dw ie 12" jarz e niów k i; nie bie s k a i żółta.
Tak w ięc nic duże go i s z al
one go. W cz e śnie j był tam
W indow s XP oraz K ubuntu Dappe r, je dnak te raz je s t
tyl
k o K ubuntu Fe is ty. Je s te m już k om pl
e tnie w ol
ny
od W indow s . W h e e !
M am rów nie ż l
aptopa Com paq nx9 005, k tóry je s t
je s z cz e m nie jim ponujący i m a z ains tal
ow ane go Xubuntu.
39
TO P5 G RY
Autor: Je re m y LaCroix
Froz e n Bu b b l
e
S trona: h ttp://w w w .froz e n- b u b b l
e .org/
Na popraw ę h um oru - pingw iny. Froz e n Bubbl
e,
uk ładank a podobna do SNK „Puz z l
e Bubbl
e ” w raca na
s ce nę gie r arcade i poz os taje do dz iś je dną z
najpopul
arnie js z ych l
inuk s ow ych gie r. Pow ód - je s t
w ręcz uz al
e żniająca. Ce l
e m je s t s trące nie k ol
orow ych
k ulz najdujących s ię na s uficie . Cz ynis z to s trz e l
ając
w nie
innym i k ol
orow ym i k ul
am i, s tarając s ię
dopas ow yw ać k ol
ory. Je śl
i k ul
e dotk ną dna, prz e gryw as z . Brz m i pros to, je dnak m oże być
bardz o w yz yw ające . Ubuntu 7.04 z aw ie ra Froz e n Bubbl
e 2 w re poz ytoriach .
Battl
e for W e s noth
S trona: h ttp://w w w .w e s noth .org/
Battl
e for W e s noth je s t s trate gią cz as u rz e cz yw is te go
[prz yp. tłum . turow a], m a m ożl
iw ość gry w trybie s ingl
e
i m ul
tipl
aye r. Są naw e t dodatk ow e k am panie w yk onane
prz e z fanów , do pobrania w pros t z re poz ytorium . W
w ięk s z ości k am panii ce l
e m je s t pok onanie prz yw ódcy
w rogów . Z dobądź k ontrol
ę nad w ios k am i, aby z arabiać
pie niądz e , z bie rz żołnie rz y do pom ocy. K ie dy będz ie s z
już m iał ogrom ną arm ię, roz m ie ść ją w s trate gicz ny
s pos ób, aby z agw arantow ać s obie z w ycięs tw o.
Ch rom iu m
S trona: h ttp://w w w .re ptil
el
ab ou r.com /s oftw are /ch rom iu m /
Św ie tna grafik a, pow al
ająca m uz yk a, i dużo s trz e l
ania.
Co je s z cz e w ięce j m ógłbyś ch cie ć? Ch rom ium pos iada
rów nie ż pros te
s te row anie , ponie w aż w s z ys tk im
k ie ruje s z prz y pom ocy m ys z k i. Ch rom ium , naw e t na
najniżs z ym poz iom ie trudności, je s t bardz o w yz yw ającą
grą. M ów i s ię naw e t, że ce l
e m gry je s t w yz w ol
e nie
z łości po całym dniu, nie k onie cz nie w ygryw ając. Z
pe w nością prz e gryw anie je s z cz e nigdy nie było tak
z abaw ne !
40
TO P5 GRY
Autor: Je re m y LaCroix
Pl
ane tPe ngu in R ace r
S trona: h ttp://w w w .pl
ane tpe ngu inrace r.com
Pl
ane t Pe ngu in
R ace r
je s t w
pe łni
trójw ym iarow ą grą w yścigow ą, gw arantu je
św ie tną z ab aw ę i
w ygl
ąda
ab s ol
u tnie
cu dow nie . Baz u je na Tu x R ace r, je dnak ta
w e rs ja dodaje z nacz nie w ięce j opcji - now e
tras y, cz y w łaściw ości. Z au w aż pros z ę, że do
płynne go dz iałania w ym agana je s t s prz ętow a
ak ce l
e racja dl
a k arty graficz ne j.
