4 wrzeœnia, czwartek

Komentarze

Transkrypt

4 wrzeœnia, czwartek
4 wrzeœnia, czwartek
19.00
Wystawa fotografii To¿ Samo Ja.
Podstawowa Identyfikacja - wernisa¿
Biuro Wystaw Artystycznych
19.00
Wystawa malarstwa Andrzeja Borowskiego
- wernisa¿
Stowarzyszenie Kulturalne „Galeria”
(Galeria u JadŸki)
20.00
Czwartkowa Prywatka u Micha³a
impreza taneczna
Klub „4 Ró¿e dla Lucienne”
20.00
Czwartkowe Wieczory z muzyk¹ na ¿ywo
wykonanie: Przemek Szczotko (œpiew),
Albert Bezdziczek (pianino)
Miêdzywojenka - Lata Dwudzieste
Lata Trzydzieste
5 wrzeœnia, pi¹tek
12.00
Bajkowanie ze S³oniem Elmerem
spotkania z bajk¹ po³¹czone z zabawami
plastycznymi oraz ruchowymi. Spotkania
adresowane do dzieci z opiekunami
WiMBP im. C. Norwida
(Filia nr 2, Oœ. Pomorskie 13)
20.00
Muzyka w Raju
koncert w wykonaniu VivaBiancaLuna Biffi
w programie: Martin Codax (XIII w.), Cantigas de
amigo: Ondas do mar de Vigo, Mandado comigo,
Mia hirmana fremosa, Ay Deus, Quantas sabedes
amar, En no sagrado en Vigo, Ay ondas
Biuro Wystaw Artystycznych
20.00
Retro Party impreza taneczna z Panem DJ
Klub „4 Ró¿e dla Lucienne”
21.00
Cats in a cage
Exclusive Club X-Demon
1
6 wrzeœnia, sobota
Dni Zielonej Góry Winobranie 2014
szczegó³y www.winobranie.zgora.pl,
www.zok.com.pl
Zielonogórski Oœrodek Klutury
Centrum Biznesu
12.00
Kraina s³odkoœci pokaz robienia s³odyczy
podczas pokazu mo¿na obejrzeæ jak wykonywane
s¹ cukierki i lizaki
Kraina S³odkoœci (ul. Wroc³awska 1)
19.00
PREMIERA
Winobraniowe Spotkania Teatralne
Jakub Roszkowski Lepszy œwiat
re¿. Jakub Roszkowski
Lubuski Teatr (scena du¿a)
20.00
Winobraniowa Prywatka impreza taneczna
Klub „4 Ró¿e dla Lucienne”
20.00
Jubileuszowy Koncert Winobraniowy
wykonanie: Cappella Viridimontana, Jerzy
Markiewicz (dyrygent)
Zielonogórskie Towarzystwo Œpiewacze
„Cantores”
(konkatedra p.w. Œw. Jadwigi Œl¹skiej)
20.30
Koncert winobraniowy Œwiat³o i dŸwiêk
wykonanie: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
Zielonogórskiej, Czes³aw Grabowski (dyrygent)
w programie: przeboje muzyki symfonicznej
Filharmonia Zielonogórska
(du¿a scena winobraniowa)
21.00
Exclusive Night with Ballantines
Exclusive Club X-Demon
21.00
Winobraniowa impreza taneczna:
Urodzinowo-imieninowa 30-tka z DJ ¯ab¹
Piwnica Artystyczna KAWON
7 wrzeœnia, niedziela
Dni Zielonej Góry Winobranie 2014
szczegó³y www.winobranie.zgora.pl,
