plik 101151

Komentarze

Transkrypt

plik 101151
Nazwa: M
Adres: ul. Rynek 12, 38Telefon: (13) 44 86 311, faks: (13) 44 86 360
Strona internetowa : www.jaslo.pl
NIP: 685-10-00-345, REGON: 370440301
Dni i godziny pracy Ur
17:00, wtorek
15:30
1.
1.
1.1.
1)
2)
3)
4) ubezpie
5)
6) ubezpieczenia komunikacyjne (OC, Auto Casco, NNW, Assistance)
7)
1.2.
2.
3.
66515400
uszkodzenia lub utraty), 66516400
66516000
mechanicznych), 66512100
4.
4.1.
5.
- Termin wyko
od dnia 01.04.2016 r. do dnia 31.03.2017 r.
-
1.
1.1.
ustawy z dnia 22 maja 2003r. o dzia
sowego o posiadaniu
SIWZ.
1.2.
1.3.
1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2.
3.
1.4.
w celu
1.
2.
z dnia 29 stycznia 2004 r.
2.1.
do niniejszej
specyfikacji;
2.2.
specyfikacji;
2.3. zezwolenia
4
3.
3.1.
b do niniejszej specyfikacji;
3.2.
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pk
3.3.
4.
zamiast dokumentu,
ofert.
4.1.
by uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
4.2.
5.
nomocnictwo do
5.1.
kopii potwierdzonej notarialnie.
6.
kwalifikowanego certyfikatu.
6.1.
6.2.
6.3.
7. Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy
niu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
8.
8.1. P
9.
nia
i
odrzuceniu albo konieczne
-I
mnej.
1.
2.
3.
ie pisemnej.
4.
ich otrzymania.
5.
5.1.
Za
5.2.
stronie internetowej.
6. Osobami uprawnio
1
2. Barbara Paluch, nr tel.: (13) 4486350 w godz. od 7.30 do 15.30
ania
wniosku,
w wniesienia wadium.
-
- Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Przygotowanie oferty
1.1.
1.2.
1.3.
1.4. Koszty zw
1.5.
1.6.
wymagane dokument
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
bo
do
reprezentowania
1.7.4.
uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12. Zaleca
1.13.
w oddzieln
2.
2.1.
z odpisem z
2.2. Opakowanie oferty nal
:
wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
-
otwarcia ofert
-
1.
2.
3.
4.
26.02.2016 r. o godz. 10:30
5.
dnia 26.02.2016 r. o godz. 10:00
-
w dniu
5.1.
5.2. Podczas o
ofertach.
- Opis sposobu obliczania ceny
1.
2.
wyko
3.
wystawienia polisy ubezpieczeniowej.
4. C
-
1. Przy wyborze oferty
kryteriami:
1.1.
1) cena oferty
2) klauzule dod
- 80%
- 20%
1.2.
1) cena oferty
2)
2.
2.1.
wienia
2.1.1 Cena oferty:
80%
20%
Cn = ----------------------------------Cena oferty badanej
gdzie:
Cn
Kp
Wc
2.1.2 Klauzule dodatkowe i inne postanow
2.1.2.4.), zgodnie z
ie
Imp badanej
Pp = -----------------------100 pkt
gdzie:
Pp
,
Imp
Kp
Wk
20%.
000 000,zdarzenia
g podanej definicji z limitem odszkodowawczym 10
2 punkty
000 000,1 000 000,-
2 punkty
3 punkty
2 punkty
2 punkty
i mienia z limitem odszkodowawczym 50 000,i wszystkie zdarzenia, z podlimitem 10 000,graffiti
m
odszkodowawczym 20 000,20 000,-
- 3 punkty
2 punkty
3 punkty
wszystkie zdarzenia
Zniesienie franszyzy integralnej w szkodach rzeczowych 4 punkty
2 punkty
Zniesienie udzia
4 punkty
4 punkty
2 punkty
2 punkty
2 punkty
2 punkty
3 punkty
2 punkty
-
w rocznym okresie ubezpieczenia 10 000,Zniesienie
5
wymagane oraz klauzule dodatkowe i postanowienia szcz
4 punkty
2.2.
2.2.1
wzorem:
Cn = --------------------------Cena oferty badanej
gdzie:
Cn
Kp
Wc
= 80%
Imp badanej
Pp = -----------------------100 pkt
gdzie:
Pp
Imp
Kp
Wk
20%.
2.2.2.1
3. Wynik oceny ofert
3.1.
3.2.
4.
art. 87 ust. 2 ustawy 5.
w niniejszej specyfikacji.
Rozdzia
-
1.
2.
-
- Istotne dl
takich warunkach
1.
6a do niniejszej specyfikacji.
2. Zgodnie z art. 144 ust
oz
3.
w st
a)
e
b)
c)
d)
e)
f)
4. Warunkiem dokonan
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c)
ie Wykonawcy.
5.
6.
art. 140 ust. 3 ustawy Prawo z
7.
m pierwszego ryzyka, ubezpieczenia mienia od
ryzyka, wystaw
-
publicznych z dn.29 stycznia 2004r..
publicznych
-
specyfikacji.
-
Nr 1
Nr 1a
Nr 2
Nr 3
Nr 3a
nych
Nr 3 b
Nr 3c
2007 r. o ochron
Nr 4 warunki obligatoryjne
Nr 5 klauzule dodatkowe i inne postanowienia
Nr 6
Nr 6a
Nr 7
Nr 9 Pr
oraz kla
podlimity odszkodowawcze w z
-
odszko
niedopuszczalne
1.
ul. Rynek 12
38PKD: 7511Z
Regon: 370440301
NIP: 685-10-00-345
2.
ul. Sikorskiego 15
38PKD: 9261
Regon: 000659035
NIP: 685-10-04-828
rekreacyjna (basen otwarty prowadzony od 10.06 do
kawiarnie, mini hotel na 38 miejsc z parkingiem samochodowym i zapleczem kuchennym do
3.
ul. Kochanowskiego 3
38PKD: 8532C
Regon: 004010685
NIP: 685-155-74-15
4.
ul. Kadyiego 11
38PKD: 925210
Regon: 000282932
NIP: 685-19-33-723
opracowanie, przechowywanie
5. Jasielski Dom Kultury
38PKD: 923135
Regon: 000281766
NIP: 685-10-05-710
6. Miejska Biblioteka Publiczna
u
38PKD: 9251
Regon: 000282234
NIP: 685-19-30-162
7. Przedszkole Miejskie nr 1
ul. Tkaczowa 14
38PKD: 8010A
Regon: 370012404
NIP: 685-15-57-355
8. Przedszkole Miejskie nr 2
38PKD: 8010A
Regon: 370012410
NIP: 685-15-57-349
9. Przedszkole Miejskie nr 3
38PKD: 8010A
Regon: 370012433
NIP: 685-155-86-33
10. Przedszkole Miejskie nr 6
ul. Kopernika 8A
38PKD: 8010A
Regon: 370012462
NIP: 685-155-73-32
11. Przedszkole Miejskie nr 9
ul. Szkolna 38
38PKD: 8010A
Regon: 3700121491
NIP: 685-15-57-326
12. Przedszkole Miejskie nr 10
ul. Ducala 3
38PKD: 8010A3
Regon: 370012500
NIP: 685-15-57-303
13. Przedszkole Miejskie nr 11
ul. Sikorskiego 10
38nych: 19
PKD: 8010A
Regon: 370012516
NIP: 685-15-57-295
14.
ul. Koralewskiego 9
38PKD: 801020
Regon: 001231664
NIP: 685-16-47-420
Opis prowadzone
15.
ul. W. Pola 9 (budynek A)
ul. Kopernika 8 (budynek B)
38PKD: 8010
Regon: 001231718
NIP: 685-16-02-587
Opis pro
16.
