Instrukcja dla Wykonawców PN/22/2016

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja dla Wykonawców PN/22/2016
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE PROWADZONE JEST PRZEZ:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
ul. Bolesława Prusa 75-79
50-316 Wrocław
Tel. +48 71 32 50 817 (818)
Fax +48 71 32 50 805
e-mail: [email protected]
www.mpk.wroc.pl
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: PN/22/2016
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(dalej SIWZ)
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę części zamiennych i akcesoriów do autobusów Solaris Urbino
(CPV: 34300000-0)
postępowanie jest przeprowadzane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013r., poz. 907) - zamówienie sektorowe
Zatwierdzono do stosowania:
Wrocław, ............................... 2016r.
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera następujące części:
Lp. Oznaczenie części
1. Część I
2. Część II
3. Część III
Nazwa części
Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
Wzór Umowy (WU)
Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
Spis treści:
1. Nazwa oraz adres zamawiającego ............................................................................................................. 3
2. Tryb udzielenia zamówienia....................................................................................................................... 3
3. Opis przedmiotu zamówienia .................................................................................................................... 3
4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych ............................ 3
5. Termin wykonania zamówienia ................................................................................................................. 3
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 3
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu ........................................................................................ 4
8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
Wykonawcami: ........................................................................................................................................... 7
9. Wymagania dotyczące wadium ................................................................................................................. 8
10. Termin związania ofertą ........................................................................................................................... 9
11. Opis sposobu przygotowania oferty ........................................................................................................ 9
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ..................................................................................... 10
13. Opis sposobu obliczenia ceny ................................................................................................................. 10
14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert ..................................................................................... 11
15.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia................................................................................................................ 11
16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy ............................................. 111
17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia ............................................................................................................................................... 12
18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia: ......................................................................................................................... 12
19. Wykaz załączników do niniejszej IDW.................................................................................................... 12
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 2 z 48
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
1. Nazwa oraz adres zamawiającego
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 50 -316 Wrocław,
ul. Bolesława Prusa 75-79, telefon: 71 32 50 8 17 (818), fax: 71 32 50 805.
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy części zamiennych katalogowych i akcesoriów
motoryzacyjnych do autobusów marki Solaris Urbino wyszczególnionych w specyfikacjach
asortymentowo-ilościowo-cenowych stanowiących Załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do wzoru umowy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 34300000-0.
3.3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do składanej pisemnej oferty Załącznik Nr 1 „Cena oferty”
zapisany na płycie CD lub DVD w formacie Excel lub kompatybilnym.
3.4. Wyroby muszą odpowiadać aktualnym wymaganiom Polskich Norm i innym przepisom, których
dotyczą jak np. homologacje itp.
3.5. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, w miarę aktualnych bieżących potrzeb
Zamawiającego, w oparciu o odrębnie składane zlecenia określające ilości i asortyment zamawianych
części (wyrobów).
3.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany we Wzorze Umowy (WU – II cz. SIWZ) oraz
Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ – III cz. SIWZ)) stanowiących integralną część SIWZ.
4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
4.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, co oznacza, że każdy z Wykonawców może złożyć
ofertę na jedno lub więcej zadań, z tym, że oferta na poszczególne zadanie musi być kompletna, tj.
musi zawierać ceny wszystkich części wymienionych w danym zadaniu.
5. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 30.09.2018 r.
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
6.1.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
6.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca
potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik nr 3 do Formularza
Ofertowego).
6.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.:
6.1.2.1. wykażą, że należycie wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawy części
wymienionych w poszczególnych zadaniach o łącznej wartości nie niższej niż:
Zadanie A - 1 930 000,00 zł brutto,
Zadanie B - 930 000,00 zł brutto,
Zadanie C - 630 000,00 zł brutto,
Zadanie D - 240 000,00 zł brutto,
Zadanie E - 260 000,00 zł brutto.
6.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca
potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik nr 3 do Formularza
Ofertowego).
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 3 z 48
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
6.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca
potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik nr 3 do Formularza
Ofertowego).
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu:
16.1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
7.1.1. Oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp potwierdzającego spełnianie
warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ (w oryginale) – Załącznik nr 3 do Formularza
Ofertowego.
7.1.2. Wykazu należycie wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym w okresie, dostaw części
wymienionych w poszczególnych zadaniach o łącznej wartości nie niższej niż:
Zadanie A - 1 930 000,00 zł brutto,
Zadanie B - 930 000,00 zł brutto,
Zadanie C - 630 000,00 zł brutto,
Zadanie D - 240 000,00 zł brutto,
Zadanie E - 260 000,00 zł brutto.
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, odbiorców oraz załączeniem dowodów
(poświadczeń) potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie – Załączniki nr 6a – 6e do
Formularza Ofertowego. W odniesieniu do dostaw nadal wykonywanych dowód (poświadczenie)
powinien być wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku,
gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wykonane dostawy wskazane w wykazie,
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów (poświadczeń).
7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
7.2.1. Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia” – Załącznik Nr 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
7.2.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.2.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
7.2.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
7.2.5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 –
8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 4 z 48
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
7.2.6. Wykonawcy podlegający przepisom ustawy z dnia 28.10.2002r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Nr 197, poz. 1661) są zobowiązani do złożenia
aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.2.7. Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji o tym, że Wykonawca
nie należy do grupy kapitałowej (w oryginale) - Załącznik nr 5 do Formularza Ofertowego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Listę/Informację
składa każdy z Wykonawców.
7.3. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat
przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w
szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienia co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
dowolnych środków dowodowych.
7.4. Pozostałe informacje.
7.4.1. Wyżej wymienione dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii
poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy z zastrzeżeniami, o których mowa w pkt 7.1.1 i 7.2.7 IDW. W przypadku, gdy kserokopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
7.4.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne (w
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) zobowiązanie tych podmiotów do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia. Treść zobowiązania tego podmiotu powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym
zasoby, zakres zobowiązania, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono
wykonywane, w tym jakiego okresu dotyczy.
7.5. Wykonawcy zagraniczni:
7.5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
wówczas mają zastosowanie postanowienia Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
lutego 2013r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz
form w jakich te dokumenty mogą być składane. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7.2.2.
niniejszej SIWZ (tj. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, a w przypadku osób fizycznych
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy) – Wykonawca składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
7.5.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.3. – 7.2.4. niniejszej SIWZ, (tj.: 1/ aktualnego
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu), 2/ aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 5 z 48
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu) - składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.5.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7.2.5. niniejszej SIWZ (tj. aktualnej informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy), składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,
której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp – wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.5.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7.2.6. niniejszej SIWZ (tj. aktualnej informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy), składa dokument wystawiony
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie orzeczono wobec
niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
7.5.5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.2. – 7.2.6. SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem. Dokument zawierający oświadczenie musi uwzględniać terminy wymagane
dla poszczególnych dokumentów.
7.5.6. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie
wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
7.5.7. Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę, składanej wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.5.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego dokumentu.
7.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
7.6.1. Przepisy ustawy Pzp dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7.6.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w takim
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 6 z 48
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
przypadku do oferty należy załączyć pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli nie wynika ono z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą (np. umowa Konsorcjum lub umowa spółki cywilnej).
7.6.3. Warunki określone w pkt 6.1.2 IDW (tj. dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia) spełniać musi
co najmniej jeden wykonawca, tzn. co najmniej jeden z wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielnie zamówienia zobowiązany jest wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
dostawy części wymienionych w poszczególnych zadaniach o łącznej wartości nie niższej niż:
Zadanie A - 1 930 000,00 zł brutto,
Zadanie B - 930 000,00 zł brutto,
Zadanie C - 630 000,00 zł brutto,
Zadanie D - 240 000,00 zł brutto,
Zadanie E - 260 000,00 zł brutto.
7.6.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty
potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, składa każdy w Wykonawców oddzielnie
(pkt 7.2. IDW).
7.6.5. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne zostanie wybrana,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej
współpracę tych wykonawców. Przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia rozumie się Wykonawców składających ofertę jako konsorcjum lub spółka cywilna.
8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
Wykonawcami:
8.1.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie (adres Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., ul. Bolesława
Prusa 75-79, 50-316 Wrocław, kancelaria pokój nr 12), faksem lub drogą elektroniczną.
W korespondencji należy podawać oznaczenie postępowania (PN/22/2016).
8.2.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje dokumenty lub informacje faksem (71 32 50 805) lub
drogą elektroniczną ([email protected]), każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
8.3.
Zamawiający odpowie niezwłocznie na każde zapytanie dotyczące SIWZ, jednak nie później niż na 6
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Zamawiający odpowiada na pytania umieszczając odpowiedzi na stronie
internetowej, na której została umieszczona SIWZ (bez ujawniania źródła zapytania).
8.4.
Zaleca się, by Wykonawcy na bieżąco obserwowali stronę internetową Zamawiającego, ponieważ
w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść SIWZ.
8.5.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
8.5.1. w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – Jerzy Pawlak, telefon: 71 33 94 451, 607 911 560
8.5.2. w sprawach dot. procedury przetargowej – Mirosława Koper, tel. 71 32 50 817 (18).