www.zok.com.pl
Zielonogórski Oœrodek Klutury
Centrum Biznesu
2
17.00
Koncert kameralny
Barokowe Sacrum et Profanum
wykonanie: Cappella Viridimontana,
Maciej Gocman (tenor)
Zielonogórskie Towarzystwo Œpiewacze
„Cantores” (koœció³ p.w. Matki Bo¿ej
Czêstochowskiej w Zatoniu)
19.00
Winobraniowe Spotkania Teatralne
Hemar w chmurach. Kabaret
re¿. Piotr Machalica
Teatr im. A. Mickiewicza w Czêstochowie
Lubuski Teatr (scena du¿a)
8 wrzeœnia, poniedzia³ek
Dni Zielonej Góry Winobranie 2014
szczegó³y www.winobranie.zgora.pl,
www.zok.com.pl
Zielonogórski Oœrodek Klutury
Centrum Biznesu
11.30
Dyskusyjne Kluby Ksi¹¿ki
spotkanie autorskie z Eliz¹ Piotrowsk¹,
popularn¹ autork¹ ksi¹¿ek dzieciêcych
WiMBP im. C. Norwida
(Filia nr 9, ul. Podgórna 45)
17.00
i 20.15
Winobraniowe Spotkania Teatralne
Amelia Bullmore Di, Viv i Rose
re¿. Maciej Kowalewski
Teatr Capitol z Warszawy
Lubuski Teatr (scena du¿a)
21.00
Winobraniowe preludium fina³ xdemon dj‘s
cup with
Exclusive Club X-Demon
9 wrzeœnia, wtorek
Dni Zielonej Góry Winobranie 2014
szczegó³y www.winobranie.zgora.pl,
www.zok.com.pl
Zielonogórski Oœrodek Klutury
Centrum Biznesu
3
17.00
i 20.00
Winobraniowe Spotkania Teatralne
Nadie¿da Ptuszkina Wariatka
re¿. Grzegorz Chrapkiewicz
Teatr Bajka i Agencja Produkcyjna Palma
Lubuski Teatr (scena du¿a)
10 wrzeœnia, œroda
Dni Zielonej Góry Winobranie 2014
szczegó³y www.winobranie.zgora.pl,
www.zok.com.pl
Zielonogórski Oœrodek Klutury
Centrum Biznesu
17.00
Wystawy: fotograficzna W Gruenbergu na
Antypodach, bêd¹ca zapisem
fotograficznym podró¿y naukowej dr Anitty
Maksymowicz œladami dawnych
emigrantów z okolic Klêpska do Australii
oraz Cyna ze zbiorów MZL prezentacja
najciekawszych wyrobów z cyny
tworz¹cych kolekcjê MZL opart¹ o obiekty
powsta³e w œl¹skich cechach
rzemieœlniczych - wernisa¿e
Muzeum Ziemi Lubuskiej
19.00
Winobraniowe Spotkania Teatralne
Anna Burzyñska Akompaniator
re¿. Grzegorz Chrapkiewicz
Teatr im. J. Osterwy z Gorzowa Wlkp.
Lubuski Teatr (scena du¿a)
21.00
Winobraniowy œrodek z Mc Jacob A
Exclusive Club X-Demon
11 wrzeœnia, czwartek
Dni Zielonej Góry Winobranie 2014
szczegó³y www.winobranie.zgora.pl,
www.zok.com.pl
Zielonogórski Oœrodek Klutury
Centrum Biznesu
12.00
4
Uwolnij mediatekê z pu³apki - mediateka
w parku Winnym
WiMBP im. C. Norwida
(mediateka Szklana Pu³apka)
18.00
