Bieruń" dnia 29.09.20l0 r - Nadwiślańska Spółka Energetyczna sp. z

Komentarze

Transkrypt

Bieruń" dnia 29.09.20l0 r - Nadwiślańska Spółka Energetyczna sp. z
Bier uń"
dnia29.09.20 lr0
SR. 7ó44.1lfl\5l|0
DE CYZJA
Na podstawie art. l55 ustawy z dnia 14 czerw,ca 1960 r. Kodeks postępowania
(t.j..Dz.U z2000 r nr 98' poz. 107| zpoźn.zm.), art'|92. art.20l ust' l'
adrninistracvjnego
aft. 202, art. f04 oraz art.378 ust. 1 ustaw)zz dnia 27 krvietnia 2001 r. Praw'o ochrony
środowiska(t.j': Dz' U. z 2008 r. Nr 2'5. poz. l50 z poź:nznl'). w wvniku rozpatrzenla
wniosku Nadrviślańskiej
SpołkiEnereet.-vcznej
Sp. z o.o. w Brzeszczaclrz driia l0 06 2010 r.
znak DO/ I 00I 66AlVIl 20 10
orzekam:
zmieniam decyzję Starost-v Bieruńsko-Lędzińskiego z dnta 01 08.2006 r. znak
SR. 7644-112105106
udzielającąpozwolenia zintegrowanegodla instalacji spalania paliw
o mocy nominalnej powl'zej 50 l\'{W zlokalizowanej w Bieruniu. ul. Granitowa 16.
r.' następującr'sposob'
l)
Wpunkciel2.I
a) w pierwszym zdaniu wyraz.,EKoTEfu\'{.' zastępujesię wyrazem .,Piast.'.
b) wykreślasię ostatniezdanie.
.,Ponadto'w przedmiotowejciepłoi'vnizainstalow.ane
Sąjeszcze dw-akotły węglowe
typoszeregu WR.5 oraz WR-25 - są one rvyłączoneZ ruchu przez Urząd Dozoru
Technicznego w 2008 roku nastąpi uruchomienie kotła WR-25' a wyłącznie kotła
WRm-30 Kotły WR-]s i WRm.30 mogą pfacowac jedynie rv sposob naprzemienn1,.
ze względuna sprzęzeniekanałólvodprowadzaniaspalin z elektrofiltremo rt1'dajnosci
zaprojektowanejna obsfugęjednego z dwóch kotłólv..'
f)
Punk I 2.2. otrzymujebrzmienie.
,.2.2.Instalacja do energetycznegospalania paliwa
lnstalacja obejrnuje 4 kotł.vlvodne' Z czeqo 1 kocioł typoszeregu WR--5 (K1)
i 2 kotłyt-vposzeregu
WR-10 (K2' K3) został1'rt1.produkowane
w latach 1974-1975,
natomiast1 kociołtyposzereguWRm-30 (K6) w roku l994 KotĘ opalanesą węglem
kamiennym.
Na dwoch kotłachtypu WR.10 zainsta.lowane
Są rndywidualnebateriecvklonow typu
6xCe 1000xD/0'4"kocioł t.-vpuWR-5 l\'yposazonyiest rv koncentratoryMoS-15N
i baterięcvklonow 2xCS-4r7l0. natomiastkocioł WRnl-30 obsfugiwanyjest przez
jedenelektrofiltrtypu B5-670 2717.512x910.3.
Gazy odlotowe po urządzeniachodpylającvch kierowane Są do dwoch emitorow.
Z kotłaWR-s (Kl) do enritoraEl o w.1,sokości
65'0 nl i srednicvrty|otu l'70 nl'
z kotłor,v
\\R-l0 (rz. K3) oraz z kotłaWRm-30 (KÓ) do emitoraE2 o rvysokości
l25,0 m i średnicy
wylotu 2,25 m'
Charaklenstr.kęeksploatorr
anrch kotłoriprzedstarr
ia poniższa
tabela
I
Parametr
Parametr
Jednostk.
] Jednostka
Temp. wody na wlocie
i
Temp.wody na wylocie
;
t,
Sorawnosccienlna
obiaśnienie:
') iloścenergii rrprorradzonc.1
do
nominalnr-m
obciązeniu...
'C
'C
o/t,
WR-5
7^00
70
140
ęl
I WR-10 lWRm-30
l4.el i 39.02
1n
70
150
150
78
82
instalac.ji
rl palirrie rr ;ednostceczasu prz'r .1c.j
3 ) Punk I 2.3.1.f.otrzvmujebrzmienie.
.,2,3,|.2.Składowanieoraz transport paliwa
Paliwo do nawęglania kotłow dostarczanejest z KWK
taśmociągamiz
szybu wydobywczegolub zwałowwęgla..'
4\
..Piast'. bezpośrednio
Punk I 2.3.1.i.otrzymujebrzmienie.
..1)odżużlanie
W hali odzuzlania wykonywane są czvnności zrzutu ŻuŻ|az rusztow kotłow,
znajdującychsię naw'vŻszejkondygnacji.W ha{itej znajdujesię przenośnik
taśmowy
przenośniki
(odzuŻ|acz
zgrzebłowe
oraz
mokry)' Kocioł WR-5 i kazdy z kotłów
WR-10 wyposazony jest w jeden odzuz|acz.natomiast kocioł \łRm-30 w dwa
odŻui|acze.Irlastępniemokry zuzel zostaje przetranspońowany z hali odzuzlania
układemdwóch taśmociągórł'
do miejsca Zrzutu żnż|a,
tj zbiornika żuŻIa'
2) Odpopielanie
Do odzuzlaczy mokrych kierowanyjest pył wychwycony w odpy|aczachcyklonowych
kotła WR-5 ikotłorv wR.10. Pył kierolr,anyjest rurociągiem.transportem
pneumatycznym do leja Zsypow-ego zui|a znajdującego się przy końcu rusztu
mechanicznegokotła,da|ejłączniez zuz|em transpońowanydo zbiornika izui|a.
