Avonite kultowa marka solid surface

Komentarze

Transkrypt

Avonite kultowa marka solid surface
www.meblarstwo.pl
PREZENTACJE
Avonite
– kultowa marka solid surface
Więcej zdjęć na
www.meblarstwo.pl
Avonite to marka wśród tworzyw solid surface, o której, próbując ją opisać, w wielu wypadkach trzeba mówić...
pierwsza. Należy ona bowiem do pionierów tej technologii i z pewnością wiele jej aspektów ukształtowała w formę
znaną nam obecnie. Choć w Polsce jest mniej popularna niż Corian, to wśród specjalistów jest znana jako marka
KULTOWA od wielu lat. Obecnie Avonite, który dotychczas był „słabo obecny” w Europie (ze względów logi−
stycznych), odzyskuje należne miejsce rynkowe.
Historia
Avonite z siedzibą w New Mexico (USA) od kilku lat
należy do światowego potentata rynku solid surface – Ari−
stech Acrylics, czemu zawdzięcza swoją obecną międzyna−
Wśród zasług należy wymienić, że było to pierwsze
tworzywo na bazie żywic poliestrowych (Corian powstał
na bazie żywic akrylowych), a także pierwsza marka, któ−
ra dokonała prawdziwego przełomu wzorniczego i wpro−
wadziła wzory z granulkami (granitowopodobne). Co
więcej, to właśnie jemu zawdzięczamy kleje do spo−
inowania w kolorach tworzywa, bez których dzisiaj
trudno wyobrazić sobie tę technologię.
Avonite jako pierwszy na świecie wprowadził
wzory z bardzo dużymi granulami – seria Crystelles –
dzięki czemu tworzywo jeszcze lepiej imituje natural−
ne kamienie. Jako pierwszy także zaproponował ze−
stawy do inkrustacji oraz zestawy naprawcze.
Avonite to wreszcie pierwsza na świecie marka,
która zaoferowała swoim klientom zarówno solid sur−
face poliestrowe (od czego zaczynała), jak i akrylowe.
Teraźniejszość
rodową ekspansję i rozwój. Dość powszechnie znanym fak−
tem jest, że DuPont wynalazł Corian i zapoczątkował wszyst−
ko, co dziś określamy mianem solid surface. Mniej nato−
miast znanymi aspektami tego rynku jest to, że drugą marką
był Avonite (1983 r.) oraz to, że odegrał znaczącą rolę.
40
Obecnie marka Avonite oferuje klientom 102 wzo−
ry tworzyw w dwu zasadniczych kolekcjach: Founda−
tions oraz Studio.
Kolekcja Foundations to 51 wzorów opartych na
żywicach akrylowych. Jest ona produkowana przez naj−
większą na świecie fabrykę w miejscowości Florence
Kentucky (USA) w systemie ciągłym.
Foundations to masowa produkcja, popularne wzor−
nictwo, przystępne ceny oraz świetna jakość największe−
go amerykańskiego gracza na rynku akryli – Aristech Acry−
lics. Wzory oferowane są w arkuszach 3680 x 760 x
13 mm, niektóre również w grubości 6 mm.
41
www.meblarstwo.pl
PREZENTACJE
Foundations to jednak produkt mało unikalny i po−
dobny w swej charakterystyce do wielu innych marek kon−
kurencyjnych.
Jedyną wspólną rzeczą, która łączy kolekcję Studio z
Foundations (oprócz marki Avonite), to liczba dekorów –
51. Pozostałe aspekty decydują o jej unikalności i wyróż−
niają Avonite spośród całej gromady produktów konku−
rencyjnych.
Kolekcja Studio to tworzywa oparte na żywicach po−
liestrowych. Wzory produkowane są w New Mexico w
systemie stacjonarnym, w formach, w których następuje
później kalibrowanie i hartowanie arkuszy.
W kolekcji, ze względu na strukturę chemiczną, mo−
żemy wyróżnić dwie grupy produktów: Klasę 1 (prefix C1
i K1) – zawierającą 13 wzorów o standardowym stosunku