Wystawa Pierwsza Wojna Œwiatowa
w pocztówce z kolekcji Grzegorza
Biszczanika - wernisa¿
WiMBP im. C. Norwida
19.00
Winobraniowe Spotkania Teatralne
Bernard Slade Za rok o tej samej porze
re¿. Grzegorz Chrapkiewicz
Lubuski Teatr (scena du¿a)
Winobraniowa Czwartkowa Prywatka
u Micha³a impreza taneczna
Klub „4 Ró¿e dla Lucienne”
20.00
20.00
Czwartkowe Wieczory z muzyk¹ na ¿ywo
wykonanie: Przemek Szczotko (œpiew),
Albert Bezdziczek (pianino)
Miêdzywojenka - Lata Dwudzieste Lata
Trzydzieste
12 wrzeœnia, pi¹tek
Dni Zielonej Góry Winobranie 2014
szczegó³y www.winobranie.zgora.pl,
www.zok.com.pl
Zielonogórski Oœrodek Klutury
Centrum Biznesu
11.00
Koncert dla dzieci Bajki symfoniczne
Filharmonia Zielonogórska (sala MCM)
17.00
Wystawy: Krzysztof Skórczewski Kolekcja
miedziorytów Muzeum Miedzi w Legnicy
w ramach: W krêgu twórców Z³otego Grona
oraz fotograficzna Reginy Chochy
Panoramy lubuskie - wernisa¿e
Muzeum Ziemi Lubuskiej
19.00
Winobraniowe Spotkania Teatralne
Francis Veber Kolacja dla g³upca
re¿. Pawe³ Okoñski
Teatr Komedia z Wroc³awia
Lubuski Teatr (scena du¿a)
20.00
Winobraniowa Prywatka impreza taneczna
Klub „4 Ró¿e dla Lucienne”
21.00
Na tej imprezie stracisz g³owê!
Exclusive Club X-Demon
5
13 wrzeœnia, sobota
Dni Zielonej Góry Winobranie 2014
szczegó³y www.winobranie.zgora.pl,
www.zok.com.pl
Zielonogórski Oœrodek Klutury
Centrum Biznesu
10.00
Dzieñ Otwarty Klubu Mam
WiMBP im. C. Norwida
(Oddzia³ dla Dzieci)
11.00
G³oœne czytanie na drugie œniadanie
WiMBP im. C. Norwida
(Oddzia³ dla Dzieci)
12.00
Kraina s³odkoœci pokazy robienia s³odyczy
podczas pokazu mo¿na obejrzeæ jak wykonywane
s¹ cukierki i lizaki
Kraina S³odkoœci (ul. Wroc³awska 1)
12.00
IX Zielonogórski Festiwal Gier
oraz Zielonogórski Zombie Walk
ZKF Ad Astra (ul. Licealna)
14.00
Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego
Wyk³ad kolekcjonerów broni japoñskiej braci
Bartosza i Paw³a Pasternaków Zbroja i miecz
japoñski z kolekcji prywatnej i ze zbiorów
Lubuskiego Muzeum Wojskowego
Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie
19.00
Winobraniowe Spotkania Teatralne
April de Angelis Stworzenia sceniczne
re¿. Robert Czechowski
Lubuski Teatr (scena kameralna)
20.00
Winobraniowa Prywatka impreza taneczna
Klub „4 Ró¿e dla Lucienne”
21.00
Extreme Event - silver Edition
goœcie specjalni: po raz pierwszy w Polsce w duecie!
