Folder cz. II - Stowarzyszenie Kraina Sanu

Komentarze

Transkrypt

Folder cz. II - Stowarzyszenie Kraina Sanu
Tryńcza
r
Pięknie haftuje wkładając w każda serwetkę wiele serca i pomysłów.
ww
www.krainasanu.pl
Z
uzanna Zamorska
Twórczość ludowa z Krainy Sanu
61
r
D
anuta Dorosz
Adamówka
Fascynują ją robótki na drutach, szydełku. Swój czas
poświęca na tworzenie gorsetów, gobelinów oraz stroików z suszonych liści.
E
lżbieta Ficek
Gorzyce
www.krainasanu.pl
w.kr
krai
kr
aina
ai
nasa
na
sanu
sa
nu.p
nu
.pll
.p
Zajmuje się krawiectwem, szyje stroje
ludowe.
62 Twórczość ludowa z Krainy Sanu
Wólka Ogryzkowa
gy
gryzkowa
Zajmuje się szyciem gorsetów, wykonywaniem kwiały i krepiny.
pi
piny
tów z bibuły
r
M
aria Kubrak
M
arcelina Majkut-Moszkowicz
Grodzisko Dolne
www.kraina
www.krainasanu.pl
nasanu.pl
Tworzy gorsety, haftuje i wyszywa od 70 lat.
W swoich zbiorach posiada 100-letni gorset
swojej mamy oraz bardzo stare macją rodzinną.
cj
rodzinną
ro
katki związane z tradycją
Twórczość ludowa z Krainy Sanu
Twór
63
r
S
alomea Misztal
Grodzisko Dolne
91-letnia mieszkanka Grodziska Dolnego zajmuje się bukieciarstwem, hafciarstwem, wyszywa
gorsety. W 1986 r. uczestniczyła w Przeglądzie
Polskiej Sztuki Ludowej w Hamburgu.
A
nna Sigda
Gniewczyna Łańcucka
www.krainasanu.pl
Zajmuje się bukieciarswem, szyje
i dekoruje gorsety.
wa z Krainy Sanu
64 Twórczość ludowa
Chleb - nie słowa lecz historia
…chleb to Bóg
…to dom
Chleb to urodzaj
… to sytość
… to miłość
Chleb nasz powszedni
… święta każda kromka
Twórczość ludowa z Krainy Sanu
www.krainasanu.pl
P
65
r
B
ronisława Bajor
www.kraina
www.krainasanu.pl
nasa
sanu
nu.pl
Pigany
iny Sanu
66 Twórczość ludowa z Krainy
Była Posła
Posłanka, dziś Radna Gminy SieW
niawa. Wciąż
aktywna na polu dziai społecznej, m.in.
łalności politycznej
p
w Związk
Związku Hodowców Trzody Chlewnej
a zwłaszcza
zwłaszcz w Polskim Związku Łowieckim.
W ostatnich
ostatnic latach jej pasją stał się wiejski Zespół Śpiewaczo - Kabaretowy „Piganeczki”, znany i lubiany daleko poza
granicami gminy Sieniawa. Bronisława
granicam
chleb na liściach kapusty,
Bajor wypieka
wypi
przestrzega tradycyjnych receptur robiąc
przestrzeg
smalec z dyni,
d
kontynuuje tradycje rodzinne związan
związane z wypiekiem gościnników. Jej
rogaliki miłości
zachwyciły niejedną osom
bę.
bę
Znowu spiżarnia pełna
W słojach zapachy jabłek i lipy
…. Na zdrowie dla wszystkich
W koszach wspomnienia poukładane
… pachną deszczem i ziołami
Kasza gryczana jak każda skiba ziemi
Jak brzęk pszczół w południe
Twórczość ludowa z Krainy Sanu
www.krainasanu.pl
P
67
r
A
rtur Szklanny
Makowisko
Prowadzi ekologiczną pasiekę. Z pasją
maluje pejzaże, martwą naturę, rzeźbi
siekierką wyszukując niezwykłe rzeczy
ukryte w kawałkach drewna.
E
lżbieta Wojtyna
Grodzisko Dolne
www.krainasanu.pl
www.
ww
w.kr
w.
krai
kr
aina
ai
nasa
na
sanu.p
sa
nu.p
nu
.pll
.p
W jej kolekcji znajdują się misterne odlewy z wosku, ponadto zajmuje się szydełkowaniem i hafciarstwem.
Twórczość
Twór
órcz
ór
czoś
cz
ośćć ludowa
oś
ludo
lu
dowa
do
wa z Krainy
KKra
rain
ra
inyy Sanu
in
Sanu
68 Tw
68
r
S
ylwia Ficek
Gorzyce
orzyce
e
www.krainasanu
www.krainasanu.pl
nu.pl
Jej dziełem są wyroby z makaronu,
szyszek,zajmuje sie także szyciem gorsetów.