38PKD: 8010B
Regon: 001231693
NIP: 685-15-57-786
-wychowawcza
17.
ul. Lwowska 36
38PKD: 8010B
Regon: 001231670
NIP: 685-16-47-414
18. Gimnazjum nr 1
ul. Czackiego 2
38-200 Ja
PKD: 8021A
Regon: 370474665
NIP: 685-19-87-736
19.
ul. Rafineryjna 3a
38PKD: 8010C
Regon: 180156550
NIP: 685-21-96-787
20.
ul. Mickiewicza 108
38PKD: 8010C
Regon: 180156610
NIP: 685-21-96-770
21.
ul. Szkolna 38
38PKD: 8010A
Regon: 370472525
NIP: 685-19-96-451
22.
ul. P. Skargi 10
38PKD: 8010B
Regon: 001231658
NIP: 685-15-55-706
kacyjna
23.
ul. Sobniowska 58
38PKD: 8010B
Regon: 001231687
NIP: 685-15-66-265
C. Warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkow
I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
1.
P
podstawowy
:
i implozja, upadek statku powietrznego (rozumiany
mien
ziemi, zapadanie ziemi, ude
lub budowli (rozumiany jako szkody spowodowane w wyniku upadku na przedmiot ubezpieczenia
szczenie ubezpieczonego mienia w wyniku
skutek huraganu
i/lub gradu w przedmiotach trwale na nich zamocowanych, takich jak szyldy, rek
PO
;
(z limitem odszkodowawczym)
atmosferycznych
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
A
w tym uzasadnione i udokumentowa
Z - zalanie
technologi
ubezpieczeniem, m.in. wskutek.:
sieci kanalizacyjnej,
-
PE
2. Przedmiot ubezpieczenia:
Lp.
Przedmiot ubezpieczenia
1
Dom Ludowy Brzyszczki
Dom Ludowy Kaczorowy
Suma
ubezpieczenia
Rok
budowy
1982
-------
stropodachu
-------
Pokrycie
dachu
blacha
murowane
468
1982
murowane
-------
-------
blacha
404
1993
murowane
-------
-------
blacha
1979
murowane
-------
-------
blacha
2001
murowane
-------
-------
blacha
1986
murowane
-------
-------
blacha
1986
murowane
-------
-------
blacha
-------
-------
-------
-------
blacha
1997
murowane
-------
-------
blacha
1976
murowane
-------
-------
blacha
1986
murowane
-------
-------
blacha
66
1990
murowane
-------
-------
blacha
224
2010
murowany
-------
-------
blacha
1990
-------
-------
520
1989
-------
-------
papa
919
2002
-------
-------
papa
Dom Ludowy Krajowice
- blaszak
Remiza OSP Brzyszczki
azdem
Budynek administracyjny ul.
Rynek 12
Budynek administracyjnoBudynek s
Szalet kontenerowy Pl. Targowy
Dom Przedpogrzebowy ul.
Mickiewicza 46
Cmentarz ul. Gajowa
Wiaty Merkury 6 szt. Orion 10
szt.
Szalet kontenerowy Pl. Targowy
Budynek administracyjny ul.
Bednarska 6
Budynek Przedpogrzebowy ul.
Zielona
4
-------
-------
-------
-------
2002
-------
-------
-------
-------
metalowe
-------
-------
blacha
-------
-------
papa
1991
1990
-------
-------
-------
-------
-------
83 398,00
-------
-------
-------
-------
-------
metalowy
-------
-------
blacha
-------
-------
papa
-------
-------
-------
-------
-------
-------
papa
-------
-------
-------
-------
-------
papa
-------
-------
-------
-------
1996
-------
-------
1996
-------
-------
1993
4 028
1993
83
1994
1994
murowany,
murowany,
murowany,
203 624,00
Szalety Miejskie w Parku
1994/2014
381
1993
1994
Oborochlewnia ul. Hutnicza
1995
Magazyn Siana ul. Hutnicza
1995
Budynek Mieszkalny ul.
Konopnickiej 86
murowany,
27 569,00
Budynek socjalny ul. Zielona
21
2002
577
murowany,
murowany
murowany,
murowany,
murowany,
blacha
Budynek Mieszkalny ul.
Konopnickiej 84
Budynek gospodarczy ul.
Konopnickiej 86
Budynek gospodarczy ul.
Konopnickiej 84
uszki 22
Budynek administracyjno-socjalny
ul. P. Skargi
Budynek magazynowy ul.
Towarowa
Szatnia przy boisku sportowym na
Budynek przy ul. Sportowej
Lokal mieszkalny przy ul.
Ulaszowice 2
Budynek mieszkalny ul.
Konopnickiej 61a
Budynek mieszkalny ul.
Konopnickiej 82
Budynek gospodarczy ul.
Konopnickiej 82
-------
-------
1996
-------
-------
papa
1996
-------
-------
blacha
-------
-------
-------
-------
blacha
-------
-------
blacha
-------
-------
blacha
-------
-------
blacha
-------
-------
blacha
-------
-------
blacha
-------
-------
blacha
1996
86
1993
18
1993
-go Maja 14
Wiata os. Brzyszczki
1996
1993
2
2014
140
1998
15
1998
2006
drewno
murowany,
murowany,
murowany,
Drewno,
metal
murowany,
murowany,
685
2007
murowane
-------
-------
blacha
112
1959
murowane
-------
-------
papa
223
1971
-------
-------
blacha
-------
-------
-------
blacha
79
-------
-------
-------
160
2010
drewniane
-------
-------
953
2010
-------
-------
-------
Budynek zaplecza boisk
sportowych ul. Kwiatowa
382
2012
murowane
drewniane
drewniane
Budynek sanitarny ul. Kwiatowa
224
2012
murowane
drewniane
drewniane
6 987,00
-------
-------
-------
-------
-------
3 330 000,00
2014
-------
-------
-------
-------
95 746,00
-------
-------
-------
-------
-------
105 930,00
-------
-------
-------
1 005 652,00
-------
-------
-------
-------
-------
11 000,00
-------
-------
-------
-------
-------
41 238,00
-------
-------
-------
-------
-------
1 150 880,00
-------
-------
-------
-------
-------
14 587,00
-------
-------
-------
-------
-------
33 948,00
-------
-------
-------
-------
-------
46 981,00
-------
-------
-------
-------
-------
49 513,00
-------
-------
-------
-------
-------
59 684,00
-------
-------
-------
-------
-------
13 476,00
-------
-------
-------
-------
-------
4 428,00
-------
-------
-------
-------
-------
Budynek szatniowo
sanitarny
Wiata Merkury ul Rynek (obok
UM)
Droga KDL 1 (Warzyce)
miasta
Parking ul. W. Pola Teren miasta
Kanalizacja deszczowa Teren
miasta
Mickiewicza
Chodnik ul. Konopnickiej Teren
miasta
Ul. boczna od ul. Sportowej Teren
miasta
Ulica Konarskiego Teren miasta
-
Papa
------gont
bitumiczny
gont
bitumiczny
-------
20 726,00
-
2
Rafineryjnym
13 476,00
-------
-------
-------
-------
-------
13 476,00
-------
-------
-------
-------
-------
19 413,00
-------
-------
-------
-------
-------
2 286,00
-------
-------
-------
-------
-------
4000,00
-------
-------
-------
-------
-------
2 596,00
-------
-------
-------
-------
-------
897,00
-------
-------
-------
-------
-------
4 963,00
-------
-------
-------
-------
-------
94 846,00
-------
-------
-------
-------
-------
63 635,00
-------
-------
-------
-------
-------
1 065,00
-------
-------
-------
-------
-------
7 250,00
-------
-------
-------
-------
-------
201 933,00
-------
-------
-------
-------
-------
39 0
2006
1994
1994
Gajowa
1994
Miasta
Piece c.o. Juban Gaz W.Pola
1994
2002
Fontanna rekreacyjna
18
2002
rynku
Trybuna sportowa Stadion
2005
1
2006
2007
Trybuna + infrastruktura
Stadion ul. Sportowa
osiedli i cmentarzy
Wiaty autobusowe Merkury
342
2007
6 100
2015
25 098,00
2009
2009
2010
2010
Wiata stalowa - "Orlik" ul.
