protokół - Urząd Gminy Stary Targ

Komentarze

Transkrypt

protokół - Urząd Gminy Stary Targ
RegionalnaIlzbaObrachunkowa
w Gdafisku
pnorox6r,
z kontroli kompleksowej Urzqdu Gminy w Starym Targu oraz wybranych
jednostek organizacyjnychgminy w zakresiegospodarkifinansoweji zam6wieri
publicznych,przeprowadzonejw UrzEdzieGminy w StarymTargu przy ul. Gen.
Swierczewskiego 20 (kod 82-410) przez inspektor6w Wydzialu Kontroli
RegionalnejIzby Obrachunkowejw Gdarisku.
Zakres przedmiotowy kontroli
I.
Ustaleniaog6lno-organizacyjne
1 . 1 .D a n eo g 6 l n e .
1.2.Wewnqtrzneregulacjeprawnejednostki.
1.3. Funkcjonowaniekontroli wewnEtrznej.
I .4. Prowadzonekontrole zewnEtrzne.
II.
Gospodarka pienipLnai rozrachunki
2. 1. GospodarkaSrodkamipieniEznymi.
2.2. GospodarkadrukamiScislegozarachowania.
2.3. Rozrachunki i roszczenia.
2.4. lnw entaryzacjanaleznoScii zobowiqzah.
2.5. Kredyty, po2yczki\ porgczenia.
III.
Wykonanie bud2etu
3.I . Dochodybudzetowe.
3 .2. Przychodybudzetowe.
3.3. Wydatki budzetowe.
3.4. Rozchodybudzetowe.
IV.
Mienie komunalne
4. I . Gospodarkanieruchomo6ciami.
4.2. Gospodarkapozostalymisktadnikamimajqtku.
4.3 . I nwentaryzacja rzeczoryc h skladnikow majqtku.
V.
Zadania zleconei realizowanew ramach porozumieri
5.1. Dotacje otrzymaneprzez gminEw zwiqzku zrealizacjqzadat'rzleconych.
5.2. Prawidlowo66wykorzystaniadotacji.
5.3. Srodki na realizacjEporozumieh.
VI.
Rozliczenia
6. 1. JednostkibudZetowe.
6.2. Zaldadybudzetowe.
pomocnicze.
6.3. Gospodarstwa
osobyprawne.
6.4. Samorz4dowe
Vil.
KsipgowoS6i sprawozdawczoSdfinansowa
7.1. Stani kompletno6curzqdzeriksiqgowychoraz prawidlowoSii terminowoSc
zapis6ww ewidencjiksiqgowej.
7.2. Sprawozdawczo56budzetowa.
W trakcie kontroli wyja6nieriudzielatyosoby zajmuj4cew lJrzEdziestanowiska
kierownicze oraz pracownicy bezpoSrednioodpowiedzialni za prawidlow4
real\zacjEzadanw przedmiotowymzakresie.
, - t
I
l l t r , ' . .', \ (
- )lU'|"
lr
,
I
I. Ustalenia og6lno-organizacyjne
1.1.Daneog6lne
1.1.1.Daneog6lnedotyczacekontroli
I .1.1. I . Tematykakontroli
Kontrola kompleksowa UrzEdu Gminy w Starym Targu oraz wybranych
jednostek organizacyjnychgminy w zakresiegospodarkifinansoweji zamowien
publicznych.
1. 1.1.2.Osoblzkontrolujace
. MarzenaOkuniewicz- upowaznienieNr 5/2011z dma24 listopada2010r.
. DanutaSudol- upowaznienieNr 6/2011z dnia24 listopada2010r.
1.1.1.3. Okresobjetykontrola.
Kontrol4objgtolata2007- 2010.
1.1.1.4.Terminprzeprowadzenia
kontroli.
KontrolE przeprowadzono w okresie od dnia 03 stycznia 20llr.
08 kwietnia 201lr. z przerwqw dniach:
MarzenaOkuniewicz:07 stycznia,T lutego,
Danuta Sudol: 07 stycznia,T lutego,
do dnia
1. 1.2. Kierownictwojednostki
. W6jtem Gminy (zaSwiadczenie
wydane w dniu 2l listopada2010r. przez
Gminn4 Komisjq Wyborcze o wynikach wybor6w bezpoSrednichw dniu
2l listopada 2010r.) jest Pan Wieslaw Adam Kazmierski. Objqcie
obowi4zk6wnast4pitow dniu 04 grudnia2010r.
Pan Wieslaw Kalmierski byl Wojtem Gminy Stary Targ tak2e w okresie
poprzedniejkadencji.
. SekretarzemGminy jest od dnia 30 wrzeSnia1999r.Pan Pawel Kaszyriski.
Jest on jednoczeSnienieetatowymZastqpc4 W6jta Gminy Stary Targ,
(Zarzqdzenie
Nr 3212010W6jta Gminy StaryTarg z dnia28 grudnia20l0r.w
oraz
sprawie powolania Zastgpcy W6jta Gminy Stary Targ
w poprzedniejkadencji - ZarzqdzenieNr 3lal07 Wojta Gminy Stary Targ
z dnia 19 pu2dziemika2007r. w sprawie powolania ZastEpcyWojta Gminy
Stary Targ).
. Skarbnikiem Gminy jest Pani Miroslawa Skrzypek, powotana na to
stanowisko Uchwal4 Nr X/65/99 Rady Gminy w Starym Targu z dnia
12 marca1999r.w sprawiepowolaniaSkarbnikaGminy StaryTarg.
. Przewodniczqcym Rady Gminy jest Pan Krzysztof Knapik, wybrany na
mocy Uchwaty Nr I/1/2010 Rady Gminy Stary Targ z dnia 30 listopada
2010r.w sprawiewyboru Przewodniczqcego
Rady Gminy Stary Targ.
W okresie poprzedniej kadencji, PrzewodniczqcymRady Gminy byl Pan
Miroslaw Brakoniecki (Uchwala Nr Ill12006 Rady Gminy Stary Targ z dnia
. l
l l I
l{1'
I
huu,t(
27 listopada2006r. w sprawiewyboru PrzewodniczqcegoRady Gminy Stary
Targ).
Imienny wykaz wladz gminy, zawierajqcy takhe daty powolania i odwolania
poszczegolnych
os6bstanowi4aktaroboczenr 1.1.2.11do protokotu.
1.2. Wewnptrzne regulacje organizacyjno- prawne jednostki.
(okresobjqtykontrol4- 2010r.).
1.2.1.Statutgminy.
Gmina dziaLaw oparciu o Statut Gminy Stary Targ, uchwalony przez RadE
Gminy Stary Targ Uchwat4 Nr IV 12312002 z dnia 30 grudnia 2002r.
w sprawieuchwaleniaStatutuGminy w Starym Targu.
TreS6 statutu opublikowana zostala w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa
PomorskiegoNr 98 z dnia 22 sierpnia2003r.,poz.1742.
I .2.2.RegulaminOrganizacyjnyUrzQdu.
Regulamin Organizaayjny Urzqdu wprowadzony zostal Zarzqdzeniem
Nr 512005Wojta Gminy Stary Targ z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie
ustalenia Regulaminu OrganizacyjnegoUrzgdu Stary Targ, z p6zniejszymi
zmianami wprowadzonymi Zarzqdzeniami W6jta: Nr 112006zdnia 31 lipca
2006r.i Nr 9/2007z dn\a30 kwietnia2}}7r.
RegulaminokreSla:
. zakres dzialaniai zadaniaUrzqdu,
. strukturporganizacyjnqUrzgdu,
o podzial zadahi kompetencjipomiqdzykierownictwo Urzqdu,
. zadanta i kompetencje kierownik6w referat6w, USC i samodzielnych
stanowiskpracy,
. zakres dzialanposzczeg6lnychreferat6wi samodzielnychstanowiskpracy,
. okresowe oceny kwalifikacyjne pracownik6w zatrudnionych na
stanowiskachurzgdniczy ch,
o zasady postEpowania przy opracowywaniu aktow prawnych i innych
dokumentoworaz ich publikacji,
. organizacjq dzialalnoScikontrolnej,
. zasadypodpisywaniapism i decyzji administracyjnych,
. zasadyzalatwianiaspraw.
L2 .2.l . Reeulamin wynasr adzaniapracownikow.
Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 2l listopada 2008r. o pracownikach
samorz4dowych(Dz.U. Nr 223, poz. 1458) i wydanego na jej podstawie
rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 18 marca 2009r. w sprawie
wynagradzaniapracownik6w samorzqdowych(Dz. U. Nr 50, poz.398) j ednostka
opracowalaregulamin wynagr adzaniapracownik6w zatrudnionych na podstawie
umowy o pracQ.Regulamin, wprowadzony zoslal ZarzqdzeniemNr 2/2009
,,--}. " ,
\,
/. /
tlJltr'
|
\ t "
,1 lIz
i l r l
lll
i
W6jta Gminy Stary Targ z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia
RegulaminuWynagradzaniaPracownikowUrzqdu Gminy Stary Targ.
RegulaminokreSla:
- wymaganiakwalifikacyjne pracownik6w samorz4dowych,
- szczeg6lowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom
wy nagrod zenia zasadniczego,
- warunki i spos6bprzyznawaniadodatkufunkcyjnegoi dodatkuspecjalnego,
- warunki przyznawaniaoraz warurnkii spos6bwyplacanianagr6d innych niz
nagrodajubileuszowa,
- zasady premiowania pracownik6w zatrudnionych na stanowiskach
pomocniczych i obslugi,
- sposob i terminy wyplat wynagrodzeri i pozostalych naleznoSci
pracowniczych.
1.2.3.Dokumentacjaopisuiacaprzyjqtew jednostcezasadlz
rachunkowoSci.
Wewngtrzneregulacjeprawne dotyczqcefunkcjonowaniagospodarkifinansowo
- ksiggowejw UrzEdzieGminy Stary Targ przyjqto:
.
ZarzqdzeniemNr 29106W6jta Gminy Stary Targ z dnia 27 pu2dziernika
2006r. w sprawie przyjgtych zasadlpolitykirachunkowo6ciw lJrzEdzieGminy
w StarymTargu, kt6rym ustalono:
o plan kont dla budzetuGminy Stary Targ - zalqcznikNr l,
o plan kont dla jednostki Urzqdu Gminy w StarymTargu - zalqcznikNr 2,
o wykaz zbior6w danychtworzqcychksiggi rachunkowena komputerowych
noSnikachdanych- zalqcznikNr 3,
. wykaz program6w komputerowych wraz z opisem poszezegolnych
program6w - zalqcznikNr 4,
. ochronE danych i ich zbior6w oraz dokument6w ksiggowych i ksi4g
rachunkolvych(opis systemu)- zalqcznikNr 5
z poflniejsz:tmi zmianami wprowadzonymi Zarzqdzeniami Wojta Gminy Stary
Targ:Nr 2112007
z dnia26 czerwca2007r.,
Nr 06/08z dnia29 kwietnia2008r.;
. ZarzqdzeniemNr 43105W6jta Gminy Stary Targ z dnia 29 wrzeSnia2005r.
w sprawie wprowadzeniai stosowaniaprocedur i instrukcji w LJrzqdzieGminy
w StarymTargu, kt6rym wprowadzono;
o Instrukcjginwentaryzacyjnq- zaLqcznikNr 1,
. Instrukcjgobiegu i kontroli dokument6w- zalqcznikNr 2,
. InstrukciEdotycz4cQgospodarki
kasowej- zalqcznikNr 3,
o Procedura kontroli gromadzenia i zwrotu rirodkow publicznych
zalqcznikNr 5,
o Instrukcjgewidencji druk6w Scislegozarachowania- zalqcznikNr 6.
Przyjgtew UrzEdziezasadyrachunkowoScis4 zgodnez obowiqzujqcymiw tym
zakresieprzepisami,j ak r6wniez na bie2qcoaktualizowane.
Wykaz wewnEtrznychuregulowariprawnychstanowi4akta robocze nr 1.2.3./l
do protokolu kontroli.
1l'''"'1',',,^,.,
t
),,,t,'
'
r
i i,l''
[--
,/
t'Ttt,u'14' ?'
t
'
\
\
dostepudo komputera.
1.2.4.Srodkikontroli zabezpieczenia
Informacjg dotycz4c4 sposobu zabezpieczeniaw UrzEdzie Gminy dostqpu do
komputer6w zloLyl informatyk Pan Mariusz Jankowski. Z informacji tej
wynika, 2e w Urzgdziedokonuje siq wta6ciwegozabezpieczenia.
Ww informacjastanowiakta roboczenr 1.2.4./1do protokolukontroli.
1.2.5.Przepisywewnetrznereeulujaceobieg i kontrolQdowod6wksiegowych.
Uregulowania dotycz4ce obiegu i kontroli dowod6w ksiggowych zawarto
w ,,lnstrukcji obiegu i kontroli dokument6w finansowo-ksiEgowych
w Urzgdzie Gminy w Starym Targu", stanowiqcej Zalqcznik Nr 2 do
ZarzqdzeniaNr 43105Wojta Gminy Stary Targ z dnia 29 wrzeinia 2005r.
w sprawie wprowadzen\ai stosowaniaprocedur i instrukcji w Urzgdzie Gminy
w StarymTargu.
InstrukcjaokreSla:
. dowodyksiggowe- daneog6lne,
. dowody ksiqgowe - dane szczegolowe(zasadysporz4dzaniadokumentu do
ksiggowania,treS6dowodu ksiggowego,obowiqzujqcer odzaje dokument6w
przyjgtych do stosowania),
. obieg dokument6w
dokumentowanie operacji ksiggowych (w ktorym
wskazano: nazwe dokumentu, osobg sporzqdzajqc4dany dokument, wykaz
dokument6w lub zalqcznikow bEd4cych podstaw4 wystawienia danego
dokumentu,termin sporzqdzenia
danegodokumentu),
. terminarz splywu do Referatu Finansowegodokument6w finansowych od
poszczegolnychreferat6wi samodzielnychstanowiskpracy,
. kontrolg dowod6w ksipgowych,
. ochronqdanychw stosowanychsystemachkomputerowych.
I .2.6.Jednostkipomocniczegminy.
Na terenie Gminy Stary Targ dziala og6lem 14 jednostek pomocniczychsolectw. Wszystkie utworzone zostaly jeszcze przed powstaniem wsp6lnot
samorz4dowych.
Ka2dajednostkapomocniczadziala w oparciu o statut,uchwalony przez RadE
Gminy Stary Targ Uchwal4Nr VI/39103z dnia 13 marca 2003r. w sprawie
nadaniastatut6w solectwa:Stary Targ, Nonry Targ, Ramoty, Tropy Sztumskie,
Bukowo, Jordanki, Szropy, Szropy Niziny, Jurkowice, Kalwa, D4browka
Malborska, Loza, Tulice i Kqtki (opublikowane w Dzienniku Urzgdowym
WojewodztwaPomorskiegoNr 99 z dnia25 sierpnia2003r.,pozJ77l),
z polniejszymi zmianami wprowadzonymi Uchwal4 Nr XIV/13612008 Rady
Gminy Stary Targ z dnia 3 kwietnia 2008r. (opublikowane w Dzienniku
Urzgdowym Wojewodztwa PomorskiegoNr 59 z dnia 25 czerwca 2008r.,
poz.l681).
Zawarte w statutachuregulowaniaspelniaj4wymogi art.35ust.3 ustawy z dnia
gminnym.
8 marca1990r.o samorzqdzie
/
'\
z'--'i
[ r l'j 'r , , . t
i .
I' rtt,
,
,
i,
i i'
'
j
[ -1
u
.
i
Wykaz jednostekpomocniczychGminy stanowiqakta robocze nr 1.2.6.11do
protokolukontroli.
I .2.7.Gminnejednostkiorganizacyjne.
Zadania samorz4du gminnego wykonuj4 poza Urzqdem 8 jednostek
organizacyjnych,tj. 5 jednostek budZetowych,zaklad budzetowy i 2 instytucje
kultury.
Jednostkibudzetowe:
. Zespol Szk6l w Starym Targu,
. ZespolSzkolno- Przedszkolnyw Waplewie Wielkim,
. SzkolaPodstawowaw Szropach,
. SzkolaPodstawowaw D4browceMalborskiej,
. Gminny OsrodekPomocySpotecznejw StarymTargu.
ObslugEfinansowo- ksiqgowqszk6l prowadzi nieodptatnieUrzqd Gminy, na
podstawiezawartychz dyrektoramiszk6l porozumienz dnia 0 I wrzeSnia 2003r.
Zaklad budietowy:
, ZakladGospodarkiKomunalnejw StarymTargu
Insfytucjekultury:
. Gminny OSrodekKultury w StarymTargu,
. GminnaBibliotekaPublicznaw StarymTargu.
Powy2szeinstytucje zoslalywpisanew Rejestrzeinstytucji kultury prowadzonej
przez lJrzqd Gminy.
ObstugEfinansowo - ksiEgow4instytucji kultury prowadzi nieodplatnie Urzqd
Gminy, na podstawiepostanowieriregulamin6worganizacyinychw/w instytucji
i zawartychz Wojtem Gminy Stary Targ porozumieri,i tak:
na podstawie $9 Regulaminu
z Gminnq Bibliotek4 Publiczn4
oraz
Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Targu
Porozumieniaz dnia 18 grudnia 2003r.w sprawiepowierzeniaprzezBibliotekq
UrzgdowiGminy w StarymTarguprowadzeniaobslugifinansowo-ksiqgowej,
na podstawie $7 Regulaminu
z Gminnym Osrodkiem Kultury
OrganizacyjnegoGOK w Starym Targu oraz Porozumieniaz dnia 15 grudnia
2004r. w sprawie powierzeniaprzez GOK Urzqdowi Gminy w Starym Targu
prowadzeniaobslugifinansowo-ksipgowej.
W statutachww. instytucjiokreslono, 2e siedzibaGOK i Biblioteki jest budynek
przy 22 Lipca w StarymTargu.Stwierdzonobrakjakichkolwiek uregulowah,na
jakich zasadachinstytucjete gospodarujqprzydzielonymprzez Gminq mieniem.
Aktualny wykazjednostek organizacvjnychstanowi4akta robocze nr 1.2.7.11
do protokolukontroli.
1.2.7.Petnomocnictwa.
Ustalono, 2e kierownicy jednostek organizacVjnychgminy nie majEcych
osobowoSciprawnej dzialajqjednoosobowo na podstawie pelnomocnictwa
udzielonegoprzezWojta Gminy StaryTarg.
I,lylr{..
i
|\
1 \
6{u,t,//'
y-.,
1.3.Funkcjonowaniekontroli wewnqtrznej'
Kontrol4w tym zakresieobjqto2010r.
1.3.1.Wvkonvwaniekontroli wewnetrznejprzezkomisjerewizvjnaradv.
Zasady i tryb dzialania komisji rewizyjnej okrejlone zostaly Regulaminie
fomisji Rewizyjnej Rady Gminy w Starym Targu, stanowi4cymZalqcznik Nr 2
do StatutuGminy Stary Targ.
Zgodnie z postanowieniami$4, Komisja Rewizyina przeprowadzakontrole na
pJdstawieio.rn.go planu kontroli zatwierdzonegoprzez Radq ofazna zlecenie
irady Gminy, nu wniosek przewodniczqcego Rady, na uzgodniony
t pit"*odniczqcym Rady wniosek radnego albo przewodnicz4cegokomisji
,uiy. Roczny planzawieraprzedmiot,zakresoraz orientacyjnytermin kontroli'
w dniu 25 marca 2010r. Rada Gminy stary Targ podjqla Uchwalg
Nr XXXVII]345]2O10 w sprawie zalwierdzeniaplanu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Stary Targ na 2010 rok.
kontrole
Ustalono,2e w ZbtOr.komisja Rewizyjnaprzeprowadztlanastqpujqce
w zakresiegospodarkifinansowej:
o w dniu 1l czerwca 2010r. - kontrola w zakresie zobowiqzafi Zakladu
Gospodarki Komunalnej w Starym Targu oraz analiza dokumentacji
zwiqzanejz organizo*uni.- przetarguna swietlicEwiejsk4 i budynek oSP
w WaplewieWielkim,
kontrola w zakresie real\zaci\ zadah
. w dniu 14 pa1dziern\ka2010r.
inwestycyjnych:
- Swietlica i remizaOSPw WaplewieWielkim,
- place zabawi boisk,
- ..ORLIK 2012".
1.3.2.Wykonywaniekontroli przezSkarbnika'
Obowi4zki kontrolne Skarbnika okreslone zostaty w iego zakresieczynnofci
($ 16
oraz w Regulaminie Organizacyinym Urzqdu Gminy w Starym Targu
Regulaminu).
Do obowi4zk6w Skarbnikanale?ym. in.:
o nadzorowaniei kontrola tealizacii budzetu gminy,
. sprawowanienadzorunad prac4referatuksiEgowo$ci,
o przeprowadzanie kontroli goipodarki finansowej jednostek gminnych
j ednostekor ganizacvjnYch,
finansowej,
Usialono, ze ob-owiqzki-i odpowiedzialnog6w zakresiegospodarki
powierzyl
wynikaj4ce z ustawy o finansach publicznych w6jt Gminy
Skarbnikowina pi6miew dniu 24 czetwca2U)Ar'
Zr6det'
1.3.3.Kontrola Srodk6wfinansowvchz nielegalnvchlub nieujawnionvch
2000r'
Na podstawie art.llaw zw\qzkuz art.2pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada
wartoSci
o przeciwdzialantu wprowadzania do obrotu finansowego
a
.i*utl.(
Lt,
\\
\
maj4tkowych pochodzqcych z nielegalnych lub nieujawnionych lrodel oraz
przeciwdzialaniufinansowaniuterroryzmu(Dz. U. 22003r. Nr 153, poz. 1505
ze zm.), opracowanoi wprowadzonow Zycie ZarzqdzeniemNr 79a12004Wojta
Gminy Stary Targ z dnia 26 listopada 2004r. - ,,Instrukcjg przeciwdz\alania
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartoSci majqtkowych pochodz4cych
z nielegalnychlub nieujawnionych 1rodeloraz o przeciwdzialaniufinansowaniu
terroryzmuw UrzqdzieGminy w Starym Targu".
I ntegralnq czqSci 4 w/w i nstrukcji stanowiq zalqczniki:
. Nr | - wzor o6wiadczeniao zapoznaniusiq z treSciQinstrukcji i przyjgciu do
Scislegoprzestrzeganiazasadw niej okreSlonych,
. Nr 2 - wz6r powiadomieniaGIIF,
. Nr 3 - rejestrpowiadomieriGl6wnego InspektoraInformacji Finansowej.
Wojt Gminy powierzyl funkcjq koordynatora ds. wspolpracy z GIIF
SekretarzowiGminy.
o staniemajatkow)'m.
1.3.4.Oriwiadczenia
Wszyscy radni gminy (kadencji 2006-2010)oraz pracownicy zobowi4zani do
zlo2enia oSwiadczeri majqtkowych za rok 2009 zlo2yli je w ustawowym
terminie (do 30 kwietnia 2010r., i dodatkowo radni - na 2 miesiqceprzez
uplywemkadencji,tj. do 13 wrze6nia2010r.)
Terminowo zlo2onezostaly r6wniez wymaganeoSwiadczeniamaj4tkowe przez
radnychgminy obecnejkadencji(30 dni od daty Slubowania,tj. do 29 grudnia
2010r.)oraz Wojta Gminy StaryTarg (w dniu 28 grudnia2010r.).
Informacje w powyzszym zakresie, zlo2one przez Wojta Gminy
i inspektorads. Obslugi Rady Gminy - Pani4Alicjq Kowalczyk stanowi4akta
roboczenr t.3.4.11do protokolukontroli.
1.3.5.Funkcjonowaniesystemukontroli zarzadczej.
Stwierdzono, 2e w zakresie kontroli zarzqdczejopracowanojedynie ,,Zasady
kontroli dokument6w ksiqgowych w lJrzqdzie Gminy w Starym Targu",
wprowadzoneZarzqdzeniemWojta Gminy I\r 4212009z dnia3l grudnia2}}9r.
Niniej sza instrukcja okreSlazasady:
. rzetelnegoi pelnego dokumentowaniai rejestrowaniaoperacji finansowych
(gospodarczych),
o zarwterdzenia(autoryzacji) operacji finansowych (gospodarczych) przez
kierownikajednostkilub osobyprzezniegoupowaznione,
. podzialu kluczowych obowi4zkow dotycz4cych zatwierdzenia, realizacii
i rejestrowania operacji finansowych (gospodarczych) pomiEdzy
pracownik6w,
. weryfikacji operacjifinansowych(gospodarczych)przedi po realizacji.
'/
/'--\,
\ \t l r ^ , i
)t w
i l l t '(
f
I-
I I
lltr
lll
\
'
,.;,
/'
tii oc'i 11'
1.3.6.Systemzarzadzaniai kontroli projekt6wz udzialemSrodkowUE (dotacji
rozwojowych).
Uregulowania dotyczqcesystemu zarzqdzaniai kontroli projektow z udzialem
Srodkow UE ujgte zostaly w ,,Zasadachpolityki rachunkowoSciprojektow
finansowanych ze Srodkow unijnych", wprowadzonych Zarzqdzeniem
Nr 3412009W6jta Gminy Stary Targ z dnia 16 listopada 2009r, z po2n. zm.
wprowadzonymi ZarzqdzeniemNr ll20l1 Wojta Gminy z dnia l l stycznia
2011r.
lJstalono, 2e w 2010r. realizowano 5 projekt6w wspotfinansowanychze
SrodkowUnii Europejskiej,pn.:
. ,,Budowa mini boisk, plac6w zabaw w 9 miejscowoSciachGminy Stary
Targ" (w ramachProgramuRozwoju Obszar6wWiejskich),
. ,,Budowa Swietlicywiejskiej w Waplewie Wielkim" (w ramach Programu
Rozwoju Obszar6wWiej skich),
. ,,Rozbudowa Szkoly Podstawowej w Szropach" (w ramach Regionalnego
ProgramuOperacyjnego),
. ,,Podniesienie atrakcyjnoSci turystycznej szlaku zamk6w Gotyckich na
PowiSlu- budowa Scie2ekrowerowychw Waplewie Wielkim" (w ramach
RegionalnegoProgramuOperacyjnego),
. ,,Lepszy start - lepsza przyszlo(6 - cykl zaig(,dydaktyczno-wyrownawczopsychoedukacyjnych
w celu wyr6wnaniaszansedukacyjnychi podniesienia
jako6ci uslug edukacyjnychdla uczni6w w powieciesztumskim"(w ramach
Programu Operacyjnego Kap i t al Ludzki 2007 -20| 3) .
Dla w/w projektow okreslono zasadyobiegu dokument6w,funkcjonowaniakont
oraz prowadzeniaksi4g rachunkolvychi archiwizacji dokument6w. OkreSlono
r6wniez osobyodpowiedzialnezarealizacjEdanegoprojektu w zakresie:
o merytorycznym,
. skladaniawnioskow o ptatnoS6oraz o prawidlowoScirozliczehfrnansowych
z U rzgdemMarszalkowskim,
. nadzorufinansowo-ksiqgowego,
. zgodno6ciz ustaw4Prawozam6wieripublicznych.
1.3.7.Audyt wewnetrzny.
W badanymokresienie wystqpit obowi4zekprowadzeniaaudytuwewnqtrznego.
1.4. Prowadzonekontrole zewnptrzne.
W okresieod 13 lipca 2007r.(tj. od dnia zakohczeniapoprzedniejkontroli RIO)
do 03 stycznia20llr. przeprowadzonezostalyw zakresiegospodarkifinansowej
nastqpuj4cekontrole:
obliczania,potrqcaniai optacaniaskladekoraz
l.
PrawidlowoSdi rzetelnoS6
innych wplat, do kt6rych pobierania zobowiqzany jest Zaldad oraz zglaszaniedo
ubezpieczerispolecznychi ubezpieczeniazdrowotnegoza okres od 0ll 2005r.
2008r. przez Za\<hadUbezpieczef SpolecznychOddzial w Gdarisku- Wydziat
Kontroli Platnik6w Skladek.
Prawidlowo66 wydatkowania dotacji celowej z bud2etu panstwa na
2.
real\zacjqprojektu ,,Moje Boisko - Orlik 2072" - kontrola przeprowadzona
w dniu 23 wrzeinia2}}9r. przez PomorskilJrzqd Wojew6dzki w Gdarisku.
PrawidtowoSd wydatkowania dotacji celowej z budzetu pafistwa,
3.
przyznanej na realizacjg inwestycji pn. ,,Remont drogi Szropy - Jodl6wka",
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dr6g Lokalnych 2008-2011kontrola przeprowadzonaw dniu 20 grudnia 2010r. przez Pomorski Urzqd
W oj ew6d zki - W y dzial Zarzqdzani a Funduszami Europejskimi w Gdarisku.
Ostatnia kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej
i zam6wieri publicznych przeprowadzona zostala przez Regionaln4 IzbE
Obrachunkowqwokresieod 02 kwietnia do 13 lipca 2007r.
W jej wyniku wydanezostaloprzezIzbEw dniu 14 sierpnia2007r.wystqpienie
pokontrolne,w ktorym sformulowano24 zalecema.
Pisemnqinformacjq o realizacji wniosk6w pokontrolnychW6jt Gminy Stary
Targ przeslaL do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Gdarisku w dniu
l7 wrze{nia2007r.
W okresie od dnia 02 do dnia 18 kwietnia 2008r. Regionalna Izba
Obrachunkowaw Gdariskuprzeprowadzilakontrolg problemow4 ktorej celem
bylo sprawdzeniewykonania wniosk6w pokontrolnych. W jej wyniku wydane
zostalo przez Izbq w dniu I I czerwca 2008r. wystqpienie pokontrolne
( WK. 09 13I | | 8 lK/ 3I | 470 | I 08), w kt6rym sformulow ano 4 zalecenia.
Na powy2szewyst4pieniepokontrolne,W6jt Gminy nie udzielil Regionalnej
Izby Obrachunkowejodpowiedzi.
w dalszejczg5cininiejszegoprotokolu.
Wykonanietych zalecenprzedstawiono
W trakcie kontroli stwierdzono, 2e jednostka nie dopelnita obowi4zku
a w B iuletynie Informacji Publi cznej:
udostgpnieni
. zalecet'rpokontrolnych z dnia 14 sierpnia 2007r. z kontroli kompleksowej
(przeprowadzonej
w okresieod 02 kwietniado 23lipca 2007r.),
. tresci protokolu kontroli problemowej (przeprowadzonejw okresieod 02 do
18 kwietnia2008r.).
II Gospodarka pienigZnai rozrachunki
Kontrol4 lata: 2009 - 2010
2. l. 1 Gospodarkakasowa
2.1.1.l W zakresiespraworganizacyjn)rch
W okresiekontrolowanym zasadyobrotu got6wkowego oraz spos6bjego
udokumentowania okre6lone zostaly w Instrukcji dotyczqcej gospodarki
kasowej stanowi4cel Zatqcznik Nr 3 do ZaruqdzeniaNr 43105Wojta Gminy
Stary Targ z dnia 29 wrzeinia 2005r. w sprawie wprowadzenia stosowania
"1i11;i
. \ft
\
11
fi,rr,L(-
procedur i instrukcji w UrzEdzie Gminy w Starym Targu i jednostkach
organizacvjnych.
W Instrukcji zawartouregulowaniaw zakresie:
. warunk6w organizacyjno- technicznych kasy oraz jej zabezpieczenia,
. transportui ochrony i przechowywaniawartoScipieniqZnych,
. odpowiedzialno6ci
i obowi4zk6wkasjera,
. dokumentowaniaoperacjikasowych,
. zasadsporzqdzaniadokument6w kasowych,
. inwentaryzacjikasy.
W badanymokresietj. od dnia 3 wrzeSnia2007r.obsluggkasy prowadzil
pracownik zatrudnionyna stanowiskuinspektorads. kasy.
Osoba ta przyjmuj4c obowi4zki kasjera zloLyla pisemne oSwiadczenie
o odpowiedzialnoScimaterialnej za powierzonq jej gotowkE i inne walory
znajdujqcesiq w kasie.
Kasjer dysponuje r6wnie2 aktualnym wykazem os6b upowaznionych do
dysponowaniagot6wkqwrazze wzorempodpisowtych osob.
Instrukcjg kasowq w ktorej okreSlonozasadygospodarkikasowej w Urzqdzie
Gminy w StarymTargu przekazanokasjerowi.
2. 1.1.2Funkcjonowaniei dokumentowanie
operacjigot6wkowych
KontrolE
got6wkowych
przeprowadzono
obrot6w
metodq
qc
reprezentatywn4obejmuj badaniem I polrocze20 10r.
Na podstawie czek6w gotowkowych sprawdzono zgodno56 kwot
pieniE2nychprzyjEtych z banku z ich ewidencjonowaniemw urzqdzeniach
ksiggowychtj. w raportachkasowychorazna koncie 101 ,,Kasa".
Sprawdzonoczeki got6wkowe o nr: 3035466600;3035466776- 3035466800;
3035466926- 3035466943zrealizowanew okresieod I styczniado 30 czerwca
2010r.
Pobrana got6wka zostala w pelnej wysokoSci zaprzychodowanaw raportach
po stronieWn konta 101,,Kasa".
kasowychorazzaewidencjonowana
W prawidlowej wysokoScizaprzychodowanotakhewplywy got6wkowe do kasy
Gminy uzyskanena podstawiekwitariuszyprzychodowychK- 103.
Sprawdzonoobr6t udokumentowany
kwitariuszamiprzychodowymiK-103 o nr:
5900360 5900400;5900630 5900700;5900801-5900900;
59009015901000;5901001- 5901079za okresod 4 stycznia2}lOr.do 30 marca2010r.
Ustalono, 2e pobrana na ich podstawie got6wka zostala w pelnej wysokoSci
odprowadzonana wlaSciwyrachunekbankowy.
Wszystkieczeki got6wkowe oraz dowody dokumentujqcewplaty do kasy objEte
zo statyewi dencjq druk6w rici slego zarachowania.
W okresie badanym w kasie Urzgdu Gminy prowadzone byly nastgpujqce
raportykasowe:
- raporty kasowe przeznaezone do ewidencji obrot6w zwiqzanych
z dzialalnoSci4
Urzgdu Gminy, w ktorych ewidencjonowanowplywy z tytulu
,,-11
"
t
I'
)itil
t--
rvli
1i
ll r
/.t
.,/
ll
It
l
12
r
,/
V'47.cuLt,,
k
dochodow i wydatk6w (oznaczoneRk - Dochody i Rk - Rozchody i kolejno
nadanynumer),
- raporty kasowe przeznaczone do ewidencji obrot6w zwiqzanych
z zakladowym funduszem riwiadczerisocjalnych utworzonym przez lJrzqd
Gminy, Szkoly Podstawowe: Stary Targ, Waplewo, Szropy, Dqbrowka
Malborska,PubliczneGimnazjum w Starym Targu (oznaczoneRk - ZFSS nazwajednostki organizacyjneji kolejno nadanynumer),
- raporty kasowe przeznaazone do ewidencji obrot6w zwiqzanych
z dzialalnoSciqSzk6l Podstawovvychw Starym Targu, Waplewie Wielkim,
Szropach,D4br6wce Malborskiej, Gimnazjum w Starym Targu, Gminnego
O(rodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej (oznaczoneRk -nazwa
jednostki organizacyjneji kolejno nadanynumer),
Ustalono, 2e na prowadzenie obslugi finansowo ksiEgowej Szk6l, Gminnego
OSrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej zostaly zawarte w dniach
1.09.2003r.,18.12.2003r.i 15.12.2004r.porozumieniana czas nieokreSlony.
Prowadzenieobslugifinansowo- ksiggowejjest nieodplatne.
Zgodnie z przyjEtymi uregulowaniami raporty kasowe sporzqdzanebyly
technik4reeznqnaznorrnalizowanymdruku,,Raportkasowy".
Raportykasowe sporzqdzane
byly za okresyjednodniowe, zamykanenie p6zniej
ni2na konieckazdegomiesi4ca.
Naniesione w nich dane umozliwiaty powi4zanie poszczegolnychpozycji
ewidencyjnych z okreSlonymi2r 6dlov,rymidokumentamikasowymi.
Dokonanew okresie badanymwyplaty got6wki z kasy znajdujqpotwierdzenie
w prawidlowych dokumentachsprawdzonychpod wzglpdem merytorycznym
i formalno - rachunkowym oraz zatwierdzonych do wyplaty przez
upowaznionychpracownik6w(sprawdzonoraportykasowewydatkow o nr l;2;
4 ; 6 - 1 0 , 1 2 ; 1 31; 5 ;1 6 ) .
Odbi6r gotowki z kasy potwierdzany byt przez osoby upowaznione do jej
odbioru.
Pogotowiakasowegow jednostcenie ustalano.
Przestrzegano obowi4zku protok6larnego przekazywania kasy w przypadku
zmian na stanowisku kasjera kahdorazowo sporzqdzaj4cprotokoly zdawczo odbiorcze.
W 2010r. przeprowadzono 2 dora2ne kontrole kasy, udokumentowane
protokotami z kontroli kasy przeprowadzonej w dniu 30.06.2010r.
i 29.09.2010r.
2.1.1.3InwentaryzacjaSrodkowpienieznychw kasie
Inwentaryzacja Srodkow pienigznych w kasie przeprowadzonazostala
w dniu 31.12.2009r. i 31.12.2010r. Z protokol6w z przeprowadzonej
inwentaryzacji wynika, 2e ro2nic pomiEdzy stanem faktycznym, a stanem
ewidencyjnymnie stwierdzono.
I
I
(
,' );iL:,\- \I iil r
t
i
IJ
ii;,,q
*w
\
2.1.2Obstugabankowa
2.1.2.1Obslugabankowagminy i podlegl)rchjednostekorganizacyjnych
W okresie objEtym kontrol4 obslugqbankow4 budzetuGminy Stary Targ
oraz jednostek oSwiatowychi kultury prowadzil Bank Sp6tdzielczyw Sztumie
Oddzial w Starym Targu na podstawie umowy zawartej w dniu 5 wrzeSnia
2008r.
UmowEzawartona okres3 lat od dnia podpisaniatj. do 5 wrze6nia20ll r.
Wyboru banku dokonano z zastosowaniem ustawy Prawo zam6wieri
publicznych.
2.1.2.2 InwentaryzacjaSrodk6w pienie2nychzqromadzonychna rachunkach
bankowych
Na koniec roku obrotowego 2009 i 2010 stan Srodk6w pieniq2nych
zgromadzonychna wszystkich rachunkachbankolvych uzgodniono z bankiem
w drodzepisemnegopotwierdzen\asalda.R6znic nie stwierdzono.
2.2 Gospodarkadrukami Scislego
zarachowania
2.2.1 Opracowanieinstrukcji eospodarkidrukami ewidencjonowanymi
W okresie objEtym kontrolq zasadyewidencji i kontroli drukow Scislego
zarachowania okreSlone zostaly w odrEbnej Instrukcji dotyczqcej ewidencji
i kontroli drukow Scislego zarachowania, stanowi4cej Zalqcznik Nr 6 do
ZarzqdzeniaNr 43105Wojta Gminy Stary Targ z dnia 29.09.2005r.w sprawie
wprowadzeniai stosowaniaprocedur i instrukcji w Urzgdzie Gminy w Starym
Targu i jednostkach organ\zacyjnychzm. Zarzqdzeniem Nr ll20ll z dnia
l1 styczni2
a011r.
InstrukcjaokreSla:
. rodzajedokument6w,kt6re zalicza sig do drukow Scislegozarachowania,
. spos6bewidencjonowaniaobrotu i kontroli druk6w,
. zasadyich przechowywaniai oznakowania,
. terminy inwentaryzacji.
W lJrzEdzieGminy ewidencj4drukow Scislegozarachowaniaobjgto:
czekigot6wkowe,
dowody wplaty KP ,,Kasa przyjmie",
dowody wyptaty KW ,,Kasawyplaci"
arkuszespisu znatury,
kwitariuszeprzychodoweK-103.
drukamiewidencjonowanymi
2.2.2Spos6bgospodarowania
Ewidencja druk6w Scislegozarachowaniaprowadzonabyla w Ksiqgach
druk6w Scislegozarachowaniawz6r Pu-K-2l0 zalohonychodrqbniedla kazdego
rodzaju druk6w.
14
fu,,,,t4
\
Podstawqzapis6ww ksiqgachstanowily:
- dla przychodu- wpis zakupuna podstawiefaktury,
- dla rozchodu- pokwitowanie osobyupowaznionejdo odbioru drukow.
Ewidencjadrukow prowadzonabyla w ReferacieFinansowym.
Pracownikiem odpowiedzialnym za prawidlowq gospodarkg, ewidencjq
i zabezpieczeniejest pracownik zatrudniony na stanowisku inspektora ds.
ksiqgowo6cibudzetowej.
Do sposobuprowadzeniaewidencji uwag nie wniesiono.
2.2.3 Inwentaryzacja druk6w ewidencjonowan)'ch
W okresie objqtym kontrol4 inwentaryzacjE druk6w Scislego
zarachowaniaprzeprowadzonow dniu 3 | .12.2009r.i 3 | .12.2010r.
Spisem z natury objgto wszystkie druki Scislegozarachowania,kt6re zgodnie
z obowiqzujqcymiuregulowaniamiwewngtrznymi zostaly w jednostce do nich
zaliczone.
Ro2nic inwentaryzacyjnych nie stwierdzono.
2.3 Rozrachunki i roszczenia
Kontrolqw powyZszymzakresieobjEtolata2009- 2010.
2.3.I Rodzajerozrachunk6w
Jednostkaprowadzi ksiEgi rachunkowew oparciu o Zaldadowyplan kont
obejmuj4cy wykaz kont ksiggi gl6wnej i wykaz kont analitycznychoraz opis
przyjqtych przezjednostkgzasadklasyfikacji zdarzen,atak2e prowadzeniakont
ksi4g pomocniczych i kont analitycznych oraz powi4zania z kontami ksiqgi
gl6wnej.
ZarzqdzeniemNr 29106Wojta Gminy Stary Targ z dnia 27 pa1dziernika2006r.
w sprawie przyjgtych zasad (polityki) rachunkowoSci w lJrzEdzie Gminy
w Starym Targu ustalony zostal zakladowy plan kont dla:
. Budzetu Gminy Stary Targ okreSlony w Zalqcznrku Nr 1 do ww.
Zarzqdzenia,
. Urzgdu Gminy w Starym Targu, jako jednostki budzetowej (Zalqcznik
Nr 2).
Ustalony ww. Zarzqdzeniemplan kont obowi4zujeod I listopada2006r. i zostal
w czEScizmieniony ZarzqdzeniemNr 6/08 Wojta Gminy Stary Targ z dnia
27 kwietnia2008r.
Dla budzetu Gminy Stary Targ w Zespole 2 ,,Rozrachunkii roszczenia"
funkcjonowaly nastgpuj4cekonta rozrachunkowe:222, 223, 224,225,240, 260.
Natomiastw UrzgdzieGminy, jako wyodrEbnionejjednostcebudzetowej
konta:201, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 229, 231, 234, 240, 290.
Zalo\one w ksiggachrachunkowychkonta syntetycznezgodnebyty z ustalonym
planemkont.
Ewidencja rozrachunk6w prowadzona byla na wlaSciwych kontach
Zespotu2,,Rozrachunkii roszczenia".
- \ ! i
i
i;[li^
i
i r
l
l
i 1)
ii
II
I
, / / /
t l
f
ftrucc''t{n' 1\'-+?\
/
15
'/
\\'l
Ewidencja analityczna do wszystkich czynnych kont rozrachunkowych
prowadzonabyla w spos6b umozliwiajqcy ustalenie przebiegu rczliczeh oraz
stanunaleznoScii zobowiqzahwg poszczegolnychkontrahent6w.
2.3.2PrawidlowoS6funkcjonowaniakont rozrachunkowych
Stan naleznoSci i zobowiqzah Urzgdu Gminy na dzien 31.12.2009r.,jako
wyodrgbnionej jednostki budzetowej, wynikajqcy z kont Zespolu 2
qco:
,,Rozrachunkii roszczeniaprzedstawialsig nastEpuj
W zakresie dzialalnoSci budi,etowe
Nr konta
201
221
225
226
229
231
240
Nazwa konta
Zobowiqzania w zl
Nale2no56w zl
Rozrachunki z dostawcami i
odbiorcami
NaleZnoSciz tytulu dochod6w
bud2etowvch
Rozrachunki z budzetami
Dlugoterminowe naleZnoSci
budzetowe
Pozostale
rozrachunki
publiczno-prawne
Rozrachunki
z
tvtulu
wynagrodzef
Pozostalerozrachunki
Razem
0
456.859.37
487.677,01
0
12.608.06
0
0
15.256,91
0
68.842.68
0
78.047.62
0
502.933.92
6.431.56
622.789.29
kl/ zakresie dzialulnoScipozsbudzeto
Zakladowy Fundusz SwiadczeriSocialnych
0
Rozrachunkiz bud2etam
Pozostale rozrachunki z
33.401,00
pracownikami
33.401.00
Razem
225
234
1.080,00
0
1.080.00
Wykazany na koniec roku w ewidencji syntetycznej stan nalezno6ci
i zobowiqzanzgodnybyty z ewidencjqszczegolow4i bilansemjednostki.
Szczegolowqkontrolq objgto rozliczenia sald z zakresudziatalnoScibudzetowej,
wystEpuj4cychna dzien3 | .12.2009r. na kontach: 20 I, 225, 229, 23 I, 240.
Konto 201 ,,Rozrschunki z odbiorcemi i dostawcami"
Na dzieri 31.12.2009r.na koncie 201 fieurowalo saldo zobowiazariw kwocie
456.859,37
zl.
Zobowiqzania z tytulu dostaw i uslug dotyczyly koszt6w poprzedniego okresu
rozliczeniowego.
Wszystkiefiguruj4cena dziefi 31.12.2009r.zobowiqzaniazostaly uregulowane
w 2010r..
'
^
l
lrl,''
-.ll'
'
l
/.,
7/u"'^t'i(4
'
,6
,,
Konto 225 " Rozrsch unki z b udtetsmi"
Na koniec 2009r. konto 225 wykazywalo stan zobowiqzariw kwocie
12.608,06 zt, ktory dotyczyl naliczonego podatku dochodowego od
wynagrodzenzam - c grudzieri2009r.
Odprowadzeniapodatku dokonanow dniu 25.01.2010r.tj. 5 dni po terminie
(ustawowytermin 20.01.20I 0r.).
Szczeg6lowe ustalenia w zakresie terminowoSci odprowadzania podatku
dochodowegood osob frzycznychzawartow pkt 2.3.3.1niniejszegoprotokotu.
Konlo 229,,Pozostslerozracl,unki publiczno-prawne"
Saldo zobowiqzan w kwocie 68.842,68zt dotyczylo naliczonych skladek
od wynagrodzehza miesiqc grudzieri 2009r. i od dodatkowegowynagrodzenia
rocznegoprzystugujecegopracownikom za 2009r., na ubezpieczentaspoleczne
(11.925,66zl), FunduszPracy(1.842,55zl).
Odprowadzeniaskladekdokonanow obowi4zuj4cychterminach.
Konto 231 ,,Rozrochunki z tvtulu wvnagrodzefi"
Zobowiqzania w kwocie 78.047,62 zl wynikaly z naliczonego
dodatkowegowynagrodzeniarocznegoprzyslugujqcegopracownikom za 2009r.
(wyplaconew miesi4culutym i marcu2010r.).
Konto 234 ,, Pozostalerozrctchunkiz procownikami"
NaleznoSci konta 234 (33.401 zl) dotyczyly rozrachunk6w
z pracownikami z tytulu zaciryniqtych poZyczek z Zakladowego Funduszu
SwiadczeriSocjalnych.
Ko nto 240,, Pozostslerozruchunki"
Stan zobowiqzahna koncie 240 w kwocie 6.431,56zl wynikat gtownie
naliczonych skladek na kasE zapomogowe- po?yczkow4 i skladek PZU za
miesiEcgrudzieri2009r.Odprowadzone
w dniu 15 i l8 stycznia2010r.
2.3.3Terminowo5dregulowaniazobowipzair
KontrolqobjEtolata 2009- 2010.
podatkudochodoweeood os6bfizycznvch
2.3.3.1.Odprowadzanie
Sprawdzeniem objqto terminowoSi odprowadzania przez Urzqd, jako
jednostkq budzetow4 ujetq w rozdz. 75023 ,,Urzgdy Gmin" podatku
dochodowegood os6b fizycznych,stosowniedo przepisuar1.38ust.1 ustawy
z dnia 28 lipca I99Ir. o podatku dochodowym od osob fizycznych (tekst
jednolity228 pa1dziemika2}l}r.Dz.U. Nr 214 poz. 1407).
W wyniku kontroli stwierdzono, 2e lJrzqd Gminy w niektorych
miesiqcach2009 \ 2010 roku odprowadzatzaliczki na podatek dochodowy od
osob fizycznychz naruszeniemterminu okreSlonegow przywolanymprzepisie.
Zgodnie z art. 38 ust. 1 wymienionej wyhej ustawy platnicy przekazuje na
rachunekUrzgdu Skarbowegokwoty pobranych zaliczekna podatekw terminie
po miesi4cu,w ktorym pobranozaliczki.
do dnia 20 miesi4canastEpujecego
-' i',,i'
' ' Ji l l " \
.'-
I
l r
ni
1l'
I
I
t7
k,rrlll*
,,/'
v' \
"/
Przekazywaniew latach 2009 - 2010 zaliczek na podatek dochodowy od
os6b frzycznych wr az z naliczonymiodsetkamiprzedstawiajq ponizszetabeIe:
Rok 2009
Deklaracja na
zaliczkp na
podatek doch.
za miesiac
Lioiec
Zaliczka na
podatek
dochodowy
Ustawowy
termin
przekazania
zaliczki
Faktyczna
data
Przelewu
IloS6dni
zwloki
9 . 2 5 6 , 0 02 0.08.2009
r. 24.08.2009
r. 4
r. J
8.102,202 0 . 1 0 . 2 0 0r .9 23.10.2009
1 2 . 6 0 8 . 0200 . 0 1 . 2 0r1. 0 2 5 . 0 1 . 2 0 1 0 . 5r
Wrzesieri
Grudzieri
Nr
Odsetki
wyci4gu zaplacone
zl
bankowego
166
210
16
Razem
l3.00
6.50
17.00
36,50
Rok 2010
Deklaracja na
Ustawowy
Zaliczka
zaliczkgna
termin
na podatek
podatek doch.
przekazania
dochodowy
za miesiac
zaliczki
l 1 . 5 5 3 . 0 020.03.200
1 0 .8 4 s.0200.04.200
8.268,0020.07.200
1 0 . 4 5 6 , 0 020.12.200
Lutv
Marzec
Czerwiec
Listopad
Faktycznadata
Przelewu
r 24.03.200 r
r 30.04.200 r
r 5.08.20 .r
r 22.12.20
0r
Ilo56
Nr
Odsetki
dni
wyci4gu zaplacone
zwloki bankowego
zl
4
l0
58
84
l6
l5l
2
248
Razem
16.00
30.00
35,00
9,00
60,00
W pozostalychmiesiqcachzaliczki odprowadzanebylyw ustawowymterminie.
Zestawienie odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy od os6b
frzycznychza lata 2009 - 2010 sporzqdzoneprzez Pani4 MariolE Jakubowsk4inspektorads. ksiqgowo5cibudzetowejoraz zestawieniezapis6wksiqgowychna
koncie 225 ,,Rozrachunkiz budhetami" (wydruk komputerowy) stanowi4 akta
roboczedo protokolu kontroli nr 2.3.3.1/1.