Pył' z elektrofiltru (kocioł wRm-30) kierowany jest do mieszalnika Pyłu, w którym
następuje zraszanie r,vodą a następnie wilgotny strumień pytu kierowany
transportuŻuz\a,dalej do zbiornika Żuilra.,,
.jestna układtaśmociągow
5)
Punk I 2.3.4.otrzymujebrzmienie:
.,2.3.4.ochrona przed hałasem
2.3.4.|.Główne źródłahałasu
Urządzenia będące zrodłami hałasu wchodzące \\' skład instalacji powiązanych
techniczniei technologiczniez instalacjąspalaniapalir,ł'to:
. dwa wentylatoryciągutypu WPWDs55/1,8A+K,
. dwa wentylatorypodmuchutypu WPWS 50,
. dwa wentylatorvciągutypu wPw 80/l,8 A+K,
. jedenrventylatorcią.qutypu \lvTWD-63/1,8,
.
jedenwentylatorna dachuplanolvanejpompowniukładuodsiarczaniaspalin.
źrodła
hałasuznajdującesię rvewllątrzbudl'nku'
. kociołWRm-30'
. dwa kotĘ WR-10,
. jeden kociołWR-5,
. dwa wentyiatory.podmuchu
dla kotłorvwR-10 - WWoaxó.3.
jeden
.
podrnuchudla kotłaWR.5 - WWoax5ó'
w-entylator
. przenośniktaśmow1,''
. czte\ pompy obiegowetypu l2c4a o wy'dajności
l60 m'/h, moc-37kW'
, trry ponrpyobiegowetypu l -50PJN'{230
o w'vdajności
300-360m,/h' moc 90 kw,
. trcrypompy obiegowetypu 125PJlv{r270
o r,t,ydajności
i 50-240m.,ih.moc 75 kW,
. dwie pomp],obiegorve
100 m'/h,moc 18 kW.
6A20 o rryydajnosci
. cń.erypompy przesyfureagentaoraz kompresorSpręZonego
powietrza'
. dwa transformatory6/0,5 kV, 2000 kVA,
hałasuznajdującesię poza budynkiem:
dodatkoweźrodła
. zrodłaliniowe - samochodv cięŻarorve.
2.3.4.2.Rozkład czasu pracy punktowych i |iniowych źródełhałasu
,ch zrodełhałasu
Czas pracy [h]
I Pora dnia
Pora nocv
Srodki ograniczające
enlisle clo srodowiska
Punktowe źro dtadźrvięku
Wentylatoryciągutypu
WP \\ Ds 5 5 /1 ,A8-K
l6
Liniowe źródładzwięku
Za|eŻny
Samochodvciezarorve
od trasy
przeiazdu
fa
ldzień
kubatur
ch zrodełhałasu
Nazwa żródłaha.lasu
-
Hala odzuzlania
Hala pompowni
ź
,Y
Hala nawęglania
Hala kotłow
Czas pracy[h]
Pora dnia
Srodki o'eraniczające
enrisjędo środowiska
Zródła zlokalizowane
w budvnku
Zrodłaz1okalizowane
w budvnku
Zródł'azlokalizowane
w budynku, w porze
Zrodłazlokalizowane
w bud
I Budynek
l:ssansrormatoraml
t6
rv budvnku
Zbiornik zrzutu Żuż:|a li ^ ^ i u m l n u t
Zabudowanytasrnociąg
transportuzuzla
Pompowniareagenta
r)
)
Zrodłazlokalizowane
lr
Zrodłazlokalizowane i
lv budynku
l"
rv budvnku
Punk I 2.3.5 otrzymujebrzmienie:
..2.3.5.Gospodarka odpadami
W przedmiotow.ejciepło.uvninlozna lvyróznic następująceźrodła(T) powstawania
odpadórv:
l
.
.
.
.
7\
proC€ S technologicznyspalaniawęgla kanriennego- (T1)'
wymiana złozaw instalacjiuzdatnianiarvodl.kotłowej- (T2)'
biezącaobsfugazakładu- (T3).
konserwacjaurządzeńmechanicznychi przekładni- (T4),
- (T5) "
praceremontowo-budowlane
Punk I 3.1.otrzymujebrzntienie:
.,3.1.Stosowanepaliwo
Jako paliwo w kotłachstosowanvjest węgie|kamienny'
t) Parametry graniczne paliwa dostarczanegonfl potrreby kotlów wR-s i WR-t0:
Parametr paliwa
Wańośćparametrul
- przy wartościopałorvej
kJ/ke
Wd:19 000
- zawartoścsiarki całkowi
S : 0.74
- prz\,wartościopałowej
kJ/kg
wd :24 000
- zawartośc
S:OR9
siarki całkowitei'l
o,b
popiofu
]
Ar < 2.s
]
lzart'artośc
i
2) Parametry graniczne paliwa dostarczanegona potrzeby kotłnWRm-30:
Parametr paliwa
Wańośćnarametru
- przy rvartości
opałowej
kJ/kg
Wd:20 000
- zaw-artość
siarki całkowite
%
s : 0,67
- przy wartościopałowej
kJikg I
Wd :2s 000
o.,'o I
- zawartoścsiarki całkorvit
5:0.80
3 ) Parametry graniczne paliwa dostarczanego na potrzeby kotłów wR-s, w R- 10
i WRm-30o wyposażonychw instalacjeodsiarczaniaspalin:
Parametr paliwa
Jednostka WartośćDarametru
wartoŚc opałowa
wd > 19000
l kJike
zawartoŚc siarki całkorvitei| %
s < t,2
zaw.artoścpopiofu
Ar<25
l9o
Roczne zuzt,'cie rvęgla kamiennego kształtuje się na pclziomie maksymaInvnl
23 000 Mg/rok "
8)
Punk I 3.2.otrzymujebrzmienie.
w kotłowni
,.3.2.Energia oraz materiaĘ wytlt'arzane i w.ykorzyst.v-wane
;lnienie
Jednostka ]
GJirok
ZuŻyciewodv
el kamiennv
]
Zuź:vcie
enersiielektrvcznei
l0
|, lf
9)
Me/rok
nr./rok
l MWUrok
Chlorek sodu
Fosforan sodo
sodow-v
Smar qrafit
Smar ŁT 42
Ms/rok
rok
rok
rok
|
|
Wartośc
23 000
12900
2 l00
6,0
30,0
|Reagęnt- woda amoniakalna
Punk I4 otrzymujebrzmienie:
..4.Czas pracy
Instalacja pracuje w systemie ciągłym 8 760 godzirr/rok. lv{ozliwa jest następująca
konfiguracjapracy kotłow'
Zrodłoemisji
l E m i t o r Sezon
E I lato
koc ołwR-5
E2 lato
I koc ołwR-10
1 kociołWRm-30
Ef
zima
Ef
z ma
l kociołWR.-10
E2
lEf
E2
z ma
z ma
z ma
2 kotłi'wR-l0
1 kociołwR-lO i 1 kociołWRm-30
2 kottvwR-l0 i 1 kociołWRm-30
Czas pracv [ilrok]
f 952
t428
720
t2
14 8 8
l 816
.)++
144
t 0 ) W punkcieII 1. i 3 wYraZV..EKOTERNf'Zastępuje się rvyrazami..Piast'..
l 1 ) Punk II 2. otrzymujebrzrnienie
.,2.Metody ochrony porvietrza
ochrona powietrzaw ciepłownia.'Piast''jest realizowanapoprzez:
. doposazeniekotłóww urządzeniaodpylające.