2010
Infrastruktura rekreacyjna ul.
Kwiatowa
-jezdny ul. Gorajowice
os. Krajowice
2010
4 236
2012
4 304
2012
354
2012
7
2012
296
2012
219
2012
Plac zabaw ul. Metzgera
93
2012
Plac zabaw
37
2012
17
2012
2012
zabaw
69
Ogrodzenie os. Gamrat
16 605
5
Ogrodzprzy ul. M. Konopnickiej
82
Tablica informacyjna ul. Zielona
6
5
29
Plac zabaw na osiedlu Rafineria
Altana
10 628,59
19
60
3
22
25
Wyp
Brzyszczki
Krajowice
Kaczorowy
Ulaszowice
Gamrat
Miejska
zabaw Osiedle Rafineryjne
6
zabaw przy D
Fontanna w Parku Miejskim
Wypos. mag p. pow.wraz z dojazd
103
31
867
2012
Wypo
44
Miejsca parkingowe,
infrastruktura
747 029,00 z;
Klimatyzatory 3szt.
38
2014
1
Mienie pracownicze
4
L
p.
1
Przedmiot ubezpieczenia
74 000,00 z
Suma
ubezpieczenia
murowan
e
betonowe
-------
1993
- II -
- II -
- II -
- II -
1993
- II -
- II -
- II -
- II -
70
1997
- II -
- II -
- II -
- II -
41
2012
- II -
- II -
- II -
- II -
1974/2014
- II -
- II -
- II -
- II -
2002
murowan
e z elem.
szkieletu
betowe
go
basen
Budynek szatniowy basenu
Budynek adm. szatniowy stadionu
Budynek gospodarc
Park rekreacyjno
linowy
Hala sportowa
3 254 323,00
basenowa
206
2
Trakty piesze ul. Sikorskiego
555
zny
Zasilanie energetyczne
Ogrodzenie
Ogrodzenie stalowe
15
Ogrodzenie
stadion sportowy
Korty tenisowe
Rok budowy
Pokryc
ie
dachu
Konstr
ukcja
to
wa
1974
Dom wycieczkowy
Budynek techniczny
stropodachu
55
389
Boisko do basedballu
88
Ogrodzenie lodowiska
17
-------
drewniane,
belki
z
drewna
klejone
go
blacha
cynkow
a
tytano
wa
Drogi i place
185
Kanalizacja deszczowa
99
Kanalizacja sanitarna
29
50
Zatoka postojowa dla autoka
32
96
Sieci zewn. Kanalizacja deszczowa
153
Sieci zewn. Kanalizacja sanitarna
37
Kontener sanitarny
25
553 12
12
Sikorskiego 15
Tor
1 430
Boisko sportowe wielofunkcyjne
420
4
kanali
258
236
4
Sikorskiego 15
System alarmowy ul Sikorskiego 15
Sikorskiego 15
Stacja transformatorowa ul
Sikorskiego 15
Odkurzacz basenowy ul Sikorskiego
15
Klimatyzatory Sinclair ul Sikorskiego
15
Klimatyzatory MDVMSR1-18HRN1OB8W ul Sikorskiego 15
Linowy
Technologia uzdatniania wody ul
Sikorskiego 15 basen
go ul
Sikorskiego 15 basen
9
118
280
38
23
4
18
852
1 734
535
Brodziki ul Sikorskiego 15 basen
46
Bramka startowa
572
Niecka basenowa KP
15
Stacja trafo
471
Centrale wen. KP
98
Tech. Ocz. Wody KP
3. Rowerki BMX
5
Mikrofon ETE 30D ul Sikorskiego
15
kryta
ul Sikorskiego 15
ul Sikorskiego
15
1
380
19
9
ul
Sikorskiego 15
ul
Sikorskiego 15
9
9 67
ul
Sikorskiego 15
ul Sikorskiego 15
8
5
ul Sikorskiego 15
7
ramienia ul Sikorskiego 15
wielofunkcyjnych ul Sikorskiego 15
ul
5
43
Sikorskiego 15
ul Sikorskiego
15
9
15
T650 ul Sikorskiego 15
-Stadion
8
TZG ul Sikorskiego 15
Rowerek treningowy Ergometr X5
ul Sikorskiego 15
- zestaw do imprez
plenerowych ul Sikorskiego 15
zestaw stacjonarny
stadion
Defibrylator ul Sikorskiego 15
ul
Sikorskiego 15
experience ul Sikorskiego 15
Rower PRECOR U 846 experience
pionowy ul Sikorskiego 15
bulderowa ul Sikorskiego 15
Orbitrek PRECOR ul Sikorskiego 15
Stepper Pretor 776 i
EXPERIENCE ul Sikorskiego 15
8
3
8
12
4
9
8
4
32
3
3
4
brzucha
Mata tatami
19
Klatka Crossfit
13
1
Kosiarka spalinowa LS 50-575-HS
NAC
4
53cm Briggs&Stratton 750
EXEQ700X
Mienie pracownicze
Lp.
1
2
1
Przedmiot ubezpieczenia
Mienie pracownicze
Suma
ubezpieczenia
344
36
Rok
budowy
stropodachu
Pokrycie
dachu
4. Muzeum Regionalne
Lp.
1
Przedmiot ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia
Budynek
Rok
budowy
1982
Mat
murowane
--------
stropodachu
-------
Pokrycie
dachu
papa
2
3
Zbiory muzealne
4
Mienie pracownicze
5. Jasielski Dom Kultury
Lp.
1
Przedmiot ubezpieczenia
Budynek
14
Rok
budowy
1970/2015
beton,
--------
stropodachu
betonowo
stalowy
Pokrycie
dachu
papa
1 149 2
2
3
Suma
ubezpieczenia
Mienie pracownicze
6. Miejska Biblioteka Publiczna
Lp.
Przedmiot ubezpieczenia
Rok
budowy
stropodachu
Pokrycie
dachu
Rok
budowy
1948
stropodachu
-------
Pokrycie
dachu
eternit
490 767,00
1
2
Suma
ubezpieczenia
Mienie pracownicze
7. Przedszkole Miejskie Nr 1
Lp.
1
Przedmiot ubezpieczenia
Budynek
-------
208
2
3
Suma
ubezpieczenia
Mienie pracownicze
8. Przedszkole Miejskie Nr 2
Lp.
Przedmiot ubezpieczenia
Rok
budowy
stropodachu
Pokrycie
dachu
Rok
budowy
stropodachu
Pokrycie
dachu
beton
papa
56
1
2
Suma
ubezpieczenia
Mienie pracownicze
9. Przedszkole Miejskie Nr 3
Lp.
1
Przedmiot ubezpieczenia
Budynek
1959
125
2
3
Suma
ubezpieczenia
Mienie pracownicze
-------
10. Przedszkole Miejskie Nr 6
Lp.