2.3.3.2 Odprowadzanie skladek na Fundusz ljbezpieczeri Spolecznych
i FunduszPracy
Sprawdzono terminowoS6odprowadzaniaprzez lJrzqd, jako jednostkE
budzetowq ujqt4 w rozdziale 75023 ,,IJrzEdy Gmin" skladek na Fundusz
UbezpieczeriSpolecznychi FunduszPracy zgodniez art.47 usI. I pkt 2 ustawy
z dnia 13 paidziemrka 1998r. o systemie ubezpieczeh spolecznych (tekst
jednolityz 10 listopada2009r.D2.U.Nr 205 poz. 1585).
Kontrol4objqtolata2009- 2010.
W wyniku kontroli stwierdzono, 2e Urzqd Gminy nieterminowo
w niektorych miesi4cach 2009 i2010
roku odprowadzal skladki na
ubezpieczeniaspolecznei FunduszPracy.
Zgodniez art.47 ust. 1 pkt 2 wyzej wymienionej ustawy z dnia 13 paldziernika
1998r.platnik skladekbEdqcyjednostk4budzetowEzobowiqzanyjest oplacad
skladkgza danymiesiqc nie polniej ni2 do 5 dnia nastEpnego
miesi4ca.
Platno6c skladek w latach 2009 - 2010 wraz z naliczonymi i zaptaconymi
odsetkamiprzedstawionow ponizszychtabelach:
t !
\ i r
' - . i i ii l ";
1' \,1,,r,,.
I
i ,
:
l11
t8
*,u c,"l('
o\
oo
6 J !
G 3
E E
€
€
F-:
c...l
. O o
b0!
o!€
c\
c..l
FE.,
.o cgJ
bo 'ii N
oo
oo
t
t-.
t
\
,a?
$
s
iJ.o
.o
aqt
.S= N
ro
€
2>'
€ 3
(..l
ca
a.;
a-
2
>) a )
.+
oo
ra
a
oo
s
c1
a
tr()
!!:
(f)
in
N
.9t
N
!
D
(-]
N
€
v
C..l $
a.l
s
oo
ca
:
'.i
t
\o
€
(a
in
ia
A
oo <f,
c.l
(-.l
'Y
t
.if
(-n
aa
c\
A
R
\\
1
c..l t?a
oo
c.l
$
ca
oo
L
r€
€
in
t
N
ra)
$
a
r-
oo
c.l
q)
a
$
ca
od oo
aa
c..l
,
r
ail
GI
aal
(r)
oo
ft-a.l
r-
tr$
c.l
aa c.i c..i
ca
v
€
oa
,r1
F-
a-)
oo $
a.;
t
r- ro
s
c.)
- 9 G
€
vi
s
F-
trc)
. 9'
N
c{
l,n
t
oq
(-l
U E
€
\n
(--
oo
al
v
€
oo
aa c.l
(..l
q)
F*
?a
$
aa
,,?
oo
s od c.l
s v
j
F-
(,)
N
ca c.l
tr)
oo
$
V'l
ca
ra)
.'A---
r,-
$
\0
t-r
(r)
$
c.l
c.'l
a.t
a.l
c\l
€
ra
ra
(f)
.;
c\
.qr
N
t
O
il
c!
o
traa
rf)
q)0,
N t r
.-:
a
ca ao
€
v?q
$oo
t\l
a-)
N , ,
€
ra
D c
(t{
€
€
a
ca
t--
! r :
.^
...l
Csi
N
q )
q J =
ao
$
Ir-
ca
+
a-l
s
tA
t';
a-l
o!
. S:
2'6
ol
' g
E'=E
=
e
t
= S
- H: a
z ' t> . Jc ,
-E
O \ S
,J, a
>.tr
c')
s
tr-
$
ca
ca
:x.;! s
oo-
N
oo
ca
6t
o
at
ca
N
E
N - 5
9 . : ( ,
g €F
' : c l
r- FY O
oo ,:
clx
N - t
= i
cl
e . : q ,
=',i F
aa ,^
A.
...1(.t
al
t--
c.J
f-
ar; tr) d
,r;
od
(-.l
+
c..l
l
* ' E
.=-*:.
c.l
tr-
3
=iE
6r 's
zv ?i
o
cl
oo
r ' E
a - s i l c\ c.l cl cl
A.=ri
c l aa s
t-; tr -E
ar; ar;
ar;
ec 's
)
! E P ;
)
o
,;
I
(\
t\
(,
(J
.9
=
z.
L
O
q)
0)
N
(-)
J
O
0)
) -"
c'.1
(-n
-
O
(.)
J
N
L
z.
.9
L
C)
N
U
a
J
2
_
W pozostalychmiesiqcachsktadki odprowadzanebylyw ustawowymterminie.
Zestawienie odprowadzonych skladek na rzecz lJbezpieczen Spolecznych
2010 sporz4dzoneprzez Paniq MariolE
i Funduszu Pracy za lata 2009
Jakubowskq- inspektorads. ksiggowofci budzetowej oraz zeslawieniezapis6w
ksiqgowych na koncie 229 ,,Pozostalerozrachunkipubliczno - prawne" (wydruk
komputerolvy)stanowiqakta roboczedo protokolu kontroli nr 2.3.3.211.
OsobEodpowiedzialnqza nieterminowe odprowadzaniesktadek w latach
2009 2010 na rzecz ZakLaduUbezpieczeriSpolecznychoraz zaliczekna podatek
dochodowy od osob ftzycznych byt W6jt poprzedniej i obecnej kadencji Pan
Wieslaw KaZmierskioraz SkarbnikGminy Pani Miroslawa Skrzypek.
Nadmienia siQ, 2e nieprawidlowoSci w zakresie nieterminowego
odprowadzaniaskladek na Fundusz lJbezp\eczenSpolecznychi Fundusz Pracy
oraz nieterminowegoprzekazywania zaliczek na podatek dochodonry od osob
fizycznych stwierdzono r6wniez podczas poprzedniej kontroli kompleksowej
przeprowadzonejprzez RegionalnqIzbE Obrachunkowqw Gdariskuw okresieod
2.04.2007r.- 13.07.2007r.oraz kontroli z wykonania wniosk6w pokontrolnych
w dniach2 - 18 kwietnia2008r.
W wydanychprzezIzbg w dniu 14.08.2007r.i 11 czerwca2008r. wystqpieniach
pokontrolnych zobligowano Wojta do przestrzegania przepis6w ustawy
z 13 pa1dz\em\ka1998r.o systemieubezpieczerispolecznychoraz ustawyz dnia
28 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osob fizycznych w zakresie
terminowegoodprowadzaniasktadekna ubezpieczeniaspolecznei FunduszPracy
oraz zaliczek na podatek dochodowy od osob fizycznych (pkt 5, 6 oraz
2 zaleceh).W odpowiedzina wystqpieniepokontrolnez dnia 14.08.2007r.W6jt
poinformowal, i2, cyt.: ,,Zobow\qzanoPani4 Skarbnik Gminy Stary Targ do
przestrzeganiatermin6w odprowadzenia skladek na ubezpieczeniaspoleczne
i FunduszPracy oraz zaliczeknapodatekdochodowyod os6b frzycznych".
Na wyst4pieniez dnia I 1 czerwca2008r.W6jt nie udzielil odpowiedzi.
Z ustalehkontroli wynika, 2e zalecenianie wykonano.
skladekna PFRON
2.3.3.3.Odprowadzanie
Kontrolg przeprowadzonow oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia
1997r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob
ze zm.).
(tekstjednolity:Dz.IJ.22010 r. Nr 124,po2.1407
niepelnosprawnych
W wyniku kontroli ustalono,2e w poszczegolnychmiesi4cach2009 i 2010 roku
stanzalrudnieniapracownik6w w Urzgdziew przeliczeniuna pelny wymiar czasu
pracy, przekraczal liczbq pracownik6w okreSlonqw art. 2l ust. 1 cyt. wy2ej
ustawy (25 osob), w zwiqzku z tym lJrzqd zobowiqzanybyl do dokonywania
wplat na PFRON.
Osob niepelnosprawnychw lJrzEdzienie zatrudniano.
W wyniku kontroli ustalono,2e w latach 2009 - 2010 nalezneskladki na PFRON
w ustawowym terminie odprowadzone zostaly za miesiqc lipiec, sierpieri,
wrzesiefi, paldziemik i grudzieri 2010r. Skladka za miesi4c listopad 2010r.
..lli
'i;;1;,u
,,/
t
.
/
4/, a't'4Q'
20
odprowadzonazostala w dniu 31 grudnia 2010r. tj. 1l dni po ustawowym
terminie.
Natomiast nalezne skladki za miesiqce od stycznia do czerwca 2010r.
odprowadzonezostalydopierow trakciekontroli tj. w dniu 20 s8cznia 2011r.
W tym samym dniu odprowadzonezostalyr6wniez skladki za miesi4ceod lutego
do kwietnia 2009r. Skladki za ww. miesi4ce odprowadzono w niepelnej
wysokoSci, poniewaz przy ich naliczaniu nie uwzglEdniono pracownik6w
zatrudnionych w rJrzqdzie w ramach rob6t publicznych. Nalezne skladki
stanowityog6lemkwotq 9.522zt, odprowadzono- 5.765,08zl.
Do uregulowaniapozostatakwota 3.756192zl.
Ponadto stwierdzono, 2e z obowi4zku wplat na PFRON jednostka nie
wywiqzala siEza miesiqcstyczeri2009r.oraz miesiqceod maja do grudnia 2009r.
(w kazdym z ww. miesiEcystan zatrudnieniaw przeliczeniuna pelny wymiar
czasupracywynosil powyzej25 os6b).
Za ten okres lJrzqd zobowiqzany byt do odprowadzenia skladek w l4cznej
wysokoSci29.104zl, w tym:
- 1.940zl za miesiEcstyczeri2009r.,
- 3.686zl - maj 2009r.,
- 3.792zl - czerwiec2009r.,
- 3.792 zl - lipiec 2009r.,
- 3.636zl - sierpieh2009r.,
- 2.465zl - wrzesieri2009r.,
- 2.766zl - pahdziernik2009r.,
- 3.495zl - listopad2009r.,
- 3.532zl - grudzieh2U}9r.
Ustalono, 2e nalelne i nie odprowadzone za 2009r. skladki na rzecz
Funduszustanowily lqczniekwotE 32.860,92zl.
Akta roboczenr 2.3.3.3/1do protokolukontroli stanowiq:
szczeg6lowewyliczenie naleznychskladekna PFRON za lata 2009 - 2010
sporz4dzoneprzez PaniqMiroslawESkrzypek- SkarbnikaGminy,
zestawienie
odprowadzonych
skladekna PFRON za lata2009-2010,
kserokopiepoleceriprzelewuskladekna PFRON w latach2}l} - 2011,
zestawieniezatrudnieniaw UrzgdzieGminy Stary Targ w latach 200920t0,
odpowiedZz PFRON- u na pismoz dnia 17.01.2011r.
Osob4 odpowiedzialnqza naliczenie i odprowadzenieskladek na PFRON byta
PaniMiroslawaSkrzypek- SkarbnikGminy.
2.3.4 Przestrzeganieuprawnieh do zaciasania zobowiazail obcia2ajacychbud2et
i's't'
1. uchwalq Nr XXVIl234l2009 z dnia 13 marca 2009r. w sprawieuchwalenia
budzetuGminy Stary Targ na rok 2009r.RadaGminy upowaznilaWojta do:
. zaciryania zobowiqzah:
,
t
.
I ir, 'r ^. ' t
4/
'l \ l
l
|
I
I'
21
,/,',,/,
1,
\
na finansowanie wydatk6w na wieloletnie programy inwestycyjne,
okreSlonew zalqcznikunr 3,
z tytulu um6w, kt6rych realizacja w roku nastEpnymjest niezbEdnado
zapewnienia ciqglo6ci dzialania Gminy i termin zaplaty uplywa w roku
nastEpnym
2010r.do kwoty 500.000zl,
.
dokonywania zmian w planie wydatkow w zakresie tego samego dzialu
klasyfikacji budzetowej.
2. Uchwal4 Nr XXXV 132612009
z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia
bud2etuGminy StaryTarg na2010r.W6jt upowaznionyzostalprzezRadEGminy
do:
. zaciryania zobowiqzaf z tytulu kredyt6w w kwocie 4.634.041 zl na
finansowaniewydatkow na wieloletnie programy inwestycyjne;
. przekazywania uprawniet'r innym jednostkom organvacyjnym jednostki
samorz4du terytorialnego do zaciryania zobowiqzah z tytulu um6w, kt6rych
realizacjaw roku nastgpnymjest niezbEdnadla zapewnieniaci4gloSci dziatania
gminy i termin zaplatyw roku nastEpnymdo kwoty 600.000zt;
. dokonywania przeniesieriplanowanych wydatkow biezqcych i wynagrodzeh
miqdzy rozdzialami i paragrafamiw ramach dzialu;
. samodzielnegozaciryaniazobowiqzarido wysoko6ci800.000zt;
. zaciryniqcia kredytu w rachunku biezqcym do kwoty 300.000 zl na
sfinansowanie
wystgpujqcego
w trakcieroku 2010 deficytubudZetowego.
2.3.5Udzielaniezaliczekna wydatki do rozliczenia
Ustalono,2e w latach 2009 - 2010 nie udzielanopracownikomUrzEdu zaliczekna
wydatki do rozliczenia.
2.3.6W)'datkinie wveasajace
W latach 2009 - 2010 nie wystqpity wydatki, ktore nie wygasly przed uplywem
roku budzetowego.
2.4 Inwentaryzacianale2noSci
2.4.1 Opracowanieinstrukcji inwentaryzacyjnej
Zasady przeprowadzaniainwentaryzacji w zakresie naleznoSciokre6lone
zostaly w Instrukcji inwentaryzacyjnel stanowi4cej Zalqcznrk Nr 1 do
Zarzqdzenia Nr 43105 Wojta Gminy Stary Targ z dnia 29 wrze6nia 2005r.
w sprawie wprowadzeniai stosowaniaprocedur i instrukcji w lJrzEdzie Gminy
w StarymTargu i jednostkachorganizacyjnych.
Zgodnie z przyjgtymi uregulowaniami salda wynikaj4ce z rozrachunk6w
z p oszczegoInymi kontrahentami uzgadniane sq w drodze potwi er dzeniasalda.
Czynno6citych dokonujesig w formie pisemnej.
Metod4 potwierdzenia salda inwentaryzuje siQ rowniez Srodki pieniEzne
zgromadzonena rachunkachbankowychoraz kredyty bankowe.
Inwentaryzacjqw drodze weryfikacji stanu ewidencyjnegoz odpowiednimi
dokumentamiobejmujesiE:
I
'. l l
, li^l,ii,
lir'" i'
)
22
4 o,*t("
at
,
.\
- nalezno6cispornei wqtpliwe,
- naleznoScii zobowiqzaniawobec pracownik6w,
- naleLnoScii zobowiqzaniaz tytul6w publiczno- prawnych.
2 .4 .2 lnw entaryzacja nale2noSci
Na koniec roku obrotowego(sprawdzeniemobjqto 2009r.) nie wystEpily
naleznoSciwynikaj Ecez rozrachunkow z kontrahentam\z tytutu dostaw, rob6t
i uslug.
Stany Srodkow pieniEznychna rachunkachbankowych, zaciryniEte i nie
splaconekredyty oraz poLyczki potwierdzonow drodzepisemnegopotwierdzenia
salda.
Dokonano takile inwentaryzacji drogq weryfikacji sald v,rykazanychw ksiEgach
rachunko!\ych na dzieh bilansowy aktyw6w i pasyw6w nie objqtych spisem
znatury lub uzgodnieniemsald.
CzynnoScite zostalyudokumentowanostosownymiprotokolami weryfikacji.
2.5 Kredvtv. poiyczki i poreczenia
LataobjEtekontrolq.2007- 2010.
2.5.1Kredlzty
W 2008r. Gmina zacirynEla jeden kredyt inwestycyjny w Banku
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddzial w Gdarisku w kwocie
1.250.000zl na okres od 29.09.2008r.do 28.09.2013r.na finansowaniezadan
inwestycyjnych:
wykonanieboisk sportowychw ramachbudowy kompleksu,,Moje Boisko
- Orlik 2012" w kwocie 540.000zt
remont i przebudowa istniej4cego budynku bylej zlewni mleka
w miejscowoSciNonry Targ - w kwocie 210.000zt
opracowanie dokumentacji obejmujqcej modernizacjg most6w na rzece
Tynie w Jurkowicach i Zielonkach wraz z wykonaniem modernizacji mostu
w Jurkowicach-70.000 zl
zakupi monta?kotlado kotlowni w miejscowoSciStaryTarg - 110.000zl
wykonanie remontu szkol stanowiqcych wlasnoS6Gminy Stary Targ 120.000zl
vvydatkibielqce Gminy Stary Targ - w kwocie 200.000zl.
Kredyt zaciryniEtona podstawieUchwat Rady Gminy Stary Targ Nr XVII/152158/2008z dnia 26 czerwca 2008r. oraz Uchwaly Nr XIX/19612008z dnia
25 wrzeSnia2008r.
[JmowE Kredytu Inwestycyjnego Nr 0811920 miEdzy Gminq Stary Targ
a bankiem zawartow dniu 29 wrzelnia 2008r.
Prawne zabezp\eczeniesplaty udzielonego kredytu stanowit weksel wlasny in
blancowraz z deklaracjqwekslowe.
Ustalono splaty kredytu w 56 r6wnych ratach miesiqcznych w wysoko6ci
21.929,82zl kahda oraz ostatnia rata wyr6wnawcza w wysokorici 2L930,08 zt
platnychdo ostatniegodnia miesiqca,poczqwszyod dnia 31.01.2009r.
_,
\i
J,iitr^-'lli'
i
t
/.J
\
OpiniE o mozliwo6ci sptaty kredytu wydala na wniosek Wojta Regionalna lzba
Obrachunkowa w Gdarisku
Uchwala Nr 6619 27 slKJlY 108 z dnia
23 paldziernika 2008r.
W 2009r. zawarta zostala przez Gming umowa dolyczqca zac\ryniqcia
kredytu inwestycyjnegona sfinansowaniezadah inwestycyjnych realizowanych
przez Gming StaryTarg.
Kredyt w kwocie 1.300.000zl zaci4gniqtoza zgodq Rady wyrazonq
w drodze podjEtej w dniu 15 wrzeSnia2009r. Uchwale Nr XXXIl309l2009,
okreSlaj4cejwysokoSc,przeznaczenie
oraz sposobzabezpieczenia
naleznoSci.
Opinig o mozliwoScisplaty kredytu wydala na wniosek Wojta Gminy Regionalna
lzba Obrachunkowaw Gdarisku(Uchwala Nr I 37/927SIK/IV 109z dnia 2 grudnia
2009r.)
W dniu 30 paldziernika 2009r. pomiEdzy Gmin4 a Bankiem Spoldzielezym
w Sztumie zostala zawartaumowa Nr 2/2/STlIl09, w ktorej okreSlonowarunki
udzieleniakredytu.
Termin sptatykredytu: do dnia 29 pa2dziernika2014r. w 66 ratachmiesigcznych
po 22.500 zl kalda, platnych do pierwszego dnia kaldego miesi4ca, I rata
w kwocie17.500zl platnaod L02.2010r.
Zabezpieczenie prawne kredytu stanowil weksel wlasny in blanco wraz
z deklaracjqwekslowe.
W 2010r. Gmina zacirynqlakredyt dtugoterminowyw Banku Millennium
S.A. w Warszawiew wysokoSci4.100.000zl z przeznaczeniem
na pokrycie
deficytu bud2etuGminy oraz splatgzobowiqzahz tytulu wcze6niejzaciqgniEtego
kredytu inwestycyjnegona okres od 5 sierpnia 2010r. do 3l grudnia 2016r.
Kredyt zacirynigto na podstawie Uchwaly Rady Gminy Stary Targ
Nr XXXVI/33312010 z dnia l1 lutego 2010r., zmienionej Uchwalq
Nr XLII/38412010
z dnia 19.08.2010r.
OpiniE o mozliwoSci sptaty kredytu wydala na wniosek W6jta Regionalnalzba
Obrachunkowa w
Gdarisku (Uchwala Skladu Orzekaj4cego RIO
Nr 085/927slK/lVll0z dnia 29lipca2010r.).
Umowa o kredyt Nr I 492110/04pomiEdzy bankiem, a Gmin4 zostala zawarta
w dniu 4.08.2010r.
UstalonosplatEkredytu w 72 ratachmiesigcznychpoczewszyod 31.01.2011r.
platnychdo ostatniegodnia miesi4ca.
2.5.2Po2yczki
W latach objgtych kontrolq zostaly zawarte przez Gming Stary Targ
2 umowy potyczki na kwotg:
w 2008r.
. 292.000 zl z Wojew6dzkim FunduszemOchrony Srodowiskai Gospodarki
Wodnej w Gdarisku na dofinansowanierealizacji zadaniapn. ,,Budowa wgzla
cieplnegoi przylqczado budynk6w inwentarskichz sieci kotlowni w Waplewie
Wielkim" na okres do 31.10.2014r.(Umowa nr WFOS/P/5112008z dnia
24.r0.2008r.);
24
'/
,k*'',"6('n
-t-o'
'\
w 2010r.
. 458.000 zl z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na
wyprzedzajqce finansowanie kosztow kwalifikowanych ponoszonych na
realizacjEoperacji Budowa mini boisk, placow zabaw, miejsc rekreacji wrqz
z placem parkingowym w miejscowoiciach: Mleczewo, l{owy Targ, Szropy, Tropy
Sztumskie,Waplewo Wielkie, Kalwa, Dqbrowka Malborska, Stary Targ, Bukowo
(UmowaNr PROW313.11.0041
9.22zdnia 3 1.03.2010r.).
Na podstawie dokumentow 2rodlowych ustalono, ze ww. poLyczki zaci4gniEte
zostalyza zgodqRady Gminy wyrazonej w Uchwalach Nr XIIIII2T 12008z dnia
28.02.2008r.orazNr XXXVIll35ll20l0 z dnia 25.03.2010r.
Prawne zabezpieczenie
splaty po2yczekstanowil weksel wlasny in blanco.
Na podstawiedokument6wzrodlowych ustalonoponadto,ze:
. wszystkie wy2ej wymienione zobowiqzaniafinansowe zaciryniEte zostaly za
zgodq Rady wyrazone w podjqtych uchwalach, okreSlajqcych wysoko56,
pr zeznaczen
i e oraz spos6b zabezpieczeniawi erzyteln o5ci,
r w kaldym przypadku warunki udzielenia kredytow okreSlone zostaly
w umowach zawartychpomi edzybankiem,a Gmin4
. czynnosci prawnych przy zactryaniu kredytow i pozyczek dokonywal Wojt
Gminy przy kontrasygnacieSkarbnikaGminy.
. wyboru banku dokonano z zastosowaniem ustawy Prawo zam6wieri
publicznych,
. suma zacirynigtych w latach 2008 - 2010 kredyt6w nie przekraczalakwot
okreSlonychw budzecie,
. terminowo dokonywano splat zaciryn\Etych kredytow ( sprawdzeniem objEto
lata2009- 2010).
i gwarancje
2.5.3PorEczenia
W latach 2007 -2010 Gmina nie udzielala2adnychporEczeriani gwarancji.
III. Wykonanie budietu.
3.1. Dochodybud2etowe.
Kontrol4w powyZszymzakresieobjEtorok 2010.
Uchwalony plan dochodowna 2010 rok w kwocie 20.478.535,00zl wykonany
zl.
tj. w kwocie 17.865.856,90
zostalw 87,24Yo
grupach
i ich strukturq przedstawia
poszczegolnych
Wykonanie dochod6w w
zamieszczonatabeIa:
I I ihei
Let Laill
Lp
Wyszczeg6lnienie
2.
t.
s
J.
4.
J.
Udzial o/o
og6lemw
dochod.
budZetu
7.
6.
2.336.874
1.818.576,81 77,82
10,l8
0 3l 0
919.571
174.843,68 84.26
4,34
0320
1.196.253
74.10
4.96
Wplywy z podatk6w, w tym:
X
-oodatekod nieruchomoScr
- podatekrolny
' il,'
iiLri:r
Plan po
zmianach
WskaZ.
"
Wvkonanie
wyk.
8 8 6 . 0 7 I ,3I
,'r/
25
. t
a(., uUtl
' ,,
,/',,
"'t__._
\r-'>
\
\
- podatekleSny
0330
- podatekod Srodk6w
0340
transoortowvch
- podatekod dzialalnoScigospodar.
os6b fizycznych oplacanyw formie 0 3 5 0
kartv oodatkowei
25.650
23.721,00 92,48
0 .l 3
52.300
45.600,50 8 7 , t 9
0.26
l57qo
0.02
- podatekod spadk6wi darowizn
0360
r3 . 5 0 0
- podatekod posiadaniaps6w
0370
- podatekod czynnoSci
cywilnoprawnych
ilplywy zoplat, w tym:
.,
2.750
7.184.00 s l ?|
0,04
8.000
7. 4 7 1 . 0 0 9 3 . 3 9
0.04
0500
I 18.850
69.343,12 5 8 , 3 5
0,39
X
r32.096
90.722,82
68,68
0,51
16.082,00 5'7,44
0.09
oplata skarbowa
0410
28.000
oplatatargowa
0430
100
oplata eksploatacyjna
0460
52.000
22.645,00 4 3 , 5 5
o t l
oplata za zezwolenia na sprzeda2
alkoholu
0480
5t.996
5 1 . 9 9 5 . 8 2 100,00
o)q
X
278.515
)ozostaledochody,w tym:
wplywy z rolnych oplat
0690
15.050
wplywy z uslug
0830
123.500
odsetkiza nieterminowerozliczenia
placoneprzez urzgdyobslugujqce
0890
organYoodatkowe
odsetkiod nietermin.wplat z tytulu
0 9r 0
podatk6w i oplat
pozostaleodsetki
0920
3.
wptywy z r o2nych dochod6w
dochody j. s.t. zw iqzanez r ealizacjq
zadahz zakresuadministracji
rzqdowejoraz innych zadafi
zleconvchustawami
-Srodkiotrzymaneod pozostalych
jednostek zaliczanych do sektora
finans6wpublicznychna realizacjE
zadanbi e2qcych j ednostekzali cz.
do sektorafinans6woublicznvch
- Srodkina dofinansowanie
wlasnych inwestycji pozyskanez
innvchZr6del
- Srodkina dofinansowanie
wlasnychzadahbielqcych
nozvskanez innvch 2r6del
Udzial w podatkachstanowi4cych
doch6d bud2etu pafstwa:
4.
- podatekdochodowyod os6b
frzvcznvch
- podatekdochodowyod os6b
orawnvch
)ochody z maj4tku, w tym:
5.
0
0
253.796.13 9 I t2
1,42
0
1 6 8 . 0 5 7 , 5 81 3 6 . t 0
0,94
0.45
38.270
21.064,60 55,04
0,12
7.184
2.949,10 4 1 , t 0
0,02
0970
32.600
t1.439,44
15tO
2360
t2.3tl
| | .370,17
q) 76
2460
1.800
6290
40.000
2700
7.800
r . 8 0 0 , 0 0 100,00
3 5. t | 4 . 7 9
0,06
0,06
0,0|
87,79
0.20
25.64
0.0r
X
r . 1 8 1 . 0 2 4 t.146.514,27 9 1, 1 0
6,42
0 0t 0
1 . t 6 0 . 4 2 4 r . t 3 6 . r24 . 0 0 9 7 . 9 1
6.36
2.000.00
0020
20.600
10.300,2'l 50,00
0.06
X
211.272
132.791,08 62.85
0,71
wplywy z oplat za zarzqd
0470
r2ytkowanie
i uzytkowaniewieczyste
f 1,,,,,
I
.J
il''
4.342.38
3.072
26
6.220.15 202.50
0,03
dochody z najmu i dzier2awy
0750
kladnik6w maiatkowvch
wplywy z tytulu odplatnegonabycia
rrawawlasnoScioraz prawa u2ytkow. 0770
vieczvsteson ieruchomoSci
)otacje celowe,w tym:
X
dotacjena zadaniazleconegminy
6.
dotacie nazadaniawlasne sminv
dotacjecelowe z powiatu na zadaniz
biez4cerealizowanena podstawie
2320
porozumierimiEdzyjedn. samorz.
tervtorialneso.
dotacjez funduszycelowych
)otacje rozwojowe,w tym:
7.
8.
X
2010
2030
dotacjerozwojowe
dotacjerozwojowe oraz Srodkina
fi nansowanieWsp6lnejPolityki
Rolnei
iubwencia og6lna
)GOLEM
93.387,32 1 0 9 , 8 7
0.5r
3 3 . 1 8 3 , 0 r26.93
0.20
s.064.
r 90
4.761.728,61 94,03
26,65
3.782.426
3.713.954,54 99,'78
864.220,07 74.62
2l l2
4^84
85.000
123.200
r.r58.2r0
6260
X
2007
2009
6200
6207
6209
2920
x
43.554
43.554,00 100,00
0.24
80.000
80.000.00 l00,00
0,45
3.193.196
389.480
2.803.7
t6
49,49
8,8s
389.364.68 99,9'7
2,l8
1.190.994,50 42,48
6.67
1.580.359,t
8
8.081.368 8.08r.368.00 100,00
20.478.535 17.865.856,90 87,24
45.23
r00.00
3.1.1.Subwencjei dotacje.
W 2010 roku subwencjei dotacjestanowilykwotg 12.843.096,61
zl, tj.7l,89oA
zrealizowanych
przezGming dochodowog6lem(17.865.856,90zt).
Wykonanie
ww
onanle dochodo
zcze 6lnym zakresie
wia tabela:
Lp
s
Wyszcze96lnienie
Plan
Wykonanie
I
Dotacje celowe z budhetu pafistwa na zadania bieZ4ce z zakresu
2 0 1 0 3.182.426 3 . 7 7
3.954,54
administracji rz4dowej
2.
Dotacje celowe z budZetu pafistwa na realizacjg bielqcych zadah
2030
wlasnvch
3.
Dotacje celowe z powiatu na zadania bieZ4ce realizowane na
podstawieporozumiefimiEdzyjednostkamisamorzqduterytorialnego 2320
4.
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji lub zakup6w 6260
80.000
80.000.00
inwestycyinychiednosteksektorafinans6wnublicznvch
OOI,EM DOTACJE
X
l 90 4.761.728,6r
5.064.
X
I
X
SUBWENCJE
OGOLNE
OGOLEM DOTACJEI SUBWENCJE
I . 1 5 8 . 2 1 0 864.220.07
43.554
43.554,00
2920 8.08r.368 8.081.368,00
X
l3.r45.558 l2.843.096.6
r
3 . 1 . 1. 1 .S u b w e n c joag o l n a .
W 2010 roku Gmina Stary Targ otrzymala z budletu paristwa subwencjg
ogoln4w lqcznejkwocie 8.081.368,00zl, ztego:
.
cze56oSwiatowEsubwencji
ogolnej
4.779.010,00
zl
.
czesdwyrownawczqsubwencjiogolnej
3.I73.509,00zl
.
czeSir6wnowa2qcasubwencjiog6lnej
128.849,00zl
O przyznanych kwotach subwencji ogolnej, Minister Finans6w informowal
stosownymipismami,i tak:
t "^,''.
-l
Itl
,"/,
, - , /
27
/:
//
-
{4/
, J
k'(t4/q
/
/
,/
|
\. W
A,7
:\ Y4
\
'
pismem znak ST3/482011912009
z dnia 08.10.2009r. o rocznych
planowanychkwotach poszczegolnychczqsci subwencji ogolnej na 2010 rok
(czq66oSwiatowa:4.773.506,00zl; czgscwyr6wnawcza:3.173.509,00zl; czqsc
r6wnowaZqca:| 28.849,00zt),
'
pismem znak 5T3/482012110
z dnia 09.02.2010r.o rocznych kwotach
czEScisubwencjiog6lnej na 2010 rok (czES6oSwiatowa:4.779.010,00zL; czgsc
wyrownawcza: 3.l 73.509,00zl; czgic r6wnowaZqca:128.849,00zt).
Nalezne gminie kwoty poszczeg6lnychczEScisubwencji ogolnej przekazywane
byty w l2-stu miesiqcznychratach zgodnie z ustawowym terminem (czg6i
oSwiatowai rownowa?qca- do 25-go ka2degomiesiqca, czEic wyr6wnawcza do 15-gokazdegomiesiqca).
3.1.1.2.Dotacjecelowez budzetuparistwana realizacjezadariwlasnychgmin),(.$
2030).
W 2010 roku na realizacjE zadah wlasnych Gmina Stary Targ otrzymala
zbud2eluparistwadotacjecelowew lqcznejkwocie 1.126.510,00
zl w tym:
.w dziale 801 ,rOSwiatai wychowanie'o
132.00zl
- rozdz. 80I 95,,Pozostala dzialalnofic"
132,00zl
. w dziale 852 ,oPomocspoleczna"
744.130.00
zl
- rozdz. 85213 ,,Skladki na ubezpieczeniazdrowotne oplacaneza osoby
pobierajqce niekt6re Swiadczeniaz pomocy spolecznej oraz niekt6re
Swiadczenia
rodzinne"
1 5 . 0 9 0 , 0z0t
- rozdz. 85214 ,,Zasilki i pomoc w naturzeoraz skladki na ubezpieczenia
emerytalnei rentowe"
292.000,00
zl
- rozdz.85216..Zasilkistale"
137.000,00
zl
- rozdz.85219,,O6rodkipomocyspotecznej"
157.470,00
zl
- r ozdz..85295 ..Pozostat
a dzialalnofic"
142.570,00
zl
. w dziale854,oEdukacyjnaopiekawychowawcz "
382.248.00
zl
- rozdz.85415..Pomocmaterialnadla uczni6w"
382.248.00
zt
3.1.1.3. Prawidtowo5i wykorzystaniadotacji z budZetuparistwa na realizacje
biezac)'chzadariwlasnlzch.
3.1.1.3.l. Dotacje na realizacjqzadait wlasnychz zakresupomocy spolecznej.
W 2010 roku Gmina otrzymala z bud2etu paristwa dotacje celowe na zadania
wlasnez zakresupomocy spolecznejw wysokosci 744.130100zl.
Sprawdzono prawi dlowo $6wykorzys tania dotacji pr zeznaczonyc
h na:
.
bie2qc1, dzialalnoic Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej
w StarymTargu (rozdz.852l9) - (otrzymanakwota dotacji 145.500.00zl).
PrzyznaneSrodkiwykorzystanezostalyw 100%.
podstawie przedlolonej do
Na
kontroli
dokumentacji ksiggowej
(kart wydatkow) ustalono,2ewydatki za okresod styczniado grudnia2010 roku
dotycz4ce rozdzialu 85219 ,,O(rodki pomocy spotecznej" wyniosly
157.470,00
zl.
/
t
./. /
J . /
28
47
,/,
^ - L /
1.'Lttb'(t'
,/
f-1F,
'r
fi
\
'
wyptatg dodatk6w w wysokoSci 250,00 zl miesiEczniena pracownika
socjalnegozatrudnionegow pelnym wymiarze czasu pracy, realizuj4cegopracQ
socjalnEw Srodowisku(rozdz.85219)- (otrzymanakwota dotac-iiI 1.970.00zl).
Srodki przeznaczonona wyplatEw 2010r.dodatku dla 4 pracownik6w socjalnych
GOPS-u w StarymTargu, pracuj4cychw terenie.
Do kontroli przedlozono listy plac pracownik6w GOPS: nr ll0ll20l0
z 27.01.10r.;lista plac za m-c 212010(bez nr) z 18.02.10r.;nr 0110312010
z 25.03.10r.;nr 0110412010
z 27.04.10r.;nr 0110512010
z 26.05.10r.;
nr 0110612010z 24.06.10r.: nr 0110712010z 26.07.10r.: nr 01/08/2010
z 26.08.10r.;nr 0110912010
z 24.09.10r.;nr 0lll0l20I0 z 26.10.10r.;
nr 01/111202
12
0 6 . 1 1 . 1 0 rn. r; 0 l / 1 2 1 2 0 1202 3 . 1 2 . 1 0 r .
Dotacjawykorzystanazostalazgodniez przeznaczeniem
i w pelnej wysokoSci.
.
dofinansowanie realizacji programu ,,Pomoc paristwa w zakresie
dozywiania" ustanowionego na mocy Ustawy z dnia 29 grudnia 2005r.
o ustanowieniuprogramuwieloletniego,,Pomocparistwaw zal<resie
dozywiania"
- (ro2d2..85295)
- (otrzymanakwota dotacji 142.570.00zl).
W roku 2010 pomoc w formie posilku lub SwiadczeniapieniEZnegona zakup
zywnoSci oraz Swiadczeniarzeczowegow postaci produkt6w zywnodciowych
przyslugiwala osobom i rodzinom, gdzie dochod osoby samotniegospodarujqcej
lub dochodna osobgw rodzinie nie przel<roczyll50oh kryterium dochodowego,o
ktorym mowa w ustawieo pomocy spolecznej(w 2010r.kryterium to wynosilo
351 zl na osobEw rodziniei 477 zl na osobgsamotniegospodarujqcq).
Wedlug sporzqdzonegoSprawozdaniaz realizacji programu ,,Positek dla
potrzebuj4cych" za okres I-XII 2010r. oraz dokumentacji ksiggowej (karty
wydatkow) ustalono,2e kosrt udzielonejpomocy wyniosl 178.314,00zl, w tym
142.570,00zt stanowilaprzyznanadotacjacelowa,natomiast35.744,00zl Srodki
wtasnegminy.
ObjEtychprogramembylo 485 osob,w tym:
72 dzieci do 7 roku \cia,
299 uczni6w do czasuukoriczeniaszkoly ponadgimnazjalnej,
114 pozostalychosob otrzymujqcychpomoc na podstawie art.7 ustawy
o pomocyspolecznej.
Pomoc przyznawana byla przez kierownika GOPS w drodze decyzji
administracyjnych na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzpdu i po
przeprowadzeniuwywiadu Srodowiskowegoprzezpracowni k6w socjalnych.
Sprawdzono25 wydanych decyzjio numerach:
z dnia 19.01.2010r.,
GOPS-56/2010
z dnia 25.01.2010r.,
GOPS-6412010
GOPS-86/20l0z dnia27.01.2010r.,
GOPS-9Il20l0 z dnia29.01.2010r.,
G O P S - 1 0 1 2 0 120d n i a 0 1 . 0 2 . 2 0 1 0 r . .
z dnia 03.02.2010r.,
GOPS-12512010;
GOP3-1291201
0; GOPS-13212010
z dnia 10.02.2010r.,
GOPS-16912010
z dnia 17.02.2010r..
GOPS-21512010
''-)
'' ' ''t
(''
tl,
,/,J
29
,{uu'14'1' ,,
:,
---fl
{\Yt\
z dnia27.08.2010r.,
GOPS-685/2010
GOPS-69112010
z dnia01.09.2010r.,
GOPS-698/2010;
z dma02.09.2010r.,
GOPS-70612010
z dnia 06.09.2010r.,
GOPS-72012010
GOPS-73012010;
GOPS-73212010;
z dnia 07.09.2010r.,
GOPS-73412010
GOPS-75912010
z dnia 08.09.2010r.,
GOPS-846/201
z 0d m a 2 3 . 0 9 . 2 0 1 0 r . ,
GOPS-856/2010
z dnia27.09.2010r.,
GOPS-87512010;
GOPS-87212010;
z dnia 29.09.2010r.,
GOPS-86912010
GOPS-107512010
z dnia 17.12.2010r.
Nie wnosi sig zastrzezefido zasadnoSciprzyznanychSwiadczeri.
Dotacja zostalawykorzystanaw pelnej wysokoSci,w tym:
.
139.570,00
zlnawlw Swiadczenia
spoleczne,
'
3.000,00zl na dofinansowaniewyposazeniastol6wki szkolnejw Zespole
Szk61w Starym Targu (F-ra VAT nr 0068/10/FVM z 04.02.2010r.na kwotp
6.373,89zl za zakupzmywarki).
3.1.1.3.2.Dotacje na realizacjqzadan wlasnychw zakresieinnychzadan.
W 2010 roku Gmina Stary Targ otrzymala zbud2etu paristwadotacje celowe na
realrzacjqinnych zadahwlasnychw l4cznejkwocie 382.380,00zl, i tak:
.
kwotg 132^00 zt w ramach rozdz. 80195, z przeznaczeniem na
sfinansowanieprac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnychpowolanych do
rozpatrzeniawniosk6w nauczycielio v'ryZszystopieriawansuzawodowego.
W 2010r. nauczycieleszkol z Gminy Stary Targ nie skladali wnioskow
o wy2szy stopieri awansu zawodowego,w zwiqzku z tym w/w kwota dotacji
zostala zwr6cona na rachunek Pomorskiego Urzgdu Wojew6dzkiego w dniu
20 slycznia20l lr. (WB nr 13).
.
kwotE 30.810.00zl w ramach rozdz. 85415, z przeznaczeniem
na zakup
podrgcznikowdla uczni6w zgodnie zRzqdowym Programempomocy uczniom w
2010r.,,Wyprawkaszkolna".
Zgodnie z rozporzqdzeniem Rady Ministr6w z dnia 28 maja 2010r.
w sprawie szczeg6lowychwarunk6w udzielaniapomocy finansowej uczniom na
zakup podrgcznik6w oraz wyplaty uczniom zasitku powodziowego na cele
edukacyjne,pomocy w formie dofinansowaniazakupu podrgcznik6wudzielono
172 uczniomrozpoczynajqcymw roku szkolnym 201012011naukq,w tym:
142 uczniomw klasachI-III szkoly podstawowej,
22 uczniomw klasieII gimnazjum,
8 uczniom stabowidzqcym,nieslysz4cym,z upoSledzeniem
umystowym w
stopniulekkim, realizujqcymnaukgw szkolachdla dziecii mlodzie|y.
Powy2sza pomoc przyznana zostala przez dyrektora szkoly uczniom z rodzin,
w kt6rych doch6d na osobq nie przekroczyl kryterium dochodowegona osobq
w rodzinie, o kt6rym mowa w art.Sust.l pkt 2 ustawy z dnia 12 marca2004r.
o pomocy spolecznej(tj. 351,00 zl) oraz w l7-tu przypadkachokreSlonych
w art.7w/w ustawy(niepelnosprawnoSc,
wielodzietnoSi).
t '
,#o,r'1,
30
/
Wszyscy rodzice uczni6w ubiegaj4cychsiQ o pomoc zto\li wnioski wraz
z wymaganymi dokumentami (oSwiadczeniao dochodachrodziny, zaSwiadczenia
o dochodachlub zarobkachz miejscapracy lub GOPS-u,a w przypadkuuczni6w
z upoSledzeniem
stosowne orzeczenia z poradni psychologicznopedagogicznych)oraz fakturamiimiennymi za zakupionepodrEczniki.
Zwrotu koszt6w zakupu podrgcznikow w lqcznej wysokoSc\ 26.469,07 zl
dokonano:
w dniu 06 pa2dziemika2010r. - kwota 10.022,25zt (RK- oSwiataNr 8
wraz z zalqczon4imienn4list4 wyptat - ZespolSzkol - Szk. Podst.),
w dniu I I paldziernika2010r.- kwota 8.465,70zl (RK- oSwiataNr 9 wraz
z 2 zalqczonymi imiennymi listami wyplat: l) Zespol Szkot -Gimnazjum -na
kwotE 6.455,70zl;2). Zespol Szkol - lista os6b z posiadajqcychorzeczenie- na
kwotq 2.010,00zl),
w dniu 18 pafldziernika2010r. - kwota 7.981,12zl (RK- oSwiataNr 10
wrazzzalqczonymi3 imiennymi listamiwyplat: l). SP Szropyna kwotg 2.541,12
zl;2). SP DqbrowkaMalb. na kwotg 2.040,0021;
3). SP Waplewo Wielkie na
kwotq 3.400,00zl).
Niewykorzystana czEic dotacji w kwocie 4.340,93 z1 zostala przekazana na
rachunekPomorskiegoUrzEdu Wojew6dzkiego w Gdariskuw dniu 20 stycznia
2011r.(WB nr l3).
.
kwotE 351.438,00zl w ramachrozdz.85415,na pomoc materialnqdla
uczni6wo charakterzesocjalnym(stypendiaszkolne).
W 2010r. pomoc w formie stypendiumprzyslugiwatauczniom znajdujqcymsiq w
trudnej sytuacji materialnej, wynikaj4cej z niskich dochod6w na osobg
w rodzinie (w kt6rych doch6d na osobq nie przekroczyl 351,00 zl),
w szczegolnoScigdzie wystEpowalobezrobocie,niepelnosprawno5c,cigzka lub
dtugotrwalachoroba,alkoholizm, a Iakhe gdy rodzinajest niepelnalub wystqpilo
zdarzenielosowe.
Na podstawie przedlohonego,,Rozliczenia dotacji przeznaczonejna pokrycie
koszt6w udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniow
o charakterzesocjalnym,zgodniezart.90d ustawyo systemieoSwiaty" orazkart
wydatk6w ($ 3240) ustalono, 2e dotacja wykorzystana zostala w 26,640 ,
tj. w wysokoSci93.621,00zl.
Pomoc4objqtychbylo 327 uczni6w,w tym:
160 uczni6w szk6l podstawolvych(nalqczn4kwotE 45.573,00zl),,
78 uczni6w gimnazjum(na lqcznqkwotE22.277,00zl),
89 uczni6w szk6l ponadgimnazjalnych(na lqcznqkwotE25.771,00zl).
Stypendiaudzielanebyty w formie pomocy rzeczowejo charakterzesocjalnym
(kwota 88.671,00z+) i w formie czE6ciowegopokrycia koszt6w zwiqzanych
z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdy uczni6w szkol
ponadgimnazjalnych- kwota 4.950,00zl).
Pomoc przyznawana byta przez Kierownika GOPS w drodze decyzji
administracyjnych.Do prowadzenia postqpowania w sprawach przyznawania
Swiadczeripomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni6w, Rada
-l
i;ir''
l',
/)
J I
/
/
tt,i,rrr4.(
,
. 1 tnr ,
Y
Gminy Stary Targ upowaznilaKierownika GOPS Uchwale Nr XLIII/39812010
z dnia29 wrzelnia2010r.
Sprawdzonol8 decyzji o numerach:
- GOPS-28lSTI r0l20r0; GOPS-29lST
I l0l20I0; GOPS-30/ST/1
012010;
- GOPS-31/ST/l012010;
z dnia03.10.2010r.,
GOPS-321STll0l20l0
- GOPS-82/ST/1012010;
GOPS-83/ST/1012010
z dnia06.10.2010r.,
- GOPS-122lSTlr0l20l0; GOPS-r23lSTl10l20r0; GOPS-rs2lSTlr0l20I0
zdnial1.l0.2010r.,
- GOPS-224lSTll0l20r0; GOPS-225/ST/1012010;GOPS-226/5T/1012010;
GOPS-267ISTI l0l20I0; GOPS-26813T
I l0l20l0; z dnia 13. 10.20I 0r.,
- GOPS-313/ST/1012010;
GOPS-314lSTlr0l20r0; GOPS-315/ST/1012010
z d n i a1 4 . 1 0 . 2 0 1 0 r .
Wydane decyzje poprzedzone byty zlo2onymi przez rodzic6w wnioskami
o przyznaniepomocy, zawieraj4cymiwszystkiedane okreslonew art.90nust. 4
i 5 ustawyo systemieoSwiaty.
Powyzsze stypendia szkolne przyznane zostaly na okres 9 miesiEcy,
w wysokoSci72,80 zl miesigcznie,tj. zgodniez ustawowymiwymogami (okres
nie kr6tszyniL I miesi4ci nie dlu2szyniL 10 miesiEcyw danym roku szkolnym,
wysokoSd- nie ni2szemiesigcznieni2 80% kwoty okre6lonejw art.6 ust.2 pkt 2
ustawyo Swiadczeniach
rodzinnych,tj. 9lzl, i nie v'y2szeniz 200o/otej kwoty).
Wyptaty dokonywano na podstawie przedkladanychrachunk6w za zakupione
podrqcznikii artykuty szkolne.
Dotacja wykorzystana zostalaw zgodniez przeznaczeniem.
Niewykorzyslanq czgic dotacji w kwocie 257.817,00zl zwr6cono na rachunek
PomorskiegoUrzqduWojew6dzkiegow Gdariskuw dniu 28 stycznia20l0r. (WB
nr 19)
3.1.1.4.
Dotacje celowe otrzlzmane z budzetu paristwa na realizacje
inwest)'cjii zakupowinwestlzcyjnych
wlasnych(Q 6330).
W 2010 roku dotacji z budhetu paristwa na realizacjg inwestycji i zakupow
inwestycyjnychgmina nie otrzymala.
3.1.1.5.Dotacjez funduszlrcelow)'chna realizacjezadarigminy.
3.1.1.5.1.W badanym roku dotacji z funduszy celowych na realizacjEzadah
bielqcych gminy nie udzielono.
3.1. 1.5.2. Dotacjecelowena finansowaniezadahinwestycyjnych-($ 6260).
W 2010r. budzetgminy zostalzasilonykwot4 80.000zl przekazanqzesrodk6w
terenowegoFunduszuOchrony Grunt6w Rolnych przez SamorzqdWojewodzlwa
Pomorskilgow Gdarisku,na podstawiezawartejw dniu 01 lipca 2010r.Umowy
nr DROS/V5012010 na zadanie p.n. ,,Modernizacja dr6g dojazdowych do
grunt6wrolnych".
Srodki finansowe przekazane zostaly przez Wojew6drtwo po spelnieniu
warunk6w okreSlonych w $2 pkt 4 w/w umowy, tj po zakonczeniu robot
.
I
'
,''l',
t.
l l
z
II
" '- 'I1lI
l)il"'
l
I
)z
/,,
./',/
,/4' it
t.l
,41
T
i dokonaniu odbioru zadania z udzialem strony dotuj4cej, dotowanej
i przedstawicielaZarzqduDrog Wojewodzkich.
Rozliczeniakoricowegoudzielonej dotacji dokonano na podstawie ,,Protokotu
odbioru stwierdzajqcegowykonanie robot przy wykorzystaniu Srodk6wFunduszu
OchronyGrunt6w Rolnych", spisanegow dniu l6 listopada2010r.Zatqcznikami
do protokolu byty n/w dokumenty: protok6l odbioru wykonanych robot z dnia
29.10.2010r.; zbiorcze zestawienie faktycznie poniesionych koszt6w
potwierdzonych przez inspektora nadzoru, Wojta i Skarbnika; kopie
wystawionych faktur i rachunk6w za wykonane roboty; kosztorys
powykonawczy;kopia umowy z wykonawce.
3.1.2.Dochodyz podatk6w i oplat.
3.1.2.1.Ksiegowaewidencjapodatkowi oplat.
W okresie objgtym kontrol4 zasady ksiEgowej ewidencji podatkow i oplat
okreSlone zostaly ZarzqdzeniemNr 29106 Wojta Gminy Stary Targ z dnia
27 paldziemtka 2006r. w sprawie przyjqtych zasadlpolityki rachunkowoSci
w UrzqdzieGminy w StarymTargu.
Ewidencja podatkowa prowadzona jest w systemie komputerowym,
zgodnie z zasadamiokreSlonymi w rozporzqdzeniuMinistra Finansow z dnia
2l czerwca 2006r. w sprawie zasad rachunkowoScii planu kont w zakresie
ewidencji podatkow, oplat i niepodatkowych nalezno6ci budzetowych dla
organ6w podatkowych jednostek samorz4duterytorialnego(Dz. U. Nr 112,
poz.76l).
3.1.2.2.Podatekod nieruchomo5ci.
Stawki podatkuod nieruchomo6cina2010r. zostalyustaloneprzez Radg Gminy
Stary Targ w UchwaleNr XXIV/31812009z dnia 26 listopada2009r.w sprawie
na20l0r., opublikowanej
okreSleniawysokoScistawekpodatkuod nieruchomoSci
177
w
Dzienniku UrzEdowym Wojewodrtwa Pomorskiego Nr
z dnia30 grudnia2009r.pod poz. 3492.
