TM-250

Komentarze

Transkrypt

TM-250
Spis tre ci
1.
1.1
1.2
2.
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
5.
6.
7.
Wa ne informacje ................................................................................................................................................... 2
Utylizacja niepotrzebnego sprz tu elektrycznego i elektronicznego.
Przeznaczenie i charakterystyka modulatora DVB- T
Podł czenia, elementy funkcjonalne .................................................................................................................... 3
Instalacja, struktura menu ..................................................................................................................................... 4
Instalacja ................................................................................................................................................................. 4
Wł czenie zasilania ................................................................................................................................................ 4
Struktura menu ....................................................................................................................................................... 5
Programowanie modulatora TM-250 .................................................................................................................... 5
Menu ustawiania parametrów WEJ CIOWYCH (INPUT MENU):
Menu ustawiania parametrów WYJ CIOWYCH (OUTPUT MENU):
Extra menu:
Dodatkowe opcje modulatora
Programowanie modulatora za pomoc PC ...................................................................................................... 10
Specyfikacja techniczna ...................................................................................................................................... 11
Ustawienia fabryczne TM-250 ............................................................................................................................. 12
1. Wa ne informacje
1.1 Utylizacja niepotrzebnego sprz tu elektrycznego i elektronicznego.
Symbol przekre lonego kontenera na produkcie lub na jego opakowaniu
oznacza, e produkt podlega dyrektywnie 2002/96/WE.
Zgodnie z t dyrektyw urz dzenie elektryczne lub elektroniczne nie mo e by
traktowane jako odpad komunalny, lecz powinno by dostarczone do odpowiedniego
punktu zbiórki sprz tu w celu przerobu i odzysku odpadów. Odpowiednie
post powanie ze zu ytym sprz tem zapobiega potencjalnym negatywnym
konsekwencjom dla rodowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Aby uzyska bardziej
szczegółowe informacje na temat przerobu i odzysku materiałów elektronicznych
z tego produktu, prosz skontaktowa si z urz dem miasta lub gminy, lokalnym
zakładem.
1.2 Przeznaczenie i charakterystyka modulatora DVB- T
Modulator typu TM-250 jest cyfrowym modulatorem TV (DVB-T) przeznaczonym do współpracy
z domowym sprz tem AV – magnetowidy, odtwarzacze DVD, odbiorniki satelitarne, kamery CCTV, itp. TM–250
mo e pracowa w zakresie cz stotliwo ci 47-862MHz. Programowanie modulatora mo e by realizowane na
dwa sposoby – przy u yciu wbudowanego wy wietlacza i klawiatury lub poprzez podł czony komputer PC
i zainstalowany na nim program TMIFACE.
Modulator TM-250 przeznaczony jest do pracy wewn trz pomieszcze .
2. Podł czenia, elementy funkcjonalne
klawisz sterowania
„ ”
wy wietlacz LCD
klawisz sterowania „
SELECT
klawisz wyboru
Uchwyt monta owy
Gniazdo zasilania
modulatora +5V/4A
Gniazdo USB
– podł czenie PC
Wej cie
VIDEO
Wej cia
AUDIO L+P
Wej cie RF
Wyj cie RF
”
3. Instalacja, struktura menu
3.1 Instalacja
Modulator TM-250 nale y zamocowa do płaskiej, niepalnej powierzchni (np. ciany) za
po rednictwem metalowych uchwytów, doł czonych do modulatora. W zestawie z modulatorem nie znajduj si
adne ruby mocuj ce, poniewa ró ne rodzaje podło y wymagaj u ycia ró nych typów rub. Modulator
powinien by zamocowany zł czami sygnałowymi do dołu, tak aby wyst pował naturalny przepływ powietrza
poprzez otwory wentylacyjne w obudowie urz dzenia. Do zamontowanego modulatora przed wł czeniem
zasilania nale y podł czy ródło sygnału AV – kable zako czone od strony modulatora zł czami CINCH,
opcjonalnie kabel koncentryczny z zewn trznymi sygnałami TV (RF IN) oraz kabel koncentryczny na wyj cie
modulatora (RF OUT). W przypadku, gdy nie jest u ywane wej cie RF IN, nale y na to zł cze nakr ci rezystor
zako czeniowy 75 Ohm.
3.2 Wł czenie zasilania
Po podł czeniu wszystkich kabli sygnałowych do modulatora mo na podł czy zasilacz sieciowy.