1
Przedmiot ubezpieczenia
Suma
ubezpieczenia
Budynek
Rok
budowy
1987
stropodachu
murowane
betonowe
betonowe
Pokrycie
dachu
papa
termozgrzewalna
2
3
Mienie pracownicze
11. Przedszkole Miejskie Nr 9
Lp.
1
2
3
Przedmiot ubezpieczenia
Suma
ubezpieczenia
Budynek
placem zabaw
Mienie pracownicze
Rok
budowy
1986
stropodachu
------
murowane
Pokrycie
dachu
papa
26
12. Przedszkole Miejskie Nr 10
Lp.
Przedmiot ubezpieczenia
Suma
ubezpieczenia
Rok
budowy
stropodachu
we,
1
Budynek
1957/2012
DZ-5
korytkowe
90
2
3
Pokrycie
dachu
papa
termozgrzewalna
Mienie pracownicze
13. Przedszkole Miejskie Nr 11
Lp.
1
Przedmiot ubezpieczenia
Budynek
Lp.
prefabrykaty
stropodachu
beton
Pokrycie
dachu
papa
termozgrzewalna
Mienie pracownicze
Przedmiot ubezpieczenia
Suma
ubezpieczenia
Rok
budowy
1904/2011
Ogrodzenie
33
Plac zabaw
18
623
3
4
strop
1982/2010 prefabrykaty
1
2
Rok
budowy
111
2
3
Suma
ubezpieczenia
Mienie pracownicze
murowane
drewniane
stropodachu
betonowe,
stalowe
Pokrycie
dachu
blacha,
Lp.
Suma
ubezpieczenia
Przedmiot ubezpieczenia
1
Budynek mieszkalny
Sala gimnastyczna
1 825
Rok
budowy
1962
murowane
Pokrycie
dachu
papa
1973
murowane
papa
1962
murowane
papa
2015
murowane
stropodachu
------
blacha
2
144
3
4
Lp.
Mienie pracownicze
Suma
ubezpieczenia
Przedmiot ubezpieczenia
1
Budynek dobudowany
Budynek gospodarczy
2
8
Rok
budowy
1910
drewniane
stropodachu
drewniane
Pokrycie
dachu
blacha
murowane
1972
murowane
drewniane
drewniane
papa
-------
murowane
drewniane
drewniane
papa
stropodachu
Pokrycie
dachu
-------
blacha
-------
blacha
-------
blacha
Studnia
Plac zabaw
12
3
4
Lp.
Mienie pracownicze
Suma
ubezpieczenia
Przedmiot ubezpieczenia
1
Rok
budowy
1876
murowane
1960
murowane
drewniane,
belki
drewniane,
belki
murowane
Budynek sali gimnastycznej
2002
konstrukcja
metalowa 2
ocieplana
2
1
Studnia + pompa
Ogrodzenie
3
5
z
placem zabaw
208
40
4
Mienie pracownicze
stalowe
18. Gimnazjum nr 1
Lp.
Przedmiot ubezpieczenia
Suma
ubezpieczenia
1
Budynek dobudowany
Sala gimnastyczna
2
-------
Mater
stropodachu
------
1967/2013
-------
------
2007
klinkierowa,
konstrukcja
stalowa
Pokrycie
dachu
blacha,
konstrukcja
-------
-----dachowej
stalowa
Ogrodzenie
1 255
3
4
Rok
budowy
1954/2013
Mienie pracownicze
Lp.
41
Przedmiot ubezpieczenia
Suma
ubezpieczenia
1
Budynek Przedszkola
Drogi, chodniki, ogordzenia
Rok
budowy
stropodachu
2004
murowane
1982
murowane
korytkowe
betonowe
ty
Pokrycie
dachu
blacha
papa
39
2
3
Mienie pracownicze
Lp.
Przedmiot ubezpieczenia
Suma
ubezpieczenia
1
Rok
budowy
------
Mat
murowane
-------
stropodachu
-------
Pokrycie
dachu
-------
stropodachu
Pokrycie
dachu
2
3
Mienie pracownicze
3
Lp.
1
Przedmiot ubezpieczenia
Suma
ubezpieczenia
Segment 2.4.1
Segment 1.5.1
Segment 4.4.1
Sala gimnastyczna
Segment 1.4.1
Bud
2
208
Brama rozsuwana
Ogrodzenie
Miasteczko Ruchu Drogowego
37
1 197
3
4
1 315
Rok
budowy
19881990
19881990
19881990
19881990
19881990
2012
murowane
betonowe
betonowe
papa
murowane
betonowe
betonowe
papa
murowane
betonowe
betonowe
papa
murowane
betonowe
betonowe
papa
murowane
betonowe
betonowe
papa
murowane
drewniane
drewniane
folia
dachowa
246
Piec konwekcyjny
5
Mienie pracownicze
6
Ulice i chodniki
Lp.
Przedmiot ubezpieczenia
25
335 603,00
Suma
ubezpieczenia
1
2
Ogrodzenie
Plac zabaw
Boisko szkolne
3
4
murowane
betonowe
Pokrycie
dachu
blacha
111
332
1
Przedmiot ubezpieczenia
Suma
ubezpieczenia
Budy
Budynek przedszkola
Sala gimnastyczna
2
stropodachu
Mienie pracownicze
Lp.
1
Rok
budowy
1957/2007
Rok
budowy
1957
murowane
beton
stropodachu
drewno
Pokrycie
dachu
1974
murowane
beton
beton
papa
1999
murowane
beton
-------
-------
2004
murowane
-------
metal
blachopapa
stropodachu
Pokrycie
dachu
Studnie
Ogrodzenie
12
Plac zabaw
44
3
4
Lp.
Mienie pracownicze
Przedmiot ubezpieczenia
Suma
ubezpieczenia
Rok
budowy
1
Mienie pracownicze
500,j.
800,600,-
3.
Suma ubezpieczenia: 200 000,wej nowej.
4.
Suma ubezpieczenia: 150 000,5.
Suma ubezpieczenia: 100 000,-
Suma
ubezpieczenia:
stemem pierwszego ryzyka
(obejmuje
500
ws
7.
Suma ubezpieczenia: 1 000 000,organizacyjne), wg war
Limit odszkodowawczy na ryzyko powodzi - 2 000 000,czeniem
graffiti,
odszkodowawczym 50 000,-
rodzaju mienia we wszystkich jednostkach organizacyjnych
sc ubezpieczenia
000,szkody
wy
Franszyza integralna - 100,- brak
powodzi do 5 000 000,wszystkie zdarzenia
z
limitem
000,wszystkie zdarzenia
000,jedno i wszystkie zdarzenia
odszkodowawczym 20 000,wawczym 50 000,wszystkie zdarzenia, z podlimitem 10 000,graffiti
sumy ubezpieczenia do 10%
Przy
odszkodowawczym 20 000,Franszyza integralna 100,nazwanych u
1. Wymagany zakres ubezpieczenia :
utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru,
zniszczeniu lub uszkodzeniu ubez
i wandalizmem
: 20 000,-
prze
a
2. Przedmiot ubezpieczenia:
Lp.
1
Przedmiot ubezpieczenia
200 000,00
niskocenne i zbiory biblioteczne
2
3
4
5
50 000,00
100 000,00
150 000,00
150 000,00
3. System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko.
Suma ubezpieczenia obejmuje wszystkie jednostki or
odtworzeniowa nowa, zbiory biblioteczne
cena zakupu,
Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko dewastacji (
Termi
do sumy 50 000,Franszyza integralna 100,brak.
odszkodowawczym w rocznym okresie ubezpieczenia 10 000,500,Franszyza integralna 100,-
wszystkie warunki wymagane oraz klauzule dod
gabloty, tablice przeszklone np.)