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 7 z 48
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
9. Wymagania dotyczące wadium:
9.1. Wykonawcy przystępujący do przetargu są zobowiązani przed upływem terminu składania ofert wnieść
wadium w wysokości:
Zadanie A - 31 000,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy złotych),
Zadanie B - 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych),
Zadanie C - 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych),
Zadanie D - 3.900,00 zł (trzy tysiące dziewięćset złotych),
Zadanie E - 4 300,000 zł (cztery tysiące trzysta złotych)
9.2. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu
składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości.
9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie z
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
9.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego - MPK Wrocław
Sp. z o.o.: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 58 1020 5226 0000 6902 0336 1680
z dopiskiem: „Wadium - PN/22/2016 - części zamienne do autobusów Solaris Urbino”.
9.5. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej za skutecznie wniesione Zamawiający uzna
wadium, które najpóźniej w terminie składania ofert będzie znajdować się na rachunku
Zamawiającego. Zaleca się by do oferty załączyć oryginał lub kopię potwierdzenia wniesienia wadium.
9.6. W przypadku wnoszenia wadium w innych środkach niż pieniądz, należy je złożyć w oryginale razem z
ofertą (dokument nie może być trwale spięty z ofertą) lub w osobnej kopercie w siedzibie
Zamawiającego: ul. Bolesława Prusa 75-79, 50-316 Wrocław, Kancelaria – pokój 12, najpóźniej w
terminie wyznaczonym na składanie ofert.
9.7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji (bankowej/ubezpieczeniowej), gwarancja
powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać następujące
elementy:
9.7.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
9.7.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
9.7.3. kwotę gwarancji,
9.7.4. termin obowiązywania gwarancji,
9.7.5. oświadczenie gwaranta, iż zobowiązuje się do zapłacenia kwoty wadium, gdy wystąpi jedna z
następujących sytuacji:
9.7.5.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy Prawo zamówień publicznych, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
9.7.5.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie,
9.7.5.3. Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy,
9.7.5.4. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
9.8. postanowienia pkt. 9.7 stosuje się również do poręczeń bankowych, poręczeń spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej i poręczeń udzielanych przed podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 8 z 48
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r., poz. 978 i 1240).
10. Termin związania ofertą:
10.1. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Opis sposobu przygotowania oferty:
11.1. Oferta powinna spełniać zasady określone w SIWZ, tj.:
11.1.1. oferta oraz załączniki do niej (wszystkie zapisane strony) muszą być podpisane przez osoby
uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy (osoby wymienione we właściwym
rejestrze, bądź umocowane do składania oświadczeń woli na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego przez osoby uprawnione - pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie),
11.1.2. oferta musi być czytelna, powinna być napisana na komputerze, na maszynie do pisania lub
pismem drukowanym,
11.1.3. oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim; każdy dokument
sporządzony w języku innym niż język polski, powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język
polski.
11.1.4. oferta musi zawierać:
- wypełniony Formularz Ofertowy
- wszystkie załączniki do Formularza Ofertowego (nr 1 – 7). Dopuszcza się złożenie w ofercie
załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść będzie odpowiadać
treści załączników opracowanych przez Zamawiającego. Oferta Wykonawcy, który złoży w swojej
ofercie załączniki o treści nieodpowiadającej treści załączników opracowanych przez
Zamawiającego, będzie podlegać odrzuceniu, np. jako niezgodna z SIWZ,
11.1.5. jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony,
11.1.6. zaleca się, aby ponumerować każdą ze stron,
11.1.7. niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki zaś należy omówić w uwadze, opatrzonej
własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej. Poprawki cyfr i liczb należy pisać
wyrazami,
11.1.8. ofertę należy umieścić w opieczętowanej kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający jej
wcześniejsze otwarcie,
11.1.9. na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, tzn.:
MPK Sp. z o.o.
ul. Bolesława Prusa 75-79, 50-316 Wrocław, kancelaria – pokój nr 12
oraz napis: „OFERTA – dostawa części zamiennych do autobusów Solaris Urbino PN/22/2016”
Nie otwierać przed godz. 1300 dnia 5.09.2016 r.”
11.1.10. W przypadku niewłaściwego opisania lub zaadresowania oferty, Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za zdarzenie wynikłe z tego powodu, np. przypadkowe otwarcie oferty przed
wyznaczonym terminem otwarcia.
11.1.11. Jeżeli Wykonawca chce wycofać ofertę, która została wcześniej złożona, to przed upływem
terminu składania ofert składa oświadczenie o wycofaniu swojej oferty umieszczone
w zaadresowanej kopercie opatrzonej napisem:
„WYCOFANIE OFERTY – dostawa części zamiennych do autobusów Solaris Urbino PN/22/2016”
11.1.12. Jeżeli Wykonawca chce dokonać modyfikacji (zmian) w ofercie, która została wcześniej złożona, to
przed upływem terminu składania ofert składa nową (poprawioną) ofertę umieszczoną w
zaadresowanej kopercie opatrzonej napisem:
„ZMIANA OFERTY – dostawa części zamiennych do autobusów Solaris Urbino PN/22/2016”
11.1.13. Zaleca się zachować kopię złożonej oferty.
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 9 z 48
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
11.1.14. Wraz z ofertą Wykonawca składa wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia
wyszczególnione w pkt 7 IDW.
11.1.15. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert, zastrzeże, że nie mogą być one udostępnione oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje są jawne na podstawie odrębnych przepisów,
Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę
dokumentów określonych jako tajne. W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonawca
zawrze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których
Zamawiający będzie zobowiązany - Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosił
będzie odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą
przedsiębiorstwa. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa powinny być
umieszczone w osobnym, wewnętrznym opakowaniu i oznaczone klauzulą:
„Nie udostępniać innym podmiotom, informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
Miejsce składania ofert: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością we Wrocławiu, ul. Bolesława Prusa 75-79, 50-316 Wrocław, Kancelaria – pokój
12 w godz. 800-1500,
Termin składania ofert upływa dnia 5.09.2016 r. o godz. 1100
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za stan oraz termin dostarczenia oferty przesłanej przez
Wykonawców drogą pocztową.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5.09.2016 r. o godz. 1300 w siedzibie Zamawiającego, Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu,
ul. Bolesława Prusa 75-79, 50-316 Wrocław, pok. nr 9 (sala konferencyjna).
W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawcę oraz zwróci ofertę po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.
13. Opis sposobu obliczenia ceny:
13.1. Cenę oferty brutto należy obliczyć i podać w złotych polskich na Załączniku nr 1 do Formularza
Ofertowego.
13.2. Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (podawanie ceny w inny sposób
może spowodować odrzucenie oferty).
13.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
13.4. Cenę oferty należy wyliczyć następująco:
13.4.1. Wykonawcy zagraniczni, którzy na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązani do
uiszczenia podatku VAT w Polsce, zobowiązani są do podania ceny za wykonanie zamówienia w
złotych polskich bez podatku VAT (netto), zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Formularza Ofertowego.
Zamawiający do przedstawionej w ofercie ceny netto doliczy kwotę podatku VAT, którą miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak wyliczoną cenę przyjmuje do
porównania z cenami innych ofert,
13.4.2. pozostali Wykonawcy zobowiązani są do podania ceny za wykonanie zamówienia netto i brutto,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Formularza Ofertowego.
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 10 z 48
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
14.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
14.1. Kryteria oceny ofert:
14.1.1. Cena oferty (wg Załącznika Nr 1) – znaczenie 94%,
14.1.2. Skrócony termin dostawy (wg Załącznika Nr 2) – znaczenie 6%
14.2. Przydzielanie punktów za cenę:
14.2.1. oferta o najniższej cenie otrzyma najwyższą ilość, tj. 94 punktów;
pozostałym ofertom punkty za cenę zostaną przydzielone na podstawie obliczenia udziału
procentowego najniższej ceny w stosunku do ceny danej oferty wg wzoru:
cena najniższa [zł]
ilość punktów za cenę = -------------------------- x 94
cena oferty [zł]
14.3. Przydzielenie punktów za skrócony termin dostawy
14.3.1. Maksymalny termin dostawy wynosi 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Wykonawcy,
którzy zadeklarują skrócony czas dostawy do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia,
otrzymają 6 punktów
15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia:
15.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
podpisał umowę w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.
15.3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przekazuje Zamawiającemu umowę regulującą współpracę
tych Wykonawców.
16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
16.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie
do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej
podanej w ofercie (ceny brutto), zgodnie z art. 147-150 Pzp.
16.2. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w następujących
formach:
16.2.1. pieniądzu,
16.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
16.2.3. gwarancjach bankowych,
16.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
16.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
16.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., nr: 58 1020 5226 0000 6902
0336 1680.
16.4. Regulacje dotyczące zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte są we Wzorze
Umowy, który stanowi integralną część SIWZ.
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 11 z 48
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie
zamówienia:
Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach określonych we Wzorze Umowy, który
stanowi integralną część SIWZ.