Twórczość ludowa z Krainy Sanu
69
r
M
aria Ćwikła
Kuryłówka
www.krainasanu.pl
Po
Początki
Pocz
zainteresowania Marii Ćwikły malarstwem sięgają jeszcze czasów
kł
dzieciństwa. Inspiracją do namalowania
dzie
dz
pierwszego obrazu była cyganka, której
pier
pi
potem go podarowała. W młodości inpote
po
spirowała
ją przyroda rodzinnej miejscospirow
sp
wości,
wośc malowała piękne pejzaże i kwiaty,
wo
wykonywała
również reprodukcjie krajowyko
wy
brazów i tak już zostało do dzisiaj.
braz
br
70 Twórczość ludowa z Krainy Sanu
r
www.krainasanu.pl
Twórczość ludowa z Krainy Sanu
71
r
anuta Kotuła
D
www.krainasanu.pl
Kuryłówka
72 Twórczość ludowa z Krainy Sanu
Od kilku lat wykonuje serwety. Jej prace są niepowtarzalne o zróżnicowanych rozmiarach.
Pani Danuta wykonuje również piękne kwiaty
z bibuły oraz bukiety.
Grodzisko Dolne
r
E
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie, konserwator zabytków. Maluje piękne ikony, pejzaże ukazując piękno
natury, która nas otacza. Jednym pociągnięciem
pędzla ukazuje magię ukrytą
gn
w kolorach
osobom niepełnosprawnym,
kolora
z którymi pracuje.
www.krainasanu.pl
wa Miller
Twórczość ludowa z Krainy Sanu
73
r
E
lżbieta Starzak
Cieplice
www.krainasanu.pl
Autorka o sobie: - Wrosłam w maaagię zakątka w jakim się wychowakłam, chciałam chwytać jego piękim
no w płótna, opowiadać o swoim
świecie choćby nieudolnie składadanymi słowami. Wiem, że chociaż
aż
ąż
ludzie zawodzą, ta magia wciąż
ką
trwa i często jest moją ucieczką
go.
od trudów dnia codziennego.
Maluję, piszę, układam bukiety
ty
i kompozycje, aranżuję wnętrza…
…
jestem wtedy naprawdę...na
naprawdę...nana
nadę szczęśliwa.
prawdę
74 Twórczość ludowa z Krainy Sanu
www.krainasanu.pl
Twórczość ludowa z Krainy Sanu
75
r
www.krainasanu.pl
76 Twórczość ludowa z Krainy Sanu
Zanim na ramieniu zaśniesz anioła
Naciesz uszy śpiewem o naszej krainie
Po skończonej pracy, otulony magią życia
Pozwól duszy nasyconej nieść ciało frywolnie
Niech wiruje świat wokół kiedy
Gra muzyka
Niech śpiew i taniec cały dom przenika
Twórczość ludowa z Krainy Sanu
www.krainasanu.pl
P
77
r
D
olanie Kapela Ludowa
Gniewczyna Tryniecka
www.krainasanu.pl
Ludowy Zespół Śpiewaczy „Dolanie” w ubiegłym roku obchodził jubileusz 30-lecia działalności artystycznej. Do ważniejszych osiągnięć „Dolan” zaliczyć można: 3-krotne wyróżnienie na Przeglądzie Widowisk Kolędniczych w Dynowie
oraz w Kolbuszowej, które odbyły się w 2000 r. Sukcesem było też przyznanie
w 2001 r. nagrody „Zasłużony dla Kultury Ludowej Województwa Podkarpackiego”.
78 Twórczość ludowa z Krainy Sanu
r
G
rodziszczoki Kapela Ludowa
www.krainasanu.pl
Kapela powstała w 1965 r. z inicjatywy Władysława Dubika – kierownika
biblioteki w Grodzisku Dolnym. Nazwa ,,kapela ludowa” jest wiążąca, bowiem chodzi o to, by zestawy instrumentów odpowiadały ściśle tradycji
regionalnej, a styl wykonania był swój, lokalny, ludowy.
Twórczość ludowa z Krainy Sanu
Sa
79
r
polonia Kuźniar
A
Grodzisko Dolne
www.krainasanu.pl
nasanu.pl
Jest współzałożycielką Zespołu Regionalnego „Grodziszczoki”, który
w ubiegłym roku świętował jubileusz 35-lecia działalności artystycznej.
Od początku nieprzerwanie działa
w Zespole uczestnicząc w próbach
i występach w lokalnym środowisku
oraz na konkursach, przeglądach
i festiwalach folklorystycznych nie
tylko w kraju, ale też za granicą. Od
21 lat jest jego kierownikiem artystycznym, współautorką scenariuszy
i przyśpiewek grodziskich. Ponadto
od ponad 20 lat jest wokalistką Kapeli Ludowej „Grodziszczoki”.