1. Wymagany zakres ubezpieczenia:
sumy ubezpieczenia
2. Suma ubezpieczenia 20
3. System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko
4.
:
nych
Franszyza integralna 50,- brak
5.
cie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie
Zniesienie franszyzy integralnej
warunki wymagane oraz klauzule dod
tego ubezpieczenia
1. Przedmiot ubezpieczenia:
e)
wowego terminu
Definicje:
wypadek ubezpieczeniowy szkoda rzeczowa lub osobowa
szkoda osobowa
szkoda rzeczowa
zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy
2. Wymagany zakres ubezpieczenia:
we wszystkich jednostkach organizacyjnych i insty
a)
000,-
zakres
fakultatywny
b)
wod. kan.
rocznym okresie ubezpieczenia,
c)
publicznymi, z podlimitem 300 000,d)
z zachowaniem prawa
okresie ubezpieczenia,
e)
przebudowa, remont, utrzymanie i
spowodow
drogowym,
rodze, porzuconymi, zgubionymi lub naniesionymi
szcze
spowodowane wadliwym oznakowaniem lub brakiem oznakowania, uszkodzonego lub
zniszczo
niami
nawierzchni,
spowodowane pojedynczymi wyrwami w poboczu,
a
uszkodzenie
us
z podlimitem 800 000,f)
przez
wszystkie
400 000,g)
jednostki
organizacyjne
(OC
za
produkt),
z
podlimitem
ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu
-
h)
ubezp
formy korzystania z cudzej rzeczy, z podlimitem 400 000,i) rozszerzona o szkody w rzeczach prz
000,wydawaniem
i
przyjmowaniem
000,-
przechowywanych
rzeczy
przechowywania rzeczy
j)
innych os
k)
sportowo
oraz
z
podlimitem
000,-
rekreacyjnych, artystycz
000,-
okresie ubezpieczenia,
l) obejmu
, do sumy
m)
200 000,n)
000,o)
przez ubezpieczonego, z podlimitem 200 000,okresie ubezpieczenia
p) rozsz
hotelu, z podlimitem 100 000,-
zdarzenia
q)
(szkody osobowe i rzecz
30.10.2002r. o ubez
000,3. Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia: 2 000 000,4.
e obligatoryjne
Franszyza integralna 100,publicz
- brak
5.
iezawiadomienia w terminie o szkodzie
Rozszerzenie ubezpieczenia o OC
000,Zniesienie franszyzy integralnej
DEFINICJE
Ubezpieczony
publiczne z mocy prawa (
publicznej.
szkodzie,
) lub na podstawie porozumienia (zadania zlecone).
Osoby na stanowiskach kierowniczych
do repr
Szkoda
korzystania z rzeczy i ich konsekwencje.
Wypadek ubezpieczeniowy powstanie czystej straty finansowej
ZAKRES UBEZPIECZENIA
1.
wydania niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej,
wydania niezgodnego z prawem aktu normatywnego,
nie wydania decyzji lub aktu
przepisy prawa,
zagospodarowania przestrzennego
2.
3.
mu
kolegialny.
1.
2.
3.
4.
5.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody :
1)
2)
kierowniczych (Burmistrz,
Z-ca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik)
3)
4)
5)
decyzji administracyjnych lub z nie wydaniem aktu prawnego lub ostatecznej decyzji
1.
2.
polisie kwotowo lub jako procent sumy gwarancyjnej.
3.
powszechnego lub organu administracji publicznej o
orzeczenia sadu lub decyzji organu administracji publicznej.
1.
odszkodowanie w terminie 14 dni od daty up
organu administracji publicznej.
2.
c na
per analogiem
3. W przypad
4.
a
istotne
utrudnienia
Ubezpieczyciel
powiadomi
5.
1. Wymagany zakres ubezpieczenia:
sowych, w tym
lotniczego), rozszerzone o koszt
- RP
- Europa
2. Przedmiot i system ubezpieczenia:
koszt odtworzenia danych systemem pierwszego ryzyka
licencjonowane oprogramowanie systemem pierwszego ryzyka
systemem pierwszego ryzyka
systemem pierwszego ryzyka
Koszt odtworzenia danych
Suma ubezpieczenia: 20 00
Oprogramowanie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
zny stacjonarny UM
779
stacjonarny
ZO Mickiewicza
7
4
51
4 000
4 600
16
14 398
14
aczorowy
4
1
Czytniki
System monitoringu KPP Policji
System monitoringu telewizyjnego Teren Miasta
System monitoringu telewizyjnego Park Miejski
Syrena alarmowa MOSiR
Tom Nawigacja
Parkometry (3 sztuki)
Centrala telefoniczna UM
Monitor Dell
Komputer Dell
Drukarka Ricoch
68
105
1 528
58
39
1
2
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Laptop Delll
Drukarka Rico
Zestaw komputerowy
Zestaw komputerowy
Zestaw komputerowy
Zestaw komputerowy
Zestaw komputerowy
Macierz DELL
1
2
1
2
3
1
1
4
3
4
25 117,00
5
141 057,00
narny
144
154
Klimatyzatory
25
4. Muzeum Regionalne w
1
5. Jasielski Dom Kultury
1
2
647
39
6. Miejska Biblioteka Publiczna
1
2
146
7. Przedszkole Miejskie nr 1
1
2
8. Przedszkole Miejskie nr 2
1
29 5
9. Przedszkole Miejskie nr 3
1
2
2
10. Przedszkole Miejskie nr 6
1
2
3
16
Sp
11. Przedszkole Miejskie nr 9
1
2
20
12. Przedszkole Miejskie nr 10
1
2
8
13. Przedszkole Miejskie nr 11
1
2
3
1
2
3
4
1
2
1
Centrala telefoniczna
zny stacjonarny
Centrala telefoniczna
Alarm - monitoring
6
1
7
69
5
167 579,0
43
25
2
1
2
24
18. Gimnazjum nr 1
1
2
3
1
2
3
4
5
105
70
3
trzny
78
Centrala telefoniczna
7
22
1
2
1
3
190
1
2
185
49
1
2
70
13
4.
produkcji
W ub
-
zainstalowania nowego przedmiotu tego samego rodzaju o takich samych
ponownym zainsta
od stosowania zasady proporcji
Pr
pierwszego ryzyka
szkodzie
do 3 dni od dnia zdarzenia lub po
termin zawiadomienia o szkodzie zgodny
chowywania mienia
pojazdach samochodowych
Franszyza integralna, franszyza redukcyjna brak
adomienia w terminie o szkodzie
ej ubezpieczonego mienia, z limitem
odszkodowawczym w rocznym okresie ubezpieczenia 10 000,zniesiony
VI. Ubezpieczenia komunikacyjne: OC, AC, NW, Assistance
1. Przedmiot ubezpieczenia:
ez
2. Zakres ubezpieczenia:
2.1.
Suma gwarancyjna: minimal
po
2.2.Ubezpieczenie NNW
i
2.3.Ubezpieczenie Auto Casco
: Europa
2.4. Ubezpieczenie Assistance
Warunki ubezpiec
-
mechanicznych lub AUTO CASCO
3.
3.1.
ubezpieczenia w trakcie roku.
3.2.
3.2.1.
3.2.2. Auto Casco:
pojazdy nowe, k
z dniem podpisania stosownej umowy,
faktycznego okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej
RTV) zawarte w sumie
dot
przyjmowanie do
4.
iadczenia o przebiegu ubezpieczenia u
sieciach dealerskich
zamiennych)
rynkowej pojazdu,
Franszyza integralna 100,brak
5. Klauzule dodatko
Zniesienie franszyzy integralnej
1. Przedmiot ubezpieczenia:
2.