Live Forever na ¿ywo Dj Gromee And Wrethov
Exclusive Club X-Demon
21.00
6
Wieczorek taneczny prowadzi DJ ¯aba
Piwnica Artystyczna KAWON
14 wrzeœnia, niedziela
Dni Zielonej Góry Winobranie 2014
szczegó³y www.winobranie.zgora.pl,
www.zok.com.pl
Zielonogórski Oœrodek Klutury
Centrum Biznesu
10.00
XII Konkurs Win Domowych
Fundacja na Rzecz Lubuskiego Dziedzictwa
„Gloria Monte Verde”
(Palmiarnia Zielonogórska)
10.00
V Ogólnopolski Konkurs Win
Fundacja na Rzecz Lubuskiego Dziedzictwa
„Gloria Monte Verde”
(Palmiarnia Zielonogórska)
16.30
Winobraniowe Spotkania Teatralne
April de Angelis Stworzenia sceniczne
re¿. Robert Czechowski
Lubuski Teatr (scena kameralna)
18.00
Winobraniowa Milonga czyli taneczne
spotkanie z tangiem argentino
od godz. 16.15 warsztaty dla par chc¹cych
zg³êbiæ tajniki tanga
(zapisy i wiêcej informacji - tel. 604 798 048)
Studio Dance Club
(Piwnica Artystyczna KAWON)
19.30
Winobraniowe Spotkania Teatralne
Królestwo za uœmiech czyli Szekspir
z jajami wykonanie Kabaret Nowaki
& Krzysztof Jaroszyñski
Lubuski Teatr (scena du¿a)
17 wrzeœnia, œroda
17.00
Kreatywne dzieciaki
warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym
WiMBP im. C. Norwida
(Oddzia³ dla Dzieci)
17.00
Wystawa komiksu Bogus³awa Polcha
Funky Koval Zone - wernisa¿
Muzeum Ziemi Lubuskiej
7
20.00
Kolejny (43) wieczór z Grup¹
Improwizacyjn¹ Siedem x Jeden
wyst¹pi¹: Katarzyna Piasecka, znany
Wojtek Kamiñski, Janusz Pietruszka,
Przemek Sasza ¯ejmo
Piwnica Artystyczna KAWON
21.00
Noc preparatów
Exclusive Club X-Demon
18 wrzeœnia, czwartek
11.15
Dyskusyjne Kluby Ksi¹¿ki
spotkanie autorskie z Marcinem Pa³aszem,
popularnym autorem ksi¹¿ek dzieciêcych
i m³odzie¿owych
WiMBP im. C. Norwida
(Filia nr 11, ul. Ptasia 32)
17.30
Cudze chwalicie swego nie znacie, czyli
poznaj lubuskie
Atrakcje turystyczne Gminy Brody ¯arskie
wyk³ad Benedykta Szafrañskiego
Polsko-Niemieckie Centrum Promocji
i Informacji Turystycznej
20.00
Czwartkowa Prywatka u Micha³a
impreza taneczna
Klub „4 Ró¿e dla Lucienne”
19 wrzeœnia, pi¹tek
Bachanalia Fantastyczne 2014
szczegó³y www.bachanalia.zgora.pl
ZKF Ad Astra (ul. Fabryczna 13)
12.00
Bajkowanie ze S³oniem Elmerem
spotkania z bajk¹ po³¹czone z zabawami
plastycznymi oraz ruchowymi. Spotkania
adresowane do dzieci z opiekunami
WiMBP im. C. Norwida
(Filia nr 2, Oœ. Pomorskie 13)
8
19.00
Inauguracja sezonu artystycznego
2014/2015
wykonanie: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
Zielonogórskiej, Czes³aw Grabowski (dyrygent),
Ladislav Franzowitz (fortepian)
w programie: Stanis³aw Moniuszko Uwertura do op.
Halka, Edvard Grieg Koncert fortepianowy a-moll,
Siergiej Rachmaninow III Symfonia a-moll
Filharmonia Zielonogórska (sala MCM)
20.00
Koncert zespo³ów Thesis oraz RAW
Klub „4 Ró¿e dla Lucienne”
21.00
White night
Exclusive Club X-Demon
22.00
Taneczne After Party impreza taneczna
Klub „4 Ró¿e dla Lucienne”
20 wrzeœnia, sobota
Bachanalia Fantastyczne 2014
szczegó³y www.bachanalia.zgora.pl