Wł czenie zasilania sygnalizowane jest pojawieniem si na wy wietlaczu LCD komunikatu „Init…”, nast pnie
podczas uruchamiania modulatora pojawia si na wy wietlaczu wska nik liniowy (bargraf) „
”. Po
jego pełnym uruchomieniu, na wy wietlaczu na przemian wy wietlany jest napis „TM-250” i „V1.9” (gdzie V1.9
oznacza wersj oprogramowania modulatora – Firmware).
UWAGA!
Podczas odł czania lub podł czania przewodów sygnałowych AV i koncentrycznych RF nale y
bezwzgl dnie odł czy zasilanie od modulatora. W przeciwnym razie urz dzenie mo e ulec uszkodzeniu.
Uszkodzenia takie nie podlegaj naprawom wynikaj cym z udzielonej przez producenta gwarancji.
3.3 Struktura menu
TM-250 posiada menu pozwalaj ce na łatwy dost p i konfiguracj parametrów modulatora. Poni sza
tabela przedstawiona poszczególne menu modulatora i parametry im przyporz dkowane.
INPUT (WEJ CIE)
<STDARD>
<FORMAT>
<LIGHT>
<CONTR.>
<SAT.>
<RETURN>
OUTPUT (WYJ CIE)
<FREQ>
<BNDWDT>
<MODE>
<CONST.>
<FEC>
<G. INT.>
<ATTEN>
<A. RATE>
<V. RATE>
<L.C.N.>
<CHANNL>
<RETURN>
EXTRA (EXTRA)
<TS. ID>
<PRG.ID>
<NET ID>
<ONETID>
<NETWRK>
<PMTPID>
<VIDPID>
<AUDPID>
<RETURN>
MISC. (RÓ NE)
<LANG.>
<RESET>
<RETURN>
4. Programowanie modulatora TM-250
Aby uzyska dost p do MENU modulatora, nale y wcisn i przytrzyma przycisk SELECT. U ywaj c
przycisków
(trzymaj c wci ni ty klawisz SELECT) mo na wybiera pomi dzy kolejnymi menu:
<WEJ CIA>, <WYJ CIA>, <EXTRA> i <RÓ NE> (podane opisy menu wyst pi tylkow przypadku wyboru
polskej wersji j zykowej). W przypadku dotarcia do menu, którego parametry maj zosta ustawione/zmienione,
nale y zwolni przycisk SELECT. To powoduje przej cie do poszczególnych parametrów danego menu (tabela w
pkt. 3.3 niniejszej instrukcji obsługi). Do przemieszczania si pomi dzy poszczególnymi parametrami danego
menu słu przyciski
. W przypadku osi gni cia danego parametru nale y nacisn i przytrzyma
przycisk SELECT, wówczas na wy wietlaczu LCD wy wietlana jest warto parametru. Aby zmieni t warto
nale y u y przycisków
przy ci gle wci ni tym przycisku SELECT. Po zmianie warto ci parametru nale y
zwolni przycisk SELECT. To spowoduje wyj cie z tego parametru. Aby wyj całkowicie z danego MENU,
nale y przyciskiem
doj do parametru <RETURN> i wcisn przycisk SELECT. To spowoduje wyj cie do
głównego MENU – na wy wietlaczu LCD na przemian b dzie wy wietlany napis „TM-250” i „V1.9”
4.1 Menu ustawiania parametrów WEJ CIOWYCH (INPUT MENU):
Ustawienie wej ciowego standardu TV
U ywaj c klawiszy
(trzymaj c wci ni ty klawisz SELECT) mo na wybra standard telewizyjny PAL lub
NTSC.
Ustawienie formatu obrazu
U ywaj c klawiszy
(trzymaj c wci ni ty klawisz SELECT) mo na wybra z format obrazu: 4/3, 16/9 lub
AUTO (tryb automatycznego doboru formatu obrazu TV).
Ustawienie jasno ci
U ywaj c klawiszy
z zakresu 0-255.
(trzymaj c wci ni ty klawisz SELECT) mo na ustawi poziom jasno ci
Ustawienie kontrastu
U ywaj c klawiszy
z zakresu 0-255.
(trzymaj c wci ni ty klawisz SELECT) mo na ustawi poziom kontrastu obrazu
Ustawienie nasycenia kolorów
U ywaj c klawiszy
(trzymaj c wci ni ty klawisz SELECT) mo na ustawi poziom nasycenia kolorów
obrazu z zakresu 0-255.
! "
Wyj cie z menu.
Wci ni cie klawisza SELECT powoduje opuszczenie tego menu.
4.2 Menu ustawiania parametrów WYJ CIOWYCH (OUTPUT MENU):
!#
Ustawienie cz stotliwo ci wyj ciowej
U ywaj c klawiszy
(trzymaj c wci ni ty klawisz SELECT) mo na ustawi cz stotliwo
z modulatora 47-862MHz.
wyj ciow
$
Ustawienie szeroko ci pasma
U ywaj c klawiszy
(trzymaj c wci ni ty klawisz SELECT) mo na wybra szeroko
8MHz.
pasma: 6, 7 lub
!