Ubezpieczenie grupowe bezimienne
i
-
remontowe
Ubezpieczeni:
Suma ubezpieczenia: 5
- remontowe
Ubezpieczeni:
Suma ubezpieczenia: 5
3.
4. W
Szcze
-
B. Warunki i zakres ubezpieczenia
4 jednostki OSP) - Zakres I
1.
2. Przedmiot ubezpieczenia
przedmiotem
:
po
3. Zakres ubezpieczenia:
iu
4.
5.
Prz
6.
taryf
Zakres II
1.
2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia
zy czym jako:
4. Liczba ubezpieczonych:
Przyj
(data)
OFERTA
ul. Rynek 12
38-
-
oferujemy
i istotnych
PLN,
: od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.
zgodne z postanowieniami SIWZ
Ochotn
oferujemy
PLN,
......................................................
: od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.
zgodne z postanowieniami SIWZ
ubezpieczenia
Przedmiot ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia
1. Urz
Budynki i budowle
47 003
2
Mienie pracownicze
Budynki i budowle
30
Mienie pracownicze
344 684
Mienie pracownicze
36
4. Muzeum Regionalne
Budynki
Zbiory muzealne
Mienie pracownicze
Budynki
Mienie pracownicze
99
538
5. Jasielski Dom Kultury
14 425 895
1 149 206
12 5
6. Miejska Biblioteka Publiczna
490 767
Mienie pracownicze
7. Przedszkole Miejskie Nr 1
Budynki
Mienie pracownicze
8. Przedszkole Miejskie Nr 2
Mienie pracownicze
9. Przedszkole Miejskie Nr 3
Budynki
Mienie pracownicze
Budynki
90
10. Przedszkole Miejskie Nr 6
1 830 0
157
Mienie pracownicze
11. Przedszkole Miejskie Nr 9
Budynki
Mienie pracownicze
12. Przedszkole Miejskie Nr 10
Budynki
Mienie pracownicze
13. Przedszkole Miejskie Nr 11
Budynki
111 800
Mienie pracownicze
95
Budynki
Budowle
51 688
Mienie pracownicze
32 0
Budynki
9 281 003
144
Mienie pracownicze
Budynki i budowle
Mienie pracownicze
10
Budynki i budowle
2 359 640
248 060
10 0
Mienie pracownicze
18. Gimnazjum nr 1
Budynki i budowle
Mienie pracownicze
Budynki
Mienie pracownicze
1 255 583
41
6 725 878
798 427
21
Budynki
Mienie pracownicze
Budynki i budowle
Mienie pracownicze
Budynki i budowle
14 5
16 482 525
1 586 686
51 5
Mienie pracownicze
8 600 449
1 427 474
34 0
Budynki i budowle
4 898 726
Mienie pracownicze
18 5
Mienie osobiste
Zbiory biblioteczne
Przedmiot ubezpieczenia
Suma ubezp.
niskocenne i zbiory biblioteczne
150 000,00 z
Przedmiot ubezpieczenia
Suma ubezpieczenie
przedszkolne itp.
Przedmiot ubezpieczenia
Suma gwarancyjna
5. Ubezpieczenie
Przedmiot ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia
1 189
1 645
97
74
4 943
167 7
Tom Nawigacja
Parkometry (3 sztuki)
Centrala telefoniczna UM
System monitoringu KPP Policji
Syrena alarmowa MOSIR
58
39
105 741,00
29
y stacjonarny
144
7 350
154 664
47 391
25 910
Klimatyzatory
4. Muzeum Regi
10
5. Jasielski Dom Kultury
647 516
39 316
6. Miejska Biblioteka Publiczna
146 732
35 101
7. Przedszkole Miejskie nr 1
8. Przedszkole Miejskie nr 2
29 511,0
9. Przedszkole Miejskie nr 3
10. Przedszkole Miejskie nr 6
11. Przedszkole Miejskie nr 9
12. Przedszkole Miejskie nr 10
Centrala telefoniczna
13. Przedszkole Miejskie nr 11
6 400
1 469
7 588
stacjonarny
Centrala telefoniczna
Alarm
69 511
12 068
25
Sp
9 376
18. Gimnazjum nr 1
105 161
70 107
78 193
Centrala telefoniczna
7
13 619
Miejskich Nr 2
75 500
4 950
185 108,00
49 659,00
70 747,00
13 099,00
Koszty odtworzenia danych
Oprogramowanie
6. Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, Ass, NNW
Numer rej.
Marka/Typ
OC
KUO 3251
RJS H369
RJS 79NM
RJS 76NM
RJS 82NM
RJS 83NM
RJS 2N41
RJS 2N40
RJS 66PC
RJS P965
RJS 01VF
RJS 77KT
RJS 26NF
RJS 8L97
RJS 9X50
RJS 66TR
RWI 0655
RJS 54AA
tablice rejestracyjne:
UAZ 452
IFA W50L/ADK
STIM P 075
STIM P 075
STIM P 075
STIM P 075
STIM P 075
STIM P200
Yamaha Skuter Neos
Yamaha Skuter Neos
Opel Vectra - C
Peugeot Partner XR19
GAS 330296-1046
MAN TGM 13.290
Lamborghini 05s
Deawoo - FSO Lublin
III 351417
Fiat Palio Weekend Van
1,2 16V EL
RJS N021
RJS 53C6
RJS 60W1
RJS 7N70
RJS 9N99
RJS 78EG
RJS 20NW
Iveco Daily 50C15
Renault Master
Tramp-Trail
Stin
FS Lublin
Przyczepa SAM
RJS 4JH3
Ford Transit Connect
RJS 9NC4
Rydwan E-EU-L2
RJS 61N1
23.62
AC
NW
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
OC, AC i
NNW
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
BOLENS BL 185/105
- 860
Maszyna do czyszczenia lodu Rolba Destarol
Kosiarka bijakowa FLC 120
Kosiarka rotacyjna Samasz
Ko
Kosiarka Ransomes England
Przedmiot ubezpieczenia
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
7. Ubezpieczenia NNW
Suma ubezpieczenia
N
- remontowe
5 000,-
(MOSiR)
- remontowe (UM)
Przedmiot ubezpieczenia
Zakres I: 4 jednostki OSP
Zakres II:
5 000,-
Suma ubezpieczenia
10
Jednorazowe odszkodowanie za
art. 26 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie
Klauzule dodatkowe i inne postanowieni
Akceptacja
000 000,icji z limitem odszkodowawczym 10 000 000,000,-
zdarzenia, z podlimitem 10 000,-
000,h wskutek pomalowania, w tym graffiti
20 000,tem odszkodowawczym
20 000,-
i na warunkach
Zniesienie franszyzy integralnej w szkodach rzeczowych
albo
(ubezpieczenie od ognia i
10 000,-
-
uczenia systemem ryzyk nazwanych ubezpieczeniem mienia od
Klauzule dodatkowe i inn
Akceptacja
lub
UWAGA:
1)
2)
3)
4)
5)
*
6)
a)
b)
c)
d)
ubezpieczeniowej.
.
w
lub
Lp.
Nr strony
ione,
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Nazwa wykonawcy:
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie
wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury,
z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
z wymaganiami ustawowymi,
Data .............................
..........................................................
Nazwa Wykonawcy:
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:
wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, p
jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
- 4 ustawy
4 ustawy,
1)
2)
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Data .............................
..........................................................
odpis)
Nazwa Wykonawcy:
Dotyczy:
organizacyjnymi i instytucjami kultury,
jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy
instytucjami kultury,
publicznych.
Data .............................
..........................................................