- kocioł WR-5 - koncentratoryMoS-lsN ibateria cyklonó.ił'typu2xCS-4x7|0
o skutecznoŚciodpylaniaponad807o,
- kotły WR-l0
indywidualne baterie cyklonórv typu 6xCe 1000XD/0'4
odpylania ponad 80Yo.
o skuteczności
- kociołwRm-30 - elektrofiltrtypu 85-670 2717,5l2x9l0,3
o skuteczności
odpylania96%.
. doposa.żenie
kotłowrv instalacjeodsiarczaniaspalin'
. monitoringparametrowprocesuspalania,
. prowadzeniędziałańwpływającychna poprawę bilansu energetycznegokotłowni.''
l2) W punkciellI u,yraz.'EKOTERN,{..
zastęptrje
się \Ą\'razem
..Piast'..
l3) W punkcie lV 2.2.I w podpunkcie l) Gospodarowanieodpadami' na końcu
wypunktowaniakropkę Zastępujesię przecinkiemi dodajesię kolejne lvypunktowanie
r,vbrzmieniu:
''. określonerodzaje odpadór,v nlogą byc przekazy\vane osobom ftzycznvm lub
jednostkom organizacvjny'nl niebędącym przedsiębiorcami, w celu ich
wykorzystania na własne potrzeby' na podstawie aktualnie obowiązujących
przepisów.''
l4) W punkcieIV 3. wyrazv.,EKoTERM..zastępujesię r,l'vrazalrli
..Piast..
l5) Punk V otrzymujebrzmienie.
''V Pobór wody z sieci wodociągowej
Iloścpobierane1przez ciepłorvnię\\.ody ksztahuje się na poziomie ok. i] 900 m]
na rok. w tynr
. ok. 8 000 m./rok - rr,odakotłorva(uzupełnianiezładu)'
. ok. 150 m3/rok- woda cloregeneracjirvymiennikowjonitowy'ch,
. ok' 3 550 m3/rok_ rvodana potrzebyutrzynania cz-ł'stości
obiektow.maszyn i urządzery
. ok I 200 m./rok woda na potrzebvsocjalne."
16) w punkcie VI l.. w pienvszvm zdaniu dotvczącvnrilosci ściekórvprzemvsłowych.
wańość',5 100'' m3/rokzastępujesię wańością,,4 900'' m3/rok.
17) Punk VlI2 2. otrzymujebrzmienie.
..2.2.Monitoringemisji do powietrza
Pcmiary emisji gazów i pyłow do pow.ietrzaprowadzone będą z częstotliwością
w aktualnieobowiązującychprzepisach.''
i w zakresieokreślonym
18) Punk VII 2 3 . otrzymujebrzmienie:
..2.3.Monitoring hałasu
Nalezy prow.adzic' zgodnie z aktualnie obowiązującą metodyką referencyjną
w oparciu o okresowe pomiary hałasu w środowiskupochodzącego z ciepłowni
raz na dw.alata.
,'Piast'''z częstotliw-oŚcią
Emisję hałasunalezv okreś|ac
metodąpomiaror'vo.obliczeniorvą
dla rvarunkorvpracy
instalacji w sezonię grzewczYm. Podstawą do obliczeń rozprzestrzenianiasię hałasu
w-następującychpunktachrecepcyjnych:
punktnr 1 . zlokalizorvanyod potudniowo.zachodnie1
stron\.zakładu.
punktnr f - z|okalizowanvod pofudniowejStronyzakładu'
punktnr 3 - zlokalizow,anyod pofudniowo-wschodniej
stronYzakładu'
powinny byc pomiary poziomu hałasuprzeprowadzonew punktachna granicy terenu
ciepłowni.Wyniki ponliarów nalezy ewidencjonowacw fornlie pisemnej.''
1 9 ) P u n k V l l 3 . 1 .o t r z y m u j eb r z m i e n i e
.,3.l. Monitoring efektywnościwykorz-vstaniazasobów,
w oparciu o pomiarzakupu surowcow.-paliwa i wody oraz ewidencję
Nalezy pror,vadzi
olejow, soli i chemikaliow.
na|ezydokumentowacw-raportach
Ewidencję zakupów. zuz'vciai zapasórł'Surow-cow
dotyczącychprocesutechnologicznellooraz dokumentacji magazynowej.'.
20) SkreŚla się rv całoscipunk VlI 4.
21) Punk X otrzymujebrzrnienie:
.'X Dodatkowe wymagania i zobowiązania
1. NadwiślańskaSpółka Energetyczna Sp. z o.o. zobolviązałasię do:
1) zainstalowaniatymczasowej instalacji odsiarczania spalin z kotłow wR-10
(K2 iK3).
- do 30.10.2010roku.
2) zainstalowaniatvmczasou'ejinstalacji odsiarczania spalin z kotła WRm-30
(K6).
- d o 1 5 . 1 1 . 2 0 1r0o k u ,
3) zainstalowaniadocelowej instalacjiodsiarczaniaspalin z kotłow wR-5 (K1)"
WR-10 (Kl 1K2). WRm-30 {K6).
- do 30.06.2011roku.
f.Zobowiązuję Nadwiś|ańskąSpółkę EnergeĘczną Sp. z o.o. do:
l) zainstalowaniawysokoskutecznejinsta|acjiodpylającejspalinyz kotłowWR-5
( K r ) .w R - 1 0( K 2i K 3 ) ,
- d o 3 1 . 1 2 . 2 0 1r5o k u ,
2) stosowania paliwa (r,vęgiel kamienny) o odpowiednich parametrach
jakoŚciowych, zapewniających dotrzynry'w-anieobowiązujących standardow
emisyjnych,dla przedmiotowejinstalacji.