Ustawienie trybu modulacji
U ywaj c klawiszy
(trzymaj c wci ni ty klawisz SELECT) mo na ustawi tryb modulacji:
2K lub 8K
Ustawienie konstelacji
U ywaj c klawiszy
(trzymaj c wci ni ty klawisz SELECT) mo na wybra konstelacj : QPSK, QAM16 lub
QAM64.
!
Ustawienie FEC
U ywaj c klawiszy
(trzymaj c wci ni ty klawisz SELECT) mo na wybra FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 lub 7/8.
Ustawienie interwału ochronnego (Guard Interval)
u ywaj c klawiszy
(trzymaj c wci ni ty klawisz SELECT) mo na wybra interwał ochronny: 1/32, 1/16,
1/8 lub 1/4.
!
Ustawienie poziomu wyj ciowego
U ywaj c klawiszy
(trzymaj c wci ni ty klawisz SELECT) mo na ustawi warto
wyj ciu, zakres regulacji tłumika: 0-29dB.
tłumienia sygnału na
!
Ustawienie szybko ci transmisji d wi ku (Audio)
U ywaj c klawiszy
(trzymaj c wci ni ty klawisz SELECT) mo na wybra szybko
z zakresu: 128Kb/s; 192Kb/s; 256Kb/s; 320Kb/s; 384Kb/s
transmisji d wi ku
!
Ustawienie szybko ci transmisji obrazu (Video)
U ywaj c klawiszy
(trzymaj c wci ni ty klawisz SELECT) mo na wybra szybko
z zakresu: 100-20000Kb/s
transmisji d wi ku
Ustawienie numeru LCN
U ywaj c klawiszy
(trzymaj c wci ni ty klawisz SELECT) mo na wybra numer LCN programu.
Fabryczna warto tego parametru to 801.
Ustawienie nazwy kanału
U ywaj c klawiszy
(trzymaj c wci ni ty klawisz SELECT) mo na wybra znak: litery, cyfry, znaki
graficzne. Zwolnienie klawisza SELECT i jego ponowne wci ni cie umo liwia ustawienie kolejnego znaku w linii.
Niektóre z dost pnych znaków s specjalnego przeznaczenia:
znak przesuwaj cy spacj do przodu
znak przesuwaj cy spacj do tyłu
znak kasuj cy cał wprowadzon nazw
! "
Wyj cie z menu.
Wci ni cie klawisza SELECT powoduje opuszczenie tego menu.
4.3 Extra menu:
Ustawienie identyfikatora TS (Transport Stream)
U ywaj c klawiszy
(trzymaj c wci ni ty klawisz SELECT) mo na zmieni numer ID strumienia
transportowego.
%
Ustawienie identyfikatora programu (Service ID)
U ywaj c klawiszy
(trzymaj c wci ni ty klawisz SELECT) mo na zmieni numer ID programu (Service ID).
!
Ustawienie oryginalnego identyfikatora sieci (Original Network ID)
U ywaj c klawiszy
(trzymaj c wci ni ty klawisz SELECT) mo na zmieni numer oryginalnego
identyfikatora sieci (Original Network ID). Fabryczna warto tego parametru 8442.
! $ &
Ustawienie nazwy sieci
U ywaj c klawiszy
(trzymaj c wci ni ty klawisz SELECT) mo na wybra znak: litery, cyfry, znaki
graficzne. Zwolnienie klawisza SELECT i jego ponowne wci ni cie umo liwia ustawienie kolejnego znaku w linii.
Niektóre z dost pnych znaków s specjalnego przeznaczenia:
znak przesuwaj cy spacj do przodu
znak przesuwaj cy spacj do tyłu
znak kasuj cy cał wprowadzon nazw
%
%
U ywaj c klawiszy
(trzymaj c wci ni ty klawisz SELECT) mo na zmieni PID PMT (Program Map Table).
%
Ustawienie PID Video
U ywaj c klawiszy
(trzymaj c wci ni ty klawisz SELECT) mo na zmieni PID Video.
" %
Ustawienie PID Audio
U ywaj c klawiszy
(trzymaj c wci ni ty klawisz SELECT) mo na zmieni PID Audio.
! "
Wyj cie z menu
Wci ni cie klawisza SELECT powoduje opuszczenie tego menu.