SIWZ
Nazwa wykonawcy:
Dotyczy:
organizacyjnymi i instytucjami kultury,
jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy
i i
instytucjami kultury,
Data .............................
..........................................................
Data .............................
..........................................................
Warunki obligatoryjne
Franszyza integralna
Franszyza redukcyjna
szkodzie
Dym i sadza produkty niepe
grzewczych eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy
iem lub
Wandalizm
Dewastacja
Klauzula likwidacyjna
ach ubezpieczenia
takiej
sowania.
Klauzula automatycznego pokrycia
wprowadzeniu zmiany.
eczenia, przy zastosowaniu
Klauzula daty stempla bankowego lub pocztowego
chwili
finansowe.
Klauzula zbycia przedmiotu ubezpieczenia
1.
na za
2.
Klauzula czasu ochrony
ia
dnia otrzymania wezwania, s
warunkach ubezpieczenia, stron
w ubezpieczenia
sku i
Ubezpieczyciel do czasu przeprowadzenia lustracji miejsc ubezpieczenia
przeprowadzeniu l
lokalizacje za
000,okresie ubezpieczenia.
ubezpieczeniowym na 7 dni od daty
Klauzula miejsc ubezpieczenia
enia
z zachowaniem po
prowad
1) przedmiotem ubezpieczenia
2)
zdarzenia w okresie
000,-
000,-
000,-
nstrukcji dachu,
w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr
- drobne roboty budowlano
Klauzula przechowania mienia
Klauzula 72 godzin
z zachowaniem
- w trakcie postoju podczas
zamki i
Ochrona ubezpiec
samochodowych
1.
zainstalowanym w pojazdach mechanicznych, przy czym w przypadk
- pojazd posiada twardy dach ( jednolita, sztywna konstrukcja),
czony system alarmowy,
-
2.
-
posiadacza pojazdu mechanicznego.
Klauzula reprezen
imieniu.
- z zachowaniem
Klauzula ubezpieczenia od daty dostawy do daty
waniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych. Okres
Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji - z
ego magazynowania (poza stanowiskiem
ezmienionych
-
je
000
-
faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia, o ile
50
ryzyko.
Klauzula zmian w odbudowie -
albo uszkodzonego ubezpieczonego budynku lub budowli przy zastosowaniu zmienionej konstrukcji
i/lub technologii odbudowy, o ile zmiana konstrukcji i technologii odbudowy wynika z aktualnie
Klauzula zmiany lokalizacji odbudowy klauzula, postanowie
iana lokalizacji wynika z
nowej lokalizacji.
Za
Katastrofa budowlana
w art. 75 ust. 1 Prawa budowlanego.
a)
wymiany
b)
c) awaria instalacji
Klauzula
1. zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody po
2.
de iure
3.
000,-
prawcy) i
Klauzula nie zawiadomienia w terminie o szkodzie niniejsza k
powiadomienia Ubezpieczyciela o wypadku ubezpiec
-
-
W przypadku awa
wny
Klauzula 168 godzin -
zula,
Klauzula przeoczenia -
dostarczenia ich w wymaganym terminie Ubezpieczyciel
jego ograniczenia) pod warunkiem
przeoczenia.
ubez
przypadku istotnego wzrostu ryzyka ub
ryzyka.
niniejsza kl
roboczych od zawiadomienia o szkodzie.
ych warunkach
na te kategorie mien
systemem pierwszego ryzyka.
niezmienionych niniejsza
-
1.
likwidacja jes
ubezpieczenia AUTO CASCO
000,-
czek
:
notatka policyjna.
2.
Na pisemny
-
w wykazie mienia
- z zachowaniem
000,rocznym okresie ubezpieczenia.
-
zabezpieczeniem, odnowieniem, transportem i/lub odt
w niniejszej klauzuli.
000,rocznym okresie ubezpieczenia.
1.
wydania niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej,
wydania niezgodnego z prawem aktu normatywnego,
Ubezpieczo
2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
owniczym,
lne fakultatywne dot. cz. II
UMOWA Nr ...............
Nr ewidencyjny NIP: 685-10-00-345, REGON: 370440301, reprezentowanym przez:
zwanym dalej
a
...................................................
..............................................,NIP: ....................................., REGON: ........................................
1. .............................................................................................................................
2. .............................................................................................................................
zwanym dalej
W
j przy wykonaniu Umowy.
1.
2.
c) zmiany
d)
e) w ubezpie
f)
czeniu systemem pierwszego ryzyka,
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
3.
1. Przed
losowych,
3)
4)
5)
6) ubezpieczenia komunikacyjne (OC, Auto Casco, NNW, Assistance)
7)
1.
2.
Wykonawca:
1)
i instytucje kultury,
2)
3)
4)
przedmiotu ubezpieczenia,
5)
a za faktyczny okres ochrony, wg stawek rocznych zgodnych ze
od dnia 01.04.2016 r. do dnia 31.03.2017 r.
Podwykonawcy
1. Wykona
1.1. ...............................................
2.
3.
1.
s
elektronicznego systemem pi
ubezpieczenia
2.
o wystawienia do dnia 31.03.2016 r. noty pokrycia ubezpieczeniowego,
zgodnych ze z
eczeniowych.
1.
przedmiotu ubezpieczenia we wszystkich rodzajach ubezpieczenia, zaoferowanych przez
Ubezpieczyciela w formularzu ce
odpowiednio.
2.
umowy.
3.
4.
za niewykorzystany okres ubezpieczenia, wg wzoru:
--------------365
5.
a)
-------------365
b)
-------------------12
1.
ratach kwartalnych.
2.
3.
okumentach ubezpieczeniowych.
4.
Nr:.................................................................
1)
2)
........ z dnia ......................
rcie, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa z dnia 29 stycznia
e lub w jakiejkolwiek innej formie
przeniesione na osoby trzecie.
dej ze Stron.
......................................
......................................
Wykonawca
UMOWA Nr ...............
Nr ewidencyjny NIP: 685-10-00-
zwanym dalej
a
zarejestr
..........................., reprezentowanym przez:
1. .................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................
zwanym dalej
cy, w trybie przetargu
W ramach umowy Strony zob
1.
ciach.
2.
ej umowy w
1.
a)
b)
c)
d)
2.
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c)
3.
4.
Warunki wykonania
Wykonawca:
1) przyjmuje warunki wymagane wymienione w
2)
3)
Temporis za faktyc
4)
od dnia 01.04.2016 r. do dnia 31.03.2017 r.
Podwykonawcy
1.
a:
1.1. .....................................................
2.
3.
pod
1.
2.
wystawie
o wystawienia do
dnia 31.03.2016
r.
we
1.
ubezpieczenia, zaoferowanych przez Ubezpieczyciela w formularzu cenowym oferty. Przepisy o
2.
3.
je Ubezpieczyciel przez
4.
okres ubezpieczenia w p
-------------------12
1.
ratach kwartalnych.
2.
3.
4.
Nr: .....................................................
1)
2)
...
W spr
ia 29 stycznia
przeniesione na osoby trzecie.
..........................................
..........................................
Wykaz poja
Lp.
Nr rej.
Marka
Typ/model
1
KUO 3251
UAZ
Uaz 452
2
RJS H369
IFA
Ifa W50L/ADK
3
RJS 79NM
STIM
P 075
4
RJS 76NM
STIM
5
RJS 82NM
6
7
L.
Rok
miejsc prod.