- odzaraz do czasu zainstalowania instalacji odsiarczania spalin,
3) prowadzenia badań, kazdej partii zakupionego paliw.aobejmująceoznaczenie
wartościopałowej'zawartościpopiofu i siarki' ktorych wyniki będą do wglądu
na kazde iądanie organu ochrony Środowiska'
- odzaraz do czasu zainstalowania instalacji odsiarczania spalin,"
22) w załączniku,
tabelanr 3 otrzymujebrzmienie'
..Tabela nr 3. Zestawierliewielkosci dopuszcza|nejenlisji. rodzajórv substancjioraz
źrodd powstawania(kotłów).
Zródło
Rodzaj urządzeń
Parametry
powstania/miejsce
do redukcji
emitora
Emitowana
wprowadzania
substancji
substancja
substancji
wprowadzanych
do powietrza
do powi
KociolWR--5
nr Kl
Bateńa cr.klonóil l
ldnutleneksiarki
65.0'r l.7t\ rutlenek azotu
oraz instalacla
j El
KociolWR-10nr K2
KociołWR.IO nr K3
Emisja
dopuszczalna
mg/mu3
*
iduutlenek
siarki
Batena cr'klonóri
oraz instalacla
odsiarczania-'
Bateria cr,klonórr
raz instalacja
duutlenek azotu
Idlłutleneksiarki
rrutlenekazotu I
400
tarczanta
KociołWRnr-3Onr K6 Elektrofiltr
utlęnek siarkl
2.25 ldr.rutlenekazotu
rarczanra
objaśnienia.
*Dopuszczalne
stęzenielV mgim3.'rv odniesieniudo r,varunków.
umorł,n;-ch
temperatury
273 K. ciśnienial01'3 kPa i .qafusuche-coprzY zawartości
tlenu 6?ó.
**Instalacja
odsiarczaniazainstalowanaw terminachokreślonych
w.zobowiązaniach',.
23) W zatączniku,tabela nr 4 otrzvmujebrzmienie.
.'Tabe|a nr 4. Wykaz rodzajow i i|osci odpadów niebezpiecznych dopuszczonych
do wytworzeniaw ciąeu roku oraz źrodła
ich powstawania
Rodzaj odpadu
II
lOdpadl za;. 'era]ącertęc
I
Minęralnę oleje silnikorr e
przek|adniolt.ei sntarorr-e
trtę
zarr.ięraiaceclrlororr
hodnrch
Kod
odpadu
iród|o powstawania I dop.'."."onu
odpadu
ldo wytworzenia
0._50
0ó 04 04* brez4caobsluga zaliładu
(T3) onz prace romonto*obudorr.lane(T-ś)
1302 15* onsenvacja urza.dzeń
:lechanicznrch
(T4)
i przei'l:dni
Inneolejesilrukolr.e.
przekładniorreI t: oz os- konsenr-ac
ia urz.łc:rń
męchanicznr.ch
iprzekładni(T4
lnne rozpuszczalniki i mieszaninr
rozpuszczaInikóri
0"03
14 06 03* onser\\'acla Ltrza0zen
mechanicznr cl'r
i orzekladni(T.ł
opakolr ania zarrierającepozostałości 1501 tO* biezącaobsluga zakładu
substancji niebezpiecznvch
lub nimi zanieczl.szczonę
l
0.05
Sorbcnty.materialrfiltracrine (u trnr 1 50 2 0 2 *
filtn olejoile nieujętcrr innrch
grupach)-tkaninr do n'r'cierania(np.
Szmat}.ścicrki)i ubranlaochronnc
zanieczt'szczone substancIam l
ięcznr'mi (np. PCB)
Zudte urządzeniazarri erające
| ó 0 2 1 3 * !blcząca obslugazakladu
niebezpiecznc
Ć|L.n]c|.lt\
iItneniz
lrr:l
n'r'mienionen 16 02 09 do 16 02 12
Niebezpieczneelementr'części
1ó 02 15* |bieżaca
lbiezacaobsfusazakladu
składour-chusunietez zużltl.ch
0.30
|
t 6 1 10 5 * prace remonto\\o-
kladzinv piecou'e i n-rateriall
iotnr'ałez procesórr
niemetalurgiczn1'ch
zarrierające
SubStancie
niebcmięcznc
0.30
_i0.00
budorrlane(T-i)
24) W załączniku,tabela nr 5 otrzymujebrzmienie
,.Tabela nr 5. Wykaz rodzajów i ilościodpadórł'innych niz niebezpiecznedopuszczonych
rvorzenia w cias roku oraz źrodłaich powstawania
do
| Źródło powstawania
Kod
odpadu I
odpadu
Rodzai odpadu
uzle.popioll'palcniskorrci pvlr
p1{órr
z kotłórr (z rr.r'łączeniem
z kotlow'ulmienionvch r,r'l0 0l 04)
Sorbenq . materia\ t-rltracvine.
tkaninv do nlcierania (np. szmaf\Ścierki) i ubraniaochronne
inne niz s'rmienione rv 15 02 02
Zu41e urządzenia inne niŹ
rr.r'mięnione
u 16 02 09 do 16 02 13
Elementr.usuniętez zuż:,tvch
urządzeńinne niz lrr nlielrione
tl 1602 15
ogniotnvałez procesórr'
niemetalurgicznrchinne niż
u'r'mienioneri' 16 I I 05
Odpadv betonuoraz gruz betonos'r'
z rozbiórek i remontórt
1001 01
1502 03
i dopus'c'ooa
I do wytworzenia
technologiczur
palania rr.ęglakamiennego
7 000.0
Tr)
ieząca obsługazakladu
(r3)
16 02 t4 lbiezącaobsluga zakładu
l(13)
1 60 2 t 6 biezącaobsługazakladu
U-J
0.3
(r3)
I
1 6 1 1 0 ó prace remonto\\'obudo*'lane(T-5)
prace remonto\\obudou{ane(T5)
Gruz ceglan!
l l7 Ol Oz prace remonto\\'obudowlane(T5)
Zmieszane odpadl'z betonu.gmzu
1
7
0
1
0
7
) remonto\\oi
ceglanego.odpadortl.chnratcrialórr
budou'lane(T5)
ceramicznt.chi elenrentólr'
rr.rposaze
nia innc niżlr r micnionc
rv 17 0l 06
Odpadorvapapa
1703 80 lprace remoNo\\olbudoulane(T-i)
Zelazo i stal
l7 04 05 Draccremonto\\'owlane(T5)
17 01 0l
30.0
1.0
.ł00.0
Kableinneuiz ur nticnione
r r 1 70 4 l 0
Materiałr.
izolacrjne inne nlz
tvr.mienione
u 17 06 0l i 17 06 03
Lmteszaneodpadv z budotrrcmonto\\ i dęmontazttinne niŻ
n'r'mienione
u 17 09 01. I 7 09 02
i170903
Nasrcone lub zuzrte zvnicc
jonoul'mienne
t 7 0 41 r prace rcmonto\\'obudorilanc(T-i)
| 7 0 ó 0 4 pracc rcnlonto\\'obudoii'lane(T-5)
t7 09 04 prace remonto\\obudorrlanę(T5)
19 09 05
uzdatnianiarr'odr kotłorr,ej
0.-5
2A o
20.0
-5.0
(T2)
25) W załączniku'tabelanr 6 otrzymujebrzmienie:
odpadoworaz sposobgospodarowania
,.Tabelanr ó. Miejsca i sposobmagazvnowarria
odpadami.