18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia:
18.2. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługują
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
19. Wykaz załączników do niniejszej IDW.
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Oznaczenie Załącznika
Formularz Ofertowy
Załącznik nr 1 do
Formularza Ofertowego
Załącznik nr 2 do
Formularza Ofertowego
Załącznik nr 3 do
Formularza Ofertowego
Załącznik nr 4 do
Formularza Ofertowego
Załącznik nr 5 do
Formularza Ofertowego
Załączniki nr 6a – 6e do
Formularza Ofertowego
Nazwa Załącznika
Formularz Ofertowy
Cena oferty
Skrócony termin dostawy
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania
Informacja dotycząca grupy kapitałowej
Wykaz wykonanych dostaw
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 12 z 48
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
Wykonawca:
1.
Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:
.......................................................................
2.
Zarejestrowany adres Wykonawcy:
.......................................................................
3.
Adres do korespondencji:
.......................................................................
4.
Województwo:
......................................
5.
Powiat:
......................................
6.
Numer telefonu:
......................................
7.
Numer faxu:
......................................
8.
Numer REGON:
......................................
9.
Numer NIP:
......................................
10. E – mail:
......................................
11. Internet: http://:
......................................
12. Numer konta bankowego:
......................................
13. Osoba upoważniona do kontaktów, telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................................................
Upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy
...............................................
(imię i nazwisko)
Data : .....................................
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 13 z 48
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Formularza Ofertowego
„CENA OFERTY”
1. Zadanie A - Części silnika i podwozia
Lp.
Asortyment
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Przewód pneumatyczny
Zawór spryskiwacza - trójnik
O-ring filtra systemu grzewczego
Pompa olejowa
Korek zbiornika napędu wentylatora
Przewód elastyczny
Tuleja gumowa poręczy karbowanej
Przewód hamulcowy
Przewód hamulcowy
Amortyzator osi przedniej
Rolka
Zawór proporcjonalny
przekaźnikowy
Zawór proporcjonalny
przekaźnikowy
Zestaw łożysk piasty przód
Silnik krokowy
O-ring filtra systemu grzewczego
12.
13.
14.
15.
16.
Nr katalogowy
Volvo
Nazwa
Producenta części
Nr katalogowy
wskazanego
Producenta
J.m.
Ilość
0000-006-519
0000-013-389
0000-019-067
0000-030-479
0000-031-925
0000-042-497
0000-049-531
0000-066-732
0000-073-530
0000-074-843
0000-084-656
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
5
20
10
1
2
2
200
5
5
20
100
0000-099-611
szt.
1
0000-112-389
szt.
1
0000-112-804
0000-135-797
0000-137-505
szt.
szt.
szt.
20
10
10
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 14 z 48
Cena
jedn.
netto
Wartość
netto
%
podatku
VAT
Wartość
brutto
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Korek zbiornika gumowy
Pompa obiegowa
Tuleja redukcyjna
Oring pompy ogrzewania U4856
Silnik hydrauliczny
Miech zawieszenia
Miech zawieszenia
Zbiornik wyrównawczy
Rolka prowadząca
Wężownica pneumatyczna
Uszczelka korka wlewu paliwa
Przewód elastyczny
Pasek wielorowkowy
Korek zbiornika płynu 1,3 bar
Zestaw naprawczy zwrotnicy
Uszczelka
Uszczelka
Wspornik
Wspornik
Wtryskiwacz
Poduszka silnika
Poduszka silnika
Pompa hydrauliczna wentylatora
Zestaw złączek AdBlue
Centralny zawór
elektromagnetyczny ECAS
Centralny zawór
elektromagnetyczny ECAS
Amortyzator osi napędowej
Napinacz paska
Sprężarka powietrza
Chłodnica wody
Chłodnica powietrza
Chłodnica oleju
Wentylator
0000-138-996
0000-140-280
0000-143-325
0000-150-789
0000-192-080
0000-194-642
0000-194-647
0000-205-361
0000-213-304
0000-220-890
0000-223-798
0000-232-892
0000-262-911
0000-267-215
0000-270-338
0000-276-534
0000-276-560
0000-277-756
0000-277-757
0000-285-363
0000-285-401
0000-285-404
0000-300-864
0000-303-772
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
5
5
200
20
5
50
100
2
20
5
2
5
40
5
20
5
5
5
5
1
5
5
3
5
0000-306-594
szt.
5
0000-306-595
szt.
5
0000-307-475
0000-308-813
0000-325-815
0000-327-746
0000-327-764
0000-327-767
0000-327-871
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
20
20
5
5
5
2
1
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 15 z 48
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
Piasta wentylatora
Zacisk hamulcowy lewy
Zacisk hamulcowy prawy
Pasek wielorowkowy
Pierścień uszczelniający filtra oleju
Przekładnia kierownicza
Uszczelka głowicy cylindrów
Wspornik
Korek wlewu paliwa
Uszczelka zbiornika paliwa
Korek spustowy M26x1.5
Uszczelka pompy wentylatora
Zbiornik osuszacza klimatyzacji + 2
uszczelki
Wentylator
O-ring 26x2
Termostat
Silnik krokowy
Zacisk hamulcowy
Zespół prowadzący zacisku hamulca
tył
Zacisk hamulcowy
Zbiornik spryskiwaczy
Osuszacz powietrza
Napinacz paska
Korek wlewu paliwa
Uszczelka wlewu paliwa
Pompa ssąca paliwa
Uszczelka pod pokrywę zaworów
Pasek wielorowkowy
Pompa hydrauliczna wspomagania
Uszczelka pod kolektor wydechowy
Tłumik drgań
Chłodnica spalin
Uszczelka pod kolektor wydechowy
0000-327-876
0000-328-136
0000-328-142
0000-339-070
0000-339-442
0000-340-277
0000-357-862
0000-358-430
0000-359-425
0000-359-652
0000-364-940
0000-365-799
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
1
3
3
40
120
1
1
5
1
2
20
5
0000-366-772
szt.
60
0000-381-820
0000-381-864
0000-381-866
0000-381-897
0000-388-889
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
5
10
5
30
5
0000-388-922
szt.
10
0000-388-942
0004-000-929
0004-002-811
0004-344-262
0110-380-040
0110-380-116
0120-302-531
0120-302-544
0120-302-584
0120-302-669
0120-302-692
0120-302-695
0120-302-698
0120-302-700
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
5
1
30
40
1
10
3
70
40
3
1
1
2
1
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 16 z 48
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
Przewód elastyczny
Uszczelka miska olejowa
Uszczelka chłodnicy EGRu
Uszczelka korka miski olejowej
Uszczelka chłodnicy EGR
Zestaw uszczelek filtr oleju silnika
Chłodnica oleju
Uszczelka EGR
Pompa ssąca paliwa
Koło pasowe
Pompa płynu chłodzącego
Zestaw uszczelek filtr oleju silnika
Przewód elastyczny
Uszczelka pod głowicę
Korek zbiornika z filtrem
Korek zbiornika
Korek zbiornika płynu 1,2 bar
Odolejacz
Uszczelka zbiornik Oilmaster
Przewód elastyczny
Przewód elastyczny
Przewód elastyczny
Przewód elastyczny
Uszczelka filtra DPF
Rura układu wydechowego
Filtr cząstek stałych DPF
Rura układu wydechowego
Zestaw uszczelek filtra DPF
Wkład filtra cząstek stałych DPF
Miarka oleju zbiornika ATF
Wskaźnik poziomu Oilmaster
Wskaźnik poziomu
Korek zbiornika wspomagania
Przewód elastyczny
Oring 91.67x3,53
0120-302-706
0120-302-709
0120-302-710
0120-302-711
0120-302-724
0120-302-735
0120-302-737
0120-302-738
0120-302-810
0120-302-836
0120-302-990
0120-303-012
0120-303-104
0120-303-269
0120-310-051
0120-322-518
0120-432-307
0132-434-001
0166-001-300
0203-107-100
0223-618-000
0223-621-000
0223-624-000
0299-001-142
0299-001-206
0299-001-292
0299-001-336
0299-001-451
0299-001-453
0303-135-020
0303-175-302
0303-175-311
0303-180-010
0303-310-100
0499-000-412
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 17 z 48
1
10
1
60
1
20
2
1
1
1
5
20
2
1
2
5
5
5
2
1
1
1
1
5
5
6
5
10
10
1
2
5
2
1
10
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
Uszczelka skrzyni biegów góra
O-ring filtra oleju skrzyni biegów
Voith 102x3
Uszczelka skrzyni biegów miska
olejowa
O-ring bloku sterującego skrzyni
biegów
Uszczelka chłodnicy oleju skrzyni
Uszczelka chłodnicy oleju skrzyni
Uszczelka chłodnicy oleju skrzyni
Piasta koła
Śruba mocowania felgi (szpilka)
Śruba mocowania felgi (szpilka)
Tarcza hamulcowa
O-ring piasty osi napędowej
109,2x5,7
Drążek reakcyjny
O-ring piasty osi wleczonej 155x3
Zespół prowadzący zacisku hamulca
Zestaw naprawczy zacisk hamulca
tył/środek
Zestaw naprawczy zacisk hamulca
tył/środek
Tarczka osi przedniej
Drążek reakcyjny
Docisk filtra
Cylinder hamulcowy przedni lewy
Cylinder hamulcowy przedni prawy
Zabezpieczenie nakrętek kół z
wskaźnikiem poluzowania
Drążek kierowniczy
Łożysko piasty
Łożysko piasty
Końcówka drążka prawa
Końcówka drążka lewa
0520-131-166
szt.