4.4 Dodatkowe opcje modulatora
Ustawienie wersji j zykowej menu modulatora
U ywaj c klawiszy
(trzymaj c wci ni ty klawisz SELECT) mo na wybra jedn z dost pnych wersji
j zykowych: polska, francuska, angielska, włoska i niemiecka.
! !
Powrót do ustawie fabrycznych
U ywaj c klawiszy
(trzymaj c wci ni ty klawisz SELECT) wybra TAK/NIE. Wybranie „TAK” powoduje
skasowanie ustawie u ytkownika i powrót do nastaw fabrycznych modulatora TM-250 – ustawienia fabryczne
zawarte s w tabeli w pkt. 7 niniejszej instrukcji obsługi. Wybranie „NIE” powoduje wyj cie z menu bez utraty
ustawie u ytkownika.
! "
Wyj cie z menu
Wci ni cie klawisza SELECT powoduje opuszczenie tego menu.
5. Programowanie modulatora za pomoc PC
Wszystkie ustawienia modulatora mo na realizowa za po rednictwem komputera PC podł czonego
lokalnie do modulatora TM-250.
Ze strony www.telmor.pl prosz pobra i zainstalowa na swoim komputerze program TMIFACE. Po
zainstalowaniu programu, nale y za pomoc kabla USB (kabel nie jest dostarczany w komplecie z modulatorem)
podł czy modulator (gniazdo USB) do odpowiedniego portu posiadanego komputera. Kolejny krok to
uruchomienie programu TMIFACE. Na wy wietlaczu LCD modulatora zostanie wy wietlony komunikat <USB>,
który potwierdza mo liwo programowania/zmiany parametrów modulatora bezpo rednio z komputera. Wygl d
ekranu programu TMIFACE został przedstawiony poni ej.
6. Specyfikacja techniczna
TYP
WEJ CIE VIDEO
Zakres cz stotliwo ci
Poziom wej ciowy (Video IN)
Typ zł cza wej ciowego
Impedancja
WEJ CIE AUDIO
Zakres cz stotliwo ci
Poziom wej ciowy (Audio IN)
Typ zł cz wej ciowych (kanał Lewy/Prawy)
Impedancja
Przetwarzanie DVB
Kompresja obrazu (Video)
Szybko transmisji wizji (Video)
Kompresja d wi ku (Audio)
Szybko transmisji d wi ku (Audio)
Wstawianie tablic
Konfiguracja
WYJ CIE RF
Typ modulatora
Tryb OFDM
Szeroko pasma kanału
MER
Zakres cz stotliwo ci wyj ciowych
Poziom wyj ciowy
Regulacja poziomu wyj ciowego
Tłumienie wej cie/wyj cie (RF IN/RF OUT)
INNE
Zasilanie – zewn trzny zasilacz:
wej cie
wyj cie
Pobór mocy
Wymiary (S x W x G)
Waga: moduł / zasilacz
TM-250
Hz-MHz
Vpp
/
Ω
100-6,0
0,7-1,4
1xCINCH (RCA)
75
Hz-kHz
Vrms
/
kΩ
20-15
0,5-2,5
2xCINCH (RCA)
1,0
/
Kbit/s
/
Kbit/s
/
MPEG-2
100…20000
MPEG-1, warstwa II
128, 160, 192, 224, 256, 320, 384
PAT, PMT, SDT, NIT
Nazwa kanału, SID, LCN, Nazwa sieci, ID sieci, TSID,
ONID, LCN, PMT PID, Video PID, Audio PID
/
/
/
MHz
dB
MHz
dBuV
dB
dB
DVB-T (COFDM)
2k/8k
6/7/8
>35
47-862
80
0-25
<3,0
V/A
V/A
W
mm
kg
100-240/0,5 (50-60Hz)
+5/4,0
<9,0
160x110x35
0,55 / 0,2
7. Ustawienia fabryczne TM-250
INPUT
<STDARD>
<FORMAT>
<LIGHT>
<CONTR.>
<SAT.>
<RETURN>
Uwaga!
Zawarto
PAL
AUTO
128
128
128
OUTPUT
<FREQ>
474 MHz
<BNDWDT>
8 MHz
<MODE>
2K
<CONST.>
64QAM
<FEC>
7/8
<G. INT.>
1/4
<ATTEN>
0 dB
<A. RATE>
384 Kb/s
<V. RATE>
6000 Kb/s
<L.C.N.>
801
<CHANNL>
Chan A
<RETURN>
EXTRA
<TS. ID>
100
<PRG.ID>
1
<NET ID>
8442
<NETWRK>
NoName
<PMTPID>
32
<VIDPID>
48
<AUDPID>
49
<RETURN>
instrukcji obsługi w tym parametry techniczne mog ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia.

Podobne dokumenty