ZKF Ad Astra (ul. Fabryczna 13)
11.00
Europejskie Dni Dziedzictwa
wyk³ad dr. Longina Dzie¿yca o sztuce sakralnej
w zbiorach MZL po³¹czone ze zwiedzaniem
ekspozycji Galerii Sztuki Sakralnej Œl¹ska
Lubuskiego
Muzeum Ziemi Lubuskiej
12.00
Kraina s³odkoœci pokazy robienia s³odyczy
podczas pokazu mo¿na obejrzeæ jak wykonywane
s¹ cukierki i lizaki
Kraina S³odkoœci (ul. Wroc³awska 1)
21.00
Impreza taneczna z DJ Maiqel
Exclusive Club X-Demon
2100
Depeche Mode Party impreza taneczna
Klub „4 Ró¿e dla Lucienne”
21.00
Wieczorek taneczny prowadzi DJ ¯aba
Piwnica Artystyczna KAWON
9
XVI Otwarty Miêdzynarodowy Konkurs na Rysunek
Satyryczny ph. Celebryci
WiMBP (4-30.09)
Krzysztof Skórczewski Kolekcja miedziorytów
Muzeum Miedzi w Legnicy
Muzeum Ziemi Lubuskiej (12.09 - 2.11)
10
Winobraniowa
Milonga
Studio Dance Club
(14.09)
Kolejny (43) wieczór z Grup¹ Improwizacyjn¹
Siedem x Jeden
Piwnica Artystyczna KAWON (17.09)
Klub „4 Ró¿e dla Lucienne”
11
21 wrzeœnia, niedziela
Bachanalia Fantastyczne 2014
szczegó³y www.bachanalia.zgora.pl
ZKF Ad Astra (ul. Fabryczna 13)
19.00
Koncert zespo³u Stare Dobre Ma³¿eñstwo
B&B AUDIO
(sala MCM Filharmonii Zielonogórskiej)
24 wrzeœnia, œroda
14.30
Szkolenie Metodyków, Nauczycieli
i Uczniów
Patroni zielonogórskich rond prelekcje wyg³osz¹:
dr Izabela Korniluk i Grzegorz Wanatko
Muzeum Ziemi Lubuskiej
16.00
Herbatka przy samowarze
Bachusiki maszeruj¹ przez Zielon¹ Górê spotkanie
z Tomaszem Czy¿niewskim, dziennikarzem,
mi³oœnikiem historii dawnej Zielonej Góry
WiMBP im. C. Norwida
(Filia nr 4, ul. Podgórna 45)
20.00
Scena Stand-Up w Kawonie
wyst¹pi¹: Katarzyna Piasecka (gospodarz,
a w³aœciwie gospodyni) i Kacper Ruciñski (goœæ)
Piwnica Artystyczna KAWON
21.00
Ko³o fortuny
Exclusive Club X-Demon
25 wrzeœnia, czwartek
18.00
Czwartek lubuski
prezentacja ksi¹¿ki Mieszko I. Skandynawski jarl
czy s³owiañski kneŸ Adama Ruszczyñskiego
WiMBP im. C. Norwida (Klub Pro Libris)
20.00
Czwartkowa Prywatka u Micha³a
impreza taneczna
Klub „4 Ró¿e dla Lucienne”
26 wrzeœnia, pi¹tek
17.00
Dziœ, jutro, pojutrze… promocja ksi¹¿ki
Wies³awa Cieœli
moderator spotkania Marek Musielak
Muzeum Ziemi Lubuskiej
12
19.00
Przeboje œwiatowego kina
wykonanie: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
Zielonogórskiej, Janusz Powolny (dyrygent),
Klaudiusz Baran (akordeon)
w programie: melodie z filmów: Tañcz¹cy z wilkami,
W³adca pierœcieni, Gwiezdne wojny oraz Koncert
na akordeon Marcina B³a¿ewicza
Filharmonia Zielonogórska (sala MCM)
20.00
Koncert zespo³ów Mystic Mind
oraz Dormant Dissident
Klub „4 Ró¿e dla Lucienne”
21.00
Impreza taneczna z Adrianem Harasim
Exclusive Club X-Demon
22.00
Taneczne After Party impreza taneczna
Klub „4 Ró¿e dla Lucienne”
27 wrzeœnia, sobota
11.00
- 17.00
12.00
Winobranie tradycyjne œwiêto winiarzy
w skansenie
Muzeum Etnograficzne w Ochli
Kraina s³odkoœci pokaz robienia s³odyczy
podczas pokazu mo¿na obejrzeæ jak wykonywane
s¹ cukierki i lizaki
Kraina S³odkoœci (ul. Wroc³awska 1)
17.00
Wystawa rysunku satyrycznego