Mkjsce mcgalynowania
Wiata magazvno\\a(Nr 1) - zadaszona.zamvkanarviata
przrlegająca do bud1nku kotłorvni.posiadającamurowane
jścianr.irw'betonorvanepodłoŹe.rwposa.Źonarv środkigaśnicze
lt urządzenialub środkido zbięrania ęrr.entualnvchrr.vciekorr
i Rodzaj mogazvnorpanych Kod odpadu
odpadóv,
Sorben['. mateńałr'
filtraojne- tkaninr do
rvvcierania(np. szmatr'.
ścierki)i ubrania ochrontrc
inne niżrvl'mienionę
n- I-502 02
1502 03
Ztrn1e urządzenia
zarr.iera1ące
niebezpiecznc
elementrinne niz
tó 02 t3-
u'r'mienione
u 16 02 09
Sposób gospodarowania
odpadcmi
Sposób
maguzJ:rloruanru
,rvanepodmiotom
ącvm zezrvolenie
na Drolr'adzeniedziaialności
u'zakresiegospodaro\\'ania i
n'mi odpadami.celem poddanial
odzr.sku lub
ieszkodliwiania
pojemniki z t\-orz\'\\a
vwąnę podmiotom
pokn'rr'ą
sztucmego z
posiadającr'nrzezrvolenie
na prorr'adzeniedzialalności
rr zakresiegospodaro\\'ania
odpadami.celem poddania
po;emniki z tworz)'$'a
szrucmego z pokryrr'ą
|6 a2 |2(zużllteźródla
śrviatla)
odzr,sku
Zuż$teurządzcniainne n.tz ló 02 14 1 pojenrnikiZ tworz\.\\'aprzekazvn'anepodmiotom
nr,mienione u 16 02 09
sztucznego
posiadającr
nl zezrr.oIenie
]
I
d o 1 60 2 1 3
na prorr-adzenie
działalności
rr zakresic gospodarouania
t1'miodpadami.cęlem poddania
odzvsku
Niebezpieczncelementr
ló 02 15* ] pojemniklz trvorzr.lr-aprzekazvrr,ane
podmiotom
lub częściskladolre
Szn]cznegoZ pokn'\\.ą posiada.jącr
m zezrrolenie
suniętez zuzrtr'ch
na prolvadzeniedziałalności
u" zakrcsie gospodarorrania
ry'miodpadami.celem poddania
procesom odzvsku lub
unieszkodlinienia
l0
po.lcnurikiz t\\orz\ \\A
sztucznego
Elenrentrusuniętc
z zuzrtrch urzadzerlinnc
niz ur-mienione
u 1 60 2 1 5
Lrnicszkodlin
ienia
kontenen lub pryzmr Iorzckazrn ane oodrniotonr
i'Iposiadajłcl.nlzczrr olellie
Inaprorradzenie działalności
lu zakresie,gospodaronania
'rtvmi
odpadami-celem poddanial
lp.o...onl odzysku lub
papa
lOdpadoua
I
]unieszkodliuienia..
i
lprzekazv*'anreosobom
I
fi,zt'czns'm do uvkorzvstan ia
Mateńały'
izolacrjneinne I 17 06 04 ] kontenery'
|ubpn'zmr przekazvrvanepodmiotom
posiada.iącr
nl zczrroIenie
nlz sr mienione
I
prorr-adzerrię
na
n17060li170603
dzialalności
rl zakresie gospodaron'anra
h.mi odpadami.celem poddania
rocesomunieszkodliir'iania
lub zuzrte
lNasrcone
lce
\'mlenne
iz\'\\
lono\\
unieszkodlin-iania
|t{i ejsce mag azłn ov a ni a
Zbiornik zuzla (Nr 2) - zamvkanr'.stalou'r'zbiomik
j częścizakladu
rr olnostojącr..zlokalizo\\an\.\\.ęrr.schodnie
Rodzaj mag ozyn orvany ch Kod odpadu
Sposób
odpadhv
mcgalyno'xtania
uzle-popioll' paleniskou'e t 0 0 10 1
i pr'lr' z kotlólr
z rr'r'lączeniempr.łórr
z kotlórv rr-r'mienionr.ch
s l0 0l 0.-l)
zbiomik
Maga.ąn odpadóir niebezpiecznrch(Nr 3) * adaszonr-.zanrr.karrl.
podłozebetonorr'e,rr'lposaŹonvrr środkigaśniczei urządzenia
lub środkido zbierania err'entualnr'ch
rr.vciekorr'
Rodzaj moga:.ynorranych 1Kod odpudu
Mineralncolcje silnikor e
przekladniorvei smarorr'ę
niezarrieĄące zrr'iązkóu
chloros'coorqanicznrch
l3 02 05"
zamvkana beczka
stalowa
11
Sposób gospodarowanla
odpadami
przekan't'ane podmiotom
posiadającr
tll zezrrolenie
na prorr.adzenicdziałalności i
N'zakresięgospodarorvania l
tr'mi odpadami.cęlem poddaniaI
rocesoulodzrsku
Sposób gospodarowania
odpadami
przekaznvane podmiotom
posiadającr
m zezrrolenie
na prolladzenie dzialalności
u zakresiegospodaronanla
tu'ni odpadami.celem poddania
procesomodzrsku lub
unieszkodlinienia
l3 02 08" l- zamvkana beczka
F"" "lcń.'|".k"'rc.