5
0520-721-577
szt.
60
0520-764-042
szt.
5
0520-764-054
szt.
10
0521-700-002
0521-700-004
0521-700-005
0707-000-026
0707-000-028
0707-000-029
0707-000-036
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
6
6
6
20
400
400
252
0707-000-080
szt.
10
0720-385-069
0734-303-940
0820-352-188
szt.
szt.
szt.
10
10
10
0820-352-190
szt.
10
0820-352-200
szt.
10
0820-352-219
0820-352-247
0820-352-271
0820-352-285
0820-352-287
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
10
10
10
6
6
0820-352-424
szt.
100
0870-006-836
0870-117-516
0870-117-524
0870-211-834
0870-211-835
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
10
10
10
10
10
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 18 z 48
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
Element dociskowy zacisku
Element dociskowy zacisku
O-ring piasty osi przedniej 70x7
drążek środkowy
Drążek reakcyjny
Sworzeń zwrotnicy
Piasta koła
Zwrotnica
Śruba mocowania felgi (szpilka)
Rolka
Przegub gumowy prosty
Przegub gumowy - kolanko
Zawór ograniczający ciśnienie
Zawór 4-obwodowy zabezpieczający
Zawór redundacyjny magnetyczny
EBS II
Zawór hamulca ręcznego
pneumatyczny
Zawór hamulcowy, główny EBS II
Zawór przeciążeniowy
Zawór elektromagnetyczny
Zawór hamulca ręcznego w kabinie
Zawór dwudrożny
Zawór trójdrożny
Zawór trójdrożny
Modulator
Modulator osi oś napędowa
Wkład osuszacza srebrny AIR
SYSTEM PROTECTOR
Zawór regulacji ciśnienia ABS
Cylinder hamulcowy prawy oś
napędowa
Cylinder hamulcowy lewy oś
napędowa
Tłumik hałasu (akustyczny) wewn.
0870-215-060
0870-215-083
0870-303-844
0870-317-155
0870-317-843
0870-385-019
0870-385-027
0870-385-060
0870-617-031
0930-921-505
1021-400-020
1021-400-110
1102-199-000
1102-252-000
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
10
10
20
10
10
10
20
6
400
2
300
200
5
5
1102-305-010
szt.
1
1102-307-000
szt.
5
1102-408-020
1102-484-000
1102-540-000
1102-662-000
1102-681-000
1102-681-030
1102-681-080
1102-732-020
1102-732-030
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
5
5
1
5
5
20
10
3
3
1102-752-199
szt.
120
1102-963-200
szt.
1
1114-000-005
szt.
6
1114-000-007
szt.
6
1122-350-000
szt.
60
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 19 z 48
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
Zawór przeciążeniowy
Kolumna kierownicza
Drążek kierowniczy 840mm
Przegub kulowy prawy gwint
Przegub kulowy lewy gwint
Przekładnia kątowa
Felga 22.5x7.50 OS160
Pompka spryskiwacza
Cięgno pędne
Cięgno pędne
Cylinder
Przewód elastyczny
Przewód elastyczny
Przewód elastyczny
Przewód elastyczny
Przewód elastyczny
Przewód elastyczny
Membrana
Przewód elastyczny
Cięgło poduszki
Pompa obiegowa
Flansza uszczelniająca
O-ring nagrzewnicy kierowcy
O-ring nagrzewnicy kierowcy
14x1,8
Wentylator
Wentylator dwukierunkowy
Zbiornik parowy
Przewód lustra 10 pinowy
Tuleja gumowa
Pierścień pośredni
Korek M10X1X11
Pokrętło zaworu
Łożysko wahliwe
Łożysko wahliwe
1122-359-000
1203-218-000
1203-228-500
1203-228-521
1203-228-522
1221-221-000
1321-270-680
1507-018-010
1507-032-557
1507-032-558
1509-558-020
1551-231-000
1551-231-010
1551-231-011
1551-231-012
1552-169-200
1552-171-000
1552-771-020
1553-010-000
1792-363-000
1802-900-204
1803-922-657
1803-922-658
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
5
1
10
20
20
1
6
10
1
1
20
10
10
10
10
10
10
1
10
50
5
1
10
1803-922-659
szt.
10
1805-000-008
1806-404-005
1899-001-730
1905-024-111
1906-041-070
1960-638-200
1990-685-020
2401-174-320
2401-174-378
2401-174-386
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
10
10
5
10
200
300
20
20
20
10
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 20 z 48
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
210.
211.
212.
213.
Zawór elektromagnetyczny
Cięgło elastyczne
Śruba
Nakrętka koła
2401-174-391
2501-170-108
2690-000-990
5290-070-000
szt.
szt.
szt.
szt.
2
1
10
1200
Razem:
Wartość brutto za całość zadania A z transportem Wykonawcy wynosi:
liczbowo: .........................................................
słownie: ....................................................................................................................................... złotych
2. Zadanie B – Części nadwozia
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Asortyment
Dmuchawa podwójna
Podłokietnik
Dystans poręczy górnej
Klapka
Przegub górny
Pasek parciany - ogranicznik
otwarcia L = 165 mm
Blacha
Zestaw uchwytu ramienia lustra
Silnik wycieraczek
Listwa podłogowa lewa
Listwa podłogowa prawa
Naklejka punkt podnoszenia
Maska środkowa z mocowaniem
uszczelki
Zestaw wspornika ramienia lustra
Osłona przeciwbłotna 520 x 240
mm
Nr katalogowy
Volvo
Nazwa
Producenta części
Nr katalogowy
wskazanego
Producenta
J.m.
Ilość
0000-001-251
0000-010-089
0000-019-832
0000-022-390
0000-024-075
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
10
2
200
10
5
0000-026-206
szt.
0000-027-444
0000-031-654
0000-046-326
0000-053-231
0000-053-233
0000-057-050
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
0000-059-748
szt.
0000-059-867
szt.
0000-072-035
szt.
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 21 z 48
1
1
10
10
5
5
20
20
15
10
Cena
jedn.
netto
Wartość
netto
%
podatku
VAT
Wartość
brutto
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Kołek rozporowy fartucha
Iskrownik
Uchwyt maski
Uszczelka maski środkowej
Wspornik maski
Lusterko zewnętrzne ogrzewane
prawe kpl.
Parapet
Panel z wnęką na gaśnice
Prowadnik dolny
Rama drzwi skręcana
Rama drzwi skręcana
Szuflada akumulatorów
Blacha
Ramię lustra krawężnikowego
Uchwyt lustra krawężnikowego
Ramię lustra prawe
Naklejka Jamnik [U]
Słupek obrotowy lewy
Słupek obrotowy prawy
Ramię dolne słupka
Ramię górne słupka
Blacha
Uszczelka lewy
Dźwignia mechanizmu szyberdachu
Wspornik mechanizmu
Rama szyby
Blacha
Uszczelka
Zderzak tylny/wzmocnienie lewy
Blacha
Klapa filtra powietrza
Klapa obsługowa chłodnic
Blacha
Blacha
0000-072-047
0000-077-129
0000-079-526
0000-095-740
0000-096-877
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
0000-102-500
szt.
0000-103-951
0000-103-968
0000-106-951
0000-112-754
0000-112-852
0000-122-524
0000-122-530
0000-139-699
0000-143-490
0000-144-095
0000-182-138
0000-185-813
0000-185-815
0000-185-827
0000-185-829
0000-195-367
0000-198-750
0000-198-760
0000-198-768
0000-198-781
0000-200-714
0000-201-656
0000-203-562
0000-205-881
0000-205-932
0000-211-647
0000-211-783
0000-211-822
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 22 z 48
50
5
10
10
10
15
2
2
5
2
2
1
1
10
40
20
30
1
1
5
5
1
2
10
10
1
1
2
5
1
2
3
1
1
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
Blacha
Blacha nadkola
Blacha nadkola
Blacha
Osłona pod silnik
Osłona pod skrzynię
Osłona przeciwbłotna 1900 x 200
mm
Dystans skośny stopy
Drut do plombowania młotków
bezpieczeństwa
Blacha ozdobna
Bramka wejściowa
Logo na OTK (większe) 240x165
Logo na OTK mniejsze [LE] 210x145
Osłona pod piec
Moduł świetlny LED MSL72/1000/DIM
Panel boczny AL.
Logo SOLARIS Chromotion
Adapter zamka
Osłona komory silnika
Osłona adaptera zamka
Zamek klap
Prowadnik rolkowy L1=128,5mm
Wibroizolator
By-pass do chłodnicy
Skrzydło drzwi lewe
Skrzydło drzwi prawe
Skrzydło drzwi lewe
Skrzydło drzwi prawe
Osłona dolna ABS
Osłona dolna ABS
Uchwyt drzwi RAL 1023
Belka napędu
0000-211-975
0000-221-590
0000-221-592
0000-223-859
0000-225-654
0000-225-655
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
0000-229-666
szt.
0000-237-775
szt.
0000-237-779
kg
0000-239-685
0000-240-465
0000-242-488
0000-242-489
0000-256-020
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
0000-258-920
szt.