Valeriu Kurtu - uroczysty finisa¿
Biuro Wystaw Artystycznych
18.00
Pokonkursowa wystawa XVI Otwartego
Miêdzynarodowego Konkursu na Rysunek
Satyryczny ph. Celebryci - finisa¿
WiMBP im. C. Norwida (Sala Dêbowa)
20.00
Oldies Goldies Party impreza taneczna
Klub „4 Ró¿e dla Lucienne”
21.00
House Session
Exclusive Club X-Demon
21.00
Wieczorek taneczny prowadzi DJ ¯aba
Piwnica Artystyczna KAWON
13
29 wrzeœnia, poniedzia³ek
9.00
Dyskusyjne Kluby Ksi¹¿ki
spotkanie autorskie z Paw³em Berêsewiczem,
popularnym autorem ksi¹¿ek dzieciêcych
i m³odzie¿owych
WiMBP im. C. Norwida
(Filia nr 5, ul. II Armii 30-40)
30 wrzeœnia, wtorek
19.00
Wystawa w ramach projektu
Marzenia i Kolory - wernisa¿
WiMBP im. C. Norwida
(mediateka Szklana Pu³apka)
WYSTAWY, EKSPOZYCJE CZASOWE i STA£E
Biuro Wystaw Artystycznych
Wystawy czasowe:
od 4 do 28 wrzeœnia
To¿ Samo Ja. Podstawowa Identyfikacja
wystawa fotografii
od 5 do 28 wrzeœnia
Wystawa rysunku satyrycznego Valeriu Kurtu
Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze
z siedzib¹ w Drzonowie
Wystawy czasowe:
do 10 wrzeœnia
Bombardowanie ¯ar
do 31 grudnia
Monte Cassino. W 70. rocznicê bitwy autorstwa
T. Blachury
do 31 grudnia
Fortyfikacje OWB i Oderstellung w dioramach
S³awomira Mielczarka
do 31 grudnia
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - historia
najnowsza wystawa fotograficzna Jaros³awa
Sobociñskiego
Ekspozycje sta³e:
Dawna broñ, Wojsko Polskie 1914-1945, Kobiety
-¿o³nierze, Wojsko Polskie po 1945 r., Gabinet
myœliwski, Plenerowa ekspozycja ciê¿kiego sprzêtu
wojskowego, Pawilonowa ekspozycja ciê¿kiego
sprzêtu wojskowego, Skansen fortyfikacyjny
14
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze
z siedzib¹ w Ochli
od 1 do 30 wrzeœnia
Twórczoœæ El¿biety Altefogt
witra¿e o tematyce winiarskiej
Ekspozycje sta³e:
Wystroje wnêtrz mieszkalnych w zabytkowych
obiektach na terenie skansenu z uwzglêdnieniem
zró¿nicowania regionalnego mieszkañców
województwa lubuskiego
Muzeum Ziemi Lubuskiej
Wystawy czasowe:
do 28 wrzeœnia
Artyœci Galerii Nowy Wiek
od 10 wrzeœnia do 19 paŸdziernika
W Gruenbergu na Antypodach
od 10 wrzeœnia do 2 listopada
Cyna ze zbiorów MZL
od 12 wrzeœnia do 2 listopada
Krzysztof Skórczewski Kolekcja miedziorytów
Muzeum Miedzi w Legnicy
od 12 wrzeœnia do 2 listopada
Regina Chocha Panoramy lubuskie
od 19 wrzeœnia do 2 listopada
Bogus³aw Polch Funky Koval Zone
Ekspozycje sta³e:
Muzeum Wina, Muzeum Dawnych Tortur, Muzeum
Zielonej Góry, Galeria piastowskich ksi¹¿¹t Œl¹ska
Lubuskiego, Galeria Œl¹skiej Sztuki Sakralnej,
Galeria Tadeusza Kuntze, Galeria Mariana
Kruczka, Galeria Witra¿y Marii PowaliszBardoñskiej, Sala Zegarowa, Wie¿a asymetryczna
Kajetana Sosnowskiego, Galeria dyrektorów
Muzeum w Zielonej Górze
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Marii Grzegorzewskiej
Wystawa czasowa:
od 8 do 30 wrzeœnia
Stanis³aw Ignacy Witkiewicz (1885-1939) - artysta
niepokonany. Wystawa przygotowana z okazji 75
rocznicy œmierci pisarza.