c i smarorrc
lRrzektadniou
stalo* a
Iposlada1ącr'mZcZ\\,o1enlc
ina prorradzęnie działalności
rr zakresicgospodarorrania
Itrmi odpadami.cclcm poddania
proccsom odzl sku
zamr,kanabeczka Iprzekazru ane podmiotom
14 0ó 03*
I
stalowa
Iposlada.ląc!m ZeZ\\olenlę
Irraprorradzcrriedzialałności
.s zakrcsiegospodarorania
I
n mi odpadami.celem poddania
procesomunieszkodliu'iania
t 5 0 l 1 0 * l p o j c m n i k i ztrrorz1rva|przękazrrvanepodmiotom
I
lsauczneqozpoknlią]posladając1'rrr
zczlr'olenie
i
!rozpuszczalnikórr
I
opakorr ania zarrierające
pozostał
osci substalcji
niebezuiecznvch
lub nimi zanieczvszczone
l-
i
ir"r1"::9:1'r::1ii1l::::'
lx'zakresiegospodarorvania i
I
I
Sorbentr'.materiał\filtracrjne (iv fim filtn'
olcjorvenieujęteu' innl.ch
grupach).tkaniny'
do n'r'cierania(np. szmat\'"
Ścierki} i ubraniaochronnę
substanclami
niebezoi
i
I
Innerozpuszczalnikl
r mieszaninr
celempoddanial
It'mi odpadamiip.ocesomunieszkodlirviania
i
l 5 0 2 0 2 * pojemnikiz tu'orzru'a iprzekazvwanepodmiotom
sztucznegoz pokn.li ą ]posiadającrrrrzezrr.olenie
l*^ *-^,.-^r-^-:^,{-;^l^t-^
proir adzenie działalności
Ina
t.
i\\ zakrcslcgospodaro\\anra
r r r r vodpadami.
[email protected]ę|em
w r w r r r poddania
Pvsua
lItr.mi
t-!
DTOCCSOII]uil lr'SZKOOI l\\ l0lll{l
I
ZanlęcZ\.SZcZone
iprzekazrrranc podmiotom
PCB)I
Miejsce maga4ynowania
\Mrejscerrrdziclone (Nr 4) - xr dzreloncmielsce na terenic
lzakladu
Ro dzaj mag a zyn on:a n1,ch Kod odpudul
Sposóh
-t
odpadhv
magalynowania
Sposób gospodarowania
odpadami
I
I
I
I
Okladziny-piecox'c
i materiah'ogniotnr-alc
Z procęSo\\.
niemetalurgicznr,ch
zarr ierające substancje
eczne
Okladzinr piecow'e
i materiałr.ogniotnl'ale
z procesórr'
niemetalurgicznlch inne
niŹ rlr'mienionc
w 16II 05
t6 u 05*
kontener
ló t1 06
kontenęr
I2
i
IPrzckaąrrvanepodmiotom
Zez\\iolellie
iposiadając1'm
l
|naproiradzeniedzialalności l
ln zaliresregospodaro*'ania I
jtrmi odpadami.celem poddaniaI
rocesomunieszkodliu'iania
Odpadr bctonuoraz gruz
bctonour z rozbiorck
1 70 1 0 1
t.
"
ll rcmollto\\'
iI
-
i
kont,-rr..r l..ckaz.
*anc llod'nio-tonl
nr zczrro|enie
|posiada.jącr
]
lna prou'adzcnicdzia|alności i
unieszkodlinienia.lub
Drzekazvu'aneosobom
fizr cznvm do ri'1'korz1stania.
zgodnie z dopuszczalną metodą
l? 01 02
Gruz cegianr
Zmieszanę odpad1 z
betonu.gmzu ceglanegoodpadorir ch materialórr.
ccramicznrch i elernenióii
lnrposazeniainne niz
17 01 0?
r sku
kontcner
przekazvu'anepodmiotom
posiada1acr
m zr'z\\olenie
na prorr'adzeniedzialalności
u zakresie gospodaro*'ania
tr'mi odpadami. celęm poddania
jprocesomodzrsku lub
lunieszkodlinienia.lub
przekazrrraneosobom
fizvcznrrn do rrvkorzvstania.
zgodnie z dopuszczalną metod4
sku
kontenęr
jprzekaz\'\\ąnepodmiotom
zczrrolenie
]posiada.iącr.m
Inaprorradzenie dzialalności
.- -^t--.^:^ ^^^-^l^-^---^-:^
\\ Z.dNr EblU
Ull (ull4
SUsPUudt
|
fvmi odpadami.celem poddania
procesomodzl'sku lub
unieszkodlirvienia.lub
I
l\\\'mlenlone
n ' 1 70 1 0 6
zekazvuane osobom
Zmteszane odpadl z
budorrr. remontórl i
denrontażuitrnc niz
,ur mienioneu l7 09
170902i170903
l7 a9 04
kontener
zvczrl\'rndo *r'korzvstamia.
zgodnie z dopuszczalną metodą
odzvsku
,przekazvrvanepodmiotom
jposiadaj4cr'trrzezlr'olente
na prorr-adzerrie
dzialalności 1
I
u zakresiegosoodarouania
h'mi odpadami.celem poddania
procęSomodzrsku lub
unięszkodlirl ięnia
Miej sce mag a xyn ott un i a
Miejsce rvr'dzielone(Nr 5) - qr'dzięlonemiejscena terenie
zakladu
Rodzaj mog aąyn o}pany ch Kod odpatlu
Sposób
odpadóu,
mugaz,ynort'anru
Zelazo i stal
Sposób gospodarowania
odpadami
przekazrrvanepodmiotom
posiadającr
m zezlrolcnie
na prort.adzeniedzialalności
rr zakrc'sięgospodarorrania
n'mi odpadaml.celem poddania
rocesourodzr sku
1-
Miejsce maguiynovuniu
Pomieszczcnicadministracljnc(Nr 6) - poinicszczcnic
magaz\no\\e rv1'dzielonespośródpomieszczeń
ministracr.jnr,ch
znaiduiącesię na II piętrzebudrnku kotłorrni
q
R odzaj m g o zJ,ł101|,a nJ,|ch Kod odpadu'1
Sposób
magai)tnory^onia
iKableinneniz rrrmicnione
I t l 1 70 4 l 0
Sposób gospodarou, an ia
orlpadami
po1emnikz tu'orz'n'lla przekazrwane podmiotom
Sztucalegoz poknrrą posiadającr
m zezrr.olenie
prouadzenie
działalności
Ina
gospodaron'ania
zakresie
]u
Itrmr odpadami.ceiem poddanra
lprocesomodzvsku
f6) w pozostałejczęścidecyzję pozostawiambez zmian
UZASADNIENIE
Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. Z o.o. !V Brzeszczach rł,nioskiem z dnia
l0.0ó 20l0 r znak Do/l00l660lvll20l0, wystąriła do Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego
o zmianęwarunków pozwoleniazintegrowanegodla instalacjienergetycznegospalaniapaliw
rv ciepłow.ni.Piast'' rv Bieruniu' ul. Granitou,'a16. Do wniosku dołączonodokumentację
pn. ..Wnioseko zmianę pozwo|eniazintegro\Ą'anego''
w-vkonanąprzez p. Arkadiusza Kruka
i p. Wa|demaraTułodzieckiego- SEKA S.A oddziat Katowice,w maju 2010 r. Przedłozony
wniosek, wraz z uzupdnieniami (pismo NadwiślanskiejSpołki EnergetycznejSp z o.o.
w Brzeszczachz dnia 8.09.2010r. znak DOlI29l968/D92010)spetniawymaganiaformalne
określonew ań. 208 ustawy Praw.oochrony środow-iska.