Ustalone przez RadEwysokoScistawek nie przekraczalyg6rnych granic stawek
kwotowych na 2010r. ogtoszonychprzez Ministra Finans6wz dnia 03 sierpnia
2009r.,opublikowanychw MonitorzePolskimNr 52, poz. 742.
Wzory informacji i deklaracji podatkowych okreSlonezostaly przez Radq
Gminy Stary Targ w Uchwale Nr XXVIII/26112005z dnia 01 grudnia 2005r.
w sprawie okreSleniawzor6w formularzy niezbqdnych dla potrzeb wymiaru
podatkuod nieruchomoSci
orazpodatkurolnegoi podatkule6nego.
W/w uchwala ogtoszona zostala w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa
PomorskiegoNr 138z dnia 13 grudnia2005r.,poz. 3195.
PrawidlowoSd wymiaru podatku oraz dokonania przypisu na kontach
podatnik6w sprawdzonow oparciu o deklaracje osob prawnych, informacje
podatkoweos6b fizycznych, ewidencjEgeodezyinUkopie decyzji wymiarowych
i nakazowplatniczych.
,/ \',
.
l' i ll ,tL/- i i
r ! .
]
1)
'/z
r I I
t
JJ
i
t
./
4a;ut'"04'( -L
1
.,"'
i
l
I
. Podatekod nieruchomoSci
od os6bprawnych.
W 2010r. na terenie Gminy Stary Targ funkcjonowato30 os6b prawnych, na
ktorych ciqzyt obowiqzek podatkowy. Kontroli poddano 20 podmiotow
zobowiqzanych do zlolenia deklaracji na podatek od nieruchomoSci,
pod numerami: 00004; 00005; 00007; 00013; 00022;
zaewidencjonowanych
00024; 00027; 00028; 00030; 00032; 00045; 00050; 00056; 00060; 00062;
00063;00065;00067;00068;00071.
Wszystkieosoby prawne zlo2yly deklaracjena podatekod nieruchomoSciwedlug
formularza okreSlonego w w/w Uchwale Rady Nr XXUII/2 6112005
z dnia0l grudnia2}}Sr.
Poza 4 przypadkami, zachowano ustawowy termin ich skladania, tj. do
15 stycznia2010r.
Z kilkudniowym opoznieniemdeklaracje zLotyly:
NadleSnictwo
Kwidzyn - nr ewid.00032(w dniu 19.01.2010r.),
Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. w Warszawie - Zaklad
Telekomunikacji
w Gdarisku- nr ewid.00067(w dniu 19.01.2010r.),
Przedsiqbiorstwo Produkcyjno
Handlowo - Uslugowe ,,EKO-JAR"
(w dniu 20.01.2010r.),
w Sztumie- nr ewid.00045
TP InvestSp., o.o.w Warszawie- nr ewid.00071(w dniu 25.01.2010r.).
Wszystkie deklaracjepodatkowe zlo2oneprzez osoby prawne wypelnione
zostaly w czEScidotycz4cejpodstawy opodatkowaniajak i stawek podatku od
nieruchomoSci
zgodniez podjEtqwtym zakresieuchwal4RadyGminy.
Przypis podatku dokonany byl w wysokoSciach zgodnych z wykazanymi
w skladanychdeklaracjach.
.
Podatekod nieruchomo5ciod os6bfizycznvch.
Kontrol4objgto losowo wybranych40 podatnikow(z ogolnej liczby 1.317osob)
polozonychw:
bEdqcychwlaScicielamilub uzytkownikaminieruchomoSci
- D4browceMalborskiej - o nastEpujqcych
numerachkontowych:02095;02096;
02097; 02098; 02099; 02100; 02101; 02102; 02103; 02104
( 10 podatnikow),
- StarymTargu - o numerachkontowych: 10363; 10364;10365;10366;10367;
10368; 10369; 10370;10371; 10372;10373; 10374;10375; 10376; 10379(15
podatnikow),
- N o w y mT a r g u- o n u m e r a ckho n t o w y c h0: 8 1 0 1 ; 0 8 1 0 2 ; 0 8 1 0038; 1 0 4 ; 0 8 1 0 6 ;
0 8 1 0 70; 8 1 0 80; 8 1 0 90; 8 1 1 00; 8 1 1 1( 1 0p o d a t n i k 6 w ) ,
- Kalwie - o numerachkontowych: 05054; 05055; 05056; 05057; 05058
(5 podatnikow).
Wymiaru podatku od nieruchomoScidokonywanona podstawie zlo2onychprzez
podatnik6w informacji w sprawie podatku od nieruchomosci, stosujqc
prawidlowe stawki ustalone przez Radg Gminy Stary Targ Uchwal4
Nr XXIVl3l8l2009 zdnia 26 listopada2009r.
Decyzje wymiarowe lub nakazy platnicze dorqczonezostaly podatnikom
przez soltys6w lub za po6rednictwem poczty w ustawowym terminie,, tj
,\_\ (
,-,\,y,^,^
I
li,
l l
t
J+
&*'t/ ?t
co najmniej 15 dni przed terminem platnoSciI raty podatku, przypadajecymna
dzien 15 marca 2010r. (daty pokwitowania odbioru od 01.02.2010r.do
27.02.2010r.).
3.I .2.3.Podatekrolny.
Rada Gminy w Starym Targu nie podjgla uchwaly * sprawie obnizeniaceny
skupu Zytaprzyjmowanejjako podstawqobliczeniapodatkurolnego,w zwrqzkuz
tym dla potrzebobliczeniatego podatkuprzyjgto Sredni4cengskupu 2yIa za okres
pierwszych trzech kwartat6w 2009r. ogloszon4w komunikacie PrezesaGUS z
dnia 19 paldziemlka 2009r. (M.P. Nr 68, poz. 886), ktora wynosila
34,10zl.
W oparciu o powyhszq ceng i zgodnie z zasadamiustawy o podatku rolnym,
w 2010r. na terenie Gminy Stary Targ stosowanostawkg podatku w wysokoSci
85,25 zl od t ha przeliczeniowego dla grunt6w gospodarstw rolnych
(r6wnowarto56pienigzn42,5 kwintala Zyta)oraz w wysokoSci170,50zl od I ha
fizycznegodla grunt6w pozostalych.
. Podatekrolny od os6bprawnych.
W 2010 roku zobowiqzanychdo zlohenia deklaracji na podatek rolny byto
17 podmiot6w.SprawdzonoterminowoSdskladaniadeklaracjiorazprawidlowoSi
podatku
wszystkich podatnik6w,
w
odniesieniu do
wymiaru
pod numerami:003;005; 007; 008; 009;010; 013; 014;
zaewidencjonowanych
027; 028; 029;030; 031;032;033; 034;035.
Wszystkie osoby prawne, deklaracjgna podatek rolny na 2010 rok zloLyly
wedtug formularza okreSlonegowe wczesniej cytowanej Uchwale Rady Gminy
StaryTarg Nr XXVIIIl26ll2005 z dnia01 grudniaZ}}5r.
Poza 3 przypadkami, zachowano ustawowy termin ich skladania (do dnia
15 stycznia2010r.).
Z kilkudniowym opoznieniem,tj. w dniu 19 stycznia2010r.deklaracjezlo2yly:
,,TERRA" Sp. z o.o. w tr-asinie(nr ewidencyjny 029),
Nadle5nictwoKwidzyn (nr ewidencyjny013),
ABATIS Sp. t o.o.w Bronowie(nr ewidencyjny033).
W kazdym przypadku wykazane w deklaracjachilo5ci i klasy uzytkow
rolnych byly zgodnez iloSciq wynikajqcq.z ewidencji geodezyjnej.Prawidlowo
przeliczonezostalypowierzchnieuzytk6w rolnych na ha przeliczeniowe.Wymiar
podatkurolnego ustalonybyl w oparciu o prawidlowo przyjEtqstawkg.
.
Podatekrolny od os6b fizycznych.
W 2010 roku podatkiem rolnym objEtych byto og6lem 434 podatnikow.
W powyzszym zakresie sprawdzono dokumentacjq wymiarowo-ewidencyjnq
38 losowo wybranych os6b z 2 solectw: Tulice (17) i Szropy (21),
zaewidencjonowanychpod numerami:
- Tulice - 14006;14010;1401l; 14012:14015;14017;14019;14020:'14023;
14026;14028;14029;14031; 14032;14034;14035;14036,
'i
'
I
,,,
i/i',i
tLL'v
)r
L
l
t
i
35
qff,,',t
tt'.,
ry
Szropy- 11001;11002;11004;11 0 0 6 ;11 0 0 7 ;11 0 1 0 ;11 0 1 3 ;11 0 1 4 ;
11019;11020;Il02l; 11022;11023;11024'.11027; 11029; 11030; I 1031;
1 1 0 3 21,1 0 3 41; 1 0 3 5 .
Podstaw4wymiaru podatku rolnego dla ka2dego podatnika byty dane zawarte
w ewidencji gruntow i budynk6w oraz informacje o gruntach,zlozoneprzez nich
na formularzu wedlug wzoru okreSlonego w w/w Uchwale Rady
Nr XXVIIIl26ll2005 z dnia 0l grudnia2005r.
Do ustaleniawysokoSci podatku rolnego przyjEto prawidlowe ilo6ci i klasy
grunt6w, stosujqc wlaSciwe przelicznlki powierzchni uzytkow rolnych
obowi4zujqcychdla I okrpgu podatkowego.
Wystawione decyzje wymiarowe lub nakazy platnicze dorEczanebyly przez
soltys6w \ub za poSrednictwempoczly w terminie 29.01.2010r.- 17.02.2010r.
(daty pokwitowania odbioru).
NaleznoSci z tytulu podatku rolnego zostaly przypisane w prawidlowych
wysokoSciachna kontach poszczeg6lnychpodatnik6w i ujEte w urzqdzeniach
ksiggowychewidencji podatkowej.
W trakcie kontroli stwierdzono, 2e w 2010 roku Gmina Stary Targ
przekazywatana rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej nalelne kwoty stanowiqce2oh
wplyw6w podatku rolnego, w terminach przekraczajqcychtermin okre6lony w
ustawieo izbachrolniczych (tj. 21 dni od dnia, w kt6rym uplyn4t termin platno6ci
danejraty).
iZszatabela:
termin oqDrowaqzonvcn
od
adzo h sskladekprzedstaw1a
Wvsoko66
osc iI rerTnln
Lp.
I
2.
a
l
4,
Ustawowy
termin
przekazania
Faktyczna
data
przekazania
IloSd
dni po
terminie
Wplywy z podatku
odsetek i za
nieterminowq
zaplate podatku
Przekazana
kwota
Nr wyci4gu
bankowego
245.644.95 4.912,89 WB nr 90
1 . 9 5.71 3 W B nr 156
97.856,61
8 , 3 5 WB nr 202
315.917.34 6 . 3 1
169.750,63 3 . 3 9 5 , 0 1WB nr 238
66.604.90 1 . 3 3 2 , 0 0 *WB nr l9
11 . 0 5 . 2 0 1 0 r . 35
0 6 . 0 4 .2 0 1 0 r.
07.06.2010r.1 2 .0 8 .2 0 1 0 r. 66
06.10.20101
r .5 . 1 0 . 2 0 1 0 r . 9
08.12.2010r. )
06.12.2010r.2 8 . 0 1 . 2 l0r 1.
*Przekazanakwota 1.332,00zl w dniu 28 stycznia 20llr. stanowtta2o/owplat
zalegloSci podatku rolnego dokonanych w okresie od 16.1I .2010r. do
31.12.2010r.
Z oSwiadczenia zlolonego przez Skarbnika Gminy wynika, 2e mimo
nieterminowej splaty naleznych lzbie Rolniczej skladek, Gmina nie otrzymala
noty odsetkowejod PomorskiejIzby Rolniczej i nie placila odsetek.
Powyzsze oSwiadczeniestanowi akta robocze nr 3.1.2.3.11do protokolu
kontroli.
Nadmienia siQ, 2e nie zachowanie obowiqzku terminowego przekazywania
naleznych wplat na rzecz Pomorskiej lzby Rolniczej stwierdzono r6wniez
podczaspoprzedniej kontroli kompleksowej przeprowadzonejprzez Regionaln4
Izbg Obrachunkow4w Gdariskuw okresie od 02 kwietnia 2007r. do 13 lipca
2007r., a takhe podczas kontroli problemowej przeprowadzonej przez RIO
w dniach 02 - 18 kwietnia 2008r., maj4cej na celu sprawdzeniewykonania
)iir;'
t i
i
t
36
,, a'r"tla,4
,'
+il"
u
wniosk6w pokontrolnych sformutowanych w dniu 14 sierpnia 2007r. na
podstawiew/w kontroli kompleksowej.
W wydanym przez IzbE w dniu 11 czerwca 2008r. wystqpieniupokontrolnym
ponownie
z kontroli problemowej (pismo WK.0913ll18lK/3114701108),
zobligowano W6jta do przekazywaniana rachunek bankowy Pomorskiej Izby
Rolniczej odpisow w wysokoSci2o/ood uzyskanychwplywow z tytulu podatku
rolnego w terminie okreSlonym w ustawie o izbach rolniczych, zgodnie z
deklaracj4 zawartq w piSmie z dnia 19 wrze6nia 2007r., informujqcym lzbq
o sposob\e realizacji wniosk6w pokontrolnych z kontroli kompleksowej, cyt.:
,,zobowiqzanoPaniq Skarbnik Gminy Stary Targ do przestrzegan\aterminow
przekazywania odpis6w na rzeczPomorskiej lzby Rolni czej" .
Odpowiedzi na wystqpienie pokontrolne WK.09l3lll8lK/3114701/08, W6jt
Gminy Stary Targ nie udzielit, a z opisanychwyZej ustaleriwynika, 2e zalecenia
w dalsz)tmciaqunie w)rkonano.
3.1.2.4.PodatekleSny.
W 2010r. na terenie Gminy Stary Targ obowiqzywala stawka podatku lerinego
w wysokoSci30,04 zl od t ha. Stanowilaona r6wnowartoS6pienigzn40,220 m'
drewna, obliczonq wedlug Sredniej ceny sprzeda?ydrewna uzyskanej przez
nadleSnictwaza pierwszetrzy kwartaly 2009r.,kt6ra wyniosla 136,54zt za I m'
(M.P. 22009r.Nr 69, poz.896).
.
Podatekle5nyod os6bprawnych
W badanym roku obowiqzek podatkowy ciqiLyt 5 osobach prawnych,
pod numerami:03; 09; 1l; 12;14.
zaewidencjonowanych
Deklaracjg na podatek le6ny na 2010r. w/w podmioty zloLyly na wzorze
deklaracji zgodnej z podjqt4 UchwalE Rady Gminy Nr XXVIIIl26ll2005 z dnia
01 grudnia2005r.Ustalono,ze 3 podmiotyztoLyly jq_dodnia 15 stycznia20l0r.,
natomiastdwa, nie zachowalyustawowegoterminu, i tak:
deklaracjg zlotyLo w dniu
NadleSnictwo Kwidzyn
nr ewid. 03
19 stycznia20l0r.,
ABATIS Sp. , o.o. w Bronowie - nr ewid. 14 - deklaracjgzlo2yla w dniu
1l lutego2010r.
Wykazane w deklaracjach powierzchnie las6w byly zgodne z ewidencj4
geodezyjn4.Podatekle6ny zadeklarowanow prawidlowych kwotach.
. PodatekleSnyod os6bfizycznych
CzynnoSci sprawdzajqcychw powy2szym zakresie dokonano w stosunku do
20 losowo wybranych podatnik6w (z og6lnej liczby 48), zaewidencjonowanych
pod numerami:
Tulice- 14010;14012:14017;14032;14036,
Szropy- 11022,
Dqbr6wka Malborska- 02020,
Jurkowice- 04027;04031,
; 1 0 5 10; 1 0 5 6 ;
B u k o w o - 0 1 0 0 3 ;0 1 0 1 0 ;0 1 0 2 6 : 0 1 0 4 0 0
; 1042;010450
0 1 0 6 40; 1 0 6 50; 1 0 7 0 .
,
1i
\li;;','l!,",(
.,!
I'
i
/'').
37
.,//
t /'
,/ Z / & / 4 L L ' L L 1
'
?
W ka2dym przypadku, wymiaru podatku lerinego dokonano w oparciu
o prawidlowo przyjEtq powierzchnig las6w, wynikajqc4 z ewidencji grunt6w
i budynk6w oraz informacji o lasach, zlo2onej przez podatnika na okreSlonym
przez RadEGminy wzorze informacji w sprawiepodatku leSnego.Do obliczenia
wysokoScipodatkuzastosowanoprawidlow4 stawkq.
Podatek pobierany byt w formie l4cznego zobowiqzania pieniEznego na
podstawie nakazu platniczego. Nakazy dorEczane byly podatnikom przez
sottys6w danych solectw, za pokwitowaniem,w terminie od 29.01.2010r.do
17.02.2010r.
3.1.2.5.Podatekod Srodk6wtransportowych.
Stawki podatku od Srodkowtransportowychna 2010 rok okreSlonezostalyprzez
Radq Gminy Stary Targ w Uchwale Nr XXXIV/3 2012009z dnia 26 listopada
2009r. w sprawie ustalenia wysokoSci stawek podatku od Srodkow
transportowych, opublikowanej w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa
PomorskiegoNr 178z dnia 31 grudnia2009r.pod poz. 3552.
W badanymroku zobowiqzanychdo zLo2eniadeklaracji na podatek od Srodkow
transportovvychbyto l6 podatnik6w (ustalono na podstawie ewidencji
podatnik6w w/w podatku, prowadzonej w oparciu o informacje przekazywane
przez Wydzial Komunikacji Transportu i Drog Starostwa Powiatowego w
Sztumieo pojazdachzarejestrowanychi przerejestrowanych).
pod numerami:
Kontroli poddanowszystkichpodatnikow,zaewidencjonowanych
1 8 0 2 7 ;1 8 0 3 6 ; 1 8 0 5 1 ; 1 8 0 5 5 ; 1 8 0 5 7 ; 1 8 0 5 8 ; 1 8 0 6 1 ; 1 8 0 6 2 ; 1 8 0 6 3 ; 1 8 0 6 4 ;
17010;17017;17018;17019;17020;17021.
Deklaracje na podatek od Srodkow transportovvych wraz z zalqcznlkami
o posiadanychpojazdachwigkszo6i osob zlo2yla w ustawowymterminie, tj. do
dnia 15 lutego 2010r. lub w terminie 14 dni od dnia zaistnieniaokolicznoSci
uzasadniaj4cychpowstanie tego obowiqzku. Terminu tego nie zachowalo
6 podatnikow o numerach:
- I8061- datazloLema23.02.2010r.,
- 18062- datazlohenia25.02.20l0r.,
- 18063- datazlohenia3l.05.2010r.
(nabyciepojazduw dniu 26.03.2010r.),
- 18057- datazlo2enia
(nabyciepojazduw dniu 19.03.2010r.),,
01.06.2010r.
- 18058- data zlohenia20.12.201Or.(zbycie
3 pojazdoww dniu: 3.08.2010r.,
9 . 0 8 . 2 0 1 0i r1. 7. 1 1 . 2 001r . ) .
- 18064- datazlohenia28.12.2010r.
(nabyciepojazduw dniu 29.10.2010r.).
W 2 przypadkachorgan podatkowy w dniu 24 maja 2010r. wezwal pisemnie
podatnik6wdo zloheniadeklaracji(dotyczy podatnikao numerze18057- pismo
FN.III.31l4-112010i podatnikao numerze18063- pismoFN.III.3114-212010).
W trakcie kontroli ustalono, 2e deklarowane stawki podatku od Srodkow
transportovvych
byly zgodneze stawkamiokreSlonymiprzez RadgGminy.
W przypadkuwygaSniEcialub powstaniaobowi4zku podatkowegow ciqgu roku,
podatekobnizanoproporcjonalniedo liczby miesigcy,w kt6rym obowi4zekten
,t[:.
38
{
/2
ffiu
,rrtt14
i'"
istnial (dotyczy podatnikowo numerachkonta: 18055; 18057; 18058; 18063;
18064;17020).
3. I .2.6.Oplatatargowa.
W dniu 26 listopada 2009r. Rada Gminy Stary Targ podjqta UchwalE
Nr XXXIV/31912009 w sprawie dziennych stawek optaty targowej, terminow
platnoSciorazzasadjej pobom na 2010rok.
Uchwata opublikowana zostala w Dzienniku Urzqdowym Wojewodztwa
PomorskiegoNr 177z dnia 30 grudnia2009r.,pod poz. 3993.
OkreSlonaw uchwale dzienna stawka oplaty targowej wynosila 22,00 zl i nie
przekraczalalimitu jej wysokoSciwynikaj4cegoz ustawy o podatkachi oplatach
lokalnych.
Ustalono, 2e w 2010r. Gmina nie uzyskiwata dochod6w z tytuLu powy2szej
oplaty.
3.1.2.7.Pob6rpodatk6w.rozliczenieinkasent6wpodatk6wi oplat.
W dniu 29 marca 2007r. Rada Gminy Stary Targ podjqla UchwalE
Nr V/56/2007 w sprawie zasadotrzymywania i wysokoScidiet przyslugujqcym
sottysom za udzial w pracach Rady Gminy w Starym Targu oraz zarzqdzania
poboru podatk6w: rolnego, od nieruchomoSci,leSnego,od posiadaniaps6w
w drodzeinkasaorazokreSlaniainkasentai wysokoSciwynagrodzeniaza inkaso.
Uchwala nie zostalaopublikowanaw wojewodzkim dzienniku urzgdowym.
Zgodnie z $3 uchwaty, pobor podatkow w drodze inkasadokonywanyjest
przez soltys6wposzczeg6lnychsolectw.
do 3,4o/o)przyslugujeod sum
Wynagrodzenieza inkaso (w wysokoSciod 1,8%o
zainkasowanychpodatk6w i terminowo przekazanychdo Urzqdu Gminy Stary
Targ (wysokoSci stawek procentowych wynagrodzenia poszczegolnych
inkasent6wsoltys6w Rada ustalila w zale2noSciod wielkoSci danego solectwa).
Wynagrodzenie wyplacane jest inkasentom w terminie 30 dni od dnia
rozliczeniasiEinkasenlaz poborunalezno6cipieniEznych.
ostatecznego
Stwierdzono,2e Rada Gminy w w/w uchwale nie okre(hla szczeg6lowych
zasadpoboru orazrozliczaniasip inkasent6wz pobranychkwot podatkow.
Pob6r podatk6wprowadzonybyl na podstawiekwitariuszy przychodowych
K- 103, objEtychewidencj4drukow Scislegozarachowania.
Sprawdzonokwitariusz:
od nr 1879131 do nr 1879136, od nr 1879260 do nr 1879281 dokumentujqcypob6r podatk6w z solectwaBukowo;
od nr 2057162 do nr 2057166, od nr 2057071 do nr 2057076
dokumentuj4cypobor podatkowz solectwaTulice;
od nr 5905301 do nr 5905321, od nr 5902301 do nr 5902309
dokumentujqcypob6r podatkow z solectwaNowy Targ.
Ustalono, 2e zainkasowanenaleznoScipodatkowe byly odprowadzanena
rachunek bankowy Urzgdu Gminy Stary Targ nastgpnegodnia po uplywie
/ ]'11,,^
,*
1 ]
t
l
39
.
t ;
(& / k cL+1Lt
terminu platnoSci danych rat podatk6w. W tym teL dniu dokonywana byla
kontrola prawidlowoScirozliczeniasiEinkasent6wz pobranychkwot.
Przyslugujqce wynagrodzenie za inkaso naliczone zostalo i wyplacone
w prawidlowej wysokoSci,za I, III i IV kwartat w terminie okreSlonymprzez
RadE Gminy Stary Targ (lista plac - prowizja za inkaso -: nr 5ll4l20l0
z 16.04.2010r.,
nr 6011012010
nr 6811212010
z 16.12.2010r.).
z 15.10.2010r.,
Terminu tego nie zachowano w przypadku wynagrodzenia za inkaso za
II kwartal 2010r. Wyplaty dokonanow dniu 23 czerwca2010r. (lista plac nr
651612010
z 23.06.2010r.),tj. 7 dni po terminie okreSlonymw w/w uchwale(30
dni od dnia ostatecznego rozliczenia siq inkasenta z poboru naleznoSci
pieniEznych).
3.1.2.8.Udzielanieulg w zaplaciepodatkui oplataprolongacyjna.
Na podstawie prowadzonych w lJrzgdzie rejestr6w decyzji w zakresie
udzielonychulg w zaplaciepodatk6wustalono,2e w 2010r. Wojt Gminy Stary
Targ wydat og6tem 5 decyzjinalqcznqkwotg 35.876.30zl, w tym:
- 1 decyzjq dotyczqcq umorzenia zalegloici podatkowych w podatku od
nieruchomo5ci
na kwotq30.135,00zl,
- 3 decyzje dotyczeceumorzeniazalegloScipodatkovvychw podatku rolnym na
lqcznqkwotE5.l 12,00zl,
- 1 decyzjE dotyczqcq umorzenia zalegloici podatkowych w podatku od
Srodkowtransportolvychna kwotq 629,30zl.
Wykazanew sprawozdaniuRb-PDP z wykonania dochod6wpodatkowychgminy
za okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia 2010r. kwoty skutkow
z tytulu umorzenia zalegloScipodatkowych byly zgodne z kwotami wydanych
w tym zakresiedecyzji.
Kontrol4 objqto prawidlowoSc wszystkich wydanych decyzji, o nastgpuj4cych
numerach:
- FN.III.3114-ll20l0 z dnia29.09.2010r.,
- FN.III.3I 13-Il20l0 z dnia09.l2.20l0r.,
- FN.III.3113-212010
z dnia 09.12.2010r.,
- FN.III.3113-312010
z dma29.12.2010r..
- FN.IV.3I 10b-I 12010z dnia29.12.2010r.
W/w decyzjewydane zostatypo zloheniupisemnychwniosk6w podatnikow i po
przeprowadzeniu przez organ podatkowy postgpowari dowodowych,
potwierdzaj4cychspetnienieprzestanekuzasadniajqcychudzielenieulg. Decyzje
spetnialywymogi formalnei posiadatyuzasadnienie.
Ustalono,2e w badanymroku W6jt Gminy nie wydal Zadnejdecyzji dotyczEcej
rozto2eniasplatyna raty podatk6w lub odroczeniatermin6w ich platnoSci.
opodatkowania.
3.1.2.9.PowszechnoS6
o
\try'oparciu o sporz4dzanei przekazywaneprzez Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w Sztumie informacje o budynkach mieszkalnych
i niemieszkalnych przekazywanychdo uZytku na terenie Gminy Stary Targ
i
_
l l
' . .
llr
llllri' ',,i'
,h.',,d
40
j
I
i'
ustalono, 2e w 2009r. zostal oddany do uzytkowania tylko jeden budynek
mieszkalnyw miejscowoSciStaryTarg.
Ustalono,2e jego wla$ciciel(podatniko nr kontowym 010365)zlo2yt wymaganq
informacjg w sprawie podatku od nieruchomoSci i budynek ten zostal
w 2010roku (decyfianr FN.IV.3ll3-75512010226.01.2010r.).
opodatkowany
. Na
podstawie ewidencji dzialalno6ci gospodarczej ustalono, 2e
w 2010r.dokonano40 wpis6w (od nr 801 do nr 840),w tym:
- 6 wpisow dotyczqcych prowadzen\a dziahalnoSci
gospodarczejwymagaj4cej
pomieszczenia(nr:
810;813; 8 17; 822;828; 836),
wyodrgbnionego
- 34 wpis6w dotyczqcychprowadzenia dzialalnoScina terenie kraju lub poza
terenemgminy.
Kontrolq objgto wszystkie osoby posiadaj4cezgloszonqdzialalnoS6gospodarczq
na terenie gminy, wymagajqc4 wyodrEbnionegopomieszczenra.
Ustalono, 2e osoby te zloZyly wymagane informacje w sprawie podatku od
nieruchomo6ci, a pomieszczenia,w ktorych prowadzona jest dzialalnoSi
gospodarcza zostaly prawidlowo opodatkowane (dotyczy podatnikow
kontowych:I 0307;10058;ll24l ; 093I l; 10385;02105).
o numerach
podatkow)'ch
3. I .2.10 WindykacjanaleznoSci
Na dzieh 3I.12.2010r. zalegloici z tytutu podatk6w stanowily kwotE
290.721,71zl, w tym ztytulu:
- podatkuod nieruchomoSci
od osobprawnych- 144.497,67zl
- podatkurolnegood osobprawnych- 10.381,00zl,
- podatkuod Srodk6wtransportowych- 7.735,20zl,
- podatkuod nieruchomoSciod os6b frzycznych- 49.235,35zl,
- podatkurolnego od os6b frzycznych- 69.434,79zl,
- podatkule6negood osobfizycznych- 47,00z+,
- podatkuod Srodk6wtransportowychod os6b frzycznych- 2.690,70zl,
- oplataod posiadaniaps6w- 6.682zl.
Stan zalegloici z poszczeg6lnychtytulow wynika z salda konta 221 oraz
ewidencji analityczneji zostalprawidtowo wykazany w sprawozdaniuRb - 275 z
wykonaniaplanu dochodowbudzetowychza 2010r.
Kontrol4 objqto prawidlowoS6 windykacji zaleglo5ci w podatku od
od os6bfrzycznychi od osobprawnych.
nieruchomoSci
Podntekod nieruchomoSciod osdbfizvcznvch
Na dzieh 31.12.2010r. z obowi4zku podatkowego nie wywiqzalo siQ
190 podatnik6w,posiadaj4cychzaleglo66wobec budzetuGminy nalqcznqkwotq
49.235,35
zl.
stosunku
postgpowania egzekucyjnego sprawdzono w
Tryb
numerachkontowych:
1l podatnikowo nastEpuj4cych
10069 zaleglolcosoby frzycznejzalata 2000 - 2008 na lqcznqkwotE 7.985,80
zl,
09236 zalegtolcza 4 raty 2008, 2009 i 2010roku na kwotq 767 zl,
08055zalegloiczalaIa2006- 2010na kwotq2.445,60zI,
'- : il I
,'t'J"il"^
t.l"
ii,
'
4l
/*"'L-(
07034 zalegloS(,
zalata2005 - 2009na kwotE 633,20zl,
05058 zaleglolcza III i IV ratE2010r.na kwotq 294 zl,
04040 zaleglo66za III i IV ratE2}lOr. na kwotg 442 zt,
03004 zaleglo6(,zalata 2005- 2009 na kwotg 1.680,56zl,
03017 zaleglo(czalata200l - 2010 na kwotg 469,90zl,
03003 zalegloi(,zalata2007 -2010 na kwotg820,50zl,
01003zalegloS6
zalaIa2007 -2010 na kwotg340 zl,
01084 zalegloic zaII - IV ratE 2010r.na kwotq 382 zl.
W wyniku kontroli ustalono:
- podatnik o nr konta 04040 zalegajqcyna kwotq 442 zt uregulowal zalegloic
wraz z odsetkamiw dniu l7 .01.2011r.;
- dla podatnikao nr konta 09236 zalegajqcegoz III i IV rat4 podatku za 2010r.
(termin platnoSci15.09.2010r.i 15.11.2010r.)
w tqcznejkwocie 94 zl tytuly
wykonawczewystawionow trakciekontroli tj. w dniu 7.03.2011r.;
- nie wystawiono tytul6w wykonawczych w stosunku do podatnika
o nr konta 07034 kt6rego zalegloscza 4 raty podatku za 2009r. wyniosla lqcznie I92
zl.
podatkowy wyslal
Organ
upomnienia w
dniu
19.06.2009r.
i 26.11.2009r.;
- w przypadkupozostalychpodatnik6w ustalono,ze wszystkie zalegtoSciobjgte
zostalypostEpowaniem
egzekucyjnym.Wystawionoi skierowanodo wtaSciwego
miejscowoUrzEduSkarbowegotytuly wykonawcze.
Podstek od nieruchomoici od osdbprawnvch
Wedlug stanu na dzien 31.12.2010r.z obowi4zku podatkowego nie
wywtqzalo siQ 5 podatnikow zalegajqcychwobec budzetu Gminy na kwotE
144.497,67
zl.
Najwigksze zadluleniefigurowato na koncie:
- Spolki ,Jamal" w StarymTargu w wysokoici 74.264zl zalata 2008 - 2010
(karta kontowa nr 00044),
- Sp6lki z o.o. Export- Import ,,PROFIL" w Starym Targu w kwocie
4.365zl za 5 rat 2010r.(kartakontowanr 00048),
- PrzedsiEbiorstwa
Produkcyjno- Uslugowego,,STAR - NET" w Starym Targu
w kwocie 6.290zl za 5 rat2010r.(kartakontowa00065),
- PrzedsigbiorstwaUslugowo - Produkcyjnego,,IZOMAX" w Sztumie kwocie
59.577,67
zl za 12 rat2009r.i 12 rat2010r.(kartakontowa00033).
Kontrol4 objqto tryb postqpowaniaegzekucyjnegow stosunku do ww.
4 osobprawnych.
W wyniku kontroli ustalono:
- Spotka z o.o. ,,PROFIL" w Starym Targu (nr konta 00048) zalegloic
w kwocie 2.619 zl za 2010r. uregulowalaw dniu 27.01.2011r.,na pozostal4
zalegloScza miesiqce listopad i grudzieh 2010r. w lqcznej kwocie 1.746 zl
(terminptatnoScido 15 - tego ka2degomiesiqca)tytuly wykonawczewystawiono
w trakciekontroli tj. w dniu 7.03.2011r.;
- na zaleglo{c w lEcznej kwocie 5.032 zl PrzedsiqbiorstwaProdukcyjno
Uslugowego ,,STAR
MED" w Starym Targu (karta kontowa 00065) za
'11"
'
lriir,i,ll.i
r
I
l:,
42
miesi4ceod sierpnia do grudnia 2010r. (termin platnoScido l5-tego kazdego
miesi4ca), tytuly wykonawcze wystawiono w trakcie kontroli tj w dniu
7.03.2011r.;
- w stosunku do pozostalych podatnikow, kt6rzy nie dokonali wplat podatku za
wystawiono
po
poszczeg6lne miesi4ce,
dostarczeniu upomnieri,
i przekazanotytuly wykonawczedo wlaSciwegomiejscowoUrzEduSkarbowego.
Osob4 odpowiedzialnq za prowadzenie postgpowania windykacyjnego
jest Pani HelenaGutjar- inspektords.
podatkovvych
naleznoSci
od nieruchomoSci
inkasai wymiaru podatkuod nieruchomoSci.
3. I .2.I 0. Oplataeksploatacyjna.
W 2010 roku informacje dotyczqceoplaty eksploatacyjnejza wydobyt4 kopalinq
ze zlo2ana terenieGminy StaryTarg zto\ly 2 podmioty,tj.:
- PrzedsiEbiorstwo
Ustugowo-Produkcyjne
,,IZOMAX" Sp. z o.o. w Sztumie,
- Przedsigbiorstwo
w Potchowie.
Uslugowo-Transportowe,,,OL-TRANS"
Ustalone przez przedsigbiorc6wwe wlasnym zahesie kwartalne oplaty
eksploatacyjne stanowily w 60'/" doch6d gminy, natomiast w 40o dochod
NarodowegoFunduszuOchrony Srodowiskai GospodarkiWodnej.
WysokoSdoplaty przypadaj4cejgminie w 2010r. wynosila
- w przypadku Spolki ,,IZOMAX"; 3.432,00 zl (w I kwartale 321,00 zL,
w II kwartale1.486,00 zl, w III kwartale1.122,00zl, w IV kwartale503,00zt);
- w przypadku Przedsiqbiorstwa,,,OL-TRANS": 0 zl (z przedkladanych,co
kwartal informacji dotyczqcychoplaty eksploatacyjnejwynika, 2e przedsigbiorca
kopalinynie wydobywal).
W trakcie kontroli stwierdzono,2e Spotka ,,IZOMAX" nie wywiqzywala
siQ z ustawowego obowi4zku wnoszenia optaty eksploatacyjnejna rachunek
gminy w terminie I miesiEcapo uplywie kazdegokwartalu. PrzypadajEcegminie
naleznoSciregulowanebyly poprzez zaliczaniena poczet optaty eksploatacyjnej
gminie materialybudowlane,i tak:
naleznofci,,IZOMAX-u" za dostarczone
w dniu 2l wrzesnia 2010r. dokonano kompensaty naleznoScispolki
w kwocie 882,42 zl (w tym 15,40 zl odsetek)- wynikaj4cych z faktury VAT
nr 52104412010
z 31.08.2010r.- na oplatEeksploatacyjnqzaI kwarta+i czq{c
oplaty zallkwar:tal,
w dniu 08 paldziemika 2010r. dokonano kompensaty naleznoScisp6lki
w kwocie 964,38 zl (w tym 24,40 zl odsetek)- wynikaj4cych z faktury VAT
nr Szl052l20l0 z 30.09.2010r.- na pozostat4czEic oplaty eksploatacyjnejza
II kwartal,
w dniu 29 listopada 2010r. dokonano kompensaty naleznoScisp6tki
w kwocie 1.122,00 zl
wynikajqcych z faktury VAT nr Szl058l20l0
230.10.2010r. na oplatgeksploatacyjnq
zaIII kwartal,
oraz w dniu 17 lutego 20llr. dokonano kompensatynaleznoScisp6lki
w kwocie 503,00z1- wynikajqcejz fakturyVAT nr 3z/0312011z 31.01.2011r.na oplatgeksploatacyjnq.
zaIY kwaftal 2010r.
i l ^ , . , 1it a
I
:i ,l S, it ,u.' ' - . 1
i1\
i l
i
t
43
8',,r,*/(\
iy
i\
kompensatdokonywano w kazdym przypadku na pisemny wniosek
Pov,ry2szych
P U-P..IZOMAX''.
Ustalonoponadto,2e w dniu 12 paldziernika 2010r. na rachunekgminy wplyngla
kwota w wysokoSci 127,00 z+, stanowiqcajednorazowq oplatE za uzyskanq
koncesjq na poszukiwanie z162 kopalin, przekazana przez Przedsiqbiorstwo
Eksploatacji Kopalin i Rekultywacji Grunt6w w Sztumie. Oplata ta zostala
koncesj4
przez
Decyzjq
ustalona
StarostE
Sztumskiego
Nr OS-I-7510/11-k/10z dnia 04 paldziemika 2010r. w sprawie udzielenia
koncesji na poszukiwaniei rozpoznaniezloZa kruszywa naturalnegow obszarze
dzialki nr 1914w D4browce Malborskiej. Koncesja przyznana zostalana czas
okre6lony,tj. na okres 1 roku.
Uzyskany w 20I0r. doch6d z tytutu oplaty eksploatacyjnej wyniosl
22.645,00zl, z tego kwota 3.056,00 zl stanowila oplatg za 2010r., natomiast
kwota 19.589,00 zl dotyczyla wptal zalegloScioptaty eksploatacyjnejza lata
2008-2009.
napoj6walkoholowych.
3.1.2.1l. Oplataza zezwoleniana sprzedaz
Uchwalami Rady Gminy Stary Targ:
Nr XXXIXl284l}l z dnia 20 grudnia 2001r.w sprawieustaleniadla terenu
gminy Stary Targ liczby punkt6w sprzeda2y napojow alkoholowych
zawierajqcychpowy2ej 4,5%oalkoholu (z wyjqtkiem piwa) przeznaczonychdo
spozyciaw miejscu sprzeda2y,
Nr XXXIX'1283/01 z dnia 20 grudnia 2001r. w sprawie uchwalenia dla
terenu Gminy Stary Targ liczby punkt6w sprzeda?ynapojow alkoholowych
zawierajqcvchpowyZej 4,5o/oalkoholu (z wyjatkiem piwa) przeznaczonychdo
spoZyciapoza miejscemsprzeda?y,
ustalono26 punkt6w sprzeda2ynapojow alkoholowych (za wyjqtkiem piwa) do
spozyciapoza miejscem sprzedalyi 8 punkt6w w miejscu ich sprzeda?y.
Wedlug stanu na dzieh 31 grudnia 2010r. na terenie Gminy Stary Targ bylo
21 punkt6w sprzeda2ynapoj6walkoholowych,w tym do spozyciapozamiejscem
18 punkt6w oraz do spozycia w miejscu sprzeda?y
sprzeda2y
3 punkty.
W 2010r. wydano og6lem 3l zezwoleAna sprzedaLnapojow alkoholowych,
w tym 13 zezwolen do spozyc\a poza miejscem sprzedaLy,3 zezwolenia do
spozyciaw miejscu sprzeda?yi 15 zezwolerina sprzeda2jednorazowq.
Kontrolq objqto wydane zezwoleniao nastqpujqcychnumerach:
- 112010IIA z dnia 17.06.2010r.;212010
IA
IIA z dnia21.06.2010r.;312010
IA
IA, 1012010
IA z dnia 07.12.2010r.;912010
z dnta05.10.2010r.:412010
z dnia 30.12.2010r.
dotycz4ce sprzeda?y napojow alkoholowych
o zawarloScido 4,504alkoholu orazpiwa;
- 212010IB, 312010IB, 412010IIB z dnia 07.12.2010r.:
512010IB, 612010IB,
712010IB, 812010IB z dnia 30.12.2010r. dotyczqce sprzeda?ynapoj6w
od 4,5o/o
do 18%alkoholu;
alkoholowycho zawartoSci
j
r
l
';lii"t'
ll,i
t
:'
44
1\,
fi ; ,,,11'-y
,'".
7
/
t
-
IC,
IC z dnia 07.12.2010r.;312010
ll20l0 IIC z dnia 17.06.2010r.;212010
412010IC, 512010IC z dnia 30.12.2010r.- dotycz4ce sprzeda2ynapojow
alkoholowycho zawarloScipowyZej l8o/oalkoholu;
Ustalono, 2e oplata za koruystaniez wlw zezwol.enpobieranabyla odrgbnie na
ka2dy rodzaj napoju alkoholowego w wysokoSciwynikaj qcej z obowiqzujqcych
w tym zakresieprzepis6w.
PrzedsiEbiorcy rozpoczynajqcy dzialalno56 gospodarcz4 wnosili oplaty na
rachunekUrzpdu Gminy przedwydaniem zezwoleniana sprzeda2alkoholu.
Przedsiqbiorcyposiadaj4cywa2ne zezwoleniawydane w latach wczeSniejszych,
zlo2yli w ustawowym terminie, tj. do dnia 3 1 stycznia 2010r. pisemne
oSwiadczeniao warto6ci sprzeda?yposzczeg6lnychrodzajow alkoholu w 2009
roku oraz dokonali oplaty za 2010 rok w trzech r6wnych ratach w terminie
31 stycznia,3l majai 30 wrze6nia.
Dotyczy to zezwoleno nr: 112005IC, 412005IC, 512005IB, 912005IB, 1012005
IB, 212006IA,312006
IC, 412006I8,5/20061Az
IA z dnia27.12.2005r.;112006
dnia28.12.2006r.
Uzyskane w 2010r. dochody z tytutu oplat za zezwoleniana sprzedaLnapojow
alkoholowychstanowitykwotg 51.995,82zl.
3.1.2.12.Ulgi i zwolnieniaustawoweoraz skutki udzielonychprzezRadeGminy
ulg podatkowych.
.
ulgi i zwolnieniaustawowe
W 2010 roku W6jt Gminy Stary Targ wydal og6lem 19 decyzji w sprawie
ustawowychulg i zwolnien zpodatkurolnego,w tym:
- 15 decyzjidotyczqcychzwolnieri gruntow nabytychw drodzekupna,
- 4 decyzjeo udzieleniuulgi inwestycyjnej.
.
Kontroli poddano wszystkie decyzje o udzieleniu zwolnienia z podatku
numerach:
rolnego ztytulu nabyciagrunt6w o nastEpuj4cych
- FN.III.3I 11g-ll20l0
z dnia 06.01.2010r. (zwolnienie z podatku
w 2010r.wkwocie 404,00zt),
- FN.III.3lllg-212010 z dnia 08.01.2010r. (zwolnienie z podatku w 2010r.
w kwocie 26,00 zI),
- FN.III.3lllg-312010 z dnia 08.01.2010r. (zwolnienie z podatku w 2010r.
w kwocie 231,00 zt),
- FN.III.3lllg-412010 z dnia 12.01.2010r.(zwolnienie z podatku w 2010r.
w kwocie 66,00 zl),
- FN.III.3l119-512010
(zwolnieniez podatkuw 2010r.
z dnia 03.03.2010r.
w kwocie 209,00 zl),
- FN.III.3lll9-612010z dnia 01.04.2010r.
(zwolnieniez podatkuw 2010r.
w kwocie 5,00 zl),
- FN.III.311l9-712010
(zwolnieniez podatkuw 2010r.
z dnia 01.04.2010r.
w kwocie 73,00 zl),
- FN.III.31139-8/2010
(zwolnieniez podatkuw 2010r.
z dnia 01.06.2010r.
w kwocie 204,00 zl),
,
t
i
,/-,,i,",,t t-i F
I
,f,
, ./
;r a V r r t t U ( ( .-..,nf_.u
\
45
"t
lV--)
l\ \\
- FN.III.3ll3g-912010z dnia 10.08.2010r.(zwolnieniez podatku w 2010r.
w kwocie 157,00zl),
- FN.III.3l13g-1012010
(zwolnieniez podatkuw 2010r.
z dnia 10.08.2010r.
w kwocie 1.229,00zl),
- FN.III.3ll3g-lll20l0 z dnia 1.09.2010r.
(zwolnieniez podatkuw 2010r.
w kwocie 34,00 zl),
- FN.III.31139-1212010
(zwolnieniez podatkuw 2010r.
z dnia 01.09.2010r.
w kwocie 133,00zl),
- FN.III.3113g-1312010
(zwolnieniez podatkuw 2010r.
z dnia 01.10.2010r.
w kwocie 513,00zl),
- FN.III.31139-1412010
z dnia 02.11.2010r.(zwolnieniez podatku w 2010r.
w kwocie 1,00zl),
- FN.III.31l3g-1512010
(zwolnieniez podatkuw 2010r.
z dnia 02.12.2010r.
w kwocie 77,00 zl).
Ustalono, ze wszystkie zwolnienia dotyczyly grunt6w nabytych na utworzenie
nowegolub powigkszeniejuz istniejqcegogospodarstwa
rolnego,do powierzchni
nie przekraczajqcej100 ha.
W kazdym badanym Wzypadku spelnione zostaLyprzestanki uprawniaj4ce do
takiej ulgi. Zwolnienia ustalonona okres 5 lat, liczqc od pierwszegodnia miesi4ca
nastgpujqcegopo miesi4cu,w kt6rym grunty nabyto. N-qcznakwota udzielonych
w 2010r.ulg zpowylszegotytulu wyniosta3.362,0021.
Stwierdzono natomiast, 2a decyzja FN.III.3 lllg-512010 z dnia
03.03.2010r.,wydanaw zwiqzkuze zlo2onymprzez podatnika(nr konta 10131)
w dniu 03 marca 2010r. wnioskiem o udzielenieulgi ztytulu kupna grunt6w
w dniu 30 grudnia 2009r. (akt not. Nr 8336), okreSlalazwolnienie z podatku
rolnegood dnia01 stycznia2010r.do dnia 31 grudnia20l4r.
w zwiqzku
Podobniewydana decyzjaFN.III.3l139-lll20l0 z dnia 10.09.2010r.,
ze zlo2onymw dniu 09 wrzeSnia2010r.wnioskiempodatnika(nr konta 07065)o
udzielenieulgi ztytulu kupna grunt6ww dniu 20lipca 2010r.(akt not. Nr 3820),
ktora okre6lalazwolnienieod zaplatypodatkurolnegood dnia 01 sierpnia2010r.
do dnia31 lipca 2015r.
Zgodnie z obowiqzuj4cymi w tym zakresie przepisami, zwolnienia i ulgi
podatkowe udzielone na wniosek podatnika stosuje siQ od pierwszego dnia
po miesiacu.w ktorlrmzlozonowniosek.
miesiacanastepujacego
W wyniku nieprawidlowozastosowanejulgi, podatekrolny zostalzani2ony:
w przypadkupodatnikao nr konta 10131- o kwotq 52,00zl,tj. (209,00zl :
12 m-cy)x 3 m-ce,
w przypadkupodatnikao nr konta 07065- o kwotg 14,00zl, tj. (34,0021: 5
m-cy) x 2 m-ce.
.
Sprawdzono r6wniez wydane decyzje o udzieleniu ulgi inwestycyjnej
o nastqpujEcych
numerach:
FN.III.3II3i-ll20l0 z dnia 05.01.2010r.- na wniosek zloAonyw dniu
14.12.2009r.(z tytutu wydatkow poniesionychna oczyszczalnigprzydomow4
-{,,,,'
i
li-
iii)
I
I
,/t
k.aru
46
/
kwota ulgi
i instalacjE ujEcia wodnego do budynkow inwentarskich)
1.426.00
zl:
FN.III.3|13i-212010z dnia 26.05.2010r.- na wniosek zlohony w dniu
06.05.2010r. (z tytulu wydatk6w poniesionych na modernizacjq budynku
kwota ulgi
inwentarskiego oraz zakup i instalacjq dojarki przewodowej)
5.379,00zI;
- na wniosek zlo2onyw dniu
FN.III.3lIli-212010 z dnia 15.11.2010r.
10.11.2010r.(z tytulu wydatkow poniesionychzakup zainstalowanieurzqdzen
melioracyjnych)- kwota ulgi 20.081,00zl,
FN.III.3ll3i-312010z dnia 01.09.2010r.- na wniosek zlozony w dniu
30.04.2010r. (z tytulu wydatk6w poniesionych na modernizacjg budynku
- kwota ulgi 2.721,00zl.
inwentarskiego)
WyjaSnienie w sprawie wydania powyzszej decyzji po 124 dniach od dnia
zlo2enia przez podatnika wniosku, zloLyla podinspektor ds. inkasa i wymiaru
podatku rolnego, le6nego i Srodkow transportovvych
Pani Wieslawa
Skowroriska.Stanowiono akta roboczenr 3.1.2.12.11
do protokolukontroli.
W kahdym w/w przypadku kwotE ulgi obliczono w wysokoSci 25%
udokumentowanychnaktad6w po zakohczeniuinwestycji (faktury, kosztorysy
powykonawcze z adnotacjE Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego
Gminy Stary Targ stwierdzajqcEwykonanie robot). Podatnicy zlo2yli pisemne
o6wiadczenia, 12 wydatki inwestycyjne zostaly sfinansowane z wlasnych
Srodk6w,bez udzialu Srodk6wpublicznych.
.
skutki udzielonychprzez RadEGminy ulg i zwolnieri.
W Uchwale Nr XX120012008 Rady Gminy Stary Targ z dnia
30 pa2dziemika 2008r. w sprawie zwolnieri w podatku od nieruchomoSci
(opublikowanej w Dzienniku UrzEdowym Wojewodztwa Pomorskiego Nr 129
regulacje:
z dnia05 grudnia2008r.,poz.312l), wprowadzonow $ I nastEpuj4ce
,,1.RadaGminy w StarymTargu zwalniaz podatkuod nieruchomoSci:
1). budynki, budowle i grunty sluzqce dostarczaniuwody i odprowadzaniu
Sciek6w,
2). budynki lub ich czgici, budowle i grunty zwiqzanez dostarczaniemenergii
cieplnej,
3). budynki lub ich czgScioraz grunty wykorzystywanena cele prowadzenia
dzialalno5cibibliotecznej,kulturalnej, kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie
ochronyprzeciwp o2arow e1."