0000-260-960
0000-285-505
0000-291-931
0000-312-188
0000-316-588
0000-321-000
0000-327-857
0000-327-861
0000-327-903
0000-342-022
0000-342-023
0000-342-032
0000-342-033
0000-342-058
0000-342-066
0000-344-294
0000-346-806
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 23 z 48
1
1
1
1
10
10
10
30
0,5
10
1
10
10
15
5
30
5
5
2
5
10
10
20
2
1
1
1
1
2
2
6
1
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
Wspornik potencjometru drzwi
Ramka radiotelefonu
Zderzak tylny/wzmocnienie prawy
Fotel kierowcy
Dmuchawa
Bateria grzewcza lewa 1500 mm
Bateria grzewcza prawa 1500 mm
Bateria grzewcza lewa 1500 mm
Bateria grzewcza prawa 1500 mm
Listwa podokienna -czarny,
antygraffiti 1500 mm
Panel ściany tylnej lewy
Panel ściany tylnej prawy
Blacha nagrzewnicy antygraffiti
Lustro wewnętrzne 310x210,
AGKMT
Lustro wewnętrzne M8.Ø290
AGKMT
Ceownik
Zawias
Drzwi I
Drzwi II-IV
Miska tworzywowa z zaślepką
Drzwi kierowcy
Rękojeść
Blacha 3 - wspornik schowka
kierowcy
Klapa tylna
Wibroizolator metalowy
Wibroizolator metalowy
Ramię zwrotnicy lewe
Ramię zwrotnicy prawe
Rama środkowa. cześć boczna
Blachy ślizgu
Czwórnik
0000-347-867
0000-373-209
0000-375-503
0000-379-322
0000-381-884
0000-381-903
0000-381-907
0000-381-911
0000-381-916
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
0000-382-344
szt.
0000-386-040
0000-386-043
0000-386-462
szt.
szt.
szt.
0000-386-584
szt.
0000-386-596
szt.
0000-386-697
0000-387-102
0000-393-388
0000-393-397
0000-399-864
0004-000-499
0004-300-086
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
0004-349-822
szt.
0016-004-086
0120-432-598
0120-432-599
0870-385-041
0870-385-042
0930-921-735
0930-921-987
1104-413-090
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 24 z 48
20
2
5
1
2
1
1
11
1
2
5
5
1
5
5
1
6
1
1
1
1
1
30
7
20
20
5
5
2
2
1
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
Czwórnik
Czwórnik
Przedłużenie wentyla met-gum
Kołpak ochronny 10 otwor.
chromowany
Blacha nierdzewna 0,8 x 1150 mm
Blacha nierdzewna 0,8 x 450mm
Klapa wlotu powietrza
Panel nadkola
Panel nadkola
Mocowanie zaślepki klawisza drzwi
Zaślepka przycisku
Osłona przełącznika zespolonego
Odblask tył
Osłona gumowa reflektora
Uchwyt do światła jazdy dziennej
Osłona gumowa do lampy świateł
mijania i przeciwmgielnych
Osłona gumowa reflektora
Komplet do mocowania reflektorów
Dysza spryskiwacza
Mechanizm wycieraczek
Osłona gumowa wycieraczek szyby
dzielonej
Ramię wycieraczki prawe 855 mm
Pióro wycieraczki L=800 mm
Ramię wycieraczki lewe 700 mm
Potencjometr drzwi
Brzęczyk
Mechanizm do luku dachowego
Młotek bezpieczeństwa
Zawias zderzaka tylnego
Mocowanie maski środkowej
Mocowanie maski środkowej
Mocowanie maski środkowej
1104-428-020
1104-428-030
1304-003-000
szt.
szt.
szt.
1304-400-030
szt.
1400-300-520
1414-308-450
1441-394-404
1441-600-312
1441-600-316
1501-317-230
1501-317-590
1501-800-060
1503-016-111
1503-134-007
1503-152-974
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
1503-253-005
szt.
1503-654-007
1503-899-000
1507-032-523
1507-032-532
szt.
szt.
szt.
szt.
1507-032-538
szt.
1507-032-550
1507-032-551
1507-032-552
1553-097-000
1554-215-002
1555-500-040
1555-500-060
1701-169-060
1701-169-073
1701-169-074
1701-169-075
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 25 z 48
1
1
20
10
100
100
1
30
30
10
10
5
30
5
10
5
5
20
5
5
20
20
230
20
20
1
6
10
10
10
10
10
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
Mocowanie maski środkowej
Mocowanie maski środkowej
Wspornik zatrzasku maski
środkowej otwieranej prawy
Wspornik zatrzasku maski
środkowej otwieranej lewy
Pręt mocowania maski środkowej
Blacha
Zderzak przedni
Zderzak przedni prawy
Zderzak przedni lewy
Maska przednia prawa
Maska przednia lewa
Uchwyt zatrzasku prawy
Uchwyt zatrzasku
Wspornik zderzaka tylnego
Wspornik zderzaka tylnego
Rama klapa tylnej wieży
Panel boczny AL. 1500mm x 485mm
Panel boczny AL. 1200mm /
1076mm x 485mm
Panel boczny AL. lewy -1500mm /
1438mm x 485mm
Panel boczny AL. prawy -1500mm /
1438mm x 485mm
Panel boczny AL.lewy - 1589mm /
1527mm x 485mm
Klapa boczna
Blacha
Wspornik świateł dziennych prawy
Wspornik świateł dziennych lewy
Zderzak tylny
Wspornik zderzaka przedniego
Klapka tablicy rejestracyjnej uzbrojona
1701-169-076
1701-169-077
szt.
szt.
1701-169-085
szt.
1701-169-086
szt.
1701-169-089
1701-169-664
1701-169-714
1701-169-721
1701-169-731
1701-169-771
1701-169-772
1701-169-773
1701-169-774
1701-169-775
1701-169-776
1701-171-800
1704-004-300
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
1704-004-303
szt.
1704-004-308
szt.
1704-004-309
szt.
1704-005-110
szt.
1706-165-020
1706-165-128
1710-000-061
1710-000-062
1710-006-184
1710-006-265
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
1710-007-501
szt.
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 26 z 48
10
10
10
10
10
1
20
30
30
20
20
10
10
10
10
2
30
30
30
30
30
1
1
10
10
25
5
5
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
Maskownica lampy
Maskownica lampy
Blacha - dystans pod klapkę wlewu
Blacha - dystans pod klapkę wlewu
Panel klapy akumulatorów
Panel klapy tłumika 1385x842
Blacha
Blacha
Płytka regulacji zawiasu maski
Osłona wydechu pieca
Panel podszybia
Pasek parciany - ogranicznik
otwarcia L = 450mm
Pasek parciany - ogranicznik
otwarcia L=250 mm
1710-041-010
1710-041-020
1710-090-093
1710-090-096
1710-090-128
1710-090-154
1791-483-205
1791-900-100
1792-199-200
1792-525-590
1792-578-510
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
1794-000-600
szt.
1794-000-610
szt.
Zawór kulowy 5/4"
Elektroda zapłonowa
Wirnik pieca grzewczego
Sprzęgło
Napęd pieca C.O. 24V
Komora spalania
Wymiennik ciepła
Wkład grzewczy z termostatem
Uszczelka DIN 3770 12x1,5
Dysza nawiewu okrągła regulowana
Dysza nawiewu okrągła regulowana
Nagrzewnica Helios 4000 24V
Nagrzewnica kierowcy ogrzewanie /
chłodzeni
Wymiennik ciepła
Parownik - z zaworem
Nagrzewnica TEDDY 2000
Wymiennik ciepła
Płyta przednia sterownika
1801-900-190
1802-148-460
1802-206-410
1802-206-540
1802-213-190
1802-443-250
1802-867-100
1802-900-190
1802-900-197
1803-302-000
1803-304-000
1803-310-000
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
1803-922-554
szt.
1803-922-653
1803-922-656
1805-000-000
1805-000-003
1808-100-062
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 27 z 48
2
2
1
1
1
1
1
1
10
20
10
1
1
5
5
10
10
10
15
2
10
5
20
20
10
5
5
1
2
5
3
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
ogrzewania
Listwa progowa
Profil uszczelniający T-32
Profil uszczelniający T-7/33
Uszczelka T-46
Osłona klosza
Roleta boczna (nożycowa) materiał
Modena 670x600mm
Roleta przednia (nożycowa)
materiał Modena 1500x600mm
Obudowa lustra z jednym wkładem
lewa
Obudowa lustra z dwoma wkładami
prawa
Ramię lustra lewe
Wkład lustra mniejszy
Wkład lustra większy
Płytka mocowania lustra
Wkład lustra lewy
Lusterko zewnętrzne ogrzewane
lewe kpl.
Lustro krawężnikowe
Zawias bonanzy - mocowanie na
rurę
Dystans poręczy
Dystans poręczy
Uchwyt pasów bezpieczeństwa
d=34mm, RAL 9006
Podkładka gumowa drzwi kierowcy
Profil gumowy mocowania szyby
ściany działowej
Ceownik
Drzwi szafki nad kierowcą
Drzwi szafki nad kierowcą
Uszczelka
1901-100-020
1902-028-000
1902-029-010
1902-029-012
1903-405-100
m
m
m
m
szt.