Rodzaj
Nr nadwozia
2520
5
1983
014009
6560
4
1969
6913897
przyczepa lekka
450
-
2007
SYAP0750070002393
P 075
przyczepa lekka
450
-
2007
SYAP0750070002394
STIM
P 075
przyczepa lekka
450
-
2007
SYAP0750070002395
RJS 83NM
STIM
P 075
przyczepa lekka
450
-
2007
SYAP0750070002396
RJS 2N41
STIM
P075
przyczepa lekka
400
-
2010
SYAP0750000003444
400
-
2010
SYAP000000001864
arniczy
Przyczepa
8
RJS 2N40
STIM
P200
9
RJS 66PC
Yamaha
Skuter Neos
motorower
49
2
2004
VTLSA211000013530
10
RJS P965
Yamaha
Skuter Neos
motorower
49
2
2004
VTLSA211000013522
Suma
ubezp. AC
11
RJS 01VF
Opel
Vectra - C
osobowy
brak danych
5
2007
WOLOZCF6871123791
29700,00
12
RJS 77KT
Peugeot
Partner XR19
osobowy
1868
5
2004
VF3GJWJYB95174329
15903,00
13
RJS 26NF
-
przyczepa
250
-
-
SWNB750005E01B379
14
15
16
RJS 8L97
RJS 9X50
GAS
MAN
330296-1046
TGM13.290
specjalny
specjalny
specjalny
3490
6
2009
Z3B3302969R004818
109350,00
6871
6
2010
WMAN36ZZ7A247703
453802,00
1308
6
2012
VF1VBH6J347768566
153150,00
RJS 60W1
Renault
Master
17
RJS 7N70
TRAMPTRAIL
750
przyczepa
560
-
2012
SUB07JH00BM005508
18
RJS 9N99
STIM
P 300
przyczepa
300
-
2012
SYAP30000C0001311
Wymagany
okres OC
01-01-2017
31-12-2017
01-01-2017
31-12-2017
25-04-2016
24-04-2017
25-04-2016
24-04-2017
25-04-2016
24-04-2017
25-04-2016
24-04-2017
14-09-2016
13-09-2017
14-09-2016
13-09-2017
07-06-2016
06-06-2017
21-09-2016
20-09-2017
14-08-2016
13-08-2017
27-09-2016
26-09-2017
15-06-2016
14-06-2017
18-09-2016
17-09-2017
20-07-2016
19-07-2017
16-11-2016
15-11-2017
01-03-2017
28-02-2018
11-09-2016
10-09-2017
Wymagany
okres AC
Jednostka
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
14-08-2016
13-08-2017
27-09-2016
26-09-2017
UM
UM
UM
18-09-2016
17-09-2017
20-07-2016
19-07-2017
01-04-2016
31-03-2017
UM
UM
UM
UM
UM
19
RJS 78EG
FS Lublin
20
RJS 66TR
Lamborghini
21
RJS 20NW
22
RWI 0655
23
RJS 54AA
24
1B
05s
2120
2
1986
SUL15111160453462
1500
1
2009
ZKDS1402V0ML20039
1500
-
2009
SCZ015090106
17-01-2017
16-01-2018
30-07-2016
29-07-2017
Przyczepa
Przyczepa
1,5T
SAM
Deawoo FSO
Fiat Palio
Weekend
Lublin III
351417
Van 1,2 16V
EL
RJS N021
Pojazd specjalny
-
B7520
2417/3500
14+1
1999
SUL351417X0014725
8 383,00
1242 / 519
4
2002
ZFA17800003081506
8 820,00
brak danych
-
-
SWNB75000Y0004944
przyczepa
samoch.
25
RJS 53C6
Iveco
Daily 50C15
2998
3
2010
ZCFC50A32A5855363
84 564,00
26
RJS 4JH3
Ford
Transit Connect specjalny
1560
7
2014
WF05XXWPG5EA13113
68 310,00
28
RJS 9NC4
Rydwan
E-EU-L2
Przyczepa lekka
440
2015
SYBL20000F0000531
29
RJS 61N1
23.62
Przyczepa lekka
515
2012
SWM236251CB018393
Tema
L.p
Rodzaj
Marka
1
Rally
2
Polaris 550
-
UM
27-07-2016
26-07-2017
rolnicza
autobus
UM
17-11-2016
16-11-2017
17-02-2017
16-02-2018
26-05-2016
25-05-2017
29-12-2016
28-12-2017
26-05-2016
25-05-2017
27-08-2015
26-08-2016
08-02-2017
07-02-2018
UM
17-11-2016
16-11-2017
17-02-2017
16-02-2018
-
MOSiR
MOSiR
MOSiR
29-12-2016
28-12-2017
26-05-2016
25-05-2017
MOSiR
UM
UM
UM
Nr inwentarzowy/fabryczny
Wymagany okres OC
Jednostka
1/808/15/UM
01-04-2016 31-03-2017
UM
SN1NU5BE64C409539
01-04-2016 31-03-2017
UM
3
Kosiarka bijakowa
FLC 120
1/599/1
01-04-2016 31-03-2017
UM
4
Kosiarka rotacyjna
Samasz
1/599/2
01-04-2016 31-03-2017
UM
KST GR VII nr 7
24-03-2017-23-03-2018
MOSiR
5
BOLENS BL185/105
6
Ransomes
T II Dz IV k-5 p 11
01-04-2016
31-03-2017
MOSiR
7
LT - 860
T II Dz IV k-5 p 5
01-04-2016
31-03-2017
UM
8
ASTIGA 7750
KST Gr VII Nr 9
01-04-2016
31-03-2017
MOSiR
9
YT - 150
KST Gr VII Nr 4
01-04-2016
31-03-2017
MOSiR
10
Maszyna do czyszczenia lodu
Rolba Destarol
11
Kosiarka
Ransomes England
KST Gr V Nr 1
01-04-2016
31-03-2017
MOSiR
KST Gr VII Nr 10
01-04-2016
31-03-2017
MOSiR
Lp.
- zgodne z przepisami o ochronie
1
2
- zgodne z przepisami o ochronie
Rekreacji
- zgodne z przepisami o ochronie
3
4
Zabezpieczenia
owe
Jednostka
Muzeum Regionalne
5
Jasielski Dom Kultury
6
Miejska Biblioteka Publiczna
7
Przedszkole Miejskie Nr 1
8
Przedszkole Miejskie Nr 2
9
Przedszkole Miejskie Nr 3
10
Przedszkole Miejskie Nr 6
11
Przedszkole Miejskie Nr 9
12
Przedszkole Miejskie Nr 10
13
Przedszkole Miejskie Nr 11
14
15
18
19
20
21
22
23
Gimnazjum Nr 1
-
- zgodne z przepisami o ochronie
- zgodne z przepisami o ochronie
oknach
-
- zgodne z przepisami o ochronie
arowej
- zgodne z przepisami o ochronie
-
- zgodne z przepisami o ochronie
kraty, drzwi wzmocnione
- zgodne z przepisami o ochronie
-
- zgodne z przepisami o ochronie
kraty w oknach
- zgodne z przepisami o ochronie
-
- zgodne z przepisami o ochronie
kraty w oknie i drzwiach
intendenta
kraty, system alarmowy
- zgodne z przepisami o ochronie
-
- zgodne z przepisami o ochronie
j
- zgodne z przepisami o ochronie
-
- zgodne z przepisami o ochronie
- zgodne z przepisami o ochronie
kraty w oknach pracownia
komputerowa i internetowe centrum
informacji multimedialnej
kraty w oknach i drzwiach
- zgodne z przepisami o ochronie
-
- zgodne z przepisami o ochronie
prze
- zgodne z przepisami o ochronie
-
16
17
-
- zgodne z przepisami o ochronie
kamery, monitoring
- zgodne z przepisami o ochronie
monitoring, w pomieszczeniach
administracyjnych rolety ze
-
- zgodne z przepisami o ochronie
monitoring

Podobne dokumenty