Na podstawiepostanowiefi$l ust.lpkt 1 i 2 uchwaly, ulga zastosowana
zostala wobec Zal<laduGospodarki Komunalnej w Starym Targu (kwota ulgi
1 0 . 9 8 1 . 0z0t )
Na podstawie postanowieri $ I ust.l pkt 3 uchwaly, ulga zastosowanazostala
wobec nastEpuj
4cychpodmiot6w:
- GminnegoOrirodkaKultury w StarymTargu (kwotaulgi 3.859,00zl),
- GminnejBiblioteki Publicznejw StaryrnTargu (kwota ulgi 287,00zt),
'
li,,',
47
{, "" L,','
- 4 jednostek Ochotniczych Stra2y Pozarnych w Starym Targu,, Dqbr6wce
Malborskiej,Bukowie, Szropach(kwota ulgi 5.200,00zt).
\-qcznakwota zastosowanej
w 2010r.ulgi wynosila20.327,00zl i jest ona zgodna
z kwotq wykazanq w sprawozdaniu Rb-PDP z wykonania dochodow
podatkowych gminy za okres od pocz4tku roku do dnia 31 grudnia 2010r.,
w rubryce 4 ,,skutki udzielonych ulg i zwolnieri, obliczone za okres
sprawozdawczy(bez ulg i zwolnieri ustawowych)".
.
skutki obnizeniaprzez RadeGmin), g6rnych stawekpodatk6w.
W 2010r. skutki finansowe wynikajqce z obnizenia przez Radq Gminy
Stary Targ gornych stawekpodatk6w stanowily kwotg 487.599.80zl, w tym:
w podatkuod nieruchomoSci:
449.934,18zl,
w podatkuod Srodk6wtransportowych:37.665,62zl
Szczegolowewyl i c zenieprzedstawiaj4 poniZszetabele:
ek od nieruchomofci
Lp
I
2.
a
J .
4.
5.
6.
x
Wyszczeg6lnienie
Budynki zwrqzanez
dzialalnoSciasospodarcza
Budynk mieszkalne
Budynk pozostale
Budynki zajgtena
prowadzeniedzialalnoSci
gospodarczejw zakresie
Swiadczet'rzdrowotnvch
Grunty zwiqzane z
prowadz.dzialalnoSci
gospodarczei
Pozostalegruntv
Razem
OSOBY FIZYCZNE
Stawka
Powierzch.
Min.
**t
Fin.
Stawka
Rady
Gminv
R62nica
Skutek
(w zl)
5.636,04
20,51
13,65
6,86 38.663,23
t10.784,32
23.830,66
0,65
o 5?
6,88
3,99
0 , 1 2 13.294.12
2.89 6 8 . 8 7 0 , 6 0
3 , 15
1,01
297.28
0 s1
0"24
9.126.48
4,16
294,34
38.027,01
406.966.05
0,77
0,18
0"39
0.2r 85.462.87
x
X
x
7.974.97
20,51
t 3,65
6,86
8.096.34
2.845.08
0.65
6,88
0.53
3.99
0,72
2,89
69.817,35
0,77
0,53
0,24
731.244,33
0.39
0,18
x
215.711.58
OSOBY PRAWNE
x
Budynki zwiqzanez
dzialalnoSciaqospodarcza
Budvnki mieszkalne
Budynki pozostale
Grunty zwiqzane z
prowadz.dzialalnoSci
gospodarczei
Grunty pozostale
razem
X
OGOI-EM
I
2.
a
-).
4.
5.
x
x
x
x
'' li
1rr"
,-,
l,
x
x
x
x
54.708,29
97 1.56
8.22 2_28
16.756.16
0,21 1 5 3 . 5 6 1 , 3 1
234.219.60
449.934.18
lii'r,*{
48
- podatek od Srodkdw transportowych
.
L D' .
Rodzai Srodka
transportowego
Liczba
pojazd6w
Stawka w/g
uchwaly RG
Kwota
podatku
Max
kwota
R62nica
OSOBY FIZYCZNE
729,28
58,28
951,00
I . 9 0 2 , 0 0 2.433,28
5 31 , 2 8
samoch6dciE2.9t -l2t
- 9 m-cy
- 5 m-cy
1. 18 4 , 0 0
2 . 3 6 8 , 0 0 2.919,92
888,00 1.094,97
493,30
608,32
551,92
206,97
I 15,02
4.
samoch6dcig2.pow.
l5t, 2 osie,zawiesz.
pneumatyczne
1. 0 3 0 , 0 0
1 . 0 3 0 , 0 0 2.786,03
1.756.03
5.
samoch6d
cigz.pow.
23t ,3 osie,inny system
zawieszenia
2.048,00
2.048,00 2.786,03
738,03
6.
ciqgnik siodlowy40t,
2 osie,zaw. pneumat.
- l1 m-cy
- 9 m-cy
- 8 m-cy
- 2 m-ce
4
1.
przyczepyi naczepy
7t - 12t
I
8.
przyczepyinaczepy
l2t -36t, 3osie,zaw.
pneumafyczne
2
9.
autobusponiZej30
miejsc
|.
samoch6d
ciE2.3,5t-5,51
671,00
2.
samoch6d
cigz.5,51-9t
3.
1 0 . a u t o b uo
s i l o 5 c im i e j s c
rownej 30 lub wigcej
- ll m-cy
- 7 m-cy
- 5 m-cy
- lm-c
Razem
1
671,00
1 . 6 7 e , 0 0 6 . 7 1 6 , 0 0 1 1 . 1 4 4 , 1 2 4.428,t2
I.539,10
| ? s q7 s
2.238,67
279,93
2.553,86
2.089,52
3 . 7 1 4 ,|7
464,34
1.014,76
830,27
1.416,04
184,51
292.00
292.00
1.459,96
1.167,96
1.220,00
2.440,00
3.406,54
966.54
917,00
1.703,21
786,27
I
I
2
I
9 17 , 0 0
67,05
1 . 3 7 5 , 0 0 6 . 8 7 5 , 0 0 10.7
1.260,42 1.913.96
1.604,16 2.512,30
572,92
897,25
119,45
I 14,58
I
2
I
I
x
x
x
3.892,05
I13,54
908,l 4
a ^ /
1 / 4
a a
t 1
64,87
20.714,93
OSOBY PRAWNB
951,00
l.
samoch6dcigZ.5,5t-9t
I
2.
samoch6d
ciez.9t-12t
2
L 184,00
3.
samoch6d
ciq2.13t-14t
2 osie, inny system
zawieszenia
I
973,00
4.
samoch6dcig2.pow.
l5t. 2 osie,zawiesz.
pneumatyczne
- ll m-cy
1.030.00
samoch6dcie2.19t-21t
3 osie,zaw. pneumat.
r.096.00
5.
l,'L"t'''L
I
i a
hr
i l
i
II
9 51 , 0 0
265.64
1.216.64
551,92
2 . 3 6 8 , 0 0 2.919,92
2.186.03
I . 8r 3 , 0 3
1 . 0 3 0 , 0 0 2.786,03
1.756,03
2.553,86
1.609.69
973,00
944,17
5 . 4 8 0 . 0 0 r 3 . 9 3 0I .5
8 . 4 5 0 ,5I
,l)
tZ.'
49
ful t t,d{
/
'/
6.
przyczepyi naczepy
1t-l2t
I
292,00
292,00
|.459,96
1.161
.96
1.
przyczepyi naczepy
1X-28t. 2 osie.zaw.
r6wnowa2nez pneumat
I
367,00
367,00
1.103,27
1.336,27
x
Razem
x
x
x
x
16.950,69
x
OGOLEM
x
x
x
x
37.665,,62
Wykazanew powyZszychzestawieniachkwoty skutkow w wysokosciach:
- 37.666,00zl w podatkuod nieruchomoSci
- 449.934,00z+w podatkurolnym
s4 zgodne ze sprawozdaniemRb-PDP z wykonania dochod6w podatkowych
gminy za okresod pocz4tkuroku do dnia 3l grudnia20I0r.
3.1.3Dochodyz majqtku
Kontrol4objqto2010r.
Obowiqzuj4ce w badanym okresie zasady gospodarowania zasobem
nieruchomoSci stanowi4cych wlasnoS6 Gminy Stary Targ okreSlone zoslaly
nastEpuj
Ecymi uchwalamiRady Gminy :
oUchwale Nr XXXIV/249101 z dnia 19 kwietnia 2001r. w sprawie zasad
sprzeda?ybudynk6w i lokali z zasobow mienia gminy, zmieniona Uchwal4
Nr XII/7812003z dnia23 paldziernika 2003r.;
uUchwalq. Nr XXVI12L7D} z dnia 6 marca 1998r. w sprawie przyznania
pierwszefstwaw nabywaniulokali ich najemcomlub dzierLawcom;
o Uchwal4 Nr XXXV,32712009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia
stawek czynszudzier2awnegood grunt6w komunalnych( uchwala opublikowana
w Dzienniku Urzqdowym Wojew6dztwaPomorskiegoNr 44 z dnia 29 marca
2010r.pod poz. 767);
o Uchwat4 Nr X){XV 132812009z dnia 29 grudnia 2009 r. Rady Gminy Stary
Targ w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzEcych w sklad
zasobuGminy StaryTarg;
mieszkaniowego
z dnia28 czerwca2005r.w sprawieustaleniastawek
n Uchwal4Nr XXV 1213105
czynszunajmu lokali uzytkowych i pomieszczengospodarczych,stanowi4cych
wlasnoSi gminy Stary Targ ( uchwala opublikowana w Dzienniku Urzqdowym
Wojew6dztwaPomorskiegoz dnia l2 paldziernika2005 r. Nr 96 pod po2.2010);
u lJchwal4Nr VIII|4712003z dnia 30 kwietnia 2003r.w sprawie zasadsprzeda|y
lokali uzytkowych z zasob6wmienia gminnego,
tr Uchwal4 Nr XXVII/23412005 z dnia 25 paldziemrka 2005r. w sprawie
wyrazenia zgody na udzielenie bonifikat od optat za przeksztalcenieprawa
uzytkowania wieczystegoprzyslugujqceosobom ftzycznym w prawo wtasnoSci,
zmienionaUchwal4Nr XXXilI6262006 z dnia30 czerwca2006r.;
o UchwalqNr XXXXl288l02 z dnia29 stycznia2002r.w sprawieustaleniazasad
polityki czynszowej;
o Uchwat4 Nr XXIIl2l0/2008 z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia
minimalnych stawek czynszu najmu lokali uzytkowych i pomieszczeh
I
.,-.i"
i
l\ ti^n
l l l lv
/
.
l
Il r
* 'riflt
I
50
,/
gospodarczych, stanowi4cych wlasnoS6 gminy Stary Targ ( uchwala
opublikowanaw Dzienniku UrzEdowym Wojewodztwa PomorskiegoNr 19 z
dnia9 lutego2009r.pod poz.405);
tr Uchwalq Nr XXXXV/319102 z dnia 9lipca 2002r. w sprawie zasad
prawauzytkowaniawieczystegow prawo wlasno6cioraz sposobu
przeksztalcenia
uiszczaniaoplaty za Io przeksztalcenie.
nieruchomo6ci
3.1.3.1Dochodyze sprzedazv
mieniaw drodzeprzetargu
3.1.3.1.1Dochodyze sprzedazy
W badanym okresie nie dokonywano sprzeda?ynieruchomosci w drodze
przetargowej.
w drodzebezprzetargowej
nieruchomoSci
3.1.3.1.2 Dochod)'ze sprzedaz),
W okresie badanym z zasob6wmienia komunalnegow drodze bezprzetargowej
sprzedanona rzecz najemcy lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnyrn
w Waplewie Wielkim 46 wraz z udzialem wynoszecym 0,097 czqsci
w nieruchomoSci- dzialcenr 84148oraz w czEriciachwsp6lnych budynku (akt
z dnia28 lipca2010r.).
notarialnynr 383812010
Ponadtons poprawienie.wurunkdwzsgospotlorowaniunieruchomoici przylegtej
I37
sprzedano nieruchomo6i gruntowq niezabudowane dzialkq nr
z dnia 2 grudnia2010r.).
Kqtki (akt notarialnynr 621712010
w rniejscowoSci
W wyniku kontroli ustalono:
sprzeda2ynieruchomoScidokonano a podstawie Uchwaty Rady Gminy
w Starym Targu Nr XXXIV132412009z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie
zbycia przez Gming lokalu mieszkalnegopolozonegow miejscowo6ciWaplewo
Wielkie oraz Uchwaly Nr XL/36512010z dnia 22 czerwca2010r. w sprawie
zbycta nieruchomoScipolo2onej w miejscowoSciK4tki stanowiqcejwlasnoSc
Gminy StaryTarg;
we wszystkich przypadkach sporzqdzanoi podawano do publicznej
wiadomoSci wykazy nieruchomoSci przeznaczonychdo sprzeda|y, poprzez
wywieszeniena okres2I dni w siedzibieUrzgduGminy.
Informacjeo wywieszeniuwykazow podanodo publicznejwiadomo6cipoprzez
ogloszeniena stronieinternetowejUrzEdu.
Nie zachowanonatomiastwymogu podawaniado publicznejwiadomo{cipoprzez
ogloszeniew prasielokalnej informacji o wywieszeniuwykazu. Dotyczy to ww.
w 20 I 0r.
nieruchomo6ci
sprzedanych
w kazdym przypadku sporz4dzone zostaly protokoly z rokowan z
nabywcamiustalaj4cewarunki zbycia nieruchomoSci,stanowiqcepodstawQdo
zawar cia umowy sprzedaly;
\l''ra
.
l
l
, [ fu
t
j
r
4,oril(
i '
51
ceng nieruchomosci okreslono w wysoko6ci nie ni2szej od jej wartoSci
okreSlonej przez uprawnionego rzeczoznawce maj4tkowego w aktualnych
operatachszacunkowych;
lokal mieszkalny zbyto najemcy tego lokalu, z ktorym umowa najmu
zawarta zostalana czasnieokreSlony;
przy sprzedaly nieruchomoSci dotychczasowemu najemcy zachowane
zostaly zasady okreslone przez Radg w Uchwale Nr XXXIV/249101 z dnia
19.04.2001r.reguluj4cejwysokoSdprzyjEtychprzez Radgbonifikat;
cenQ nieruchomoScinabywcy wplacili w pelnej wysokoSci do dnia
zawar cia umowy notarialnej;
w wyniku kontroli stwierdzono, 2e przyszlych nabywc6w mienia
komunalnego obciqzono kosztami wyceny nieruchomoSci.Nabywca lokalu
mieszkalnegonr 6 w Waplewie Wielkim dokonal w dniu 26.07.2010r.wptaty
w wysoko5ci380,64 zl za wyeenqmieszkania(pokwitowanienr 5904520)oraz
nabywca nieruchomoScigruntowej niezabudowanejw K4tkach (dzialki Nr 137)
w dniu 1.12.2010r.wplacil na konto Urzgdu Gminy tytulem wyceny kwotq
234,24zl;
na podstawie przedstawionejosobom kontrolujqcym dokumentacji (aktu
notarialnego,ewidencji geodezyjnej,ewidencji podatkowej) ustalono, 2e w
okresie objgtym kontrolq nie wystqpily przypadki zbycia lokalu mieszkalnego
przezpierwotnegonabywcQna rzecz osoby bliskiej lub obcej.
Zestawienie sprzedanychw 2010r. nieruchomoSciw drodze bezprzetargowej
stanowiaktaroboczenr 3.1.3.1.211.
w wieczysteuz.vtkowanie
3.I .3.3Dochodlzz tytulu oddanianieruchomoSci
W 2010r. z tytulu oddanianieruchomo6ciw wieczysteuzytkowanieosi4gniqto
dochodyw kwocie 6.220,75zl (plan3.072 zt).
W badanym okresie nie wydawano decyzji w sprawie oddania nieruchomoSci
w wieczyste uzytkowanie, a oplaty realizowanona podstawie decyzji wydanych
w latachpoprzednich.
3.1.3.4Dochodvz tytulu dzierzawy
Uchwal4 nr XXXVl327l2009 z dnia 29 grudnia 2009r. Rada Gminy
Stary Targ ustalila stawki czynszu dzierlawnego od grunt6w komunalnych.
Rada Gminy ustalila rocznq stawkE czynszu dzier2awnegoza wydzier2awione
grunty orne w kwintalach 2yta w zale2noSciod klasy gruntu rolnego i uzytkow
zielonych.
W okresiebadanymobowiqzywalo 127 umow dzierZawy,w tym:
w wvniku zsstosowaniatrybu bezorzetsrgowegons okres nowviei 3 lat:
- | zawartaw 2005r.na okres 10 lat,
- | zawarlaw 2006r.na okres l0 lat,
- 2 zawartew 2010r.na okres l0 lat.
w wvniku zastosowsnistrybu przetargowego:
- 7 zawartaw 2007r.na okres3 lat
z
,, -j
;l
\ " " . ' \
"':
t
l{tttrcirl-Q'
l iI r "
52
t/
?,
ui
w wvniku neeociacii:
- 7 zawartaw 2010r.na okresod I .08.2010r.d0 3 I .07.2020t.
w wVniku ZastosowaniatrVbu beZorZetargowegons okres do 3 lat:
-3zawartew2007r..
-28-w2008r.,
- 61 - w 2009r.,
-29-w2010r.
W okresie kontrolowanym wydzierlawiano gl6wnie grunty pod uprawy rolne
oraz garaZe.
Ponadto wydzierlawione zostaty 2 nieruchomoSci zabudowane budynkami
bytych hydroforni polo2one w miejscowo6ci Trankwice i Gintro
z przeznaczeniemna adaptacjEbudynku mieszkalnego oraz 2 nieruchomoSci
w Starym Targu i Waplewie Wielkim zabudowanebudynkami i budowlami,na
terenie,kt6rych zlokalizowanes4 kotlownie.
W wyniku kontroli ustalono,2e w kazdym przypadkuwydzierzawieniaw
2010r. nieruchomo6cisporzqdzonyzostal wykaz nieruchomoSciprzeznaczonych
do oddaniaw dzierlawE.
Stwierdzono, 2e w 5 przypadkach informacji o podaniu do publicznej
wiadomoSci wykaz6w nieruchomoSci przeznaczonych do dzier2av,ry nie
zamieszczonow prasie lokalnej, natomiast w jednym przypadku sporzqdzony
wykaz nie zostal wywieszony w siedzibieUrzgdu, czym naruszonoart. 35 ust I
( tekstjedn. Dz.IJ. z 2004r. Nr 261, poz.
nieruchomoSciami
ustawyo gospodarce
2603z po2n.zm.).
Dotyczy to wykaz6w nieruchomoSci sporzqdzonych w dniu 7.08.2009r.,
(2 wykazy) i 2 stycznia2010r.
i 10.12.2009r.
6.04.2010r.
Ponadto stwierdzono,2e we wszystkich sporzqdzonychwykazach nie okreSlono
terminu wnoszenia oplat.Pozatym w wykazie sporzqdzonymw dniu 1. 10.2010r.,
w ktorym do wydzierhawienia przeznaczono34 nieruchomoScioraz w dniu
nie okreSlonowysokoScioplat ztytulu dzier2awy.
2.01.2010r.(l nieruchomoS6)
Kontrolq objgto prawidlowoScustaleniawysokofci czynszu dzierzawnego
za 2010r. pod wzglgdem zgodnoScizapisow wynikaj4cych z obowiqzujqcych
oraz aktow prawa miejscowego.
um6w dzier1avr,y
Sprawdzono dokumentacjg dotyczqcq wszystkich dzierlawcow, z ktorymi
w 2010r. zawartoumowy (32).
W wyniku kontroli ustalono:
w 2010r. 30 nieruchomosci wydzierlawionych zostato w trybie
bezprzetargowym,natomiast2 w wyniku negocjacji;
podstawgdo wydzierzawieniastanowily umowy cywilno - prawne zawarte
pomiEdzy Wojtem Gminy Stary Targ, a dzierlawcami, w kt6rych okreSlono
wysokoSdczynszudzierlawnego,termin jego platnoScioraz warunki dzier2awy;
w przypadku v,rydzier2awienianieruchomoScigruntowych pod uprawy
rolne czynsz dzierlavtny ustalony zostal wg stawek okreSlonychprzez Radq
z dnia29.12.2009r.;
Gminy w ww. UchwaleNr XXXV 132712009
(
-T/
V . /
53
,Lcta ,r'1,,",.
\
\
w przypadku v,rydzierlawienianieruchomoScizabudowanychpolozonych
w miejscowoSciTrankwice i Gintro, na kt6rych usytuowanesq budynki bylych
hydroforni przeznaczonych na cele mieszkalne, Rada Gminy Uchwalq
Nr XXX/28112009 z dnia 25.06.2009r.v,ryrazilazgodgna wydzierzawienieww.
nieruchomoScina okres 10 lat. Czynsz dzierlawny ustalony zostal wg stawki
okreSlonejww. Uchwal4Nr XXII1210/2008Rady Gminy z dnia 11.12.2008r.;
nalehny za 2010r. ezynsz przypisany zostal dzierlawcom w wysokoSci
wynikajqcej z obowiqzujqcych um6w.
Ponadto w przypadku wydzier2awienia nieruchomoSci zabudowanych
budynkami i budowlami, na kt6rych zlokalizowanesq kotlownie w Starym Targu
i WaplewieWielkim ustalono:
Rada Gminy Stary Targ Uchwal4 Nr XXXIX|275|2009 z dnta 4 czerwca
2009r.w sprawieumownegopowierzeniaprzezGminE Stary Targ wykonywania
niektorych, wyodrEbnionych zadan z zakresugospodarki komunalnej, osobom
fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnymnie posiadajqcym
osobowoSciprawnej, wytonionym w trybie okreSlonymustaw4 o zam6wieniach
publicznych, postanowila o umownym powierzeniu wykonywania zadah z
zakresu gospodarki komunalnej, osobom frzycznym, prawnym lub jednostkom
organ\zacyjnym,wylonionym w trybie ustawy o zamowieniachpublicznych;
w dniu 16.I 1.2009r. W6jt Gminy Stary Targ oglosil przetarg
nieograniczonyna dzier2awqi obslugg kotlowni w miejscowoSci Stary Targ,
JurkowiceWaplewie Wielkim wraz dostawEenergii cieplnejdla odbiorc6wtych
na
w biuletynie UZP nr 39550612009,
miejscowoSci.Ogloszeniezamieszczono
stronie internetowejwww. bip.starytarg.pl oraz tabli cy ogloszeriUrzgdu.
Z uwagi na to, ze do dnia zloAeniaofert (1.12.2009r.)nie wplyngla Zadnaoferta,
postEpowaniezostalo uniewaznione. Ogloszenie o uniewaznieniu w dniu
2.12.2009r. zamieszczono na tablicy ogtoszeri w Urzqdzie i na stronie
internetowejUrzgdu;
w dniu 14.12.2009r.W6jt Gminy oglosit II przetarg na ww. ustugi.
Ogloszeniezamieszczonow biuletynie zamowieripublicznych nr 42795412009
oraz na tablicy ogloszeri w IJrzgdzie i stronie intemetowej Urzgdu. Do
wyznaczonegow ogtoszeniudnia skladania ofert (5.01.2010r.)nie wplynEla
Zadna oferta, w zwiqzku, z czym postEpowanie uniewazniono. Ogloszenie
o uniewaznieniupostqpowaniazamieszczonow dniu 6.01.2010r.na tablicy
ogloszeni na stronieinternetowejUrzqdu;
dniu 31.05.2010r.W6jt zaprosiltelefoniczniefirmy: ECO z Malborka,
VAPO z Torunia orcz Zaldad Technik Energetycznych,,PROMAT"Sp. z o. o.
z Gdyni na posiedzenieKomisji Rady Gminy na dzien 10.06.2010r.w celu
ustnych rokowari dotyczEcychdzier2awy kottowni w Starym Targu, Waplewie
Wielkim i Jurkowicach.
Z protokolu z posiedzeniaKomisji wynika, ze propozycje ofert przedlo2yly
firmy:
. ECO Malbork z cenq lGJ energii cieplnej netto dla kotlowni Stary Targ
53 z+,dla WaplewaWielkiego- 52 zI i Jurkowic74 zl,
: f
I
i r t , '
it t,"
"
: , ;r
til
i
\
54
VAPO z Torunia - 61,93 zIIGJ dla Starego Targu oraz 55,58 zllGJ dla
WaplewaWielkiego,
PROMAT z Gdyni netto dla Starego Targu i Waplewa Wielkiego 55 zl,
Jurkowice90 - 100zt.
Z dalszej czgsci protokolu wynika, 2e radni zaproponowali przeprowadzenie
rozmowy,co do ceny I GJ z firmqECO Malbork i PROMAT Gdynia;
w dniu 22.06.2010r.Rada Gminy podjqta Uchwalp Nr XL/38112010
w sprawie wyrahenia W6jtowi Gmin Stary Targ zgody na wydzierzawienie na
okres 10 lat w trybie bezprzetargowymprzedsiEbiorcydzialajqcemupod nazwq
,,ZaWadInnowacyjny Technik EnergetycznychSp. z o.o. w Gdyni przy ul.
Hutniczej 3" nieruchomoScipolozonej w miejscowoiciachWaplewo Wielkie i
StaryTarg w gminie Stary Targ.
Do protokolu nr XLl20l0 z posiedzeniasesji w dniu 22 czerwca 2010r.
dol4czonooferty zlo2one:
. w dniu 9.06.2010r.przez Spotkq z o.o. ECO Malbork z cenq 1 GJ energii
cieplnej dla kottowni Stary Targ - 53 zl netIo, dla Waplewa Wielkiego 52 zl netto i Jurkowic - 74 zt netto,
. w dniu 22.06.2010r.firmE VAPO z Torunia - koszt I GJ dla StaregoTargu
61,94zlbrutto, dla WaplewaWielkiego- 55,58 zlbrutto,
. w dniu 21.06.2010r.firmE PROMAT z Gdyni koszt lGJ 55 zl netto dla
WaplewaWielkiego i StaregoTargu;
Wykonanie uchwaly Rada powierzyla Wojtowi zobowiqzujqc go do zawarcia
stosownejuchwaly do dnia 3 lipca 2010r.;
w dniu 23.06.2010r.firmy ECO w Malborku i VAPO z Torunia zostaly
powiadomione o podjEciu przez Radg decyzji o v,rydzierlawieniu kotlowni
w Waplewie Wielkim i StarymTargu na okres 10 lat firmie PROMAT z Gdyni;
w dniu 1.07.2010r.firma PROMAT przeslalapismo (znakDN/RJ/0245110)
z treSci kt6rego wynika, 2e w nawiqzaniu do przeprowadzonychnegocjacji z
PanemW6jtem, skladajqostatecznqofertEna eksploatacjgkotlowni z cenq 1 GJ
energiicieplnej:
. dla kotlowni w WaplewieWielkim - 62 z1(brutto),
. dla kotlowni w StarymTargu - 67 zl (brutto);
w dniu 2.07.2010r. w siedzibie Urzgdu odbyly siQ negocjacje
zzaproszonymwykonawcAtj. ZaklademPROMAT, w ktorych uczestniczylW6jt
oraz 2 czlonk6w komisji Pan Pawel Kaszyriski- SekrelarzGminy i Pan Ryszard
Szado- Kierownik ReferatuRozwoju GospodarczegoGminy.
Wszystkie ww. osoby zloIyly oSwiadczenie,2e nie podlegajq wykluczeniu
z postEpowaniao zam6wieniachpublicznych. Z protokolu z przeprowadzonych
negocjacji wynika, 2e Zaklad zaproponowat ceny 1 GJ energii cieplnej
w wysokoSciwynikajqcej ze zlohonejw dniu 1.07.2010r.ostatecznejoferty;
w dniu 31.07.2010r.tj.28 dni po terminiewskazanymw ww. Uchwale
Nr XLl3 8 t 12010 z dnia 22 czerwaa 2010r. pomigdzy Gminq Stary Targ,
a ZakLademPROMAT zostala zawarla umowa na dzierlawg kotlowni w Starym
do 30.04.2020r.
tj. 1.08.2010r.
Targui WaplewieWielkim na czasokreSlony
-
1
''i^
\
t i
i'
i l
,
)i
I
|
I
l , [
i
55
.a.'
CriLctt(
' t
.-I'i2
W $ 2 ust. 5 umowy dzier2awcazobowiqzal siq do oferowania dotychczasowylx
odbiorcom sprzeda\ energiicieplnejpo cenieza I GJ 50,82 zl nettodla energii
wytwarzanej w kotlowni w Waplewie Wielkim i 54,92 zt netto w kotlowni
w Starym Targu tj. w cenach zgodnych z przedstawion4w dniu 1.07.2010r.
ofert4.
Wskazaneceny sprzeda|y mog4 by6 nie czESciejniL raz w roku waloryzowane
bez koniecznoScisporzqdzaniaodrEbnychaneks6wdo ww. umowy, o wskaZnik
inflacji z zastrzeheniem,2e ceny sprzeda2ymogE ulec zwigkszeniu ponad
wskaznik inflacji w sytuacji wzrostu cen noSnik6w energii elektrycznej,
wynagrodzeh,oplat i podatk6w.
Dzier2awca zobowiqzany zostal ponadto do ptacenia wydzier2awiajqcemu
miesiEcznego
czynszudzierLawyw wysokoSci1.200zl nettoplus VAT z gory w
tego kazdego miesiqca. Czynsz bgdzie waloryzowany
terminie do 15
o wskaZnik wzrostu cen towar6w i uslug konsumpcyjnych oglaszany przez
PrezesaGUS.
Na podstawie karty kontowej ww. dzierLawcy nr 10052 ustalono, 2e IJrzqd
fakturE VAT Nr 4/2010 obciqZajqcafirmg ,,,PROMAT" czynszem dzierzawnym
za miesi4ceod sierpniado grudnia 2010r. na kwotq 7.320 zl wystawit dopiero
w dniu 7.12.2010r.NaleznoS6dzier2awcauregulowalw dniu 30.12.2010r.
Kserokopie dokumentow tj. protokol z posiedzeniawsp6lnych Komisji
Rady Gminy Stary Targ z dnia 10 czerwca 2010r., Uchwala Nr XL/38112010
Rady Gminy Stary Targ z dnta 22 czerwca 20I0r., oferty firm: ECO Malbork
z dnia 9 czerwca2010r., PROMAT z Gdyni z dnia 2l czerwca 2010r., VAPO
z Torunia z dnia 22 czerwca2010r.,protok6l Nr XLl2010 z Sesji Rady Gminy
Stary Targ odbytej w dniu 22 czerwca 2010r., protok6l z przeprowadzonych
negocjacji w dniu 2 l\pca 2010r., aktualizacjaoferty zlo2onej w dniu I lipca
2010r.przez firmQPROMAT, umowa dzier2awyzawartejw dniu 3l lipca 2010r.
z firmq PROMAT oraz wykaz um6w dzierLawy obowiqzuj4cych
w 2010r.stanowiqakta roboczenr 3.1.3.4/l do protokolukontroli.
3.1.3.5 Dochodlr z przeksztalceniaprawa uzytkowania wieczystegow prawo
wlasnoSci
Na podstawieustawy o przeksztalceniuprawa uzytkowania wieczystegow
prawo wtasnoSci w dniu 27 lipca 2010r. W6jt Gminy wydal decyzjq
o przeksztalceniuprawa uzytkowania
administracyjn4Nr RG.III.72221612010
wieczystegonieruchomoScigruntowejpolozonejw miejscowoSciStary Targ na
o pow. 0,0263ha czqSciowozabudowanej
dzialcenr 13017,13019,130113,29214
budynkiem sklepu i utwardzonymplacem przedsklepem,w prawo wlasnoSci.
o \V dniu 23 grudnia 2009r. Spotka Cywilna - Maria Tkacz i Maria Szymanek
prowadz4ca dzialalnoS6 gospo darczq- sklep spo2yw czo pr zemystowy zIo7yla
wniosek o przeksilalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo
wlasnoSci.
. Sp6lkanarzeez, ktorej zostalodokonaneprzeksztalceniewniosla ztego tytulu
jednorazow4 oplatg w wysokoSci I .122 40 zt. Oplata ustalona zostalaprzez
l ,
I i tt i , \
i i
(
iirJl
l i '
i
i ' /
4e, kLt4/,,'
56
/"
fr
H
uprawnionego rzeczoznawce maj4tkowego w operacie szacunkowym
z dnia 10.02.2010r.
z wyceny nieruchomoSci
. Jak ustalono Spolka nabyta ww. nieruchomoS6od Gminnej Spoldzielni
,,samopomoc Chlopska" w Sztumie w likwidacji bqd4cej wieczystym
uzytkownikiem nieruchomoScido dnia 5 grudnia 2089r. (Akt notarialny nr
6 1 4 5 1 1 9 9z8d n i a1 9 . 1 0 . 1 9 9 8 r . ) .
227.07.2010r.orazaktu
KserokopiadecyzjiWojta Gminy nr RG.III.72221612010
nr 614511998
z dnia 19.10.1998r.
stanowiakta roboczenr 3.1.3.5i1
notarialnego
do protokolu kontroli.
3 . l . 4 . I n n ed o c h o d y
3.1.4.1 Odsetki od Srodk6w finansow),ch zgromadzonych na rachunkach
bankowlrch
W 2010r. dochodyGminy ztytulu odsetekod Srodkowzgromadzonychna
rachunkachbankolvychstanowitykwotE 1.003,73zt.
3.2 P rzychody budZetowe
Kontrolqobjgto2010r.
jednostki samorzqdu
Wedlug sprawozdaniaRb- NDS o nadwyZce/deficycie
terytorialnegoza okres od pocz4tkuroku do 3l grudnia roku 2010 przychody
stanowilykwotq 4.596.209,42zl, w tym:
.
4.545.650,62zl ztytulu zaciryniEtychkredyt6w na rynku krajowym,
.
50.558,80zl wolne Srodki wynikajEcez rozliczeh kredyt6w t po2yczek
zacirynigtych w latach ubiegtych.
3.2.1 Przlzchodlzz tlztulu zaciaeniet)'chEzez gmine pozyczek i kredyt6w na
rynku krajowym
Ustalenia w zakresie zaciEgnigtychkredyt6w opisano w pkt 2.5 niniejszego
protokolu.
3.2.2 Przlzchodyz tytutu innych rozliczeri - nadw)'zka Srodkowpienieznych na
rachunku biezaclrm gminlz wlznikajacaz rozliczeri kredyt6w i pozyczek z lat
ubieetych
Przychody z tytulu innych rozliczeh stanowily wolne Srodki wynikaj4ce
zrozliczeri kredyt6w i poZyczekzaciryniqtejw latachubieglych.
Srodki Ie zosralyprawidlowo ujgte w ksiqgachrachunkowych.
3.3. Wydatki bieZ4ce
Kontrol4objEtorok 20 10.
Z bud2etu Gminy w 2010 roku wydatkowano kwotq 21.735.354zI, t1.89%
h na r e alizacjg zadah(24 .429.985 zl).
Srodk6wprzeznaczonyc
Na podstawie urzqdzeh ksiggowych (kart wydatkow Urzqdu Gminy)
sprawdzono zgodnoSi dokonywania wydatk6w z obowi4zujQcym planem
finansowym:
-J,,r,,.
I i l, t l r , \'
I'
57
,/
na dzien:12 maja,12lipca,14 wrzelnia,19 grudnia2009r.
listopada2010r.
na dzieh:17 lipca,18 wrzeSnia,9pafldziemika,2O
W wyniku kontroli nie stwierdzono przekroczeniazakresu upowaznienia do
dokonywaniawydatk6w.
3.3.1. I .l Wynagrodzeniaosobowepracownik6w
Kontrolg w zakresiewynagrodzehosobowychpracownikow UrzEduGminy
przeprowadzono
za okresod I styczniado 31 grudnia20l0r.
Sprawdzono:
.
prawidloworiczaszeregowania
i stosowaniastawekplacowych,
.
prawidlowoScnaliczaniadodatkuza wieloletniqpracQzawodow4
.
prawidlowoSdudokumentowaniawyplat.
W badanym roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzet'r
w ramach rozdzialu 75023 ,,UrzEdygmin" wydatkowanoog6lem 1.242.570zl, tj.
na ten cel w budzecie(1.245.178zl), w tym:
99,8yorirodkowzaplanowanych
.
na wynagrodzeniaosobowepracownik6w ($ 4010) - kwotq 1.044.120zt
(plan 1.046.178zL),
.
na sktadki na ubezpieczeniaspoleczne($ 4110) - kwotE 167.502zl (plan
168.000zt),
r
kwotg 30.948 zl (plan
na skladki na Fundusz Pracy ($ 4120)
3 1 . 0 0 0z t ) .
ZarzqdzeniemNr 2 z dma 25 czerwca 2009r. W6jt Gminy Stary Targ ustalil
Regulaminwynagradzaniapracownikow Urzqdu Gminy Stary Targ.
W RegulaminiewynagradzaniaokreSlono:
wymaganiakwalifikacyjnepracownik6w,
szczeg6towe warunki wynagradzania, w tym maksymalne stawki
(zalqczniknr 1 do regulaminu),
wynagrodzeniazasadniczego
warunki i sposobprzyznawaniadodatkufunkcyjnegoi specjalnego,
zasady premiowania pracownik6w zatrudnionych na stanowiskach
pomocniczych i obslugi,
warunki przyznawania i spos6b wyplacania nagr6d uznaniowych oraz
nagr6dj ubileuszowych,
zasadywyptacaniadodatku za wieloletniqpracQ,odprawy emerytalnejlub
rentowej,
sposob i terminy wyplat wynagrodzeri pozostalych naleznoSci
pracowniczych.
W LJrzEdzieGminy na dzien 3l grudnia 2010r. zatrudnionych bylo
26 os6b,co stanowtlo25,5etatu.
i stosowaniastawekptacowych
SprawdzonoprawidlowoS6zaszeregowania
dla wybranej grupy pracownikow tj. Wojta, Sekretarza,Skarbnika, kierownika
Urzqdu Stanu Cywilnego, zastEpcykierownika UrzEdu Stanu Cywilnego, 2
kierownik6w referatu,I 1 inspektor6w,1 podinspektora,.
objqto 19 os6b,co stanowi73% og6lu zatrudnionych.
Ogotemsprawdzeniem
^it".,
t ;ii '
t' .
)
..',/
58
/
,
/
<Airr.i41\T,
\
w\
\
Ustalono, 2e wszyscy pracownicy zaszeregowanizostali do wla6ciwej
kategorii, stosownie do zajmowanych stanowisk. Wynagrodzenia zasadmcze,
dodatki funkcyjne, dodatki za wieloletniq pracQ zawodowq przyznane zostaly
w prawidlowych wysoko6ciach i zgodnie z obowiqzuj4cymi w tym zakresie
przepisamioraz ww. Regulaminemwynagradzanrapracownikow [JrzEduGminy
w StarymTargu.
Z tytulu okresowego zwigkszenia obowiqzkow sluzbowych, przyznano
w badanejgrupie I pracownikowi Urzqdu dodatek specjalnyna czasokreSlony
nie dluZszyniz rok.
Dodatek specjalny przyznany zostal w prawidlowej wysoko5ci i zgodnie
z obowi4zuj4cymi w tym zakresie przepisami oraz ww. Regulaminem
wynagradzaniapracownik6w Urzqdu Gminy Stary Targ.
Dodatekspecjalnyprzyznanyzostalr6wniez W6jtowi Gminy w wysokoici20o/o.
Wynagrodzenie W6jta Gminy ustalone zostalo przez organ stanowi4cy
Gminy Uchwalq Nr XXXVI/3 3412010z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie
Wojta Gminy Stary Targ PanaWieslawa
ustaleniawynagrodzeniamiesiEcznego
KaZmierskiego.
Zgodniez art.8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada2008r. o pracownikach
samorzqdowychczynno6ci w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wojta,
z wyt4czeniem nawiqzania i rozwiqzania stosunku pracy oraz ustalenia
wynagrodzeniawykonuje SekretarzGminy.
W 2010r. miesipcznewynagrodzenieWojta nie przekroczylosiedmiokrotno3ci
kwoty bazowej okreSlonej w ustawie budzetowej dla os6b zajmuj4cych
kierowniczestanowiskaparistwowe.
Do naliczenia wynagrodzeri na listach plac oraz ich ewidencji w kartach
wynagrodzeh pr acownikaza b adanyokres zastrzelerinie wnie siono.
Listy plac zostaly zaakceptowaneprzez osoby odpowiedzialnew zakresie
formalno-rachunkowymi merytorycznym oraz zatwierdzonedo wyptaty przez
Skarbnikaoraz Wojta Gminy.
roczne
3.3.l. 1.2Dodatkowewynagrodzenie
W 2009r. w ramach dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyptacono
pracownikom Urzqdu Gminy kwotq 69.848 zl tj 99,9o/ozaplanowanych
w rozdziale7 5023na ten cel Srodkow(69.900 zl).
Kontrolq pod wzglEdem prawidlowoSci naliczenia i wyplacenia dodatkowego
wynagrodzeniarocznegoobjEto grupQpracownikow wys zczegolnion4wczeSniej
w p u n k c i e3 . 3 . 1. 1. 1.
Ustalono, 2e wynagrodzenie roczne za 2009 rok naliczono i wyplacono
w prawidlowej wysokoSci,tj. 8,5o/osumy wynagrodzeniaza pracQotrzymanego
przez pracownika w ci4gu roku kalendarzowego, za ktory przyslugiwalo
wynagrodzenie,uwzglqdniajqc wynagrodzenie i inne Swiadczeniaze stosunku
pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniqznego za urlop
wypoczynkonvy.
1 i
'_
I lt
.,r:'
: : l
.l r
,&' tatr ',( 4
59
"'
/
l ^,
L-i,
t
/l('ii'
\\
Uprawnionych do otrzymaniapowy2szegowynagrodzeniabylo 27 osob. Zostalo
ono wyplaconew dniu 15.02.2010r.,I .03.2010r.i 9.03.2010r.na podstawielist
tj. z
ptac nr: 99lll20l0; 991212010;991312010;991412010;991612010:'
zachowaniemustawowegoterminu (nie poZniej niL w ci4gu pierwszych trzech
miesiqcy roku kalendarzowegonastgpujqcegopo roku, za kt6ry przysluguje to
wynagrodzenie).
spolecznei FunduszPracy
3.3.1. I .3 Skladkina ubezpieczenia
Ustaleniaw tym zakresiezawarlow pkt 2.3.3.2niniejszegoprotokolu.
3 . 3 . 1 . 1 .N
4aerody
Zgodnie z zasadamiokreSlonymiw $ l1 ww. Regulaminu wynagradzania
pracownikow UrzEdu Gminy w Starym Targu wprowadzonym Zarzqdzeniem
Nr 2 z dnia25 czerwca2009r.w ramachposiadanychfrodk6w na wynagrodzenia
tworzy siq fundusz nagr6d w wysokoSci 10o/oplanowanejwielkoSci Srodk6wna
wynagrodzeniadla pracownik6w Urzqdu Gminy.
Zgodnie z przyjqtymi uregulowaniami,nagrody uznaniowemoge by6 wyplacane
w miarg posiadanych na ten cel Srodk6w finansowych, w terminach
Swiqti okoliczno5ci:
nastqpuj4cych
- 3 Maja,
- 1l Listopada,
- Dzien PracownikaSamorz4dowego(27 maja),
- oszczednoSci
funduszuplac,
- na koniec roku kalendarzowego.
WysokoS6nagrodyuznaniowejustalasig w oparciu o:
- ocenQuzyskanychwynik6w pracy zawodowej,
- stopieh zlohonoScii trudno6ciwykonywanychzadah,
- dyspozycyjnoSipracownika w zakresiewykonywania wa2nych i pilnych
zadahobjEtychzakresemobowiqzk6w pracownika,
- wykonywanie dodatkowych zadan poza zakresem obowiqzkow
pracownika,
- dzialaniausprawniajqcena stanowiskupracy.
Pracownik, na kt6rego nalozono karE porzqdkowq w okresie ostatnich
6 miesigcypoprzedzajqcychdziehustaleniaprawa do nagrodyuznaniowejoraz w
okresie pobierania zasilkow okresowych z ubezpieczeniaspolecznego,traci
prawo do tej nagrody.
W ramach utworzonego funduszu nagr6d z planowanego osobowego
funduszu plac pracownik6w wyptacono w miesiqcu marcu, kwietniu, maju,
sierpniui grudniu 2010r. pracownikomUrzgdu w ramachrozdz.75023 ,,Urzgdy
gmin" oraz rozdz. 75011 ,,UrzEdyWojewodzkie" nagrody w lqcznei wysokoSci
78.973,39zl, stanowiqcej7,2o/oplanowanych Srodk6w na wynagrodzenia(plan
1.087.778
zl).
Kontrol4 w pov,ry2szymzakresie objgto grupQ 19 pracownik6w
w punkcie3.3.I . 1. 1. protokolu.
wy szczeg6lnion4
' l
I
i
I
,)
/
^ {
,/t-"
,/
I
t
./
dXzuctl,,(,'(/
--lir
irliu
l\
\
I
Ustalono,2e nagrody otrzymalo:
- w miesi4cumarcu2010r.- 12 pracownik6w,
- w miesi4cukwietniu 2010r.- 22 pracownikow,
- w maju - 23 pracownik6w,
- w sierpniu- 24 pracownik6w,
- w grudniu - 25 pracownik6w.
Zostaly one pruyznaneprzez Wojta Gminy i wyptacone na podstawie list plac
zatwierdzonychprzez Wojta Gminy i SkarbnikaGminy (lista plac nr 621312010;
531812010;
551512010;
541512010;
601412010;
531512010;
s\l4l20r0; 591412010;
0; 7 l-73I l2l20l0).
541812010;
55191201
551812010:'
3.3.1.2 Pozostalewydatki
3.3.1.2.1.Naliczaniei wlzkorzystanieSrodk6wzaktadowegofunduszuSwiadczeri
socjalnych
Zasadyi warunki korzystaniaz ustug i Swiadczerifinansowanychz Funduszu
ustalone zostaly w Regulaminie tworzenia zasad przeznaczeniaSrodk6w oraz
warunk6w korzystania ze Swiadczeri Zakladowego Funduszu Swiadczeri
Socjalnych wprowadzonego w Zycie ZarzqdzeniemWojta Gminy Stary Targ
z dnia 31 grudnia2008r.
Nr 7912008
W regulaminieokreSlono:
- 2rodlatworzeniafunduszu,
- przeznaczenieSrodk6wfunduszu,
- zasadyprzyznawaniaSwiadczeh.
W wyniku kontroli stwierdzono, 2e r6wnowartoS6 dokonanych odpisow na
wyodrgbnionyrachunekbankowy ZakladowegoFunduszuSwiadczeriSocjalnych
przekazana zostala z uchybieniem terminu okreSlonego w ustawie
z dnia 4 marca 1994r. o zal<ladowymfunduszu Swiadczerisocjalnych (tekst
jednolity:Dz. U. z 1996r.Nr 70 poz.335z poLn.zm.),i tak:
- w terminie do dnia 31 maja 2010r. przekazanokwotg 25.873,79zI, t1.
73,5yor6wnowartoScinaleznegorocznegoodpisu(plan 35.198,39zl).
Zgodnie z art. 6 ust 2 w/w ustawy o zakladowym funduszu socjalnym
r6wnowartoSddokonanychodpis6w i ich zwiqkszerina dany rok kalendarzowy
pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do
30 wrzeriniatego roku, z tym, 2e do dnia 31 maja tego roku przekazujekwotg
stanowiqc4 co najm niej 75%or6wnowartoSci odpisow.
Nadmieniasig, 2e nieprawidlowosciw zakresienieterminowegoprzekazywanana
rachunek bankowy funduszu r6wnowartoSci naleznego odpisu rocznego
kompleksowej
podczas poprzedniej kontroli
stwierdzono r6wniez
przeprowadzonejprzez RegionalnqlzbEObrachunkowqw Gdariskuw okresieod
2.04.2007r.- 13.07.2007r.oraz kontroli z wykonaniawnioskowpokontrolnychw
dniach2 - 18kwietnia2008r.
W wydanych przez Izbg w dniu 14 sierpnia 2007r. i 11 ezerwca 2008r.
wyst4pieniachpokontrolnychzobligowano W6jta do przestrzeganiaprzepis6ww
zakresie terminowego przekazywania na rachunek bankowy funduszu
,l
(
li
' ,'--\
J' I ' , ' ^ "; l l '
1,,1.
i
l.
I
,r,
f r
-71a+LruL( \
,/r'
61
/
,
, \-
\
\)
r6wnowartoScinaleznego odpisu rocznego. W odpowiedzi na wyst4pienie
pokontrolne z dnia 14.08.2007r.W6jt poinformowal, i2, cyt.: ,,Zobowiqzano
Paniq Skarbnik Gminy Stary Targ do przestrzeganiatermin6w przekazywania
sktadekna zakladowyfunduszSwiadczerisocjalnych".
Na wystqpieniez dnia 1l czerwca2008r.W6jt nie udzielil odpowiedzi.
Pozostalyodpis (9.324,60zl) przekazanow dniu 30 wrze6nia2010r.
W dniu 30.12.2010r.dokonano korekty planowanych odpis6w (zwiEkszenia)
o kwotq 6.896,8421.
Lqcznie odpis na ZaldadonrryFundusz Swiadczefi Socjalnych stanowil kwotE
42.095,23zl.
prawidlowej wysokoSci, zgodnie
Naliczenia odpisow dokonano w
z obowiqzuj4cymiw tym zakresieprzepisami.
Srodki Zakladowego Funduszu Socjalnego ewidencjonowane byty na
wyodrEbnionymrachunkubankowym.
W 2010r.ze Srodkowfunduszuudzielonogl6wnie:
8 po2yczekmieszkaniowychna kwotq 24.000zl,
1 zapomogilosowej- 300 zl,
pomocy finansowejdla pracownik6w i emeryt6w- 18.867zl
Dofinansowano r6wniez wypoczynek urlopowy pracownik6w i ich rodzin
zorganizowanywe wlasnym zakresie(6.987 zl), wypoczynek dzieci (600 zl) oraz
(1 1.170zI).
imprezyokolicznoSciowe
Przyznane Swiadczenia zostaly prawidlowo udokumentowane i byty zgodne
z ustalonymregulaminem.
3.3.1.2.2Wydatki na podr6zestuzbowekrajowepracownikow
W 2010r. na krajowe podr6ze sluzbowe pracownik6w Urzgdu ujqtych
w rozdziale 75023 ,,lJrzEdy gmin" wydatkowano og6tem 13.599 zl (plan
14.000zl), co stanowi97,IYoplanu.
Sprawdzono rozliczenia koszt6w podroly sluzbowych pracownik6w za
I kwartal2010r.
Kontrol4 objqto delegacjeo nr: 30512009;30612009;30712009;3 1012009;
212010;9 - l2l20l0; l4l20l0; l5l20l0; l8l20l0; l9l20l0; 2312010;2612010;
2712010;3012010;3412010;3812010;4812010;5ll2r0; 5512010:'5812010;
77 12010;8 | 12010;8712010.
7312010;
7 612010;
6512010;
6912010:
6012010;
Wyjazdy sluzbowe odbywaly siQ na podstawie jednorazolvych poleceri
zaakceptowanychprzez Wojta lub Sekrelarza.
We wszystkich objgtych kontrol4 poleceniach wyjazdu sluzbowego
okreslone zostaly miejscowoSci (rozpoczEciai zakonczeniapodr6zy) terminy
wyjazdow, Srodki transportu wlaSciwe do odbycia podro?y oraz cel podrozy
pracownika.
delegowanego
Prawidlowo naliczono i wyptacono zwrot koszt6w przejazdu (do rozliczenia
zalqczano rachunki - bilety okre6lonego Srodka transportu), a Iak2e inne
naleznoSciprzyslugujqce z tegotytutu (diety).
r
l
i
' , / ' ) l, i i l ^, ' I' ilui l
i tt
,;
),,/'
,/
((rd'tt"//r,
i
i
62
/
(
Pracownikom, kt6rzy za zgodq Wojta odbywali podroze sluzbowe prywatnymi
samochodami osobowymi koszty przejazdu rozliczono i wyplacono wg
maksymalnychstawekokre6lonychw rozporzqdzeniuMinistra Infrastruktury.