Niniejsza zmiana pozwolenia zintegrowanego wynika z podjęcia przez prowadzącego
insta|acjęnastępujących
działań'
1) Przyrvrocenia do prac\' kotła wR-5. po kompleksort.ejjego modernizacji. w-raz
z zabudorvąnowej wvsoko Skutecznejinstalacji odpvlania spalin. jako najbardziej
efektywnejjednostki kotłowejdo pracy w okresie letnim.
Uruchomienie kotła WR-5 pozr,voli tnvale wyłączyć z uzytkowania i przeznaczyć
do likwidacji kocioł wR-10 nr ruchowy 4'
2) Prz1"vt'rócenia
do pracy kotłaWRm-30 po pozi,.ty.wnym
odbierze technicznym kotłaptzez
rzeczoznawcęLrDT.
Uruchomienie kotłaWRm-30 pozwoli trwale wyłączycz uŻytkowaniawyeksploatowany
techniczniekociołWR.25 z przeznaczeniemdo likwidacii.
3) Zabudowaniainstalacjiodsiarczania
spa|inz kotłów.wR-s' wR.l0 i WRm-3O
Planowane zmiany w sposobie funkcjonowaniainstalaĄi, ze r,vzględuna wystąpienie
niezgodnoŚci z obow.iązującympozwoleniem zintegrowanym'wyma'eałyzn.tianyniektorych
warunkow wydanego pozwo1eniatj' charakterystykiinstalacji. instalacji i urządzeń ochrony
l.ł
powietrza,zuiycia Surowcowpalirł'i enereii.rvarunkort.korzystaniaze srodowiskai inny'ch.
Zmian tych dokonanoniniejszą decvzją'
Zmiany żródełspalaniapaliwa' tj. zastąpieniekotłowwR.l0 (K4) i WR-25 (K5) kotłami
WR-5 (Kl) i WRm30 (K6), nie wpłynąw istotny sposob na pogorszenieoddziaływania
przedmiotowej insta1acji na jakośc powietrza Z obliczeń rozkładu stężeń substancji
rt' porvietrzuwynika. ze emisja dwut|enkusiarki' dwutlenku azotu i pvłu z instalacji nie
powoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomór,t,'określonychrv rozporządzeniu N{inistra
Srodowiska z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie poziomow' niektorych substancji
w powietrzu (Dz U Nr 47. poz. 28|) poza terenem. do ktorego prowadzący instalację
posiadatytułprawny.
Przy spalaniu paliwa o określonychw. pkt z1 niniejszej decyzji parametrachoraz przy
Zastosowaniuurządzeń ochrony powietrza tj. odpylaczy i instalacji odsiarczania spalin, przy
urvzględnieniu czasu prac.-vposzczególnych zródeł - pkt 9) niniejszej decyz1t,instalacja
dotrzymujestandard\'emisvjne pytu oraz standardyemisyjne dwutlenku siarki. określone
w rozporządzeniuN{inistraŚrodowiska z dnia 20 grudnia 2005 roku rv sprawie standardow
emisyjnych z instalacji (Dz. U. nr f60, poz 2l8l). We u,niosku r,t'ykazanororłniez,
ze instalacja dotrzymuje standardy emisyjne tlenkow azotu w przeliczeniu na dwutlenek
w ww. rozporzalzeniuw sprawiestandardowemisyjnychz instalacji.
azotu.określone
Ze wzgIęduna zmianY \\i gospodarorvaniuodpadami w punkcie l3) niniejszĄ dec.vz1i
określono dodatkową ogólną zasadę gospodarow.aniaodpadami dotyczącą mozliwoŚci
przekazywania określonych rodzajów odpadow osobom ftzycznym lub jednostkom
w celu ich wykorzystaniana własnepotrzeb-v
organizacyjnymniebędącymprzedsiębrorcami'
na podstaw-ieaktua|nie obowiązujących przepisów. Aktualnie obowiązującym aktem
prawnym lv tym zakresiejest rozporządzeniell,tinistraŚrodorviska z dnia 2l kwietnia 2006 r.
w sprawie listy rodzajow odpadow, ktore posiadacz odpadów moze przekazywać osobom
flz,1cznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami' oraz
dopuszczalnychmetodich odzysku (Dz' U Nr 75' poz, 5?7 z poźn.zm.).
w niniejszej zmianie pozwolenia zintegrowanego określono monitoring emisji
do powietrza - punkt l7) Aktualnie obowiązującym aktem prawnym doĘ'czącym zakresu
\ĄinistraSrotlowiskaz dnia 4 listopada2008 r.
r częstotliwoscipomiarowjest rozporządzenje
w sprawie wymagań w zakresie prowadzeniapomiarów wie|kościemisji oraz pomiarow
iloŚci pobieranejrr'ody (Dz. U. Nr 206 poz. |29|). Zakres pomiarór.vrł'inienbyc zgodny
z zatącznikiem nr 2 do cy.towanegorozporządzenia' a pomiary na|ezy prowadzic dwa razy
w roku. raz w.sezoniezimowym (paździemik-marzec)
oraz raz w sezonieletnim (kwiecien.
wrzesień)zgodniez \ 2 ust 8 cytowanegorozporządzenia.