1904-146-015
szt.
1904-146-017
szt.
1905-024-056
szt.
1905-024-061
szt.
1905-024-064
1905-024-066
1905-024-067
1905-024-074
1905-024-079
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
1905-024-105
szt.
1905-504-000
szt.
1906-016-901
szt.
1906-041-035
1906-041-036
szt.
szt.
1906-041-084
szt.
1906-488-110
szt.
1906-527-010
m
1906-849-862
1906-870-558
1906-870-560
1906-930-003
m
szt.
szt.
m
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 28 z 48
10
15
22
12
2
10
10
20
30
10
30
30
20
20
5
20
10
5
5
5
5
26
5
1
1
10
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
Słupek podziału szyby
Ceownik
Sprężyna gazowa
Sprężyna gazowa
Sprężyna gazowa
Sprężyna gazowa
Sprężyna gazowa
Sworzeń kulowy do mocowania
sprężyn gazowych 18mm
Sprężyna gazowa
Przelotka gumowa zderzaka
przedniego 43/35
Zawias bonanzy - mocowanie na
kabinie kierowcy
Zawias maski przedniej
Zwierciadło lustra
Rampa inwalidy
Uchwyt rampy inwalidy
Płyta rampy
Bolec zawiasu 74,77rampy
Taśma - żółty
Zamek klapy
Dibond biały 1500x4000x3mm
Panel boczny AL. 1400mm
Panel boczny AL.
Uszczelka (jedwabna szczotka)
1390mm
Klamka
Zamek
Uszczelka 2260mm
Uszczelka
Owiewka okna kierowcy
Uchwyt okna kierowcy
Uszczelka 1075mm
Klapa obsługowa tłumika
1907-490-000
1907-900-300
1912-013-001
1912-013-005
1912-013-006
1912-013-014
1912-090-050
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
1912-108-100
szt.
1912-110-005
szt.
1915-009-050
szt.
1916-462-000
szt.
1960-205-220
1980-013-020
2003-021-019
2003-021-112
2003-021-121
2003-021-124
2003-021-152
2004-252-020
2004-300-065
2004-410-338
2004-410-347
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
2200-000-449
szt.
2200-000-836
2200-000-838
2200-001-006
2203-041-165
2205-000-000
2205-154-054
2205-154-074
2301-413-320
szt.
szt.
szt.
m
szt.
szt.
szt.
szt.
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 29 z 48
10
40
40
10
20
20
20
20
10
20
10
10
20
1
20
1
5
5
20
2
30
30
10
10
20
10
10
40
5
10
5
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
Klapa środkowa
Klapa obsługowa przyłączy
pneumatycznych / akumulatorów
Zawias
Zawias
Klapa wlewu paliwa fi 260
Klapa wlewu paliwa fi 210
Zamek ryglowy
Zamek
Zamek zatrzaskowy klapy
Zawias klapy tylnej
Zawias klapy tylnej
Sprężyna przy zawiasie klapki
wlewu paliwa
Maskownica szczotki drzwi
Uszczelka gumowa drzwi
Fartuch drzwi
Fartuch drzwi
Blacha mocująca fartuch
Prowadnik rolkowy L1=119mm
Szczotka drzwi I, II
Szczotka drzwi III, IV
Gniazdo zamka
Odbojnik zamka
Klamka
Podłokietnik lewy
Podłokietnik prawy
Sznur spawalniczy do wykładziny na
powierzchnie z kątem CC70
Sznur spawalniczy do wykładziny
CR11
Młotek bezpieczeństwa z uchwytem
i linką
Belka dociskowa siedzenia
Złączka poręczy RAL 9007, 8MU
2301-414-201
szt.
2301-414-420
szt.
2301-514-112
2301-514-130
2301-903-008
2301-903-101
2302-523-100
2302-550-103
2302-555-001
2302-821-200
2302-821-300
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
2370-005-000
szt.
2390-005-052
2401-160-030
2401-174-361
2401-174-362
2401-174-365
2401-174-366
2401-174-381
2401-174-423
2460-300-860
2460-300-872
2472-926-020
2501-170-178
2501-170-179
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
2510-047-000
m
2510-047-020
m
2511-831-050
szt.
2516-604-696
2516-608-205
szt.
szt.
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 30 z 48
5
5
6
6
2
2
5
10
10
5
5
10
1
10
10
10
5
10
10
10
10
10
5
5
5
10
10
50
1
200
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
291.
292.
293.
Logo na grila (wersja większa)
Naklejka -srebrny 3D - URBINO 18
Wywietrznik
2602-600-193
2602-600-214
2607-460-130
szt.
szt.
szt.
10
10
20
Razem:
Wartość brutto za całość zadania B z transportem Wykonawcy wynosi:
liczbowo: .........................................................
słownie: ....................................................................................................................................... złotych
3. Zadanie C – Części układu elektrycznego
Lp.
Asortyment
1.
2.
3.
4.
Czujnik prędkości obrotowej prawy
Czujnik prędkości obrotowej lewy
Lampa LED świateł cofania
Lampa LED świateł kierunku jazdy
Lampa LED świateł
przeciwmgielnych
Lampa LED świateł pozycyjnych i
stopu
Iskrownik
Przycisk - wózek inwalidzki
Wyłącznik krańcowy z przewodem
Lampka LED + mocowanie w suficie
Kierunkowskaz przedni BL55/24V
LED
Kierunkowskaz BL2011/24V LED
Wyłącznik akumulatora
Przewód 10 pinów wtyka męska
L=4000 cm
Przycisk - STOP
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Nr katalogowy
Volvo
Nazwa
Producenta części
Nr katalogowy
wskazanego
Producenta
J.m.
Ilość
0000-013-624
0000-013-628
0000-036-383
0000-036-384
szt.
szt.
szt.
szt.
30
30
40
40
0000-036-385
szt.
0000-036-386
szt.
0000-077-129
0000-085-983
0000-093-860
0000-112-817
szt.
szt.
szt.
szt.
0000-115-175
szt.
0000-115-177
0000-118-400
szt.
szt.
0000-121-719
szt.
0000-133-025
szt.
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 31 z 48
40
40
5
20
30
20
40
40
5
5
100
Cena
jedn.
netto
Wartość
netto
%
podatku
VAT
Wartość
brutto
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Soczewka przycisku - Drzwi III
Przycisk wodoodporny
Prądniczka tachografu
Bezpiecznik MIDI VAL 40A - M5
Czujnik poziomu AdBlue 351 mm
Czujnik położenia ECAS
Alternator
Przycisk - wózek dziecięcy
Przycisk - Opcje wyświetlacza
góra/dół
Czujnik ciśnienia
Czujnik ciśnienia
Czujnik poziomu oleju
Czujnik poziomu oleju
Lampa pozycyjna
Przycisk Rafi
Podświetlacz podczerwieni
Przełącznik ciśnienia
Klosz antygraffiti
Przycisk - wózek inwalidzki
Przycisk - wózek dziecięcy
Lampka do czytania LED 400mm
Bezpiecznik 63A
Przycisk - filtra DPF
Bezpiecznik 32A
Bezpiecznik MIDI VAL 30A - M5
Czujnik poziomu oleju bolcowy
Czujnik poziomu paliwa
bezpływakowy 270mm
Czujnik poziomu paliwa
bezpływakowy 590mm 0,5-4V
Czujnik ciśnienia
Czujnik temperatury
Czujnik ciśnienia oleju
Czujnik temperatury
0000-136-493
0000-192-287
0000-232-331
0000-292-784
0000-297-111
0000-306-596
0000-317-916
0000-322-485
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
0000-329-466
szt.
0000-342-046
0000-342-047
0000-342-299
0000-342-302
0000-342-336
0000-352-000
0000-377-377
0000-381-856
0000-383-751
0000-385-947
0000-385-959
0000-391-638
0000-396-236
0000-397-138
0004-006-459
0004-033-984
0110-038-001
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
0110-380-010
szt.
0111-380-085
szt.
0114-101-000
0120-301-844
0120-302-609
0120-302-617
szt.
szt.
szt.
szt.
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 32 z 48
20
30
5
10
5
100
7
20
30
5
5
5
5
40
30
2
1
3
10
10
5
10
30
10
10
2
1
4
30
1
5
1
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
Czujnik położenia wału
Czujnik położenia wału
Czujnik ciśnienia
Czujnik wilgotności
Czujnik Nox
Czujnik tlenu
Czujnik ciśnienia doładowania
Czujnik ciśnienia
Czujnik ciśnienia
Czujnik temperatury
Czujnik temperatury
Czujnik temperatury
Czujnik ciśnienia
Przekaźnik
Czujnik temperatury
Czujnik temperatury
Czujnik NOx
Czujnik ciśnienia
Czujnik poziomu płynu zbiornika
wyrównawczego
Czujnik poziomu oleju
Czujnik zanieczyszczenia filtra
powietrza 5kPa (Electric)
Czujnik temperatury
Czujnik poziomu oleju
Sterownik zmiany biegów
Czujnik prędkości obrotowej - ABS
prawy przód
Czujnik
Czujnik
Czujnik ciśnienia
Przełącznik ciśnieniowy
Czujnik ciśnienia M12x1,5, 6,0 ±0,7
bar
Czujnik prędkości obrotowej - ABS
0120-302-838
0120-302-842
0120-302-844
0120-302-846
0120-302-848
0120-302-852
0120-302-856
0120-302-858
0120-302-860
0120-302-862
0120-302-864
0120-302-866
0120-303-034
0199-995-090
0299-001-148
0299-001-150
0299-001-152
0299-001-158
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
0303-175-305
szt.