Wszystkie delegacjezostaly sprawdzonei zatwierdzonedo wyplaty przez osoby
upowaznione.
W wyniku kontroli stwierdzonoprzypadkiprzedkladaniaprzez pracownika
delegacjido rozl\czeniazeznacznymop6znieniem,i tak:
delegacjanr l0l20l0 rozliczalqcawyjazdw dniu 7.01.2010r.,nr l2l20l 0 w
w0 d n i u 6 . 0 1 . 2 0 1 0 r .1, 5 l 2 0 I 0 w d n i u 1 5 . 0 1 . 2 0 1 0 r .
d n i u 1 1 . 0 .12 0 1 0 r . , 9 1 2 0 1
zostala przedlo2onado rozliczenia w dniu 16.02.2010 r. (ponad miesi4c od
odbyciapodrozysluzbowej);
rozliczajqcawyjazdw dniu 2L12.2009r.,30612009
delegacjanr: 30512009
w dniu
w dniu 29.12.2009r.,31012009
w dniu 22.12.2009r.,30712009
30.12.2009r. zosta\y przedLohonedo rozliczenia w dniu 1.02.2010r. (ponad
miesiqcod odbyciapodr62ysluzbowej) i ujgtoje w kosztach20l0 roku.
Zgodnie z $ I ust. 2 ZarzqdzeniaNr 34al07 Wojta Gminy w Starym Targu
z dnia 30.10.2007r.w sprawie przyjgcia zasadrozliczania koszt6w podrozy
sluzbowej oraz obiegu dokument6wksiggowych, delegacjedotyczqcewyjazdow
stuzbowych winny by6 sktadanew dziale ksiqgowoSciw ci4gu 14 dni od daty
zleceniawyjazdu sluzbowego.
w zakresienieterminowegorozliczaniasig z
NadmieniasiE,2e nieprawidlowoSci
koszt6w poniesionychtytutem odbytej podrozy sluzbowej stwierdzono rowniez
podczaspoprzedniej kontroli kompleksowej przeprowadzonejprzez Regionalnq
IzbE Obrachunkowqw Gdariskuw okresie od 2.04.2007r.- 13.07.2007r.oraz
w
dniach
pokontrolnych
wniosk6w
z
wykonania
kontroli
2 18 kwietnia2008r.
i 11 czerwca2008r.wystqpieniach
W wydanychprzezIzbEw dniu 14.08.2007r.
pokontrolnych zobligowano W6jta do egzekwowaniaobowi4zku terminowego
rozliczaniasiE pracownikow z koszt6w poniesionychz tytulu odbytych podr6zy
sluzbowych.W odpowiedzina wyst4pieniepokontrolnez dnia 14.08.2007r.Wojt
poinformowal, i2, cyt.: ,,Pracownicy zostali zobowiqzani do terminowego
rozliczaniakoszt6w podr6zy sluzbowej. ZarzqdzenieW6jta".
Na wyst4pieniez dnia 11 czerwca2008r. W6jt nie udzielil odpowiedzi.
Z uslalenkontroli wynika, 2e zalecenianie wykonano.
W 2010r. miesigczne limity przebiegu kilometr6w na jazdy lokalne
w
celach sluzbowych samochodem prywatnym przyznane zostaly
3 pracownikomUrzgdu,w tym W6jtowi Gminy, kt6remu limit w wysokoSci300
km przyznany zostal Uchwal4 Nr III/1512006 Rady Gminy w Starym Targu z
dnia 28 grudnia2006r.
Pozostatym2 osobommiesiQcznelimity kilometrow na jazdy lokalne przyznane
zostalyw wysokoSci200 km i 300 km.
Podstaw4 zwrotu koszt6w ulywania do celow stuzbowych samochod6w
osobowychniebqd4cychwlasnoSci4pracodawcybyly zawarteumowy cywilno prawne.
I
. ,
/
- \ 1
'
i I l
i/r'nli
, tll
' '
il,\J'
i
.;
\l
6io,t,l/,
I
I
63
,/
Zwrotu koszt6w dokonywano w formie miesigcznych ryczaltow po zloleniu
przez pracownik6w pisemnych oSwiadczerio uzywaniu pojazd6w do celow
stuZbowychw danym miesiqcu.
Ryczatty ustalono na bazie maksymalnych stawek za 1 km przebiegu,
okreslonychw obowi4zujqcychw tym zakresieprzepisach.
W prawidlowej wysoko(ci i zgodnie z obowiqzuj4cymi zasadami stosowano
potrqcenia o jedn4 dwudziesta drugq za kaldy dzien roboczy nieobecnoSci
pracownikaw miejscupracy z powodu urlopu, podrozy sluzbowejtrwajqcej,co
najmniej8 godzinlub innej nieobecnoSci.
Kontrol4objEtolisty wyplatryczahowza I p6lrocze2010r.
Koszty przejazdurozliczonoi wyptaconowg maksymalnychstawek okreSlonych
w rozporz4dzeniuMinistra Infrastruktury.
przedkladania przez Sekretarza
W wyniku kontroli stwierdzonoprzypa{ki
ptu hrq.fu,[email protected] -dE-(,l: ,
sluzbowych
celow sluzbowych
db ..lo*
dui
Gminy oSwiadczeniao uzywaniu pojazdu Jgt##
w danym miesiqcu, niezgodnie z terminem okreSlonymw $ 3 ust. 2 zawartej
w dniu I stycznia2010r.umowy oraz $ I ust 1 ww. ZarzqdzeniaNr 34a107Wojta
Gminy StaryTarg z dnia30.10.2007r.r tak:
oSwiadczenieza miesi4c marzec, kwiecieri i maj 2010r. zostalo zlo2one
w dniu 25.06.2010r.,
za miesiqcgrudzieri2009r.- w dniu 1.02.2010r.,
oSwiadczenie
za miesi4cczerwiec2010r.- w dniu 23 sierpnia2010r.
oSwiadczenie
Zgodnie postanowieniami zawartej umowy i wewnqtrznymi uregulowaniami
oSwiadczeniepracownik powinien przedlo?ydpracodawcynie p62nieiniz do 10miesiqca.
tego nastEpnego
W wyniku kontroli ustalono ponadto, 2e w $ 441 ,,Podr6zesluzbowe
krajowe" ujgto wydatki w kwocie 716 zl poniesione na podro? sluzbowq
zagraniczn4($ 442 ,,Podrohesluhbowezagran\czne"nie byl planowany).
W dniach 22.03.2010r. 24.03.2010r.na podstawie polecenia wyjazdu
przez Sekretarza
sluzbowegoNr 6512010z dnia 22.03.2010r.zaakceplowanego
Gminy, W6jt Gminy odbyt podro2 zagranicznq do miejscowoSci Turku
w Finlandii.
Pismem z dnia 24.02.2010r.Spolka z o.o. VAPO w Toruniu zaproslLaWojta
Gminy na szkolenie z zakresu pozyskiwania energii cieplnej z biomasy na
potrzebycentralnegoogrzewaniaoraz cieptejwody uzytkowej.
Firma VAPO oplacilaprzelotlotniczy.
Stwierdzono,2e wydatki ztytulu podr6zy zagranicznejw kwocie 716 zl zoslaly
nieprawidlowosklasyfikowanew $ 441 ,,Podr6zesluzbowekrajowe", winny by6
ujEtew $ 442,,Podr6zesluzbowezagraniczne".
W spos6bprawidtowy naliczono i wyplacono natomiastzwrot koszt6w przeiazdu
samochodemprywatnym na trasie StaryTarg - Gdarisk- Stary Targ oraz diety.
7/"""c{,
64
H-
It-/
\\
3.3.1.2.3Wydatki na podro2esluzbowekrajoweradnych
W 2010r.na podroZesluzbowekrajoweradnychw $ 3030 ,,R6znewydatki
na rzecz os6b frzycznych" rozdzialu 75022 ,,Rady gmin" wydatkowano kwotq
350,1921.
Kontroli poddano nastEpujqcepolecenia wyjazd6w o nr: 88/2010; 9012010;
104t20r0.
Wydatkowanakwota 315,19zl ztytutu podr62ysluzbowychkrajowychstanowila
j edynie zwrot koszt6w pr zejazduprywatnymi samochodamiosobowymi.
maksymalnych stawek wynikaj4cych
Rozliczenia dokonano wlg
z obowiqzujqcychw tym zakresieprzepis6w.
radnly'm.
czlonkomkomisji radlri innlrmuprawnionlum
3.3.1.2.4Wlzplatly'diet
W okresiebadanymzasadynaliczan\ai wyplaty diet dla radnych okreSlata
Uchwala Nr VII/7812007 Rady Gminy Stary Targ z dnia 2I czerwca 2007r.
w sprawie zasadotrzymywania i wysoko$ci diet oraz zwrotu koszt6w podrozy
przyslugujqcych
radnymzaudzial w pracachrady.
Zgodniez zasadamiokreSlonymiprzez RadE,radnym przysluguj4diety za udzial
:
w nastgpuj4cychposiedzeniach
sesjiRady Gminy,
statej komisji, do kt6rej zostali powolani lub w posiedzeniukomisji,
w kt6rej nie bEd4c czlonkiem uczestniczq na zaproszenieprzewodnicz4cego
komisji,
dora2nejkomisji, powolanejprzezradg do zbadaniaokreSlonychspraw.
Radni otrzymuj4dietE zakahdy dzieh,w kt6rym brali udzial w posiedzeniach.
W przypadkuzbiegukilku posiedzefrw tym samymdniu radny otrzymujetylko
jedn4dietE.
WysokoS6diet ustalonazostalaw nastqpujqcejwysoko6ci:
dla radnychGminy w wysokoici 140 zI,
Rady- 190.
dla Wiceprzewodnicz4cego
Rady ustanowionazostalaodrqbn4uchwalq.
Dieta dla Przewodnicz4cego
Wedlug postanowieriUchwaly Nr IIIll9l2002 Rady Gminy w Starym Targu
z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wysokoSc\ zryczaltowanej
Rady
Rady Gminy, Przewodniczqcemu
miesiEcznejdiety dla Przewodnicz4cego
przyslugiwaty miesigcznediety ryczahowew wysokoSci 100% obowiqzujqcego
min i malnego wynagrodzenia za pr acepracownikow.
PrawidlowoS6naliczeniawysoko6cidiet i ich wyplat sprawdzonoza I p6lrocze
2010r.
Naliczenia diet dokonywano na podstawie listy obecnoSci potwierdzonej
znym podpisemradnego.
wtasnorEc
Diety radnym za uczestnictwow sesjachlub pracachorgan6w Rady wyplacone
zostalyw prawidlowej wysoko6ci.
W prawidlowej wysoko6ci wyptacono tak2e diety miesiEczne dla
Rady Gminy (sprawdzeniemobjqto listy plac nr 591112010
Przewodniczqcego
r
r l
',
/'-\t;lt;,,,
{t
/'/
65
/'
1t), rut(
-rf
;
z 23.03.2010;
z 23.02.2010r.;731312010
z dnia 22.01.2010r.;631212010
6 3 1 4 1 2 021203 . 0 4 . 2 0 1 0 r . ; 6 7 1 5 1 2202140. 0 5 . 2 0 1 0 r6. ;7 1 6 1 2 0 21 20 4 . 0 6 . 2 0 1 0 r . ) .
Ustalono pozatym,2e diety wyptacanor6wniez sottysomGminy Stary Targ.
Zgodnie z zasadamiokre6lonymiprzez RadEGminy w Uchwale Nr Y15612007z
dnia 29 marca 2007r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokoSci diet
przysluguj4cychsohysom zaudzial w pracachRady Gminy w Starym Targu oraz
zarzqdzaniapoboru podatk6w: rolnego, od nieruchomo5ci,leSnego,od posiadania
ps6w w drodze inkasa oraz okresleniainkasentai wysokoSciwynagrodzeniaza
inkaso, soltysom przyslugiwala dieta w formie zryczaltowanegowynagrodzen\a
miesiEcznegow wysokoSci 150 zl, wyplacanej w terminie 30 dni po
zakohczonymkwartale.
Na podstawie list wyptat za I polrocze 2010r. ustalono, 2e diety wyplacone
zoslaly w prawidlowych kwotach (sprawdzono listy plac nr 521412010z dnia
13.04.2010r.;
651612010
z 14.07.2010r.).
Poniesionew I p6lroczu wydatki ztego tytulu stanowily kwotE 12.600zl.
3.3.1.2.5WydatkowanieSrodk6wna realizacjeGminnegoProeramuProfilaktyki
i RozwiqzywaniaProblemowAlkoholowych
z dnia 29 grudnia
W uchwale budzetowejna 2010r. (Nr XXXY 132612009
2009r. w sprawie uchwaleniabudzetu Gminy Stary Targ na rok 2010) Rada
Gminy uchwalila dochody z Iytulu wydawan\a zezwolerina sprzeda?napojow
alkoholowych w kwocie 37.931,26 zl oraz na wydatki na przeciwdzialanie
alkoholizmowi w kwocie 37.931,26 zl i przeciwdzialanie narkomanii
w wysokoici 200 zl.
Przyjgty w uchwale budzetowej plan wydatk6w na przeciwdzialanie
alkoholizmowi i plan dochod6w z tytulu wydawania zezwoleh na sprzeda2
napojow alkoholowych zwiEkszony zostal do kwoty 49.633,90 zl (Uchwala
Nr XXXVlIl343l2010 Rady Gminy StaryTarg z dnia25 marca2010r.).
Dzialania zw\qzane z profilaktykq i rozwiqzywaniem problernow
alkoholowych oraz integracji spolecznejosob uzale2nionych,prowadzonebyly w
oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w
Alkohololvych na20l0r. uchwalonyprzez RadqGminy Stary Targ na podstawie
Uchwaly Nr XXXVII134412010z dnia 25 marca2010r.
W badanym okresie na przeciwdziaLaniealkoholizmowi i narkomanii
wydatkowanokwotq 49.561zl, w tym:
. w rozdzisle 84153,,Zwqlczanienarkomanii"
w $ 4300 ,,Zakupustugpozostalych"- 200 zl (plan 200 zl).
. w rozdzisle 85154,,Przeciwdziulanieslkoholizmowi"
- w $ 4IT0,,Wynagrodzeniabezosobowe"- 4.897zl (plan 6.900 zl),
- w $ 4210,,Zakupmaterial6w i wyposa2enia"- 14.574zl (plan 14.578zl),
- w $ 4300 ,,Zakupuslug pozostalych"- 29.222zl (plan 29.300 zl),
- w $ 4370,,Oplatyz tytulu uslugtelefonii stacjonarnej"- 669zl (plan 1.000zt).
i[i:]
il,
\-
66
7'fu,r'cuL'
's
t\:
\
W trakcie kontroli zbadano stronq formalno- merytorycznE wydatkow
dokonanychw I polroczu2010r.
W ramach $ 4210 dokonanoglownie zakupu materiatow do prowadzenia za1Ec,
programowprofi laktycznych,material6wbiurowych, Srodk6wczystoSci.
Wydatki $ 4300 zostaly gt6wnie poniesione na wyplatE wynagrodzenia za
w miejscowoSciSzropy i
wykonywanie zajEcw riwietlicachsocjoterapeutycznych
Stary Targ, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla os6b uzaleznionych
i koordynowanierealizacjiGPP i RPA, oplacenierachunk6wza dowiezienieosob
nietrzelwych do Pogotowia Socjalnego,przedstawienieprelekcji pn. ,,Mlodzie2
w pulapcenalogu" oraz spektaklu,,Sekrety
PanaKleksa".
Pozostalewydatki zostalyponiesionena zakupuslug telekomunikacyjnych.
Gminna Komisja Rozwi4zywaniaProblemow Alkoholowych na obszar
dzialania Gminy Stary Targ powolana zostalaZarzqdzeniemNr 2/2009 Wojta
Gminy w StarymTargu z dnia 5 stycznia2009r.
powolano9 - osobowqGminnqKomisjEw skladzie:
Ww. Zarzqdzeniem
Przewodnicz4cy
Komisji,
WiceprzewodniczqcyKomisji,,
SekretarzKomisji,
oraz 6 czlonk6w.
Zasady wynagradzania cztonk6w Komisji okreSlone zostaty w przyjptym na
podstawie Uchwaly Nr XXXVIV344|20|0 Rady Gminy Stary Targ z dnia
25 marca 2010r. do realizacji Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwi4zywaniaProblem6wAlkoholowychna 2010.
Ustalonowynagrodzeniedla czlonkow GKRPA w wysoko6ci 12% minimalnego
wynagrodzenia.
W badanymokresiewyplacone wynagrodzeniedla czlonk6w GKRPA stanowilo
kwotq 4.897,24il $ al70 ,,Wynagrodzenia
bezosobowe").
Podstawqdo naliczenia i wyptaceniawynagrodzeniaza udzial w posiedzeniach
byty listy obecnoSciczlonkowkomisji potwierdzonewlasnorgcznympodpisem.
Wynagrodzenia zostaly wyplacone w prawidlowych wysokoSciach, zgodnie
(sprawdzonowszystkielisty plac 2a2010r.).
zzasadamiokre6lonymiprzezRadE
Od wynagrodzehnaliczono i odprowadzononalelny podatekdochodowyod osob
frzycznych.
Ustalono, 2e wydatki znajduj4 udokumentowaniew prawidlowych dowodach
zr6dlowych sprawdzonych i zatwierdzonych do realizacji przez osoby
upowaznione do dysponowania Srodkami budzetowymi gminy i zostaly
poniesionena realizacjezadahujgtych w Programie.
3.3.1.2.6WydatkowanieSrodk6wz zakresuochronyprzeciwpozarowej
Na terenie Gminy Stary Targ dziala 5 jednostek Ochotniczych Strazy
Polamych w miejscowoSci:Stary Targ, Szropy,Bukowo, D4br6wkaMalborska,
WaplewoWielkie.
Jednostki te funkcjonuj4 w oparciu o przepisy ustawy - Prawo
o stowarzyszeniach
oraz ustawieo ochronieprzeciwpozarowej.
i
I
j
t
a',
z- !-i-l
67
d,rrrrtl.{
.
irL-i
Szczegolowe zadania i organizacjEtych jednostek okreSla Statut Ochotniczej
StrazyPozarnej.
Jednostki zostaly wpisane do Krajowego Rejestru S4dowego - Rejestru
Stowarzyszefiw SqdzieRejonowym w Gdarisku.
um6w uLyczeniapomigdzy
Na podstawiezawartychw dniu 13.11.2001r.
Gminq Stary Targ, a Ochotniczymi Strazami Pozarnymi oddano w bezplatne
uzytkowanie na czas nieokreSlonynieruchomoScizabudowanebudynkami remiz
strazackichorazjedno pomieszczeniew budynku Szkoly Podstawowej(dla OSP
w WaplewieWielkim).
Na takich samych zasadach (umow u|yczenia) Gmina przekazala rowniez
pozostale mienie, w tym Srodki transportu, urzqdzenia poLamicze oraz
wyposazenie.
Skladniki maj4tkowe Ochotniczych Strazy Pozarnych zaewidencjonowanesq
w urzqdzeniachksiggowychUrzgdu.
W 2010r. na wydatki zwiqzanezutrzymaniemjednostekOSP zaplanowano
Srodki w kwocie 666.316 zl, z czego wydatkowano 611.161 zl
(tJ.9l,7oA).
Srodki przeznaczonogl6wnie :
. w 5 4210na zakup materialow i wyposazenia(paliwo, czq6cido samochodow
strazackich, opal, materialy budowlane i elektryezne do remontu remiz
strazackich),
. w $ 4260 energipelektryczn4i ciepln4
. w $ 4170 wyplatg na podstawieum6w zleceniawynagrodzeniakierowcom
samochod6wstrahackichza wykonywanie obowiqzk6w w zakresieutrzymania
w sprawno6ci technicznej samochod6w strazackich, rozliczania kart
drogowych,
o w $ 41 l0 i 4120 pochodneod wynagrodzeri,
o w S 4270 uslugi remontowe (naprawa generatora i instalacji sygnalizacji
Swietlnej w samochodzie strazackim, wykonanie instalacji wod-kan i co
w DqbrowceMalborskiej),
w remiziestraZackiej
. w $ 4300 przeglqdytechnicznepojazd6w,budynk6w, obslugabhp,
. w $ 4430 oplaty zaubezpieczeniasamochodowstra2ackichi czlonk6w OSP.
W wyniku kontroli stwierdzono,2e w ramach 5 4210 ,,Zakup materialow i
wyposazenia" wydatkowano kwotq 12.295,92 zl na zakup artykutow
spo|ywczych(kawa,herbata,cukier,kielbasa,chleb)i papieros6w.
Z wyjainienia zlolonego przez Pana Pawla Kaszyriskiego- SekretarzaGminy
wynika, ze ww. artykuly zostaly zakupione dla skazanych z Zakladu Kamego
w Sztumie wykonujqcych prace na rzecz Ochotniczych Stra?y Pozarnych
w Gminie StaryTarg.
Jak wynika z art.32 ust 2 i 3 ustawy o z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie
(jednolitytekst:Dz.U.22002r. Nr 147poz. 1229zpo1n. zm.)
przeciwpozarowej
Gmina nie ma obowiEzkuponoszeniatego rodzalukoszt6w.
"/y'
,/-'
t
/
lt't u'rz"1r1
68
\
Ponadto z postanowieri zawartej w dniu 30 stycznia 2009r. umowy (zm.
AneksamiNr 1/09 z 16.12.2009r.i Nr I ll0 z 31.12.2010r.)pomigdzy Zaldadem
Karnym w Sztumie,a Gmin4 Stary Targ nie wynika,2e Gmina zobowiqzanabyla
do pokrywaniakoszt6w zakupuww. artykulow.
Zestawienie faktur za zakup artykulow spozywczych i papieros6w wraz z rch
kserokopiami, wyja6nienie w powy2szej sprawie zlo2one przez Pana Pawla
Kaszyriskiego Sekretarza Gminy oraz kserokopia umowy o zatrudnieniu
skazanychz dnia 30.01.2009r. wraz z aneksami stanowi akta robocze nr
3.3.1.2.6/l do niniejszegoprotokolu.
W dniu 11 grudnia 2008r. Rada Gminy Stary Targ podjpla uchwalq
Nr XXII/21212008w sprawieustaleniawysokoSciekwiwalentuprzystugujecego
cztonkowi ochotniczej stra2y pozarnej, kt6ry uczestniczyl w dzialaniu
ratowniczym lub szkoleniu poharn\czymorganizowanymprzez ParistwowqStra2
Po2amqlub Gminq Stary Targ.
Zgodnie z postanowieniamiww. Uchwaly czlonek ochotniczej straly po2arnej,
ktory uczestniczyl w dzialaniu ratowniczym lub szkoleniu polarniczym
organizowanymprzez Paristwow4Stra2Pohamqlub Gming Stary Targ otrzymuje
ekwiwalentpieniqzny.
Wy soko56ekwiwalentu za kahdqgodzinEudzialu:
w dzialaniuratowniczymwynosi 1,00zl,
szkoleniupo2amiczym- 1,00zl.
Ustalonastawkanie przekraczalaIl175 przeciEtnegowynagrodzeniaogloszonego
przez Prezesa Gl6wnego Urzqdu Statystycznego, przed dniem ustalenia
ekwiwalentu za kaldq godzinq udzialu w dzialaniu ratowniczym lub szkoleniu
poZamiczym.
Wyplacone w 2010r. w ramach $ 3030 ,,R6zne wydatki na rzecz osob
fizycznych" ekwiwalenty stanowily kwotg 548 zl.
Wszystkie poniesione wydatki (sprawdzeniem objqto I p6lrocze 2010r.
a w zabesie $ 4210 caly rok) zostaly udokumentowanedowodami opisanymi
i sprawdzonymipod wzglgdem merytorycznym i formalno rachunkowym oraz
zatwierdzonedo wyplaty przez uprawnioneosoby.
3.3.1.2.7Wvdatkina zakupy,[email protected]
Zbadano poniesione wydatki w 2010r. w ramach ustalonego planu
finansowego na pokrycie koszt6w zwiqzanych z realizacjq przyjqtych zaloZeh
budzetowychw zakresierozdziatu75023- Urzgdygmin.
sie nasteputaco:
Wvkonanieolanuwvdatkowprzedstawiato
Paragrafy
4210
4300
Wvdatki w zl
Plan
99.400
178.200
Wykonanie
Wskainik 7o
86.647
168.668
Sprawdzonorealizacjgwydatkow zal polrocze2010r.
\
i!
/
, , - - ' \
! i i;'u'.l
l,ir
: t.t
l i '
i\t
I i
69
87,2
94,6
Wydatki $ 4210 rozdzialu 75023 dolyczyly gl6wnie zakupu oleju
napgdowego,Srodk6w czystoSci,materialow biurowych, budowlanych, drukow
oraz W posazeni a (fotele, wi eszaki, niszczarka,Zaluzje).
Natomiast wydatki $ 4300 rozdzialu 75023 obejmowaly m.in. nastEpuj4ce
ustugi: obslugE prawne urzgdu, informatyczflq, bhp, przegl4dy techniczne
budynkow, archiwowania dokument6w, oprawy introligatorskiej dziennikow
urzqdowych,konserwacji urzqdzenbiurowych, transportowe,prowizje bankowe
oraz o gloszeniaprasowe.
Stwierdzono natomiast nieprawidlow4 klasyfikacjg wydatku poniesionego na
konserwacjgkserokopiarkikwocie 244 zI (poz.ksigg.0l/0115), kt6ry ujety zostal
w $ 4300 ,,Zakupuslugpozostalych".
Zgodnie z obowi4zuj4cq klasyfikacjE budzetow4 winny by6 sklasyfikowane w
5 4270 ,,Zakupustugremontowych".
Poza tym do $ 4300 zaliczono wydatki w kwocie 2.874,74 zl na prenumeratq
czasopismi wydawnictw (poz. ksiEg.01/0038;0110074;01/089; 011094;0110255;
0110297)oraz szkoleniapracownik6w w wysokoSci2.385 zl (poz. ksiqg. 01/0066;
0110297).
n01/0106;011023;
011223;
0110247;
Zgodnie z obowiqzujqc4 klasyfikacjq budzetow4 winny byd sklasyfikowane w
$ 4210 ,,Zakup material6w i wyposa2enia" (prenumerata prasy) oraz $ 4700
pracownik6wniebEdqcych
czlonkamikorpususluZbycywilnej" (szkolenia
,,,Szkolenia
pracownikow).
Prawidlowe zaklasyfikowanie i ujgcie ww. wydatkow nie spowodowalo
przel<roczenia
w dniu wydatku planu finansowego.
Ustalono, 2e wydatki znajduj4 udokumentowaniew prawidlowych dowodach
Zrodtowych sprawdzonych i zatwierdzonych do realizacji przez osoby
upowaznionedo dysponowaniaSrodkamibudzetowymigminy.
Zostaly one poniesionena cele przewidzianew zalo2eniachbudzetowych i do
wysokoScikwot okreSlonychw planiefinansowymjednostki.
3.3.1.2.8Dotacjepodmiotowe
W 2010r. w ramach $ 2480 ,,Dotacja podmiotowa z budZetu dla
samorzqdowejinstytucji kultury" ze Srodk6wbudzetu Gminy przyznanodotacje
zl, w tym:
podmiotowew lqcznejkwocie 349.933,,16
w ramachrozdz.92109,,Domyi oSrodkikultury, Swietlicei kluby"- kwotq
2 1 2 . 6 4 6 , 6z8l ,
zt.
w ramachrozdz.92116,,Biblioteki"- kwotg 137.286,48
Planowanekwoty dotacji ujgte zostalyw budzecieGminy na 2010 rok (Zalqcznik
Nr 2 do Uchwaly Nr XXXV 132612009 Rady Gminy Stary Targ
z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Stary Targ na
2010r. zm. Uchwal4 Nr XLIII1397l20l0 z dnia 29 wrzeSnia 2010r.
iNr III/4/2010z 30 grudnia20l0r.).
Dotacjew ramach$ 2480 udzielonezostaly:
. GminnejBibliotecePublicznejStaryTarg - w kwocie 137.286,48zl,
. GminnemuOsrodkowiKultury w StarymTargu- w kwocie 212.646,68zl.
I\
,'tr"
r t
ttt,'
)lr,
ti_
l/\t
t]'
I
,/
, .z'r-'
y 1 o ,n ' t t t L ( ' l - . ,
70
/1
,
\
v\
W dniu 27.01.2011r.instytucje kultury zlo|yly rozliczeniaz otrzymanychdotacji
podmiotovvychzbudhetuGminy na2010 rok.
Z przedlozonegorozliczenia wynika, 2e Srodki z dotacji zostaly wykorzystane
w pelnejwysoko6ci.
W ramach zawartejw dniu 27 lipca 2010r. z Bibliotek4 Narodowq w Warszawie
umowy nr BN/8997/10 w Biblioteka Publiczna w Starym Targu otrzymala
dofinansowanie w zakresie Programu Biblioteki Narodowej ,,Zakup nowosci
wydawniczychdla bibliotekpublicznych"w kwocie 1.800zt.
w terminie do 15 stycznia20llr.
Bibliotekazobowiqzanabyla do przedstawienia
Raportuz wykonaniaw 2010r zadania.
Raport sporz4dzony wg wzoru okreSlonegow Zalqczn\ku nr 2 do umowy
zawierajqcy rozliczenie finansowe zostal przeslany do Biblioteki Narodowej
w Warszawiew dniu l lstycznia 2011r.
3.3.I .2.9Dotacjeprzedmiotowe
W przyjqtej na 2010r. uchwalebudzetowejNr XXXV12612009Rady Gminy Stary
Targ z dnia 29 grudnia 2009r. (Zalqcznik Nr 2 do uchwaly) ustalono wielkoSd
wydatk6w na dotacje przedmiotowe dla zaldadu budzetowego - Zakladu
GospodarkiKomunalnejw StarymTargu w kwocie 350.000zl.
Uchwalami Nr XLIII139712010 z dnia 29.09.2010r. i Nr llll4l20l0
z 30.12.2010r.w sprawie zmian budzetuGminy Stary Targ na rok 2010 Rada
Gminy zwigkszylaplan dotacji przedmiotowej dlaZaQadu do kwoty 543.320zl.
Rada Gminy Stary Targ Uchwalq Nr XXXIII/31312009 z dnia
20 paldziernika 2009r. w sprawie przekazania Zaldadowi Gospodarki
Komunalnej w Starym Targu doplaty dla taryfolvych grup odbiorc6w uslug w
zakresiezbiorowego zaopatrzeniaw wodg i produkcji ciepla, ustalila doplatg do
koszt6w produkcji 1m' wody - 1,39 zL do I m3 oraz doptatEdo produkcji I GJ
ciepla pomigdzy fi2nicqkoszt6w i przychod6w.
Zasady rozliczania dotacji okreSlone zostaly przez Radg Gminy w Uchwale
z dn\a25 pa2dziemika2005r.w sprawieudzieleniadotacji
Nr XXVII12331l12005
przedmiotowych do Swiadczonychuslug komunalnych i sprzeda2ywody dla
Zakladu Gospodarki Komunalnej w Starym Targu oraz sposobu rozliczania
dotacji przedmiotowych.
ZaQad budzetowy otrzymujqcy dotacjE przedmiotow4zobligow any zostal
Zal<Iad
do przedlo2eniajej rozliczeniaw terminie do 3l slyczniaroku nastQpnego.
Gospodarki Komunalnej w likwidacji w Starym Targu rozliczenie
zwykorzystaniadotacji otrzymanejw 2010r.przedlo2ytw dniu 20.01.2011r.
Z przedlozonego rozliczenia wynika, ze dotacja zostala wykorzystana w pelnej
wysokoSci.Przedto2onerozliczeniezostalo sprawdzoneprzez Skarbnika Gminy
dniu 23.02.2011r.
3.3.I .2.I 0 Dotacjecelowe
w 2 010r. dotacje celowe przyznanona podstawie Uchwaly Rady Gminy
Stary Targ Nr XIV/12912005z dn\a 3 kwietnia 2008r. w sprawie okreSlenia
\
"- -\
li-
v lii.
,l'
,rl',1
I
it
(l:, t. t i41,
7l
/
1
warunk6w i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu
0 z dnia 28 kwietnia 2010r.
kwalifikowanego,zm. UchwalqNr XXXIX/3 581201
Pov,ry2szquchwal4 okreslono warunki i tryb wspierania organizacyjnego,
rzeezowegooraz finansowegoprzez GminE Stary Targ przedsiEwzigcz zakresu
sportu kwalifikowanego organizowanychprzez kluby sportowe z terenu Gminy
uczestnicz4ce we wsp6lzawodnictwie sportowym organizowanym lub
prowadzonymw okreSlonejdyscyplinie sportuprzez polski zwiqzeksportowy lub
podmiot dzialajqcyz jego upowaznieniaw szczegolno6ciPolski Zwiqzek Pitki
Noznej.
Ponadto w ww. Uchwale okre6lono zakres przedsiEwzigc realizowanych
w zakresie sportu kwalifikowanego oraz zasadyprzyznawania, przekazywania,
rozliczeniai kontroli dotacji.
Wsparciefinansowerozwoju sportukwalifikowanego nie moze przekroczy(,75%
warlosci zadania.
Wykonanie Uchwaly powierzonoW6jtowi Gminy Stary Targ.
ZarzqdzeniemNr 5b/2008z dnia 4 kwietnia 2008r. W6jt Gminy Stary Targ
powolal 3
osobow4 statq komisjE do spraw opiniowania wniosk6w
o udzieleniewsparciafinansowegozbudhetu Gminy Stary Targ na rozwoj sportu
kwalifikowanego.
Ogloszenie Wojta Gminy Stary Targ o naborze wniosk6w na
dofinansowanierozwoju sporu kwalifikowanego Pilki Noznej na terenie Gminy
StaryTarg wywieszonona tablicy ogloszeriw UrzEdziew dniu 20 lutego2010r.
Termin skladaniawniosk6w Wznaczono na dzien 15 marca 2010r.
W ustalonymterminiewplynqly 3 wnioski.
W dniu 18 marca 2010r. odbylo siE posiedzenieKomisji ds. opiniowania
wniosk6w na zadania wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu
kwalifikowanego.Komisja pozytywnieocenilawszystkiewnioski zlo2oneprzez
Kluby.
Zgodn\e z 5 4 ust. 8 ww. Uchwaly Nr XIV/I2912008 z dnia 23 kwietnia 2008r.
cyt.: ,,Wnioski zaopiniowanestanowi4podstawEdo ujEciakwoty dotacji na ich
finansowanie w projekcie budzetu lub projekcie uchwaly w sprawie zmian
budzetugminy".
W trakcie kontroli stwierdzono, 2e zar6wno w projekcie budzetu, jak
Rady Gminy Stary Targ z dnia 29 grudnia
i w Uchwale Nr XXXY 132612009
2009r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Stary Targ na rok 2010 nie
zaplanowanokwot dotacjidla jednostekspozasektorafinans6wpublicznych.
W dniu 22 marca 2010r. Z- ca Wojta Gminy zamieScilna tablicy ogloszeri
w siedzibielJrzqduogloszenieo wysokoScidofinansowaniaw ramachkonkursu
dla 3 klubow sportowych:
Ludowy Klub Sportowyw WaplewieWielkim - 10.000zl.
Gminny Klub Sportowy,,Tgcza" Szropy- 10.000zl,
Gminny Klub Sportowy,,PowiSle"StaryTarg - 25.000zl.
W dniu 20 marca 2010r. Z- ca Wojta Gminy zawiadomilww. Kluby Sportowe
o wynikach konkursui przyznanychim kwotach dotacji.
. - . i " j j ^
Iii,,',Li/l'
I
72
W dniu 26 marca 2010r. zostaly zawarle z poszczeg6lnymiKlubami
umowy na realizacjg zadania, w kt6rych okreSlono wysokoS6 przyznanych
dotacji.
Stwierdzono, 2e dopiero w dniu 28 kwietnia 2010r. Uchwalq
Nr XXXIXl352l20l0 z dnia 28 kwietnia20l0r. w sprawiezmianbudzetuGminy
Stary Targ na 2010r., Rada Gminy Stary Targ ustalila w wydatkach budzetu
Gminy w dziale 926 - Kultura fizycznai sport,rozdz.92605 - Zadan\aw zakresie
kultury fizycznej i sportu, plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansow
publicznychna 2010r.w wysokoSci45.000zl (Za\qcznikNr 4 do ww. uchwaly).
Zgodniez $ 5 ww. Uchwaly Nr XIV/I2912008 zdnia 3 kwietnia2008r.cyt.:
,,1.Po podjqciu uchwaty budzetowej na dany rok Wojt Gminy Stary Targ
opublikuje w sposob zwyczajowo przyiEty,,przedsiEwziEciai kwoty dotacji
przyznane z budzetu gminy podmiotom wykonuj4cym przedsiqwziqcia
z zakresusportukwalifikowanego.
2. W6jt Gminy zawiadamia zainteresowane podmioty o wynikach
i kwotachdotacjina ich
postEpowania,
tj. o przedsiEwziqciach
przeprowadzonego
realizacjE,ustalonychw budzecie.
Warunkiem przyznania dotacji na realizacjEprzedsigwziEciajest zaplanowanie
wydatkuw budzeciegminy".
Z powyzszych ustaleri wynika, 2e dotacje zostaly przyznane przed ich
w budzecieGminy.
zaplanowaniem
WyjaSnienie w powyzszej sprawie zlotyl Pan Pawet Kaszyriski - Sekretarz
Gminy.
Ponadto stwierdzono, 2e w ramach $ 4300 ,,Zakup uslug pozostatych"
rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, czqic Srodkow
finansowych tytulem cyt. ,,ZasilenieSrodki na zorganizowan4masowq imprezq
sportow4'' zoslalaprzekazanaKlubom Sportowymjeszcze przed podjqciernww.
Uchwaly Nr XXXlXl352l2010 z dnia 28.10.2010r.wprowadzajqceiplan dotacji
dla jednostekspozasektorafinans6wpublicznych,itak:
dla Ludowego Klubu Sportowego ,,Waplewo" w Waplewie Wielkim
kwotE 1.500zt (v'ryc.bank.nr 69 29.04.2010r.),
w dniu 9.04.2010r.przekazano
1 5 . 0 4 . 2 0 1 0 r . 1 . 0 0 0 z l ( n r y c . b a n k . n r 7 3 z 1 5 . 0 4 . 2 0 1 0 r i. ) 1 . 0 0 0 z l
(wyc. bank.nr 79 223.04.2010r.),
23.04.2010r.
Gminnego Klubu Sportowego ,,PowiSle" w Starym Targu w dniu
9.04.2010r.kwotq 1.500 zl (wyc. bank. nt 69 z 9.04.2010r.)i 23.04.2010r.banknr 79 223.04.2010r.),
1.000zt (v,ryc.
Gminnego Klubu Sportowego:TEcza" w Szropachw dniu 9.04.2010r.
- 800 zl (wyc.
kwotg 1.000z1 (wyc. bank. nr 69 29.04.2010r.)i 23.04.2010r.
bank.nr 79 223.04.2010r.).
W dniu 30.04.2010r.na podstawie polecenia ksiqgowaniadokonano
przeniesieniaww. wydatkow z $ 4300 ,,Zakup uslug pozostatych"rozdz. 92605
celowa zbudhetuna finansowanielub dofinansowaniezadah
do $ 2830 ,,,Dotacja
zleconych do realizacji pozostalym jednostkom niezaliczanym do sektora
finans6wpublicznych" rozdz.92605.
r
l
l
/ - iti ' , : . , rl 'l-, i
liL
,
'
i
L
'
l
,
aa
I J
/ /
/
r
la.dtrr{(
2,
(
t,l
\li
\!
WyjaSnieniew powyzszej sprawie zlotyla Pani Miroslawa Skrzypek - Skarbnik
Gminy.
KserokopieUchwal Rady Gminy Stary Targ Nr XIV/I2912008 z dnia 3 kwietnia
2008r. i Nr XXXIX135812010z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie okre5lenia
warunkow i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu
kwalifikowanego, wyjafnienie SekretarzaGminy Pana Pawla Kaszyriskiegow
sprawie przyznania dotacji i zawarcraum6w przed zaplanowaniemdotacji w
budzecieoraz wyjaSnieniePani Miroslawy Skrzypek - Skarbnika Gminy w
sprawie przekazania czqsci Srodkow finansowych Klubom przed podjgciem
Uchwaly Nr XXXIX135212010z dnia 28 kwietnia 2010 r. wprowadzajqcejplan
dotacjicelowychstanowiakta roboczenr 3.3.1.2.f0/1 do protokolukontroli.
Kontrol4 w zakresie prawidlowoSci udzielania i rozliczania dotacji celowej
objqto:
1. Ludowv Klub Sportowv ."Waplewo" w Waplewie Wielkim
W dniu 15 marea 2010r., tj. w terminie okreSlonymw ogloszeniuna
dofinansowanierozwoju sportu kwalifikowanego, Klub ztoLyl do UrzEduGminy
wniosek o dofinansowanie z budletu Gminy Stary Targ realizacji zadania pn;
,,Rozw6j sportu kwalifikowanego Pilka lt{o2nana terenie Gminy Stary Targ".
Wniosek zawieralwszystkiewymaganedane.
Podmiot ubiegajqcy siQ o dotacje przedlo2yl r6wnieZ wymagany komplet
dokumentowtj.:
. zaSwiadczenieze Starostwa Powiatowego w Sztumie o wpisaniu Klubu do
rejestruklubow sportowychprowadzonegopfzez StarostqSztumskiego,
. za{wiadczenie o nie zaleganiu z naleznoSciami wobec ZIJS, Urzgdu
Skarbowego,
. statutklubu.
Wskazanywe wniosku termin realizacji zadamapublicznego:od dnia I stycznia
2010r.do 3l grudnia2010r.
Calkowity koszt real\zac1izadaniaokreSlonyzostalna kwotE 41.700,0021.
Podmiot wnioskowat o przyznanie dotacji w wysokoSci 29.100,00 zl, co
stanowilo 69,78oAprzewidywanegocalkowitegokosztu projektu.
Umowq Nr 312010/05 z Ludowym Klubem Sportowym w Waplewie
Wielkim na realizacjE zadania zawarto w dniu 26 marca 2010r. Gmina
dotacji
formie
dofinansowania zadania w
zobowiqzata sig do
w wysokoSci 10.000,0021,zgodniez zaktualizowanymstosowniedo przyznanei
dotacji kosztorysem(zatqcznikdo w/w umowy).
Termin wykonania zadaniaokreSlonyw umowie - od 26 marca 2010r. do
20 grudnia20l0r.
Kal kulacja koszt6w dofinansowaniazadaniaprzedstawiala siE nastEpuj
4co:
- ekwiwalentsgdziowski:3.100,0021,
- optaty narzeczPomorskiegoZPN: 1000,00zl,
- zakupsprzEtusportowego:I .400,00zl,
- zakupnapoj6w,Srodk6wczystoSci:350,00
zl,
-.,i
l,-
i 1 i 1 te l ,
l
1 A
t+
Zu(//1,/''\
//
q"
-
zawodnik6w:300,00zl,
ubezpieczenia
wynagrodzeniaszkoleniowc6w:2.750,00zl,
zakup Srodk6w medycznych, opieka medyczna, badania medyczne:
1 . 1 0 0 , 0z0l .
Na podstawieewidencji ksiggowejoraz v,ryciqg6wbankowychustalono,2e Srodki
fi nansowe przekazanoKlubowi nastgpuj4co:
- kwotE1.50021,
- w dniu 9.04.2010r.
- 1.000zl,
- 15.04.2010r.
- I .000zt,
- 23.04.2010r.
- 3 0 . 0 4 . 2 0 1 0-r .1 . 0 0 0z l ,
- 500zl,
- 07.05.2010r.
- 1 4 . 0 5 . 2 0 1 0- r .1 . 0 0 0z l ,
- 1 9 . 0 5 . 2 0 1 0-r3. 0 0 z l .
- 200 zl,
- I 8.06.2010r.
- 500zl,
- 30.07.2010r.
- 500zl,
- 10.08.2010r.
- 1 7 . 0 8 . 2 0 1 0- r1. . 0 0 0z l ,
- 800 zt,
- 8.09.2010r.
- 400zl,
- 24.09.2010r.
- 1 4 . 1 0 . 2 0 l 03
r .0 02 1 .
Zgodnie z postanowieniami$ 2 ust. 2 zawartejumowy przyznaneSrodki
finansowe zostan4 przekazane na rachunek bankowy Klubu zgodnie
z harmonogramemwydatkow.
Stwierdzono,2edo zawartejumowy nie zalqczonoharmonogramuwydatkow.
WyjaSnieniew sprawie przekazywaniaSrodk6wfinansowychdla Klubow zlo2yla
Pani Miroslawa Skrzypek - Skarbnik Gminy, ktore stanowi akta robocze nr
do protokolukontroli.
3.3.1.2.10/1
Sprawozdanie koricowe z wykonania zadania wg wzoru okre6lonego
w zalqcznikudo umowy Klub z\o|yl w dniu 3 stycznia 2010r., tj. zgodnie
z terminem okreSlonym w umowie (15 dni od dnia zakohczentarealizacji
zadania).
Wedlug sporzqdzonego rozliczenia (zestawienia faktur) rozliczenie dotacji
przedstawialosig nastgpuj4co:
zl,
napoje:356,16
sQdziai podatekod sgdzi6w:3.205,00zl,
obslugamedyczna:1.026,00zl,
sprzEtsportowy:I .380,30zl,
ubezpieczenie:300,00zl,
wynagrodzenietrenera:4.022,00zI,
PZPN:932,00zl.
zl,
Ogotemkwota: 11.221,46
zl,
w tym z dotacji10.000,00
lqcznekoszty klubu 14.200,00zl.
-J
\)iii
,'
75
"/'
Jak wynika z powyzszego rozliczen\a,,wydatkowane kwoty sq inne niL
wynikaj4ce zprzyjqtej umowqzaktualizowanegokosztorysudo zadania,i tak:
- na zakupnapoj6wwydatkowanokwotg 356,16zl - okreslonana ten cel kwota
w kosztorysie:350 zl (wydatkowanoo 6,16 zl wiqcej),
- na ekwiwalentsgdziowskiwydatkowanokwotq 3.205zl - okre6lonana ten cel
kwota w kosztorysie:3.100,00zt (wydatkowanoo 105wigcej),
- obslugg medyczn4- 1.026 zl kwota okreslonaw kosztorysie- 1.100 zl
(wydatkowanoo 74 zl mniej),
- na zakup sprzgtu sportowego wydatkowano kwotg 1.380,30 zl, kwota
okreslonaw kosztorysieI .400zl (wydatkowanoo 19,70zl mniej),
- na wynagrodzenie trenera wydatkowano 4.022 ZI, kwota okre6lona
w kosztorysie2.750zl (wydatkowanoo 1.272zt wiEcej),
- na oplaty na rzeez PZPN - 932 zl, kwota okreslonaw kosztorysie1.000 zt
(wydatkowanoo 68 zl mniej).
Zgo dnie z kalkulacj4 kosztow przedstawion4w ko sztorysie wydatkowano j edynie
zawodnikow(300 zl).
Srodkina ubezpieczenie
W zwiqzku z prawidlowym wydatkowaniem jedynie kwoty 9.838,30 zt,
Klub powinien zwrocic do budzetuGminy kwotg 161,70zl otrzymanejdotacji.
Stwierdzonoponadto,2e nieprawidlowoopisywanoprzedlolone do rozliczenia
dotacji faktury i rachunki,bez podzialu na 2rodlafinansowaniatj. Srodkiwlasne,
dotacja. Z ich opisu wynika, 2e kahdy wydatek sfinansowanyzostal z dotacji
z UrzgduGminy.
Lqczna kwota poniesionych wydatk6w stanowita 11.221,46 zl, a przyznana
dotacja10.000zl.
Kserokopie dokument6w: umowa Nr 3l20l0l01 z dnia 26.03.2010r.wraz
z wzorem rozliczenia dofinansowania Gminy Stary Targ do sportu
kwal i fi kowanego, wn i osek o dofi nansowani e, zaktualizowanyharmonogr am oraz
do
rozliczenieKlubu z dotacjina rok 2010 stanowi4akta roboczenr 3.3.1.2.1012
protokolu kontroli.
2. Gminnv Klub Sportowv..Powi6le"w Starvm Targu
W dniu l5 marca 2010r.Klub zloLyl wniosek o dofinansowaniezbud2etu
Gminy Stary Targ realizacji zadaniapn. -,,Rozw6j sporlu kwalifikowanegoPilka
do 31.12.2010r.
lVoznana terenieGminy StaryTarg" w okresie1.01.2010r.
Wniosek zawieralwszystkiewymaganedane.
Podmiot ubiegaj4cy siQ o dotacje przedlo2yl rownie2 wymagany komplet
dokument6w (aktualne zaSwiadczenieo wpisaniu Klubu do rejestru klubow
sportowych,statutKlubu, oSwiadczenieo nie zaleganiuz oplatami wobec Urzqdu
Skarbowegoi ZUS).
We wniosku wskazanookres realizacji zadaniapublicznego:od dnia I stycznia
2010r.do dnia3l grudnia2}l}r.
Calkowity koszt realizacjizadaniaokrerilonyzostatna kwotg 55.000,00zl.
Podmiot wnioskowal o przyznanie dotacji w wysokoSci 40.200,00 Zl, co
stanowito73,0loh przewidywanegocatkowitegokosztu zadania.
t-L
'f
,
' ^' ' , i - \ \ t ' :
'lr.
ii'
t
76
z'fr,rrtr('1 !
UmowE Nr ll2}lOlos pomiEdzy Gmin4 Stary Targ, a Klubem zawar1..o
w dniu 26 marca2010r.
Gmina zobowiqzala siQ do przekazania na realizacjE zadania dotacji
w kwocie 25.000,00 zl, zgodnie z zaktualizowanymkosztorysemstanowiqcym
zalqcznik do ww. umowy. Okre6lony w umowie termin realizacji zadania- od
dnra26marca2010r.do dnia 20 grudnia20l0r.
Sporz4dzona kalkulacja kosztow dofinansowania zadania przedstawiata siQ
nas u t a c o :
Lp.
I
2.
J.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Rodzaj koszt6w
Koszt calkowity
(w zl)
Kosztytransportu,paliwa
Ekwiwalentsedziowski
Oolatv narzeczZPN
Zakup sprzetusportowego
Zakup napoi6w,Srodk6wczystoSci
U bezpieczenie
zawodnikow
Wvnasrodzenie
szkoleniowc6w
Zakup Srodk6wmedycznych,opieka
medyczna.badaniamedyczne
Delesaciezawodnik6w
Og6lem
5.000
5.000
2.000
7.000
500
800
7.000
2.000
4.500
33.800
Z tego z wnioskowanej
dotacii ( w zl)
3.500
4.400
1.700
5.300
0
800
6.000
0
3.300
25.000
Srodki fi nansowe przekazanoKlubowi nastEpuj4co:
w miesiqcukwietniu kwotp 3.500zl,
maju - 4.000zt,
czerwcu- 2.800 zl,
lipcu - 500 zl,
sierpniu- 1.000zl,
wrzeSniu- 5.00021,
paldziemiku- 5.000zl
listopadzie4.200zl.
Zgodniez 5 2 ust. 2 zawartejumowy przyznaneSrodkiw wysoko6ci25.000
zl zostanqprzekazane
na rachunekKlubu zgodnie z harmonogramemwydatk6w.
Do umowy nie zalqczonoharmonogramuwydatk6w.