żywic do wypełniacza mineralnego, tj. 45% do 55%, cha−
rakteryzującą się dużą stabilnością termiczną i trudnopal−
nością oraz Klasę 111 (prefix G3, K3, A3, M3) – zawiera−
jącą 38 wzorów o unikalnym stosunku obu podstawowych
składników, tj. 90% do 10%, na korzyść żywic.
Klasa 111, określana jako poliestry niewypełnione,
jest odpowiednia dla większości aplikacji, natomiast cha−
rakteryzuje się dużą rozszerzalności cieplną, w związku z
czym należy zachować ostrożność w miejscach narażo−
nych na działanie zróżnicowanych temperatur. Wzory z
tej grupy oferują dużą głębię, a nawet transparentność oraz
minimalizują problem zarysowań na skutek minimalnej ilo−
ści wypełniacza mineralnego (to właśnie wypełniacz mi−
neralny powoduje charakterystyczne białe zarysowania na
powierzchni mechanicznie uszkodzonych blatów solid sur−
face).
Arkusze Studio oferowane są w wymiarach 3050 x
915 x 13 mm, gdzie proponowana szerokość ma duże zna−
czenie dla produkcji niestandardowych wymiarowo ele−
mentów oraz eliminuje w wielu wypadkach konieczność
łączeń (co przy dużych granulach i skomplikowanych struk−
turalnie wzorach może stanowić większy problem niż w
popularnych akrylach).
Kolekcja Studio to ciąg opowieści o kolejno wprowa−
dzanych wzorach, o unikalnych walorach estetycznych po−
szczególnych serii, o pionierskim podejściu do wzornic−
twa i filozofii produktu.
Seria Crysteles – w jako pierwszej na świecie wpro−
wadzono duże granule, imitując naturalne granity.
Seria Metallics – zawiera metalicznie połyskujące,
bardzo duże granule o efektach masy perłowej, miedzi,
złota itp.
Seria Monochromatics – pioniersko wprowadza−
ła kanon surowej estetyki; zawiera wzory oszczędne
w kolory wzbogacone w przezroczyste granule.
Seria Glass – unikalne, transparentne wzory, ide−
alne do zastosowania z tylnym światłem.
Seria Recycled – wzory stworzone w oparciu o
resztki produkcyjne, powtórnie mielone i ponownie
wylewane.
Seria Traditions – zawiera produkty z grupy K1,
tradycyjne i popularne wzornictwo.
Więcej informacji na temat Avonite znaleźć moż−
na na stronie wyłącznego dystrybutora w Polsce, fir−
my LAMINart Sp. z o.o. – www.laminart.pl.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.
(mb)
Zacznijmy od podstaw
Od września 2007 r. działa na polskim rynku firma handlowa Solidbase
specjalizująca się w dostarczaniu podstaw do stołów. W ofercie znajduje
się kilkaset wzorów, które podzielone są na 3 podstawowe grupy wzorni−
cze: klasyczne, nowoczesne i stylizowane. Ich producentami są firmy pol−
skie oraz włoskie, część jest bezpośrednio importowana z Chin.
Podstawy różnią się wymiarami, materiałem, z którego są wykonane oraz
wykończeniem. Dostępne są modele zrobione z żeliwa, stali, drewna i alumi−
nium. Wykończone mogą być, odpowiednio dla danego materiału: lakierem prosz−
kowym (cała paleta RAL), chromem, stalą nierdzewną (szczotkowaną i polero−
waną), fornirem, drewnem. Wysokości podstaw wynoszą od 50 do 110 cm.
42

Podobne dokumenty

Hanex – nowy lider solid surface

Hanex – nowy lider solid surface Hanex produkowany jest przez południowokoreański koncern chemiczny Hanwha reprezentowany w Europie przez spółkę Hanwha Europe GmbH z siedzibą w Niem− czech, gdzie również znajduje się centralny, eu...

Bardziej szczegółowo