0303-175-306
szt.
0499-000-495
szt.
0520-130-001
0520-131-066
0521-301-124
szt.
szt.
szt.
0707-000-109
szt.
0930-921-166
0930-921-167
1021-400-401
1021-406-000
szt.
szt.
szt.
szt.
1102-789-310
szt.
1102-905-330
szt.
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 33 z 48
5
5
5
1
5
1
5
5
5
1
1
1
5
10
1
1
5
5
5
2
5
1
2
2
30
1
1
55
2
5
30
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
lewy przód L=2500
Soczewka przycisku - Drzwi I
Soczewka przycisku - Drzwi II
Przetwornica napięcia 24/12V
Światło jazdy dziennej
Światło jazdy dziennej
Lampa obrysowa boczna
Lampa światła drogowego
Lampa tablicy rejestracyjnej
Lampa pozycyjna
Reflektor świateł mijania
Przekaźnik
Przycisk - STOP
Przełącznik zespolony kolumny
kierownicy
Soczewka przycisku
Przycisk
Wyłącznik akumulatora
Bezpiecznik MIDI VAL 60A - M5
Bezpiecznik MEGA VAL 200A - M8
Przewód czujnika zużycia klocków
hamulcowych
Przewód czujnika zużycia klocków
hamulcowych
Bezpiecznik MEGA VAL 150A - M8
Klakson T-91/1N/24V HIGH-TFK14AH
Klakson T-91/1N/24V LOW-TFK15AH
Wiązka kablowa
Wiązka kablowa
Konektor
Konektor
Klema do akumulatora (+)
Klema do akumulatora (-)
1501-001-218
1501-001-222
1502-900-115
1503-152-971
1503-152-972
1503-154-001
1503-191-047
1503-408-002
1503-570-417
1503-834-007
1505-536-511
1506-002-140
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
1506-086-100
szt.
1506-108-220
1506-108-255
1506-955-030
1508-002-068
1509-000-187
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
1509-552-000
szt.
1509-557-000
szt.
1510-925-000
szt.
1512-050-001
szt.
1512-050-002
szt.
1538-000-216
1538-000-217
1551-070-000
1551-076-100
1551-291-000
1551-292-000
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 34 z 48
20
20
10
40
40
40
40
40
20
40
10
20
10
20
30
15
10
10
10
10
10
5
5
30
30
500
500
20
20
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
Bezpiecznik MEGA VAL 150A - M8
Stacyjka z kluczykiem
Przycisk - Hamulec przystankowy
Przycisk - przyklęk/poziom
normalny
Przycisk - Wentylator dachowy
Przycisk - blokada skrzydeł drzwi
Przycisk - Oświetlenie wewnętrzne
Przycisk - Podnoszenie II poziom
Przycisk - Blokada (luzowanie)
przegubu
Przycisk - Drzwi, otwieranie
wszystkich
Przycisk - Oświetlenie - Lampka
kierowcy
Przycisk - zezwolenie na otwarcie
drzwi
Przycisk - Ogrzewanie lusterek
Przycisk - Zmiana menu
Przycisk - światła awaryjne
Przycisk - Wyłącznik regulacji
szyberdachu
Konektor
Konektor
Przycisk - Oświetlenie kasy
Przycisk - nagrzewnica kierowcy
Przycisk - Retarder
Przycisk - Oświetlenie, włącznik
lampy 1PR
Przycisk - wentylator klimatyzacji
Przycisk - Oświetlenie, włącznik
lampy 1LW
Wyłącznik świateł - obrotowy
Lampa LED
Bezpiecznik MEGA VAL 100A - M8
1551-439-000
1552-164-000
1552-209-100
szt.
szt.
szt.
1553-505-000
szt.
1553-506-000
1553-507-100
1553-508-000
1553-509-000
szt.
szt.
szt.
szt.
1553-511-000
szt.
1553-512-000
szt.
1553-517-000
szt.
1553-518-000
szt.
1553-522-000
1553-525-000
1553-526-000
szt.
szt.
szt.
1553-530-000
szt.
1553-548-000
1553-549-100
1553-626-012
1553-626-030
1553-626-040
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
1553-626-113
szt.
1553-626-130
szt.
1553-626-156
szt.
1553-897-000
1554-159-001
1554-753-000
szt.
szt.
szt.
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 35 z 48
10
5
10
30
30
30
30
30
5
30
30
20
30
40
30
40
500
500
30
30
30
30
30
30
20
20
10
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
Wyłącznik awaryjny (Przełącznik z
blokadą)
Bezpiecznik MIDI VAL 125A - M5
Bezpiecznik MEGA VAL 175A - M8
Przekaźnik załączania
Bezpiecznik Powerval Cal.4 500A M8
Bezpiecznik MIDI VAL 80A - M5
Czujnik temperatury
Czujnik płomienia
Kratka
Czujnik lodu
Sterownik
Czujnik lodu
Czujnik temperatury
Czujnik temperatury
Sterownik ogrzewania WABCO ATC2C-5T
Czujnik temperatury
Sterownik lusterek
zewnętrznych/wewnętrznych
Czujnik krańcowy otwarcia rampy
Czujnik fali ciśnienia
Sterownik
Przełącznik - chwilowy
Przewód - detektor ognia
Rozrusznik
1555-184-000
szt.
1555-494-000
1556-023-000
1556-647-010
szt.
szt.
szt.
1560-006-000
szt.
1570-012-000
1802-149-410
1802-199-700
1802-208-190
1802-900-031
1802-900-182
1804-160-155
1808-100-020
1808-100-055
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
1808-100-060
szt.
1808-100-200
szt.
1905-585-001
szt.
2003-021-032
2401-174-345
2401-174-392
2401-174-394
2602-771-503
0120-302-975
szt.
szt.
szt.
szt.
m
szt.
5
10
10
10
10
10
1
10
5
5
10
5
1
1
2
1
8
5
10
1
2
12
20
Razem:
Wartość brutto za całość zadania C z transportem Wykonawcy wynosi:
liczbowo: .........................................................
słownie: ....................................................................................................................................... złotych
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 36 z 48
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
4. Zadanie D – Wkłady filtrów paliwa, powietrza i oleju
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Asortyment
Wkład filtra
Wkład filtra
Filtr paliwa
Filtr powietrza
Wkład filtra odśrodkowego oleju
Wkład filtra
Wkład filtra
Wkład filtra odśrodkowego oleju
Filtr AdBlue
Filtr szeregowy pompki płynu
chłodzącego
Filtr płynu chłodzącego
Wkład filtra
Wkład filtra
Wkład filtra
Filtr oleju
Nr katalogowy
Volvo
Nazwa
Producenta części
Nr katalogowy
wskazanego
Producenta
J.m.
Ilość
0000-022-776
0000-031-668
0000-039-553
0000-352-636
0000-399-862
0120-302-481
0120-302-571
0120-302-573
0120-302-811
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
120
120
120
860
120
120
120
120
120
0303-380-030
szt.
0303-380-035
0303-380-036
0499-000-469
0520-130-006
5104-504-020
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
Cena
jedn.
netto
Wartość
netto
%
podatku
VAT
Wartość
brutto
Wartość
netto
%
podatku
VAT
Wartość
brutto
60
10
60
120
60
60
Razem:
Wartość brutto za całość zadania D z transportem Wykonawcy wynosi:
liczbowo: .........................................................
słownie: ....................................................................................................................................... złotych
5. Zadanie E – Szyby
Lp.
1.
2.
Asortyment
Szyba drzwi zespolona
Szyba drzwi kierowcy
Nr katalogowy
Volvo
0000-342-056
0004-000-902
Nazwa
Producenta części
Nr katalogowy
wskazanego
Producenta
J.m.
Ilość
szt.
szt.
10
5
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 37 z 48
Cena
jedn.
netto
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Szyba ścianki działowej
Szyba otwierana kabiny
Szyba luku dachowego
Szyba ścianki działowej
630x480x480x6
Okno kierowcy ogrzewane
Szyba boczna pojedyncza 670x1110,
53%
Szyba boczna pojedyncza 670x1460,
53%
Szyba boczna pojedyncza
1110x1460, 53%
Szyba boczna pojedyncza 1110x837,
53%
Szyba boczna pojedyncza
1110x1110, 53%
Szyba boczna pojedyncza 870x1110,
53%
Szyba boczna pojedyncza 1460x837,
53%
Szyba boczna pojedyncza 693x1110,
53%
Szyba przesuwna
Szyba klapy tylnej
Szyba tablicy kierunkowej przedniej
ogrzewana 1944X290
L1=870L2=320H=234
Szyba tylna dla tablicy kierunkowej
ogrzewana L=330 H=200
Szyba tablicy kierunkowej przedniej
ogrzewana L=1920 H=270
Szyba przednia lewa
Szyba przednia prawa
Okno uchylne, ryglowane
Okno uchylne, ryglowane 284x1460,
53%
0004-000-903
0004-000-943
1555-500-050
szt.
szt.
szt.