Rozliczeniez wykonania zadaniaKlub zloLyl w dniu 04 stycznia2010r.tj.
w terminie zgodnymz umow4 ( 15 dni od dnia zakonczeniazadania).
Wedlug sporzqdzonego rozliczenia (zestawienia faktur) rozliczenie dotacji
przedstawialosiq nastqpujqco:
paliwo i transport:3.439,84zt,
ptacatrenera:5.920zl,
PZPN:oplaty:1.551zl,
zl,
sQdzia:4.281
sprzqtsportowy:6.288,34
zl,
ubezpieczenie:800 zl,
diety:3.171zt.
Razem:25.45I,18zl,
w tym z dotacji-25.000 zl,
-.1
,
ljil'
"
ii, ,'
i
77
.4;u'rL1'
lqcznekosztyklubu -35.200 zl
Jak wynika z przedtoZonegorczliczenia,wydatkowanekwoty s4 inne ni2
wynikaj4ce zprzyjqtej umowqzaktualizowanegokosztorysudo zadania,i tak:
na zakuppaliwa i transportwydatkowanokwotq3.439,84zl - okre6lonana
ten cel kwota w kosztorysie:3 .500zI (wydatkowanoo 60,16zl mniej),
na ekwiwalent sEdziowskiwydatkowanokwotE 4.281 z1- okre6lonana ten
cel kwota w kosztorysie:4.400,00zl (wydatkowanoo 119zl mniej),
na oplaty na rzecz PZPN - 1.551 zl, kwota okreSlonaw kosztorysie
1.700zl (wydatkowanoo 149zl mniej),
6.288,34 zl, kwota okre(lona
na zakup sprzEtu sportowego
w kosztorysie5.300zt (wydatkowanoo 988,34zl wiEcej),
na place trener6w - 5.920 zl, kwota okreslonaw kosztorysie6.000 zI
(wydatkowanoo 80 zl mniej),
na diety sportowc6w- 3.171 zl, kwota okreslonaw kosztorysie3.300 zl
(wydatkowanoo 129 zl mniej).
Zgodn\ez kalkulacj4 kosztow przedstawion4w kosztorysiewydatkowanoj edyni e
zawodnikow(800 zl).
Srodkina ubezpieczenie
Na podstawie przedlohonych do rozhczen\a oryginalow rachunk6w
i faktur stwierdzonoponadto,2e w przedstawionymrozliczeniu w poz. 7 ,,Diety
sportowc6w" wykazano kwotg wyplaconych zawodnikom diet za udzial
w zawodachmistrzowskichw pilce noZnejw Nowym Dworze Gdariskimw dniu
2 czerwca2010r. w wysoko6ci 2 10 zt. Natomiastz rozliczeniakoszt6w wyj azdu
na mecz w pilki noznej Junior El i diet za udzial w zawodach wynika, 2e
wyplacono diety dla I 4 zawodnikoww lqcznej wysoko6ci 147 zl. RoZnica63 zl
(210 - 147).
W zwiqzku z prawidlowym wydatkowaniemjedynie kwoty 24.399,84 z+,
Klub powinien zwrocic do budzetuGminy kwotg 600,16zl otr4rmanejdotacji.
Kserokopie dokument6w: umowa Nr 1/2010/05 z dnia 26.03.2010r.wraz
z wzorem rozliczenia dofinansowania Gminy Stary Targ do sportu
kwal i fi kowanego, wni osek o dofinansowanie, zaktualizowanyharmonogr am oraz
rozliczenieKlubu z dotacjina rok 2010 stanowiqakta robocze nr 3.3.1.2.10/3do
protokolu kontroli.
3. Gminnv Klub Sportowv ,.Tecza"w Szropach
W dniu 15 marca 2010r. Klub zlo2yl wniosek na realizacjq zadaniapn.
,,Rozw6j sportukwalifikowanegoPitka lt{oinana terenieGminy Stary Targ".
Wniosek zlohonyprzez Klub zawieralwszystkiewymaganedane.
Do wniosku dolqczono r6wnie2 komplet wymaganych dokument6w (aktualne
za|wiadczenieo wpisaniu Klubu do rejestru klubow sportowych prowadzonego
przez Starostq Sztumskiego, statut oraz za5wiadczenie o nie zaleganiu
wobec ZUS i Urzqdu Skarbowego).
z nalehnoSciami
Wykazany we wniosku termin wykonania zadania:od dnia 01 stycznia 2010r. do
dnia31 grudnia2010r.
okreSlonyna kwotE 13.350,00zt.
Calkowity koszt zadaniazostal
,'
-.ll'1
i\ii^^
t
78
j\
'"1
.
'
t
/
c'0r" ct'71,
7i
l
Podmiot wnioskowal o przyznanie dotacji w wysokoSci 10.000,00 zl, co
stanowilo 74,9ohprzewidywanego,calkowitegokosztu zadania.
Umowg Nr 2/2010/OSpomigdzyGminq StaryTarg, a Klubem zawartow dniu 26
marca2010r.
Gmina zobowiqzalasig do dofinansowaniaww. zadania publicznego w formie
dotacji w kwocie 10.000,00zL,zprzeznaczeniemokre6lonymwe wniosku na:
. ubezpieczenie
zawodnik6w:400,00zl,
. transportna zawody'.2.800,00
zl,
' oplaty sqdziowskie:1.000,0021,
. oplatynarzecz PomorskiegoPZN: 850,00zl,
. zakupsprzEtusportowego:2.000,00zl,
'koszty wlasneklubu: 450,00zl,
. zakupnapoj6w:900,00zl,
. urrzymanieboiska i obiekt6w sportowych,kosiarka: 600,00zl,
. placatrenera:1.000,00zl.
Termin wykonania zadantaustalony w $ 3 zawartejumowy: od dnia 26 marca
2010r.do 20 grudnia2010r.
Srodki finansoweprzekazanezostalyKlubowi nastEpuj4co:
kwotg 1.000zl,
w dniu 9.04.2010r.
23.04.2010r. 800 zl.
17.05.2010r.-80021,
- 800 zt.
22.06.2010r.
N-qcznakwotaprzekazanych6rodk6wstanowilakwotE 3.400 zl.
Zgodnie z postanowieniami$ 2 ust. 2 zawart€1umowy przyznaneSrodki
finansowe zostan4 przekazane na rachunek bankowy Klubu zgodnie
z harmonogramemwydatk6w.
Stwierdzono,2edo zawarlejumowy nie zalqczonoharmonogramuwydatkow.
Rozliczenie finansowe z wykorzystania dotacji Klub zloLyl w dniu
4 stycznia 2010r. tj. w terminie okre6lonymw umowie (15 dni od dnia
zakonczeniar e alizacji zadania).
Wedlug zloaonego rozliczenia, dotacja wykorzystana zostala w wysokoSci
zl.
1.859,86
Rozliczeniedotacjiprzedstawialosiq nastgpujqco:
optatysqdziowskie:402zl,
utrzymanieboiska:437,01zl,
wynajgciehali sportowej:260zl,
zakupnapoj6w:114,39zl,
zakuppaliwa na dojazdy:646,46zl.
wykonanie-1.859,8621
otrzymanadotacja- 3.400zt,
do zwrotu - I .540,14zl.
Z powyaszegorozliczeniawynika, ze kwota 260 zl wydatkowanana oplacenie
rachunkow za wynajem hali sporlowej nie byla przewidzianaw przedstawionej
we wniosku kalkulacji kosztow realizacji zadania.
L*
A*t ,(
/"/
Ww. kwotg Klub powinien zwrocic do budzetuGminy.
Zgodnie z $ l0 zawartej umowy Srodki finansowe niewykorzyslane
w terminie ustalonym jako koricowy termin wykonania zadania, Klub
zobowiqzany byl zwrocic wraz z odsetkami w terminie 14 dni od dnia
zakohczenia zadania.
Stwierdzono,2e niewykorzyslanakwota dotacji w wysokoSci 1.540 z1 zostala
wplaconado kasy Urzgdu dopierow dniu 10 lutego 2011r.tj. 36 dni po terminie
(pokwitowanienr 5907626),natomiastw dniu 22.02.2011r.odsetki w kwocie
18,55zl i 0,14 zl niewykorzystanejdotacji(pokwitowanienr 5907633).
Kserokopie dokument6w: umowa Nr 2l20l)l0s z dnia 26.03.2010r.wraz
z wzorem rozliczenia dofinansowania Gminy Stary Targ do sportu
kwalifikowanego, wniosek o dofinansowanie, rozliczenie finansowe Klubu
z dolacji na rok 2010 stanowiq akta robocze nr 3.3.1.2.1014do protokolu
kontroli.
Na podstawie przedlohonych kontroluj4cym dokument6w stwierdzono
ponadto, 2e 2aden z ww. Klubow nie v"rywiqzal siQ z obowiqzku ztoZenia
iowego z wykonania zadania.
i a czgSc
sprawozdan
Zgodnie z $ 9 ust. 1 i 2 zawartych um6w Kluby zobowiqzane byly do
przedloaeniasprawozdaniaczgriciowegoza okres od 26 marca 20 10r. do czerwca
2010r.w terminiedo 15 lipca2010r.
Nie dokonywano r6wniez kontroli wydatkowania dotacji na realizacjE
zadania.
Zgodnie z postanowieniamig 9 ww. Uchwaly Nr XIV/I2912008 Rady Gminy
StaryTarg z dnia3 kwietnia 2008r. W6jt Gminy dokonujekontroli wydatkowania
kontrolnych
przedsiqwziEcia. CzynnoSci
realizacjq
na
dotacji
oraz przeznaczenia
w zakresieudokumentowaniazrealizowanegoprzedsiEwziEcia
i wykorzystania otrzymanej z budzetu gminy dotacji, dokonujq osoby
upowaznione przez Wojta Gminy. Z czynnoSci kontrolnych sporzqdza siQ
protokol.
Osob4 odpowiedz\alnq za rozliczanie dotacji byl Pan Pawet Kaszyriski SekretarzGminy.
3.3.2.Wydatki maj4tkowe.
Lata objgtekontrolE 2007r.- 2010r.
3.3.2.I . Wydatki na inwestycjei remonty.
3.3.2.I . I . Planowanew budZeciewvdatki inwestycyjneoraz ich realizacja.
.
wydatki na inwestycje i remonty, kwalifikowane w $6050 i $6060
klasyfikacji budzetowej:
Rok
2007
Plan po
zmianach
(.zt\
966.404.r4
1.031.234.00
;
'i l r! ul
Wykonanie
(zt)
, ' \ I-
\1.
l i l l
I i,
I
I
7o wskaZnik
wykonania
93.71%
80
7o wskaZnikwydatk6w budZetowych(og6lemwydatki bud2etowe)
6,880
(14.047.138.32
zl)
't-
,
/i:, n c'tL4
/,.
,/
(
-r7
K-
2008
t.894.106.72
3.258.331,00
2009
3.902.595,28
4.108.921,00
2010
5.319.305.32
6.694.755,03
58.13%
l)
l l , 3 9 Y o ( 1 6 . 6 3 5 . 8 1 0 , 5z 8
94.98%
zt)
20,34o/o( 19.191.865,50
79,450
zl)
24,470 (21.735.353,32
Szczeg6lowy wykaz inwestycji realizowanych w latach 2007-2010 wraz
z planowanyminakladamibudzetovvymii ich realizacjausporzqdzonyprzez Pani4
Miroslawg Skrzypek- SkarbnikaGminy stanowi4akta robocze nr 3.3.2.1.1.11
do protokotukontroli.
'w uchwalach budzetowych okreSlono roczne limity wydatkow
r
maj4tkowych, a zalqcznikam\ do uchwal sq roczne i wieloletnie plany
inwestycyjne.
3.3.2.I .2. Realizacjawybranychinwestycji.
Sprawdzono przebieg realizacji w poszczeg6lnychlatach losowo wybranych
inwestycji:
o Budowa sieci wodoci4gowej Stary Targ
Tropy Sztumskie - zadanie
realizowanew 2007-2008r. przez Urzqd Gminy (w ramachrozdz.Ol0 10),
r Wykonanie przylqczacieplowniczegow miejscowoSciWaplewo Wielkie zadanierealizowanew 2008r.przezUrzqdGminy (w ramachrozdz.}l010),
r ,,Podniesienie atrakcyjno6ci turystycznej Szlaku Zamkow Gotyckich na
Powi5lu" - Wykonanie parkingu rowerowego w miejscowoSciWaplewo
Wielkie - zadamerealizowanew okresie 2009-2010przez lJrzqd Gminy (w
ramachrozdz.63003),
o Modernizacja nawierzchni drogi transporturolnego Stary Targ-Nowy Targ zadanierealizowanew 2010r.przezUrzqdGminy (w ramachrozdz.60017).
3.3.2.1.3. Stosowanieustawyo zam6wieniachpublicznych.
Kontroli poddano prawidlowo(6 udzielania zam6wieri publicznych w Swietle
przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wieri publicznych
zakresie:
(Dz.lJ. z 2007, Nr 223,poz. 1655ze zm.),w nastgpujqcym
. wyb6r proceduryudzieleniazamowien,
. ustaleniewartoSciszacunkowejzamowieh,
o prawidlowoS6ogloszeniao wszczgciupostEpowania,
. opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamowienia i ich
zalwierdzenie przez zamawiaj4cego oraz przekazanie ich zainteresowanym
podmiotom,
. udzielaniewyjaSnierido SIWZ i modyfikacjq SIWZ,
o powotaniekomisji przetargowychi ustalenieregulamin6wich pracy,
. zlo2enie przez osoby prowadzqcepostEpowaniew imieniu zamawiai4cego
oSwiadczeri o braku okolicznofci powodujqcych ich wykluczenie
z postgpowania,
. ustaleniewysoko6ciwadium i wniesieniego przezoferent6w,
J,.
t
,/,
81
/a:)u utL'{,
,r\
' -f-.
iiili
. waznosi ofert i postqpowaniekomisji podczasotwarcia ofert i ich oceny,
w tym podanie przed otwarciem ofert wysokoSci kwoty, jukq zamawiajqcy
zam\erzaprzeznaezydna fi nansowaniezadania,
dokumentacjE podstawo!\rych czynnoSci, zatwierdzenie dokumentacji
i wyboru wykonawcy przez zamawrajecego,
ogloszenie rozstrzygniqcia procedur oraz powiadomienie wykonawcow
o wyborze ofert,
. zawarcie z wybranymi wykonawcami pisemnych um6w w oparciu o ich
oferty,
. ustalenie wysoko6ci zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy
i wniesieniego przezwykonawcq,
. terminowewykonanierobot i ich protokolarnyodbi6r,
. naliczaniei egzekwowaniekar zanieprawidlowq realizaciEum6w,
. zgodnoScfaktur z umowami i ich zaplatg,
. udzieleniezam6wieridodatkowych- ustalenieich przeslanek,kosztorysow
i zawarcieum6w.
Budowa sieci wodociasoweiStarvTarg-Tropv Sztumskie(010-01010-6050)
Okres realizacji 2007r.
.
W/w zadanie zostalo ujqte w wykazie zadah inwestycyjnych Gminy
Rady Gminy
w 2007r.,stanowi4cymZatqcznikNr 3 do Uchwaly Nr Y14712007
Stary Targ z dnia 29 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy Stary
Targ na rok 2007,zmienionymUchwalqNr VIll6712007Rady Gminy StaryTarg
SrodkiwlasneGminy).
z dnia04czerwca2007r.(kwotaplanu:280.000,0021Zamawiajqcy:Urzqd Gminy w Stary Targ.
Nazwa postgpowania:,,Budowawodoci4guStary Targ - Tropy Sztumskie".
Nr postgpowania:
341I 1l2lW ODI 07
Rodzaj zam6wienia:roboty budowlane
351.412,84zl brutto'
netto(65.658.38euro),
warloS6zam6wienia:288.043.3121
Szacowana
d.,gffiP
2.
ff-s',,
ia (data)
Wszczeciepostepowan
Ogloszenieo zamowieniu(miejsca
zamieszczenia)
Oeloszenie
UZP, tablicaogloszeriw Urzgdzie
Gminy. stronainternetowa
Przetargograniczonyo wartoSci
nowvzei60.000euro
Podanyw ogloszeniu27.07.2007r.sodz. I l .00
J.
Tryb postgpowania
n
do
Termin skladaniawniosk6wo dopuszczenie
udzialu w oostenowaniu
Liczbazlozonych wniosk6w o dopuszczeniedo
udzialuw postgpowaniu
2
5.
Liczbawvkonawc6wwvkl uczonych
Liczba wykonawc6w zaproszonychdo zlo2enia
ofertv
0
6.
7.
8.
Termin skladaniaofert
9.
ll
Liczba oferent6w
Liczba wvkl uczonvchwvkonawc6w
Liczbaofert odrzuconvch
12.
Nazwa wybranegowykonawcy
10.
\r
'
\ - il
,'''\r,"r,rlr"
It
I
I
z
P o d a n yw S I W Z - 2 8 . 0 8 . 2 0 0 7 r .
e o d z i n al 0 : 0 0
2
0
0
Uslugi 096lnobudowlaneWod-KanC.O. Gazi
Instafatorstwo
82
19.07
.2007r.
19.07.200'7r.
21.07.2001r.
27.07.2007r.
13.08.2007r.
28.08.2001r
28.08.2007r.
28.08.2007r.
,d,,u,v
13.
Cena wybranej oferty
14.
Data zawartei umowl
Osloszenieo udzieleniuzam6wienia
Daty ewentualnychzmian umowy oraz ich
forma
15.
r6.
n.
Transport- Zbigniew Kaszubowski
w Sztumie
203.980.06zl netto(248.855,6721
brutto)
UmowaNr 342lI /WOD12007
UZP - nr osloszenia175861-2007
Aneks do umowy
Umowanr 341I 1I 1IWOD/2008
(zam6wienie
uzupelniaj4ce
w SIWZ)
nrzewidziane
qce
Zarn6wienia dodatkowe/uzupelniaj
06.09.2007r.
25.09.2007r.
12.10.2007r
14.01.2008r
W/w zam6wieniadokonanow trybie przetarguograniczonegoo wartoScipowy2ej
60.000 euro. WartoS6 szacunkowa zam6wienia ustalona zostala na kwotq
288.043,031zt netlo, stanowi4cqr6wnowarto6665.658,38 euro (Sredni kurs
z 02.06.2007r.
zlotego4,3870) na podstawiekosztorysuinwestorskiego
Ogtoszenieo zamowieniu zamieszczonow Biuletynie Zamowieri Publicznych
w dniu 19 lipca 2007r. (122773-2007)oraz na tablicy ogloszeriw Urzqdzie
Gminy i stronieinternetowejbip.starytarg.pl.
Wyznaczonyw ogtoszeniutermin skladaniawniosk6w o dopuszczeniedo udziatu
w postqpowaniu prowadzonym w trybie ptzetargu ograniczonego
27 lipca 2007r. Wz6r wniosku udostgpniono na stronie internetowej
zamawiajqcegow dniu 19 lipca 2007r.
PostqpowanieprzetargoweprzeprowadzilastataKomisja Przetargowa,powolana
przez Wojta Gminy Stary Targ Zarzqdzeniem Nr 3la/06 z dnia
08 grudnia 2006r. Czlonkowie Komisji w tym Kierownik Referatu Rozwoju
Gospodarczego(dz\alajqcyw imieniu kierownika Zamawiaiecegona podstawie
udzielonego pisemnie pelnomocnictwa z 08.12.2006r.) zloLyli pisemne
na podstawieart.l7
2e nie podlegajqwykluczeniuz postEpowania
oSwiadczenia,
ustawypzp.
W wyznaczonym terminie wptynEly 2 wnioski o dopuszczenie do udzialu
w postgpowaniu,zlohoneprzez:
Budownictwa,,ALFA" Sp. z o.o.
o PrzedsiEbiorstwo
Uslugowo-Produkcyjne
w Kwidzynie,
. Uslugi Og6lnobudowlane- InstalatorstwoWod-Kan - C.O.- Gaz i Transporl
Zbigniew Kaszubowskiw Sztumie.
Po dokonaniu przez KomisjE oceny spelnienia warunk6w udzialu
w postqpowaniu,Zamawiajqcyw dniu 13 sierpnia 2007r. skierowal do w/w
wykonawc6w pisemnezaproszeniedo zto\enia oferty w przetarguograniczonym
na wykonanie zadania, przekazujqc w zalqczeniu Specyfikacjq Istotnych
Warunkow Zamowienia.
Okre6lonyw SIWZ termin skladaniaofert - 28 sierpnia2007t.
W wyznaczonymterminie wptyngly 2 oferty, zlo2oneprzez:
o Przedsigbiorstwo
Produkcyjno-Budowlane
,,ALFA" Sp. t o.o. w Kwidzynie
z cenanetto 254.491.68zt (brutto 310.479,85zt),
a;
83
,/fu'r',1('
r
o Uslugi Ogolnobudowlane- InstalatorstwoWod-Kan - C.O.- Gaz i Transport
z cen4 netto 203.980'06 zl
Zbigniew Kaszubowski w Sztumie
(248.855,67
zl brutto).
na
BezpoSrednioprzed ich otwarciem, zamawiajqcypodal kwotq przeznaczonQ
w/w zam6wienia,w wysokoSci280.000,00zt.
sfinansowanie
Obie oferty odpowiadalytreSciSIWZ.
pod wzglEdemprzyjqtego
Komisja po dokonaniu ich oceny!,za najkorzystniejszQ
kryterium (cena 100%) wybrala ofertg fi.-y Uslugi Ogolnobudowlane
Zbigniew Kaszubowskiw Szumie.
W dniu 29 sierpnia 2007r. wyslano do uczestnikow przetargu zawiadomienie
wyborze najkorzystniejszej oferty (pismo: RG-I-34Illl5WODl07
o
z 29.08.2007r.). W tym samym dniu zamieszczonoinformacjq o wyborze
wykonawcy na stronie internetowej gminy. Stwierdzono natomiast brak
zam\eszczeniaw/w informacji w mi ejscu publi cznie dostgpnym.
Wyja5nienie w powyzszej sprawie zlo\ta inspektor ds. budownictwa Pani
Gra2ynaGut. Stanowiono akta roboczenr 3.3.2.1.3./1do protokolukontroli.
Przetarg udokumentowano w ,,Protokole postqpowania o udzielenie
zam6wieniao wartoScizam6wieniamniejszejod kwot okreSlonychw przepisach
wydanych na podstawie art.l1 ust.8 ustawy z dnia 29 slycznia 2004r. - Prawo
zamowiehpubli cznych" .
W dniu 06 wrze6nia2007r. zawartoz finnqUslugi Og6lnobudowlane- Zbigniew
Kaszubowski w Sztumie [JmowE Nr 342lllWODD007 o wykonanie rob6t
budowlanych, zawierajqcq postanowienia zgodne z ofert4. Okre6lone
w umowie wynagrodzeniewykonawcyw kwocie 203.980,06zl netto(248.855'67
zl brutto) bylo zgodne z eenqofertowq.
Ogtoszenie o udzieleniu zam6wienia (nr 175861-2007) zamreszczono
w Biuletynie ZamowieriPublicznychw dniu 25 wrzeSnia2007r.(z informacji ze
strony \JZP wynika, 2e w okresie 03 - 07.09.2007r. wystqpily trudnoSci
z zamieszczeniuw UZP ogloszefi, a od 10.09.2007t. strona UZP byta
niedostEpna).
W trakcie realizacjizam6wieniawyst4pila koniecznolc wykonania dodatkowych
rob6t,tj. odwodnieniawykop6w wraz zich szalowaniem,z uwagi na wyst4pienie
podpisany
kurzawki na odcinkurob6t (protok6lkoniecznoSciz dnia 12.10.2007r.
okreSlonyw $5 umowy
przez inspektora nadzoru). W zwiqzku z pov'ry2szYffi,
termin zakonczeniaprac (40 dni po podpisaniu umowy, tj.16.10.2007t.) zostal
zmieniony na dzieh I 7 grudnia 2007r.Aneksemz dn\a 12.10.2007r.
W dniu 07 grudnia 2007r. Wykonawca zglosil pisemne zakonczenieprac przy
budowiesieciwodoci4gowejStaryTarg-TropySztumskie.
RobotyodebranokomisyjnieProtokotemodbiorurob6t z dnia20.12.2007r.
Zaplata za wykonanie przedmiotu umowy dokonana zostata na podstawie
wystawianychprzezwykonawcE faktur czq5ci owych:
- nr 2212007z 19.11.2007r.
w dniu 21.12.2007r.)
na kwotq 97.600,0021(zaplata
- nr 1 12008
zl (zaplataw dniu 29.01.2008r.)
z 03.01.2008r.na kwotg 85.400,00
- nr 212008
w dniu 13.03.2008r.)
na kwotg 65.855,6721(zaplata
z 03.03.2008r.
ll
| \,t'
tl
/'-)
li
'i ,rlt,,'t
|,
r
//,','t/+,
'\"
Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, platnoS6 za fakturE bEdzie
dokonywana w ci4gu 14 dni liczqc od daty otrzymania przez zamawiajqcego
faktury. Op6znieniew zaplacienalehnoScipowoduje obowi4zek zaplaty odsetek
ustawowych(art.1I ust.12pkt 5 umowy).
lJstalono, 2e wykonawca nie naliczal odsetek z tytulu nieterminowego
regulowanianaleznoSci(dot. F-ry nr 2212007i F-ry nr 1/2008).
Na podstawie art.67 ust.l pkt 6 ustawy Prawo zamowieh publicznych,
udzielono dotychczasowemuwykonawcy zam6wienia z wolnej rqki, na
podstawiezawarrejw dniu 14 stycznia2008r.Umowy nr 342lllllWoDl2008 ,,na
umowq
objqtych
robot
zakresu
do
uzupelniajqce
roboty
nr 34ll1lWODl2007". Roboty uzupelniajqce dotyczyly wykonania sieci
wodociqgowej Stary Dw6r-Brzozowka o dlugoSci 763 mb. Wynagrodzenie
wykonawcy za zrealizowanyzakresrob6t ustalonezostalo na kwotg 98.201,5621
netto, stanowi4ce48,l4Yo zam6wieniapodstawowego,w oparciu o sporzqdzony
przez wykonawcq w dniu 10.01.2008r. kosztorys ofertowy. OkreSlony
w umowie termin realizacjirob6t: 3l maja 2008r.
Nadmieniasiq, 2e przy ustalaniuwartoScizamowieniana wykonaniezadaniapn.
,,Budowa sieci wodociqgowejStary Targ-Tropy Sztumskie"nie uwzglEdniono
pomimo, 2e w opracowanejna okolicznoSi
wartoScizam6wienuzupelniajqcych,
tego zadania Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamowienia przewidziano
udzielenie zamowieniauzupelniajqcego.
Roboty odebrano komisyjnie na podstawie ,,Protokolu odbioru rob6t" w dniu
09 maja 2008r. Do protokolu dol4czono kosztorys powykonawczy na kwotg
98.201,56zl netto(119.805,90zl brutto),sprawdzonyprzezPanaRyszardaSzado
- Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego(posiadaj4cegouprawnienia
projektanta i kierownika robot w specjalnoScikonstrukcyjno-budowlanej- upr.
bud. Nr 928lBll85)
Zaplaty w kwocie 119.805,90zl brutto dokonano w dniu 21.05.2008r.na
podstawiefaktury VAT nr 912008209.05.2008r.
Ustalono,2e pozawynagrodzeniemza wykonanie zadania,wynikajqcym z
zawartej Umowy nr 342lllWODl2007 z 06.09.2007r. oraz Umowy
nr 342lll1/WOD/2008 z 14.01.2008r.o wykonanie rob6t uzupelniajqcych,
wykonawcy w/w robot wyptaconododatkowokwotg 15.804,66zl na podstawie
wystawionejprzez niego Faktury VAT nr 3/2008 z 03.03.2008r.,,za wymianq
sieci wodociEgowejw Starym Targu". Z opisu na fakturze, dokonanegoprzez
inspektora ds. budownictwa Paniq Gra2yng Gut, wynika, 2e cyt.: ,,wykonano
wymiang sieci azbestowejo Sr.l00 na PCV o Sr.100zgodnie z kosztorysem
powykonawczym". Kontrolujqcym nie przedloilono 2adnych dokumentow,
pozwalajqcychustalii na jakiej podstawiedokonano zleceniatych rob6t, jak teL
kosztorysupowykonawczego.
Ponadto,w ramachw/w inwestycji poniesionor6wniez koszty zakupu material6w
budowlanych(piasek,mieszankazwirowo-piaskowa)na kwotq 4.714,96zl oraz
uslug transportovvychna kwotq 6.632,18 zl. W przypadku material6w
budowlanych, kontroluj4cym nie przedtozono jakichkolwiek dokumentow
I
.
'
\ ' ,^, i
t -
rtli
r. '. ']' li
t,L!|,"
I
85
.'.r'
,///
,'9.'nu(C('
\
dotyczqcychich powierzeniai rozliczenia.Na fakturach za zakupionematerialy:
Nr
Szl105/2008
Nr
30.09.2008r. i
52109512008 z
z 31.10.2008r. (wystawionych po zakonczeniu zadania wraz z robotami
uzupelniajqcymi- w dniu 09.05.2008r.)widnieje jedynie opis inspektorads.
budownictwa Pani Gra2yny Gut, o treSci cyt.: ,,,wykonaniewodociqgu w Stary
Targu,nie podlegaustawiep.z.p."
WyjaSnieniew sprawie poniesionych w/w koszt6w zloZyt Kierownik Referatu
Rozwoju GospodarczegoGminy Pan Ryszard Szado.Z jego treSciwynika, ze
materiaty wbudowano w drogi gminne w miejscach przejSciatrasy wodoci4gu,
a prace wykonywano w systemiegospodarczymw ramach robot publicznych.
Uslugi transportowe dotyczyly przewozv pracownik6w publicznych
i przejazdow zwiqzanych z obslug4 administracyjn4przygotowania, realizacj\
i odbioru inwestycji. Natomiast dodatkowa kwota (15.804,66 zl) wyplacona
firmie Uslugi Og6lnobudowlane - Z. Kaszubowski w Sztumie, dotyczyla
awaryjnejwymiany fragmentuistniejqcejsieci wodociqgowejw StarymTargu.
z 30.09.08r.,
WyjaSnienieP. Szadowraz z kserokopiamifaktur: Nr Szl09512008
z
Nr Szl105/2008
z 31.10.08r.,
Nr 030002312007
z 7.09.07r.,
Nr 030004112007
7.11.07r.,
Nr 030004012008
z 6.11.08r.,
Nr 3/2008
z 1.07.08r.,
Nr 0300061/2008
z 3.03.08r. stanowiqakta roboczenr 3.3.2.1.3./2do protokolukontroli.
WartoS6inwestycji wynikaj qca z ewidencji konta 080 wyniosla 412.806,11zl,
i tak:
.
roboty budowlane:368.661,57zl,
. nadzorinwestorski:3.000,00zt (F-raVAT nr 158/812312008
225.09.2008r.)
. wyplata odszkodowaridla osob frz. za zniszczoneuprawy i zaiEciegrunt6w na
czaswykonywaniainwestycji,na podstawiezawarlychporozumieri:10.957,20
z+,
. dokumentacjageodezyjna,roboty przygotowawcze: 3.031,54zl (F-ra VAT
IZDKG-28512007z 30.10.2007r.-kwota707,60 z1; F-ra Nr FN/l 0412007
- kwota 66,94zl; F-ra VAT nr 2008/53z 13.08.2008r.-kwota
z 07.11.2007r.
2.257,00zl),
. uslugi transportowe:6.632,18
27.09.2007r.zl (F-ry VAT: nr 30002312007
kwota 1.046.50 zl: nr 30004112007z 7.11.2007r.- kwota 823.50 zl:
nr 300040/2008 z 1.07.2008r. - kwota 981.86 zl: nr 30006112008
- kwota3.632,18zl),
z 6.11.2008r.
. materialy budowlane (piasek, mieszanka zwirowo-piaskowa):4.718,96 zl
(F-ry nr 52109512008
z 30.09.2008r.- kwota 3.596,56 zl; nr 52110512008
1.122,40zl),
z 3 | .l 0.2008r.-kwota
o roboty bud. dot. wymiany sieci wodoci4gowejw StarymTargu: 15.804,66zI
(F-ra VAT nr 312008 z 3.03.2008r. wystawiona przez Uslugi
Ogolnobudowlane-Instalatorstwo Wod-Kan, Gaz, C.O i Transport Zb.
Kaszubowskiw Saumie).
Zadanie zostalo przyjqte na stan ewidencyjny Srodk6w trwalych na podstawie
dowodu OT nr 1312007z 31.12.2007r.(kwota 98.374,54zl) i OT nr 11/2008
z 3 1.12.2008r.(kwota
3 | 4.431,57zl).
,i-
ili
/-'lr',,,
, , ii ' "
\
l
86
tWrrl'*!.'
Wvkonanie przylacza cieplowniczeeow Waplewie Wielkim (010-01010-6050)
Okres realizacji 2008r.
Rada Gminy Stary Targ Uchwal4 Nr XII/I 1312007 z dnia 31.12.2007r.
w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Stary Targ na rok 2008, zmienionej
Uchwalami Rady: Nr XVI/I4512008 z 12.06.2008r.,Nr XVIII/I 6312008
z 14.08.2008r.i Nr XIX/189/2008 z 25.09.2008r.okreSlilaplan wydatkow
inwestycyjnych na zwodoci4gowaniegminy na kwotE 1.400.000,00zl bez
podzialuna zadaniai planowanychkoszt6w ich realizacji.
Zadanie pn. ,,Wykonanie przylqcza cieplowniczegow Waplewie Wielkim"
realizowanebylo w ramach wyhej zaplanowanych5rodk6w.
W trakcie kontroli ustalono, 2e na dzieh zawarcia z wykonawc4 umowy
(26.09.2008r.),
plan wydatkowinwestycyjnychw dziale 010 rozdz.01010$6050
zrealizowanybyl w 30,16yo,tj. w kwocie 422.240,82zt (plan: 1.400.000,0021),
natomiastlqcznakwota zaciryniqtychzobowiqzahstanowila 103.484,99zt.
Zamawralqcy:Urz4d Gminy w Starym Targu.
Nazwa postgpowania:.,Wykonanieprzylqczacieplowniczegow miejscowoSciWaplewo
Wielkie".
Nr postgpowania:
34117108
Rodzaj zam6wienia:roboty budowlane
Szacowana
wartoSizam6wienia:350.000.00zl brutto.
I
2.
J .
4.
5.
6.
7.
8.
9.
t0.
l l
t2.
Wszczgciepostepowania(data)
Ogloszenieo zam6wieniu(miejsca
zamieszczenia\
Trvb oosteoowania
Termin skladaniawniosk6wo dopuszczenie
do
udzialuw postgpowaniu
LiczbazloAonychwniosk6wo dopuszczenie
do
udzialuw oosteoowaniu
Liczbawykonawcowr.rykluczonych
Liczbawykonawc6wzaproszonych
do
skladaniaofertv
Termin skladaniaofert
Liczba oferent6w
Liczba wvkl uczonvchwvkonawc6w
Liczba ofert odrzuconvch
Nazwa wybranegowykonawcy
t5.
16.
t7.
UZP,
Przetars.osraniczonv
Podanyw ogloszeniuo zam6wreniu 22.08.2008r.
- eodz.9.00
22.08.2008r.
22.08.2008r.
0
27.08.2008r.
i w SIWZ Podanyw zaproszeniu
I 1 . 0 9 . 2 0 0 8sr .o d z i n a9 : 0 0
I
I 1.09.2008r.
I L09.2008r.
0
0
Uslugi O96lnobudowlane,
wod-Kan.C.O..Gazi
Instalatorstwo
Transport - Z. Kaszubowskiw
Sztumie
zl
zl netro(344.819,34
282.681,98
brutto)
UmowaNr 34217108
1 3 . Cena wybranej oferty
14.
14.08.2008r.
14.08.2008r.
Osloszenie
Data zawartei umowv
Oeloszenieo udzieleniuzam6wienia
Daty ewentualnychzmianumowy oraz ich
forma
Zamowienia dodatkowe/uzupeln
iaiace
UZP- nr oeloszenia23327l-2008
Nie zmieniano
l 1.09.2008r.
26.09.2008r.
21.09.2008r
Nie udzielono
i^.
,
)
/
tg t"r*L1
87
/
t-Rl
ri
\
W/w zam6wienia, polegaj4cegona wykonaniu przylqcza cieplowniczego z rur
preizolowanych o dl. 345m oraz zamontowaniu dwufunkcyjnego wgzla
cieptowniczego,dokonanow trybie przetarguograniczonegoo warto6cimniejszej
niZ okreslonow art.1I ust 8 ustawyPrawozam6wieripublicznych.
Szacunkowa wartoS6 zam6wienia w kwocie 350.000,00 zl brutto
(90.273,66 euro) ustalona zostala przez Kierownika Referatu Rozwoju
- PanaRyszardaSzado,na podstawiekosztorysuinwestorskiego
Gospodarczego
03 wrzeSnia2008r.
sporzqdzonego
Ogloszenieo zam6wieniuopublikowanow dniu l4 sierpnia2008r. w Biuletynie
ZamowieriPublicznych(nr ogloszenia190928-2003)orazna stronieinternetowej
bip.starytarg.pl. Brak jest natomiast udokumentowania zamieszczenia w/w
ogloszeniaw siedzibieUrzEduGminy.
Tre56ogtoszeniaspelnialawymogi okreSlonew art. 48 ust.2ustawypzp.
Wyznaczonyw ogtoszeniutermin skladaniawniosk6w o dopuszczeniedo udzialu
w postEpowaniuprowadzonym w trybie przetargu ograniczonego- 22 sierpnia
2008r. Wzor wniosku udostgpnionona stronie internetowej zamawiaj4cegow
dniu 14 sierpnia2008r.
W wyznaczonym terminie wptyn4t 1 wniosek zlohony przez Uslugi
Ogolnobudowlane,Instalatorstwo Wod-Kan, C.O., Gaz i Transport Zbigniew
Kaszubowskiw Sztumie.
Postgpowanieprzeprowadzila3-osobowa stala Komisja Przelargowapowolana
ZarzqdzeniemNr 28bl2007Wojta Gminy StaryTarg z dnia 77 wrzelnia20}7r.
Wszyscy jej cztonkowie, w tym Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
bqdqcy jednoczeSnie przewodniczqcym Komisji i dzialajqcym w imieniu
kierownika zamawiaj4cego(na podstawieudzielonegopelnomocnictwaz dnia
17.09.2007r.)zlo|yli pisemne o6wiadczenia,2e nie podlegajq wykluczeniu
na podstawieart.17ustawypzp.
z postqpowania
W dniu 22 sierpnia 2008r. komisja dokonala oceny spelnieniawymaganych
warunk6wudzialuw postqpowaniu(druk ZP-16).
W dniu 27 sierpnia2008r. zaproszonopisemnie w/w wykonawcq do zloLenia
oferty na wykonanie zadania,przekazujqcr6wnoczesnieSpecyfikacjgIstotnych
w dniu 27.08.2008r.i zatwierdzonqprzez
Warunk6w Zamowienia(sporzqdzonq
W6jta Gminy).
Stwierdzono, 2e SIWZ nie zawiera pouczenia o Srodkach ochrony prawnej
o udzieleniezam6wienia.
wykonawcyw toku postEpowania
przysluguj4cych
Ponadto,ztreilci SIWZ (rozdz.XIX) wynika, 2e zalqcznikamido Specyfikacjis4:
. wz6r formularza,,Oferta" - ZalqcznikNr 1
- ZalqcznikNr 2
r przedmiarrob6t
- ZalqcznikNr 3,
o wzor umowy
natomiastna podstawieprzedtozonychdokument6wstwierdzono,ze Specyfikacja
zawiera:.
o wz6r formularza,,Oferta" - stanowiqcyZalqcznik Nr I
o oSwiadczen\ew trybie art.22 ust.l oraz art.24 ust.l,2 Prawo zam6wien
publicznych- stanowi4cyZalqczntkNr 2
,
t'
l r
ll,,"A'--,ii.
t,.j..
I ii,
I
.
, 1r
a\-ril' .
,
'/
i?t
tttt(L (t
,
"
t
\
\'
',\
I
c wzor umowy - stanowiqcy Zalqcznik Nr 3
o przedmiarrob6t - bez okre5leniaczy jest zalqcznikiemdo SIWZ. Sporz4dzony
przedmiar rob6t nie zawiera daty jego opracowania,juk r6wniez podpisu
osoby sporuqdzajqcej.
(.Kserokopiedokumentow: 1). wniosek wykonawcy o dopuszczeniedo udzialu w
postgpowaniuwraz z ocenqspelnieniawarunk6w udzialu z dnia22.08.2008r.,
2).
Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zamowien\a oraz zaproszenie
z 27.08.2008r.do zlohenraprzez wykonawcg oferty - stanowi4akta robocze nr
3.3.2.L3./3do protokolukontroli).
W wyznaczonym terminie ( I I .09.2008r.) firma Uslugi Ogolnobudowlane
InstalatorstwoWod-Kan., C.O., Gaz i Transport - Zbigniew Kaszubowski
w Sztumiezlotyta ofertg z eenq282.687,98zl netto (344.879,34zl brutto).
Zgodnie z protokolem postgpowania, zamawiajqcy zamierzal przeznaczyc na
sfinansowaniezamowieniakwotE350.000,00zl brutto.
Komisja po zbadaniu oferty, stwierdzila, 2e spelnia ona wymogi okre6lone
w SIWZ i dokonalajej wyboru.
Pisemne zawiadomienie o wyborze oferty wykonawca otrzymal w dniu
Informacje o
18 wrzesnia 2008r.(pismoRG-I-34I17lll08 z 16.09.2008r.).
wyborze wykonawcy zamleszczonona stronie intemetowej gminy w dniu 24
wrzesnia 2008 r. Stwierdzono natomiast brak udokumentowaniazamieszczenia
informacji o wyborze wykonawcy na tablicy ogloszeri w siedzibie
zamawiajecego.
WyjaSnieniew sprawie zamieszczeniaogloszerio w/w zam6wieniu publicznym
w siedzibie zamawiaj4cegooraz na swojej stronie internetowejzloLyla inspektor
ds. budownictwaPani Gra2ynaGut. Stanowiono akta roboczenr 3.3.2.1.3./4 do
protokolu kontroli.
Przetargudokumentowanow ,,Protokolepostqpowaniao udzielenie zamowienia
o wartoSci zamowieniamniejszej od kwot okreSlonychw przepisachwydanych
na podstawieart.ll ust.8 ustawy z dnia29 stycznia2004r.- Prawo zamowieri
Referatu Rozwoju
publicznych", zatwierdzonym przez Kierownika
Gospodarczegoi Wojta Gminy Stary Targ.
W dniu 26 wrzeSnia 2008r. zawarto z firmq Uslugi Og6lnobudowlane
Zbigniew Kaszubowski
Instalatorstwo Wod-Kan, C.O., Gaz i Transport
w SztumieUmowg o roboty budowlaneNr 34217108.
W trakcie kontroli stwierdzono, 2e ogloszenieo udzieleniu w/w zamowienia
opublikowanow Biuletynie ZamowieriPublicznychw dniu 24 wrze6nia2008r.
tj. 2 dni przedzawarciemumowy.
(nr ogloszenia233271-2008),
Stwierdzono ponadto, 2e zoslaly zmienione postanowienia zawartei umowy
w stosunkudo tresci oferty. Zmieniono treSd$3 * zakresiesposoburozliczenia
robot i platnoSci faktur i tresi $4 * zakresie naliczania kar umownych oraz
pominiEtopostanowienia$6 dotyczecegoodst4pieniaod umowy.
OkreSlona w umowie wartori6 wynagrodzenia wykonawcy w kwocie netto
282.687,98zt (brutto 344.879,34 zl) byla zgodna z eenq oferlowq. Zgodny z
l
' ^ ' , i, .
i \ ^ .
/ r\
I
l
i
l t , '
',
,
i
\ 1 /
i:'
v l h, in
,
l
i
I\
/..-
89
-k,)r-u.//1'l
\\
ofertq byl takze termin realizacji prac, tj. rozpoczgciepo podpisaniu umowy,
zakonczeniedo dnia 30 listopada2008r.
Kserokopie: zlo2onej przez wykonawcq oferty na wykonanie zadania oraz
zawartejw dniu 26.09.2008r.Umowy o wykonanie rob6t Nr 34217108stanowiq
akta roboczenr 3.3.2.1.3/5do protokolukontroli.
CaloS6rob6t zakoriczonow dniu 20 paZdziemika2008r. (pisemnezgloszenie
wykonawcy do odbioru koricowego wykonania przylqcza cieplowniczegow
WaplewieWielkim).
Ustalono, 2e roboty odebrano komisyjnie na podstawie ,,Protokotu odbioru
czgSciowego"sporz4dzonego
w dniu 30 patdziernika2008r. oraz na podstawie
odbioru" sporz4dzonego
w dniu 28 listopada2008r.
,,,Protokolu
WyjaSnienie w powyZszej sprawie zlo2yl Kierownik Referatu Rozwoju
- Pan RyszardSzado.
Gospodarczego
Kserokopie: protokol6wodbioruz dnia 30.10.2008r.
i z dnia 28.11.2008r.wraz z
w/w wyjaSnieniemstanowi4akta roboczenr 3.3.2.1.3./6do protokotukontroli.
Zaptaty dokonanona podstawiewystawionychprzez wykonawcEfaktur:
.
(zaptataw
F-ry VAT nr 2612008z 21.10.2008r.na kwotq 292.000,9021
d n i u 1 2 . 11 . 2 0 0 8 r . ) ,
.
F-ry VAT nr 2812008z 02.12.2008r.na kwotq 52.878,44 zl (zaplata w
dniu 12.12.2008r.).
wystawionychna podstawieprotokolu odbioru rob6t.
WarloSdinwestycji wynikajqaaz ewidencji konta 080 wyniosta 366.179,34zl,
w tym:
.
roboty budowlane:344.879,34zl,
.
z 01.12.2008r.
nadz6rbudowlany:3.000,00zl (F-raVAT nr 2191815812008
wystawionana podstawiezleceniaRG-I-222217I 2008 z 22.08.2008r.dla Biura
Projektowo-Inwestycyjnego,,,HYDRO-TERM" w Malborku,
.
dokumentacja projektowa: 18.300,00 zl (F-ry VAT: nr MP212008
z 20.08.2007r.na kwotq 12.200,00zl i nr MP3/2008z 09.09.2008r.na kwotq
6.100,00 zl wystawione na podstawie Umowy zlecenia RG-I-2222104108
z dnia 28.07.2008r. z Biurem Obstugi Inwestycyjno - Technicznym
w Elbl4gu).
Zadanie zostalo przyjEte na stan ewidencyjny Srodk6w trwalych na podstawie
dowoduOT nr 8/2008231.12.2008r.
Wvkonanie parkingu rowerowego z kostki brukowei w mieiscowoSci
Waplewo Wielkie (630- 63003-6050)
Okres realizacji 2009-20| 0r.
'
Ww zadanie, zaplanowane w kwocie 183.000,00 zt ujEte zostalo
w wykazie zadah inwestycyjnych w 2009r., stanowiecym Zalqcznrk Nr 3a do
Uchwaty Nr XXVIl234l2009 Rady Gminy Stary Targ z dnia l3 marca 2009r.
w sprawieuchwaleniabudzetuGminy Stary Targ na rok 2009.
o Spos6bfinansowaniazadania:
o 72.934,61zl - drodkiwlasneGminy
'\ j .
,' )Lti'.
.J ,
LW'
-
'
a
\
l
G
:
I
t\l
IV
90
.///
t
/
/'d:^.zL
{,-
\
i
109.401,,91
zl - SrodkiotrzymanezUrzgdu Marszatkowskiego
Wojew6dztwa
Pomorskiegona podstawiezawartejw dniu 12.07.2010r.Umowy Nr UDARPPM.06.01.00-00-006/08 o dofinansowanie projektu ,,Podniesienie
atrakcyjnorlciturystycznej Szlaku Zamkow Gotyckich na Powi6lu" w ramach
RegionalnegoProgramuOperacyjnegodla Wojewodrtwa Pomorskiego 20072010.
o
Zamawiajqcy:Urz4d Gminy w Starym Targu.
Nazwa postqpowania:,,PodniesienieatrakcyjnoSciturystycznejSzlak6w Zamkow Gotyckich na
PowiSlu - Wykonanie parkingu rowerowego z kostki brukowej w miejscowoSci Waplewo
Wielkie".
Nr postgpowania:
34113I 09
Rodzaj zam6wienia:roboty budowlane
zacowanawartoSc
i6 zam6wiema:
zamowienia:149.720,60
149.720.60
zi netto(38.616.65euro 82.659, zl brutto
zl
Lp.
l
2.
J.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
t-t
Wszczeciepostepowania(data)
Ogloszenieo zam6wieniu(miejsca
zamieszczenia)
Tryb postepowania
Termin skladaniawnioskuo dopuszczenie
do
udzialu w postgpowaniu
Liczba zlo2onychwniosk6w o dopuszczeniedo
udzialu w posteDowaniu
L czba wvkluczonvch wvkonawc6w
Liczba wykonawc6w zaproszonychdo
skladaniaofeft
Termin skladaniaofert
12.
Liczba oferent6w
Liczba wvkl uczonvchwvkonawc6w
Liczba oferl odrzuconych
Nazwa wybranegowykonawcy
lJ.
Cena wybranej oferty
t0.
ll
t4.
15.
16.
t].
Ogloszenie
19.08.2009r.
- UZP, tablicaogloszeriUG, strona 19.08.2009r.
internetowa
Przetargograniczony
Podanyw ogloszeniuo zam6wieniu 27.08.2009r.
- 21 .08.2009r..sodz.9.00
21.08.2009r.
0
28.08.2009r.
Podanyw zaproszeniudo skladania 15.09.2009r.
ofert - 15.09.2009r.
sodz.9.00
15.09.2009r.
0
0
Przedsipbiorstwo
Drogowe
,,Bazalt"Zb. Hrynkiewicz w
Sztumie
147.382,04
zl netto(179.806.09
zl
brutto)
Umowanr 34213109
Data zawartei umowv
Oeloszenieo udzieleniuzam6wrenia
Daty ewentualnychzmian umowy oraz ich
forma
Zamowienia dodatkowe/uzuoeln
i aiace
UZP - nr osloszenia339220-2009
Nie zmieniano
15.09.2009r.
24.09.2009r
30.09.1009r.
Nie udzielono
W/w zam6wienia dokonano w trybie przetargu ograniczonego o warloSci
mniejszejniz okreSlonow art.l I ust 8 ustawyPrawozam6wieripublicznych.
Szacunkow4wartoSdzam6wienia w kwocie 149.720,60zl netto stanowiqcq
rownowartoS6
38.616,65euro(Srednikurs zlotego3.8771)ustalonona podstawie
kosztorysuinwestorskiegosporzqdzonego
27 maja 2009r.
Ogloszenieo zamowieniuopublikowanow dniu 19 sierpnia2009r.w Biuletynie
Zamowieri Publicznych (nr ogloszenia 285184-2009),oraz w tym samym dniu
zamieszczonona stronie internetowej bip.starytarg.pl i na tablicy ogtoszeri
w lJrzgdzieGminy.
Tre56ogloszeniaspelnialawymogi okre6lonew art. 48 ust.2ustawypzp.
,.|
'\
^,,^
, 'l"tt
('...
l,
' , /
91
' t..1
/)r
-
I
/
,, . tl
t'
LL(t U, - l r "
Wyznaczonyw ogloszeniutermin skladaniawniosk6w o dopuszczeniedo udzialu
w postqpowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego
27 sierpnia 2009r. Wz6r wniosku udostqpniono na stronie internetowej
zamawiajqcegow dniu 19 sierpnia2009r.
W wyznaczonym terminie wptynqt I wniosek zlozony przez Przedsigbiorstwo
Drogowe,,Bazalt" Zbi gniew Hrynkiewicz w Sztumie.