15
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. C. Norwida
Wystawy czasowe:
od 4 wrzeœnia do 31 paŸdziernika
Moja podró¿ do Petersburga wystawa fotografii
Ewy Kwaœniewicz, s³uchaczki ZUTW
Filia nr 4 (ul. Podgórna 45)
od 4 wrzeœnia do 30 wrzeœnia
Zielona Góra - 700 lat udokumentowanego
winiarstwa – wystawa dokumentów ze zbiorów
redakcji pisma Winiarz Zielonogórski: pismo
plantatorów winoroœli i producentów wina oraz
WiMBP im. C. Norwida
od 9 do 30 wrzeœnia
Pokonkursowa wystawa XVI Otwartego
Miêdzynarodowego Konkursu na Rysunek
Satyryczny ph. Celebryci
od 11 do 30 wrzeœnia
Pierwsza Wojna Œwiatowa w pocztówce
z kolekcji Grzegorza Biszczanika
UWAGA:
Z przyczyn od wydawcy niezale¿nych, terminy
wydarzeñ mog¹ ulec przesuniêciu. Wszelkie aktualne
informacje znaleŸæ mo¿na na stronach internetowych
organizatorów wydarzeñ (adresy stron w poni¿szym
rozdziale ORGANIZATORZY IMPREZ).
ORGANIZATORZY IMPREZ:
B&B Audio
We³nica, Oœ. S³oneczne 20, 62-200 Gniezno
tel. 61 424 28 24
www.agencjabrussa.pl
Biuro Wystaw Artystycznych
al. Niepodleg³oœci 19, 65-048 Zielona Góra
tel./fax 68 325 37 26
www.bwazg.pl
Galeria i czytelnia s¹ czynne: wtorki: 10.00 -15.00
od œrody do niedzieli: 11.00 - 17.00, soboty: 12.00 - 18.00
16
Centrum Biznesu Sp. z o.o.
ul. Boh. Westerplatte 23, 65-078 Zielona Góra
tel. 68 324 25 71
Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda
pl. Powstañców Wlkp. 10, 65-075 Zielona Góra
tel. 68 325 65 14
www.filharmoniazg.pl
Fundacja na Rzecz Lubuskiego Dziedzictwa
„Gloria Monte Verde”
ul. Che³moñskiego 51, 65-140 Zielona Góra
Klub Muzyczno-Artystyczny „4 Ró¿e dla Lucienne”
ul. Stary Rynek 17, 65-067 Zielona Góra
tel. 68 325 50 93
organizacja imprez: Igor Skrzyczewski
tel. 501 776 601
www.4roze.pl
Kraina S³odkoœci
ul. Wroc³awska 1, 65-427 Zielona Góra
tel. 609 659 918
www.krainaslodkosci.com.pl
Lubuski Teatr
al. Niepodleg³oœci 3/5, 65-048 Zielona Góra
tel. 68 452 72 72, fax 68 452 72 52
www.teatr.zgora.pl
Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze
z siedzib¹ w Drzonowie
Drzonów 54, 66-008 Œwidnica
tel. 68 321 18 56, tel./fax. 68 321 18 29
www.muzeum.drzonow.eu
Miêdzywojenka - Lata Dwudzieste Lata Trzydzieste
ul. Niepodleg³oœci 23, 65-048 Zielona Góra
tel. 605 834 771
www.facebook.com/MiedzywojenkaLata20Lata30
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze
z siedzib¹ w Ochli
ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla
tel. 68 321 15 91 (centrala), tel. 68 321 11 93
(dzia³ oœwiatowy), tel./fax 68 321 14 73
www.muzeumochla.pl
17
muzeum czynne jest od wtorku do niedzieli