Monitoring hałasu punkt 18) niniejszej decyzji' na|eiy prowadzic w punktach
zlokalizowanych na terenachochrony przedhałasem- punkty referencyjnepołozonenajblizej
obowiązującym aktem prawnym dotyczącym metodyki
Ministra Srodowiskaz dnia 4listopada
i częstotliwoŚcipomiarowhatasujest rozporządzen\e
2008 r. w sprawie wymaqań w zakresie prowadzenia pomiarow lvielkoŚci emisji oraz
źródeł hałasu. Aktualnie
l5
pomiarow iloŚci pobieranejwody (Dz Ll. nNr206 poz 1291).Zgodnie z Ę 10 ust 2 i3
c}.towanegorozporządzenia'pomiarv hałasurv Środorviskuprowadzi się raz na dwa |ata
Metodyka referencyjnawykonywania okresowych pomiarów hałasuw srodowisku,jest
okreslonaw załącznikunr 6 do c1tow,anegorozpoŻądzenia
punkt Vll 4 zmienianejdecyzji. który dotyczył
Punktem20) niniejszĄ decvz1iskreślono
zasad gromadzenia i przekazvr,t.ania
rł,vników pomiarów' poniewaz zasady te wynikają
wprost z przepisów prawa, a mianow.icie układ przekazywanych wyników okresowych
pomiarow emisji substancji do powietrza oraz inne dane, ktore nalezy przekazywac wraz
z r,.lynikamiokresowych pomiaror,vemisji substancji do powietrza są okreŚlone w załączniku
nr l do rozporządzenia
Ministra Srodorviskaz dnia l9 listopada2008 r. w sprawierodzajou'
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacjąinstalacji lub urządzenia
i innych danych orźuterminow i sposobow ich prezentaqi (Dz U. Nr 2|5, poz. 1366).
Wyniki pomiarow na|eiy przekazywac właściwym organom ochrony środowiska
iwojewodzkiemu inspektorowiochrony środowiska
($ 2 ust 1) w terminie 30 dni od dnia
zakończenia pomiaru ($ 7 pkt 3)'
Zgodnie z art,7 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzaniaemisjami gazow
cieplarnianychi innych substancji (Dz. U. Nr l30, poz. 1070 z poźn' zm.) Podmiot
korzvstający ze śtodowiskasporządza i wprowadza do Krajowej bazy. w terminie do końca
|utego każdegoroku. rapoft zawierający infbrmacje m in. o wielkosciach ernisji gazórł,
cieplarnianychi innych substancjiwprowadzan.vchdo powietrza,w-ielkościach
produkcji oraz
charakterystycesurowcow i paliw towarryszącychemisjom; środkachtechnicznychmających
na celu zapobieganielub ograniczenieemisji itp (art.6 ust.2 ustawy).
Do przedkładaniazbiorczego Zestawieniadanych o rodzajach i ilościachrv1.trvarzanych
odpadórv oraz o sposobach gospodarowanianimi aktualnie obowiązuje rozporządzenie
Ministra Srodowiska z dnia 25 maja 2OO7r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorow
|ormularzy słuzącychdo sporządzania i przekazywaniazbiorczych zestawień danych (Dz. U'
Nr 101,poz 686)
Punkt 21) niniejszej decyzji odnosi się do zmiany obowiązkórv jakie nakładasię
l}a j.jaJ''i.;;ll;1ską Społkę Energetyczną Sp. z o.o. w Brzeszczach. Zobowiązania
do zainstalowaniatymczasuwcji',.ialo;jj orlsiarczaniaspalin d|a poszczególnychźródd oraz
określenietęrminorł',zgodnych z w-nioskow.anymi'
vl'y'nikająz orzedtuzającegosię procesu
inwestycyjnegoodnośnie
docelorvejinstalacjiodsiarczaniaspalin (bu.lrw-anowegoobiektu).
Jednoczesnie do czasu zainstalowania tymczasowej instalacji odsiarczania spalin
zobowiązano do stosowaniawęgla kamiennego o odpowiednich parametrachtj. paliwa
o takich parametrach.ktore zapew.niądotrzymanleobor,viązującvch
Standardowemisyjnych parametrypa|iwa określonerv zmienianYmpozwoleniu zintegrowanym.Paliw.o Stosowane
do czasu zainstalowaniainstalacji odsiarczania spa|in rvinno byc objęte szczegolnym
monitoringiem, stąd nałożonyobowiązek prowadzenia badań kazdej partii zakupionego
paliwa.
lb
obowiązek zainstalowaniawysokoskutecznejinstalacji odpylającej spaliny z kotłorv
WR-5 (Kl)' wR-l0 (t<z i K3). zgodniez wnioskienlprowadzące.qo
instalację'ma na celu
dostosowanie instalacji do no''v1'ch \Vymogo\\ (standardorł emls11nych) jakie będą
oborviązywały
od 20l6 r.
Zmiany w rodzaju i ilości w'/twarzanych odpadow związane Są w głownej mierze
z inwestycjami oraz remontamiyvZakładzieCiepłor,vniczym,'Piast.'
Biorąc pod uwagępowYZSZeorzeczonoiak lv sentencji
Pouczenie
od decyzji niniejszejsfuzy stronom odwołaniedo SamorządowegoKolegium odwoławczego
rv Katowicach.za pośrednictwem
StarostyBierurisko.Lędzińskiego'rł.tenniniel4 dni od datr'
jej doręczenia.
Ćj
Otzvmuja:
. Nadrtiślańska
Spó|kaEnergeĘ'czna
Sp' z o.o.
32420 Brzeszcze.ul. Mickteuicza 2
. Korrrpania
WęglorraS.A. K\\'l' ..Piasi.
-t.]-l55Bieruń.ul. Gnrnitorr'a
l(j
. BieruńskiePrzedsiębiorslrro
lnn,trieriiKonunalnejSp' z o'o'
{3.l55 Bieruń'ul' Jagiellł'l3
{)piatęr, trbouą r; u,protoś,ł 2f,3P-?--{'
. ejskie r,
.czelar.orra racbunel tnkou,g'ir2.1
Tpcha..l.
u Bleruotu ur Banhu Spo.d;.ci'zpn
(rrr racb' banlr. 2b t'35 u]0{ ijł/0lU000 ; ib 000l
ro .:*u . . 4?* O1.. ?,>:t-!-o-:-.
INSPEKTOR
Wgiz:'ialuSrodou:iska j Rolłi(]!Wa
. Minister Srodotriska
t-r0-922
Warszala. ul. Walelska 52/5-l
. Wo1erródz.ki
Inspektorat
ochronrSrodorriskil
J0-02.łKatorticę.ul. Porrstańcórr.lla
rr^ e€
mgn inż. K?zasztof Si<o,uron
K9p]ą
SR. aia
t7

Podobne dokumenty