W zwiqzku ze zlozeniem(w dniu 27.08.2009r.)przezjednego z czlonkow stalej
komisji przetargowej oSwiadczeniao zaistnieniu okolicznoSci podlegaj4cej
wyl4czeniu j.go z niniejszego postgpowania, W6jt Gminy Zarzqdzeniem
Nr 28a12009z dnia 27 sierpnia 2009r. powolal do przeprowadzenia w/w
zam6wienia 3-osobowq KomisjE Przetargowq w zmienionym skladzie.
Czlonkowie komisji ztoLyli pisemne oSwiadczeniao braku okolicznoSci
wykluczajqcych ich z postgpowania.
W dniu 28 sierpnia2009r.,po dokonaniuprzez komisjq oceny spelnieniaprzez
PrzedsiEbiorstwo,,Bazalt" warunk6w udzialu w postgpowaniu, zaproszono
pisemnie w/w wykonawcQdo zloAeniaoferty na wykonanie zadania,przekazujqc
rownoczeSnie SpecyfikacjE Istotnych Warunk6w Zamowienia (sporz4dzon4
zgodniez wymogami ustawy).
Ustalony w zaproszeniutermin skladaniaofert - 15 wrze6nia2009r.
W wyznaczonym terminie Przedsiqbiorstwo Drogowe ,,Bazalt" w Sztumie
zlotylo ofertE z cenq 147.382,04zl netto (179.806,09zl brutto). BezpoSrednio
przedjej otwarciem podano kwotg, jakq zamawiajqcyzamierza przeznaczyt na
sfinansowaniezamowienia,tj. 183.000,00zl brutto.
OfertaodpowiadalatreSciSIWZ.
Po dokonaniuoceny oferty, Komisja zaproponowalajej wybor.
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy przeslano pisemnie uczestnikowi
postgpowania
(pismoRG-I-34113109
z 16.09.2009r.).
w dniu 16 wrzeSnia2009r.
W tym samym dniu zamieszczono r6wniez ogloszenie o wyniku przetargu
w siedzibiezamawiajqcegoi na stronieinternetowej.
Czynno6ci przetargowe udokumentowano w ,,Protokole z postgpowania
o udzielenie zam6wienia o wartoSci mniejszej od kwot okre6lonych
w przepisachwydanychna podstawieart.11ust.8 ustawy p.z.p." zatwierdzonym
przez Kierownika ReferatuRozwoju Gospodarczego,dzialajqcegona podstawie
udzielonego w dniu 17.09.2007r.przez W6jta Gminy pelnomocnictwa do
przygotowania i przeprowadzania postEpowari o udzielenie zam6wien
publicznychrealizowanychprzezlJrzqdGminy w StarymTargu.
Z wykonawcq zawarto w dniu 24 wrzeSnia 2009r. UmowE nr 34213109,
zawierajqc4postanowieniazgodnez ofertar.OkreSlonew umowie wynagrodzenie
wykonawcy za wykonanie rob6t w kwocie 147.382,04zl netto (179.806,09zI
brutto) bylo zgodnez cenq ofertow4.
Stwierdzono, 2e ogloszenie o udzieleniu zam6wienia zamieszczono
w Biuletynie Zamowieri Publicznychw dniu 30 wrzeSnia2009r. (nr 3392202009),tj. 6 dni po zawarciuz wykonawcqumowy.
I
I l\,'
) , i ; 1' l ,i '
t
92
./
,:'rlr.')- cz./L,/u
\
Zadanie zakohczonow dniu 27 listopada 2009r. (pisemne zgloszemewykonawcy
o gotowoSciodbioru koricowegowykonania parkingu rowerowegow Waplewie),
tj. w terminiewynikajqcymzzawartej umowy (30 listopada2009r.)
Robotyodebranokomisyjnieprotokolemodbiorurob6t z dnia30.1I .2009r.
Zaplaty dokonano w 3 ratach, na podstawie wystawionej Faktury VAT
40111212009
231.12.2009r.
na kwotg 179.806,09
zl,itak:
- kwotE30.000,0021
- w dniu 15.03.2010r.
- kwotg 30.000,0021
- w dniu 09.04.2010r.
- kwotg 119.806,0921
- w dniu 13.05.2010r.
Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, rozliczenie za wykonane roboty
nastgpowa6bgdzie na podstawie faktur. PlatnoScibgd4 dokonywane w trzech
ratach w termin\e 2l dni od daty otrzymaniaprzez Zamawiajecegofaktury. Za
nieterminoweplatnoScifaktur, Wykonawca ma prawo naliczyc odsetki ustawowe
($ 5 umowy).
Ustalono, 2e wykonawca nie naliczal odsetek za nieterminowe regulowanie
naleznoSci.
WarloS6inwestycji wynikajqca z ewidencji konta 080 wyniosta 182.336,52zl,
w tym:
roboty budowlane:I79.806,09z*,
z 25.06.2010r.
nadzor inwestorski:2.530,43zl (F-ra VAT nr 610612010
z dnia 21.09.2009r.o pelnienie
wystawionana podstawieUmowy nr 3421311109
nadzoru inwestorskiego,zawartej z Firmq Projektowo-Budowlan4,,Everest" w
Malborku).
Zadanie przyjpto na stan ewidencyjny Srodkow trwatych dowodem OT nr
z dnia 31.12.2010r.
2612010
Modernizacia nawierzchni drogi transportu rolnego Stary Targ-Nowy Targ
(600-60017-60s0)
Okres realizacji 20 I 0r.
W/w zadanie, realizowane byto w ramach zaplanowanych wydatk6w
inwestycyjnychw rozdz.60017-drogi wewngtrzne(Uchwaly Rady Gminy Stary
Targ: - Nr XLIIll397l20l0 z dnia 29 wrzeinia20l0r. w sprawie zmian budzetu
Gminy Stary Targ na rok 2010 - plan: 260.000,00zl - Nr XLIV z dnia 04
listopada2010r.w sprawiezmianbudzetuGminy StaryTarg na rok 2010- plan:
205.000,00zl).
. Spos6bfinansowaniazadania:.
o 80.000,0| zl - pomoc finansowaw formie dotacji celowej z Samorz4du
Wojewodztwa Pomorskiego, w ramach zawartej w dniu 02.07.2010r.
Umowy Nr DROS/R/50/2010o dofinansowanieze Srodkow Funduszu
Ochrony Grunt6w Rolnych wlw zadania.
o pozostalakwota - SrodkiwlasneGminy.
Zamawralqcy:UrzqdGminy w StarymTargu.
nawierzchnidrogi transporturolnego Stary Targ- Nowy
N azwa postqpowania:,.Modernizacja
Targ".
:,,
/
--,1,
l l , "a
'l ll.''"
'- | 'llh l
t
93
.-'671:rilfr(
\
Nr postEpowania:
34I I l0l20I0
Rodzaizam6wienia:roboty budowlane
wartoSizam6wienia:260.000,00zt (67.725.97euro
Szacowana
Lp,
2.
4.
Ogloszenie
- U Z P . s l r o n ai n t e r n e t o w a
Trybpostppowania
o wartoSci
Przetargnieograniczony
w art. I I
mniejszejniz okreSlone
ust.SPzo
Podanyw ogloszeniuo zam6wtentu 2 0 . 0 9 . 2 0 1 0 r .
i w S I W Z- 2 0 . 0 9 . 2 0 1 0 e
r .o. d z . 9 . 0 0
Termin skladaniaofert
8.
Liczbaoferent6w
Liczba wvkluczonvch wvkonawc6w
Liczba oferl odrzuconvch
N azwawybranegowykonawcy
o
Cena wybranej oferty
10.
Data zawarteiumowv
Ogloszenieo udzieleniuzam6wienia
Daty ewentualnychzmian umowy oraz ich
forma
Zam6wienia dodatkowe/uzuoeln
iaiace
6.
7.
l l
t2.
lJ.
03.09.20l0r.
03.09.2010r.
(data)
Wszczgciepostepowania
Ogloszenieo zam6wieniu(miejsca
zamieszczenia)
2
0
0
20.09.2010r.
Warminsko-Mazurskie
Przedsigbiorstwo
DrogoweSpolka
z o.o. Gutkowo.Olsztvn
20 | .999,49zl netto(246.439,3821
brutto)
i0.09.2010r.
Umowanr 34211012010
0 7 .1 0 . 2l00 r .
19.10.20l0r.
I l .10.2010r.
UZP - nr ogloszenia336126-2010
AneksNr 112010do umowy Nr
342il012010
Nie udzielono
W/w zamowienia dokonano w trybie przelargu nieograniczonegoo warlo6ci
w art.l1 ust 8 ustawyPzp.
mniejszejniZ okreSlono
SzacunkowawartoSc zam6wienia w kwocie 260.000,00zl netto, stanowi4ca
r6wnowartoSi67.725,97euro (Srednikurs zlotego3,839) ustalonazostalaprzez
Kierownika Referatu Rozwoju GospodarczegoPana Ryszarda Szado, na
podstawiekosztorysuinwestorskiegosporuqdzonego
2l lipca 2010r.
Ogloszenie o zamowieniu zamieszczono w dniu 03 wrzeSnia 2010r.
w Biuletynie Zamowieh Publicznych (nr 277674-2010) oraz na stronie
intemetowej bip.starytarg.pl. Brak jest natomiast udokurnentowania
w/w ogtoszeniaw siedzibiezamawiajqcego.
zamieszczenia
WyjaSnieniew powyzszej sprawie zlotyta inspektor ds. budownictwa Pani
Gra|ynaGut. Stanowiono akta roboczenr 3.3.2.1.3/7do protokolukontroli.
Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zamowienia (sporz4dzona zgodnie
z wymogami ustawy i zatwierdzonaw dniu 25.08.2010r.przez Wojta Gminy)
zostalazamieszczona
na w/w stronieinternetowejw dniu 03 wrzeSnia2010r.
Ustalonyw ogloszeniutermin sktadaniaoferl -20 wrze6nia2010r.
W wyznaczonymterminiewptynEly2 oferty.
W zwiqzku ze zlo2eniem(w dniu 20.09.2010r.)przezjednego z czlonkow stalej
3-osobowej komisji przetargowej oSwiadczeniao zaistnieniu okolicznoSci
podlegaj4cej wyl4czeniu j.go z niniejszego postEpowania,W6jt Gminy
ZarzqdzeniemNr l9al20l0 z dnia 20.09.2010r.powolal do przygotowania
i przeprowadzeniawlw'zam6wienia 4-osobow4Komisjq Przetargowq,w sklad
ktorej - jako sekretarzkomisji - wchodzilarowniezosobawykluczona.
l ! "
j,Y
\
94
'-11
-/t/) t ct'L/r,
V
t\
Kserokopie:
ZarzqdzeriWojta Gminy Stary Targ:
Nr 28b12007z dnia 17 wrzeinia 2007r.w sprawiepowolania stalej Komisji
przygotowania i
przeprowadzania postgpowania
Przetargowej do
o udzieleniezam6wieniapublicznegow trybie ustawypzp,
Nr l9al20l0 z dnia 20.09.2010r. w sprawie powolania Komisji
Przetargowej do przygotowania i przeprowadzeniapostgpowaniao udzielenie
zam6wienia publicznego w trybie ustawy pzp na zadanie pn. ,,Modernizacja
nawierzchnidrogi transporturolnego Stary Targ-Nowy Targ,
oraz oSwiadczeniezlo2one20.09.20I0r.przez czlonka stalej komisji przetargowej
o
zaistnieniu
podlegajqcej
okolicznofci
wykluczeniu
(druk ZP-ll)
z postgpowania
stanowi4akta roboczenr 3.3.2.1.3./8do protokolukontroli.
W dniu 20 wrzeinia 2010r. dokonano otwarcia ofert. Zamawiajqcy przed ich
otwarciem podal kwotq, jukq zamierza przeznaczyc na sfinansowanie
zam6wienia,tj. 260.000,00
zl.
zloLyly:
Oferty
. Konsorcjum: Bazalt Sp. z o.o. - Waplewo Wielkie i Przedsiqbiorstwo
Drogowe,,Bazalt"Sztum- 2cenq214.725,0021netto,261.964,50
zl brutto,
. Warmirisko-MazurskiePrzedsigbiorstwoDrogowe Sp. z o.o. Gutkowo
z cenq201.999,49
zl netto,246.439,38
zl brutto.
Obie oferty odpowiadalytreSciSIWZ.
pod wzglqdem przyjEtego
Po dokonaniu oceny w/w ofert, za najkorzystniejszq,
kryterium (cena 10006), uznano ofertq zlo2onq przez Warmirisko-Mazurskie
zt netto.
Przedsigbiorstwa
DrogowegoSp. z o.o. Gutkowo z cenq201.999,49
Kserokopiedokumentow:
protokol z sesji otwarcia ofert w dniu 20.09.2010r. przez komisjp
przetargowewskladzie:przewodniczqcy,cztonekkomisji (1) i sekretarzkomisji
(osobawykluczona)
karty indywidualnej oceny ofert z 20.09.2010r. zlohone przez
przewodniczqcego
i czlonk6w komisji (2) stanowiqakta robocze nr 3.3.2.1.3./9
do protokolukontroli.
O wyborze oferty Zamawiaj4cypowiadomil uczestnik6w postEpowaniaw dniu
- Warmirisko-Mazurskie
2010r.(pismemNr RG-I-3411101212010
01 paLdziernika
Przed.Drogowe i pismem Nr RG-I-34Lll0ll12010 - Konsorcjum:Bazalt Sp. ,
o.o. i Przed. Drogowe Bazalt), natomiast informacjg o wyborze wykonawcy
zamieicit na tablicy ogloszeri w swojej siedzibie oraz na swojej stronie
internetowejw dniu 30 wrze6nia20l0r.
CzynnoSci przetargowe udokumentowano w ,,Protokole z postqpowania
o udzielenie zam6wienia o warto5ci mniejszej od kwot okreSlonych
w przepisachwydanychna podstawieart.11ust.8 ustawyp.z.p." zatw\erdzonym
przezW6jta Gminy.
'ill"
l^1i'
II
./.
| /
t'ti,t-i
itLL
,/Jt
95
/'
Z wykonawcq zawarta zoslala w dniu 07 paldziernika 2010r. Umowa nr
zawierajqcapostanowieniazgodne z ofertq. OkreSlonew umowie
34211012010,
wynagrodzeniewykonawcy za wykonanie rob6t w kwocie 201.999,49zl netto
(246.439,88zl brutto) byto zgodnez cenqofertowq.Termin realizacjirob6t:
. rozpoczgciez dniem podpisaniaumowy
. zakohczenie16.10.2010r.
w Biuletynie
Stwierdzono,2e ogloszenieo udzieleniuzam6wieniazamieszczono
Zamowiui Publicznychw dniu 19 paldziernika2010r. (nr 336126-2010),tj. 12
dni po zawarciuz wykonawceumowy.
W trakcie realizacji zadaniawyst4pita koniecznoSdczasowego zaniechania
wykonania czEScirob6t (wykonania warstwy Scieralneji wiq2qcej z mieszanek
mineralno bitumicznych) ze wzglEdu na brak mozliwoSci wykonania w tym
podpisany
z dnia 11.10.2010r.
czasieodwodnieniaterenu(Protok6lkoniecznoSci
przez inspektoranadzoru).
Wg sporz4dzonegoprzez wykonawcE(zatwierdzonegoprzez inspektoranadzoru)
kosztorysu powykonawczego, wartoS6 robot wykonanych stanowita kwotE
164.317,16zl netlo(200.466,94z+brutto).
W zwiqzku z powyzszym Aneksem Nr ll20l0 z dnia ll pahdziernika2010r.,
termin zakohczeniaczasowo zaniechanychrob6t na kwotq 37.862,33 zl netto
(45.972,44zlbrulto) okrerilonona dzieri30 czerwca2011r.
Nadmieniasig, 2e Zamawiajqcyw SpecyfikacjiIstotnychWarunk6w Zamowienia
przewidzial mozliwoS6 dokonania zmian postanowieri zawartej umowy w
stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy,
miqdzy innymi w sytuacji spowodowanejklEskami zywiolowymi, warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajEcymi prowadzenie rob6t budowlanych,
warunkamigeologicznymi, architektonicznymilub terenov\rymi.
(rozdz.XX - pkt 2.1. SIWZ).
komisyjnego odbioru
Protokolem odbioru rob6t z dnia l8.10.201Or.dokonano
prac wykonanych w okresie od 07.10.2010r.do 15.10.2010r.na kwotq
zl netIo.
164.317,16
Zaplaty dokonanow dniu 26.11.2010r.na podstawieF-ry VAT Nr 0189/10/E
na kwotg 200.466,94zlbrutto.
229.10.2010r.
3.4 Rozchody budietowe
Okresobjgtykontrolq- 2010r.
3.4.1 Wykup papier6wwartoSciowych
W badanymokresieGmina nie emitowalapapierowwartoriciowychi nie ponosila
wydatk6w zwiqzanychz wykupem papier6wwarloScio!\rych.
3.4.2 Udzielaniepo4czek zbudhetuj.s.t
W 2009r. zbud2etuGminy nie udzielanopozyczek.
3.4.3 Sptataotrzymanychkrajowych pozyczeki kredytow
^r
,-jl ! ' - -
l','il:'' i'
I
q96
to/n*.,L(''
K
Ustalenia dotycz4ce zaci4gnigtegow 2010r. kredytu i po2yczki zamieszczono
w pkt 2.5 niniejszegoprotokolu.
IV Mienie komunalne
4. I Gospodarkanieruchomosciami
Kontrolqobjqto2010.
4.1.1Unormowaniawewngtrznew zakresieobrotunieruchomo6ciami
Ustalone unormowania wewnqtrzne w zakresie obrotu nieruchomoSciami
wykazano w czqsci wczeSniejszejniniejszegoprotokolu w pkt 3.1.3 Dochody
z majqtku.
4.1.2 Obrot nieruchomoSciami
Na dzieri 31.12.2010r. prowadzonew Urzqdzieksiggi rachunkoweobejmowaly
w tym:
Srodkitrwale zaliczonedo nieruchomo6ci,,
grunty o wartoSciewidencyjnej1.842.878,5721,
budynki i lokaleo warto5ci6.603.210,29zl.
W 2010r. zmiany stanu ewidencyjnego nieruchomo6ci(grunt6w i budynk6w)
rzedstawialv
sie n
Grupa
rodzaiowa
0
Razem
WartoS6 brutto na
dzieri I stvcznia
Przychody
Rozchody
87.774,00 t . 7 5 5 . 3 7 4 , 6 ' 72 1 0 , 1 0
2.00
6.264.744.29
342.478.004 . 0 1
6.352.518.29 2.097.852.674.282.10
Warto56 brutto na
dziefi 3l srudnia
t.842.878,57
6.603.210.29
8.446.088,86
W 2010r. warto66 zaewidencjonowanychna koncie 011 ,,Srodki trwale"
nieruchomoSci
ulegla zwiEkszeniuo kwotg 2.097.852,67zl, w wyniku:
1.359.093,81zl zakohczonychzadahinwestycyjnych(budowa mini boisk,
placow zabaw i placow parkingowych oraz budowa parkingu rowerowego
w WaplewieWielkim),,
13.000 zl nieodplatnegoprzejqcia od Agencji NieruchomoSciRolnych
w Gdarisku nieruchomoSci niezabudowanej (dt. Nr 308) w polozonej
w miejscowoSci Nowy Targ z przeznaczeniem na cele inwestycji
infrastrukturalnychgminy (protok6t zdawczo- odbiorczyz dnia 7.01.2010r.).
Uchwalq XVIIVI8l/2008 z dnia 14.08.2008r.Rada Gminy Stary Targ wyrazita
zgodqnanieodplatnenabyciena wlasnoS6Gminy StaryTarg ww. nieruchomo6ci,
725.758,86zl wycenv grunt6w, budynk6w i lokali bEd4cychw zasobach
gminy na podstawieZarzqdzeniaNr ll20l0 W6jta Gminy Stary Targ z dnia
2.01.2010r.w sprawieewidencji Srodk6wtrwalych w urzqdzeniachksiEgowych
UrzqduGminy.
WartoS6 nieruchomo6ci zostala natomiast zmniejszona o kwotq
4.282,10zl,w zwiqzku z ich sprzeda2q.
'lrt
''')i,"'
97
Wszystkie zwiEkszeniai zmniejszeniastanu nieruchomo6cidokonanezostaly na
podstawie stosownych dokument6w zr6dlowych (dowodow OT, LT, aktow
notarialnych, protokolu przekazan\a).
4. 1.3 EwidencjanieruchomoSci
Ewidencja nieruchomoScistanowi4cychwtasnoSi Gminy prowadzonajest
w ksiEgachrachunkowychUrzgdu Gminy oraz innych jednostekorganizacyjnych
Gminy, i tak:
- w ksiEgach rachunkolvych UrzEdu ujEte zostaly grunty stanowi4ce
wlasnoSd Gminy, budynki bezpoSredniozw\qzane z funkcjonowaniem
UrzEdu,budynki OSP,
- w ksiggach rachunkovvych poszczegolnychjednostek organizacvjnych
ujgto budynki i grunty bezpoSredniozw\qzanez ich funkcjonowaniem.
Ewidencja szczegolowa nieruchomoSci prowadzona jest z podzialem na
poszczegolne
u2ytki gruntowez okreSleniemich warlofci.
W kartach ewidencyjnych zamieszczonodane dotyczqce polozenia grunt6w,
numeru dzialki oraz jej powierzchni.
EwidencjE pozostalych nieruchomoSci prowadzono wg obowiqzuj4cej
klasyfikacji Srodkowtrwalych.
Zawarte dane umozliwialy ustalenie miejsca ich lokalizacji, wartoSci
poczqtkowej,stawki i wartoSciumorzenia.
4.2 Gospodarka pozostalymiSrodkami trwaty-i
Kontrol4objqtorok 20 10.
4.2.1 Srodkitrwate
Zasady ewidencji analitycznej Srodkow trwalych i pozostatych Srodkow
trwalych okreSlonezostalyw Zakladowym Planie kont jednostki Urzgdu Gminy
w Starym Targu wprowadzonym ZarzqdzeniemNr 29106 Wojta Gminy Stary
Targ z dnia 27 paldziernrka 2006r. w sprawie przyjgtych zasad (polityki)
rachunkowoSciw IJrzEdzieGminy Starym Targu stanowiqcym(Zalqcznik Nr 2
do ww. Zarzqdzenia), zm. ZarzqdzeniemNr 2112007z dnia 26 czerwca 2007r.
i Nr 06/08 z 29 kwietnia 2008r. oraz w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentow
finansowo- ksiggolvychw lJrzEdzieGminy w Starym Targu (ZatqcznikNr 2) do
Zarzqdzenia Nr 43105 Wojta Gminy Stary Targ z dnia 29 wrzeSnia 2005r.
w sprawiewprowadzeniai stosowaniaproceduri instrukcji w lJrzgdzieGminy w
StarymTargu i jednostkachorganizacyjnych.
W w/w instrukcji okreSlono r6wniez sposob dokumentowania operacji
gospodarczychw zakresiemaj4tkutrwalego.
Zgodnie z przyjqtymi uregulowaniami do Srodkow trwalych zalicza siq
skladniki maj4tku o warto6ci przekaczaj4cej warto6i ustalon4 w przepisach
o podatkudochodowymod os6bprawnych(3.500zl), aw szazeg6lnoSci:
w tym grunty,budynki i budowlei lokale,
nieruchomoSci,
maszyny,urzqdzenia,Srodkitransportu.
' ilt
\1ir'
('
4I
98
/;"
c,'r4.''[,
|\
\\
Ewidencja syntetyczna i analityczna Srodkow trwalych prowadzona jest
w systemiekomputerowymwg obowi4zujqcejklasyfikacji Srodkowtrwalych.
Dla kazdego(rodka trwatego zalohonajestodrqbnakarta ewidencyjna.
Ponadtoprowadzonese:
szazeg6loweindywidualnekartyobiektowinwentarzowych,
tabeleamortyzacyjne,
ksiqgi obiekt6w inwentarzowych.
Zawartew nich daneumoZliwiajq
.
ustaleniewartoScipocz4tkowej poszczeg6lnychSrodkowtrwalych orazich
zwiEkszerilub zmmejszeh,
.
ustaleniewartoSciposzczeg6lnychgrup Srodk6wtrwalych,
.
obliczenie amortyzacjii umorzeniaposzczegolnychSrodkowtrwalych,
.
ustaleniekom6rek organizacyjnych,w ktorych znajduje siQ poszczeg6lne
Srodkioraz os6b odpowiedzialnychza ich stan.
Na dzieh 31.12.2010r. prowadzone w lJrzgdzie ksiggi rachunkowe
obejmowaly rzeczowe skladniki majqtku trwalego o wartoSci brutto
zl, w tym:
27.575.561,61
- grunty (gr.0)- 1.842.878,57
zl,
budynki i lokale(gr. I) 6.603.210,29zl,
zl,
obiekty inzynierii l4doweji wodnej (gr. II) - 13.023.319,39
( gr. III ) 3.346.272,26zl,
kotty i maszynyenergetyczne
maszyny, urzqdzeniai aparatyogolnegozastosowania(gr. IV) - I .040.010,27
zl,
- specjalistycznemaszyny,urzqdzeniai aparaty(gr. V) - 323.425,09zl,
- urzqdzenia
techniczne(gr. VI) - 554.270,19zl,
- Srodkitransportu(gr. VII) - 767.477,43zl,
- narzEdzia,przyrzqdy,
ruchomoScii wyposa2enie(gr. VIII) -74.758,12 ztWykazanena koniec roku w ewidencji syntetycznejsaldoWn konta 011 zgodne
bylo z ewidencjq analityczna,.
W 2010r.stanSrodk6wtrwalych zwigkszylsig o kwotq 2.766.947,26zl, w tym:
- 2.006.178,40zt w wyniku zakonczonychzadahinwestycyjnych (budowa
mini boisk, plac6w zabaw i placow parkingowych, budowa parkingu
rowerowego w Waplewie Wielkim, budowa sieci wodoci4gowychoraz
drogi transporturolnegoNowy Targ - Stary Targ),
- 13.000 zl nieodplatnegoprzejqcia od Agencji NieruchomoSciRolnych
w Gdarisku nieruchomo6ciniezabudowanej(dz. Nr 308) w polozonej
w miejscowoSci Non.y Targ z przeznaczeniemna cele inwestycji
infrastrukturalnychgminy,
- 12.100 zl nieodplatnego przekazania przez Komendg Wojew6dzk4
ParistwowejStrazyPo2amejw Gdariskudla OchotniczejStra|y Pozamejw
Szropachsamochodutypu furgon VW T- 42,0 na podstawieprotokotu
zdawczo- odbiorczegoz dn\a23.09.2009r.i umowy darowizny zawartejw
dniu 5.10.2010r..
-\
i.,'tn'
"',t"
C, ,
'\
t'r
fri
"ll-
'-fl,'
I
\
gg
))-,
|
'd'u'L('
t
I
-
725.758,86zl v,rycenvgrunt6w, budynk6w i lokali bEd4cychw zasobach
gminy na podstawie Zarzqdzenia Nr ll20l0 W6jta Gminy Stary Targ
z dn\a2.01.2010r.w sprawieewidencji Srodk6wtrwalych w urzqdzeniach
ksiEgowychUrzEduGminy,
- 9.910 zl w wyniku zakupu gotowych Srodk6w trwalych (notebooka,
komputerow).
W 2010r. zmniejszeniewartoSci majEtku trwalego w kwocie 243.056,70zl
nast4pitow wyniku:
- 4.282,10zl sprzeda2ynieruchomosci,
- 231.190z1sprzedazysamochodupolarniczegoStar 24 oraz autobusumarki
AutosanH-9. Sprzeda|ydokonanow drodzenegocjacji,po dw6ch ustnych
przetargachnieograniczonychzakoriczonychwynikiem negatywnym (do
przetargu nie przystryil Zadenuczestnik).
Wszystkie zwiqkszenia i zmniejszenia Srodkow trwalych objgte zostaly
prawidlow4 ewidencjq ksiqgow4 na podstawie stosownych dokument6w
2rodlowych(faktur, dowod6w OT, PT, LT, protokot6w przekazania).
PozostaleSrodkitrwale w uz)'waniu
Na dzieri 31.12.2010r.stan pozostalychSrodk6wtrwalych stanowil kwotg
zl.
257.540,41
Zgodnie z przyjgtymi uregulowaniami wewnEtrznymi do pozostalych
srodkow trwalych w uzywaniu zaliczonoprzedmioty o warlodci powy2ej 500 zl
do 3.500 zl i przewidywanym okresie uzywania dlu2szym niz rok oraz bez
wzglEduna wartoScodzieLi umundurowanieoraz meblei dywany.
Przedmioty o wartoSci jednostkowej nie przekraczqqcel 500 zl odpisuje siQ
w koszty w petnej wysokoSci. W przypadku, gdy dany skladnik bez wzglqdu
wartoSd bgdzie uzywany dluZej ni2 rok wprowadza siQ go do ewidencji
pozostalychSrodk6wtrwalych na konto 013.
Ewidencjg analitycznq do konta 013 prowadzono zarowno technik4 rQcznqw
ksiEgach \nwentarzowych, juk i w systemie komputerowym w sposob
umozliwiajqcy ustalenie warto5ci poczqtkowej i iloSci pozostalych Srodkow
trwalych oddanych do uzywania oraz miejsca znajdowania siQ danych
przedmiot6w.
W 2010r. wartoS6 pozostalych Srodkow trwalych ulegla zwiqkszeniu
o kwotq 29.729,93 zl w wyniku dokonanych zakup6w Srodk6w trwalych.
Dokonane zwiqkszenie stanu pozostalych Srodkow trwalych znajduje
potwierdzeniew prawidlowych dokumentachzr6dlowych (fakturach, dowodach
or).
4.2.2WartoSciniematerialnei prawne
Na dzieh 31.12.2010r.konto 020 ,,Warto6ci niematerialnei prawne"
wykazywalosaldow kwocie 408.247,53zl.
Zaliczono do nich licencjena uzytkowanieprogramowkomputerowych.
?,3
, o {
r00
//-,r1,(
,/
Na koncie 020 ,,Warto6ciniematerialnei prawne" ewidencjonowanostan
oraz zwiqkszenia i zmniejszenia wszystkich wartoSci niematerialnych
i prawnychbezwzglgduna warto56.
4.2.2.1EwidencjawartoSciniematerialnychi prawnych
EwidencjE analitycznq wartoSciniematerialnychi prawnych prowadzono
tytul6w wartoSciniematerialnych
technik4komputerow4wedlug poszczeg6lnych
i prawnych.
Ewidencja umozliwiala ustaleniewafto6ci pocz4tkowej poszezegolnychtytul6w
oraz obliczenieumorzenia.
Wykazane w ewidencji analitycznejwartoScizgodne byly z wpisami na koncie
syntetycznym.
4.2.2.2Zmianv w staniewartoSciniematerialnychi prawnych
W 2010r. stan ewidencyjny warto6ci niematerialnych i prawnych ulegl
zwiqkszeniu o kwotq 13.908 zt w wyniku dokonanegozakupu licencji na
uzytkowanieprogramukomputerowego.
Zw\gkszeniastanu wartoSciniematerialnychi prawnych dokonanona podstawie
faktury i dowodu OT.
4.1.4UmorzenianieruchomoSci
4.2.1.2Umorzeniei ewidencjaumorzeriSrodk6wtrwalych
Odpis6w umorzeniowych Srodkow trwalych dokonywano wg stawek
okreSlonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiEcych
ZalqczntkNr I do ustawy o podatku dochodowymod os6b prawnych i zgodniez
zapisamiwynikaj4cymi z wcze6niejwymienionego ZarzqdzeniaNr 29106Wojta
Gminy Stary Targ z dnia 27.10.2006r.(sprawdzeniemobjqto wszystkie grupy
Srodkowtrwalych).
Rozpoczgcie amortyzacji nastEpowalo od pierwszego dnia miesiqca
nastEpuj4cegopo miesi4cu, w kt6rym Srodek trwaly przyiEto do u?ywania
i wprowadzono do ewidencji, do korica tego miesi4ca, w kt6rym nastqpuje
zr6wnanie sumy odpisow amortyzacyjnych z ich wartoSci4 pocz4tkowq lub
postawionow stanlikwidacji, zbyto lub stwierdzononiedob6r.
Srodki trwale, ktorych jednostkowawartoS6przekraczalakwotE ustalon4w
ustawieo podatkudochodowymod os6b prawnych (3.500 zl) amortyzowanebyly
w okresachrocznych*g stawekokreSlonychw przepisachtej ustawy.
Natomiast Srodki trwale o warto5ci ponizej 3.500 zl umarzane byly
jednorazowow pelnej wysokoSciw miesi4cuwydania do u2ywania.
byly na koncie 072.
Odpisyumorzeniowetych Srodkowewidencjonowane
Natomiast ewidencjE zmniejszeh wartoSci poczqtkowej z tytulu umorzenia
podstawolvych Srodkow trwalych podlegajqcych stopniowemu umorzeniu
prowadzonona koncie071.
r 'll^;
1,
1,,"^
'r'^'j'"
l l ; "'
i
Qft"
t\
101
/r'',,..,1i.\
Ewidencjg szczegolowq umorzefi prowadzona byla
amortyzacyjnych Srodk6wtrwalych.
Warto6i umorzefiewidencjonowanabyla prawidlowo.
w
formie
tabel
4.2.3Finansowlu
majatektrwaly
Jednostkanie posiadaladlugoterminowychaktyw6w finansowych.
4.3 Inwentarvzacia rzeczowvchskladnik6w maiatku
Kontrol4w powyzszymzakresieobjEtolata2007 -2010.
Zasady przeprowadzania inwentaryzacji okre6lone zoslaly w Instrukcji
inwentaryzacyjnejw UrzEdzieGminy w Starym Targu stanowi4cejZalqcznik Nr
I do ZarzqdzeniaNr 43 W6jta Gminy Stary Targ z dnia 29 wrzeSnia2005r. w
sprawie wprowadzeniai stosowaniaprocedur i instrukcji w Urzgdzie Gminy w
StarymTargu i jednostkachorganizacyjnych.
PowyzszaInstrukcja okreSlala:
.
metody przeprowadzeniainwentaryzacji,
.
terminyinwentaryzacjiposzczeg6lnychskladnikowmaj4tku,
.
tryb powolywania komisji inwentaryzacyjnej, zakres ich obowiqzkow
i odpowiedzialnoSci,
.
zasadywypelnianaarkuszyspisowych,
.
spos6bustalania,wyjaSnianiai weryfikacjir62nic inwentaryzacyjnych.
OstatniqinwentaryzacjESrodkowtrwalych i pozostalychSrodk6wtrwatych
przeprowadzonow okresie od 6 lutego do 15 lutego 2007r. na podstawie
ZarzqdzeniaNr 5 Wojta Gminy Stary Targ z dnia 10 stycznia 2007r. w sprawie
przeprowadzeniaspisu z natury wg stanu na dzieh 31.01.2007r. sktadnikow
majqtkowych znajduj4cych siQ w lJrzqdzie Gminy w Starym Targu oraz
j ednostkachorganizacyjnych Gminy.
Zarzqdzeniemtym powolana zostala 3 - osobowa komisja inwentaryzacyjna
spisu.
i pigi zespot6wspisowychdo przeprowadzenia
Osoby powolane do dokonywania czynnoSci inwentaryzacyjnych zostaly
przeszkolone
w dniu 12.01.2007r.
Wyniki spisu znatury ujgte zostalyna wta6civvycharkuszachspisowych,objEtych
ewidencj4 druk6w Scislegozarachowania.
Na wszystkicharkuszachznajdujqsiq podpisyczlonkow zespoluspisowegooraz
os6bmaterialnieodpowiedzialnych.
W przedstawionejdokumentacjiznajdujqsiq r6wniez oSwiadczeniawstEpneosob
materialnie odpowiedzialnych, 2e wszystkie dokumenty przychodu
i rozchoduprzekazanezostalydo dzialuksiEgowoScioruz oSwiadczeniakoricowe,
ze sktadniki mienia zostaly prawidlowo przeliczone i nie wnosi sig uwag do
prawidlowodciprzeprowadzonego
spisu.
Komisja inwentaryzacyjnasporzqdzilasprawozdanieopisowez przebieguspisow
z natury.
1\
"lj:(
(t|',:u',*
102
W wyniku por6wnania iloSci i warto6ci poszczegolnychskladnik6w maj4tku ze
ewidencji anal\tycznejr6znic nie
spisu znatury,z iloSci4i wartoSci4wynikajqcq.z
stwierdzono.
Drog4 spisu z natury wg stanu na ostatni dzien kaZdego roku obrotowego
inwentaryzowano:
Srodkipieniqznew kasie,
druki Scislegozarachowania,
Natomiast w drodze potwierdzenia sald zinwentaryzowanoaktywa finansowe
zgromadzonena rachunkachbankowych,saldanaleznoSci.
Pozostale aktywa i pasywa inwentaryzowano w drodze weryfikacji sald
przeprowadzanych na ostatni dzieh kazdego roku obrotowego, z ktorych
sporzqdzanoodrgbneprotokoly weryfi kacji.
inwentaryzacje zachowano spos6b, terminy
Przeprowadzajqc w/w
i czgstotliwoS6inwentaryzacji.
Y. Zadania zleconei realizowanew ramach porozumieri.
Rok objqty kontrolq 20 10.
5.1.Dotacieotrzvmaneprzez Gmine w zwiazku z realizaciazadarizleconvch.
z zakresu
ia bi
otrzvmane z budhetu oafistwa
5.1.1
administracjirzadowei oraz inne zadaniazlecone ustawami realizowaneprzez
samorzadgminy ($ 2010).
Z powyzszego tytulu w 2010 roku budzet zostal zasilony kwot4
zl.
3.774.091.00
Rodzaje zadan biezqcych, na kt6re Gmina Stary Targ otrzymala dotacje
zesla
liLsze
ze zeslawlenle.
istwa Drzeqsrawla
rzedsta
Z budzetu
Dzial
Rozdzial
Wyszczeg6lnienie
010
0 r 0 9 5 PozostaladzialalnoSd
750
7 5 0 It
75056
75r0r
751
I 5107
75109
85212
852
X
85213
x
Urzgdywojew6dzkie
Spispowszechnyi inne
Urzgdy naczelnychorgan6w wladzy paristwowej,kontroli i
ochrony prawa
Wybory PrezydentaRP
Wybory do rad gmin, rad powiat6w i sejmik6wwojew6dztw,
wybory w6jt6w, burmistrz6w,prezydent6wmiast oraz
referendasminne.oowiatowei woiew6dzkie
z funduszu
Swiadczeniarodzinne.Swiadczenia
emerytalnei
alimentacyjnegooraz sktadkina ubezpieczenia
go
ia spoleczne
rentowez ubezpieczen
Sktadkana ubezpieczeniazdrowotneoplacaneza osoby
z pomocyspolecznej,
pobierajqce
niekt6reSwiadczenia
w
rodzinneorazza osobvuczestniczace
niekt6reSwiadczenia
zaieciachcentrum integracii spolecznei
RAZBM
Wysoko56
otrzymanych
dotacji (w zl )
566.666"00
66.000,00
8.648,00
r.050.00
20.491,00
r6.00
19.6
3.070.000,00
21.620"00
3.774.091,00
C-t,?
llr
,ill r ,
t
/
)
,
lut,r".rtL(
103
,/
Otrzymane dotacje celowe na zadania bie2qce z zaL<resu
administracji rzqdowej
oraz inne zadanta zlecone ustawami ujgte zostaly w budzecie gminy
w prawidlowych wysokoSciach i wla6civvych podzialkach klasyfikacji
budzetowej.
Ogolne rozliczenie z wykorzystania dotacji celowych przedstawia poni2sza
tabela:
Dotacje wykorzystane
Rozdzial
Dotacje
otrzymane
s
)
01095
7 5 0 I1
75056
75r0r
75107
t 5109
85212
85213
X
3.
20 0
20 0
20 0
20 0
20 0
20 0
20 0
20 0
X
s66.666.00
66.000.00
8.648,00
1.050,00
20.491,00
19.616.00
3.070.000,00
21.620.00
3.774.091.00
Wg ewidencji
ksiggowej
Wg sprawozdania
Rb-50
R62nica
(3-4)
6.
4.
566.664,54
66.000,00
8.648.00
r.0s0,00
20.491,00
r9 . 4 8 1 . 0 0
3.070.000,00
21.620"00
3.773.954.s4
566.664,54
66.000,00
8.648,00
1.050,00
20.491,00
19.481.00
3.070.000,00
21.620,00
3.773.954,54
1,46
135.00
136,46
.
Niewykorzystanq kwotq dotacji w wysokodci 1,46 z* (w ramach rozdz.
01095) zwr6cono na rachunek Pomorskiego UrzEdu Wojewodzkiego
w Gdariskuw dniu 14.12.2010r.(WB nr 242).
.
Niewykorzystan4kwotE dotacji w wysokoSci135,00zl (w ramachrozdz.
75109) zwr6cono na rachunek Krajowego Biura Wyborczego Delegatura
(WB nr 236).
w Gdariskuw dniu 06.12.2010r.
5.1.2. Dotacje celowe otrzymane z bud2etu paristwana inwestycje izakupy
i inwest)rcyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone
ustawamirealizowaneprzezgmine($ 6310).
W 2010 roku dotacji z bud2etu paristwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Gmina Stary Targnie otrzymala.
5.1.3.Plan finansowlzzadarizleconlzch.
Rada Gminy Stary Targ okreSlilana 2010 rok dochody oraz wydatki zwiqzane
z realizacjq zadah z zakresuadministracji rz4dowej i innych zadah zleconych
gminie (ZalqcznikNr 5 do Uchwaly Nr XXXV132612009
Rady Gminy StaryTarg
z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Stary Targ na
2010r.).
W6jt Grniny Stary Targ ZarzqdzeniemNr 112010z dnia 18 stycznia 2010r.
w sprawie opracowania planu finansowego zadah z zakresu administracji
rz4dowej oraz innych zadahzleconych gminie na rok 2010, ustalil na 2010 rok
plan finansowy obejmuj4cy dochody i wydatki w podziale na dzialy, rozdzialy
t paragrafy(Zalqcznik Nr I do Zarzqdzenia).
' ,I t a
I
r l l
t
I
I
104
tT ''/2,,,,({
5.2. PrawidlowoSdwvkorzvstania dotacii.
Kontroli poddanodotacjecelowe zbudletu paristwaprzekazanedla Gminy Stary
Targ w 2010r. na administracjErzqdowq(rozdz.75011),na aktualizaciqstalego
rejestruwyborc6w (rozdz. 75 101), na przygotowaniei przeprowadzeniewybor6w
PrezydentaRP (rozdz.75107).
.
Rozdzial75011- Administracjapubliczna.
W ramach w/w rozdzialu Gmina Stary Targ otrzymala dotacjq w wysokoSci
66.000,00zl. Srodki wykorzystanezostatynastEpujqco:
. 41.600,00zl - na wynagrodzeniaosobowe dla 4 pracownik6w wykonuj4cych
zadaniazIecone z zakresu admi ni stracji rz4dowej,
o J .100,00zl - na sktadkina ubezpieczenie
spoleczne,
. 1.400,00zt - na skladkina FunduszPracy,
. 8.200,00zt - na dodatkowewynagrodzenieroczne,
. 4.207,20zt - nazakupmaterialowi wyposazenia,
. 3.492,80zt -na odpisyna ZFSS.
.
Rozdzial75101- Urzedlunaczelnychorgan6wwladzy paristwowej,kontroli
i ochronyprawa.
W ramach w/w rozdzialu Gmina otrzymala dotacjE w wysokoSci 1.050'00 zl
z przeznaczeniemna pokrycie koszt6w aktualizacji rejestru wyborcow. DotacjE
wykorzystanow l0O% na wynagrodzeniedla I osoby za wykonanie aktualizacji
rejestruwyborc6w gminy Stary Targ w okresie od 01 styczniado 31 grudnia
2010r.,na podstawiezawartejUmowy - zleceniaz dnia 1 stycznia2010r. (listy
plac
um6w zlece{'. Nr 561112010z 12.02.2010r.- kwota 257,83 zl;
- kwota 257,64zt; Nr 671812010
227.08.2010r.Nr 59/6/2010z 13.06.2010r.
- kwota275,28zl).
kwota261,16zt; Nr 57llll20l0 z 15.11.2010r.
.
Polskiej.
Rozdzial75107- Wybory PrezydentaRzeczypospolitej
W ramach w/w rozdzialu Gmina otrzymala dotacjg z budzetu panstwa
przeznaczeniem na przygotowanie
z
wysoko6ci 20.491,00 zl
w
i przeprowadzeniewyborow Prezydenta RP. Dotacja wykorzystana zostala
w pelnejwysokoScii zgodniezprzeznaczeniem.
Srodki wydatkowanonastqpuj4co:
12.600.00zl - na zryczaltowanediety dla czlonkow komisji wyborczych za
przeprowadzenteglosowania w wyborach Prezydenta w dniu 20.06.2010r.
(II tura),w tym:
i w dniu 05.07.2010r.
. 2.520,00 zl dla 9 czlonk6w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr I
w Starym Targu (lista plac bez nr z 17.06.2010r.-kwota 1.260,00 zl
- kwota | .260,00zl.),
i nr 5 l17l20l0 z 02.07.2010r
. 2.520,00 zl dla 9 czlonk6w obwodowej Komisji wyborczej Nr 2
- kwota 1.260,00zl
w WaplewieWielkim (lista plac bez nr z 77.06.2010r.
i nr 521712010z 02.07.2010r.-kwota 1.260,00zl),
.2.520,00 zl dla 9 czlonk6w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr Ja
w Szropach (lista plac bez nr z 17.06.2010r.- kwota 1.260'00 zl
z 02.07.2010r.- kwota 1.260,00zI),
i nr 531712010
,
1 l, l r ^i L | ; i l
', , ^ t liLt
i
\
105
lt
l{t,
/(( /L(.
. 2.520,00 zL dla 9 czlonk6w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4
w DqbrowceMalborskiej(lista plac bez nr z 17.06.2010r.-kwota1.260,00zl t
1.260,00zI),
z 02.07.2010r.-kwota
nr 541712010
.2.520,00 zl dla 9 czlonk6w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5
w Bukowie (lista plac bez nr z 17.06.2010r.-kwota1.260,00 zI
i nr 551712010z 02.07.20I 0r.-kwota 1.260,00zl);
595.96 zl - wynagrodzenie 1 osoby w ramach umowy zlecenia z dnia
w okresieod 24 maja do 02 ezerwca2010r. spisu
24.05.2010r.za sporzqdzenie
z 17.06.2010r.);
wyborc6w(lista plac nr 6010612010
- 1.669,00 z1
wynagrodzen\e dla 6 os6b za obslugq informatycznq
obwodowychkomisji wyborczych,na podstawiezawartychw dniu 04.06.2010r.
z
(listaplac nr 6310612010
i 2dnia01.07.2010r.
um6w zlecehzdnia08.06.2010r.
z 02.07.2010r.- kwota
kwota 1.255,00zl \ nr 501712010
dnia 18.06.2010r.414,00z1);
- 1.938.50z1 - na uzupelnieniewyposazenialokali wyborczych (flaga, urna
wyborcza,parawanywyborcze- F-ra VAT nr 222110z 28.06.2010r.na kwotE
na kwotE59,70zl);
z 18.06.2010r.
1.878,80zl,F-ra VAT nr 22812010
- 984.39 zl - zwrot koszt6w podro2y czlonk6w komisji wyborczej (delegacje
Nr: 5912010,ll3l20l0, 13912010,14012010,14412010,14512010,14912010,
t6312010.);
16212010,
- 1.237,18z1- wydatki kancelaryjne(artykutybiurowe i papiemicze,akcesoria
komputerowe- F-ra VAT nr 04409110z 28.05.2010r.na kwotg 575,86zl; F-ra
VAT nr 05327110209.06.2010r.na kwotE 806,93zt);
- 1.465,97 zl - na obslugE obwodowych komisji wyborczych (F-ra VAT
0r.).
nr 103/10 z 25.06.201
5.3. Srodki na realizacieporozumieri.
5.3.1. Rodzaje dotacji celowych otr4zmanych przez gmine na realizacje
porozumieri.
W 2010r.Gmina otrzxmalaze StarostwaPowiatowegow SztumiedotacjEcelowq
w wysokoSci43.554.00zl z przeznaczeniem na bie2qce utrzymanie drog
powiatowych zamiejskich w roku 2010 na terenie Gminy Stary Targ
(rozdz.60014
$2320).
przekazane
zoslaly na podstawie zawartego miEdzy Powiatem
Srodki te
Sztumskima Gminq Stary Targ PorozumieniaNr 3 z dnia 07 lipca 2010r.wraz
z AneksemNr I z dnia l5 lipca2010r..
W porozumieniu okre6lono zakres wykonywanych prae, kwotg dotacji, zasady
i termin j"j przekazania,juk r6wniez sposob rozhczenia wydatkowanych
Srodkow.
Dotacja wykorzystanazostalaw pelnej wysokoScii zgodnie z celem wskazanym
w porozumieniu.
Informacje rzeczowo-finansowez wykonania prac wraz z kserokopiami faktur
i protokolami odbioru przekazywano do Starostwa w terminie okre6lonym
tj.:
w porozumieniu
i
,,. \.
t
\ri.tr'r:
,
tl,i
'1
\
a-
, j .;\ ]
l '
I
1
( ',.
106
fi,t tti((
r
do 25 sierpnia2010r.za I polrocze2010r.(przekazanow dniu 16.08.2010r.
pismemRG-I-7040I | 1201
0),
do 15 stycznia 20llr. za II p6lrocze 2010r. (przekazano w dniu
27.12.201
0r. pismemRG-70401212010).
VI. Rozliczenia.
Kontrol4objEto20 I 0 rok.
PrawidlowoS6 rozhczen finansowych Gminy Stary Targ z jej jednostkami
organizacyjnymi sprawdzono na podstawie Gminnego OSrodka Pomocy
Spolecznej w Starym Targu (jednostka budzetowa), Zakladu Gospodarki
budzetowy)i Gminnej Biblioteki Publicznej
Komunalnejw StarymTargu (za\<had
w StarymTargu ( instytucjakultury).
6. I Jednostkabudzetowa.
Reali zacjq pIanu fi nansowegoprzedstawia poniZszatabela:
Gminnv OSrodek Pom
Nazwa
jednostki
Rozdz.
GOPSw
StarymTargu
852r 2
852'a
852 4
852 5
852 6
8s2L9
852"l 8
)5
8521
8 5 4t5
Os6lem
S
po
Plan
zmianach
eiwStarym largu
Kwota
przekaz.
Srodk6w
Wykonanie
wg Rb-28S
Kwota
niewyk.
Srodk6w
3 . 0 7 0 . 0 0 0 3.070.000,00 3 . 0 7 0 . 0 0 0 , 0 0
36.710,00
36.7
t0
36.710,00
340.'
789,48
341.132
340.789,48
109.'7
57,90
109.15',90
7
I 10.000
137.000,00
137.000
I 37.000,00
3 0 4 . 4 6 5 , 8 0 304.465,80
308.430
67.532,86
62.800
67.532,86
222.886
178.314,45 178.314,45
93.620,80
93.620,80
121.956
4.422.914 4.338.191.29 4.338.191,29
0
Kwota
zwr6con.
Srodk6w
0
Plan finansowy na 2010r. Kierownik GOPS w Starym Targu opracowat
w dniu 30 paldziernika 2009r.
Informacje o Srodkachpo uchwaleniu budzetu gminy przekazanow dniu
07 stycznia2010r.
Plan finansowy podpisanyprzez kierownika jednostki przedlozonow dniu
14 stycznia20l0r.