Ne ve rb al
l
S trona: h ttp://iccu l
u s .org/ne ve rb al
l
/
Najb ardz ie j inte re s u jącą rz e cz ą je s t to, iż
kl
aw iatu ra, l
u b m ys z k a k ontrol
u je pl
atform ę
na k tóre j z najdu je s ię piłk a, z am ias t s am e j
piłk i. K ie dy prz e ch yl
is z pl
atform ę, piłk a
odpow ie z acz ynając s ię poru s z ać. M u s is z
z e b rać jak najw ięce j m one t b e z s padania z
pl
atform y i prz e d u pływ e m cz as u . G rafik a w pe łni trójw ym iarow a, prz e z
co w ym agana je s t s prz ętow a ak ce l
e racja, ab y gra ch odz iła popraw nie .
Je śl
i pos iadas z l
is tę i ch ciałb yś ją tu taj z am ie ścić (m oże to b yć l
is ta
dow ol
na: gry, program y, cok ol
w ie k ), to pros z ę, prz ęśl
i ją (oraz z rz u ty
e k ranu , je śl
i m ożl
iw e ) na adre s : m is [email protected] fu l
l
circl
e m agaz ine .org
41
JAK NAS W S PO M ÓĆ
Jak z aw s z e cz e k am y na now e artyk uły, by je dołącz yć do Ful
lCircl
e.
Aby dow ie dz ie ć s ię w ięce j o pis aniu artyk ułów , pom ys łach i tłum acz e niach ,
w e jdź na W ik i: h ttp://w ik i.u b u ntu .com /U b u ntu M agaz ine
Artyk u ły pros z ę w ys yłać na adre s : articl
e s @ fu l
l
circl
e m agaz ine .org
Je śl
i ch ce s z prz e s łać ne w s a, w yśl
ij go na - ne w s @ fu l
l
circl
e m agaz ine .org
Pis z o s w oich dośw iadcz e niach z Linu k s e m - l
e tte rs @ fu l
l
circl
e m agaz ine .org
O pis y s prz ętu i program ów - re vie w s @ fu l
l
circl
e m agaz ine .org
Pytania do prz ys z łych w yw iadów - q u e s tions @ fu l
l
circl
e m agaz ine .org
W yk az y i z djęcia s prz ętu w yśl
ijna adre s - m is [email protected] fu l
l
circl
e m agaz ine .org
Je śl
i m as z pytania, odw ie dź nas z e foru m na w w w .fu l
l
circl
e m agaz ine .org
Inform acje
R e d ak tor
R onnie Tuck e r
W e b m as te r
R ob K e rfia
Com m s M anage r
R ob e rt Cl
ips h am
Daty Spotk ań
Spotk anie Udz iałow ców - 9 cz e rw ca, 16, 23 & 30 @ 1600 UTC
Nas tępne ogól
ne s potk anie (w s z ys cy m il
e w idz iani) - 16 cz e rw ca @ 1700 UTC
Spotk ania m ają m ie js ce na k anal
e IRC: #ful
l
circl
e m agaz ine na s e rw e rz e
irc.fre e node .org al
bo m oże s z użyć nas z e j s trony IR C, aby z obacz yć k anał IRC
w ok nie prz e gl
ądark i.
Te rm in uk ończ e nia num e ru drugie go - nie dz ie l
a 17 cz e rw ca
Pl
anow ana data w ydania num e ru drugie go - piąte k 29 cz e rw ca
Tłum acz e nie
acidburnpl
, ajrudy, grym be rg, k w al
o, l
aybyth e s e a, m ario_ 7, Sm ie ch o
Ch ce s z pom óc w tłum acz e niu nas tępnych num e rów ful
lcircl
e?
W e jdź na s tronę: h ttp://forum .ubuntu.pl
/vie w topic.ph p?t=39 722
42

Podobne dokumenty