80 Twórczość ludowa z Krainy Sanu
r
aria Żak
M
Grodzisko Dolne
Układa dla Zespołu scenariusze, przyśpiewki i wiersze. Widowiska, do których
napisała scenariusz, a potem je wyreżyserowała to: „Chrzciny” (za to widowisko Zespół w 2006 r. otrzymał nagrodę od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), „Odprawa parobka”, „Szczodroki”, „Owsioki”, „Dzień
wigilijny”, „Kiszenie kapusty”, „Wieczór andrzejkowy”, „Noc świętojańska”,
„Zmówiny”, „Obrzynek” i widowiska kabaretowe na różne okazje.
W 2005 r. otrzymała Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury” od Ministra Kultury Rzeczpospolitej Polskiej oraz Order „Serca Matkom Wsi” nadany przez
Zarząd Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych.
Twórczość ludowa z Krainy Sanu
www.krainasanu.pl
Jest współzałożycielką Zespołu Śpiewaczo-Obrzędowego „Leszczynka”. Od
2002 r. objęła stanowisko kierownika w Zespole. Maria Żak wkłada w tą działalność swój czas, serce, wiedzę, a wszystko, co pozostało w ustnych przekazach potrafi przetworzyć, opracować i przygotować do scenicznego przekazu. W tej dziedzinie jest jedyną w swoim rodzaju postacią, która umie sprostać
zarówno „zatrzymaniu dla potomności” odchodzącej w zapomnienie historii
i tradycji, jak również „dogodzić” gustom i oczekiwaniom współczesnej publiczności.
81
r
apela Ludowa
K
z Gniewczyny
www.krainasanu.pl
Kapela Ludowa z Gniewczyny powstała w 1993 r. z inicjatywy
Henryka Chruściela. Bierze czynny udział w przeglądach, konkursach i festiwalach. Dowodem na to jest zdobycie czołowych
miejsc na eliminacjach w Kańczudze i Dubiecku oraz udział
w OFKiŚL. Dużym sukcesem kapeli był udział w XXVI Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w Pyrzycach koło Szczecina.
82 Twórczość ludowa z Krainy Sanu
J
Zespół Piosenki Biesiadnej „Jagiellanie” istnieje i działa od kwietnia 2005 r. Tworzą go członkinie
KGW i mieszkańcy miejscowości
Jagiełła. „Jagiellanie” występują na wielu imprezach gminnych
i powiatowych. Mimo krótkiego stażu śpiewaczego piosenką biesiadną bawili
publiczność między innymi na Ukrainie i Słowacji. Opiekunem i akompaniatorem
zespołu jest Stanisław Turek.
r
agiellanie
Zespół z Jagiełły
Ś
piewające Zośki
Zespół powstał w lutym 2007 r. z inicjatywy dyrektora TCK - Henryka Chruściela i Zofii Sokół. Pierwszy publiczny występ grupy miał miejsce podczas akademii
z okazji Dnia Kobiet w Gniewczynie Łańcuckiej. Do sukcesów zaliczyć można również II miejsce na I i II Przeglądzie Piosenki Biesiadnej, a także pobyt na Ukrainie
i Słowacji. Zespół
swymi występami
uświetnia imprezy
z okazji Dnia Seniora i Dnia Kobiet
oraz wiele innych
organizowanych
na terenie gminy
i powiatu. Liczy 15
osób, akompaniuje im H. Chruściel.
Twórczość ludowa z Krainy Sanu
www.krainasanu.pl
Gniewczyna Łańcucka
83
P
www.krainasanu.pll
...a wszystko cóż warte?
...gdyby nie Anioł zabłąkany w starej szafie,
Nieco niepoprawny i taki zakurzony...
Ale wciąż uśmiechnięty i nad pracą czuwa
i w nią duszę wlewa
84 Twórczość ludowa z Krainy Sanu
www.krainasanu.pl
Twórczość ludowa z Krainy Sanu
85
Spis treści
2
Wstęp
3
Wejdź do naszego domu
4
Na lnianych obrazach
21 Wiklinowe plecionki
23 Drewniana zabawka
25 W drewnie zaklęte
38 Bibułowe wspomnienia
51 Zima i koronki jak dwie siostry
65 Chleb nasz powszedni
67 Poukładane w koszach wspomnienia
70 Pędzlem malowane
77 Śpiew o naszej krainie
84 Gdyby nie anioł
www.krainasanu.pl
Serdeczne podziękowania dla Pani Elżbiety Starzak za udostępnienie wierszy
wykorzystanych w niniejszej publikacji.
Kontakt
86
Twórczość ludowa z Krainy Sanu
Biuro Stowarzyszenia "Kraina Sanu"- Lokalna Grupa Działania
37-204 Tryńcza 127; tel. /016/ 642 23 20
e-mail: [email protected]
www.krainasanu.pl
Wiersze autorstwa Elżbiety Starzak.
Projekt i skład: TMsquad
www.krainasanu.pl
Twórczość ludowa z Krainy Sanu
87
www.krainasanu.pl
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa Inwestująca
Twórczość
ludowaoperacja
z Krainy mająca
Sanu na celu realizację działania 4.31 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie
w
obszary wiejskie
umiejętności i aktywizacja, w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
88

Podobne dokumenty