Roczne sprawozdania: Rb-27S; Rb-28S; Rb-N; Rb-Z przekazano
w dniu 3 1 stycznia2011r.
Rb-Z stan zobowiqzah:0 zl;
Rb-N stannalezno6ci:0 zl
W 2010r. jednostka uzyskata dochody w lqcznej wysokoSci 8.699,22 zl,
w tym:
. 8.529,71zl ztytulu odplatnoSciza uslugi opiekuricze,
o
| 69,51 zl z tytulu odsetek od frodkow zgromadzonych na rachunku
bankowymjednostki,
Uzyskane dochody jednostka odprowadzala na rachunek budzetu gminy na
bieZ4co.
t
I
r. ll'
,"-rt','',
" ' Jf'r
l
107
"+/1,,.
6.2. Zaklady bud2elowe.
Szczegolowerozliczenieprzychodow i wydatkow oraz stanSrodk6wobrotowych
na dzien3 | . | 2 .2010r. przedstawiaponihszatabela:
m Tl a r g u
Zaklad Gospodarki Kom u na n e t w Starvm
Stan Srodk6rv
obrotorvlch
na
0L0l .2010r.
WYDATKI
PRZYCHODY
W tvm dotacie$2650
Wvkonanie
Plan
-628.675.63 2 360.400 I . 9 7 6 . 916. 5|
Plan
543.120
Wykonanie
Plan
Wykonanie
Stan
irodk6w
NaleZnoScr
obrotowych
Na
31.12.2010r
541.1
3 7 . 4 q 2.360.2100 1 . 7 3 3 . 6 9 r . 0 73 8 5 . 4 0I59.
Zoborviqza
I 6 8 t 0 0 . 6 9 556024.0-r
Plan finansowy na 2010r. Kierownik ZGK w Starym Targu opracowal
w dniu 30 paldziernika 2009r.
lJrzqd Gminy powiadomit o przyjgtym do projektu budzetu planie
przychod6wi wydatk6ww dniu l0 grudnia2009r.
Informacje o planie finansowyln,po uchwaleniubudzetugminy przekazanow
dniu 07 stycznia2010r.
Plan finansowy podpisanyprzez kierownika jednostki przedlozonow dniu
07 stycznia2010r.
Wplata nadwyzki do budzetunie wystqpila.
Stan Srodkow pieniEznych na poczqtek roku (01.01.2010r.)wyni6sl
wyniosl2.518,15zl.
7.430,97zl, a na koniecroku (31.12.2010r.)
W 2010r. Zaklad nie otrzymaldotacji na inwestycje.
w dniu 3l styczniaZ}llr.
Rb-30 przekazano
Rocznesprawozdania:
Rb-N oraz Rb-Z w dniu 10 stycznia2011r.
Rb-Z stan zobowiqzah:453.859,59zl, w catoSciwymagalnez tytulu dostaw
i ustug.
Rb-N stan nalezno6ci:168.100,69zl,, w calo6ciwymagalnez tytulu dostaw
i uslug 168.100,6921.
W dniu 30 grudnia 2010r. Rada Gminy Stary Targ podjqta Uchwalq
Nr III/6/2010 w sprawie likwidacji zaldadu budzetowegopod nazwq: ,,Zaklad
GospodarkiKomunalnej w StarymTargu".
Zgodnie z postanowieniem uchwaty, w/w zal<tadbudzetowy likwiduje siQ
z dniem 30 czerwca 2011r. MajEtek nieruchomy i ruchomy zakladu przechodzi
pod zarzqdWojta Gminy Stary Targ.
6.3. Instytucjakultury.
Na terenieGminy Stary Targ jako samorz4doweinstytucjekultury dzialajq:
GminnaBibliotekaPublicznaw StarymTargu,
Gminny OSrodekKultury w StarymTargu.
Instytucje samodzielniegospodaruj4przydzielonym mieniem oraz prowadzq
gospodarkQw ramach posiadanychSrodkow finansovvych.Obslugq finansowoksiqgowq tych instytucji prowadzi nieodplatnie lJrzqd Gminy na podstawie
\ iil,.
L
Jl,
t
.:.,/
./.
/d, t"''t((11'
108
,/'
AU
\\
oraz
zawartychporozumieriz Gminn4Bibliotek4Publicznq-w dniu 18.12.2003r.
Gminnym O6rodkiemKultury - w dniu 15.12.2004r.
W 2010 roku z budhetu gminy przekazanoinstytucjom dotacje podmiotowe
w kwocie:
.212.646,68zl GminnemuOSrodkowiKultury,
. 137.286,48zl GminnejBibliotecePublicznej.
Szczegolowe ustalenia w zakresie rozliczenia z otrzymanych w/w dotacji
przedstawionow punkcie3.3.1.2.8niniejszegoprotokolukontroli.
podmiotovvych
Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Targu w ramach zawartej
w dniu 27 lipca 2010r. z Bibliotek4 Narodow4 w Warszawie umowy
nr BN/8997/10 olrzymala dofinansowaniew zakresie Programu Biblioteki
Narodowej ,,Zakup noworici wydawniczych dla bibliotek publicznych"
w kwocie1.800zt.
w terminie do 15 stycznia20lIr.
Bibliotekazobowiqzanabyta do przedstawienia
Raportuz wykonaniaw 2010r zadania.
Raport sporzqdzony wg wzoru okre6lonego w Zalqcznrku nr 2 do umowy
zawierajqcy rozhczenie finansowe zostal przestany do Biblioteki Narodowej
w Warszawiew dniu l lstycznia2011r.
Pozatym, Gminny Dom Kultury otrzymalw 2010r.w ramach 5 6220,,Dotacje
celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w rcalizacji
inwestycji i zakup6w inwestycyjnychinnych jednostek finans6w publicznych"
Srodkifinansowew kwocie7l.223,34 zlnazadaniepn. ,,Wykonaniepodjazdudla
os6b niepetnosprawnychdo budynku Gminnego OSrodka Kultury w Starym
Targu".
Dotacja wykorzystanazostatazgodniez przeznaczeniem.
Ww. zadanie zostalo w czqsci sfinansowane ze frodkow PFRON-u
(35.114,79zl), na podstawiezawartejw dniu 10 maja 2010r.z Wojew6dztwem
0.
Pomorskimumowy nr 7 IUM/ROPS/PFRON/1
Rozliczeniedotacji wraz z zalqczonymikserokopiamifaktur zostato przedlohone
w dniu 15 grudnia20I0r.
W obowi4zuj4cychterminach kierownicy jednostek skladali Wojtowi Gminy
kwartalnesprawozdaniao stanienaleznoSci(Rb-N) i o stanie zobowiqzariwedlug
tytulow dluznych oraz gwarancjii porqczeri(Rb-Z).
VII KsipgowoSdi sprawozdawczoS6
W okresie badanym ksiEgowoSc prowadzona byta w systemie
komputerowym.
Zasadyrachunkowoliciokreslone zostaly ZarzqdzeniemNr 29106Wojta Gminy
Stary Targ z dnia 27 paldziernika 2006r. w sprawie przyjgtych zasad(polityki)
rachunkoworici w rJrzEdzie Gminy w Starym Targu, zm. Zarzqdzeniem
Nr 2 I 12007z dnia26 czerwca2007r.i Nr 06/08 z 29 kwietnia 2008r.
Zasady te nie naruszaly obligatoryjnych zasad nalozonych na mocy ustawy
o rachunkowo6ci.
Ksiqgi rachunkoweprowadzonebyty zgodniez ustawowymiwymogami.
'-l' l;l
r^1,^
,lilL'^
,/;)
.{,/
t
./
t'tr, tzt[tL1
109
/
Obejmowaly one zbiory zapis6wksiggowychobrot6w i sald,kt6re tworzyly:
- dziennik - ujmowano w nim wszystkie zdarzenia w kolejnoSci
chronologicznej,
- ksiEgq gl6wnq - zapis6w na jej kontach dokonywano z zachowaniem
podwojnegozapisu,z r6wnoczesnymujqciemw dzienniku,
- ksiggi pomocnicze- prowadzonedo wszystkichkont,
- zestawienieobrot6w i sald ksiEgigtownej - sporzEdzane
na koniec kazdego
miesiqca,
- zestawienie sald kont ksi4g pomocniczych na koniec kazdego roku
obrotowego.
Ksiqgi rachunkoweUrzqdu Gminy sEtrwale oznakowanenazwqjednostki,nazwq
danego rodzaju ksiEgi rachunkowej, posiadaj4 oznaczenie, co do roku
obrotowego, okresu sprawozdawczego, a takle nazwqpro gramu przetwarzani a.
Zapisempierwotnym w ksiqgachjest zapis dokonanyna kontach analitycznych,a
zapisem wtornym automatycznie ksiggowane dane (przenoszone)na kontach
syntetycznych.
Zapisy ksiEgowe zawierajq datg dokonania operacji gospodarczej,rodzaj datE
i numer identyfikacyjny dowodu stanowi4cegopodstawgzapisu, skr6con4tre36,
kwotE i datqksiggowaniaoraz wskazaniekont, na kt6rych zostalyujqte.
Zakreskont syntetycznychi uklad ewidencji szczegolowejumozliwial ustalenie
zar6wno stanu maj4tkowego Gminy i sposobu realizacji ustalonego planu
dochod6w i wydatkow budzetowych, a takle dzialalno6ci pozabudletowej
i finansowowyodrgbnionej.
Rozbiezno5cipomigdzy saldamikont syntetycznych,a ewidencjqanalitycznqnie
stwierdzono.
Sprawdzono rzetelnoS6 danych wykazanych w sprawozdaniach Rb- 27 S
z wykonania planu dochod6w budzetowych za 2010r., Rb- 28 S z wykonania
NDS
planu wydatk6w budzetowych za 2010r. oraz sprawozdaniachRb
j.s.t., Rb - N o stanie naleznoScij.s.t., Rb- Z o stanie
o nadwyaceldeficycie
zobowiqzan wg tytul6w dluznych oraz gwarancji i porqczeh, Rb - 50
o dotacjach/wydatkach zwiqzanych z wykonywaniem zadan z zakresu
administracji rzqdowej oraz innych zadah zleconych j.s.t., Rb - ST roczne
sprawozdanieo stanieSrodk6wna rachunkachbankowychj.s.t.
Wykazane w sprawozdaniachkwoty byly zgodne z danymi wynikaj4cymi
z ewidencjiksiggowej.
W ramachpowyzszejkontroli dodatkowosprawdzonoterminowo6i:
- sporz4dzeniaanalizy Srednichwynagrodzeh nauczycieli na poszczeg6lnych
stopniachawansuzawodowegow szkolachi plac6wkachprowadzonychprzez
GminE, z uwzglgdnieniem wysokoSci kwoty roZnicy, o ktorej mowa
w art.30aust.2ustawyKarla Nauczyciela,
- wyptaceniajednorazowegododatkuuzupetniajecegodlanauczycielina danym
stopniuawansuzawodowego,
.,/
-.
- 2 ; . , : / Lt ,- l *! !,
cv-,
110
|
,a
Ll
v.L1
-
sporzqdzeniasprawozdaniaz wysokoSciSrednichwynagrodzennauczycielina
poszczegolnychstopniach awansu zawodowego w szkolach prowadzonych
przezj.s.t.
Ustalono, 2e analizy wysokoSci Srednich wynagrodzeri nauczycieli na
poszczeg6lnychstopniach awansu zawodowego w jednostkach oSwiatowych
zostalyw dniu 19 stycznia2010r.
prowadzonychprzezGminq sporzqdzone
Zoslaly one zweryfikowane przez Sekretarza Gminy, odpowiedzialnego za
prowadzeniesprawz zakresuoSwiaty.
Jednorazowe dodatki uzupelniajqce dla nauczycieli zostaly wyplacone
nastqpuj4co:
228.01.2011r.Szkoly
w dniu J/ stycznia20IIr. (lista plac nr 7010112011
Podstawowej w Starym Targu i nr 70l0ll20ll z 31.01.20llr. Szkoly
Podstawowejw D4br6wceMalborskiej),
w dniu 28 lutego 2011r. (lista plac nr 70l02lll z dnia28.02.2011r. Zespolu
Przedszkolnego w Waplewie Wielkim i nr 70102111
Szkolno
z 28.02.20I 1r. Szkoty Podstawowejw Szropach).
Zgodn\e z art. 30a ust.3 Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (tekst
jednolity z 17 maja 2006r. Dz. IJ. Nr 97 poz. 674 z pofun.zm.), jednostka
samorz4du terytorialnego wyplaca jednorazowy dodatek uzupelniajqcy
po roku, dla
nastqpujqcego
w terminie do dnia 3l styczniaroku kalendarzowego
ktoregowyliczono kwotg rolnicy.
Sprawozdaniez wysokoSciSrednichwynagrodzehnauczycielina poszczegolnych
stopniach awansu zawodowego w szkolach prowadzonych przez j.s.t. zostalo
przez GminEw dniu 19 stycznia2}llr.
sporzqdzone
Powyzszesprawozdaniew wersji papieroweji elektronicznejGmina przeslalado
Regionalnejlzby Obrachunkowejw Gdariskuw dniu 16 lutego2011r.
l.Ustaleniadodatkowe
Poza zakresemkontroli, o ktorej mowa we wstEpnej czqSciprotokolu kontrolq
objqto realizacjq nihej wymienionych zadan:
1. BudowaSwietlicyw WaplewieWielkim.
2. Wykonanie boiska sportowego w Starym Targu w ramach budowy
kompleksu,,Mojeboisko Ol\k 2012".
3. Remontdrogi Szropy- Jodlowka.
4. ModernizacjaSwietlicyw Kqtkach.
5. RemontbudynkuOSPw D4br6wceMalborskiej.
6. Rozliczenie poniesionych koszt6w dolyczqcychadaptacji budynku bylej
zlewni mleka na budynekmieszkalno- socjalnyw Nowym Targu.
Zadanie pn. ,,Budowa Swietlicy wiejskiej w miejscowo6ci Waplewo
1.
Wielkie" finansowanebylo w czpscize Srodk6wunijnych na podstawie zawarlej
w dniu 7 sierpnia 2009r. z SamorzqdemWojew6drtwa Pomorskiego Umowy
o przyznaniepomocy Nr 00002 - 6922 - UM1l0l42l09 w ramach dzialania
,,Odnowai Rozw6j Wsi".
-'f,;i,i-iitt
111
1"r,(/'
\A-
W
\
Proceduraprzetargowaww. zam6wienia publicznego zostalasprawdzonaprzez
IJrzqd Marszalkowski Wojewodztwa Pomorskiego Departament Program6w
Rozwoju Obszar6w Wiejskich. Z informacji z dnia 2.02.2011r.(pismo znak
2e
UMll-6922-1JM1100142109 DPROW.K.6092-198/10-11) wynika,
postqpowanie
o udzieleniezam6wieniapublicznegozostaloocenionepozytywnie.
2.i3. Realizacjazadah,,Moje boisko Orlik 2070" oraz ,,Remontdrogi Szropyq przez Pomorski
Jodl6wka" zostalaobjqta kontrolq problemowe przeprowadzon
lJrzqd Wojew6dzki - Wydzial ZarzqdzaniaFunduszamiEuropejskimi.
Z protokolu kontroli wynika,2e nieprawidlowo5cinie stwierdzono.
Kserokopieprotokol6wz kontroli:
Nr 67110z dnia20.12.2010r.(dot. remontudrogi Szropy- Jodlowka),
Nr 25109z dnia23.09.2009r.(dot. ,,Moje boiskoOrlik 2012"),
z dnia 2.02.2011r.stanowiqakta
oraz pisma znak'.UMl l-6922-UM1100142109
roboczenr 1/1 do niniejszegoprotokolukontroli.
4. ModemizacjaSwietlicyw Katkach
Remont zostatwykonany w ramach dotacji celowej w kwocie 100.000zl,
przyznanej w budzecie Gminy dla instytucji kultury na podstawie Uchwaty
Nr XXXIl299l2009 Rady Gminy Stary Targ z dnia 15 wrzeSnia 2009r.
w sprawie zmian w budzecie Gminy Stary Targ na 2009r. (Zalqcznik Nr 2 do
Uchwaly).
W pkt 5 uzasadnieniado ww. Uchwaty podano, 2e cyt. ,,Dokonuje siQ
zwigkszeniakwoty dotacji celowej dla instytucji kultury o kwotE 100.000zl, z
przeznaczeniemna sfinansowanie remont6w Swietlic w miejscoworici K4tki,,
Kalwa, Tropy i Nowy Targ".
Ustalono, 2e bezpoSrednimrealizatoremremontu byl Urzqd Gminy w Starym
Targu na podstawie upowaznienia Kierownika Gminnego O6rodka Kultury
w StarymTargu z dnia 15.01.2009r.
Na podstawie ewidencji analitycznejprowadzonejdo konta 080 ,,Inwestycje
(Srodki trwale w budowie)" ustalono,2e lqczne koszty modernizacjiSwietlicy
w K4tkach stanowily kwotg 64.303,95zI, w Iym:.
. 37.772,75 zl - koszty robot budowlanych wykonanych przez ZakLad
OgoInobudowlanyZdzislaw Spizewski w Sztumie.
Na podstawieumowy Nr 2/2009 z dnia27 lutego 2009r. zawartejz GminqStary
Targ, reprezentowanqprzez Wojta Gminy, zlecono ww. wykonawcy wykonanie
rob6t polegaj4cychna wymianie okien, wymianie stolarki drzwiowej oraz
wykonanie czgsci rob6t budowlanych na tqcznq kwotq 37.772,25 zI brutto
(wyni kajqcq z kosrtorysu sporzqdzonegoprzez wykonawcQ,sprawdzonegoprzez
Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego Pana Ryszarda Szado,
posiadaj4cegouprawnienia projektanta i kierownika rob6t w specjalnoSci
konstrukcyjno - budowlanej).
Roboty odebrane zostaly komisyjnie protokolem odbioru robot z dnia
12.05.2009r. Zaplaty dokonano na podstawie faktury VAT Nr 20109
ll,.
' j,"/,^*
'-Jil'
,'' l i i " i
112
/
,
,'6i1rr,
[1,.-,
t
+
l\.'u
\
l'
z 4.05.2009r.w dwoch ratach: w dniu 24.09.2009r.kwotg 26.500 zt i w dniu
zl,
kwotg 11.272,75
30.10.2009r.
. 5.390,15zl - koszty remontu instancji wod - kan, wykonanegoprzez firmE
,oKaszub"Marcin Kaszubowski w Sztumie na podstawie umowy Nr 3 12009
z dnia 11 maja 2009r. zawartejz Gminq Stary Targ.
Wynagrodzeniewykonawcy ustalonona podstawiekosztorysupowykonawczego
sprawdzonego przez Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego Pana
Ryszarda Szado. Odbioru robot dokonano komisyjnie na podstawie protokolu
odbioru z dnia 25.05.2009r.Zaplaty dokonanow dniu I 6.07.2009r.na podstawie
fakturyVAT Nr 10/2009225.05.2009r.,
- 21.141,05zl - koszty zakupu material6w budowlanych i narzqdzi. Wedtug
wyjaSnieniazlo2onegoprzez Kierownika ReferatuRozwoju GospodarczegoPana
RyszardaSzado,materialyte zostalywbudowaneprzez zatrudnionych- w ramach
robot publicznych - skazanychz Zaldadu Karnego w Sztumie, na podstawie
Umowy o zatrudnieniu skazanychz dnia 3 stycznia 2009r. zawartel pomigdzy
ZaklademKarnym w Sztumie,a Gminq Stary Targ.
Materiaty zakupywanebyly w oparciu o sporzqdzonew dniu 10 marca 2009r.
materialowedla SwietlicyK4tki.
przezPanaRyszardaSzadozapotrzebowanie
W wyniku kontroli ustalono,2e wszystkie dowody ksiggowe dotyczqce
wydatkow zwiqzanych z remontem zatwierdzane byly do zaplaty przez Wojta
Gminy Stary Targ. Opisu merytorycznegodokonywal: SekretarzGmrny - Pan
Pawet Kaszyriski, Pani Gra2yna Gut - inspektor ds. budowniclwa oraz Pan
RyszardSzado- Kierownik ReferatuRozwoju GospodarczegoGminy.
WartoS6budynku Swietlicyw Kqtkach zwiEkszonoo kwotE wykonanegoremontu
(64.303,98zl) na podstawiedowoduOT nr 0112009z dnia3l.l2.2009r.
Zestawieniefaktur za zakup material6w budowlanych sporzqdzoneprzez Pani4
Miroslawq Nierzwickq - inspektorads. ksiqgowoScibudzetowej wraz z ich
kserokopiami,wyjaSnieniePanaRyszardaSzado- Kierownika ReferatuRozwoju
Gospodarczegooraz Zapotrzebowaniemateriatowestanowi4 akta robocze nr | /2
do protokolu kontroli.
Umowa z dnia 30 stycznia 2009r. z Zakladem Karnym w Sztumie
o zalrudnieniu skazanychzostala zatqczonado akt roboczych nr 3.3.1.2.6/l do
niniejszegoprotokolu.
W zwiqzkuztym, ze wartoS6dokonanychzakup6wjak i wykonanych robot nie
przekroczyla kwoty 14.000 euro, nie stosowano przepis6w ustawy Prawo
zam6wieripublicznych( art.4pkt 8).
5. Remont budynku OSP w DabrowceMalborskiej
Remont wykonany zostal w ramach wydatk6w bie2qcych($ 4210 ,,Zakup
material6w i wyposalenia", S 427 ,,Zakupuslug remontowych" i $ 4300 ,,Zakup
uslugpozostalych")na 2009r.i 2010r.
Na podstawiedokumentowksiEgowych(kart wydatkow) ustalono,2e wydatki na
ww. remont stanowitykwotq 64.346,77zl, w tym:
(
r l f , '
, - ' \ . l' ,l : , ti .l l, l1. '
| ' J v ' l
/a'
--t'2.,./i
- v, tLLLl
113
r'
/ /
L(t
./
\
\
.21.965.48 zl za wykonanie instalacjiwod - kan, c.o. i balustradprzez firmq
LJslugiOg6lnobudowlane,Instalatorstwo,Wod.- Kan.- C.O - Gaz i Transport
Zbigniew Kaszubowski w Sztumie, na podstawie Umowy nr 223211212010
z l5kwietnia2010r.
Stwierdzono,2ena ww. umowie brak kontrasygnatySkarbnikaGminy.
Wynagrodzeniew kwocie 21.965,48zl brutlo ustalone zostalo na podstawie
kosztorysupowykonawczego,sporz4dzonegoprzez wykonawcq i sprawdzonego
przez Kierownika Referatu Rozwoju GospodarczegoPana Ryszarda Szado,
posiadajqcego uprawnienia projektanta i kierownika rob6t w specjalnoSci
konstrukcyjno- budowlanej).
Robotyodebranezostalykomisyjnieprotokolemodbiorurob6t z dnia4.05.2010r.
Zaplaty dokonanow dniu 15.06.2010rna podstawiefaktury VAT nr 1l 12010
z 4.05.2010r.
. 948,75 zl zaprzerobienieinstalacji elektrycznejw budynku remizy, wykonane
przez osobq fizycznq na podstawie zawartej w dniu 24 marca 2010r. umowy
Zaplaty dokonano w dniu 1.04.2010r.(lista plac nr
zlecenia nr 22221512010.
50t4t20t0),
. 34.504.94 zl za zakup material6w budowlanych, elektrycznych i narzgdzi.
Wedtug wyjafnienia zlo2onego przez Kierownika Referatu Rozwoju
GospodarczegoPana Ryszarda Szado, materialy te zostaly wbudowane przez
zatrudnionych w ramach rob6t publicznych skazanych z Zaktadu Karnego
w Sztumie, na podstawie Umowy o zatrudnieniu skazanychz dnia 30 stycznia
2009r., zawartejpomigdzy ZaklademKarnym w Sztumie,a Gminq StaryTarg.
Ustalono, 2e materialy elektryczne na lqcznq kwotg 11.352,60 zl zostaly
zakupione juL w 2008r. na podstawie faktur VAT z dnia 22.12.2008r.:
nr 130/2008 i nr 131/2008 (zaplaty faktur dokonano w dniu 3.02.2009r.)i
w koszty.
bezpoSrednio
zaksiqgowane
Natomiast wykonanie robot polegaj4cychna przerobieniuinstalacji elektrycznej
w budynku remizy zmaterial6w zamawiaj4cegozleconodopiero 24 marca20l}r.
Z opisu na fakturach, dokonanych przez inspektora ds. obywatelskich i
wojskowych PanaZdzislawa Barariskiego( brak daty opisu ) wynika cyt. ,,Ww.
materialy zoslaly wbudowane przy remoncie instalacji elektrycznej w budynku
remizy OSP D4br6wkaMalborska".
przedstawiono Zadnych dokument6w
Osobom kontroluj4cym nie
potwierdzaj4cych dokonanie rozliczenia wykonawcy z powierzonych ww.
material6w elektrycznych.
wraz umowq zlecenia224.03.2010r.
i 13112008
Kserokopiefaktury nr 13012008
stanowiakta roboczenr 1/3 do protokolukontroli.
- 6.927^60 zt za zakup artykulow spozywczych i papieros6w dla skazanych
zZal<laduKamegow Sztumiewykonuj4cychpracenarzecz OchotniczychStrazy
Po2amychw Gminie StaryTarg.
Zestawieniefaktur za zakup materiat6w budowlanych, sporzqdzoneprzez Pani4
KatarzynE Ceglowsk4 - inspektora ds. ksiqgowo5ci budzetowej wraz z ich
l
'f i,"'^,^
V
tt4
,'t\
1o ,,, t,'tI lfl
,i,,'
/
l"
,\
, \
kserokopiami oraz wyjaSnienie Pana Ryszarda Szado - Kierownika Referatu
Rozwoju Gospodarczegostanowiakta robocze nr ll4 do protokolu kontroli.
Kserokopie rachunkow za zakup artykul6w spozywczych zostaly zalqczone do
protokolu.
akt roboczychnr 3.3.l.2.6ll do niniejszego
W zwiqzkuztym, ze wartoS6dokonanychzakup6wjak i wykonanych robot nie
przekroczyla kwoty 14.000 euro, nie stosowano przepis6w ustawy Prawo
zam6wieripublicznych( art.4pkt 8).
6. Adaptacjabudlznkublzlej zlewni mleka na budvnek mieszkalno- socialny
w Nowym Targu
Zadanie ujEte zostalo w planie wydatkow inwestycyjnych (w dz. 852
,,Pomoc spoteczna"rozdz. 85295 ,,Pozostaladziahalno56")na rok 2008 i 2009,
itak:
na rok 2008 w kwocie 320.000 zl (IJchwala Rady Gminy Stary Targ
Nr XII/I 1312007 z dnia 31 grudnia 2007r., zm. Uchwat4 Rady
z l4 sierpnia2008r.),
Nr XVIII116312008
na rok 2009 w kwocie 300.000 zt (Uchwala Rady Gminy Stary Targ
Nr XXVIl234l2009 z dnia 13 marca 2009r., zm. Uchwatq Rady
z 15 wrze5nia2009r.).
Nr XXXI129912009
roboty budowlane(2008r.- 2009r.)
Zamowieniapublicznegopn. ,,Adaptacjabudynku na mieszkaniasocjalne"
dokonanow trybie przetarguograniczonegoo wartoScimniej niz kwoty okreslone
w przepisachwydanych na podstawieart.l I ust 8 ustawy pzp.
WartoS6szacunkowazam6wieniaw kwocie 298.736,29zl netto(77.051,48euro)
319.647,83zl brutlo ustalonazostalaw dniu 14 lipca 2008r. przez Kierownika
Referatu Rozwoju Gospodarczego Pana Ryszarda Szado, na podstawie
kosztorysuinwestorskiego.
Ogloszenieo zamowieniuopublikowanow dniu 4 sierpnia2008r. w Biuletynie
ZamowieriPublicznych(nr ogtoszenia180497-2008)oraz na stronie internetowej
bip.starytarg.pl. Brak jest natomiast udokumentowania zamieszczeniaw/w
ogloszeniaw siedzibieUrzgduGminy.
TreSi ogloszeniaspetnialawymogi okreSlonew art. 48 ust.2ustawypzp.
Wyznaczonyw ogloszeniutermin skladaniawniosk6w o dopuszczeniedo udzialu
w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego
12 sierpnia2008r.9od2.9.00.
Wzor wniosku udostqpniono na stronie internetowej zamawiaiQcegow dniu
4 sierpnia2008r.
W wyznaczonymterminie wptyn4t I wniosek zlohony przez Zaklad BudowlanY
JANBUD JanKikut w Sztumie.
Postqpowanieprzeprowadzila3-osobowa stata Komisja Przetargowapowolana
ZarzqdzeniemNr 28bl2007Wojta Gminy StaryTarg z dnia 17 wrzeinia20}7r.
Wszyscyjej cztonkowie,w tym Kierownik ReferatuRozwoju Gospodarczego
bEd4cy jednoczednie przewodniczqcym Komisji i dzialalqcym w imieniu
-
/- f ir,,
, . | , L i'
l^(
l;'
j
t'
L/
-Qt7;tt'U t,
115
,
(\,
^z-'\
!
kierownika zamawiajqcego(na podstawie udzielonego pelnomocnictwa z dma
2e nie
17.09.2007r.)zlo2yli w dniu 12 sierpnia2008r. pisemneoSwiadczenia,
na podstawieart.l7 ustawypzp.
podlegaj4wykluczeniuz postEpowania
W dniu 14 sierpnia 2008r., po dokonaniu oceny spelnienia wymaganych
warunk6w udzialu w postgpowaniu,zaproszonopisemnie w/w wykonawcq do
zlo2eniaoferty na wykonanie zadania,przekazuj4cr6wnoczeSnieSpecyfikacjE
Istotnych Warunk6w Zam6wien\a (sporzqdzonq w dniu 31.07.2008r.
Wojta Gminy).
i zatwierdzonqprzez
W wyznaczonym terminie (29.08.2008r.) Zaklad Budowlany JANBUD zlo2yl
zl netto(3 15.000zl brutto).
ofertqz eenq294.392,52
Zgodnie z protokolem postEpowania, zamawiajqcy zamierzal przeznaczyt na
sfinansowaniezam6wieniakwotg 319.647,83zl brutto.
Komisja po dokonaniuoceny oferty pod wzglgdemprzyjqtegokryterium (cena
100Yo),dokonatajej wyboru.
Pisemne zawiadomienie o wyborze oferty wykonawca otrzymal w dniu
19 wrzesnia 2008r. (pismo RG-I-34115108z 15.09.2008r.),a informacjq
o wyborze oferty zamawiajqcy zamieScil na swojej stronie internetowej i na
tablicy ogloszeriju?w dniu 12 wrzeln\a2008r.
Przetargudokumentowanow ,,Protokolepostqpowaniao udzielenie zam6wienia
o warto5ci zam6wieniamniejszej od kwot okreSlonychw przepisachwydanych
na podstawie art.l l ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowieri
publicznych", zatwierdzonym przez Kierownika Referatu Rozwoju
Gospodarczegoi Wojta Gminy Stary Targ.
W dniu 22 wrzesnia 2008r. zawarlo z ZaHadem Budowlanym JANBUD
w Sztumie UmowE o roboty budowlaneNr 34215/08,zawierajqc4postanowienia
zgodnez ofertq.Okreslonew umowie wynagrodzeniewykonawcy za wykonanie
robot w kwocie 294.392,52zt netto (315.000 zl brutto) bylo zgodne z cen4
ofertow4.Umowa przewidywalaetapowerozliczanierobot.
Termin realizacji rob6t:
o rozpoczqcie:22.09.2008r.
. zakofuczenie:
30.11.2008r.
Stwierdzono, 2e ogloszenie o udzieleniu zam6wienia zamieszczono
w Biuletynie Zamowien Publicznychw dniu 72 wrzelnia 2008r. (nr 2161492008),tj. 10 dni przedzawarciemz wykonawceumowy.
W trakcie realizacji zadaniawyst4pila koniecznoS6wstrzymania prac objqtych
umow% ze wzglqdu na koniecznoSi przeprowadzeniaoceny technicznej
odkrytych w trakcie rob6t element6w konstrukcyjnych budynku (Protokol
koniecznoSci z dnia 22.10.2008r. podpisany przez inspektora nadzoru,
wykonawcg oraz przedstawiciela zamawiaj4cego).W zwiqzku z powylszym
Aneksem Nr 112008 z dnia 22 paldziemika 2008r., termin zakohczenia
przedmiotuumowy okreSlonona dzieh2} sIycznta2}}9r.
Protokolem odbioru rob6t z dnia 4.02.2009r.dokonano komisyjnego odbioru
wykonanychprac.
Zaplatydokonanona podstawiefaktur czqSciowych:
^,, tl{
it \' 1:,
i " " i
./
z Ct-A.
16, ..14(;
116
"
r{
' l
I
- F-raVAT nr 09/2008z dnia 14.10.2008r.
zt,
na kwotq 107.000,00
- F- ra VAT nr 10/2008z dnia 14.11.2008r.
zl,
na kwotq 107.000,00
- F-ra VAT nr lll2008 z dnia 30.12.2008r.
na kwotg 83.460,00zl,,
- F-ra VAT rc 212009z dnia 3.08.2009r.na kwotq 89.366,84zl, z czegokwota
17.540,00zl dotyczylaww. remontu.
Na podstawie art.67 ust.l pkt 6 ustawy Prawo zam6wief publicznych,,
udzielonodotychczasowemuwykonawcy zamowieniaz wolnej rqki.
Zamawiajqcy w rozdz. III SIWZ przewidzial mozliwo6i udzielenia
dotychczasowemuwykonawcy robot uzupelniaj4cychdo wysokoScistanowi4cej
nie wigcej niz 50o/ozam6wieniapodstawowego.NadmieniasiEjednak, 2e przy
ustalaniu wartoSci zam6wienia na wykonanie zadaniapn. ,,Adaptacjabudynku
mieszkania socjalne" nie uwzglEdniono wartoSci zam6wien
zlewni na
uzupetniaj4cych.
Roboty uzupetniaj4ce dolyczyly wzmocnienia i czgSciowejwymianie ukladu
konstrukcyjnegostrop6w ( protok6l koniecznoricina roboty uzupelniajqcez dnia
2 7 . 1 r . 2 0 0 8 )r ..
W dniu 19.12.2008r. zamawiajqcy zaprosil Zaklad JANBUD do udzialu w
negocjacjach,kt6rych przedmiotembyto ustaleniewarunk6w przyszlej umowy w
sprawiezam6wieniapublicznegoudzielonegow trybie zam6wieniaz wolnej rEki.
Do zaproszeniazalqczonoprzedmiarrob6t.
termin negocjacji:5.01.2009r.
Ustalonyw zaproszeniu
osobowa stata Komisja Pruetargowa sporzqdzila
W dniu 5.01.2009r. 3
negocjacjiw trybie art. 67 ust. 6 w sprawie udzieleniazam6wienia
,,,,Protok61
uzupelniajecegoprzy realizacjiadaptacjizlewni mleka na mieszkaniasocjalne".
Z protokotu wynika, 2e wykonawca przedstawil kosztorys ofertowy z kwot4
67.127,89zlnetto (71.826,84 zl brutto ), z terminem zakohczeniaprac do dnia
17.06.2009r.
Do ww. protokolu zalqczono oSwiadczenia czlonk6w komisji o braku
okolicznoSciwykluczajqcychichzudzialuw postgpowaniu( Druk ZP -ll)
W wyniku kontroli stwierdzono, 2e udzielone zam6wienie na roboty
uzupelniaj4ce nie zostalo udokumentowane protokolem postqpowania o
udzieleniezamowienia( Druk ZP -2).
na
W dniu 5.01.2009r. zawarto z wykonawc4 umowQ Nr 342151212009
wykonanierobot uzupelniajqcych
Wynagrodzeniewykonawcy za zreal\zowany zakres rob6t ustalone zostalo na
kwotg 67.127,89 zl netto, stanowiqce22,8yo zam6wienia podstawowego,w
oparciu o sporz4dzonyprzez wykonawcQw dniu 5.01.2009r.kosztorysofertowy
uzupelniaj4cy.Okre5lonyw umowie termin realizacjirob6t: 17 czerwiec2009r.
Stwierdzono,2ezamawiajEcynie zamiericilogloszeniao udzieleniuzamowienia
w Biuletynie ZamowieriPublicznych.
na robotyuzupelniajqce
Roboty odebranokomisyjnie na podstawie,,Protokoluodbioru rob6t" w dniu
02 lipca 2009r. Do protokotu dolqczono kosztorys powykonawczy na kwotq
67.127,89 zl netto( 7 | .826,84zl brutto), sprawdzonyprzez inspektoranadzoru.
i
,lr
,'-',-
/
!r !l it , ^, ^
- rl l lIl i)
\
117
Eii,n,t/
Zaplaly w kwocie 71.826,84 zt brutto dokonano na podstawie faktury VAT
kwotE15.00021,15.10.2009r.
w dniach:17.09.2009r.,
nr 212009203.08.2009r.,
10.000zl, 6.1I .2009r.- 46.826,84zl.
Zgodnie z postanowieniamiumowy, zaplatanalezno5ciwykonawcy nastqpi w
ci4gu 7 dni od daty olrzymania faktury, a za przel<roczenieterminu zaplaty
inwestor zaplaciwykonawcy odsetki ustawowe ( $ 5 i 8 umowy). Ustalono, ze
wykonawcanie naliczyl odsetekza nieterminoweregulowanienalezno6ci.
Kserokopiedokument6w:protok6t koniecznoSciz 27.11.2008r.,zaproszeniedo
udzialu w negocjacjach,kosztorysofertowy uzupelniaj4cy,protokol negocjacJ\z
5.01.2009r.,umowa nr 342151212009z 5.01.2009r.,protok6t odbioru robot z
2.07.2009r.stanowiqaktaroboczenr 1/5 do protokolukontroli.
wvkonanieodwodnieniabudvnkubvlei zlewni (2009r.)
-
W zwiqzku z awariqprzylqcza wodoci4gowegoi drenazuodwadniajEcego
budynku wystqpila konieczno6i wykonania trwalego odwodnienia piwnic
poprzez wykonanie drenazu i wymiany czgSci przylqcza wodoci4gowego
(ProtokolkoniecznoSciz dnia 25.05.2009r.,podpisanyprzez inspektoranadzoru
PanaAndrzeja Marciniaka i Kierownika ReferatuRozwoju GospodarczegoPana
RyszardaSzado).
Ww. roboty zostalywykonanew trybie zam6wieniaz wolnej rEki (art.67ust.1 pkt
3) przez Firmg KASZUB - Marcin Kaszubowski w Sztumie, na podstawie
Umowy Nr 223llll09 z dnia28maia2009r.
Wynagrodzenie wykonawcy za wykonane roboty ustalone zostalo w kwocie
13.296,03zl netlo (16.221,16z+ brutto) na podstawiekosztorysuofertowego
wykonawcy z dnta27.05.2009r.,zatwierdzonegoprzez Kierownika ReferatuPana
Ryszarda Szado. Roboty zostaly wykonane w terminie okreSlonym
w umowie (do dnia 4.06.2009r.)i odebranekomisyjnieprotokolemodbiorurobot
z dnia 5.06.2009r. Zaplaty dokonano na podstawie faktury VAT nr 1212009z
(w umowienie okreSlono
zl w dniu 17.07.2009r.
na kwotq 16.221,16
5.06.2009r.
terminuplatnoSci).
-
wvkonanieinstalacjic.o. (2009r.)
Wykonanieinstalacjic.o. w mieszkaniachbudynku socjalnegow Nowym
Targu dokonano w trybie negocjacji bez ogloszenia, z uwagi na to, 2e
w uprzednio prowadzonympostgpowaniuw trybie przetarguograniczonegonie
wplynql 2adenwnioseko dopuszczeniedo udzialu w postqpowaniu.
W dniu 25 wrzelnia 2009r. zamawiajqcyzaprosil pisemnie piqciu wykonawc6w
na wykonanie:
do negocjacjiw sprawieudzieleniazamowienia
1. Instalacjic.o.
2. Robot elektrycznych.
Zaproszeniespelnialowymogi okreSloneart. 63 ust. 2 ptp.
Okreslona w zaproszeniudatanegocjacji:29 wrzelnia 2009t.
W wyznaczonym terminie do negocjacji przystqpily dwie fit-y. Postgpowanie
przeprowadzlla stata komisja przetargowa. W wyniku negocjacji, w dniu
'-\ l (
'\1it,r,,
I il'
i'-l'",,I i
i
/,/:
'->-,27u'tltU&n
i
118
,
"' /
t
/
a .
' . \1
\
1
I
29 wrzefinia2009r. zamawiajqcyzaprosildo zlo2eniaofert (do dnia 2.10.2009r.)
dwoch wykonawc6wtj.:
- Firmq Kowalczyk - Henryk Kowalczykw Sztumie,
- Ustugi OgolnobudowlaneInstalatorstwoWod. Kan.- C.O. Gaz \ Transport
Zbigniew Kaszubowskiw Sztumie.
Ww. wykonawcom przekazanoSIWZ. Specyfikacjaprzewidywalaskladanieofert
na catoS6zadanialub na czElc(rozdz.lII - Opis przedmiotuzam6wienia).
W dniu 2 pa2dziernika2009r. ofertg na wykonanie instalacji c.o. zlo2ylajedynie
firma uslugi OgolnobudowlaneZbigniew Kaszubowski w Sztumie,z cenqnetto
45.000,00 zl (54.900,00 zl brutto), ktorq komisja wybrala do reahzacji
zam6wienia.
O wyborze oferty zamawiajqcy powiadomil pisemnie w dniu 2 pa2dziernika
(5).
2009r.wszystkichuczestnik6wpostqpowania
Umowq Nr 342154{/09na wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniachbudynku
socjalnegow Nowym Targu zawartow dniu 12 pahdziernika2009r.
Wynagrodzenieza przedmiotuumowy w kwocie 45.000,00zl netto byto zgodne
z cenqofertow4.
Roboty zostaly wykonanew terminie okre6lonymw umowie (do 31.10.2009r.)
i odebranekomisyjnieprotokolemodbiorurob6t z dnia2.ll.2009r..
Zaplaty dokonano na podstawie faktury VAT nr 612009z dnia2.ll.2009r. na
kwotg 54.900,00zl, i tak: w dniu 12.11.2009r.-kwotq 20.000 zt i w dniu
16.11.2009r.- kwotE34.900zt.
-
wlzkonanierobot elektrycznych(.2009r.)
Wykonanie robot elektrycznych w budynku socjalnym w Nowym Targu
dokonano na podstawie umowy zlecenianr 5109z dnia 8 pa1dziernika2009r.
zawartej z osob4 frzycznq Panem Mieczyslawem Metelem, zamieszkalym
w Szropach (w uprzednio prowadzonym postEpowaniu w trybie przetargu
ograniczonego nie wptyn4l 2aden wniosek o dopuszczenie do udzialu
w postqpowaniuna wykonanie ww. rob6t, juk r6wniez do prowadzonego
postqpowania w trybie negocjacji bez ogloszenia nie zglosil siQ Zaden
wykonawca).
Zgodnie z postanowieniami umowy wykonawca zobowiqzany byl wykonad
w terminiedo dnia 17.10.2009r.
robotyprzy u2yciumaterialowzamawiajqcego
Ustalonewynagrodzeniewynosilo 6.500,00zt.
Osobom kontrolujqcym nie przedlo2ono jakichkolwiek dokument6w
potwierdzaj4cych, jakie materialy i w jakich iloSciach zostaly przekazane
wykonawcy rob6t elektrycznych.
Zaplalydokonanow dniu 2.11.2009r.(lista plac nr 5011112009).
Ponadtoustalono,2e w dniu 3 paldziemika 2}}7r.-pomigdzy Gmin4 Stary
Targ, a Ministrem Pracy i Polityki Spolecznej zawarla zostala Umowa
Nr AFPWS II/2007Nr 08 o realizacjp zadaniaz zakresupomocy i integracji
spolecznej w ramach realizacji II komponentu Programu ,,Aktywne formy
przeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu". W ramach umowy przyznane
i l
/
-lh'
l
/t-t',
'
,,
t
j jl
tJl','tt":{
o4."'u(\
119
/
f
r
\\
zostaly Srodki w formie dotacji w kwocie 100.000,00zl na dofinansowanie
zadania pn. ,,Prace spotecznie u2yteczne na tzecz budownictwa socjalnego"
zprzeznaczeniemna:
przeprowadzeniecyklu edukacyjno - szkoleniowegoosob bezrobotnych:
20.000.00zl.
zakup material6w budowlanych, kt6re bgd4 wykorzystane w programie
przy przebudowiebylej zlewni mleka w Nowym Targu na mieszkaniasocjalne:
zl.
80.000,00
Sprawozdanie merytoryczno - finansowe z wykorzystania dotacji wraz
z zestawieniem poniesionych wydatk6w i zalqczonymi kserokopiami faktur
zostalo przeslane do Ministerstwa Polityki i Spraw Spolecznych w dniu
tj. w terminiezgodnymz umowq (do dnia 31.12.2007r.).
28.12.2007r.
WartoSi inwestycji wynikaj qca z ewidencji konta 080 wyniosla 622.526,49zl,
w tym:
r robotybudowlane:386.826,84
zl,
o roboty sanitarne:54.900,00zl,
. usuniQcie awarii (odwodnienie budynku i wymiana czgSci przylqcza
16.22I,16zl,
wodoci4gowego):
o roboty elektryczne:6.839,37zl,
o zakup materiat6w budowlanych dokonanychprzez Gminq (6rodki wlasne):
25.846,22zl,
. zakup material6w budowlanych dokonanychprzez GminE: 80.603,38 zl
(603,38 z1 - Srodkiwtasne, 80.000 zl - Srodki otrzymanez Ministerstwa
Pracyi Polityki Spolecznejw ramachumowy nr AFPWS lI/20074Jr 08),
. zakup material6welektrycznychdokonanychprzezGming: 12.982,95zI,
. zakvpartykulow spo|ywczychi papieros6w:7.575,51
zl,
o poZostalekoszty(pracekopark4 wynajemkabin wc): 3 .102,25zl,
o pr&c€ spolecznie ulyteczne wykonywane przez osoby bezrobotne na
podstawieporozumienianr 01/2008 w sprawie organ\zacjiprac spotecznie
u2ytecznychzawartegow dniu 7.01.2008r.pomiEdzyStarost4Sztumskim,a
Gmin4 StaryTarg: 8.164,80zl,
.
opracowaniedokumentacjiprojektowej:13.464,00zl,
.
nadz6rinwestorskina podstawiezlecenianr RG-I- 22221712008
27.05.2008r.z firmqA.M. NIERUCHOMOSCIAndrzejMarciniakw
Dzierzgoniu:6.000,00zl.
W trakcie kontroli stwierdzono, 2e koszty ww. inwestycji zoslaly zani2one
o kwotq 30.479,20zl, i rak:
na koncie 080 nie ujEto koszt6w (20.500,00zl) przeprowadzeniacyklu
edukacyjno- szkoleniowegoosob bezrobotnychw ramach Programu ,,Aktywne
formy przeciwdziaLaniawykluczeniuspotecznemu"(faktura VAT nr 12411212007
z 19.12.2007r.),
koszty inwestycji pomniejszonoo kwotE 9.979,20zl z tytulu refundacji
z Funduszu Pracy Swiadczeripienigznychdla bezrobotnychza wykonywanie prac
' i
- .i if \Ir (
r
/--''i,i,,., I I
i
, J
L I
' !
|
o,
j
--T)
"/'
. / / , /,/
7;''1" " tt tti'
t20
,/
IY
spolecznie ulytecznych na podstawie Porozumienia nr 01/2008 z dnia
7 stycznia2008r.
Kserokopiedokument6w:Porozumienianr 0l/2008 z 7.01.2008r.,wydruku konta
080 dotycz4cego ww. inwestycj\ oraz wydruku karty wydatkow 54270
rozdz.85295za rok 2007, stanowi4akta roboczenr 1/6 do niniejszegoprotokolu
kontroli.
Z powylszego wynika, 2e faklyczna wartoS6inwestycji stanowita kwotg
653.005.69zl.
w 2007r.w ramachrozdz.
Nadmieniasiq, ze kwota 80.603,38zl v'rydalkowana
85295 5 4270 ,,Zakup uslug remontowych" z dotacji otrzymanejz Ministerstwa
Pracy i Polityki Spolecznej na zakup materiatow budowlanych zostala
zaksiEgowanana koncie 080 dopiero w trakcie niniejszej kontroli pod datE
(PK/0rl06s4lr).
3r.r2.20t0r.
Z wyZej wykazanych koszt6w zadaniawynika, ze Gmina dokonata zakupu
material6w budowlanychi elektrycznych na lqcznqkwotg 1| 9 .432,55 zl.
Z dokonanych przez inspektora ds. budownictwa Pani4 Gra2ynq Gut oraz
Kierownika Rozwoju GospodarczegoGminy Pana RyszardaSzado adnotacji na
fakturach wynika, cyt.: ,,Wbudowano w budynek socjalny Nowy Targ"
i ,,Materialy zakupiono zgodnie z umow4 342131ld107z przeznaczeniem
wykonania remontu i przebudonryistniejqcegobudynku po bylej zlewni mleka w
Nowym Targu celem uzyskania7 mieszkahsocjalnych".
Osobom kontroluj4cym nie przedlolono jakichkolwiek dokument6w
jakie materialy,w jakich iloSciachi kt6remuwykonawcyrobot
potwierdzaj4cych,
zosralyprzekazane.Nie dokonanor6wniez ich rozliczenia.
Poza tym, w kosztach ww. zadania ujEto wartori6 zakupionych artykulow
i papieros6wna kwotE7.575,51z+.
spozywczych
Tylko z opisu jednej faktury, dokonanej przez Kierownika Referatu Rozwoju
GospodarczegoGminy wynika, cyt. ,,Zakupiono na potrzeby grupy skazanych
wykonuj4cychroboty w systemiegospodarczymprzy mieszkaniachsocjalnychw
Nowym Targu".
Na pozostalych 14 -tu fakturach inspektor ds. budownictwa pani Gra2yna Gut
zamiescilaadnotacjg,cyt.: ,,Dotyczymieszkarisocjalnychw Nowym Targu".
Zestawienie faktur za zakup material6w budowlanych, elektrycznych
i spozywczych,sporzqdzoneprzez inspektorads. ksiEgowo6cibudZetowejPani4
KatarzynECeglowskq wraz z ich kserokopiami stanowi akta robocze 1/7 do
protokotu kontroli.
Do dnia zakonczenianiniejszejkontroli zadanienie zostalorozliczone.
,/
' ) ; 1 1 , ;i! ,r,. t - ' J
n1
-r'/
ft,rr6zi (
(',
--n)
tY
\
t2l
Integraln4czEicprotokolu stanowi:
- ZalqcznikNr I - zestawienieakt roboczychkontroli.
Protokot n i ni ejszy spor zqdzonow dwoch j ednobrzmiEcych e gzemplarzach.
Ustalenia w nim zawarte zostaly przez stronE kontroluj4c4 przedstawione
kierownictwujednostkii om6wionena posiedzeniuw dniu 8 kwietnia20llr.
PowiadomionojednoczesnieWojta Gminy Stary Targ o przysluguj4cymstronie
kontrolowanejprawie odmowy podpisaniaprotokolu i zlo2eniaw ci4gu 3 dni od
daty jego otrzymaniapisemnychwyjaSnieri,co do przyczyny tej odmowy.
KontrolEodnotowanow ksiEdzekontroli pod poz.ll20ll.
StaryTarg, dnia 8 kwietnia 201ft.
owwJ:T
Przedstawiciele
*ffia&^
fl,"xgnlll-n,,',,'
URZ.{D GMINY Sltdi6'ni
w Starym Targu
20
ul. Swierczowskiogo
StaryTarg
82-4'10
tel.0556405050 fax0552776289
122

Podobne dokumenty