w godzinach 10.00 - 15.00
dojazd z dworca PKP autobusem MZK linii 27
Muzeum Ziemi Lubuskiej
al. Niepodleg³oœci 15, 65-048 Zielona Góra
tel. 68 452 74 77, 68 327 23 45, fax 68 324 65 61
www.mzl.zgora.pl
Muzeum jest czynne: œrody, czwartki, pi¹tki: 11.00 - 17.00
soboty: 10.00 - 15.00, niedziele: 10.00 - 16.00
w dniach 6-14 wrzeœnia (Winobranie) MZL czynne
codziennie
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Marii Grzegorzewskiej
al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra
tel./fax. 068 453 26 45
www.pbw.zgora.pl
Piwnica Artystyczna KAWON
ul. Zamkowa 5d, 65-086 Zielona Góra
tel. 68 324 43 86
www.kawon.zgora.pl
Polsko-Niemieckie Centrum Promocji
i Informacji Turystycznej
Deutsch-Polnisches Zentrum
fuer Touristische Foerderung und Information
Polish-German Centre of Tourism Promotion
and Information
ul. Stary Rynek 1, 65-067 Zielona Góratel. 68 323
22 22, 68 412 50 91, fax. 68 324 93 83, skype:
itzgorawww.cit.zielona-gora.pl
Stowarzyszenie Kulturalne Galeria
ul. ¯eromskiego 21/1, 65-066 Zielona Góra
tel. 782 255 789
www.stowarzyszeniegaleria.pl
Studio Dance Club
Szko³a tañca Krzysztofa Kociñskiego
ul. Fio³kowa 12, 65-012 Zielona Góra
tel. 68 320 47 90, 604 798 048
www.sdc.zgora.pl
18
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. C. Norwida
al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra
tel. 68 453 26 35, fax 68 453 26 03
www.wimbp.zgora.pl
Zielonogórskie Towarzystwo Œpiewacze Cantores
tel. 68 326 80 56
www.ztscantores.pl
Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra
ul. Fabryczna 13B, 65-431 Zielona Góra
www.adastra.zgora.pl
Zielonogórski Oœrodek Kultury
ul. Festiwalowa 3, 65-520 Zielona Góra
tel. 68 451 10 11, fax 68 451 10 03
www.zok.com.pl
Na ok³adce zdjêcie Klaudii Wydry
laureatki konkursu fotograficznego „Uchwyæ ruch”
w ramach Jesiennych Spotkañ Kulturalnych
Autunalia 2013
W Informatorze wykorzystano zdjêcia Damiana
Danaka oraz z archiwum: Piwnicy Artystycznej
”KAWON”, Klubu „4 Ró¿e dla Lucienne”, Muzeum
Ziemi Lubuskiej, Studia Dance Club, WiMBP,
ZKF Ad Astra, Zielonogórskiego Oœrodka Kultury
JESTEΠORGANIZATOREM WYDARZENIA
KULTURALNEGO I CHCESZ ABY TWOJA IMPREZA
ZNALAZ£A SIÊ W INFORMATORZE KULTURALNYM,
PRZEŒLIJ INFORMACJE NA ADRES e-mail:
[email protected]
Uwaga:
Materia³y, które maj¹ byæ umieszczone w IK, musz¹
byæ dostarczone w nieprzekraczalnym terminie do 10,
poprzedzaj¹cego miesi¹c, który obejmuje
wydawnictwo.
19
Bachanalia Fantastyczne
ZKF Ad Astra (19 -21.09)
Winobranie tradycyjne œwiêto winiarzy
Muzeum Etnograficzne w Ochli (27.09)
20

Podobne dokumenty