1913-907-000
szt.
2200-000-746
szt.
2200-001-017
szt.
2200-001-021
szt.
2200-001-071
szt.
2200-001-084
szt.
2200-001-088
szt.
2200-001-091
szt.
2200-001-096
szt.
2200-001-098
szt.
2200-001-936
2200-002-035
szt.
szt.
2200-002-369
szt.
2
5
1
5
5
10
10
10
10
10
5
10
5
5
10
5
2200-002-376
szt.
2200-002-388
szt.
2201-041-014
2201-041-016
2203-041-102
szt.
szt.
szt.
2203-041-103
szt.
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 38 z 48
10
10
40
40
3
3
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
25.
26.
27.
Szyba drzwi
Szyba drzwi II
Szyba drzwi pojedyncza
2401-174-347
2401-174-348
2401-174-349
szt.
szt.
szt.
10
10
10
Razem:
Wartość brutto za całość zadania E z transportem Wykonawcy wynosi:
liczbowo: .........................................................
słownie: ....................................................................................................................................... złotych
Upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy
..................................................
(imię i nazwisko)
Data : ........................................
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 39 z 48
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK Nr 2
„Skrócony termin dostawy”
Maksymalny termin dostawy wynosi 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Wykonawcy,
którzy zadeklarują skrócony czas dostawy do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia,
otrzymają 6 punktów
1. Zadanie A
1) deklarujemy skrócony czas dostawy*
2) nie deklarujemy skróconego czasu dostawy *
2. Zadanie B
1) deklarujemy skrócony czas dostawy*
2) nie deklarujemy skróconego czasu dostawy *
3. Zadanie C
1) deklarujemy skrócony czas dostawy*
2) nie deklarujemy skróconego czasu dostawy *
4. Zadanie D
1) deklarujemy skrócony czas dostawy*
2) nie deklarujemy skróconego czasu dostawy *
5. Zadanie E
1) deklarujemy skrócony czas dostawy*
2) nie deklarujemy skróconego czasu dostawy *
* niepotrzebne skreślić
Upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy
...................................................
(imię i nazwisko)
Data : ........................................
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 40 z 48
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Formularza Ofertowego
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W SIWZ
Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy
...................................................
(imię i nazwisko)
Data : ........................................
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 41 z 48
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Formularza Ofertowego
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego
zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy
...................................................
(imię i nazwisko)
Data : ........................................
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 42 z 48
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
ZAŁĄCZNIK Nr 5 do Formularza Ofertowego
INFORMACJA DOTYCZĄCA GRUPY KAPITAŁOWEJ
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
1) składamy listę podmiotów, z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)*
Lp.
Nazwa podmiotu
Adres podmiotu
1.
2.
3.
4.
2) informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej*
* Uwaga: informację nie dotyczącą Wykonawcy należy skreślić
/w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, listę lub informację
składa każdy z Wykonawców/
Upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy
...................................................
(imię i nazwisko)
Data : ........................................
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 43 z 48
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
ZAŁĄCZNIK Nr 6a do Formularza Ofertowego
DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
OKREŚLONYCH W SIWZ
„WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW”
Wykaz należycie wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw części wymienionych
w Zadaniu A o łącznej wartości nie niższej niż 1 930 000,00 zł brutto.
Lp.
Przedmiot
zamówienia
Doświadczenie
własne /
Wartość
Data
Podmiot, na rzecz
Dowody
Wykonawca
zamówienia wykonania* którego dostawy zostały
potwierdzające
polega na
brutto
wykonane
należyte wykonanie**
zasobach innych
podmiotów
1.
2.
...
Razem:
* Należy wykazać dostawy wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, tj. od 5.09.2013 r. do 5.09.2016 r.
** Należy załączyć dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie. Brak
przedmiotowych dowodów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
W odniesieniu do dostaw nadal wykonywanych, dowód (poświadczenie) powinien być wydany
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
*** Jeśli Wykonawca polega na potencjale innych podmiotów – należy wpisać ich nazwę oraz do
wykazu należy dołączyć zobowiązanie, o którym mowa w pkt 7.4.2. IDW.
Upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy
....................................................
(imię i nazwisko)
Data : ..........................................
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 44 z 48
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
ZAŁĄCZNIK Nr 6b do Formularza Ofertowego
DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
OKREŚLONYCH W SIWZ
„WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW”
Wykaz należycie wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw części wymienionych
w Zadaniu B o łącznej wartości nie niższej niż 930 000,00 zł brutto.
Lp.
Przedmiot
zamówienia
Doświadczenie
własne /
Wartość
Data
Podmiot, na rzecz
Dowody
Wykonawca
zamówienia wykonania* którego dostawy zostały
potwierdzające
polega na
brutto
wykonane
należyte wykonanie**
zasobach innych
podmiotów
1.
2.
...
Razem:
* Należy wykazać dostawy wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, tj. od 5.09.2013 r. do 5.09.2016 r.
** Należy załączyć dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie. Brak
przedmiotowych dowodów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
W odniesieniu do dostaw nadal wykonywanych, dowód (poświadczenie) powinien być wydany
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
*** Jeśli Wykonawca polega na potencjale innych podmiotów – należy wpisać ich nazwę oraz do
wykazu należy dołączyć zobowiązanie, o którym mowa w pkt 7.4.2. IDW.
Upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy
....................................................
(imię i nazwisko)
Data : ..........................................
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 45 z 48
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
ZAŁĄCZNIK Nr 6c do Formularza Ofertowego
DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
OKREŚLONYCH W SIWZ
„WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW”
Wykaz należycie wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw części wymienionych
w Zadaniu C o łącznej wartości nie niższej niż 630 000,00 zł brutto.
Lp.
Przedmiot
zamówienia
Doświadczenie
własne /
Wartość
Data
Podmiot, na rzecz
Dowody
Wykonawca
zamówienia wykonania* którego dostawy zostały
potwierdzające
polega na
brutto
wykonane
należyte wykonanie**
zasobach innych
podmiotów
1.
2.
...
Razem:
* Należy wykazać dostawy wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, tj. od 5.09.2013 r. do 5.09.2016 r.
** Należy załączyć dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie. Brak
przedmiotowych dowodów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
W odniesieniu do dostaw nadal wykonywanych, dowód (poświadczenie) powinien być wydany
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
*** Jeśli Wykonawca polega na potencjale innych podmiotów – należy wpisać ich nazwę oraz do
wykazu należy dołączyć zobowiązanie, o którym mowa w pkt 7.4.2. IDW.
Upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy
....................................................
(imię i nazwisko)
Data : ..........................................
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 46 z 48
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
ZAŁĄCZNIK Nr 6d do Formularza Ofertowego
DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
OKREŚLONYCH W SIWZ
„WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW”
Wykaz należycie wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw części wymienionych
w Zadaniu D o łącznej wartości nie niższej niż 240 000,00 zł brutto.
Lp.
Przedmiot
zamówienia
Doświadczenie
własne /
Wartość
Data
Podmiot, na rzecz
Dowody
Wykonawca
zamówienia wykonania* którego dostawy zostały
potwierdzające
polega na
brutto
wykonane
należyte wykonanie**
zasobach innych
podmiotów
1.
2.
...
Razem:
* Należy wykazać dostawy wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, tj. od 5.09.2013 r. do 5.09.2016 r.
** Należy załączyć dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie. Brak
przedmiotowych dowodów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
W odniesieniu do dostaw nadal wykonywanych, dowód (poświadczenie) powinien być wydany
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
*** Jeśli Wykonawca polega na potencjale innych podmiotów – należy wpisać ich nazwę oraz do
wykazu należy dołączyć zobowiązanie, o którym mowa w pkt 7.4.2. IDW.
Upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy
....................................................
(imię i nazwisko)
Data : ..........................................
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 47 z 48
SIWZ - Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
ZAŁĄCZNIK Nr 6e do Formularza Ofertowego
DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
OKREŚLONYCH W SIWZ
„WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW”
Wykaz należycie wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw części wymienionych
w Zadaniu E o łącznej wartości nie niższej niż 260 000,00 zł brutto.
Lp.
Przedmiot
zamówienia
Doświadczenie
własne /
Wartość
Data
Podmiot, na rzecz
Dowody
Wykonawca
zamówienia wykonania* którego dostawy zostały
potwierdzające
polega na
brutto
wykonane
należyte wykonanie**
zasobach innych
podmiotów
1.
2.
...
Razem:
* Należy wykazać dostawy wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, tj. od 5.09.2013 r. do 5.09.2016 r.
** Należy załączyć dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie. Brak
przedmiotowych dowodów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
W odniesieniu do dostaw nadal wykonywanych, dowód (poświadczenie) powinien być wydany
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
*** Jeśli Wykonawca polega na potencjale innych podmiotów – należy wpisać ich nazwę oraz do
wykazu należy dołączyć zobowiązanie, o którym mowa w pkt 7.4.2. IDW.
Upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy
....................................................
(imię i nazwisko)
Data : ..........................................
PN_22_2016_IDW_ cz_zam_Solaris_Urbino
Strona 48 z 48

Podobne dokumenty